300 câu trắc nghiệm đạo hàm theo chủ đề có đáp án

31 308 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 17:41

300 câu trắc nghiệm đạo hàm theo chủ đề có đáp án giứp học sinh củng cố kiếm thức về phần đạo hàm lớp 11 làm cơ sở cho rất nhiều bài toán sau này trên lớp 12 300 x f ( x) Câu 1: A 4 B 16 x x C 32 x2 f ( x) Câu 2: b là: A b A x x 2x bx 6 f x x x2 B b Câu 3: S x D x B x 4x x y f ( x) f ( x ) f ( x0 ) A f '( x0 ) lim x x0 x x0 f ( x0 h) f ( x0 ) C f '( x0 ) lim h h Câu 5: Xét ba câu sau: x C b D b x là: C x x x D x x x0 f '( x0 ) Câu 4: B f '( x0 ) D f '( x0 ) sai? f ( x0 ) x) x x f ( x x0 ) f ( x0 ) lim x x0 x x0 lim f ( x0 = x0 0 Trong ba câu trên: B D A C Câu 6: Xét hai câu sau: x x x x Trong hai câu trên: A B C D f ( x) Câu 7: x ax b x a, b x x 1? Email: cohangxom1991@gmail.com A a 1; b Câu 8: A x x B a ;b f x x2 2 B y x Câu 9: x 2 x C C x x x x C lim x 2 x D x x x2 2x x x x 1; b là: D x x x là: B x f x D a x0 x x theo x f x Câu 10: x A x x A lim ;b C a x x 2 2 x x x x D lim x là: x 2x B lim x 2x 0 x 2x x x = x2 + x Xét hai câu sau: Câu 11: Trong hai câu trên: A B C D y ) sa Câu 12: f ( x) x0 ? A lim x f (x f ( x) x x f ( x) C lim x x0 x f ( x0 D lim B lim x x) f ( x0 ) x f ( x0 ) x0 f ( x0 ) x0 x) f ( x) x f x B Câu 13: A -19 x3 = C 19 x là: D -7 x2 Câu 14: A ( x 2) C ( x 2) D ( x 2) Câu 15: A 2x x B ( x 2) x2 x ( x 1) x B x ( x 1) x C x 2( x 1) x D x( x 1) x2 Email: cohangxom1991@gmail.com x B 12 Câu 16: A (I) f(x) = B y Câu 18: A y x B C D C D x Câu 19: x là: B C D Không x2 2x x x2 x B ( x 2) Câu 20: A 1+ ( x 2)2 \{1} x3 x C 1; 3( x x) x3 B y 2x2 Câu 24: Cho h C y x3 x x A C x x D x B D y x2 12 x 4 x 2 B Câu 25: x D y ' x3 3x 1 x2 x x2 A x2 8x ( x 2)2 ? x2 y ' 2x 2x D D y x 3x x là: B y ' x3 x x C y ' x3 3x Câu 23: x3 x x2 x ( x 2) f ( x) B Câu 22: A y ' C 3x x x f ( x) Câu 21: A y 12 D x x x f' x x x x 1 x 2 x x x x x A A x Câu 17: A C - là: C D Email: cohangxom1991@gmail.com x3 x 3x x x2 3x x Câu 26: A B A x x3 B A 14 x x x C 2 C 14 x 2x C f (2) D 2x là: x x 2x D y ' x 2 2x 2x x5 x 2 : 28x6 16 x3 16 x3 B 10 x9 14 x6 16 x3 D x6 x3 16 x y ' x B y ? x2 x3 y (7 x 5) B 28(7 x 5)3 Câu 34: A 4(7 x 5)3 y Câu 35: 2x x2 2x x x D x 2x Câu 33: x2 x B y ' y C 10 x9 x3 D 14x6 x 2x Câu 32: A 10 x9 x4 C y ' C y 2x D -1) là: B f (2) Câu 31: A y ' x x3 x2 y A f (2) x 2x x 1 B Câu 30: A D K x2 x7 B 14x6 x Câu 29: A y x3 x3 y Câu 28: A C y Câu 27: là: x2 C y x2 x D y C 28(7 x 5)3 x D 28x 2x B 2x x2 x Email: cohangxom1991@gmail.com C (2 x 2)( x 2 x 5) 3x y Câu 36: A ;0 C ; D y 2x 4x x2 2x2 y 2x x2 2x B y ' x x Câu 40: x2 x x A x A D ; 0; x x 3x x2 x x x2 2x x2 2x Xét hai câu sau: D x2 x 2015 , C x3 x A y ' 2016 x3 x C y ' 2016 x3 x 3x x 2016 x(1 x) x 3x x ( x 1)2 D là: 3x 2 x 2015 B y ' 2016 x3 x D y ' 2016 x3 x 3x 2 x y y D y ' x x Xét hai câu sau: x y B C Câu 42: 2 x2 D -4x - x Câu 43: 4x D C 4x + , 2 x x 2 x là: 3x x C y ' x2 x B A 6x ;0 , x B x2 B Câu 41: y? C -2x2 B -4x + Câu 39: A 4x - Câu 44: : x 4x B x Câu 38: A y ' y 0; Câu 37: A x2 1 2x 3x x ? x2 x C ( x 1)2 x2 D ( x 1)2 : Email: cohangxom1991@gmail.com 3x A 3x 2 x 3x 13x 10 ( x 3) 4x B 2x2 5x Câu 47: A Câu 48: A Câu 49: A 10 C 2x2 5x -b B 2x 2 x2 x 2mx mx f x A m B m 1 x y Câu 51: A B 2x x 13x 10 ( x 3) 2x D x2 5x C -2 D -6 C D x f' x C m 1 x2 D m x2 x 2x x A =1 sai: A k = B k = y Câu 54: x (1 x) B 13 x 2x =1 x x x ? x C k = -3 D k = x 2x x y Câu 55: D k x Câu 53: D B C x C Câu 52: A y ' 3x B -10 D 10x Câu 50: A D - B -a x2 x ( x 3)2 C C D 3x2 x 2x x2 5x 4x Câu 46: A 3x2 3x C 2x2 x x2 x2 x B ( x 3) Câu 45: A 6x B 2x x C 2x x (1 x) D 2x x (1 x) 2 x là: B y ' 17 x 2x Email: cohangxom1991@gmail.com 13 C y ' x 2x x y Câu 56: x2 A y ' x2 C y ' x2 x x x2 x x x2 x (2 x 1) 2 x2 ( x2 f x Câu 60: 2 A x2 x D y ' x2 x x2 x x2 x x2 x x2 x B y 2x B x2 y x C y ' x x 1 20 x 4 x3 x2 2x ( x 3x 3)2 D x5 20 x 16 x3 x2 5x ( x 3x 3)2 D f' x là: D 2 x 4x C D 11 x x2 1 x C x x y Câu 64: C ( x 1)3 Câu 63: A y ' C x5 25 16 Câu 62: 13 (2 x 1) D : x x f x 13 (2 x 1) C x 2x2 8x B 2; C Câu 61: A x B y ' 20 x 16 x3 B x5 16 x3 2x x 3x 10 x x 10 x B ( x 3x 3)2 3x 3)2 Câu 59: A x3 x y A x5 A x là: 2x B (2 x 1) Câu 58: A x2 2x 1 2x 3x Câu 57: A x x 17 D y ' x.N B x x 2( x 1) D ( x 1)3 x2 x ( x 1)3 là: B y ' D y ' x x 1 x y 4x C x 64 x D x 64 Email: cohangxom1991@gmail.com x2 1 x x x B C 3x x f ( x) 2x 1 B C - 11 Câu 65: A Câu 66: A 11 A x 6x2 x2 B x3 A 2x ( x x 5) 2 x A y ' 3x5 C y ' 3x5 x2 x2 A 3; C ; Câu 72: y x x3 x 11 D x x3 x x2 x x3 2x ( x x 5) 2 D 2x ( x x 5) D 75 x 2 x x x là: x y B y ' x5 D y ' x5 x2 x2 x x x D 2x x 12 x C x 3; 1 ; 3 ; ; y ' x 2x2 8x B x 2x2 8x ( x 2) C ( x 1)( x 3) B C ( x 3) ( x 1)2 x2 x ( x 2) D 2x2 8x x y 2x Câu 74: C B Câu 73: A 1 x x y Câu 71: D x3 x x y B x Câu 70: A x x3 y x C x 2x 4x B ( x x 5) Câu 69: A y Câu 68: D x x3 : y Câu 67: là: y 3x3 25 2x ( x x 3) 2 y D x2 2x Email: cohangxom1991@gmail.com A x Câu 75: x f x x x 1 y B y ' x y Câu 82: 3x y A ; y Câu 85: A x 3x x 2 x là: 3x x 3x B ; D 12 x 3x 2 x 2 x C y ' C y ' 3x x D y ' x2 x D y ' 3x f ( x) C 0; y D C ; D y ;0 x3 3x B x 3x x D C x x x3 x B ;0 Câu 84: x x 2 x là: 3x x 2 f ( x) Câu 83: A 0; B y ' D x x C B 3x Câu 81: D x x x x 13x 10 x D ( x x 2)2 f x x x 3x2 A 3x A y ' - x3 x Câu 80: A y ' C x C B 3x x D y ' 13x x C ( x x 2)2 x3 3x B x Câu 79: 3 x x x B 2x Câu 78: A D x C y ' 2 x2 3x x2 5x 13x x 11 B ( x x 2)2 13x 10 x A ( x x 2) A 3 x Câu 76: A B y ' Câu 77: C x x2 A y ' B x C x x D x x Email: cohangxom1991@gmail.com x2 x2 f ( x) Câu 86: A {0} B C 4x B 2x2 A y A y D 4x2 ;0 B 2x 2x D x2 x2 ;0 B Câu 89: Cho hà C 2x 2 x2 y Câu 88: \{0} 2x2 y Câu 87: A f ( x) y C 0; D C 0; D ;0 Câu 90: Cho f(x) = x x0 A 0) = 2x0 0) C x02 = x f 2x B -3 A Không A 4x 1 B 5x f ( x) 2x B \{0} Câu 93: A 3x 2x x3 x B x 3x y A 16 x 9x B x f ( x) Câu 97: ; B C D ;0 D 0; 27 x C D x2 ;1 \ 1;0 y 4x x3 x C 8x3 9x x x 1 ; x x B 1; D x2 x x3 x x D 18 x x2 f ( x) C ;3 D ; f ( x) f ( x) Câu 98: Câu 99: D C x3 x Câu 96: A C f ( x) x3 x 3x 2 x Câu 95: A x 4 x3 3x 2 x B 24 C 15 Câu 94: A 14 A D = x0 f' y Câu 92: 0) f ( x) Câu 91: B C ;1 D 1; x 3x y ' x Email: cohangxom1991@gmail.com A y ' B y ' x 2 tan x x D y ' 1 x x 2 tan x x tan x 2 tan x x 1 x x 2 tan x x tan x C y ' Câu 160: A Câu 161: x cot sin x cos x cos x sin x cos x sin x B A cos x C cot cos x y Câu 162: cos x sin cos x D y ' 2cot cos x cos x sin x cos x sin x sin x sin cos x C y ' x tan x cos x x tan x x D -2 x là: B y ' x x2 cos x sin x C y Câu 164: x tan x x B -1 A y ' A là: Câu 163: 2 sin x sin cos x 2cot cos x D sin x B y ' 2cot cos x sin x sin cos x C y ' D cos x sin x B 2cot cos x 3 C cos x A y ' tan x 2x cos2 x x x2 D y ' x tan x cos x x Email: cohangxom1991@gmail.com tan x cot x Câu 165: B A C f' cos x sin x Câu 166: Cho f x A B 2 sin 2 D D C Câu 167: -2sin2x sin x x + sinxcos2x 2sin x sin x sin x.cos x ? A cos x là: 3x 3cos x A y ' 2sin x x 3x C y ' 3cos x x sin x (cos x x sin x)2 B y Câu 170: B 2sin x x 3cos x x sin x (cos x x sin x)2 C x cos x (cos x x sin x) cos x sin x f C f x D cos x x sin x D cos x 2sin x y sin x 2sin x cos x B 2sin x x y cot k4 B Câu 172: k2 A Câu 173: A C D y ' 2sin x 3x 3cos x 3x 3x f ( x) Câu 171: B y ' sin x x cos x cos x x sin x y Câu 169: A sin x 3x 3x A D y Câu 168: A C Không cách B sin x C 2sin x cos x D 2sin x y ' là: C k D k 2 Câu 174: x + 1) x - 1) 1 tan x 2 A tan x C tan x tan x x - 1) x + 1) B D B tan x D Email: cohangxom1991@gmail.com k Câu 175: (I) y = cos x sin x u v sin x cos x sin x 1 cot x sin x A C B D Câu 176: Hàm A y x B y 2x 3x3 3x B -18 y cos x y Câu 177: A 54 Câu 178: x y Câu 179: y (3) cos x D -162 D 3 C A Câu 180: A C A 4cos x B D A x Câu 181: x2 y (3) (3) C C B A D y y ''(0) B A hai 6x? C y x3 D -2 y '' y là: 6sin x 4cos x (II) y2 A B C D A 2(7 x3 15 x 93x 77) ( x 2 x 3)3 C 2(7 x3 15 x 93x 77) ( x 2 x 3)3 y Câu 183: n A ( 1) n! xn Câu 184: y 2(7 x3 15 x 93x 77) ( x 2 x 3)3 y ( n ) ( x) n! xn C ( 1)n n! xn D n! xn sin x B y D x B A cos2 2x Câu 185: x x 20 x2 x 2(7 x3 15 x 93x 77) B ( x 2 x 3)3 y Câu 182: cos2 2x cos x C 8cos 2x y (2016) D 8cos 2x ( x) Email: cohangxom1991@gmail.com A cosx B sinx C sinx x B f '''(2) f ( x) Câu 186: A f '(2) D cosx sai? C f (4) (2) D f ''(2) n n A y Câu 187: x n n x là: n n! B x n n! C x n n! D x n -3x4 + 4x3 + 5x2 - Câu 188: ? A B y Câu 189: A 120 y D C 120 D y (5) (1) B Câu 190: A x C y (3) (1) x B C Câu 191: x A x B sai: D ) C D y = sin(2 -x) Câu 192: A tan x cos2 x 2cot x sin x cos x sin x B C tan x cot x cos x sin x Câu 193: A y =4 A cos2 x 2x B x = 16 y 16 y D 16cos4x f C x = , x = f x Câu 196: Câu 197: y x là: A x = , x = A 16 x3 D C -8 Câu 195: 2cot x sin x cos x sin x y B 0; tan x cos x C 4y - B y Câu 194: D B x3 6x y x x 3x x là: C 16 x D x = 0, x = D 16 x 6 y (3) (2) Email: cohangxom1991@gmail.com A 80 27 y Câu 198: A 80 27 B C y (3) sin x cos x B A x x y Câu 201: A y '' y C 2sin 2x x 3x x B x.sin x B y '' y ' 2cos x 2cos x Câu 202: A [-1; 2] 40 27 D cos x là: B 4cos 2x Câu 200: D C y Câu 199: A 4cos 2x 40 27 D 4sin 2x C x C y '' y ' 2cos x D x D y '' y 2cos x + B (- ; 0] D {-1} C x Câu 203: x3 A x4 B C D C dy = (x - 1)dx D dy = (x - 1) dx VI PHÂN x B dy = 2(x - 1) Câu 204: A dy = 2(x - 1)dx y Câu 205: A 0,07 3x x B 10 x C 1,1 A dy 2017sin 2017 x dx B dy C dy 2017 dx cos 2017 x D dy d (sin x) d (cos x) A cot x D 0, tan x x 2x C B dy C dy B y Câu 208: 2017 dx sin 2017 x 2017 dx sin 2017 x : Câu 207: Câu 209: 0,1 là: : Câu 206: A dy dx y 7dx D x cot x là: dx D dy 7dx tan x : Email: cohangxom1991@gmail.com 5x dx cos x A dy y Câu 210: dx sin x B dy A f ( x) ( x 1)2 x C 90 y sin(sin x) cos(sin x).sin xdx cos(sin x).cos xdx A df (0) D -90 B dy D dy sin(cos x ) dx cos(sin x) dx x x x 2x x f ( x) Câu 212: dx g? B f lim x lim x C f x D f x2 f ( x) Câu 214: B f C df (0) D x B dy D dy x x 2cos x sin xdx 2sin xdx sai? cos 2x sin x y Câu 216: dx B df(x) = D df(x) = B dy D dy y 2x 2x dx dx sin x cos 2 x sin x cos 2 x dx dx tan x dx x cos2 x dx x cos x Câu 217: C dy 0 x cos x cos x C df(x) = dx cos2 x A dy x x A df(x) = C dy lim ( x 1) x dx Câu 215: A dy x x Câu 213: y cos 2 x A dy 4cos x sin xdx 2cos x sin xdx C dy x2 lim x x A f dx cos x D dy 0,01 f '(0,01) B -9 Câu 211: A dy C dy dx cos x C dy dx x cos2 x dx x cos x 2x : 2x B dy D dy 2x 2x dx dx Email: cohangxom1991@gmail.com y Câu 218: 4x A dy x2 dx x2 x2 B dy x2 dx dx x2 C dy dx D dy x2 Câu 219: Cho hàm s f ( x) cos x sin x dx cos x sin x dx cos x A d f x C d f x sin x dx cos x sin x dx cos x B d f x D d f x T y Câu 220: A y 2x 2x x B y 3x y Câu 221: A (1 3;5 3),(1 C (0;0) C y 2x D y 2x x2 3x x y x B (2;12) D (-2;0) 3x y x 3;5 3) Câu 222: : A B C A y x B y x, y C y D y (d) là: 18 ,y x 18 ,y x 2, y x x x 18 x 18 là: A y 10 x B y A y 16 9( x 3) B y C y 10 x y Câu 225: 9( x 3) x x 3x f x Câu 224: x0 D x3 x y Câu 223: x3 2x 3x 2 D y 2x - C y 16 9( x 3) D y 16 9( x 3) Email: cohangxom1991@gmail.com y Câu 226: A B x x C D C y = -x + D y = x + C D x x Câu 227: A y = x - Câu 228: Cho hàm B x y x x3 3x y A y B (H ) : y Câu 229: x x (H ) hoành: A y ( x 1) 3 3x C y x D y 3( x 1) C y D x x3 x 2 x2 x y Câu 230: A x B y B y y Câu 231: A - B C - D x0 Câu 232: A B C Câu 233: A y = -x + là: D - mà (P) B y = -x - C y = 4x - D y = 11x + x Câu 234: là: A y = x + B y x y x C y x y x (C ) : y Câu 235: :y A y C y x 2018 x ; y x 28 B y D y y x B y x3 3x x x 2017 ? Câu 236: A y D x x x 2018 x0 x C y x 1 D y x Email: cohangxom1991@gmail.com Câu 237: A y = x - 3x2 B y = M0 x 27 23 x C y = D y = 9x ; y0 làm 31 Câu 238: y x3 3x A -1 B C -3 y Câu 239: A y C y x 6, y x 8, y B y D y x x (H ) : y Câu 240: A y x x (H ) x B y y A x B y x 11 D y D y C D x x3 3x 2 y x là: B (C ) : y x x2 x x B y C y 3x B x y y A? y 2y x A (C ) x3 x 1 2x B 3 x D y x ;1 p C x y D x y A 2x x1 , x2 C x1 x2 D -1 y Câu 247: A x 10 D C (C), 4 x2 3x 2x x Câu 245: A y C y (C ) Câu 246: x x (C) x Câu 244: A x x 6, y 40 x 57 C y 3x 11 B Câu 243: A y 2x A (H ) Câu 242: y A D -2 A Câu 241: A y x B C 1 x D Email: cohangxom1991@gmail.com y Câu 248: x B 4; A 2;1 4x B y Câu 250: A y x 20 x 22 B y A C y D y C 10 y Câu 252: x3 2x2 20 x 16 D y x0 B 20 x 22 x x y ; x0 (C ) : y 3x x3 C y 3x Câu 251: D x3 x 2 f x Câu 249: A y ; C 12 x D x A y = -2x + y = -2x ; B y = -2x - y = -2x ; C y = -2x + y = -2x + ; D y = -2x + y = -2x y Câu 253: A( 1;0) A y x y x x x B y Câu 254: A y x2 3 x B y B Câu 257: x2 C y 3( x 1) y x C y x D y 3x D y x là: x x -1 C D 25 x3 3x 3x , mà ti y B (C ) 25 Câu 256: A ( x 1) y Câu 255: A (C ) C y D 2x x Email: cohangxom1991@gmail.com A y x 2 x4 x2 A C y x x D y 2? B y Câu 259: x x 3x y Câu 260: B y 3x A 900 C D ) C y x g ( x ) x 10 D y 3x x2 B 300 C 450 D 600 x3 3mx (m 1) x m (C ) : y Câu 262: D Câu 261: Cho hai hàm f ( x) C 4x B - A 12 A y A(0;2) Câu 258: y x B y ng y A B y D x 2017 là: A Câu 264: A 11 B C B -12 f ( x) C -11 D x3 -2; 8) là: x D x3 x x y Câu 265: A y C x3 3x y Câu 263: 2 x B y 3x 8x C y 8x D y 3x Câu 266: - A B C x2 Câu 267: 2x x A M1(0; ) C M3(3; 2) M4(1; 2) Câu 268: A y D B M2(2; 3) D x3 x x (C) B C D Email: cohangxom1991@gmail.com A B Câu 270: Cho hà A k B k y 11 x x x 3x y B y x (C ) C k C y x y B k = y Câu 273: A Câu 274: A m -1 D k y B m x mx y 25 B Câu 277: A y x C x y Câu 276: Câu 278: A y x d:y D m y B x C y Câu 279: x :y 27 x 54 A y 27 Câu 280: A y 27 x 54 C y 27 x 27 B y y D x y D C y 3x x3 3x C y C y 27 x y 25 M ( 1; 1) y B y x x x3 3x y 5? x2 B y x3 m -3 D C m D k = -2 C 11 x C k = sin x Câu 275: A D y y m : x y A x y (C ) 3x m B x0 D Câu 272: A k = x2 C 1 x x 3x y Câu 271: A y x4 y Câu 269: 3x D y 3x D y x x3 x 27 D y 27 x 54 x3 B y 27 x y 27 x D y y 27 x 54 Email: cohangxom1991@gmail.com y Câu 281: x0 A y f ( x) x2 11 2 là: ( x 2) ( x 2) B y ( x 2) C y D y Câu 282: giây s A 24m / s ( x 2) t t = là: B 17m / s C D f ( x) Câu 283: x2 x x x0 là: A y x 4 y Câu 284: A y x B y C y x D y x C y 4x D y 4x 4x s t 3t 9t (t Câu 285: t t=2 t = v = 18m/s t = a = 12m/s2 t = A B C D y Câu 286: A y C y 3x 2 x B y 4x x y 3x y f ( x) x2 5x x 12 B y x y D y x y x 12 y Câu 287: cos 3 x 12 x 12 x x 5? C M ;1 y A M ;1 B M ; D M y Câu 288: A Câu 289: y A M(4; 12) Câu 290: y x 2018 A y x Câu 291: A y 12 x 24 C B y x D x2 5x y B M(-4; 12) x2 ;0 3x m C M(-4; -12) D M(4; -12) C y D y x2 x B y 2x y B y 12 x 16 2x x3 2x k =12 là: C y 12 x D y 12 x Email: cohangxom1991@gmail.com s y Câu 292: x3 y x 10 x 27 A y 1 x 3 B y x C y 27 D y x 27 s t 3t (t Câu 293: s tính t = 4s a = 18m/s2 t = 4s a = 9m/s2 t = 3s v = 12m/s t = 3s v = 24m/s A B C D y Câu 294: y0 x2 f ( x) x0 A y x B y C y x D y Câu 295: y A y x B y x 6 x 6 x tan C y B C y C y f ( x) M là: f ( x) x x0 y0 y0 6x f ( x0 ) x x0 B y 2x là: D B y f ( x0 ) x x0 D y y0 C y x x3 x (C ) f ( x0 ) x x f ( x) 2x D y M x0 ; f ( x0 ) Câu 298: A y x0 y A A y 3x Câu 296: Câu 297: -1; -1) là: x D y 2x 2x y Câu 299: x y x y A y C y x - x 12 B 12 C 2x x x sin y Câu 300: A x y x y B y D y x x 12 x0 D là: 12 - - Email: cohangxom1991@gmail.com 300 CÂU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B B A D B B A A C B B C C C B B D C D A D A B D B D B C B D D A A C B A A C B B D B B A C A A C C D 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 D A D D A C C A B D C B C C B C A C A A B C C C D D A B D D D C C C D A D C D A A A A B D C D A B C 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 B D A B D A D C D D C C B B B B C B B C C A D D C B A D A B B C A C A D B A D B D A D D B D A D A C 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 C B D B B C D A D D B B D C B C D A D A B B B C D C B C B A C B A D D C C C C A D D B A B C B C A B 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 D D C A C D D A C D C B D D B D A A D C A A C A A B A C A B A D A C C D C C A D D A D A C A B D B A 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 C C B A C B B B B A A A B C A D C B A C D B B A A D B B D D C D B B C A D C D B B A A A C D C C A A Email: cohangxom1991@gmail.com ... Xét hai câu sau: x y B C Câu 42: 2 x2 D -4x - x Câu 43: 4x D C 4x + , 2 x x 2 x là: 3x x C y ' x2 x B A 6x ;0 , x B x2 B Câu 41: y? C -2x2 B -4x + Câu 39: A 4x - Câu 44: : x 4x B x Câu 38:... ( x) f ( x) Câu 98: Câu 99: D C x3 x Câu 96: A C f ( x) x3 x 3x 2 x Câu 95: A x 4 x3 3x 2 x B 24 C 15 Câu 94: A 14 A D = x0 f' y Câu 92: 0) f ( x) Câu 91: B C ;1 D 1; x 3x có y ' x Email: cohangxom1991@gmail.com... cos x cos x Câu 128: sin k2 Câu 126: A C x cot x 2 x 2sin x Câu 127: tan x B Câu 123: A D x Câu 122: A x B cos x sin 2x A f 3x - A A D 3sin cot x cos x Câu 121: A 3x x2 2x C C cos B Câu 120: A
- Xem thêm -

Xem thêm: 300 câu trắc nghiệm đạo hàm theo chủ đề có đáp án, 300 câu trắc nghiệm đạo hàm theo chủ đề có đáp án, 300 câu trắc nghiệm đạo hàm theo chủ đề có đáp án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay