Ly so GD tinh bac ninh

5 201 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 17:15

SỞ GD&ĐT BẮC NINH PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH ĐỀ TẬP HUẤN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MÔN: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian giao đề Mã đề 301 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Tại mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp A B cách 8cm Cho A, B dao động điều hòa, pha, theo phương vuông góc với mặt chất lỏng Bước sóng sóng mặt chất lỏng 1cm Gọi M, N hai điểm thuộc mặt chất lỏng cho MN = 4cm AMNB hình thang cân Để đoạn MN có điểm dao động với biên độ cực đại diện tích lớn hình thang gần giá trị sau đây: A 92 cm2 B 31 cm2 C 16 cm2 D 40 cm2  Câu 2: Một vật dao động điều hòa có phương trình x  10cos( t  ) (cm) , với thời gian tính giây Chu kỳ dao động vật là: A 0,5 s B s C s D s Câu 3: Một mạch điện xoay chiều gồm linh kiện lí tưởng R, L, C mắc nối tiếp Tần số góc riêng mạch 0 (hay LC02 = 1) Điện áp hai đầu mạch u  U 2cost (V ) , với U không đổi Biết URL không phụ thuộc vào R, tìm quan hệ  0   A   B   20 C   0 D   2 Câu 4: Cho hai dao động điều hoà với li độ x1 x2 có đồ thị hình vẽ x (cm) x1 x2 t (10-1s) -6 -8 0,5 1,0 1,5 2,0 Tổng tốc độ hai dao động thời điểm có giá trị lớn là: A 100π cm/s B 200π cm/s C 280π cm/s D 140π cm/s Câu 5: Một sợi dây hai đầu cố định Sóng truyền dây có tần số 100Hz dây xảy sóng dừng M N hai nút sóng cách 6cm, M N có hai nút khác Tốc độ truyền sóng sợi dây: A 400m/s B 4cm/s C 40cm/s D 400cm/s   Câu 6: Đặt điện áp xoay chiều u  400cos 100 t   (V ) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp có 3  R  200  thấy dòng điện điện áp hai đầu mạch lệch pha /3 Công suất tiêu thụ mạch A 100 W B 50 W C 200 W D 50 W Câu 7: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x  10cos10 t  cm  Vận tốc vật có độ lớn 50  cm s  lần thứ 2017 kể từ t  thời điểm A 605 s B 12097 s 60 C 12103 s 60 D 6049 s 60 Trang 1/5 - Mã đề 301 Câu 8: Xét giao thoa hai sóng pha, điểm có biên độ cực đại điểm có hiệu đường hai sóng tới bằng: A số nguyên lần bước sóng B số bán nguyên lần bước sóng C số lẻ lần bước sóng D số lẻ lần nửa bước sóng Câu 9: Sóng dọc sóng có phương dao động phần tử vật chất môi trường nơi sóng truyền qua A phương thẳng đứng B vuông góc với phương truyền sóng C trùng với phương truyền sóng D phương ngang Câu 10: Sóng ngang có tần số f = 56Hz truyền từ đầu dây A sợi dây đàn hồi dài Phần tử dây điểm M cách nguồn A đoạn 50cm dao động ngược pha với phần tử dây A Biết tốc độ truyền sóng dây nằm khoảng từ 7m/s đến 10m/s Tốc độ truyền sóng dây A 10 m/s B m/s C m/s D m/s Câu 11: Một vật dao động điều hòa với tần số f, lực hồi phục tác dụng lên vật có tần số bằng: A f B 4f C 0,5f D 2f Câu 12: Một sóng ngang có tần số 100 Hz truyền sợi dây nằm ngang với tốc độ 60 m/s, qua M đến N cách 7,95 m Tại thời điểm M có li độ âm chuyển động lên điểm N có li độ A âm xuống B âm lên C dương xuống D dương lên Câu 13: Đặt điện áp u = U0cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM gồm điện trở 100 3 mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L Đoạn 104  F Biết điện áp hai đầu đoạn mạch AM lệch pha mạch MB có tụ điện có điện dung so với 2 điện áp hai đầu đoạn mạch AB Giá trị L A B C D H     Câu 14: Để giảm tốc độ quay rô-to p lần mà giữ nguyên tần số f dòng điện máy phát điện xoay chiều pha, người ta dùng cách sau đây? A Rô-to nam châm vĩnh cửu có p cặp cực B Rô-to nam châm điện có 2p cặp cực C Rô-to nam châm vĩnh cửu có p cực D Rô-to nam châm điện có p cực Câu 15: Để có sóng dừng sợi dây đàn hồi với hai đầu cố định chiều dài dây bằng: A bước sóng B phần tư bước sóng C số lẻ lần bước sóng D số nguyên lần nửa bước sóng Câu 16: Âm sóng âm có tần số A nhỏ 16 Hz B từ 16 Hz đến 20 kHz C lớn 20 kHz D lớn không Câu 17: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi tần số góc ω thay đổi Điện áp hiệu dụng hai tụ điện điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm UC, UL phụ thuộc vào ω, chúng biểu diễn đồ thị hình vẽ, tương ứng với đường UC, UL H H H Khi ω = ω1 UC đạt cực đại Um Giá trị Um gần giá trị sau : A 140V B 130V C 160V D 147V Câu 18: Cho hai dao động điều hòa phương, tần số, vuông pha Tại thời điểm, hai dao động có li độ cm cm dao động tổng hợp hai dao động có li độ bằng: A 2cm B cm C cm D cm Câu 19: Cho mạch điện xoay chiều có cuộn dây cảm u điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch, i cường độ tức thời qua mạch Chọn đáp án đúng: A u trễ pha i /4 B u sớm pha i /4 C u sớm pha i /2 D u trễ pha i /2 Trang 2/5 - Mã đề 301 Câu 20: Chọn đáp án SAI cho phát biểu sau “Đoạn mạch xoay chiều sau không tiêu thụ điện năng”? A Đoạn mạch có tụ điện B Đoạn mạch có cuộn cảm C Đoạn mạch có điện trở D Đoạn mạch có tụ điện mắc nối tiếp với cuộn cảm Câu 21: Phát biểu sau SAI nói máy phát điện xoay chiều pha? A Suất điện động cảm ứng khung biến thiên điều hòa theo thời gian B Ở máy phát điện xoay chiều pha có chuyển hóa thành điện C Tần số suất điện động cảm ứng tỉ lệ với tần số quay khung D Biên độ suất điện động xoay chiều máy phát tỉ lệ thuận với chu kì quay khung Câu 22: Nguồn âm điểm S phát sóng âm truyền môi trường đẳng hướng Có hai điểm A B nằm nửa đường thẳng xuất phát từ S Bỏ qua hấp thụ âm Mức cường độ âm A LA= 40dB, B LB=60 dB Mức cường độ âm trung điểm C AB là: A 42,2 dB B 45,2 dB C 46,5dB D 50dB Câu 23: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch nhỏ AM MB mắc nối tiếp với Đoạn mạch AM gồm điện trở R = 100Ω mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C = 31,8µF Đoạn mạch MB gồm cuộn dây có độ tự cảm L điện trở r Khi đặt vào hai đầu AB điện áp xoay chiều điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AM có biểu thức: uAM = 80 cos(100πt)(V); điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch MB có 7 biểu thức uMB = 100cos(100πt + )(V) Công suất tiêu thụ điện đoạn mạch AB là: 12 A 52W B 66,64W C 132,28W D 70,6W  Câu 24: Biểu thức dòng điện xoay chiều mạch có dạng i  4cos(100 t  ) ( A) Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch bằng: A 2 A B A C A D A Câu 25: Trong dao động điều hòa vật,thời gian ngắn hai lần động lần 0,09s Giả sử thời điểm đó, vật có động Wd , Wt Sau khoảng thời gian t vật có động Wd Wt /3 Giá trị nhỏ t bằng: A 0,03s B 0,045s C 0,12s D 0,06s Câu 26: Một vật dao động điều hòa có biên độ 10 cm Tại thời điểm động năng, li độ vật bằng: A 5 cm B 5 cm C 5 cm D cm Câu 27: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp pha, biên độ S S2 phát sóng có bước sóng cm Biết biên độ sóng hai nguồn phát A không đổi trình truyền sóng Tại điểm M cách hai nguồn khoảng d1 = 11cm, d2 = 19cm, sóng có biên độ bằng: A A B C 0,5A D 2A Câu 28: Người ta cần truyền công suất điện pha 10000kW hiệu điện hiệu dụng 50kV xa Mạch điện có hệ số công suất cos = 0,8 Muốn cho tỷ lệ lượng đường dây không 10% điện trở R đường dây phải có giá trị A R < 4 B R < 16 C R < 25 D R < 20 -3 Câu 29: Một mạch điện gồm R = 100 , C = 10 /15 F L = 0,5/ H mắc nối tiếp Biểu thức dòng điện mạch i  2cos100 t ( A) Biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch bằng: A u  200 2cos(100 t   / 4) (V ) C u  200cos(100 t   / 4) (V ) B u  200 2cos(100 t   / 4) (V ) D u  200cos(100 t   / 4) (V ) Câu 30: Một vật dao động điều hòa hai điểm A B Khoảng thời gian sau chu kỳ dao động? A Khoảng thời gian ngắn để vật từ vị trí cân O trở O B Khoảng thời gian hai lần liên tiếp vận tốc vật có độ lớn cực đại C Khoảng thời gian ngắn để vật từ A đến B Trang 3/5 - Mã đề 301 D Khoảng thời gian hai lần liên tiếp vật qua vị trí cân theo chiều âm Câu 31: Một vật dao động điều hòa với chu kì giây, có khối lượng 500 g biên độ 10 cm Năng lượng dao động bằng: A 500 J B 0,05 J C 250 J D 0,025 J Câu 32: Một nguồn âm phát sóng cầu không gian Giả sử hấp thụ phản xạ âm Tại điểm cách nguồn âm 10 m mức cường độ âm 80 dB Tại điểm cách nguồn âm m có mức cường độ âm bằng: A 120 dB B 90 dB C 100 dB D 110 dB Câu 33: Một lắc lò xo treo thẳng đứng Nâng vật lên để lò xo không biến dạng thả nhẹ vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng quanh vị trí cân O Khi vật qua vị trí có tọa độ x  2,5 cm có vận tốc 50 cm/s Lấy g  10m / s Tính từ lúc thả vật, thời gian vật quãng đường 27,5 cm 2 2 2 2 B C D s s s s 12 10 15 15 Câu 34: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120 V, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp 0, gồm điện trở 30 Ω, cuộn cảm có độ tự cảm L = (H) tụ điện có điện dung thay đổi A  Điều chỉnh điện dung tụ điện điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại A 150 V B 160 V C 100 V D 250 V Câu 35: Một đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp gồm biến trở, cuộn cảm tụ điện Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V tần số không thay đổi Điều chỉnh R = R1 R = R2 công suất tiêu thụ mạch nhau, biết R1 + R2 = 121Ω Công suất tiêu thụ mạch ứng với hai giá trị biến trở là: A 121W B 400W C 800W D 440W Câu 36: Một lắc lò xo thẳng đứng gồm vật nặng khối lượng m = 100 g lò xo có độ cứng k = 20 N/m Vật nặng đặt giá đỡ nằm ngang cho lò xo không biến dạng Cho giá đỡ xuống không vận tốc đầu với gia tốc a = 2,0 m/s2 Bỏ qua ma sát lực cản, lấy g=10 m/s2 Ở thời điểm lò xo dài lần đầu tiên, khoảng cách vật nặng giá đỡ gần giá trị sau đây: A 4,0 cm B 3,7 cm C 3,0cm D 4,2 cm Câu 37: Phát biểu KHÔNG dao động cưỡng bức? A Tần số dao động cưỡng tần số ngoại lực B Biên độ dao động cưỡng tỉ lệ với biên độ ngoại lực C Dao động cưỡng ổn định dao động điều hòa D Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc tần số ngoại lực Câu 38: Một lắc đơn có chiều dài l  16cm dao động không khí Cho g  10m / s ;   10 Tác dụng lên lắc ngoại lực biến thiên tuần hoàn có biên độ không đổi tần số f thay đổi Khi tần số ngoại lực có giá trị f1  0,7 Hz f  1,25Hz biên độ dao động vật tương ứng A1 A2 Ta có kết luận: A A1  A2 B A1  A2 C A1  A2 D A1  A2 Câu 39: Đặt hiệu điện xoay chiều u = U0cost vào hai đầu đoạn mạch có tụ điện C Gọi U hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch; i, I0, I giá trị tức thời, giá trị cực đại giá trị hiệu dụng cường độ dòng điện mạch Hệ thức liên lạc sau đúng? u i2 A  1 U 02 I02 u i2 B   U I0 u i2 C   U I D U I  1 U I0 Câu 40: Mắc vào đoạn mạch RLC không phân nhánh gồm nguồn điện xoay chiều có tần số thay đổi Ở tần số f1  60Hz , hệ số công suất đạt cực đại cos   Ở tần số f2  120Hz , hệ số công suất nhận giá trị cos   0,707 Ở tần số f3  90Hz , hệ số công suất mạch A 0,874 B 0,486 C 0,625 D 0,781 - - HẾT -Trang 4/5 - Mã đề 301 Đáp án D 11 A 21 D 31 D D 12 A 22 B 32 C A 13 C 23 A 33 C B 14 A 24 A 34 B D 15 D 25 B 35 B A 16 B 26 C 36 C D 17 A 27 D 37 D A 18 C 28 B 38 C C 19 C 29 B 39 B 10 B 20 C 30 D 40 A Tài Liệu sưu tầm thiquocgia.vn Truy cập http://thiquocgia.vn/ Để tham gia kỳ thi thử NXB Giáo dục Trang 5/5 - Mã đề 301 ... cảm L Đoạn 104  F Biết điện áp hai đầu đoạn mạch AM lệch pha mạch MB có tụ điện có điện dung so với 2 điện áp hai đầu đoạn mạch AB Giá trị L A B C D H     Câu 14: Để giảm tốc độ quay rô-to
- Xem thêm -

Xem thêm: Ly so GD tinh bac ninh, Ly so GD tinh bac ninh, Ly so GD tinh bac ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay