BÀI tập ôn tập NÂNG CAO

2 157 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 15:29

BÀI TẬP ÔN TẬP NÂNG CAO:Bài 1( 3 điểm ) : Thực hiện các phép tính:a)A = 1(ab)(ac) + 1(ba)(bc) + 1(ca)(cb) ;b)B = 1x(xy)(xz) + 1y(yx)(yz) + 1z(zx)(zy) ;c)C = 11x + 1x+1 – 2x2 + 1 4x4 +1 – 8x8 +1 16x16 +1 .Bài 2: ( 3 điểm ): Tìm x, biết:a)|x3| + |x5| = 2 ;b)|x+1| + |x+2| + |x+3| = 4x ;c)x6 7x3 – 8 = 0.Bài 3 ( 2 điểm) : Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau:a)D = 2x2 + 4x + 9 x2 + 2x +4 ;b)E = 4x2 – 4x + 12 x2 +2x +2;Bài 4 ( 3 điểm ) : Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:a)3x3 – 7x2 +17x – 15;b)x4 6x3 +12x2 14x +3;c)x7 + x2 +1.Bài 5 ( 2 điểm) : a) Chứng minh rằng số dư trong phép chia một số nguyên tố p cho 30 chỉ có thể là 1 hoặc là một số nguyên tố? Nếu chia p cho 60 thì sao?b) Số 22000 và 52000 được viết liên tiếp nhau. Hỏi có tất cả bao nhiêu chữ số?Bài 6 (3,5 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại B, trên tia đối của tia BA, lấy điểm D sao cho AD = 3AB. Đường thẳng vuông góc với CD tại D cắt đường thẳng vuông góc với AC tại A ở E. Chứng minh rằng tam giác BDE cân?Bài 7 (2,5 điểm) : (Sử dụng các tính chất của Đồng dư thức):Tìm các chữ số tận cùng của các số 6713 và 21000 ?Bài 8 ( 1 điểm ): Chứng minh: 3p 2p – 1 chia hết cho 42p với p là số nguyên tố lớn hơn 3 ? BÀI TẬP ÔN TẬP NÂNG CAO: Bài 1( điểm ) : Thực phép tính: a) A = 1/(a-b)(a-c) + 1/(b-a)(b-c) + 1/(c-a)(c-b) ; b) B = 1/x(x-y)(x-z) + 1/y(y-x)(y-z) + 1/z(z-x)(z-y) ; c) C = 1/1-x + 1/x+1 – 2/x2 + - 4/x4 +1 – 8/x8 +1 -16/x16 +1 Bài 2: ( điểm ): Tìm x, biết: a) |x-3| + |x-5| = ; b) |x+1| + |x+2| + |x+3| = 4x ; c) x6 - 7x3 – = Bài ( điểm) : Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ biểu thức sau: a) D = 2x2 + 4x + / x2 + 2x +4 ; b) E = 4x2 – 4x + 12 / x2 +2x +2; Bài ( điểm ) : Phân tích đa thức sau thành nhân tử: a) 3x3 – 7x2 +17x – 15; b) x4 - 6x3 +12x2 -14x +3; c) x7 + x2 +1 Bài ( điểm) : a) Chứng minh số dư phép chia số nguyên tố p cho 30 là số nguyên tố? Nếu chia p cho 60 sao? b) Số 22000 52000 viết liên tiếp Hỏi có tất chữ số? Bài (3,5 điểm): Cho tam giác ABC vuông B, tia đối tia BA, lấy điểm D cho AD = 3AB Đường thẳng vuông góc với CD D cắt đường thẳng vuông góc với AC A E Chứng minh tam giác BDE cân? Bài (2,5 điểm) : (Sử dụng tính chất Đồng dư thức): Tìm chữ số tận số 6713 21000 ? Bài ( điểm ): Chứng minh: 3p -2p – chia hết cho 42p với p số nguyên tố lớn ?
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập ôn tập NÂNG CAO, BÀI tập ôn tập NÂNG CAO, BÀI tập ôn tập NÂNG CAO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay