Stress quy luat trong am 1

2 181 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 15:24

Ths Trần Thị Thảo Cell phone: 0977001198 QUY LUẬT TRỌNG ÂM (TÂ) MAIN STRESS Để làm dạng tập trước tiên bạn phải nhớ trọng âm rơi vào âm tiết mạnh tức âm tiết có chứa nguyên âm mạnh, nguyên âm đôi nguyên âm dài I/ Trọng âm rơi vào âm tiết THỨ NHẤT Hầu hết DANH TỪ TÍNH TỪ có âm tiết ĐỘNG TỪ âm tiết thứ chứa NGUYÊN âm NGẮN kết thúc KHÔNG nhiều PHỤ âm ĐỘNG TỪ có âm tiết CUỐI chứa OW Các Đ/TỪ âm tiết có âm tiết CUỐI chứa NGUYÊN âm DÀI NG/ âm ĐÔI or kết thúc NHIỀU PHỤ âm II/ PREsent, EXport, CHIna, TAble PREsent, SLENder, CLEver, HAPpy ENter, TRAvel, Open FOllow, BOrrow PAradise, EXercise Trọng âm vào âm tiết THỨ HAI Hầu hết ĐỘNG TỪ có âm tiết to preSENT, to exPORT, to deCIDE, ngoại lệ: *study, carry, marry, envy, hurry, promise Nếu âm tiết thứ chứa NGUYÊN âm DÀI, NGUYÊN âm ĐÔI kết thúc với NHIỀU PHỤ âm proVIDE, proTEST, aGREE Đối với ĐỘNG TỪ âm tiết: Nếu âm tiết CUỐI chứa NGUYÊN âm NGẮN kết thúc Ko nhiều NGUYÊN âm deTERmine, reMEMber, enCOUNter III/ Trọng âm rơi vào âm thứ TÍNH TỪ lên Những từ có tận –IC, GRAphic, geoGRAphic, geoLOgic –SION, TION SugGEStion, revelation Ngoại lệ: TElevision có trọng âm rơi vào âm tiết thứ IV/ Trọng âm rơi vào âm tiết thứ từ lên Các từ tận –CE, –CY, –TY, –PHY, –GY, –ICAL VD: deMOcracy, dependaBIlity, phoTOgraphy, geOLogy, CRItical, geoLOgical V/ TỪ GHÉP: (từ có phần) • Đối với DANG TỪ ghép trọng âm rơi vào phần ĐẦU: BLACKbird, GREENhouse • Đối với TÍNH TỪ ghép trọng âm rơi vào phần THỨ 2: bad-TEMpered, old-FASHioned • Đối với ĐỘNG TỪ ghép trọng âm rơi vào phần THỨ 2: to OVERcome, to overFLOW Lưu ý: - Các phụ tố ko ảnh hưởng đến trọng âm: ABLE, AGE, AL, EN, FUL, ING, ISH, LESS, MENT,OUS  Các phụ tố thân nhận trọng âm câu: - ain (entertain) - ee (refugee,trainee) - ese (Portugese, Japanese), - ique (unique) - ette (cigarette, laundrette) - esque (picturesque), - eer (mountaineer) - ality (personality) - oo (bamboo), - oon (balloon) - mental (fundamental) Ngoại lệ: COffe, comMITtee, ENgine  Trong từ có hậu tố đây, trọng âm đặt âm tiết trước hậu tố: - ian (musician) - id (stupid) - ible (possible), - ish (foolish) - ive (native) - ous (advantageous), - ial (proverbial, equatorial) - ic (climatic) - ity (ability, tranquility) Chọn từ có TA nhấn vào âm tiết có vị trí khác với từ lại: A study B reply C apply D rely A deficiency B deficit C reference D deference A employee B referee C committee D refugee A tenant B common C rubbish D machine A company B atmosphere C customer D employment A animal B bacteria C habitat D pyramid A neighbour B establish C community D encourage A investment B television C provision D document A writer B teacher C builder D career 10 A decision B deceive C decisive D decimal STRESS Exercise 1 A generous B electricity C horrible D famous A mathematics B history C literature D physics A overweight B popular C beautiful D tomorrow A invention B complexion C tradition D question A economy B village C interest D industry A presidential B foundation C confidential D recreation A distance B glorious C exciting D journey A recommend B convenient C sensible D stimulate A experiment B essential C evolution D explicable 10 A similarity Exercise A tendency A diverse A bamboo A reserve A eternal A tendency A diverse A bamboo A reserve 10 A piano Exercise A typist A digit A.contaminate A comfortable A influential A government A improvement A industrial A extremely 10 A eventually 11 A appearance 12 A temptation 13 A relation 14 A Interview 15 A although 16 A advance B referee C procedure D magazine B difference B current B cactus B service B literate B difference B current B cactus B service B policeman C importance C justice C camel C derive C pessimist C importance C justice C camel C derive C museum D incidence D series D hummock D combine D vulnerable D incidence D series D hummock D combine D Souvenir B address C assistant B director C display B supervisor C investigate B justify C judgment B opportunity C temperament B employment C refusal B occasion C believe B interfere C develop B necessary C nesesity B capacity C altogether B ambitious C performance B property C government B arrange C summary B processor C essential B throughout C therefore B disaster C government D accountant D dramatic D convenient D accompany D expectation D redundant D interest D activity D co-operate D particular D telephone D beautiful D eliminate D compliment D until D society ... government A improvement A industrial A extremely 10 A eventually 11 A appearance 12 A temptation 13 A relation 14 A Interview 15 A although 16 A advance B referee C procedure D magazine B difference.. .10 A similarity Exercise A tendency A diverse A bamboo A reserve A eternal A tendency A diverse A bamboo A reserve 10 A piano Exercise A typist A digit A.contaminate A comfortable... difference B current B cactus B service B policeman C importance C justice C camel C derive C pessimist C importance C justice C camel C derive C museum D incidence D series D hummock D combine D vulnerable
- Xem thêm -

Xem thêm: Stress quy luat trong am 1, Stress quy luat trong am 1, Stress quy luat trong am 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay