Hình học không gian 11Kiểm tra học kì 2

6 216 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 14:55

www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA CHƯƠNG Môn: Hình học – Lớp 11 Thời gian làm bài: 45 phút; (14 câu trắc nghiệm câu tự luận) Họ, tên học sinh: Lớp: Mã đề thi 896 I TRẮC NGHIỆM (7,0 ĐIỂM) Câu 1: Cho tứ diện ABCD Gọi M, N trung điểm cạnh AD, BC Mệnh đề mệnh đề sau ? A MN = AB + DC B MN = AB + DC 1 C MN = AB + DC D MN = AB + DC Câu 2: Cho hình hộp ABCD.EFGH Các vectơ có điểm đầu điểm cuối đỉnh hình hộp vectơ AB là: A DC ; GH ; EF B DC ; HG; EF C DC ; HG; FE D CD; HG; EF ( ( ) ) ( ) ( ) Câu 3: Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' Các đường thẳng qua đỉnh hình lập phương cho vuông góc với đường thẳng AC là: A BD B'D' B AD A'D' C BD A'D' D AD C'D' Câu 4: Cho tứ diện ABCD Gọi G trọng tâm tam giác BCD Mệnh đề mệnh đề sau ? A AB + AC + AD = AG B AB + AC − AD = AG C AB + AC + AD = AG D AB + AC + AD = −3 AG Câu 5: Cho hình lập phương ABCD.EFGH Góc cặp vectơ AF EG bằng: 0 0 A 60 B C 30 D 90 Câu 6: Mệnh đề mệnh đề mệnh đề sau ? A Nếu đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng cắt thuộc mặt phẳng không vuông góc với mặt phẳng B Nếu đường thẳng vuông góc với đường thẳng thuộc mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng C Nếu đường thẳng không vuông góc với hai đường thẳng cắt thuộc mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng D Nếu đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng cắt thuộc mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng Câu 7: Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' Góc cặp đường thẳng AB B'C' bằng: A 600 B 450 C 900 D 300 Câu 8: Mệnh đề mệnh đề sai mệnh đề sau ? A Một đường thẳng d không gian hoàn toàn xác định biết điểm A thuộc d vectơ phương u B Hai đường thẳng song song với chúng hai đường thẳng phân biệt có hai vectơ phương phương C Nếu u vectơ phương đường thẳng d vectơ ku; k ≠ vectơ phương d D Hai đường thẳng điểm chung song song với Câu 9: Cho đoạn thẳng AB không gian Nếu ta chọn điểm đầu A, điểm cuối B ta có vectơ, hiệu là: A AB B BB C BA D AA 429 câu trắc nghiệm hình 11 chương 3: https://goo.gl/xUtJzo Trang 1/3 - Mã đề thi 896 www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam Câu 10: Cho tứ diện ABC, biết ∆ABC ∆BCD hai tam giác cân có chung cạnh đáy BC Gọi I trung điểm cạnh BC Khẳng định khẳng định sau ? A AB ⊥ ( ADI ) B BC ⊥ ( ADI ) C AC ⊥ ( ADI ) D BC / / ( ADI ) Câu 11: Cho hai đường thẳng phân biệt a, b mặt phẳng (α ) Mệnh đề mệnh đề mệnh đề sau ? A Nếu a ⊥ (α ) b ⊥ a (α ) / /b B Nếu a / / (α ) (α ) / /b b / / a C Nếu a / / (α ) b ⊥ a (α ) ⊥ b D Nếu a / / (α ) b ⊥ (α ) a ⊥ b Câu 12: Cho hình tứ diện ABCD Các vectơ có điểm đầu A điểm cuối đỉnh lại hình tứ diện là: A AB; AC ; AD B AB; AC ; DA C BA; AC ; DA D AB; CA; DA Câu 13: Mệnh đề mệnh đề mệnh đề sau ? A Vectơ không gian điểm B Vectơ không gian đoạn thẳng hướng C Vectơ không gian đoạn thẳng có hướng D Vectơ không gian đoạn thẳng Câu 14: Cho hình hộp ABCD.EFGH Kết qủa phép toán BE − CH là: A BE B C BH D HE II TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM) Câu 15: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông ABCD cạnh a, có cạnh SA = a SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) Gọi M N hình chiếu A đường thẳng SB SD a) Tính góc đường thẳng SC mặt phẳng (ABCD) b) Chứng minh đường thẳng AM vuông góc với đường thẳng SC c) Chứng minh đường thẳng SC vuông góc với mặt phẳng (AMN) - HẾT 429 câu trắc nghiệm hình 11 chương 3: https://goo.gl/xUtJzo Trang 2/3 - Mã đề thi 896 www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam ĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM MÃ ĐỀ 896 10 11 12 13 14 A B C D Tải FILE WORD 429 câu trắc nghiệm hình 11 chương có đáp án: https://goo.gl/xUtJzo 429 câu trắc nghiệm hình 11 chương 3: https://goo.gl/xUtJzo Trang 3/3 - Mã đề thi 896 www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA CHƯƠNG Môn: Hình học – Lớp 11 Thời gian làm bài: 45 phút; (14 câu trắc nghiệm câu tự luận) Họ, tên học sinh: Lớp: Mã đề thi 675 I TRẮC NGHIỆM (7,0 ĐIỂM) Câu 1: Cho hình chóp SABC có đáy ABC tam giác cân A, cạnh bên SA vuông góc với đáy, M trung điểm BC, J trung điểm BM Khẳng định sau ? B BC ⊥ (SAM) C BC ⊥ (SAC) D BC ⊥ (SAJ) A BC ⊥ (SAB) Câu 2: Cho hình lập phương ABCDEFGH, góc hai vectơ AB, BG là: A 450 B 1800 C 900 D 600 Câu 3: Cho hai đường thẳng phân biệt a, b mặt phẳng (P), a ⊥ ( P ) Mệnh đề sau sai? A Nếu b ⊥ a b / / ( P ) B Nếu b / / ( P ) b ⊥ a C Nếu b ⊥ ( P ) b / /a D Nếu b / /a b ⊥ ( P ) Câu 4: Mệnh đề sau sai ? A Hai đường thẳng vuông góc với đường thẳng song song với B Hai đường thẳng vuông góc với đường thẳng vuông góc với C Một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng vuông góc với song song với đường thẳng lại D Một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng song song vuông góc với đường thẳng lại Câu 5: Cho hình lập phương ABCDEFGH, thực phép toán: x = CB + CD + CG A x = GE B x = CE C x = CH D x = EC Câu 6: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD hình chữ nhật tâm I, cạnh bên SA vuông góc với đáy H, K hình chiếu A lên SC, SD Khẳng định sau ? A AK ⊥ (SCD) B BD ⊥ (SAC) C AH ⊥ (SCD) D BC ⊥ (SAC) Câu 7: Cho hình chóp SABC có đáy ABC tam giác cân B, cạnh bên SA vuông góc với đáy, M trung điểm BC, J hình chiếu A lên BC Khẳng định sau ? A BC ⊥ (SAC) B BC ⊥ (SAM) C BC ⊥ (SAJ) D BC ⊥ (SAB) Câu 8: Cho tứ diện ABCD Gọi E trung điểm AD, F trung điểm BC G trọng tâm tam giác BCD Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau: A EB + EC + ED = 3EG B 2EF = AB + DC C AB + AC + AD = AG D GA + GB + GC + GD = Câu 9: Trong mệnh đề sau đây, tìm mệnh đề đúng? A Nếu mp (α ) song song với mp (β ) đường thẳng a ⊂ (α ) a song song với (β ) B Nếu mp (α ) song song với mp (β ) đường thẳng a ⊂ (α ) , đường thẳng b ⊂ (β ) a song song v ới b C Nếu đường thẳng a song song với mp (α ) đường thẳng b song song với (β ) a song song v ới b D Nếu đường thẳng a song song với đường thẳng b a ⊂ (α ) , b ⊂ (β ) (α ) song song (β ) Câu 10: Cho hình lăng trụ tam giác ABC A′B′C ′ Vectơ sau vectơ phương đường thẳng AB? A A′C ′ B A′C C A′B′ D A′B 429 câu trắc nghiệm hình 11 chương 3: https://goo.gl/xUtJzo Trang 1/3 - Mã đề thi 675 www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam Câu 11: Cho hình lập phương ABCDEFGH, góc hai đường thẳng AB GH là: A 00 B 450 C 1800 D 900 Câu 12: Cho hình chóp S.ABC có SA ⊥ ( ABC ) H hình chiếu vuông góc S lên BC Hãy chọn khẳng định A BC ⊥ AC B BC ⊥ AH C BC ⊥ SC D BC ⊥ AB Câu 13: Cho hình chóp SABCD có ABCD hình thoi tâm O SA = SC, SB = SD Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai ? A AC ⊥ SA B SD ⊥ AC C SA ⊥ BD D AC ⊥ BD Câu 14: Cho hình lập phương ABCDEFGH, góc hai đường thẳng EG mặt phẳng (BCGF) là: A 00 B 450 C 900 D 300 II TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM) Câu 15: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thoi tâm O Biết SA = SC, SB = SD a) Chứng minh SO ⊥ ( ABCD) b) Gọi I, J trung điểm AB BC Chứng minh IJ ⊥ SD - HẾT 429 câu trắc nghiệm hình 11 chương 3: https://goo.gl/xUtJzo Trang 2/3 - Mã đề thi 675 www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam ĐÁP ÁN I – TRẮC NGHIỆM (7 điểm) B C A D B A C D A 10 C 11 A 12 B 13 A 14 B II – TỰ LUẬN (3 điểm) Hình vẽ (0,5 điểm) S A I B D O J C a) Ta có: Tam giác SAC cân S SO trung tuyến đường cao nên SO ⊥ AC (0,5đ) (1) Tương tự, tam giác SBD cân S SO trung tuyến đường cao nên SO ⊥ BD (0,5đ) (2) Từ (1), (2) suy SO ⊥ ( ABCD ) (0,5đ) b) Ta có AC ⊥ SO (do SO ⊥ ( ABCD ) ) (3) (0,25 đ) AC ⊥ BD (hai đường chéo hình thoi) (4) (0,25đ) Từ (3), (4) suy AC ⊥ ( SBD ) (0,25đ) Mà IJ //AC nên IJ ⊥ ( SBD ) Suy IJ ⊥ SD (0,25đ) Hết Tải FILE WORD 429 câu trắc nghiệm hình 11 chương có đáp án: https://goo.gl/xUtJzo 429 câu trắc nghiệm hình 11 chương 3: https://goo.gl/xUtJzo Trang 3/3 - Mã đề thi 675 ... mệnh đề mệnh đề sau ? A Vectơ không gian điểm B Vectơ không gian đoạn thẳng hướng C Vectơ không gian đoạn thẳng có hướng D Vectơ không gian đoạn thẳng Câu 14: Cho hình hộp ABCD.EFGH Kết qủa phép... - HẾT 429 câu trắc nghiệm hình 11 chương 3: https://goo.gl/xUtJzo Trang 2/ 3 - Mã đề thi 896 www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam ĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM MÃ ĐỀ 896 10 11 12 13 14 A B C D... FILE WORD 429 câu trắc nghiệm hình 11 chương có đáp án: https://goo.gl/xUtJzo 429 câu trắc nghiệm hình 11 chương 3: https://goo.gl/xUtJzo Trang 3/3 - Mã đề thi 896 www.MATHVN.com – Toán học Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Hình học không gian 11Kiểm tra học kì 2, Hình học không gian 11Kiểm tra học kì 2, Hình học không gian 11Kiểm tra học kì 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay