DO AN TOT NGHIEP 10h30 11 7 fix lần 3 (1)

121 198 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 14:15

TÓM TẮT ĐỒ ÁNĐề tài: “Khảo sát ảnh hƣởng của các loại phân bón lá tới sự sinh trƣởng của lan Dendrobium Sonia tại Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh” đƣợc thực hiện từ ngày 06032014 đến ngày 12062014. Đề tài gồm hai thí nghiệm với mục đích khảo sát ảnh hƣởng của ba loại phân bón lá là Bio Trùn quế 01, Raja 301010 Plus, Black Earth Organo Liquid Hume trên lan Dendrobium sonia 6 tháng tuổi và 12 tháng tuổi. Thí nghiệm bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên, 4 nghiệm thức, nhắc lại 3 lần, theo dõi định kỳ 2 tuầnlần. Các chỉ tiêu theo dõi là chiều cao giả hành, chiều dài lá, chiều rộng lá, đƣờng kính giả hành, số giả hànhchậu, số lágiả hành. Ghi nhận số liệu ở thời điểm ban đầu, sau 28 ngày, sau 56 ngày và 84 ngày và thu đƣợc kết quả nhƣ sau: Trong 3 loại phân bón sử dụng trong nghiên cứu, phân bón lá Raja 301010 Plus có ảnh hƣởng lớn nhất tới sự sinh trƣởng của loài lan Dendrobium Sonia 6 tháng tuổi. Phân bón lá Bio Trùn quế 01 có ảnh hƣởng lớn nhất tới sự sinh trƣởng của loài lan Dendrobium Sonia 12 tháng tuổi so với hai loại phân bón còn lại. Ba phân bón sử dụng trong thí nghiệm đều có ảnh hƣởng tới sự sinh trƣởng của lan Dendrobium Sonia 6 tháng tuổi và Dendrobium Sonia 12 tháng tuổi. Trong đó ba loại phân thí nghiệm có ảnh hƣởng lớn hơn đối với sự sinh trƣởng của lan Dendrobium Sonia 6 tháng tuổi. BỘ CÔNG THƢƠNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN LÁ ĐẾN SỰ SINH TRƢỞNG CỦA LAN DENDROBIUM SONIA TẠI TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GVHD: TS TRỊNH NGỌC NAM SVTH: NGUYỄN THỊ CẢNH 10222121 NGUYỄN PHƢƠNG DŨNG 10240961 HUỲNH NGUYỄN THỊ HẰNG 10273861 NGUYỄN THỊ HƢƠNG 10270721 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG 06/2014 Trƣờng Đại học Công nghiệp Tp HCM CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM - - NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM BỘ MÔN: Công nghệ sinh học HỌ VÀ TÊN: Nguyễn Thị Cảnh MSSV: 10222121 Nguyễn Phƣơng Dũng MSSV: 10240961 Huỳnh Nguyễn Thị Hằng MSSV: 10273861 Nguyễn Thị Hƣơng MSSV: 10270721 NGÀNH: Công nghệ sinh học LỚP: ĐHSH6C Đầu đề đồ án: Khảo sát ảnh hƣởng số loại phân bón đến sinh trƣởng lan Dendrobium Sonia Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh Nhiệm vụ (yêu cầu nội dung số liệu ban đầu): Ngày giao nhiệm vụ đồ án: 06/03/2014 Ngày hoàn thành nhi ệm vụ: 12/06/2014 Họ tên ngƣời hƣớng dẫn: Phần hƣớng dẫn: Nội dung yêu cầu đồ án tốt nghiệp đƣợc thông qua Bộ môn Ngày … tháng … Năm ……… CHỦ NHIỆM BỘ MÔN (Ký ghi rõ họ tên) NGƢỜI HƢỚNG DẪN CHÍNH (Ký ghi rõ họ tên) PHẦN DÀNH CHO VIỆN Ngƣời duyệt (chấm hồ sơ):……………………………………………… Đơn vị: ………………………………………………………………… Ngày bảo vệ: …………………………………… ……………………… Điểm tổng kết: ………………………………………………………… Nơi lƣu trữ đồ án: …………………………………………………… ii Trƣờng Đại học Công nghiệp Tp HCM VIỆN CÔNG NGHỆ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM Ngày … tháng … năm ……… PHIẾU CHẤM BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (Dành cho người hướng dẫn) Nguyễn Thị Cảnh MSSV: 10222121 Nguyễn Phƣơng Dũng MSSV: 10240961 Huỳnh Nguyễn Thị Hằng MSSV: 10273861 Nguyễn Thị Hƣơng MSSV: 10270721 NGÀNH: Công nghệ sinh học LỚP: ĐHSH6C Đề tài: Khảo sát ảnh hƣởng số loại phân bón đến sinh trƣởng lan Dendrobium Sonia Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh Họ tên ngƣời hƣớng dẫn: Tổng quát thuyết minh: Số trang:………………………………… Số chƣơng: ………………………… ……… Số bảng số liệu: ………………………… Số hình vẽ:………………………………… Số tài liệu tham khảo: …………………… Phần mềm tính toán: …………………….… Hiện vật (sản phẩm): …………………… Tổng quát số vẽ: - Số vẽ: …………… Bản A1: ……… Bản A2: ………… Khổ khác: ….………… - Số vẽ tay: ………………………… Nhận xét: Đề nghị: Đƣợc bảo vệ  Bổ sung thêm để bảo vệ  Không đƣợc bảo vệ  Câu hỏi SV phải trả lời tr ƣớc Hội đồng (CBPB 02 câu): a b c Đánh giá chung (Bằng chữ: giỏi, khá, TB): Điểm: ……./10 Ký tên (ghi rõ họ tên) iii HỌ VÀ TÊN: Trƣờng Đại học Công nghiệp Tp HCM VIỆN CÔNG NGHỆ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM Ngày … tháng … năm ……… PHIẾU CHẤM BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (Dành cho người hướng dẫn) Nguyễn Thị Cảnh MSSV: 10222121 Nguyễn Phƣơng Dũng MSSV: 10240961 Huỳnh Nguyễn Thị Hằng MSSV: 10273861 Nguyễn Thị Hƣơng MSSV: 10270721 NGÀNH: Công nghệ sinh học LỚP: ĐHSH6C Đề tài: Khảo sát ảnh hƣởng số loại phân bón đến sinh trƣởng lan Dendrobium Sonia Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh Họ tên ngƣời hƣớng dẫn: Tổng quát thuyết minh: Số trang:………………………………… Số chƣơng: ………………………… ……… Số bảng số liệu: ………………………… Số hình vẽ:………………………………… Số tài liệu tham khảo: …………………… Phần mềm tính toán: …………………….… Hiện vật (sản phẩm): …………………… Tổng quát số vẽ: - Số vẽ: …………… Bản A1: ……… Bản A2: ………… Khổ khác: ….………… - Số vẽ tay: ………………………… Nhận xét: Đề nghị: Đƣợc bảo vệ  Bổ sung thêm để bảo vệ  Không đƣợc bảo vệ  Câu hỏi SV phải trả lời tr ƣớc Hội đồng (CBPB 02 câu): a b c Đánh giá chung (Bằng chữ: giỏi, khá, TB): Điểm: ……./10 Ký tên (ghi rõ họ tên) iv HỌ VÀ TÊN: Trƣờng Đại học Công nghiệp Tp HCM CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM Ngày … tháng … năm ……… PHIẾU CHẤM BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (Dành cho người phản biện) Họ tên: Nguyễn Thị Cảnh MSSV: 10222121 Nguyễn Phƣơng Dũng MSSV: 10240961 Huỳnh Nguyễn Thị Hằng MSSV: 10273861 Nguyễn Thị Hƣơng MSSV: 10270721 Ngành: Công nghệ sinh học Lớp: ĐHSH6C Đề tài: Khảo sát ảnh hƣởng số loại phân bón đến sinh trƣởng lan Dendrobium Sonia Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh Họ tên ngƣời phản biện: Tổng quát thuyết minh: Số trang:………………………………… Số chƣơng: ………………………… ……… Số bảng số liệu: ………………………… Số hình vẽ:………………………………… Số tài liệu tham khảo: …………………… Phần mềm tính toán: …………………….… Hiện vật (sản phẩm): …………………… Tổng quát số vẽ: - Số vẽ: …………… Bản A1: ……… Bản A2: ………… Khổ khác: ….………… - Số vẽ tay: ………………………… Nhận xét: Đề nghị: Đƣợc bảo vệ  Bổ sung thêm để bảo vệ  Không đƣợc bảo vệ  Câu hỏi SV phải trả lời tr ƣớc Hội đồng (CBPB 02 câu): a b c Đánh giá chung (Bằng chữ: giỏi, khá, TB): Điểm: ……./10 Ký tên (ghi rõ họ tên) v Trƣờng Đại học Công nghiệp Tp HCM CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM Ngày … tháng … năm ………… PHIẾU CHẤM BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Họ tên: Nguyễn Thị Cảnh MSSV: 10222121 Nguyễn Phƣơng Dũng MSSV: 10240961 Huỳnh Nguyễn Thị Hằng MSSV: 10273861 Nguyễn Thị Hƣơng MSSV: 10270721 Ngành: Công nghệ sinh học Lớp: ĐHSH6C Đề tài: Khảo sát ảnh hƣởng số loại phân bón đến sinh trƣởng lan Dendrobium Sonia Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh Phần đánh giá cho điểm UV hội đồng (theo thang 10 điểm) ……… – Trình bày: ………… – Trả lời câu hỏi: ………… – Thái độ, cách ứng xử, lĩnh: ………… Tổng cộng: ……… Điểm trung bình UVHĐ cho: ……………… Ký tên vi Trƣờng Đại học Công nghiệp Tp HCM CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM Ngày … tháng … năm ………… PHIẾU CHẤM BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Họ tên: Nguyễn Thị Cảnh MSSV: 10222121 Nguyễn Phƣơng Dũng MSSV: 10240961 Huỳnh Nguyễn Thị Hằng MSSV: 10273861 Nguyễn Thị Hƣơng MSSV: 10270721 Ngành: Công nghệ sinh học Lớp: ĐHSH6C Đề tài: Khảo sát ảnh hƣởng số loại phân bón đến sinh trƣởng lan Dendrobium Sonia Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh Phần đánh giá cho điểm UV hội đồng (theo thang 10 điểm) ……… – Trình bày: ………… – Trả lời câu hỏi: ………… – Thái độ, cách ứng xử, lĩnh: ………… Tổng cộng: ….…… Điểm trung bình UVHĐ cho: ……………… Ký tên vii LỜI CẢM ƠN Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu Trƣờng Đại Học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Quý Thầy Cô Viện Công nghệ Sinh học Thực phẩm tận tình giảng dạy cung cấp nhiều kiến thức chuyên ngành, giúp chúng em hoàn thành tốt trình học tập Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành Trung tâm Công nghệ sinh học TP Hồ Chí Minh hỗ trợ kinh phí máy móc, trang thiết bị để nhóm chúng em hoàn thành đề tài nghiên cứu này, đồng thời chúng em xin cảm ơn Phòng Công nghệ sinh học Thực vật thuộc Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi nhiệt tình giúp đỡ để chúng em đƣợc tìm hiểu thực đề tài Trung tâm Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Th.S Đỗ Thị Lịch Sa đồng hành nhiệt tình hƣớng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ nhóm chúng em suốt trình học tập làm việc Trung tâm Nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể cán bộ, nhân viên, kỹ thuật viên Phòng Công nghệ Sinh học Thực vật thuộc Trung tâm công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ, giúp đỡ chúng em suốt thời gian làm việc Trung tâm Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy Trịnh Ngọc Nam truyền đạt nhiều kiến thức, kinh nghiệm trình học tập đồng hành chúng em suốt thời gian hoàn thành đề tài Xin chân thành cảm ơn! Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2014 NHÓM THỰC HIỆN viii TÓM TẮT ĐỒ ÁN Đề tài: “Khảo sát ảnh hƣởng loại phân bón tới sinh trƣởng lan Dendrobium Sonia Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh” đƣợc thực từ ngày 06/03/2014 đến ngày 12/06/2014 Đề tài gồm hai thí nghiệm với mục đích khảo sát ảnh hƣởng ba loại phân bón Bio Trùn quế 01, Raja 30-1010 Plus, Black Earth Organo Liquid Hume lan Dendrobium sonia tháng tuổi 12 tháng tuổi Thí nghiệm bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên, nghiệm thức, nhắc lại lần, theo dõi định kỳ tuần/lần Các tiêu theo dõi chiều cao giả hành, chiều dài lá, chiều rộng lá, đƣờng kính giả hành, số giả hành/chậu, số lá/giả hành Ghi nhận số liệu thời điểm ban đầu, sau 28 ngày, sau 56 ngày 84 ngày thu đƣợc kết nhƣ sau: Trong loại phân bón sử dụng nghiên cứu, phân bón Raja 30-10-10 - Plus có ảnh hƣởng lớn tới sinh trƣởng loài lan Dendrobium Sonia tháng tuổi - Phân bón Bio Trùn quế 01 có ảnh hƣởng lớn tới sinh trƣởng loài lan Dendrobium Sonia 12 tháng tuổi so với hai loại phân bón lại - Ba phân bón sử dụng thí nghiệm có ảnh hƣởng tới sinh trƣởng lan Dendrobium Sonia tháng tuổi Dendrobium Sonia 12 tháng tuổi Trong ba loại phân thí nghiệm có ảnh hƣởng lớn sinh trƣởng lan Dendrobium Sonia tháng tuổi ix MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN viii TÓM TẮT ĐỒ ÁN ix MỤC LỤC x DANH SÁCH HÌNH ẢNH xii DANH SÁCH BẢNG BIỂU xiv DANH SÁCH ĐỒ THỊ .xvii DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT xviii Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Giới thiệu lan Dendrobium 1.1.1 Phân loại sinh học 1.1.2 Đặc điểm hình thái 1.1.3 Yêu cầu sinh thái .5 1.1.4 Thiết kế nhà lƣới kỹ thuật trồng Dendrobium 1.1.5 Cách chăm sóc 1.1.6 Phòng trừ sâu bệnh 13 1.1.7 Thu hoạch đóng gói lan cắt cành 17 1.1.8 Tình hình sản xuất hoa lan giới Việt Nam 18 1.2 Tổng quan phân bón thí nghiệm 20 1.2.1 Phân bón Bio Trùn quế 01 20 1.2.2 Raja 30-10-10 Plus 22 1.2.3 Black Earth Organo Liquid Hume 24 Chƣơng 2: VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.1 Địa điểm thời gian nghiên cứu 27 x Dài Rộng Đƣờng kính gh Số gh/chậu Số lá/gh 10.4 3.9 1.6 11.3 3.9 1.5 14.2 3.9 1.6 11.5 4.3 1.5 12.6 4.0 1.6 12.8 3.7 1.7 12.4 3.8 1.4 10.8 3.9 1.5 10.5 3.9 1.4 11.4 4.3 1.6 4 3 4 4 3 4 15.3 9.6 3.8 1.0 15.5 9.6 3.9 1.3 14.4 11.7 3.9 1.2 14.6 10.8 3.8 1.3 14.1 11.9 3.9 1.4 10 14.5 11.4 3.6 1.1 3 3 4 3 3 14.2 12.1 3.4 1.1 14.5 10.7 4.1 1.1 15.2 11.8 3.5 1.1 14.9 11.6 3.4 1.1 15.1 9.5 3.9 1.2 10 15.4 11.6 4.1 1.2 3 3 3 3 4 15.3 9.9 3.8 1.2 14.7 11.6 3.9 1.3 15.4 12.4 3.6 1.3 14.5 11.9 3.9 1.2 15.6 12.6 3.7 1.0 10 14.3 10.7 3.4 1.1 3 3 3 3 15.3 9.6 3.8 1.0 15.6 9.6 3.9 1.3 14.7 11.7 3.9 1.2 14.9 10.9 3.8 1.3 14.5 12.1 3.9 1.4 10 14.6 11.4 3.6 1.1 3 3 3 3 3 14.3 12.1 3.4 1.1 14.6 10.8 4.1 1.1 15.2 11.9 3.5 1.2 15.0 11.7 3.4 1.3 15.2 9.5 3.9 1.2 10 15.4 11.7 4.1 1.3 3 4 3 3 4 10 RAJA 30-10-10 PLUS - NGÀY 03/06/2014 I-2 Chiều cao gh 15.7 14.6 14.7 15.8 Dài 11.4 12.3 10.4 11.5 Rộng 3.7 3.5 3.9 3.5 Đƣờng kính gh 1.2 1.0 1.2 1.3 Số gh/chậu 3 Số lá/gh 3 3 II-2 Chiều cao gh 15.4 14.6 15.5 14.8 Dài 11.5 10.4 10.2 12.5 Rộng 3.6 3.8 4.5 4.0 Đƣờng kính gh 1.1 1.0 1.0 1.0 Số gh/chậu 3 3 Số lá/gh 3 3 III -2 Chiều cao gh 15.1 15.5 16.2 14.6 Dài 11.0 9.2 11.5 11.0 Rộng 4.5 3.3 3.2 4.2 Đƣờng kính gh 1.5 1.0 1.1 1.0 Số gh/chậu 3 Số lá/gh 4 RAJA 30-10-10 PLUS - NGÀY 20/03/2014 I-2 Chiều cao gh 15.8 14.6 14.9 15.8 Dài 11.4 12.5 10.4 11.7 Rộng 3.7 3.5 3.9 3.5 Đƣờng kính gh 1.2 1.1 1.2 1.3 Số gh/chậu 3 4 Số lá/gh 3 3 II-2 Chiều cao gh 15.4 14.7 15.5 14.9 Dài 11.5 10.5 10.2 12.6 Rộng 3.6 3.8 4.5 4.0 Đƣờng kính gh 1.1 1.0 1.1 1.1 Số gh/chậu 3 3 Số lá/gh 3 3 III -2 B5 11.79 3.96 1.54 3.80 3.10 TB 14.92 11.06 3.75 1.20 3.20 3.10 TB 14.96 11.19 3.83 1.09 3.20 3.20 TB 15.12 11.18 3.75 1.17 3.30 3.20 TB 15.07 11.13 3.75 1.21 3.20 3.10 TB 15.02 11.25 3.83 1.15 3.30 3.20 TB Chiều cao gh Dài Rộng Đƣờng kính gh Số gh/chậu Số lá/gh 15.1 11.0 4.5 1.6 15.5 9.2 3.3 1.0 16.2 11.5 3.3 1.1 14.6 11.0 4.5 1.0 15.3 10.2 3.8 1.3 14.8 11.6 4.0 1.3 15.4 12.4 3.9 1.3 14.6 11.9 3.9 1.3 15.6 12.6 3.7 1.0 14.3 10.7 3.4 1.1 3 4 3 3 3 15.4 9.8 4.0 1.1 15.9 9.9 4.1 1.5 14.7 11.9 3.9 1.4 15.4 11.1 4.0 1.4 14.6 12.7 4.0 1.4 10 14.6 11.7 3.7 1.3 3 3 4 3 3 14.4 12.3 3.5 1.1 14.7 11.1 3.8 1.2 15.3 11.9 3.9 1.3 15.1 11.9 3.6 1.4 15.2 9.7 4.3 1.4 10 15.4 11.7 4.1 1.4 3 4 3 4 4 15.3 10.3 3.8 1.3 14.9 11.8 4.0 1.3 15.4 12.6 3.9 1.3 14.8 12.0 3.9 1.3 15.8 13.5 3.7 1.0 10 14.4 10.9 3.9 1.1 3 3 3 15.9 10.0 4.2 1.5 15.0 12.1 3.9 1.6 15.5 11.4 4.0 1.7 14.6 12.7 4.0 1.5 10 14.9 11.7 3.7 1.4 4 4 3 4 14.9 11.1 3.8 1.4 15.4 11.9 3.9 1.3 15.1 12.3 3.6 1.5 15.5 9.8 4.3 1.5 10 15.5 11.7 4.3 1.5 4 4 4 4 RAJA 30-10-10 PLUS - NGÀY 03/04/2014 I-2 Chiều cao gh 15.9 14.8 14.9 15.9 Dài 11.7 12.6 10.7 12.0 Rộng 3.7 3.5 4.0 3.6 Đƣờng kính gh 1.2 1.2 1.2 1.3 Số gh/chậu 4 Số lá/gh 4 II -2 Chiều cao gh 15.4 14.9 15.5 14.9 Dài 11.5 10.5 10.5 12.6 Rộng 4.0 3.8 4.2 4.2 Đƣờng kính gh 1.2 1.1 1.2 1.4 Số gh/chậu 3 Lá/gh 4 III -2 Chiều cao gh 15.1 15.5 16.2 14.9 Dài 11.0 9.1 11.6 11.2 Rộng 4.1 3.5 3.9 4.5 Đƣờng kính gh 1.7 1.1 1.1 1.0 Số gh/chậu 4 Số lá/gh 4 3 RAJA 30-10-10 PLUS - NGÀY 17/04/2014 I-2 Chiều cao gh 15.9 14.9 14.9 15.9 15.4 Dài 11.7 12.7 10.7 12.1 9.8 Rộng 3.7 3.5 4.0 3.7 4.0 Đƣờng kính gh 1.2 1.3 1.2 1.3 1.5 Số gh/chậu 4 4 Số lá/gh 4 4 II -2 Chiều cao gh 15.4 15.0 15.5 14.9 14.5 Dài 11.5 10.5 10.5 12.6 12.3 Rộng 4.0 3.8 4.2 4.2 3.5 Đƣờng kính gh 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2 Số gh/chậu 4 3 Lá/gh 4 B6 15.14 11.21 3.83 1.20 3.40 3.20 TB 15.21 11.41 3.85 1.30 3.50 3.40 TB 15.08 11.37 3.94 1.27 3.50 3.50 TB 15.23 11.40 3.92 1.22 3.50 3.40 TB 15.29 11.49 3.87 1.42 3.70 3.70 TB 15.17 11.42 3.96 1.40 3.70 3.80 III -2 Chiều cao gh 15.1 Dài 11.0 Rộng 4.6 Đƣờng kính gh 1.7 Số gh/chậu Số lá/gh 15.5 9.1 3.6 1.3 16.2 11.7 3.3 1.3 15.1 11.2 4.6 1.2 15.3 10.3 3.8 1.5 14.9 11.9 4.1 1.5 15.4 12.7 3.9 1.6 14.9 12.2 4.0 1.6 15.8 13.6 3.7 1.2 10 14.9 10.9 3.9 1.2 4 4 3 4 3 4 4 4 16.1 10.0 4.2 1.5 15.3 12.5 3.9 1.7 15.5 11.4 4.0 1.7 14.7 12.7 4.0 1.5 10 15.1 11.7 3.8 1.4 3 4 3 15.4 11.6 3.9 1.5 15.6 12.0 3.9 1.2 15.2 12.8 3.6 1.6 15.6 10.4 4.2 1.5 10 15.5 11.7 4.3 1.5 4 4 4 15.3 12.4 4.1 1.7 15.3 13.0 3.9 1.7 15.5 12.4 4.0 1.7 15.8 13.8 3.7 1.2 10 15.1 11.1 3.9 1.4 3 3 16.3 10.1 4.2 1.5 15.5 12.5 3.9 1.7 16.0 11.5 4.0 1.7 15.9 12.7 4.0 1.5 10 16.0 11.8 3.7 1.4 3 4 3 15.4 11.6 3.9 1.5 15.6 12.3 3.9 1.2 16.0 12.9 3.6 1.6 15.4 10.4 4.2 1.5 10 16.5 11.7 4.3 1.5 4 4 RAJA 30-10-10 PLUS - NGÀY 06/05/2014 I-2 Chiều cao gh 16.0 15.3 14.9 16.0 15.4 Dài 11.7 12.8 10.8 12.1 10.3 Rộng 3.9 4.0 4.0 3.7 4.0 Đƣờng kính gh 1.3 1.5 1.3 1.4 1.5 Số gh/chậu 4 4 Số lá/gh 3 II-2 Chiều cao gh 15.4 15.1 15.5 14.9 14.6 Dài 11.6 10.8 10.9 12.6 12.5 Rộng 4.0 3.8 4.1 4.1 3.5 Đƣờng kính gh 1.4 1.5 1.5 1.5 1.3 Số gh/chậu 3 Lá/gh 3 3 III -2 Chiều cao gh 15.4 15.5 16.2 15.4 15.3 Dài 11.4 9.5 12.1 11.4 10.5 Rộng 4.6 3.6 3.3 4.6 3.8 Chu vi gh 1.7 1.3 1.5 1.3 1.7 Số gh/chậu 4 Số lá/gh 3 3 RAJA 30-10-10 PLUS - NGÀY 15/05/2014 I-2 Chiều cao gh 16.3 15.3 15.2 16.5 15.9 Dài 11.7 13.0 10.9 12.1 10.3 Rộng 3.7 3.5 4.1 3.7 4.0 Chu vi gh 1.3 1.5 1.3 1.4 1.5 Số gh/chậu 4 4 Số lá/gh 3 II -2 Chiều cao gh 15.9 15.3 16.3 15.2 15.6 Dài 11.6 11.3 11.0 12.6 12.5 Rộng 4.0 3.8 4.2 4.2 3.5 Đƣờng kính gh 1.4 1.5 1.5 1.5 1.3 Số gh/chậu 4 3 B7 TB 15.31 11.46 3.95 1.41 3.70 3.80 TB 15.43 11.60 3.95 1.48 3.70 3.10 TB 15.28 11.69 3.94 1.45 3.70 3.10 TB 15.48 11.76 3.95 1.52 3.60 3.00 TB 15.89 11.66 3.88 1.48 3.80 3.10 TB 15.72 11.79 3.96 1.45 3.80 Số lá/gh III -2 Chiều cao gh 15.1 Dài 11.4 Rộng 4.6 Đƣờng kính gh 1.7 Số gh/chậu Số lá/gh 3 3 3 3 15.8 10.1 3.6 1.3 16.8 12.1 3.5 1.5 15.7 11.4 4.6 1.3 15.6 10.7 3.8 1.7 15.8 12.4 4.1 1.7 16.2 13.0 3.9 1.7 15.8 12.4 4.0 1.7 16.1 13.8 3.7 1.2 10 15.8 11.1 3.9 1.4 4 3 4 3 16.1 10.5 4.1 1.5 16.7 10.1 4.3 1.6 15.8 12.8 4.0 1.7 16.2 11.5 4.0 1.7 16.1 12.9 4.1 1.5 10 16.3 12.1 3.7 1.4 3 4 4 16.1 12.1 3.5 1.3 15.6 11.6 4.0 1.5 16.4 11.8 3.9 1.2 16.4 12.9 3.6 1.6 15.8 11.7 4.1 1.5 10 16.8 11.8 4.3 1.6 3 4 4 4 16.0 11.1 3.8 1.7 15.6 12.4 4.1 1.7 15.9 13.0 4.0 1.7 16.1 12.4 4.0 1.7 17.0 13.8 3.8 1.3 10 16.2 11.7 3.6 1.4 4 3 4 4 16.6 10.5 4.1 1.5 16.9 10.7 4.3 1.6 16.2 12.8 4.0 1.7 16.5 11.5 4.0 1.7 16.4 13.2 4.1 1.5 10 16.4 12.1 3.9 1.4 4 4 3 16.2 12.5 3.5 1.3 16.2 11.9 4.0 1.5 16.4 12.3 4.0 1.4 16.4 13.3 3.6 1.6 16.3 11.0 4.1 1.5 10 16.8 11.7 4.3 1.8 RAJA 30-10-10 PLUS - NGÀY 03/06/2014 I-2 Chiều cao gh 16.6 15.2 15.4 16.8 Dài 11.7 13.0 10.9 12.1 Rộng 3.7 3.7 4.1 3.8 Đƣờng kính gh 1.4 1.5 1.3 1.4 Số gh/chậu 4 4 Số lá/gh 3 3 II -2 Chiều cao gh 16.8 15.7 16.5 15.6 Dài 11.4 11.5 11.4 12.5 Rộng 4.0 3.8 4.4 4.2 Đƣờng kính gh 1.4 1.5 1.6 1.5 Số gh/chậu 4 4 Số lá/gh 3 3 III -2 Chiều cao gh 16.4 16.2 16.2 15.9 Dài 11.4 10.5 12.1 11.4 Rộng 4.7 3.8 3.6 4.6 Đƣờng kính gh 1.7 1.3 1.5 1.3 Số gh/chậu 4 Số lá/gh 3 3 RAJA 30-10-10 PLUS - NGÀY 12/06/2014 I-2 Chiều cao gh 16.6 15.4 15.6 16.8 Dài 11.7 13.0 11.1 12.1 Rộng 3.7 3.7 4.1 3.8 Đƣờng kính gh 1.4 1.5 1.5 1.4 Số gh/chậu 4 Số lá/gh 3 3 II -2 Chiều cao gh 16.8 16.4 16.5 16.3 Dài 11.8 11.7 11.4 12.9 Rộng 4.0 3.8 4.4 4.2 Đƣờng kính gh 1.4 1.5 1.6 1.5 B8 3.10 TB 15.87 11.84 3.97 1.52 3.80 3.00 TB 16.12 11.76 3.95 1.50 4.00 3.20 TB 16.17 11.87 3.98 1.47 3.90 3.10 TB 16.15 11.98 4.00 1.53 3.80 3.10 TB 16.34 11.87 3.97 1.52 4.00 3.10 TB 16.43 12.05 3.99 1.51 Số gh/chậu Số lá/gh III -2 Chiều cao gh Dài Rộng Đƣờng kính gh Số gh/chậu Số lá/gh 4 4 3 4 4 4 16.4 11.4 4.7 1.7 16.2 11.0 3.8 1.4 16.2 12.2 3.6 1.5 15.9 11.4 4.6 1.4 16.0 11.4 3.9 1.7 15.6 12.4 4.1 1.7 15.9 13.0 4.0 1.7 16.1 12.4 4.0 1.7 17.0 13.8 3.8 1.3 10 16.2 11.9 3.6 1.5 3 4 4 4 4 4 13.9 8.7 3.4 1.2 10 15.7 11.1 4.0 1.3 3 14.7 12.2 4.0 1.2 10 14.8 9.6 3.7 1.3 3 4 14.3 11.4 3.7 1.2 10 14.9 10.8 3.7 1.1 3 3 13.9 8.7 3.4 1.2 10 15.7 11.1 4.1 1.3 3 14.8 12.2 4.0 10 14.9 9.6 3.9 BLACK EARTH ORGANO LIQUID HUME - NGÀY 06/03/2014 I-3 Chiều cao gh 15.4 15.7 15.5 15.0 14.8 14.8 14.2 14.7 Dài 11.3 12.4 12.5 11.6 10.7 11.0 10.5 11.5 Rộng 3.7 3.7 3.9 4.0 3.4 3.7 3.8 4.2 Đƣờng kính gh 1.2 1.1 1.4 1.4 1.2 1.2 1.1 1.0 Số gh/chậu 3 3 4 Số lá/gh 3 3 3 II-3 Chiều cao gh 15.7 14.6 15.4 14.9 14.8 15.5 15.3 14.6 Dài 11.6 12.1 9.3 12.3 10.9 11.5 10.5 10.8 Rộng 3.4 3.7 3.8 3.8 3.7 3.8 3.9 4.2 Đƣờng kính gh 1.1 1.2 1.3 1.2 1.1 1.3 1.4 1.3 Số gh/chậu 3 3 3 4 Số lá/gh 4 3 3 III-3 Chiều cao gh 13.9 14.1 13.9 12.7 17.5 15.3 15.0 18.4 Dài 10.3 11.9 12.1 10.3 11.2 9.6 11.4 11.3 Rộng 3.7 3.8 3.7 4.0 3.6 3.6 3.7 3.9 Đƣờng kính gh 1.2 1.2 1 1.2 1.4 1.1 Số gh/chậu 3 3 3 Số lá/gh 3 3 BLACK EARTH ORGANO LIQUID HUME - NGÀY 20/03/2014 I-3 Chiều cao gh 15.5 15.7 15.5 15.0 15.1 14.8 14.3 14.7 Dài 11.3 12.4 12.6 11.6 10.7 11.2 10.5 11.5 Rộng 3.7 3.7 4.1 4.0 3.4 3.7 3.8 4.2 Đƣờng kính gh 1.2 1.1 1.4 1.4 1.2 1.2 1.2 1.1 Số gh/chậu 3 4 3 Số lá/gh 3 3 II-3 Chiều cao gh 15.8 14.8 15.5 15.0 14.9 15.5 15.3 14.7 Dài 11.6 12.1 9.3 12.3 10.9 11.5 10.5 10.8 Rộng 3.4 3.7 3.8 3.8 3.7 4.1 3.9 4.2 B9 3.90 3.10 TB 16.15 12.09 4.01 1.56 3.90 3.10 TB 14.97 11.13 3.78 1.21 3.20 3.20 TB 15.03 11.08 3.80 1.24 3.30 3.30 TB 15.00 11.03 3.74 1.14 3.10 3.10 TB 15.02 11.16 3.81 1.23 3.30 3.30 TB 15.12 11.08 3.85 Đƣờng kính gh Số gh/chậu Số lá/gh III-3 Chiều cao gh Dài Rộng Đƣờng kính gh Số gh/chậu Số lá/gh 1.1 1.2 1.3 1.2 1.1 1.3 1.4 1.3 1.2 1.3 3 3 3 3 4 4 13.9 10.3 3.7 1.2 14.1 12.0 3.8 13.9 12.1 3.7 1.2 12.7 10.3 4.0 1.1 17.5 11.2 3.6 15.3 9.6 3.6 1.2 15.0 11.4 3.7 1.4 18.6 11.4 3.9 1.1 14.3 11.4 3.7 1.2 10 15.0 10.8 3.7 1.1 3 3 3 4 3 3 14.1 8.9 3.5 1.2 10 15.7 11.3 4.1 1.4 3 14.8 12.4 4.0 1.2 10 14.9 9.9 4.0 1.3 3 4 14.4 11.9 3.7 1.2 10 15.1 11.2 3.7 1.3 4 14.1 8.9 3.7 1.2 10 15.7 11.3 4.1 1.4 4 14.9 12.4 10 14.9 10.1 BLACK EARTH ORGANO LIQUID HUME - NGÀY 03/04/2014 I -3 Chiều cao gh 15.6 15.7 15.6 15.0 15.1 14.8 14.3 14.8 Dài 11.3 12.4 12.9 11.8 10.7 11.7 10.8 11.8 Rộng 3.7 3.8 4.1 4.1 3.5 3.8 3.8 4.2 Đƣờng kính gh 1.2 1.5 1.6 1.6 1.2 1.2 1.5 1.3 Số gh/chậu 4 4 3 Số lá/gh 4 4 II - 3 Chiều cao gh 15.8 14.8 15.5 15.0 14.9 15.5 15.3 14.7 Dài 11.9 12.2 9.5 12.5 11.2 11.6 10.8 11.0 Rộng 3.6 3.7 3.9 3.9 3.8 4.1 4.0 4.2 Đƣờng kính gh 1.1 1.2 1.4 1.4 1.2 1.5 1.6 1.4 Số gh/chậu 4 4 Số lá/gh 4 4 3 III - 3 Chiều cao gh 14.1 14.2 14.0 12.9 17.6 15.3 15.1 18.6 Dài 10.6 12.2 12.4 10.5 11.4 9.9 11.6 11.7 Rộng 3.9 3.9 3.8 4.4 3.8 3.2 3.7 4.0 Đƣờng kính gh 1.4 1.2 1.3 1.2 1.3 1.4 1.5 1.2 Số gh/chậu 4 4 Lá/gh 3 4 BLACK EARTH ORGANO LIQUID HUME - NGÀY 17/04/2014 I -3 Chiều cao gh 15.6 15.8 15.6 15.1 15.2 14.8 14.4 14.8 Dài 11.3 12.4 12.9 11.9 10.8 11.8 10.8 11.8 Rộng 3.8 3.8 4.1 4.1 3.7 3.9 4.1 4.3 Đƣờng kính gh 1.2 1.6 1.6 1.6 1.3 1.2 1.5 1.3 Số gh/chậu 3 4 4 Số lá/gh 4 4 II - 3 Chiều cao gh 15.9 14.8 15.5 15.1 14.9 15.6 15.3 14.9 Dài 11.9 12.2 9.7 12.5 11.2 11.6 10.8 11.0 B10 1.24 3.60 3.20 TB 15.03 11.05 3.74 1.15 3.30 3.20 TB 15.07 11.36 3.86 1.37 3.60 3.60 TB 15.12 11.30 3.92 1.33 3.50 3.60 TB 15.13 11.34 3.81 1.30 3.40 3.60 TB 15.11 11.39 3.96 1.39 3.70 3.50 TB 15.18 11.34 Rộng 3.7 Đƣờng kính gh 1.1 Số gh/chậu Số lá/gh III - Chiều cao gh 14.4 Dài 10.8 Rộng 4.1 Đƣờng kính gh 1.5 Số gh/chậu Lá/gh 3.8 1.2 4.0 1.6 3.9 1.4 3.8 1.5 4.2 1.5 4.0 1.6 4.2 1.6 4.0 1.2 4.1 1.3 4 4 4 3 4 4 4 14.2 12.2 3.9 1.3 14.0 12.4 3.9 1.3 13.1 10.5 4.4 1.3 17.6 11.4 3.8 1.3 15.3 9.9 3.5 1.4 15.1 11.6 3.8 1.5 18.6 11.7 4.0 1.3 14.4 11.9 3.8 1.3 10 15.1 11.2 3.9 1.4 3 3 4 4 4 14.4 9.1 3.8 1.3 10 16.0 11.7 4.1 1.4 4 15.1 12.4 4.0 1.2 10 15.0 10.8 4.1 1.4 4 14.4 12.1 3.8 1.3 10 15.1 11.5 3.9 1.5 4 BLACK EARTH ORGANO LIQUID HUME - NGÀY 06/05/2014 I-3 Chiều cao gh 16.1 15.8 15.8 15.5 15.3 15.2 14.8 15.2 Dài 11.6 12.5 13.3 11.9 11.1 12.2 11.1 12.0 Rộng 3.8 3.8 4.1 4.1 3.9 3.7 4.2 4.2 Đƣờng kính gh 1.3 1.7 1.6 1.7 1.3 1.3 1.6 1.3 Số gh/chậu 4 4 4 Số lá/gh 3 3 II - 3 Chiều cao gh 16.1 14.9 15.5 15.4 15.0 15.6 15.5 15.1 Dài 12.1 12.3 9.9 12.5 11.5 11.6 11.1 11.4 Rộng 3.7 3.8 4.1 4.0 3.8 4.2 4.0 4.2 Đƣờng kính gh 1.1 1.3 1.6 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 Số gh/chậu 4 4 4 Số lá/gh 3 3 3 III-3 Chiều cao gh 15.4 14.3 14.0 13.8 17.2 15.5 15.2 18.6 Dài 11.3 12.4 12.4 11.0 11.5 11.3 11.6 11.7 Rộng 4.1 4.2 3.9 4.4 3.9 3.6 4.1 4.1 Đƣờng kính gh 1.5 1.3 1.4 1.4 1.3 1.5 1.6 1.4 Số gh/chậu 4 4 4 Lá/gh 3 3 3 BLACK EARTH ORGANO LIQUID HUME - NGÀY 15/05/2014 I-3 Chiều cao gh 16.2 15.8 15.8 15.7 15.4 15.4 15.1 15.5 Dài 11.5 12.5 13.4 12.0 11.2 12.2 11.1 12.0 Rộng 3.9 3.8 4.1 4.1 3.7 3.9 4.2 4.3 Đƣờng kính gh 1.3 1.7 1.6 1.7 1.3 1.3 1.6 1.3 Số gh/chậu 5 5 4 Số lá/gh 3 3 4 3 II -3 Chiều cao gh 16.3 15.9 16.2 16.1 15.6 15.6 15.5 15.3 B11 14.7 9.1 3.7 1.3 10 16.7 11.7 4.1 1.4 15.2 10 15.1 3.97 1.40 3.80 3.50 TB 15.18 11.36 3.91 1.36 3.70 3.50 TB 15.41 11.65 3.97 1.45 3.90 3.20 TB 15.32 11.56 3.99 1.42 3.80 3.20 TB 15.35 11.68 4.00 1.42 3.90 3.10 TB 15.63 11.67 3.98 1.45 4.50 3.20 TB 15.68 Dài 12.1 Rộng 3.8 Đƣờng kính gh 1.3 Số gh/chậu Số lá/gh III -3 Chiều cao gh 15.8 Dài 11.5 Rộng 4.1 Đƣờng kính gh 1.5 Số gh/chậu Số lá/gh 12.3 3.8 1.3 10.0 4.1 1.6 12.5 4.0 1.5 11.5 3.8 1.5 11.6 4.2 1.6 11.1 4.0 1.6 11.5 4.2 1.6 12.4 4.0 1.2 11.0 4.2 1.4 5 5 5 14.7 12.5 4.2 1.3 14.4 12.4 3.9 1.4 14.5 11.2 4.4 1.5 17.2 11.6 3.9 1.3 15.7 11.4 3.7 1.5 15.5 11.6 4.1 1.6 18.6 11.8 4.1 1.4 14.5 12.1 3.8 1.3 10 15.5 11.5 3.9 1.5 5 5 4 15.1 9.1 3.9 1.3 10 16.2 11.7 4.1 1.4 5 16.0 12.4 4.1 1.2 10 15.8 11.4 4.3 1.4 15.4 12.2 3.9 1.3 10 15.5 11.7 4.0 1.5 4 16.4 9.5 3.9 1.3 10 16.7 11.7 4.1 1.4 4 16.0 10 15.8 BLACK EARTH ORGANO LIQUID HUME - NGÀY 03/06/2014 I-3 Chiều cao gh 16.3 16.4 15.9 16.1 16.1 15.8 16.1 16.2 Dài 11.6 12.7 13.4 12.2 11.2 12.2 11.1 12.0 Rộng 3.9 3.8 4.1 4.1 3.8 3.9 4.2 4.3 Đƣờng kính gh 1.3 1.7 1.6 1.7 1.3 1.5 1.6 1.3 Số gh/chậu 5 4 5 Số lá/gh 3 4 II -3 Chiều cao gh 16.3 16.2 16.3 16.4 16.1 16.0 16.1 15.8 Dài 12.1 12.3 10.3 12.5 11.5 11.6 11.3 11.5 Rộng 4.1 3.0 4.1 4.0 4.1 4.3 4.1 4.1 Đƣờng kính gh 1.4 1.3 1.6 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 Số gh/chậu 4 4 4 Số lá/gh 3 3 III -3 Chiều cao gh 16.2 15.5 14.4 15.2 17.2 15.7 15.5 18.6 Dài 11.7 12.5 12.4 11.4 11.7 11.5 11.7 11.8 Rộng 4.1 4.0 3.9 4.4 3.9 3.7 4.0 4.1 Đƣờng kính gh 1.5 1.3 1.4 1.5 1.3 1.5 1.6 1.4 Số gh/chậu 4 4 4 4 Số lá/gh 3 3 4 BLACK EARTH ORGANO LIQUID HUME - NGÀY 12/06/2014 I-3 Chiều cao gh 16.3 16.4 16.4 16.3 16.4 16.4 16.1 16.2 Dài 11.9 12.5 13.7 12.0 11.1 12.3 11.2 12.0 Rộng 3.9 3.8 4.1 4.1 3.8 3.9 4.2 4.3 Đƣờng kính gh 1.3 1.7 1.6 1.7 1.3 1.5 1.6 1.4 Số gh/chậu 5 5 Số lá/gh 3 3 3 3 II -3 Chiều cao gh 16.3 16.2 16.3 16.4 16.1 16.0 16.1 15.8 B12 11.60 4.01 1.46 4.60 3.10 TB 15.64 11.76 4.01 1.43 4.60 3.00 TB 16.02 11.72 4.01 1.47 4.50 3.20 TB 16.10 11.69 4.02 1.47 4.20 3.10 TB 15.92 11.86 4.00 1.43 4.00 3.10 TB 16.36 11.79 4.01 1.48 4.50 3.00 TB 16.10 Dài 12.1 Rộng 4.1 Đƣờng kính gh 1.4 Số gh/chậu Số lá/gh III -3 Chiều cao gh 16.2 Dài 11.9 Rộng 4.1 Đƣờng kính gh 1.5 Số gh/chậu Số lá/gh 12.3 3.0 1.3 10.7 4.1 1.6 12.5 4.0 1.5 11.6 4.1 1.5 11.6 4.3 1.6 11.3 4.1 1.6 11.5 4.3 1.6 12.4 4.1 1.2 11.4 4.3 1.4 4 4 4 16.0 12.5 4.0 1.3 15.4 12.4 3.9 1.4 16.2 11.5 4.4 1.5 17.2 11.7 3.9 1.4 15.7 11.6 3.7 1.5 16.1 11.7 4.0 1.6 18.6 11.8 4.1 1.4 16.2 12.2 3.9 1.3 10 16.5 12.0 4.0 1.5 4 4 4 4 4 14.9 9.9 4.0 1.2 16.8 9.6 4.0 1.2 16.0 11.2 3.8 1.3 14.8 11.8 3.6 1.0 15.7 11.0 3.8 1.1 15.6 12.4 3.5 1.3 10 14.0 9.2 3.9 1.2 3 4 3 3 3 15.9 10.6 4.0 1.3 16.2 11.3 3.5 1.3 13.3 12.1 3.5 1.2 14.9 9.9 3.8 1.3 15.8 10.7 3.6 1.1 13.4 11.7 3.7 1.0 10 15.9 9.5 3.9 1.4 3 3 4 3 4 15.8 9.8 3.3 1.1 13.6 11.4 3.9 1.2 16.4 10.3 4.0 1.1 14.6 12.2 4.1 1.5 14.1 10.2 3.2 1.1 16.3 12.3 4.0 1.2 10 13.9 12.2 3.3 1.1 3 3 3 4 3 14.9 9.9 4.0 1.2 16.8 9.6 4.0 1.2 16.0 11.2 3.8 1.3 14.8 11.8 3.6 1.0 15.7 11.2 3.8 1.1 15.6 12.4 3.5 1.3 10 14.0 9.2 3.9 1.2 3 4 3 3 3 3 15.9 16.2 13.3 14.9 15.8 13.4 10 15.9 ĐỐI CHỨNG - NGÀY 06/03/2014 I-4 Chiều cao gh 14.4 13.8 14.9 Dài 12.1 11.7 12.0 Rộng 3.4 3.9 4.4 Đƣờng kính gh 1.2 1.4 1.3 Số gh/chậu Lá/gh 4 II-4 Chiều cao gh 14.3 15.0 15.1 Dài 11.7 11.2 12.1 Rộng 3.4 4.0 4.1 Đƣờng kính gh 1.1 1.2 1.0 Số gh/chậu 3 Số lá/gh III-4 Chiều cao gh 15.5 15.4 14.8 Dài 9.9 11.2 10.9 Rộng 4.2 3.9 4.1 Đƣờng kính gh 1.2 1.2 1.4 Số gh/chậu 3 Số lá/gh 3 ĐỐI CHỨNG - NGÀY 20/03/2014 I-4 Chiều cao gh 14.4 13.8 14.9 Dài 12.1 11.7 12.0 Rộng 3.4 3.9 4.4 Đƣờng kính gh 1.2 1.4 1.3 Số gh/chậu 3 Số lá/gh 3 II-4 Chiều cao gh 14.3 15.0 15.1 B13 11.74 4.04 1.47 4.20 2.90 TB 16.41 11.93 4.00 1.44 4.00 2.90 TB 15.09 11.09 3.83 1.22 3.20 3.30 TB 14.98 11.08 3.75 1.19 3.30 3.10 TB 15.04 11.04 3.80 1.21 3.10 3.20 TB 15.09 11.11 3.83 1.22 3.20 3.30 TB 14.98 Dài Rộng Đƣờng kính gh Số gh/chậu Số lá/gh III-4 Chiều cao gh Dài Rộng Đƣờng kính gh Số gh/chậu Số lá/gh 11.8 3.4 1.1 11.2 4.0 1.2 12.1 4.1 1.0 10.6 4.0 1.3 11.4 3.5 1.3 12.1 3.5 1.2 9.9 3.8 1.3 10.7 3.6 1.1 11.7 3.7 1.0 9.6 3.9 1.4 3 3 3 3 3 3 15.5 10.0 4.2 1.2 15.4 11.2 3.9 1.2 14.8 10.9 4.1 1.4 15.8 9.8 3.3 1.1 13.6 11.4 3.9 1.2 16.4 10.4 4.0 1.1 14.6 12.2 4.1 1.5 14.1 10.2 3.2 1.1 16.3 12.3 4.0 1.2 10 13.9 12.2 3.3 1.1 3 3 3 3 3 3 4 14.9 10.1 4.0 1.4 16.8 9.8 4.0 1.2 16.0 11.2 3.8 1.3 14.8 11.8 3.9 1.1 15.7 11.4 3.8 1.4 15.6 12.4 3.7 1.3 10 14.1 9.7 3.9 1.2 3 3 3 3 4 15.9 11.1 4.1 1.3 16.2 11.5 3.7 1.5 13.6 12.1 3.5 1.3 15.0 10.3 3.8 1.3 15.8 10.9 3.8 1.3 13.5 11.8 3.7 1.3 10 15.9 10.3 4.1 1.6 3 3 3 4 4 4 15.8 10.0 3.5 1.2 13.6 11.5 4.3 1.2 16.4 10.7 4.1 1.2 14.6 12.4 4.1 1.6 14.2 10.4 3.4 1.3 16.3 12.5 4.0 1.2 10 13.9 12.4 3.5 1.2 3 4 3 4 3 16.8 10.0 4.0 1.2 16.0 11.4 3.8 1.4 14.8 11.9 3.9 1.2 15.7 11.4 3.8 1.4 15.6 12.4 3.7 1.3 10 14.2 9.8 3.9 1.3 3 4 3 4 10 ĐỐI CHỨNG - NGÀY 03/04/2014 I-4 Chiều cao gh 14.4 13.8 14.9 Dài 12.4 11.9 12.0 Rộng 3.4 3.9 4.4 Đƣờng kính gh 1.3 1.5 1.3 Số gh/chậu 4 Lá/gh 4 II- Chiều cao gh 14.4 15.0 15.1 Dài 11.9 11.3 12.2 Rộng 3.8 4.0 4.1 Đƣờng kính gh 1.2 1.3 1.1 Số gh/chậu 4 Lá/gh 4 III -4 Chiều cao gh 15.5 15.4 14.8 Dài 10.5 11.4 11.0 Rộng 4.1 4.1 4.2 Đƣờng kính gh 1.3 1.1 1.5 Số gh/chậu 3 Lá/gh 3 ĐỐI CHỨNG - NGÀY 17/04/2014 I-4 Chiều cao gh 14.4 13.9 15.0 14.9 Dài 12.5 12.1 12.0 10.3 Rộng 3.4 3.9 4.4 4.0 Đƣờng kính gh 1.3 1.5 1.4 1.4 Số gh/chậu 4 Lá/gh 4 II- 4 B14 11.11 3.75 1.19 3.30 3.10 TB 15.04 11.06 3.80 1.21 3.10 3.20 TB 15.10 11.27 3.88 1.30 3.50 3.50 TB 15.04 11.34 3.86 1.32 3.40 3.40 TB 15.05 11.28 3.93 1.28 3.30 3.50 TB 15.13 11.38 3.88 1.34 3.60 3.50 TB Chiều cao gh Dài Rộng Đƣờng kính gh Số gh/chậu Lá/gh III -4 Chiều cao gh Dài Rộng Đƣờng kính gh Số gh/chậu Lá/gh 14.4 12.0 3.8 1.3 15.0 11.3 4.0 1.3 15.1 12.2 4.1 1.2 15.9 11.2 4.1 1.3 16.2 11.5 3.7 1.5 13.7 12.1 3.5 1.3 15.0 10.4 3.8 1.3 15.8 11.0 3.8 1.3 13.5 11.8 3.8 1.3 15.9 10.4 4.1 1.6 3 4 3 3 3 4 3 4 15.5 10.6 4.2 1.4 15.4 11.4 4.1 1.2 14.8 11.1 4.2 1.5 15.8 10.2 3.6 1.2 13.7 11.5 4.4 1.3 16.4 10.9 4.1 1.2 14.6 12.4 4.1 1.6 14.3 10.5 3.4 1.3 16.3 12.6 4.0 1.3 10 14.0 12.4 3.5 1.2 3 3 4 3 3 3 4 4 15.0 10.3 4.3 1.4 16.8 10.2 4.1 1.3 16.2 11.4 4.2 1.4 14.9 11.9 3.8 1.2 16.7 11.4 4.1 1.4 15.6 12.4 3.7 1.3 10 14.2 9.9 4.2 1.3 3 3 3 3 3 16.2 11.3 4.1 1.3 16.2 11.6 4.0 1.5 14.1 12.2 3.8 1.3 15.2 10.6 3.9 1.4 15.9 11.2 3.6 1.3 13.9 11.9 4.0 1.4 10 15.9 10.6 4.1 1.7 3 3 3 3 3 4 16.1 10.2 3.6 1.2 14.1 11.5 4.0 1.3 16.5 11.0 4.2 1.3 14.7 12.4 4.1 1.6 14.5 10.5 3.4 1.3 16.4 12.6 4.5 1.3 10 14.0 12.4 3.6 1.3 3 3 3 16.8 10.2 4.1 1.3 16.2 11.4 4.2 1.4 15.0 11.9 3.8 1.2 16.7 11.4 4.1 1.5 15.6 12.4 3.7 1.3 10 14.2 9.9 4.2 1.4 3 3 3 3 3 ĐỐI CHỨNG - NGÀY 06/05/2014 I-4 Chiều cao gh 14.5 13.9 15.1 Dài 12.5 12.1 12.0 Rộng 3.4 3.5 4.4 Đƣờng kính gh 1.4 1.6 1.4 Số gh/chậu 4 Lá/gh II-4 Chiều cao gh 14.9 15.4 15.3 Dài 12.3 11.6 12.3 Rộng 4.0 4.1 4.1 Đƣờng kính gh 1.4 1.3 1.3 Số gh/chậu Lá/gh III-4 Chiều cao gh 15.6 15.5 15.0 Dài 10.6 11.5 11.2 Rộng 4.2 4.1 4.2 Đƣờng kính gh 1.4 1.3 1.5 Số gh/chậu 4 Lá/gh 3 ĐỐI CHỨNG - NGÀY 15/05/2014 I-4 Chiều cao gh 14.5 13.9 15.1 15.1 Dài 12.5 12.1 12.0 10.4 Rộng 3.5 3.5 4.4 4.3 Đƣờng kính gh 1.5 1.6 1.4 1.5 Số gh/chậu 4 3 Số lá/gh 4 B15 15.05 11.39 3.87 1.34 3.50 3.40 TB 15.08 11.36 3.96 1.32 3.30 3.40 TB 15.29 11.41 3.97 1.37 3.30 3.20 TB 15.30 11.56 3.97 1.39 3.30 3.20 TB 15.24 11.39 3.99 1.35 3.30 3.20 TB 15.31 11.42 3.98 1.41 3.30 3.30 II -4 Chiều cao gh Dài Rộng Đƣờng kính gh Số gh/chậu Số lá/gh III -4 Chiều cao gh Dài Rộng Đƣờng kính gh Số gh/chậu Số lá/gh 14.9 12.3 4.0 1.4 15.4 11.6 4.1 1.3 15.3 12.3 4.1 1.4 16.2 11.4 4.1 1.4 16.2 11.6 4.0 1.5 14.2 12.2 3.8 1.3 15.2 10.6 4.1 1.4 15.9 11.2 3.6 1.4 14.0 11.9 4.0 1.5 10 15.9 10.6 4.1 1.7 4 4 3 3 3 3 3 15.6 10.6 4.2 1.4 15.5 11.5 4.1 1.3 15.1 11.2 4.2 1.6 16.1 10.2 3.8 1.3 14.1 11.5 4.0 1.3 16.5 11.0 4.2 1.3 14.7 12.4 4.1 1.6 14.5 10.5 3.4 1.4 16.4 12.6 4.5 1.3 10 14.1 12.4 3.6 1.4 4 3 4 3 3 3 3 B16 TB 15.32 11.57 3.99 1.43 3.30 3.30 TB 15.26 11.39 4.01 1.39 3.30 3.30 ĐỐI CHỨNG - NGÀY 03/06/2014 I-4 Chiều cao gh 14.7 14.1 15.1 Dài 12.5 12.1 12.0 Rộng 3.4 4.0 4.4 Đƣờng kính gh 1.5 1.7 1.4 Số gh/chậu 3 Số lá/gh 3 II -4 Chiều cao gh 15.0 15.5 15.4 Dài 12.2 11.6 12.3 Rộng 3.8 4.1 4.1 Đƣờng kính gh 1.4 1.3 1.4 Số gh/chậu 3 Số lá/gh 4 III -4 Chiều cao gh 15.7 15.6 15.2 Dài 10.6 11.5 11.2 Rộng 4.2 4.1 4.2 Đƣờng kính gh 1.4 1.3 1.4 Số gh/chậu 3 Số lá/gh 4 ĐỐI CHỨNG - NGÀY 12/06/2014 I-4 Chiều cao gh 14.7 14.3 15.2 Dài 12.5 12.1 12.0 Rộng 3.4 4.0 4.4 Đƣờng kính gh 1.5 1.7 1.4 Số gh/chậu 3 Số lá/gh 3 II -4 Chiều cao gh 15.2 15.5 15.4 Dài 12.2 11.6 12.3 Rộng 3.8 4.1 4.1 Đƣờng kính gh 1.4 1.3 1.4 Số gh/chậu Số lá/gh 3 III -4 Chiều cao gh 15.7 15.6 15.2 Dài 10.6 11.5 11.2 Rộng 4.2 4.1 4.2 Đƣờng kính gh 1.4 1.3 1.4 Số gh/chậu 3 Số lá/gh 3 15.2 10.4 4.3 1.5 16.8 10.2 4.1 1.4 16.2 11.4 4.2 1.4 15.1 11.9 3.8 1.3 16.8 11.4 4.1 1.5 15.6 12.4 3.7 1.3 3 3 3 3 4 16.2 11.4 4.1 1.4 16.2 11.6 3.8 1.5 14.3 12.2 4.0 1.3 15.2 10.6 3.9 1.4 15.9 11.2 3.9 1.4 14.2 11.9 4.0 1.5 3 3 3 3 4 16.1 10.2 3.8 1.3 14.2 11.5 4.0 1.3 16.5 11.0 4.1 1.2 14.8 12.4 4.1 1.2 14.5 10.5 3.4 1.3 16.4 12.6 4.5 1.3 3 3 3 3 15.2 10.4 4.3 1.5 16.8 10.2 4.1 1.4 16.2 11.4 4.2 1.4 15.1 11.9 3.8 1.3 16.8 11.4 4.1 1.5 15.6 12.4 3.7 1.3 10 14.2 10.0 4.2 1.4 3 3 3 3 3 16.2 11.4 4.1 1.4 16.2 11.6 3.8 1.5 14.5 12.2 4.0 1.3 15.2 10.6 4.1 1.4 15.9 11.2 3.9 1.4 14.3 11.9 4.0 1.5 10 16.0 10.7 4.1 1.7 3 3 3 3 3 4 16.1 10.2 3.8 1.5 14.3 11.5 4.0 1.3 16.6 11.0 4.1 1.3 14.8 12.4 4.1 1.3 14.6 10.5 3.4 1.3 16.4 12.6 4.5 1.4 10 14.4 12.4 3.6 1.3 3 3 3 3 3 B17 10 TB 14.2 15.38 9.9 11.42 4.2 4.02 1.4 1.44 3.00 3.30 10 TB 16.0 15.39 10.6 11.56 4.1 3.98 1.7 1.43 3.00 3.30 10 TB 14.2 15.32 12.4 11.39 3.6 4.00 1.3 1.30 3.00 3.40 TB 15.41 11.43 4.02 1.44 3.10 3.20 TB 15.44 11.57 4.00 1.43 3.30 3.00 TB 15.37 11.39 4.00 1.35 3.10 2.90 B18 B1 ... 33 Hình 2.9 Cách đo chiều dài 33 Hình 2.10 Cách đo chiều rộng 33 Hình 2 .11 Cách đo đƣờng kính giả hành 33 Hình 3. 1 Cây lúc ban đầu 40 Hình 3. 2 Cây... Hình 3. 3 Cây sau 56 ngày thí nghiệm 41 Hình 3. 4 Cây sau 84 ngày thí nghiệm 41 Hình 3. 5 Cây lúc ban đầu 50 xii Hình 3. 6 Cây sau 28 ngày thí nghiệm 50 Hình 3 .7 Cây... bón đến chiều dài (cm) lan Dendrobium Sonia tháng tuổi 35 Bảng 3. 3 Ảnh hƣởng loại phân bón đến chiều rộng (cm) lan Dendrobium Sonia tháng tuổi 37 Bảng 3. 4 Ảnh hƣởng loại phân
- Xem thêm -

Xem thêm: DO AN TOT NGHIEP 10h30 11 7 fix lần 3 (1), DO AN TOT NGHIEP 10h30 11 7 fix lần 3 (1), DO AN TOT NGHIEP 10h30 11 7 fix lần 3 (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay