Tiềm năng và thế mạnh kinh tế của người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh

3 262 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 14:15

TI M N NG, TH M NH V KINH T C A NG I HOA THÀNH PH H CHÍ MINH C N PHÁT HUY TRONG XÂY D NG TN C ThS Nguy n Trung Anh (*) Trong l ch s dân t c Vi t Nam, ng i Hoa nói chung ng i Hoa Thành ph H Chí Minh nói riêng có nh ng đóng góp tích c c khai phá, chinh ph c thiên nhiên, ch ng ngo i xâm, xây d ng b o v T qu c Vi t Nam Hi n nay, l nh v c kinh t , ng i Hoa Thành ph H Chí Minh có nh ng ti m n ng, th m nh r t n i b t vi c phát huy v n đ có ý ngh a quan tr ng đ i v i s nghi p công nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t n c Th nh t, L c l ng lao đ ng ng nghi m t ch c s n xu t, kinh doanh i Hoa d i dào, có nhi u kinh Ng i lao đ ng, công nhân xí nghi p, th th công c s s n xu t hàng ti u th công nghi p… ng i Hoa thành ph H Chí Minh r t d i H nh ng lao đ ng c n cù, ch u khó, th ng xuyên suy ngh c i ti n m u mã ch t l ng s n ph m Ng i Hoa r t nh y bén vi c ng d ng nh ng ti n b c a khoa h c k thu t k t h p v i tính d thích nghi nên nh ng s n ph m c a h t o th ng gây n t ng th tr ng có tính c nh tranh Trong m t s ngành nh thu c da, th y tinh, c khí, đông nam d c … ng i Hoa đ c truy n ngh theo ki u cha truy n n i v i nh ng bí quy t đ c bí truy n t đ i sang đ i khác nên h n m đ c nh ng k x o riêng vi c t o s n ph m mà không ph i c ng có th làm đ c Trong t ch c lao đ ng, v i nh ng kinh nghi m truy n th ng k t h p v i s nh y bén ti p thu nh ng thành t u c a khoa h c - k thu t, ng i Hoa phát huy tác d ng t t huy đ ng, t ch c lao đ ng, khai thác có hi u qu l c l ng lao đ ng Trong quan h làm n, ng i Hoa r t coi tr ng ch “tín”, tin t ng l n u làm cho h huy đ ng, phân b , s p x p l c l ng lao đ ng r t nhanh m r ng s n xu t, kinh doanh Nhi u c s s n xu t, kinh doanh c a ng i Hoa đ c t ch c bó g n dòng h , gia đình, quy n l i v nhi u m t g n ch t v i nên khai thác t i đa n ng l c c a thành viên (*) Gi ng viên Khoa Dân v n, Tr ng Cán b TP HCM Nh ng v n đ t o cho ng i Hoa có m t ngu n l c lao đ ng phong phú, n u đ c quan tâm, b i d ng h p lý s đóng góp c a h r t l n đ i v i s phát tri n chung c a thành ph H Chí Minh Th hai, C s s n xu t, kinh doanh c a ng kh n ng huy đ ng v n nhanh i Hoa ngày l n m nh, C s s n xu t, kinh doanh c a ng i Hoa đ c hình thành t lâu ngày đ c c ng c , phát tri n Nh ng n i t p trung đông ng i Hoa, t l c s s n xu t, kinh doanh c a h l n, nh qu n 11 chi m 70%, qu n chi m 65%, qu n chi m 45% Nhi u doanh nghi p c a ng i Hoa có tên tu i nh Biti's, V nh Ti n, Thái Tu n, Kinh ô, Tuy n Ký, V n Thành… Các doanh nghi p c a ng i Hoa th ng nhanh chóng đáp ng nhu c u c a th tr ng, phù h p th hi u khách hàng, nh y bén n m b t thông tin đ u ch nh k h ach s n xu t, kinh doanh Vì v y h th ng đ ng v ng tr c nh ng bi n đ ng c a th tr ng Cách th c huy đ ng v n c a ng i Hoa r t đa d ng, h th ng thông qua m i quan h “huy t duyên”, “đ a duyên”, “nghi p duyên” th ng l y ch “tín” làm đ u Chính u t o cho h kh n ng huy đ ng v n nhanh đ gi i quy t nh ng nhu c u h at đ ng s n xu t, kinh doanh Trong xu th phát tri n hi n nay, v i nh ng ti m n ng, th m nh huy đ ng v n m r ng, nâng cao n ng l c s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p ng i Hoa vi c phát huy nh ng l i th u có ý ngh a quan tr ng phát tri n kinh t c a thành ph H Chí Minh Th ba, Ng i Hoa có m i quan h ch t ch đ đ ng Hoa ki u th gi i c s h tr c a c ng T v trí c trú thu n l i c a ng i Hoa TP H Chí Minh, c ng v i m i quan h huy t th ng, đ ng h ng, nh ng m i liên h kinh doanh khác t o cho ng i Hoa kh n ng thu hút v n, công ngh t bên r t l n Trong nh ng n m qua, l ng v n đ vào khu v c kinh t ng i Hoa t n c vùng lãnh th nh Singapore, Trung Qu c, ài Loan … r t l n Bên c nh nh ng thi t b , máy móc, k thu t, công ngh c ng đ c chuy n vào n c m t cách nhanh chóng, đáp ng k p th i nhu c u đ i m i, c i ti n công ngh s n xu t, kinh doanh c a ng i Hoa c s h tr c a c ng đ ng Hoa ki u t n c th gi i, ng i Hoa có u ki n n m b t th tr ng bên ngoài, m r ng ho t đ ng xu t nh p kh u nh t qu ng bá th ng hi u, s n ph m n c ngòai ng th i c ng thông qua s h tr này, ngu n nhân l c ng i Hoa c ng ngày l n m nh, đáp ng ngày m t t t h n nhu c u s n xu t, kinh doanh v ng chãi h n tham gia th tr ng qu c t Trong xu th m r ng giao l u, h p tác qu c t hi n nay, vi c t n d ng phát huy l i th c a ng i Hoa s góp ph n không nh s phát tri n c a thành ph H Chí Minh Ti m n ng, th m nh v kinh t c a ng i Hoa Thành ph H Chí Minh r t l n, có th t n d ng vào s nghi p xây d ng đ t n c nói chung s phát tri n c a Thành ph H Chí Minh nói riêng Nhìn nh n v n đ đ có nh ng n i dung, ph ng th c thích h p vi c phát huy vi c làm có ý ngh a thi t th c đ i v i c p, ngành ... phát huy l i th c a ng i Hoa s góp ph n không nh s phát tri n c a thành ph H Chí Minh Ti m n ng, th m nh v kinh t c a ng i Hoa Thành ph H Chí Minh r t l n, có th t n d ng vào s nghi p xây d ng đ... n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p ng i Hoa vi c phát huy nh ng l i th u có ý ngh a quan tr ng phát tri n kinh t c a thành ph H Chí Minh Th ba, Ng i Hoa có m i quan h ch t ch đ đ ng Hoa ki u... i Hoa TP H Chí Minh, c ng v i m i quan h huy t th ng, đ ng h ng, nh ng m i liên h kinh doanh khác t o cho ng i Hoa kh n ng thu hút v n, công ngh t bên r t l n Trong nh ng n m qua, l ng v n đ vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiềm năng và thế mạnh kinh tế của người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh, Tiềm năng và thế mạnh kinh tế của người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh, Tiềm năng và thế mạnh kinh tế của người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay