So sánh pháp luật về quản trị công ty cổ phần ở việt nam và nhật bản

95 113 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 13:33

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT VO NGC DAO SO SáNH PHáP LUậT Về QUảN TRị CÔNG TY Cổ PHầN VIệT NAM NHậT BảN LUN VN THC S LUT HC H NI - 2015 I HC QUC GIA H NI KHOA LUT VO NGC DAO SO SáNH PHáP LUậT Về QUảN TRị CÔNG TY Cổ PHầN VIệT NAM NHậT BảN Chuyờn ngnh: Luõt Kinh tờ Mó s: 60 38 01 07 LUN VN THC S LUT HC Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS NGễ HUY CNG H NI - 2015 LI CAM OAN Tụi xin cam oan Lun l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc kt qu nờu Lun cha c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc Cỏc s liu, vớ d v trớch dn Lun m bo tớnh chớnh xỏc, tin cy v trung thc Tụi ó hon thnh tt c cỏc mụn hc v ó toỏn tt c cỏc ngha v ti chớnh theo quy nh ca Khoa Lut i hc Quc gia H Ni Vy tụi vit Li cam oan ny ngh Khoa Lut xem xột tụi cú th bo v Lun Tụi xin chõn thnh cm n! H Ni, thỏng 10 nm 2015 Tỏc gi lun Vừ Ngc Dao MC LC Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc ch vit tt Danh mc cỏc s Trang M U C h n g : Q U N T R C ễ N G TY C PHN 2.1 V PHP LUT hỡnh t 2.2.1 V chc cụng i ty c hi CễNG TY C PHN phn ng VIT NAM V NHT c BN ụng 1.1 16 c 2.1.1 Mụ cụng phn hỡnh t ty c chc Cụng phn 1.1.1 Khỏi nim v c ty c phn theo im qun tr Nht phỏp CTCP: Bn lut 1.1.2 Vit Nguyờn tc qun tr cụng 16 Nam ty 2.1.2 Mụ 22 hỡnh t 2.2.2 1.2 chc cụng i nam v qun tr Cụng ty ty c phn hi c phn Vit Nam ng 13 1.3 Phỏp lut Nht c Bn v qun tr cụng ty ụng c phn 18 14 2.2 cụng QUN TR Qun tr Cụng ty Phỏp lut Vit Chng 2: PHN TCH, SO SNH PHP LUT V QUN TR Mụ 22 ty c i hi phn ng c theo ụng phỏp PHN VIT NAM cụng ty c lut V NHT phn Nht BN 16 Bn CễNG TY C 34 2.3 Hi ng qun tr cụng ty c phn 39 2.3.1 Hi ng qun tr cụng ty c phn theo phỏp lut Vit Nam 39 2.3.2 Hi ng qun tr cụng ty c phn theo phỏp lut Nht Bn 51 2.4 Giỏm c hoc Tng giỏm c cụng ty c phn 53 2.4.1 Giỏm c hoc Tng giỏm c cụng ty c phn theo phỏp lut Vit Nam 53 2.4.2 Giỏm c v ban giỏm c cụng ty c phn theo phỏp lut Nht Bn 54 2.5 Ban kim soỏt, kim soỏt viờn cụng ty c phn 56 2.5.1 Ban kim soỏt, kim soỏt viờn cụng ty c phn theo phỏp lut Vit Nam 56 2.5.2 Ban kim soỏt v kim soỏt viờn cụng ty c phn theo phỏp lut Nht Bn 60 Chng 3: HN CH, BT CP V XUT HNG HON THIN CA PHP LUT VIT NAM V QUN TR CễNG TY C PHN 63 3.1 S cn thit phi hon thin phỏp lut v qun tr CTCP Vit Nam 63 3.2 Hn ch, bt cp cỏc quy nh phỏp lut Vit Nam v qun tr cụng ty c phn 64 3.2.1 Bt cp cỏc quy nh phỏp lut v quyn ca c ụng 64 3.2.2 Bt cp quy nh phỏp lut v HQT v thnh viờn HQT 65 3.2.3 Hn ch quy nh ca phỏp lut v Ban kim soỏt 68 3.3 Hng hon thin Phỏp lut Vit Nam v qun tr cụng ty c phn 72 3.3.1 Hon thin v mụ hỡnh t chc qun lý iu hnh 72 3.3.2 Hon thin c ch v bo v c ụng 73 3.3.3 Lut hoỏ quy nh v thnh viờn c lp Hi ng qun tr 76 3.3.4 Nõng cao hiu qu ca Ban kim soỏt 78 KT LUN 80 DANH MC TI LIU THAM KHO 82 DANH MC CC CH VIT TT BKS Ban kim soỏt CTCP Cụng ty c phn HC i hi ng c ụng G Giỏm c HQT Hi ng qun tr LCT Lut cụng ty LDN Lut doanh nghip Lut cỏc t chc tớn dng 2010 Lut Chng khoỏn 2010 Lut Doanh nghip 2005 Lut Doanh nghip 2014 Lut cỏc t chc tớn dng s 47/2010/QH12 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam khúa XII thụng qua ngy 16/6/2010 Lut Chng khoỏn s 70/2006/QH11 nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam khúa XI thụng qua ngy 29/6/2006, sa i, b sung ngy 24/11/2010 Lut Doanh nghip s 60/2005/QH11 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam khúa XI thụng qua ngy 29/11/2005 Lut Doanh nghip s 68/2014/QH13 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam khúa XIII thụng qua ngy 26/11/2014 N Ngh nh TG Tng Giỏm c DANH MC CC S S hiu s Tờn s Trang S 2.1: Mụ hỡnh qun tr cụng ty c phn Nht Bn 16 S 2.2: Mụ hỡnh qun tr CTCP cú Ban kim soỏt Vit Nam 20 S 2.3: Mụ hỡnh qun tr CTCP khụng cú Ban kim soỏt Vit Nam 21 M U Tớnh cp thit ca ti Qun tr cụng ty c phn l mt h thng cỏc thit ch, chớnh sỏch, quy nh nhm hoch nh, t chc, lónh o, iu hnh v giỏm sỏt hot ng ca cụng ty c phn Qun tr cụng ty c phn theo ngha rng nht nú bao gm tt c cỏc mi quan h liờn quan khụng ch l ni b cụng ty nh cỏc c ụng, hi ng qun tr, ban giỏm c, ban kim soỏt, ngi qun lý, ngi lao ng m bao hm c mi quan h vi cỏc ch n, ngi cung cp nguyờn, nhiờn vt liu, khỏch hng, nh nc, cng ng, xó hi vi cụng ty Phỏp lut v qun tr cụng ty c phn ca Vit nam i t Lut cụng ty nm 1990 anh dõu s i cua Cụng ty cụ phõn , n Lut Doanh nghip 2014 a co nhng quy in h phap ly cu thờ vờ qun tr cụng ty c phn v i vai trũ l loi hỡnh doanh nghip ph bin v quan trng nhõt cua nờn kinh tờ Phỏp lut Vit Nam v qun tr cụng ty c phn cn c hon thin c trờn c trờn phng din lp phỏp v ỏp dng thc tin Trong bi cnh nn kinh t ang hũa nhp ngy cng sõu rng vo nn kinh t th gii, thỡ s tng thớch, ng b vi cỏc quy nh phỏp lut ca cỏc quc gia cú nn kinh t phỏt trin, ũi hi phỏp lut Vit Nam cng phi cú nhng iu chnh, sa i phự hp Phỏp lut Nht Bn v qun tr cụng ty c phn cú truyn thng lch s hn mt trm nm i, phỏt trin v hon thin, cú nhng quy nh tin b, hin i nõng cao hiu qu ca cụng ty, bo v mt cỏch ti a quyn v li ớch ca cụng ty, ca cỏc c ụng Do ú, vic nghiờn cu, tỡm hiu, phõn tich, so sanh phỏp luõt vờ quan tr c ụng ty cụ ph n Viờt Nam va Nhõt Ban , tham khao kinh nghiờm lõp phỏp ca Nht Bn v xut phng hng hon thin phỏp lut v qun 3.3 Hng hon thin Phỏp lut Vit Nam v qun tr cụng ty c phn 3.3.1 Hon thin v mụ hỡnh t chc qun lý iu hnh Theo nh nhng phõn tớch phn hn ch ca quy nh phỏp lut v mụ hỡnh t chc cụng ty c phn cú th thy rừ cn thit phi cú nhng quy nh mi thay th nhm m bo a nhng mụ hỡnh qun tr khỏc to iu kin thun li nht cho doanh nghip l cụng ty c phn cú th la chn, phự hp nht vi quy mụ v tớnh cht hot ng ca cỏc doanh nghip khỏc Lut Doanh nghip 2014 bt u cú hiu lc t ngy 01/7/2015 ó sa i, b sung nhiu ni dung quan trng so vi cỏc bn quy phm phỏp lut v Doanh nghip trc ú Theo ú, iu 134 ca Lut Doanh nghip 2014 cho phộp cụng ty c phn cú th c la chn t chc qun lý v hot ng theo mt hai mụ hỡnh t chc: - i hi ng c ụng, Hi ng qun tr, Ban kim soỏt v Giỏm c hoc Tng giỏm c Trng hp cụng ty c phn cú di 11 c ụng v cỏc c ụng l t chc s hu di 50% tng s c phn ca cụng ty thỡ khụng bt buc phi cú Ban kim soỏt; hoc - i hi ng c ụng, Hi ng qun tr v Giỏm c hoc Tng giỏm c Trng hp ny ớt nht 20% s thnh viờn Hi ng qun tr phi l thnh viờn c lp v cú Ban kim toỏn ni b trc thuc Hi ng qun tr Cỏc thnh viờn c lp thc hin chc nng giỏm sỏt v t chc thc hin kim soỏt i vi vic qun lý iu hnh cụng ty iu 134 Lut Doanh nghip 2014 cng quy nh v ngi i din theo phỏp lut ca cụng ty c phn Theo ú, trng hp ch cú mt ngi i din theo phỏp lut, thỡ Ch tch Hi ng qun tr hoc Giỏm c hoc Tng giỏm c l ngi i din theo phỏp lut ca cụng ty; trng hp iu l khụng cú quy nh khỏc thỡ Ch tch Hi ng qun tr l ngi i din theo 72 phỏp lut ca cụng ty Trng hp cú hn mt ngi i din theo phỏp lut, thỡ Ch tch Hi ng qun tr v Giỏm c hoc Tng giỏm c ng nhiờn l ngi i din theo phỏp lut ca cụng ty Vi quy nh mi v mụ hỡnh t chc cụng ty c phn ny, cú th thy Lut Doanh nghip 2014 cho phộp cụng ty c phn cú th la chn hỡnh thc t chc qun lý theo mụ hỡnh a hi ng (cú ban kim soỏt) hoc n hi ng (khụng cú ban kim soỏt) Mụ hỡnh n hi ng to c s linh hot cho doanh nghip t chc hot ng, phự hp vi thc tin ca quc t v tng thờm la chn cho nh u t 3.3.2 Hon thin c ch v bo v c ụng Thc t cho thy, cỏc v vic liờn quan n xõm phm quyn v li ớch ca nh u t, c ụng nc ta ang din ph bin, ỏng bỏo ng Cn hon thin c ch bo v nhng c ụng ny, nht l c ụng thiu s l nhim v cp bỏch ca Lut Doanh nghip C ụng l ngi ó gúp vo cụng ty c phn bng cỏch mua c phn ca cụng ty nờn h cú quyn li i vi cụng ty tng ng vi phn gúp ca mỡnh Tuy nhiờn, c trng ca cụng ty c phn l s tỏch bch gia s hu v qun lý, cú nhng lỳc ngi qun lý, bao gm Hi ng qun tr, Ban Giỏm c v cỏc chc danh qun lý khỏc khụng hnh ng vỡ mc tiờu ti a húa ca ci cho cỏc c ụng Lỳc ny, cỏc xung t v li ớch gia c ụng v ngi qun lý xut hin v phn ln cỏc trng hp, ngi b thit hn c l cỏc c ụng m c bit l cỏc c ụng thiu s Hn na, quyn ca cỏc c ụng c tớnh tng ng vi s ó gúp vo cụng ty nờn cỏc c ụng thiu s cng b ỏp o bi cỏc c ụng kim soỏt vi s gúp nhiu hn bo m quyn li cho cỏc c ụng thiu s ny, Lut Doanh nghip 2014 sa i quy nh i vi iu kin tin hnh hp i hi ng 73 c ụng Nu trc õy theo iu 102 Lut Doanh nghip 2005 quy nh: cuc hp HC ln th nht c tin hnh cú s c ụng d hp i din ớt nht 65% tng s c phn cú quyn biu quyt, ln th hai l 51%; thỡ theo iu 141 Lut Doanh nghip 2014 sa i, iu kin tin hnh hp HC ln lt vi cỏc t l tng ng vi ln th nht, ln th hai l 51%, 33% v ln th ba gi nguyờn khụng ph thuc vo s c ụng d hp v t l s c phn cú quyn biu quyt ca cỏc c ụng d hp, khụng cn t l hp Vic quy nh t l nh d tho rừ rng to iu kin cho cỏc c ụng thiu s thc hin quyn tin hnh hp HC c d dng hn vỡ cỏc c ụng nh thỡ s hu ớt c phn nờn h phi phi hp vi to thnh nhúm c ụng t t l iu kin tin hnh hp HC ln th hai m khụng cn phi ch n ln th ba Song ngc li i vi quy nh t l biu quyt ngh quyt, quyt nh c thụng qua i vi mt s ni dung ti iu 144 ca Lut Doanh nghip 2014 l 65% v 51%; Lut Doanh nghip 2005 quy nh t l l 75% v 65% Nh vy, vic gim t l biu quyt d tho ó khụng th hin c mc ớch bo v c ụng nh trc c ụng ln bi ch cn mt phiu biu quyt ca c ụng ln ó quyt nh c vic thụng qua hay khụng thụng qua c quyt nh ca HC Quy nh t l cng ln s hn ch c s c oỏn, chuyờn quyn ca cỏc c ụng ln, bo v quyn v li ớch cho cỏc c ụng thiu s Nhng thc t cú trng hp mt c ụng s hu 15,5% hon ton ngn cn c vic thụng qua quyt nh ca HC vỡ iu l quy nh quyt nh ca HC c thụng qua nu c 85% c phn cú quyn biu quyt chp thun Nu quy nh t l thụng qua quyt nh, ngh quyt HC cao thỡ phi tớnh n trng hp c ụng nh li dng quyn ph quyt ca mỡnh lm cho hot ng ca cụng ty 74 ỡnh tr nhm mu cu li ớch riờng Thm cú nhng cụng ty m Nh nc ch nm 36%, thm 26% ó cú quyn ph quyt cỏc quan trng gõy khú khn cho ngi iu hnh Hin nhiu cụng ty niờm yt khụng triu c khụng 65% s c phn n d hp Do vy, a mt t l hp lý bo v hi hũa quyn v li ớch cho tt c cỏc c ụng cụng ty l vụ cựng cn thit, cn cõn nhc k lng Bờn cnh ú, khon iu 156 Lut Doanh nghip 2014 gi quan im nh khon iu 115 Lut Doanh nghip 2005 quy nh: thnh viờn HQT cú th b bói nhim bt c lỳc no theo quyt nh ca HC, cng s gõy khú khn vic bo v c ụng thiu s Theo quy nh ny, thnh viờn HQT v thnh viờn Ban Kim soỏt cú th b bói bt c lỳc no theo quyt nh ca HC nờn khụng cn phi cú iu kin bói no, thnh viờn HQT b bói Vy rừ rng quy tc bu dn phiu quy nh ti khon iu 144 Lut Doanh nghip 2014 vi mc ớch l bo m c ụng thiu s cng cú th cú c ngi ca mỡnh tham gia HQT nhm lm cho qun tr iu hnh c minh bch l vụ hiu húa Lỳc ny, c ụng hay nhúm c ụng thiu s phi dn tt c phiu biu quyt ca mỡnh mi c c mt ngi vo lm thnh viờn HQT nhng lp tc cú th b nhúm c ụng ln bói min, bt chp nhúm c ụng thiu s phn i vic bói ny Cn sa i theo hng bo v c ụng thiu s, vic bói thnh viờn HQT phi cú c s, iu kin v lý rừ rng ch khụng cho phộp thnh viờn Hi ng qun tr cú th b bói bt c lỳc no theo quyt nh ca HC c trỏnh tỡnh trng bói tựy tin Ngoi vic gii quyt nhng hn ch nờu trờn, kin ngh quy nh chi tit hn v trỏch nhim ca ngi qun lý cụng ty, to thun li hn cho c ụng theo dừi, giỏm sỏt v kin ngi qun lý cn thit ti iu 160, 75 161, 162; tng cng yờu cu cụng khai húa thụng tin kp thi v y i vi cụng ty c phn tng thớch vi phỏp lut quc t tt, nh: iu l doanh nghip, danh sỏch thnh viờn HQT, Giỏm c - Tng giỏm c, thnh viờn Ban Kim soỏt, c ụng nc ngoi i vi cụng ty c phn; quy nh chi tit hn v bn phn ngi qun lý cụng ty, to thun li hn cho c ụng theo dừi, giỏm sỏt v kin ngi qun lý cn thit Lut Doanh nghip 2014 ó c th húa quyn kin ca c ụng, nhúm c ụng s hu ớt nht 1% s c phn ph thụng liờn tc thi hn 06 thỏng cú quyn t mỡnh hoc nhõn danh cụng ty kin trỏch nhim dõn s vi ngi qun lý doanh nghip õy l bc tin mi hot ng thc hin quyn ca c ụng bng cỏch t mỡnh hoc nhõn danh cụng ty kin trỏch to thun li hn cho c ụng theo dừi, giỏm sỏt v kin ngi qun lý cn thit nhm to thun li hn cho c ụng theo dừi, giỏm sỏt v bo v li ớch ca c ụng núi chung, nh u t núi riờng Chi phớ kin trng hp c ụng, nhúm c ụng kin nhõn danh cụng ty s tớnh vo chi phớ ca cụng ty Vic ny nhm gim ỏp lc ti chớnh i vi c ụng, nhúm c ụng thiu s quỏ trỡnh thc hin quyn ca mỡnh 3.3.3 Lut hoỏ quy nh v thnh viờn c lp Hi ng qun tr Thnh viờn c lp Hi ng qun tr hin ang l mt xu th tt yu qun tr cụng ty c phn trờn th gii Tuy nhiờn Vit Nam, Lut Doanh nghip 2014 mi ch a nht mt khon iu 151 v tiờu chun v iu kin lm thnh viờn c lp Hi ng qun tr Cỏc quy nh phỏp lut hin hnh cha cú quy nh rừ rng v i tng ny b mỏy ca cụng ty c phn, iu ny cn c nh hng b sung Thnh viờn c lp Hi ng qun tr l nhng ngi cú kh nng a ý kin c lp v khỏch quan ti mi thi im, khụng chu s tỏc ng chi 76 phi n cỏc quyt nh hoc xung t li ớch Thnh viờn c lp Hi ng qun tr l chỡa khúa gii quyt xung t li ớch gia c ụng ln v c ụng nh Bi thnh viờn c lp Hi ng qun tr to c i trng vi cỏc c ụng ln Hi ng qun tr, bo v li ớch chung cng nh c ụng thiu s, h mang n gúc nhỡn t bờn ngoi v chin lc kim soỏt, mang n k nng v kin thc mi cho cụng ty Qun tr cụng ty l ni dung rt quan trng quỏ trỡnh hot ng v phỏt trin doanh nghip Qun tr tt s to nờn s hi hũa cỏc mi quan h gia Hi ng qun tr, ban giỏm c vi cỏc c ụng v cỏc bờn liờn quan T ú to nờn nh hng phỏt trin v kim soỏt quỏ trỡnh phỏt trin ca doanh nghip Trong qun tr cụng ty, Hi ng qun tr c xem l yu t ct lừi, úng vai trũ quyt nh vic xõy dng v trỡ cỏc nguyờn tc qun tr cụng ty hiu qu Chớnh vỡ vy, thnh viờn hi ng ny phi l nhng ngi cú nng lc v kinh nghim phự hp Song cú c nhng quyt sỏch ỳng n vỡ li ớch chung ca cụng ty v c ụng, Hi ng qun tr cn phi cú thnh viờn c lp Bi thnh viờn ny l ngi cú kh nng a ý kin c lp v khỏch quan ti mi thi im, khụng chu s tỏc ng chi phi n cỏc quyt nh hoc xung t li ớch Thnh viờn c lp Hi ng qun tr c cho l chỡa khúa gii quyt xung t li ớch gia c ụng ln v c ụng nh Bi thnh viờn c lp Hi ng qun tr to c i trng vi cỏc c ụng ln Hi ng qun tr, bo v li ớch chung cng nh c ụng nh, h mang n gúc nhỡn t bờn ngoi v chin lc kim soỏt, mang n k nng v kin thc mi cho cụng ty H khỏch quan vic lng nghe húa gii nhng bt ng ban lónh o cụng ty Ngoi h cũn cú th tn dng quan h bờn ngoi to li th hot ng kinh doanh 77 Theo quan nim ca th gii, thnh viờn c lp Hi ng qun tr chim mt phn ba hoc mt phn hai s lng thnh viờn Hi ng qun tr; khụng phi l ngi lm vic cho cụng ty gn õy; khụng cú mi quan h kinh doanh gn õy vi cụng ty; khụng cú mi quan h gia ỡnh vi bt k t viờn, thnh viờn Hi ng qun tr hoc cỏn b cp cao no; khụng cú quyn ch o iu hnh chộo hoc cú mi liờn h ỏng k no vi thnh viờn Hi ng qun tr khỏc thụng qua vic cựng tham gia vo cỏc cụng ty, t chc khỏc Thnh viờn c lp Hi ng qun tr khụng c cụng ty hoc cỏ nhõn liờn quan tuyn dng vũng nm gn õy; khụng cú mi quan h vi cụng ty t ca cụng ty hoc cỏc bờn liờn quan; khụng cú quan h vi khỏch hng hoc nh cung cp ln ca cụng ty hoc cỏc bờn liờn quan Cn c Lut húa cỏc quy nh v thnh viờn c lp Hi ng qun tr ỏp dng cho tt c cỏc cụng ty c phn Cỏc quy nh phỏp lut v ny cn c nghiờn cu theo cỏc tiờu quc t, phự hp vi thc tin ti Vit Nam, m bo xõy dng mt mụ hỡnh qun tr cụng ty c phn ti Vit Nam cht ch v hiu qu hn 3.3.4 Nõng cao hiu qu ca Ban kim soỏt Phõn tớch phn hn ch cho thy, ban kim soỏt nh lut nh hin hot ng cỏc cụng ty c phn cũn mang nng yu t hỡnh thc Hot ng ca ban kim soỏt cha cho thy s c lp, hiu qu m c quan ny mang li cha c nh mong mun Thm cũn cú tỡnh trng ban kim soỏt b vụ hiu hoỏ, hon ton khụng cú quyn lc cụng ty c phn, hot ng di s sp xp, tuõn theo ch o v vỡ li ớch ca Hi ng qun tr hoc ban giỏm c khc phc tỡnh trng ny, phỏp lut cn cú nhng quy nh b sung nhm nõng cao hiu qu hot ng ca ban kim soỏt Vic u tiờn cỏc quy nh phỏp lut cn sa i b sung ú l vic bu ban kim soỏt cụng ty c phn Theo ú, c ch hiu qu nht l cỏc 78 thnh viờn Hi ng qun tr v ban giỏm c khụng c quyn c, gii thiu v b phiu bu cỏc thnh viờn ban kim soỏt Cn cú cỏc thnh viờn BKS c lp, ngi ngoi cụng ty iu ny l hp lý bi ban kim soỏt khụng úng vai trũ iu hnh qun lý doanh nghip m úng vai trũ giỏm sỏt hot ng ca Hi ng qun tr v ban giỏm c Ban kim soỏt cn phi c c lp hot ng, trỏnh tỡnh trng ban kim soỏt hot ng vỡ li ớch ca Hi ng qun tr v ban giỏm c Thự lao cng l mt cn c xem xột Cỏc khon thự lao ca ban kim soỏt phi i hi ng c ụng quyt nh Cỏc khon thự lao ny khụng b nh hng bi Hi ng qun tr cng nh ban giỏm c iu ny s gúp phn lm tng thờm s c lp hot ng ca ban kim soỏt, nõng cao hiu qu hot ng ca c quan ny 79 KT LUN Sau quỏ trỡnh nghiờn cu ti "SO SNH QUY NH PHP LUT V QUN TR CễNG TY C PHN VIT NAM V NHT BN" cú th thy nhng s khỏc bit v mt lp phỏp gia phỏp lut Vit Nam v phỏp lut Nht Bn i vi qun tr cụng ty c phn i vi mụ hỡnh t chc qun tr cụng ty c phn hin ti, cú th thy Lut Doanh nghip 2014 ó cú nhiu sa i, b sung so vi cỏc Lut Doanh nghip trc ú v vic cho phộp cụng ty c phn la chn mụ hỡnh t chc cụng ty n hoc a hi ng Cũn i vi Lut cụng ty Nht Bn 2006, cỏc nh lp phỏp nc ny ó a vo mụ hỡnh t chc cụng ty c phn vi cỏc y ban trc thuc Qua quỏ trỡnh hot ng, mụ hỡnh ny ó cho thy tớnh hiu qu cao, khc phc nhng l hng qun lý iu hnh, to mt mụi trng minh bch qun tr cụng ty c phn mt cỏch cht ch hn õy c coi l mt s tin b cỏc quy nh phỏp lut v qun tr cụng ty c phn ti Nht Bn Lut Doanh nghip 2014 ó chớnh thc cú hiu lc v i vo thc tin cuc sng nhng cũn nhiu im cn phi bn v hon thin nhm m bo hot ng sn xut kinh doanh ca cụng ty c phn xu th phỏt trin hin ti v tng lai C ch qun tr cụng ty c phn hin theo quy nh ca Lut Doanh nghip 2014 hin cha cú Ngh nh hng dn thi hnh chi tit v cụng ty c phn v ang cú nhiu cũn hn ch Ni cm cỏc ny l v v bo v quyn ca c ụng núi chung v quyn ca c ụng thiu s núi riờng Cỏc quy nh ca phỏp lut hin hnh cũn cha bo v c nhng c ụng thiu s, nhng c ụng m luụn chu s chốn ộp ca nhng nh qun lý v nhng c ụng ln cụng ty c phn iu ny s gõy cho cỏc c ụng thiu s mt s thit thũi v mt li ớch, nhng c 80 ụng ny gn nh tt c phi ph thuc vo ban lónh o v nhng c ụng ln cụng ty c phn, hon ton khụng th quyt nh c cỏc chớnh cụng ty m mỡnh ng s hu õy cng l cp thit t quỏ trỡnh tip tc hon thin Lut Doanh nghip vi nhng quy nh cht ch hn na theo nh hng nõng cao quyn ca c ụng, m bo c ụng thiu s khụng b ln ỏt t chc cụng ty c phn S cụng khai minh bch húa thụng tin cng l mt cp thit c t Phỏp lut Vit Nam thc s cũn cha chỳ trng n ny õy l mt úng vai trũ quan trng qun tr cụng ty c phn iu ny ó to c hi cho nhng hnh vi gian ln, thao tỳng cụng ty v rt nhiu cỏc hnh vi gõy nh hng tiờu cc n li ớch ca c ụng Lut Doanh nghip 2014 cha gii ỏp chi tit v rừ rng v iu ny Vi nhng tn ti v hn ch cỏc quy nh phỏp lut Vit Nam v qun tr cụng ty c phn, cp bỏch t l vic cn tip tc hon thin Lut Doanh nghip cựng cỏc bn di lut v qun tr CTCP nhm theo kp v ỏp ng nhu cu phỏt trin ca nn kinh t th trng v hi nhp kinh t quc t H Ni, thỏng 10 nm 2015 Hc viờn Vừ Ngc Dao 81 DANH MC TI LIU THAM KHO I Ti liu ting Vit Chõu Quc An (2006), Ch phỏp lý v qun tr cụng ty theo Lut doanh nghip Vit Nam, i hc Lut TPHCM Nguyn Ngc Bớch, Nguyn ỡnh Cung (2009), Cụng ty - vn, qun lý v tranh chp theo Lut Doanh nghip 2005, NXB Tri thc, TP H Chớ Minh Bựi Ngc Cng (2001), Xõy dng v hon thin phỏp lut kinh t nhm bo m quyn t kinh doanh nc ta, Lun ỏn Tin s Lut hc, Trng i hc Lut H Ni Ngụ Huy Cng (2013), Giỏo trỡnh Lut Thng mi, NXB i hc Quc gia H Ni Ngụ Huy Cng (2014), "D ỏn sa i Lut Doanh nghip 2005: Bỡnh lun nhng phỏp lý ch yu", K yu hi tho khoa hc: C s lý lun v thc tin hon thin phỏp lut doanh nghip Vit Nam, TP H Chớ Minh Ngụ Huy Cng (2014), "Sa i Lut doanh nghip 2005: Phõn tớch, bỡnh lun v kin ngh", K yu hi tho khoa hc: C s lý lun v thc tin hon thin phỏp lut doanh nghip Vit Nam, TP H Chớ Minh Trn Minh Hi (2012), C ụng nh thit thũi vỡ khú tip cn thụng tin, kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/quan-diem/co-dong-nho-thiet-thoi-vikho-tiep-can-thong-tin Phan c Hiu (2014), "Mc tiờu, ni dung c bn ca D tho Lut doanh nghip 2005 sa i", Hi tho khoa hc: Hon thin phỏp lut v doanh nghip v u t bi cnh ci cỏch th ch tr trng Vit Nam hin nay, H Ni Hu Hũe (2014), "Sa Lut doanh nghip - ng c ụng ln quyt tt", Bỏo u t - Chng khoỏn, s ngy 14/4/2014 82 10 Nguyn Th Lan Hng (2009), "Mt s so sỏnh v cụng ty c phn theo Lut cụng ty Nht Bn v Lut doanh nghip Vit Nam", Tp Khoa hc HQGHN Lut hc, (25), tr 87-93 11 Khoa Lut - HQGHN (2001), Giỏo trỡnh lut kinh t Vit Nam, NXB i hc Quc gia H Ni 12 Khoa Lut - HQGHN (2013), Giỏo trỡnh Lut thng mi , NXB i hc Quc gia H Ni 13 Nhu Mn (2014), "Soi nhng im yu qun tr doanh nghip Vit", Bỏo u t - Chng khoỏn, s ngy 16/4/2014 14 Ngõn hng th gii ti Vit Nam (2006), Bỏo cỏo ỏnh giỏ v tỡnh hỡnh qun tr cụng ty ca Vit Nam, www.worldbank.org.vn 15 Phm Duy Ngha (2006), Giỏo trỡnh Lut Kinh t - Tp 1: Lut Doanh nghip, Tỡnh - Phõn tớch - Bỡnh lun, NXB i hc Quc gia H Ni 16 Phm Duy Ngha (2014), "Tng quan bi cnh ci cỏch th ch th trng v nhu cu hon thin phỏp lut v doanh nghip v u t Vit Nam hin nay", Hi tho khoa hc: Hon thin phỏp lut v doanh nghip v u t bi cnh ci cỏch th ch tr trng Vit Nam hin nay, H Ni 17 Nguyn Nh Phỏt (1997), "Lý lun chung v Lut kinh t", Giỏo trỡnh Lut kinh t Vit Nam, NXB i hc Quc gia H Ni 18 Quc hi nc CHXHCN Vit Nam khúa XI (2005), B lut Dõn s s 33/2005/QH11 thụng qua ngy 14/6/2005 v cỏc Ngh nh hng dn thi hnh, H Ni 19 Quc hi nc CHXHCN Vit Nam khúa XI (2005), Luõt Doanh nghiờp s 60/2005/QH11 thụng qua ngy 29/11/2005 v cỏc Ngh nh hng dn thi hnh, H Ni 20 Quc hi nc CHXHCN Vit Nam khúa XI (2006), Lut Chng khoỏn s 70/2006/QH11 thụng qua ngy 29/6/2006, sa i, b sung nm 2010 v cỏc Ngh nh hng dn thi hnh, H Ni 83 21 Quc hi nc CHXHCN Vit Nam khúa XII (2010), Lut cỏc t chc tớn dng s 47/2010/QH12 thụng qua ngy 16/6/2010 v cỏc Ngh nh hng dn thi hnh, H Ni 22 Quc hi nc CHXHCN Vit Nam khúa XIII (2013), Hin phỏp nc CHXHCN Vit Nam thụng qua ngy 28/11/2013, H Ni 23 Quc hi nc CHXHCN Vit Nam khúa XIII (2014), Lut u t s 67/2014/QH13 thụng qua ngy 26/11/2014, H Ni 24 Quc hi nc CHXHCN Vit Nam khúa XIII (2014), Lut Doanh nghip s 68/2014/QH13 thụng qua ngy 26/11/2014 v cỏc Ngh nh hng dn thi hnh, H Ni 25 Lờ Minh Thng (2014), "Bo v c ụng thiu s di gúc nhỡn Lut s qua cỏc v tranh chp tiờu biu Vit Nam", Hi tho khoa hc: Hon thin phỏp lut v doanh nghip v u t bi cnh ci cỏch th ch tr trng Vit Nam hin nay, H Ni 26 T Tho (2010), Cu trỳc qun tr cụng ty c phn theo Lut doanh nghip, trang thụng tin phỏp lut dõn s http://thongtinphapluatdansu.edu.vn 27 Lờ Minh Ton (2005), Cn cnh Lut doanh nghip 2005, trang tin u t chng khoỏn, tinnhanhchungkhoan.vn/dau-tu/can-canh-luat-doanh-nghiep 28 Lờ Minh Ton (2013), "Hi ng qun tr - Gii hn trỏch nhim n õu?", Bỏo u t - Chng khoỏn, s ngy 16/8/2013 29 Lờ Minh Ton (2014), "Khung phỏp lut v qun tr cụng ty i chỳng Vit Nam hin nay", Hi tho khoa hc: Hon thin phỏp lut v doanh nghip v u t bi cnh ci cỏch th ch tr trng Vit Nam hin nay, H Ni 30 Bựi Cụng Trng (2010), S lc v cụng ty c phn Nht Bn, http://buicongtruong.blogspot.com/2010/03/so-luoc-ve-cong-ty-co-phano-nhat-ban.html 84 31 y ban Thng v Quc hi khúa 11 (2005), Bỏo cỏo s 444/BCUBTVQH11 ngy 19/11/2005 v gii trỡnh, tip thu, chnh lý mt bc d ỏn lut doanh nghip sau phiờn hp th nht ca Quc hi, H Ni II Ti liu ting Anh 32 Amakudari And Japanese Law by Colin P.A Jones - Professor, Doshisha University Law School LL.M Tohoku University, J.D and LL.M Duke University School of Law 33 Andrew Pendleton (2005), "How Far Does the United Kingdom have Market - based System of Corporate Governace? A Review anh Evaluation of Recent Developments in the United Kingdom", European Corporate Governance: Reading and perspective (2009), UK: Routledge 34 Asia Development Bank (ADB), "ASEAN Corporate Governance ScoreCard: Country Reports and Assessments 2012-2013" 35 Harry G.Henn and John R.Anlexander (1983), "Law of corporations", West Publising Co., USA 36 Japanese Commercial Act http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?printID=&ft=1&re =01&dn=1&co=01&ia=03&x=82&y=18&ky=%E5%95%86%E6%B3 %95&page=24&vm=02 37 Japanese Company Act http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?printID=&id=2035 &re=&vm=02 38 Joseph Carcello (2009), "Government and the Common Good", Journal of Business Ethics, (89), p.13 39 Magdi Iskander and Nadereh Chamlou (1999), Corporate Governance: A Framework for Implementation, The World Bank 85 40 Robert Monks and Nell Minow (2004), Corporate Governance, Blackwell Publishing, Oxford 41 Stephen Griffin (2006), Company Law Fundamental Principles, England, Pearson Education Ltd III Ti liu trang Web 42 http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/45034702.pdf 86 ...I HC QUC GIA H NI KHOA LUT VO NGC DAO SO SáNH PHáP LUậT Về QUảN TRị CÔNG TY Cổ PHầN VIệT NAM Và NHậT BảN Chuyờn ngnh: Luõt Kinh tờ Mó s: 60 38 01 07 LUN VN THC S LUT... kim so t, kim so t viờn cụng ty c phn 56 2.5.1 Ban kim so t, kim so t viờn cụng ty c phn theo phỏp lut Vit Nam 56 2.5.2 Ban kim so t v kim so t viờn cụng ty c phn theo phỏp lut Nht... VIT NAM cụng ty c lut V NHT phn Nht BN 16 Bn CễNG TY C 34 2.3 Hi ng qun tr cụng ty c phn 39 2.3.1 Hi ng qun tr cụng ty c phn theo phỏp lut Vit Nam 39 2.3.2 Hi ng qun tr cụng ty c
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh pháp luật về quản trị công ty cổ phần ở việt nam và nhật bản , So sánh pháp luật về quản trị công ty cổ phần ở việt nam và nhật bản , So sánh pháp luật về quản trị công ty cổ phần ở việt nam và nhật bản

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay