Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán theo luật hình sự việt nam

87 105 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 13:32

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NGUYN TH GIAO LINH TI C í CễNG B THễNG TIN SAI LCH HOC CHE GIU S THT TRONG HOT NG CHNG KHON THEO PHP LUT HèNH S VIT NAM LUN VN THC S LUT HC H NI - 2015 I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NGUYN TH GIAO LINH TI C í CễNG B THễNG TIN SAI LCH HOC CHE GIU S THT TRONG HOT NG CHNG KHON THEO PHP LUT HèNH S VIT NAM Chuyờn ngnh: Lut hỡnh s v t tng hỡnh s Mó s : 60 38 01 04 LUN VN THC S LUT HC Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS Trnh Quc Ton H NI - 2015 Lời cam đoan Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu, ví dụ trích dẫn luận văn đảm bảo độ tin cậy, xác trung thực Những kết luận khoa học luận văn ch-a đ-ợc công bố công trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Giao Linh MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc M U Chng 1: MT S VN V TI C í CễNG B THễNG TIN SAI LCH HOC CHE GIU S THT TRONG HOT NG CHNG KHON THEO LUT HèNH S VIT NAM 1.1 Khỏi nim v c im ca chng khoỏn 1.2 Khỏi nim, c im phỏp lý ca cỏc ti phm v chng khoỏn 11 v s cn thit quy nh cỏc ti phm v chng khoỏn lut hỡnh s Vit Nam 1.2.1 Khỏi nim ti phm v chng khoỏn 11 1.2.2 Cỏc yu t cu thnh ti phm chng khoỏn 16 1.3 21 Ti c ý cụng b thụng tin sai lch hoc che giu s tht hot ng chng khoỏn theo iu 181a B lut Hỡnh s hin hnh 1.3.1 S cn thit phi hỡnh s húa hnh vi cụng b thụng tin sai 21 lch hoc che giu s tht hot ng chng khoỏn 1.3.2 Khỏi nim v cỏc du hiu phỏp lý c trng ca ti c ý cụng 26 b thụng tin sai lch hoc che giu s tht hot ng chng khoỏn 1.3.3 Hỡnh pht ca ti c ý cụng b thụng tin sai lch hoc che giu 35 s tht hot ng chng khoỏn 1.3.4 Mt s tn ti, hn ch quy nh ca B lut Hỡnh s v 37 ti c ý cụng b thụng tin sai lch hoc che giu s tht hot ng chng khoỏn 1.4 Ti c ý cụng b thụng tin sai lch hoc che giu s tht hot ng chng khoỏn lut hỡnh s mt s nc 41 Chng 2: THC TIN X Lí VI PHM V TI PHM C í 46 CễNG B THễNG TIN SAI LCH HOC CHE GIU S THT TRONG HOT NG CHNG KHON V MT S GII PHP HON THIN V NNG CAO HIU Tỡ QU P DNG CC QUY NH CA B LUT HèNH nh S V TI PHM NY hỡ nh vi ph m v ph m t i c ý cụ ng b th ụn g ti n sa i l ch 46 hoc s tht hot ng chng che khoỏn ca cỏc c giu quan tin hnh t s tng tht hot ng chn g khoỏ n v x lý hỡnh s i vi ti phm ny ca cỏc c quan tin hnh t tng 2.1.1 Tỡnh hỡnh vi phm trng hp cụng b thụng tin sai lch h 2.2 Mt s gii phỏp hon thin cỏc quy nh ca B lut Hỡnh s 58 v ti c ý cụng b thụng tin sai lch hoc che giu s tht hot ng chng khoỏn v nõng cao hiu qu ỏp dng 2.2.1 S cn thit v yờu cu ca vic hon thin nhng quy nh khoỏn KT3 ca B lut Hỡnh s hin hnh v ti LUN c ý cụng b thụng tin DANH sai lch hoc che giu s tht MC6 hot ng chng khoỏn TI 2.2.2 Gii phỏp hon thin cỏc quy nh ca LIU B lut Hỡnh s hin THAM hnh v ti c ý cụng b thụng tin sai lch hoc che giu s tht hot ng chng khoỏn 2.2.3 Mt s gii phỏp nõng cao hiu qu ỏp dng cỏc quy nh ca B lut Hỡnh s v ti c ý cụng b thụng tin sai lch hoc che giu s tht hot ng chng KHO M U Tớnh cp thit ca vic nghiờn cu Trong nhng nm gn õy, ch trng phỏt trin th trng chng khoỏn ó gúp phn lm cho nn kinh t nc nh cú nhng chuyn bin tớch cc, thỳc y sn xut, kinh doanh phỏt trin Bờn cnh mt mnh ny, xut hin ngy cng nhiu cỏc vi phm lnh vc chng khoỏn v th trng chng khoỏn lm nh hng nghiờm trng n mụi trng u t v lu thụng vn, tỏc ng tiờu cc n trt t qun lý kinh t v nn kinh t quc dõn Th trng chng khoỏn minh bch l mc tiờu m bt k quc gia no cng hng n ú cú Vit Nam Nhng tớnh minh bch ca th trng chng khoỏn Vit Nam li cha c nh k vng ca cỏc nh qun lý cng nh cỏc nh u t õy cng l lý vỡ th trng chng khoỏn nhng nm 2009-2011 gn nh gim chõn ti ch, nhiu nh u t nc cng nh nc ngoi mun u t vo th trng mi phỏt trin v nhiu tim nng nh Vit Nam nhng li e ngi minh bch ca th trng Chớnh vỡ th, h thng phỏp lut cú vai trũ m bo cho s hot ng ca th trng chng khoỏn, m bo tớnh cụng bng, cụng khai, minh bch, ỳng s tht ca th trng ny Ngy cng cú nhiu doanh nghip, cụng ty niờm yt khụng tuõn th lut cụng b thụng tin Cú th thy cỏc quyt nh x pht hnh chớnh khụng mnh giỏo dc, rn e v ngn chn hnh vi vi phm lnh vc ny T chc, cỏ nhõn cú hnh vi vi phm khụng nhn thc c hu qu nghiờm trng mỡnh gõy nờn h tip tc vi phm Hng lot v vic liờn quan n tỡnh trng cụng b thụng tin sai lch, che giu thụng tin ca cỏc doanh nghip niờm yt trờn th trng chng khoỏn thi gian gn õy, ó khin cho nhiu nh u t ri b th trng chng khoỏn Trong ú, chỳng ta cha cú mt cụng c phỏp lý mnh kp thi trng tr, rn e ngi cú hnh vi sai phm Thy c s cn thit phi cú nhng ch ti nghiờm khc hn x lý trit cỏc hnh vi vi phm ny, ln u tiờn, Lut sa i, b sung mt s iu ca B lut Hỡnh s nm 1999 cú hiu lc t ngy 01/01/2010, ó b sung quy nh ti c ý cụng b thụng tin sai lch hoc che giu s tht hot ng chng khoỏn ba ti danh lnh vc chng khoỏn Vic ban hnh ny l hon ton kp thi, khỏ sỏt thc tin nhm lm lnh mnh húa cỏc giao dch th trng chng khoỏn, t ú, hn ch cú hiu qu vi phm cng nh ti phm xy lnh vc ny Tuy nhiờn, i chiu B lut Hỡnh s vi cỏc quy nh hin hnh v cụng b thụng tin sai lch hoc che giu s tht hot ng chng khoỏn cũn nhiu bt cp, hn ch nht nh nh quy nh v nh mc hu qu nghiờm trng cha phự hp vi iu kin thc t, nhng lnh vc buc phi minh bch cha c B lut Hỡnh s hin hnh quy nh cha bao quỏt, cũn mang tớnh cht lit kờ, v.v Trc tỡnh hỡnh trờn, tỏc gi nhn thy vic nghiờn cu ti "Ti c ý cụng b thụng tin sai lch hoc che giu s tht hot ng chng khoỏn theo lut hỡnh s Vit Nam" l cn thit, khỏch quan, ỏp ng yờu cu ca cụng cuc ci cỏch t phỏp hin Vit Nam Tỡnh hỡnh nghiờn cu Trong khoa hc lut hỡnh s Vit Nam, di nhng gúc khỏc nhau, ó cú nhiu cụng trỡnh khoa hc nghiờn cu v tớnh minh bch hot ng chng khoỏn, in hỡnh nh: - Dng Tuyt Miờn (2010), V cỏc ti phm chng khoỏn lut sa i, b sung ca B lut Hỡnh s nm 1999, Tp Tũa ỏn nhõn dõn, s 2; - Nguyn Thu Dung (2007), Phỏp lut v cụng b thụng tin trờn th trng chng khoỏn, Lun tt nghip i hc; - Nguyn Th nh Võn (2006), Ch cụng b thụng tin theo Lut Chng khoỏn nm 2006, Tp Lut hc, s 8; - Phan Anh Tun (2011), Cỏc ti phm v chng khoỏn lut hỡnh s Vit Nam v mt s kin ngh nhm hon thin quy nh ca phỏp lut hỡnh s v cỏc ti ny, Tp Khoa hc phỏp lý, s 4; - Viờn Th Giang (2012), Ti c ý cụng b thụng tin sai lch hoc che giu s tht hot ng chng khoỏn theo B lut Hỡnh s sa i, Tp Tũa ỏn nhõn dõn, s 1; - Viờn Th Giang (2013), Trỏch nhim hỡnh s i vi ti phm lnh vc chng khoỏn VN hin nay, Tp Tũa ỏn nhõn dõn, s 3; - Hong Th Qunh (2009), Mt s ý kin v sa i, b sung B lut Hỡnh s nm 1999 liờn quan n ti phm chng khoỏn, Tp Tũa ỏn nhõn dõn, s 8; - Thỳy Võn (2010), Cn hng dn ỏp dng thng nht quy nh ti iu 181a, 181b, 181c Lut sa i, b sung mt s iu ca B lut Hỡnh s nm 1999, Tp Kim sỏt, s 4; Tuy nhiờn, qua nghiờn cu, kho sỏt ni dung cỏc cụng trỡnh khoa hc ny v ti c ý cụng b thụng tin sai lch hoc che giu s tht hot ng chng khoỏn nc ta, cho thy hu ht ú l cỏc cụng trỡnh nghiờn cu cha chuyờn sõu S nghiờn cu mi ch dng li cỏc cụng trỡnh nghiờn cu nh l trờn hoc l cp n ti phm lnh vc chng khoỏn núi chung, ú ti c ý cụng b thụng tin sai lch hoc che giu s tht hot ng chng khoỏn ch l mt phn nh, cha c quan tõm ỳng mc Do ú, nguyờn nhõn ca nhng tn ti, bt cp thc tin ỏp dng cha c phõn tớch cú h thng a nhng kin ngh, gii phỏp ng b Mc ớch, nhim v nghiờn cu 3.1 Mc ớch nghiờn cu Tỏc gi nghiờn cu ti vi nhng mc ớch sau: - Lm sỏng t nhng lý lun ti c ý cụng b thụng tin sai lch hoc che giu s tht hot ng chng khoỏn theo phỏp lut hỡnh s Vit Nam; dn ỏp dng thng nht ca cỏc c quan cú thm quyn Thc t hin ca B lut Hỡnh s cho thy, bn thõn B lut Hỡnh s ó khụng cú mt cỏch quy nh c th nht i vi ti c ý cụng b thụng tin sai lch hoc che giu s tht hot ng chng khoỏn, mt khỏc, cỏc bn hng dn li khụng gii thớch tt c hn ch ny Dn n vic mi ch th ỏp dng phỏp lut cú mt cỏch hiu khỏc khỏc Vỡ vy, nu cỏc iu lut B lut Hỡnh s cha th thng nht c hỡnh thc quy nh cho loi ti ny thỡ bn hng dn phi gii thớch rừ, nht l nhng hn ch m chỳng tụi ó nờu trờn Cỏc bn hng dn lut cn gii thớch chớnh xỏc, y cỏc du hiu cu thnh ti phm ca ti c ý cụng b thụng tin sai lch hoc che giu s tht hot ng chng khoỏn Vic gii thớch mt cỏch chung chung lm cho ch th ỏp dng phỏp lut hiu nhm dn n ỏp dng sai Vớ d: Theo Thụng t s 10 thỡ ch th ti phm c hiu chung l ngi cú thm quyn cụng b thụng tin, ngi c y quyn nhng ngi s dng thụng tin sau ú cụng b thụng tin mt cỏch sai lch thỡ trỏch nhim hỡnh s nh th no, cho n cha cú bn hng dn Th hai, nõng cao nng lc, trỡnh chuyờn mụn nghip v, ý thc phỏp lut v trỏch nhim ngh nghip ca i ng Thm phỏn Tũa ỏn cỏc cp, nht l i ng Thm phỏn Tũa ỏn cp huyn Ch tch H Chớ Minh ỏnh giỏ rt cao tm quan trng ca i ng cỏn b Ngi núi: "Muụn vic thnh cụng hoc tht bi u cỏn b tt hoc kộm", "cú cỏn b tt vic gỡ cng xong" [25, tr 135] Ngh quyt Hi ngh ln th ba Ban Chp hnh Trung ng ng khúa VIII v Chin lc thi k y mnh cụng nghip húa, hin i húa t nc cng ó nhn mnh: "Cỏn b l nhõn t quyt nh s thnh bi ca cỏch mng, gn lin vi mnh ca ng, ca t nc v ch , l khõu then cht xõy dng ng" [12, tr 18] 71 Khi ỏnh giỏ v cụng tỏc cỏn b ca cỏc c quan t phỏp, Ngh quyt s 08-NQ/TW ngy 02-01-2002 ca B Chớnh tr v mt s nhim v trng tõm cụng tỏc t phỏp thi gian ti cng ó nhn mnh nhng hn ch, yu kộm ca cụng tỏc ny v s lng, v trỡnh v nng lc nghip v, mt b phn tiờu cc, thiu trỏch nhim, thiu bn lnh, sa sỳt v phm cht o c Do ú, xõy dng c i ng cỏn b t phỏp sch v vng mnh l nhim v ch yu v vụ cựng quan trng giai on xõy dng v hon thin Nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha ca dõn, dõn v vỡ dõn, xõy dng nn t phỏp cụng bng, dõn ch, nghiờm minh Nhng nm gn õy, i ng Thm phỏn ca Tũa ỏn cỏc cp ó c b sung v mt s lng v nõng cao v mt cht lng nhng cha ỏp ng c yờu cu ca thc tin ũi hi Do ú, cụng tỏc xột x cú th bo m phc v hiu qu cho vic phỏt trin kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha, bo m phỏt trin chớnh tr, húa, xó hi, gúp phn gi vng an ninh chớnh tr, trt t an ton xó hi, y mnh ci cỏch hnh chớnh, xõy dng ngnh Tũa ỏn sch vng mnh, cn phi cú s quan tõm thớch ỏng n cụng tỏc t chc, cỏn b õy l cụng tỏc cú vai trũ ti quan trng lm cho vic nh ti danh v quyt nh hỡnh pht v ti li v ý ca Tũa ỏn c ton din, trit , cụng bng Ngnh Tũa ỏn cn phi cú i ng Thm phỏn sch v vng mnh, ú phi l i ng cỏn b cú nng lc ngh nghip vng vng Nng lc ny c cu thnh bi nhiu yu t nh trỡnh o to, iu kin v bng cp, k nng, trỡnh nghip v, trỡnh lý lun chớnh tr, ý thc phỏp lut; phm cht o c ngh nghip, húa phỏp ỡnh (xột x), v.v thc hin yờu cu trờn, quan trng v cp bỏch hin l cn tng cng v s lng, tiờu chun húa i ng cỏn b Thm phỏn theo hng nõng cao trỡnh chuyờn mụn, nghip v, trỡnh chớnh tr, o c ngh nghip v ý thc phỏp lut ca i ng ny ngnh Tũa ỏn, nht l Tũa ỏn 72 cp qun, huyn Ngnh Tũa ỏn cn tng iu tra, thng kờ, nhn xột, ỏnh giỏ ton din thc trng i ng cỏn b, ú cú i ng Thm phỏn ca ngnh mỡnh, nh: s lng cỏn b, trỏch nhim, phm cht o c, nng lc trỡnh ca cỏn b nhm xõy dng i ng cỏn b sch, vng mnh Cn phi xõy dng k hoch c th vic o to, o to li, bi dng v cỏc mt chuyờn mụn, nghip v, trỡnh chớnh tr nõng cao nng lc ca i ng Thm phỏn Tuy nhiờn, cn lu ý l, i vi mi loi Thm phỏn Tũa ỏn cỏc cp ũi hi v trỡnh chuyờn mụn, nghip v cng khỏc nhau, nờn cn phi quan tõm n tớnh c thự ny cú chng trỡnh v cht lng o to, bi dng phự hp ng thi Tũa ỏn nhõn dõn ti cao cng nờn thng xuyờn t chc cỏc lp hun chuyờn mụn nghip v, cỏc cuc hi tho, cỏc hi ngh chuyờn , nõng cao hn na trỡnh nghip v ca cỏn b ỏp ng kp thi yờu cu ngy cng cao ca s nghip i mi t nc v hi nhp quc t Bờn cnh nng lc chuyờn mụn, mt nhng nhõn t nh hng n tớnh ỳng n hot ng ỏp dng phỏp lut núi chung v ỏp dng hỡnh pht núi riờng, ú l ý thc phỏp lut v thc trỏch nhim ca ngi Thm phỏn ý thc phỏp lut l mt nhng hỡnh thỏi ca ý thc xó hi, l mt nhng biu hin ca trỡnh húa xó hi Nú bao gm tng th nhng t tng, nhng quan im phỏp lut v tõm lý phỏp lut, hay núi cỏch khỏc, ý thc phỏp lut l tng th nhng nhn thc, nhng hiu bit ca ngi quan h vi phỏp lut hin hnh, phỏp lut ó qua v phỏp lut cn phi cú, th hin s ỏnh giỏ v tớnh hp phỏp hay khụng hp phỏp vi nhng hot ng ca cỏc t chc, c quan nh nc quỏ trỡnh thc hin phỏp lut Cựng vi vic nõng cao trỡnh chuyờn mụn, nghip v v ý thc phỏp lut ca Thm phỏn, cn thit phi tng cng o c ngh nghip v cao tinh thn trỏch nhim ngh nghip ca h Thm phỏn phi tuyt i 73 trung thnh vi T quc, phi "phng cụng th phỏp, cụng vụ t", phi l ngi va hng va chuyờn Vỡ th Tũa ỏn nhõn dõn ti cao cn phi cú k hoch, chng trỡnh thng xuyờn bi dng phm cht o c, t tng v ý thc chớnh tr cú trỡnh cao cho cỏc Thm phỏn "Trỡnh nghip v cú th tr thnh hot ng hỡnh thc nht nho nu nh trỡnh ú khụng da trờn tớnh t tng sõu sc, s trung thnh vi lý tng ch ngha cng sn, da vo tớnh ng trit , nhng hiu bit v cuc sng" [39] Thm phỏn bt k lỳc no cng sn sng bo v phỏp lut, bo v l phi v cụng bng; xột x theo lng tõm v cụng lý Trong thi gian ti, nh Tũa ỏn nhõn dõn ti cao nhn mnh, cn phi: Nõng cao trỏch nhim ca i ng cỏn b Tũa ỏn cỏc cp, phỏt huy trớ tu th, tng cng trỏch nhim cỏ nhõn, y mnh vic o to, o to li, bi dng nõng cao trỡnh cho Thm phỏn, cỏn b Tũa ỏn v chớnh tr, phỏp lut, nghip v xột x v cỏc kin thc b tr khỏc nh kinh t, xó hi, ngoi ng, tin hc; c bit chỳ trng o to, bi dng trỡnh nghip v v ngoi ng chuyờn sõu v t phỏp quc t ỏp ng yờu cu hi nhp quc t v khu vc [39, tr 38] V cụng tỏc xõy dng i ng cụng chc, ngnh Tũa ỏn cn phi cú l trỡnh tng bc m bo v s lng, bo m v phm cht o c, bn lnh chớnh tr, trỡnh nng lc chuyờn mụn, nghip v, nht l i ng thm phỏn Phi xõy dng c "i ng Thm phỏn l nhng chuyờn gia u ngnh v phỏp lut, cú kinh nghim ngnh" [39, tr 38] Ngoi vic tng cng i ng cỏn b, nõng cao trỡnh chuyờn mụn nghip v, nng lc v ý thc phỏp lut, o c ngh nghip cho i ng ng cỏn b Thm phỏn, ng thi cn thit phi tng cng cỏc iu kin, phng tin lm vic ca cỏc c quan ny, cú ch chớnh sỏch ói ng thớch ỏng cho i ng Thm phỏn, phự hp vi tớnh cht c thự ca hot ng xột x ca Tũa ỏn 74 i vi i ng Hi thm nhõn dõn, cỏc c quan on th, nht l Tũa ỏn cỏc cp cn cú nhng bin phỏp thit thc bi dng nghip v cho h h tham gia cú hiu qu hn vo cụng tỏc xột x Mt nn t phỏp nhõn dõn khụng th thiu i din ca nhõn dõn tham gia xột x, nhng cng khụng th chp nhn s tham gia mang tớnh hỡnh thc ca nhng ngi i din ú Vỡ vy, cht lng Hi thm nhõn dõn cn c quan tõm ỳng mc hn t khõu gii thiu ngi bu, n hun luyn, bi dng v chuyờn mụn, nghip v v qun lý i ng Hi thm nhõn dõn õy l mt nhng vic cn lm cng sm cng tt Th ba, tng cng s phi hp gia cỏc c quan chc nng y ban Chng khoỏn Nh nc phi phi hp cht ch vi c quan chc nng, c bit l C quan iu tra thc hin giỏm sỏt, phỏt hin, iu tra lm rừ v x lý cỏc v vic vi phm phỏp lut lnh vc chng khoỏn Ngoi ra, hai bờn phi tớch cc trao i thụng tin v th trng chng khoỏn, ti chớnh, ngõn hng, kinh t v mụ liờn quan n th trng chng khoỏn; kp thi cung cp tỡnh hỡnh vi phm hnh chớnh v ti phm chng khoỏn cỏc bờn cú th nm bt v cú k hoch phũng nga, iu tra v x lý vi phm theo thm quyn Mt khỏc, B Ti chớnh v y ban Chng khoỏn Nh nc phi tớch cc r soỏt li cỏc bn, t ú sa i, b sung cỏc quy nh v niờm yt, cụng b thụng tin chng khoỏn, giỏm sỏt sn giao dch chng khoỏn trờn th trng, nu chỳng khụng cũn phự hp vi thc tin Xõy dng, hon thin cỏc bn phỏp lut v tra, kim tra, x lý vi phm, gii quyt khiu ni, t cỏo Th t, tng cng s hp tỏc v trao i kinh nghim lp phỏp hỡnh s vi nc ngoi Nh trờn ó trỡnh by, hot ng lp phỏp, nghiờn cu, s dng trc tip cỏc kt qu ca nghiờn cu so sỏnh phỏp lut, ú cú lnh vc 75 hỡnh s l rt quan trng v cn thit Nghiờn cu so sỏnh phỏp lut nc ngoi nm vng c nhng kinh nghim phong phỳ ca cỏc nc v iu chnh phỏp lut i vi nhng tng t thuc lnh vc hỡnh s Vit Nam, ng thi trờn c s ú m hon thin nhng quy phm, nhng ch nh cn thit, ú cú quy nh v li vụ ý phự hp vi trỡnh v iu kin ca Vit Nam Trong quỏ trỡnh phỏp in húa phỏp lut hỡnh s, vi vic ban hnh B lut Hỡnh s nm 1985 v B lut Hỡnh s hin hnh, nh lm lut Vit Nam ó tip thu cú chn lc cỏc kinh nghim ca cỏc nc xó hi ch ngha trc õy v hin v tip thu nhng im tớch cc ca phỏp lut ca cỏc nc t bn, trờn c s cỏc thnh tu nghiờn cu so sỏnh phỏp lut hỡnh s Tuy nhiờn, cú mt thc t vic la chn h thng phỏp lut nc ngoi nghiờn cu cha cú tớnh ton din Cỏc mụ hỡnh phỏp lut hỡnh s ca nhng quc gia tiờu biu cho cỏc h phỏp lut ln trờn th gii cha c xem xột v dng y Vic nghiờn cu cũn cha ton din, ch yu ch nghiờn cu cỏc mụ hỡnh lut thc nh, cũn phỏp lut sng nh th no thỡ li thiu vng s nghiờn cu, vỡ th cỏc mụ hỡnh ú, cỏc gii phỏp ú khú cú th khng nh l phự hp vi tỡnh hỡnh kinh t - húa, chớnh tr, xó hi Vit Nam khụng Tip tc tng cng vic nghiờn cu, hp tỏc, trao i kinh nghim nc ngoi v phỏp lut hỡnh s l mt ũi hi khỏch quan hon thin phỏp lut hỡnh s ca Vit Nam Vỡ vy, nờn chng cn phi t chc nghiờn cu, tham kho, hc tp, trao i kinh nghim ca mt s nc v h thng phỏp lut hỡnh s, ú cú ch nh ca li v ý Nghiờn cu quy nh v li v ý phỏp lut hỡnh s ca cỏc nc cú nhng im tng ng vi nc ta tip tc xõy dng, sa i, b sung v hon thin cỏc quy nh v nú phỏp lut hỡnh s Vit Nam, bo m yờu cu v mt lp phỏp, lý lun v thc tin Quy nh ca B lut Hỡnh s v ti c ý cụng b thụng tin sai lch hoc che giu s tht hot ng chng khoỏn ó th hin c chớnh 76 sỏch hỡnh s ca Nh nc ta, ỏp ng c yờu cu ca d lun xó hi v yờu cu phc v nhim v chớnh tr a phng cng nh ton quc V cn bn ó cú s phự hp gia lý lun v thc tin phỏp lut Tuy nhiờn, cng cũn bc l mt s tn ti, hn ch nht nh Thc trng ú l nhiu nguyờn nhõn khỏc nhau, ú cú nhng nguyờn nhõn t s cha hon thin ca cỏc quy nh v ti c ý cụng b thụng tin sai lch hoc che giu s tht hot ng chng khoỏn lut thc nh;vic gii thớch, hng dn ỏp dng phỏp lut cha y ; nng lc chuyờn mụn, nghip v, ý thc phỏp lut v trỏch nhim ngh nghip ca mt b phn nhng ngi lm cụng tỏc xột x cũn non kộm, v.v Vỡ vy, hon thin v nõng cao hiu qu ỏc quy nh v ti c ý cụng b thụng tin sai lch hoc che giu s tht hot ng chng khoỏn chớnh l vic gii quyt nhng tn ti, hn ch, bt cp lnh vc nờu trờn Nõng cao hiu qu ỏp dng cỏc quy nh v ti c ý cụng b thụng tin sai lch hoc che giu s tht hot ng chng khoỏn l yờu cu khỏch quan xut phỏt t ý ngha quan trng ca nú khụng ch v mt phỏp lut hỡnh s m cũn v mt xó hi Xõy dng v ỏp dng ỳng n cỏc quy nh ca phỏp lut hỡnh s v ti c ý cụng b thụng tin sai lch hoc che giu s tht hot ng chng khoỏn l mt bo m quan trng nhm thc hin chớnh sỏch hỡnh s ca Nh nc ta v cụng bng xó hi Lm dng hoc ph nh ch nh ny u a n nhng tỏc hi tiờu cc cụng tỏc u tranh phũng, chng ti phm Vi nhn thc trờn tỏc gi ó xỏc nh rừ nhu cu v nhng quan im c bn v hon thin lut thc nh v cỏc gii phỏp nõng cao hiu qu ỏp dng ca cỏc quy nh v ti c ý cụng b thụng tin sai lch hoc che giu s tht hot ng chng khoỏn trờn cỏc bỡnh din lý lun, lut thc nh v ỏp dng phỏp lut 77 KT LUN Tớnh minh bch ca th trng chng khoỏn Vit Nam ang dn ỏnh mt lũng tin ca cỏc nh qun lý cng nh cỏc nh u t õy cng l lý vỡ nhiu nh u t nc cng nh nc ngoi mun u t vo th trng Vit Nam nhng li e ngi minh bch ca th trng Ngy cng cú nhiu doanh nghip, cụng ty niờm yt khụng tuõn th lut cụng b thụng tin M cỏc quyt nh x pht hnh chớnh khụng mnh giỏo dc, rn e v ngn chn hnh vi vi phm lnh vc ny ỏp ng nhu cu thc tin, Lut sa i, b sung mt s iu ca B lut Hỡnh s nm 1999 cú hiu lc t ngy 1/1/2010, ó b sung quy nh ti c ý cụng b thụng tin sai lch hoc che giu s tht hot ng chng khoỏn Vic ban hnh ny l hon ton kp thi, khỏ sỏt thc tin nhm lm lnh mnh húa cỏc giao dch th trng chng khoỏn nhng cỏc quy nh nyvn cũn nhiu bt cp, hn ch nht nh Xut phỏt t mc ớch, nhim v v phm vi nghiờn cu, lun "Ti c ý cụng b thụng tin sai lch hoc che giu s tht hot ng chng khoỏn theo phỏp lut hỡnh s Vit Nam" ó t c mt s kt qu sau: - Lun ó lm rừ c c im ca ti phm chng khoỏn núi chung v du hiu phỏp lý ca ti c ý cụng b thụng tin sai lch hoc che giu s tht hot ng chng khoỏn c quy nh ti iu 181a B lut Hỡnh s núi riờng - Lun ó ch c mt s hn ch quy nh ca B lut Hỡnh s v bn hng dn so vi thc t nh: quy nh v nh mc vt cht "gõy thit hi nghiờm trng" Thụng t s 10 cũn thp so vi thc t, cha quy nh rừ v hu qu thit hi vi vt cht, cha quy nh rừ c quan cú thm quyn xỏc nh thit hi, 78 - Lun nờu cỏc nguyờn nhõn dn n s tn ti, hn ch, ú cú nhng nguyờn nhõn t s cha hon thin ca cỏc quy nh v ti c ý cụng b thụng tin sai lch hoc che giu s tht hot ng chng khoỏn lut thc nh; vic gii thớch, hng dn ỏp dng phỏp lut cha y ; nng lc chuyờn mụn, nghip v, ý thc phỏp lut v trỏch nhim ngh nghip ca mt b phn nhng ngi lm cụng tỏc xột x cũn non kộm, v.v - T s cn thit v yờu cu ca vic hon thin phỏp lut, lun ó mnh dn a mt s kin ngh gii phỏp tip tc hon thin quy nh phỏp lut, nh: tng mc thit hi vt cht phự hp vi tỡnh hỡnh thc t ca nn kinh t th trng; quy nh rừ thit hi tinh thn; trao quyn xỏc nh thit hi vt cht, tinh thn cho y ban Chng khoỏn Nh nc; - hon thin phỏp lut thc nh v nõng cao hiu qu ỏp dng ca ti c ý cụng b thụng tin sai lch hoc che giu s tht hot ng chng khoỏn thc tin ỏp dng, tỏc gi xut nhng gii phỏp nh: 1) Sa i, b sung nhng hn ch, tn ti lut thc nh quy nh i vi tng loi li v ý; 2) Tng cng cụng tỏc gii thớch, hng dn ỏp dng phỏp lut; giỏm c xột x, tra, kim tra hot ng ỏp dng li v ý ca Tũa ỏn nhõn dõn ti cao; 3) Tng cng i ng Thm phỏn, nõng cao nng lc ca i ng ny v trỡnh chuyờn mụn nghip v, ý thc phỏp lut v o c, trỏch nhim ngh nghip; 4) Tng cng s phi hp gia cỏc c quan chc nng; 5) Tng cng hp tỏc quc t v trao i kinh nghim lp phỏp hỡnh s quy nh v li v ý v thc tin ỏp dng vi nc ngoi C h n g t ụ i h y v n g , c ỏ c n g h i n c u c a l u n v n s l m t i l i u t h a m k h o c ú g i ỏ t r c h o c ỏ c c ụ n g t r ỡ n h n g h i n c u s a u n y C ỏ c k i n n g h , x u t c a l u n v n s g ú p p h n v o v i c h o n t h i n p h ỏp l u t h ỡ n h s Vit Nam bo v mt cỏch cú hiu qu hn th trng chng khoỏn nc ta, th trng chng khoỏn tht s l ngun cung cp quan trng cho nn kinh t 79 Nghiờn cu nhng xung quanh cỏc quy nh phỏp lut Vit Nam v ti c ý cụng b thụng tin sai lch hoc che giu s tht hot ng chng khoỏn l mt khụng rng nhng cũn mi, ớt cú cụng trỡnh khoa hc riờng bit v ny, trờn thc tin iu tra, truy t, xột x cha cú v ỏn no c gii quyt, vy, lun khú trỏnh cú sai sút nht nh Chỳng tụi mong nhn c úng gúp, ch dn c th ca cỏc thy, cụ giỏo, cỏc nh khoa hc, ng nghip v nhng quan tõm n ti giỳp cho lun c hon thin hn 80 DANH MC TI LIU THAM KHO Hong Th Kim Anh (2013), Ti s dng mng mỏy tớnh, mng vin thụng, mng internet hoc thit b s thc hin hnh vi chim ot ti sn (iu 226B), Lun thc s Lut hc, Trng i hc Lut H Ni, H Ni B Ti chớnh (2004), Thụng t s 130/2004/TT-BTC ngy 29/12/2004 hng dn thi hnh mt s iu ca Ngh nh s 161/2004/NCP ngy 07/9/2004 ca Chớnh ph v x pht vi phm hnh chớnh lnh vc chng khoỏn v th trng chng khoỏn, H Ni B Ti chớnh (2007), Quy ch ng ký, lu ký, bự tr v toỏn chng khoỏn (ban hnh kốm theo Quyt nh s 87/2007/Q-BTC ngy 22/10/2007 ca B trng B Ti chớnh (c sa i, b sung theo Thụng t s 43/2010/TT-BTC), H Ni B Ti chớnh (2011), Thụng t s 37/2011/TT-BTC ngy 16/3/2011 hng dn thi hnh mt s iu ca Ngh nh s 85/2010/N-CP ngy 2/8/2010 ca Chớnh ph v vic x pht vi phm hnh chớnh lnh vc chng khoỏn v th trng chng khoỏn, H Ni B Ti chớnh - B Cụng an (2009), Thụng t liờn tch s 46/2009/TTLTBTC-BCA ngy 11/3/2009 hng dn phi hp x lý vi phm phỏp lut lnh vc chng khoỏn v th trng chng khoỏn, H Ni B T phỏp - B Cụng an - Tũa ỏn nhõn dõn ti cao - Vin kim sỏt n h õ n d õ n t i c a o - B T i c h n h ( ) , T h ụ n g t l i n t c h s / / B T P - B C A - T A N D TC - V KS N D T C - B TC n g y / / h n g d n ỏ p d n g m t s i u c a B l u t Hỡ n h s v c ỏ c t i p h m t r o n g l n h v c t h u , t i c h n h - k t o ỏ n v c h n g k h o ỏ n , H N i Hong Th Qunh Chi (2009), "Mt s ý kin v sa i, b sung B lut Hỡnh s nm 1999 liờn quan n ti phm chng khoỏn", Tũa ỏn nhõn dõn, (8), tr 9-15 81 Chớnh ph (2003), Ngh nh s 144/2003/N-CP ngy 28/11/2003 v chng khoỏn v th trng chng khoỏn, H Ni Chớnh ph (2004), Ngh nh s 161/2004/N-CP ngy 7/9/2004 v x pht vi phm hnh chớnh lnh vc chng khoỏn v th trng chng khoỏn, H Ni 10 Chớnh ph (2007), Ngh nh s 36/2007/N-CP ngy 8/3/2007 v x pht vi phm hnh chớnh lnh vc chng khoỏn v th trng chng khoỏn, H Ni 11 Chớnh ph (2010), Ngh nh s 85/2010/N-CP ngy 2/8/2010 v x pht vi phm hnh chớnh lnh vc chng khoỏn v th trng chng khoỏn, H Ni 12 ng Cng sn Vit Nam (1996), Vn kin Hi ngh ln th ba Ban Chp hnh Trung ng khúa VIII, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 13 ng Cng sn Vit Nam (2002), Ngh quyt s 08-NQ/TW ngy 02/01/2002 ca B Chớnh tr v mt s nhim v trng tõm cụng tỏc t phỏp thi gian ti, H Ni 14 ng Cng sn Vit Nam (2005), Ngh quyt s 48-NQ/TW ngy 24/5/2005 ca B Chớnh tr v chin lc xõy dng v hon thin h thng phỏp lut Vit Nam n nm 2010, nh hng n nm 2020, H Ni 15 ng Cng sn Vit Nam (2005), Ngh quyt s 49-NQ/TW ngy 2/6/2005 ca B Chớnh tr v chin lc ci cỏch t phỏp n nm 2020, H Ni 16 ng Cng sn Vit Nam (2006), Vn kin i hi i biu ton quc ln th X, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 17 ng Cng sn Vit Nam (2011), Vn kin i hi i biu ton quc ln th XI, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 18 Nguyn Vn ng (2008), Giỏo trỡnh Lý lun nh nc v phỏp lut, Nxb Giỏo dc, H Ni 82 19 Nguyn Hng ng (2009), Phỏp lut v x pht vi phm hnh chớnh lnh vc chng khoỏn v th trng chng khoỏn nc ta hin - thc trng v gii phỏp, Khúa lun tt nghip, Trng i hc Lut H Ni, H Ni 20 Viờn Th Giang (2012), "Ti c ý cụng b thụng tin sai lch hoc che giu s tht hot ng chng khoỏn theo B lut Hỡnh s sa i", Tũa ỏn nhõn dõn, (1), tr 19-24; 21 Viờn Th Giang (2013), "Trỏch nhim hỡnh s i vi ti phm lnh vc chng khoỏn Vit Nam hin nay", Tũa ỏn nhõn dõn, (3), tr 30-34 22 Khoa K toỏn-Kim toỏn - Trng i hc Kinh t Thnh ph H Chớ Minh (2013), Thc trng vi phm trờn th trng chng khoỏn - mua bỏn ni giỏn v cụng b thụng tin sai s tht, ti khoa hc cp trng, Thnh ph H Chớ Minh 23 Nguyn Ngc Lng (2005), Vi phm, x lý vi phm phỏp lut chng khoỏn v th trng chng khoỏn ti Vit Nam, Lun thc s Lut hc, Trng i hc Lut H Ni, H Ni 24 Dng Tuyt Miờn (2010), "V cỏc ti phm chng khoỏn Lut sa i, b sung mt s iu ca B lut Hỡnh s nm 1999", Tũa ỏn nhõn dõn, (2), tr 18-23 25 H Chớ Minh (2003), Sa i li lm vic, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 26 Nh phỏp lut Vit - Phỏp (2011), K yu ta m x lý cỏc hnh vi vi phm phỏp lut v ti chớnh v chng khoỏn, H Ni 27 Quc hi (1992), Hin phỏp, H Ni 28 Quc hi (1999), B lut Hỡnh s, H Ni 29 Quc hi (2001), Hin phỏp (sa i, b sung), H Ni 30 Quc hi (2003), B lut t tng hỡnh s, H Ni 31 Quc hi (2006), Lut Chng khoỏn, H Ni 32 Quc hi (2009), B lut Hỡnh s (sa i, b sung), H Ni 33 Quc hi (2010), Lut Chng khoỏn (sa i, b sung), H Ni 83 34 Quc hi (2013), Hin phỏp, H Ni 35 Bựi Thanh (2013), "Nõng cao tớnh minh bch cụng b thụng tin bc tin múi qun lý th trng chng khoỏn Vit Nam", Qun lý nh nc, 205(2), tr 56-59 36 Thanh tra y ban Chng khoỏn Nh nc (2010), "Cụng tỏc x lý vi phm lnh vc chng khoỏn v th trng chng khoỏn v cỏc bin phỏp hn ch phũng nga vi phm", Chng khoỏn Vit Nam, (141), tr 38-41 37 Nguyn Th Th (2005), "Phỏp lut chng khoỏn mi quan h vi phỏp lut hỡnh s", Ti chớnh, (4), tr 38-39 38 Phm Th Giang Thu (2006), "Qun lý nh nc v chng khoỏn v th trng chng khoỏn mt s nc trờn th gii", Lut hc, (8), tr 67-68 39 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2010), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc xột x nm 2010, H Ni 40 Trng i hc Lut H Ni (2007), Giỏo trỡnh Lut dõn s Vit Nam, 2, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 41 Trng i hc Lut H Ni (2008), Giỏo trỡnh Lut chng khoỏn, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 42 Trng i hc Lut H Ni (2008), Giỏo trỡnh Lut hnh chớnh Vit Nam, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 43 Trng i hc Lut H Ni (2009), Giỏo trỡnh Lut hỡnh s Vit Nam, 1, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 44 Trng i hc Lut H Ni (2011), B lut Hỡnh s Canada, Quyn 2, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 45 Trng i hc Lut H Ni (2011), B lut Hỡnh s Liờn bang Nga, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 46 Trng i hc Lut H Ni (2011), B lut Hỡnh s Cng hũa Liờn bang c, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 47 Phan Anh Tun (2011), "Cỏc ti phm v chng khoỏn lut hỡnh s Vit Nam v mt s kin ngh nhm hon thin quy nh ca phỏp lut hỡnh s v cỏc ti ny", Khoa hc phỏp lý, (4), tr 15-22 84 48 y ban Thng v Quc hi (2002), Phỏp lnh x lý vi phm hnh chớnh, H Ni 49 y ban Thng v Quc hi (2008), Phỏp lnh x lý vi phm hnh chớnh (sa i, b sung), H Ni 50 y ban T phỏp ca Quc hi (2008), Bỏo cỏo thm tra B lut Hỡnh s, H Ni 51 Thỳy Võn (2010), "Cn hng dn ỏp dng thng nht quy nh ti iu 181a, 181b, 181c Lut sa i, b sung mt s iu ca B lut Hỡnh s nm 1999", Kim sỏt, (4), tr 25-28 TING ANH 52 Bryan A Garner (1999), Black's Law Dictionary, West Group (7th Ed) TRANG WEB 53 http://www.ssc.gov.vn 54 http://vietstock.vn 85 ... nhng lý lun ti c ý cụng b thụng tin sai lch hoc che giu s tht hot ng chng khoỏn theo phỏp lut hỡnh s Vit Nam; - Nghiờn cu, phõn tớch thc tin phỏp lut Vit Nam quy nh v ti c ý cụng b thụng tin sai. .. 1.4 Ti c ý cụng b thụng tin sai lch hoc che giu s tht hot ng chng khoỏn lut hỡnh s mt s nc 41 Chng 2: THC TIN X Lí VI PHM V TI PHM C í 46 CễNG B THễNG TIN SAI LCH HOC CHE GIU S THT TRONG HOT... v ti c ý cụng b thụng tin sai lch hoc che giu s tht hot ng chng khoỏn theo lut hỡnh s Vit Nam Nhng im mi ca lun l: - Phõn tớch mt cỏch sõu sc v ỏnh giỏ ton din v ti c ý cụng b thụng tin sai lch
- Xem thêm -

Xem thêm: Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán theo luật hình sự việt nam , Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán theo luật hình sự việt nam , Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán theo luật hình sự việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay