Xây dựng và sử dụng một số thí nghiệm kết nối máy vi tính trong dạy học phần dòng điện xoay chiều và dao động điện từ vật lí 12 (1)

98 119 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 13:32

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ PHƢƠNG NHUỆ XÂY DỰNG SỬ DỤNG MỘT SỐ THÍ NGHIỆM KẾT NỐI MÁY VI TÍNH TRONG DẠY HỌC PHẦN DÕNG ĐIỆN XOAY CHIỀU DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ VẬT 12 LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM VẬT LÝ HÀ NỘI - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ PHƢƠNG NHUỆ XÂY DỰNG SỬ DỤNG MỘT SỐ THÍ NGHIỆM KẾT NỐI MÁY VI TÍNH TRONG DẠY HỌC PHẦN DÕNG ĐIỆN XOAY CHIỀU DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ VẬT 12 LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM VẬT LÝ CHUYÊN NGHÀNH: LÝ LUẬN PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC (BỘ MÔN VẬT LÝ) Mã số: 60 14 01 11 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Phạm Kim Chung HÀ NỘI - 2015 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới thầy, cô giảng viên Khoa phạm, Khoa khoa học giáo dục, phòng Sau Đại học Trường Đại học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội quan tâm giúp đỡ suốt thời gian học tập thực đề tài Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy, cô Ban giám hiệu trường THPT Hồng Hà - Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho trình thực đề tài Đặc biệt, em xin trận trọng cảm ơn TS Phạm Kim Chung tận tình hướng dẫn em thực đề tài Hà nội - 2015 Học Viên Nguyễn Thị Phương Nhuệ DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT CNTT Công nghệ thông tin CSVT Cơ sở vật chất DH Dạy học DHVL Dạy học Vật HS Học sinh TBTN Thiết bị thí nghiệm TNSP Thực nghiệm phạm TNTH Thí nghiệm thực hành TNVL Thí nghiệm Vật TNVLPT Thí nghiệm Vật phổ thông THPT Trung học phổ thông MTĐT Máy tính điện tử PTDH Phương tiện dạy học SGK Sách giáo khoa SP phạm VL Vật DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Bảng kĩ thí nghiệm cần rèn luyện cho học sinh THPT dạy học vật lí………………………………………… 22 Bảng 1.2 Thống kê phiếu khảo sát học sinh THPT Hồng Hà…………… Bảng 2.1 Danh mục thiết bị thí nghiệm 28 39 Bảng 3.1 Bảng thống kê điểm số báo cáo chuẩn bị trước tiến hành thí nghiệm ……………………………………… 63 Bảng 3.2 Bảng thống kê điểm số báo cáo sau tiến hành thí nghiệm Bảng 3.3 Bảng thống kê số học sinh đạt từ điểm xi trở xuống………… 64 65 DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH Hình 2.1 Mạch dao động LC…………………………………………… 31 Hình 2.2 Dạng đồ thị biên độ dao động dao động điện từ tắt dần……………………………………………………………………… 32 Hình 2.3 Mạch điện xoay chiềutụ điện……… ………………… 33 Hình 2.4 Đồ thị biểu diễn biễn đổi UC IC hai đầu tụ theo thời gian………………………………………………………… 34 Hình 2.5 Mạch điện xoay chiều có cuộn cảm……………………… 34 Hình 2.6 Đồ thị biểu diễn biến đổi UL IL hai đầu cuộn cảm theo thời gian……………………………………………… 35 Hình 2.7 Bộ dụng cụ thí nghiệm Vật phần điện, từ dao động 38 Hình 2.8 Mạch tạo dao động điện từ LC……………………………… 40 Hình 2.9 Bố trí mạch tạo dao động điện từ LC………………………… 41 Hình 2.10 Mạch dao động LC có thêm điện trở R……………………… 42 Hình 2.11 Bố trí mạch tạo dao động điện từ tắt dần…………………… 44 Hình 2.12 Hình ảnh dao động điện từ tắt dần hình phần mềm Soundcard Oszilloscope………………………………………… …… Hình 45 2.13 Mạch điện xoay chiềutụ điện……………………… Hình 2.14 46 Mạch điện xoay chiều có cuộn cảm………………….… Hình 2.15 Bố trí 46 mạch tạo dao động điện từ LC……………….……… Hình 2.16 Mạch điện 50 xoay chiềutụ điện……………….……… 53 Hình 2.17.Mạch điện xoay chiều có cuộn cảm……………………… 53 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Kết báo cáo chuẩn bị trước tiến hành thí nghiệm…….64 Biểu đồ 3.2 Đồ thị đường tần suất lũy tích……….……………… … 65 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.Lý nghiên cứu……………………………………………………… 2.Mục đích nghiên cứu…………………………………………………… 3.Nhiệm vụ nghiên cứu…………………………………………………… 4.Khách thể đối tượng nghiên cứu… ………………………………… 5.Vấn đề nghiên cứu …………………………………………………… 6.Giả thiết khoa học… …………………………………………………… 7.Giới hạn phạm vi nghiên cứu………………………………………… 8.Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài………………………… 9.Phương pháp nghiên cứu……………………………………………… 10.Cấu trúc luận văn……………………………………………………… CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1.Thí nghiệm Vật đặc điểm thí nghiệm Vật ………… 1.1.1.Thí nghiệm Vật ………………………………………………… 1.1.2.Đặc điểm thí nghiệm Vật …………………………………… 1.2.Vai trò thí nghiệm dạy học Vật trường phổ thông 1.2.1.Vai trò thí nghiệm DHVL trường phổ thông theo quan điểm lý luận nhận thức……………………………………………… 1.2.2.Vai trò thí nghiệm DH VL trường phổ thông theo quan điểm lý luận dạy học ………………………………… 1.3.Hệ thống kĩ thí nghiệm cần rèn luyện học sinh phổ thông dạy học Vật 1.3.1.Khái niệm kĩ 1.3.2.Kĩ thí nghiệm cần rèn luyện học sinh phổ thông dạy học Vật 1.4 Thí nghiệm biểu diễn yêu cầu sử dụng 1.5 Thực trạng việc sử dụng thí nghiệm dạy học Vật trường phổ thông……………………… 1.5.1.Mục đích tìm hiểu………………………………… 1.5.2 Nội dung tìm hiểu………………………………………………… 1.5.3 Phương pháp tìm hiểu……………………………………………… 1.5.4 Kết tìm hiểu…………………………………………………… 1.6 Kết luận chương 1……………………………… CHƢƠNG XÂY DỰNG MỘT SỐ THÍ NGHIỆM KẾT NỐI MÁY 10 11 11 11 12 12 12 12 13 13 14 14 14 15 15 16 19 19 20 25 27 27 27 27 28 30 TÍNH TRONG DẠY HỌC PHẦN DÕNG ĐIỆN XOAY CHIỀU DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ - VẬT 12 2.1 Phân tích nội dung phần Dòng điện xoay chiều Dao động điện từ - Vật 12 …………………………………………… 31 2.1.1 Nội dung phần Dòng điện xoay chiều dao động điện từ 2.1.2 Xác định mục tiêu học 31 36 2.2 Xây dựng số thí nghiệm kết nối máy tính dạy học phần Dòng điện xoay chiều Dao động điện từ - Vật 12… 2.2.1 Ý tưởng xây dựng thí nghiệm…………………… 2.2.2 Xây dựng số thí nghiệm kết nối máy tính dạy học phần Dòng điện xoay chiều dao động điện từ…………………… 2.3 Tổ chức hoạt động dạy học sử dụng thí nghiệm kết nối máy tính phần Dòng điện xoay chiều Dao động điện từ - Vật 12 2.4 Thiết kế tiến trình dạy học sử dụng thí nghiệm kết nối máy tính phần Dòng điện xoay chiều Dao động điện từ - Vật 12 2.5 Kết luận chương CHƢƠNG THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 3.1 Mục đích nhiệm vụ thực nghiệm phạm……… 3.2 Đối tượng phương thức thực nghiệm phạm………… 3.2.1 Đối tượng thực nghiệm phạm…………… 3.2.2 Phương thức thực nghiệm phạm…………… 3.3 Thực nghiệm phạm………………………………………………… 3.4 Phân tích định tính diễn biến học trình TNSP… 3.5 Phân tích định lượng………………………………………………… 3.6 Hiệu biện pháp đề xuất……………… KẾT LUẬN KHUYẾN NGHỊ……………………… Tài liệu tham khảo………………………………………………………… Phụ lục …………………………………………………………………… 37 38 38 48 49 54 55 55 55 55 57 57 63 68 69 72 76 30 Dave Pushkin (2001) Teacher Training: A reference handbook Contemporary education Issues ABC Clio, Inc, Offord, England 31 Dimitris Psillos, Hans Niedderer (2002).Teaching and learning in the science laboratory Springer 75 PHỤ LỤC MẦU BÁO CÁO CHUẨN BỊ TRƢỚC KHI THỰC HÀNH Họ tên : ……………………………………… Lớp : ……………………………………… Trường : ……………………………………… Nghiên cứu sách giáo khoa Vật 12, tài liệu tham khảo Hãy hoàn thành báo cáo theo nội dung Mục đích của thí nghiệm là gì? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Nêu sở lý thuyết của thí nghiệm? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 76 Những đại lượng cần xác định là gì? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Những dụng cụ thí nghiệm cần có là gì? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Thiết kế thí nghiệm nào?(vẽ đồ thí nghiệm) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Tiến hành thí nghiệm nào?(liệt kê bước) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 77 Phương án thu thập số liệu nào?(kẻ bảng số liệu) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Phương án xử số liệu nào? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Những yếu tố ảnh hưởng đến độ xác của phép đo là gì? Khắc phục nào? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 78 10.Cần làm để đảm bảo an toàn thí nghiệm? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 11.Đề xuất (câu hỏi liên quan đến bài thí nghiệm cần trao đổi với giáo viên) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 79 BÁO CÁO THỰC HÀNH: MINH HỌA MẠCH DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ LC Họ tên : ……………………………………… Lớp : ……………………………………… Trường : ……………………………………… Mục đích thí nghiệm: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Cơ sở lý thuyết a) Dựa vào đâu để ta kết luận mạch LC mạch dao động điện từ? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 80 ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Dụng cụ đo a) Hãy kể tên dụng cụ cần thiết để tiến hành thí nghiệm? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… b) Ở thực hành này, cần ý sử dụng dao động kí? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 81 Nêu tóm tắt bước tiến hành thí nghiệm? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Thời gian tiến hành phương án/ thao tác thí nghiệm Các bước tiến hành Thời gian Chuẩn bị Lắp ráp Tiến hành đo … Nhận xét - Kết a )Khi đóng khóa K, nhận xét độ sáng đèn đèn 2? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 82 b) Sau thời gian, mở khóa K, nhận xét độ sáng đèn đèn 2? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 83 BÀI BÁO CÁO THỰC HÀNH: KHẢO SÁT DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ TẮT DẦN TRONG MẠCH LC Họ tên: Lớp: Nhóm: Ngày làm thực hành: Viết báo cáo theo nội dung sau: Mục đích ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Tóm tắt thuyết ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Dụng cụ đo c) Hãy kể tên dụng cụ cần thiết để tiến hành thí nghiệm? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 84 d) Ở thực hành này, cần ý sử dụng dao động kí? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… e) Nêu tóm tắt bước tiến hành thí nghiệm? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… f) Thời gian tiến hành phương án/ thao tác thí nghiệm Các bước tiến hành Thời gian Chuẩn bị Lắp ráp 85 Tiến hành đo … g) Nhận xét - Kết Quan sát dạng đồ thị thu hình máy tính vẽ lại dạng đồ thị đó? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH: MINH HỌA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ CÓ TỤ ĐIỆN, CUỘN CẢM Họ tên: ……………………………………lớp:………… 1) Mục đích thí nghiệm: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 86 ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 2) Cơ sở lý thuyết a)Tác dụng tụ điện mạch điện xoay chiều? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… b) Tác dụng cuộn cảm mạch điện xoay chiều? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 3) Dụng cụ đo h) Hãy kể tên dụng cụ cần thiết để tiến hành thí nghiệm? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 87 ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 4) Nêu tóm tắt bước tiến hành thí nghiệm? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 5) Thời gian tiến hành phương án/ thao tác thí nghiệm Các bước tiến hành Thời gian Chuẩn bị Lắp ráp Tiến hành đo … 6) Nhận xét - Kết a ) Đối với mạch điện xoay chiều có tụ, đóng khóa K, nhận xét độ sáng đèn? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 88 ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… b) Đối với mạch điện xoay chiều có cuộn cảm, đóng khóa K, nhận xét độ sáng đèn? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 89 ... kết nối máy tính phần Dòng điện xoay chiều Dao động điện từ - Vật lí 12 2.4 Thiết kế tiến trình dạy học sử dụng thí nghiệm kết nối máy tính phần Dòng điện xoay chiều Dao động điện từ - Vật lí. .. dung phần Dòng điện xoay chiều dao động điện từ 2.1.2 Xác định mục tiêu học 31 36 2.2 Xây dựng số thí nghiệm kết nối máy tính dạy học phần Dòng điện xoay chiều Dao động điện từ - Vật lí 12 ... tưởng xây dựng thí nghiệm ………………… 2.2.2 Xây dựng số thí nghiệm kết nối máy tính dạy học phần Dòng điện xoay chiều dao động điện từ ………………… 2.3 Tổ chức hoạt động dạy học sử dụng thí nghiệm kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng và sử dụng một số thí nghiệm kết nối máy vi tính trong dạy học phần dòng điện xoay chiều và dao động điện từ vật lí 12 (1) , Xây dựng và sử dụng một số thí nghiệm kết nối máy vi tính trong dạy học phần dòng điện xoay chiều và dao động điện từ vật lí 12 (1) , Xây dựng và sử dụng một số thí nghiệm kết nối máy vi tính trong dạy học phần dòng điện xoay chiều và dao động điện từ vật lí 12 (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay