Quyền sửa bản án sơ thẩm của tòa án phúc thẩm theo bộ luật tố tụng hình sự năm 2003

93 100 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 13:29

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT HONG TH GIANG THANH QUYềN SửA BảN áN THẩM CủATòA áN PHúC THẩM THEO Bộ LUậT Tố TụNG HìNH Sự NĂM 2003 LUN VN THC S LUT HC H NI - 2015 I HC QUC GIA H NI KHOA LUT HONG TH GIANG THANH QUYềN SửA BảN áN THẩM CủATòA áN PHúC THẩM THEO Bộ LUậT Tố TụNG HìNH Sự NĂM 2003 Chuyờn ngnh: Lut hỡnh s v t tng hỡnh s Mó s: 60 38 01 04 LUN VN THC S LUT HC Cỏn b hng dn khoa hc: TS NG QUANG PHNG H NI - 2015 LI CAM OAN Tụi xin cam oan Lun l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc kt qu nờu Lun cha c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc Cỏc s liu, vớ d v trớch dn Lun m bo tớnh chớnh xỏc, tin cy v trung thc Tụi ó hon thnh tt c cỏc mụn hc v ó toỏn tt c cỏc ngha v ti chớnh theo quy nh ca Khoa Lut, i hc Quc gia H Ni Vy tụi vit Li cam oan ny ngh Khoa Lut xem xột tụi cú th bo v Lun Tụi xin chõn thnh cm n! NGI CAM OAN Hong Th Giang Thanh MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc t vit tt Danh mc bng M U C h n g : M T S V N C HUNG V on t QUYN SA nm 1960 BN N n nm 1988 CA TềA N PHC THM 14 1.3.3 17 Khỏi nim quyn Giai on C t nm h 1988 n thm nm iu kin lm 2003 n phỏt sinh quyn g sa bn ỏn s thm ca Tũa 16 : ỏn phỳc 1.4 Q S THM sa bn ỏn s thm ca Tũa ỏn phỳc U thm Quyn Y 12 sa Phỏp lut t bn ỏn N tng hỡnh s s Vit Nam t thm S nm 1945 n nm phỏp A 2003 v quyn sa lut t bn ỏn s thm ca tng B Tũa ỏn phỳc hỡnh thm 13 s N 1.3.1 Giai on t nm mt 1945 n nm s nc 1960 trờn th N 13 1.3.2 Giai gii S THM CA pht TềA N PHC THM THEO QUY 32 NH CA B LUT T TNG HèNH S NM 2003 23 2.1 Quyn trỏch nhim hỡnh s v sa ti danh 23 2.1.1 Quyn trỏch nhim hỡnh s 23 2.1.2 Quyn sa ti danh 29 2.2 Quyn min, gim, tng v chuyn hỡnh pht 32 2.2.1 Quyn hỡnh 2.2.2 Quyn gim hỡnh pht 35 2.2.3 Quyn tng hỡnh pht 37 2.2.4 Quyn chuyn hỡnh pht 39 2.3 Quyn sa bn ỏn s thm v cỏc quyt nh khỏc 42 2.3.1 Quyn gi nguyờn mc hỡnh pht tự v cho hng ỏn treo 42 2.3.2 Quyn sa v phn bi thng thit hi 45 2.3.3 Quyn sa v x lý vt chng v cỏc khỏc 49 Chng 3: CC GII PHP NNG CAO HIU QU THI HNH QUY NH CA B LUT T TNG HèNH S V QUYN SA BN N S THM CA TềA N PHC THM 51 3.1 Nhng vi phm, sai lm ca Tũa ỏn phỳc thm thc tin thi hnh quy nh ca B lut t tng hỡnh s v quyn sa bn ỏn s thm 51 3.1.1 Sa ti danh khụng ỳng 52 3.1.2 Gim hỡnh pht khụng ỳng 54 3.1.3 Tng hỡnh pht khụng ỳng 55 3.1.4 Chuyn hỡnh pht khụng ỳng 57 3.1.5 Cho b cỏo hng ỏn treo khụng ỳng 58 3.1.6 Sa trỏch nhim dõn s khụng ỳng 60 3.2 Cỏc gii phỏp nõng cao hiu qu thi hnh quy nh quyn sa bn ỏn s thm ca Tũa ỏn phỳc thm 61 3.2.1 Gii phỏp hon thin quy nh ca phỏp lut 61 3.2.2 Gii phỏp hng dn ỏp dng phỏp lut, tng kt cụng tỏc xột x, xõy dng v cụng b ỏn l 65 3.2.3 Gii phỏp hun nghip v v cụng tỏc cỏn b 71 3.2.4 Cỏc gii phỏp khỏc 75 KT LUN 79 DANH MC TI LIU THAM KHO 81 DANH MC CC T VIT TT BLDS: BLHS: BLTTHS: TAND: TANDTC: TTHS: B lut dõn s B lut hỡnh s B lut t tng hỡnh s Tũa ỏn nhõn dõn Tũa ỏn nhõn dõn ti cao T tng hỡnh s DANH MC BNG S hiu bng Tờn bng Trang Bng 3.1: Tng s v ỏn hỡnh s s thm khỏng cỏo, khỏng ngh b Tũa ỏn cp phỳc thm sa ỏn 51 M U Tớnh cp thit ca ti T i hi ln th VI (nm 1986) ca ng Cng sn Vit Nam ó ch trng i mi ton din t nc Ci cỏch t phỏp l mt ũi hi khỏch quan, cp thit cú th thớch ng vi nhng i mi v chớnh tr, kinh t, húa, xó hi Ngh quyt 08-NQ/TW ngy 02/01/2002 "V mt s nhim v trng tõm cụng tỏc t phỏp thi gian ti" ca B Chớnh tr l Ngh quyt quan trng, cỏc ch trng ln, cú tớnh t phỏ nhm to s chuyn bin mnh m ci cỏch t phỏp ó cú nhiu quy nh ca phỏp lut i th ch húa cỏc quan im i mi ca ng, ú cú BLTTHS nm 1988 õy l BLTTHS u tiờn th hin ng li i mi theo tinh thn Ngh quyt i hi ng ln th VI Sau 15 nm thi hnh, mc dự ó c sa i b sung ln, song BLTTHS nm 1988 cú nhiu bt cp, ú cú nhng bt cp i vi quy nh v Thm quyn sa bn ỏn s thm ca Tũa ỏn cp phỳc thm Nm 2003, BLTTHS mi c ban hnh, ó cú nhng sa i b sung song cỏc quy nh v th tc phỳc thm núi chung v quyn sa bn ỏn s thm ca Tũa ỏn phỳc thm núi riờng v c bn ging BLTTHS 1988 Do ú, cũn nhng tn ti v ny phỏt sinh thc tin m cha c sa i, b sung hoc hng dn thi hnh C th l, quy nh v cỏc ni dung ca bn ỏn s thm m Tũa ỏn cp phỳc thm c quyn sa cũn cha y , mõu thun vi cỏc quy nh khỏc Thc t ti cỏc a phng khỏc cú nhng ý kin khỏc v trng hp Tũa ỏn cp phỳc thm sa nhng ni dung khụng c quy nh iu 249 BLTTHS Khụng nhng th, hu qu ca vic sa bn ỏn s thm cũn liờn quan ti nhng khỏc v thm quyn xột x hoc liờn quan ti c cụng tỏc thi hnh ỏn hỡnh s Vy cn Tuy nhiờn, bỏo cỏo tng kt ca mt s n v ch yu da trờn vic bỏo cỏo s, thnh tớch xột x, m cha thc s t nhn nhng sai sút, cha ch v phõn tớch rừ rng nguyờn nhõn Hn na, cỏc kt lun hng dn ỏp dng phỏp lut ca TANDTC a s cha c ban hnh chớnh thc di dng bn quy phm phỏp lut, dn n khú khn vic a vo ỏp dng quỏ trỡnh gii quyt v ỏn nõng cao cht lng cụng tỏc xột x v ỏn hỡnh s núi chung v nõng cao hiu qu sa bn ỏn s thm núi riờng, thỡ t tng kt cụng tỏc xột x l cn phi i mi phng phỏp tng kt V mt hỡnh thc, cụng tỏc tng kt din nhanh chúng v tit kim thỡ cn phi ng dng cụng ngh thụng tin, khụng nht thit phi din cỏc cuc gp g tng kt nhiu ngy V mt ni dung, Tũa ỏn cp phỳc thm cn nhỡn thng vo nhng sai sút quỏ trỡnh xột x núi chung, phõn tớch c cỏc nguyờn nhõn ch quan v khỏch quan t ú i n mt gii phỏp thit thc 3.2.2.3 Gii phỏp xõy dng v cụng b ỏn l n l c hiu l cỏc phỏn quyt ca Tũa ỏn cp trờn c Tũa ỏn cp di s dng nh mt c s phỏp lý cho vic gii quyt v ỏn Trong h thng lut TTHS ca nc ta hin khụng cụng nhn vic xột x theo ỏn l Tuy nhiờn cú th thy rng thc t cỏc TAND a phng thng tham kho phỏn quyt ti bn ỏn ca Tũa ỏn cp trờn, bi h khụng mun bn ỏn ca mỡnh b sa, hy Mt khỏc, hin cỏc quyt nh giỏm c thm ca TANDTC ó c cụng b rng rói bng bn in v trờn cng thụng tin in t ca TANDTC cú tớnh cht nh mt ngun ti liu TAND a phng tham kho xột x cỏc v ỏn cú tỡnh tit tng t v nh ú ó mang li nhng thnh cụng ban u vic nõng cao cht lng xột x Do ú, theo chỳng tụi vic TANDTC xõy dng v cụng b ỏn l l rt cn thit, giỳp b sung nhng thiu sút ca lut thnh vn, cỏc v vic s c gii quyt nhanh chúng hn cha cú quy phm phỏp lut iu chnh 70 Ngh quyt 49-NQ/TW ngy 02/6/2005 ca B chớnh tr v chin lc ci cỏch t phỏp n nm 2020 ó nờu rừ "Tũa ỏn nhõn dõn ti cao cú nhim v tng kt kinh nghim xột x, hng dn ỏp dng thng nht phỏp lut, phỏt trin ỏn l v xột x giỏm c thm, tỏi thm" [2] Ngy 31/10/2012, TANDTC ó ban hnh quyt nh s 74/Q-TANDTC phờ duyt ỏn phỏt trin ỏn l ca TANDTC, ỏn ó nờu rt rừ nh hng phỏt trin ỏn l v ch nhng gii phỏp cho vic phỏt trin ỏn l nh: xõy dng bn quy phm phỏp lut lm c s phỏp lý cho vic phỏt trin ỏn l; thnh lp b phn chuyờn trỏch tuyn ỏn l; ci tin cỏch vit v thụng qua cỏc bn ỏn, quyt nh ca Tũa ỏn; xõy dng c ch vin dn ỏp dng ỏn l xột x; xõy dng c ch giỏm sỏt vic vin dn s dng ỏn l; khuyn khớch phõn tớch v bỡnh lun ỏn l Lut t chc TAND nm 2014 c Quc hi chớnh thc thụng qua ngy 24/11/2014 cú hiu lc thi hnh t ngy 01/6/2015, im c Khon iu 22 nờu rừ Hi ng thm phỏn TANDTC cú nhim v v quyn hn "La chn quyt nh giỏm c thm ca Hi ng Thm phỏn Tũa ỏn nhõn dõn ti cao, bn ỏn, quyt nh ó cú hiu lc phỏp lut, cú tớnh chun mc ca cỏc Tũa ỏn, tng kt phỏt trin thnh ỏn l v cụng b ỏn l cỏc Tũa ỏn nghiờn cu, ỏp dng xột x" [43] õy l c s phỏp lý quan trng v TANDTC cn sm trin khai vic xõy dng cụng b ỏn l, thc hin tt nhng gii phỏp gúp phn m bo vic ỏp dng phỏp lut thng nht, m bo s bỡnh ng i vi mi t chc cỏ nhõn trc phỏp lut 3.2.3 Gii phỏp hun nghip v v cụng tỏc cỏn b 3.2.3.1 Gii phỏp hun nghip v m bo cho cụng tỏc xột x ỏn hỡnh s ỳng ngi, ỳng ti, ỳng phỏp lut thỡ cn trỳ trng ti hun nghip v cho cỏc Thm phỏn v Hi thm nhõn dõn Hng nm Trng cỏn b Tũa ỏn u t chc hun nghip 71 v, ú cú hun nghip v xột x phỳc thm ỏn hỡnh s, nhng cỏc t hun cha thc s cú cht lng, ch mang tớnh hỡnh thc v lóng phớ Cỏc lp hun c t chc nhiu vi thi gian hun khụng di nhng hu nh cỏc lp hun thng rỳt ngn thi gian Ti liu hun cha phong phỳ, ch yu l nờu li quy nh phỏp lut m khụng cú s phõn tớch mi liờn h vi bn phỏp lut khỏc, khụng cú s nghiờn cu so sỏnh hc kinh nghim xột x ca cỏc nc ngoi Vỡ vy, vic i mi phng phỏp hun nghip v l rt cn thit Trc ht, cn phi biờn son li cỏc ti liu hun liờn quan n xột x phỳc thm theo hng i mi, sỏt vi thc tin Cn nõng cao nng lc chuyờn mụn cng nh k nng s phm cho cỏn b ging dy, h phi l nhng ngi cú kinh nghim thc tin xột x v cú tm hiu bit cao Cỏc lp hun cn t chc v din ỳng v thi gian, gỡ cn thit thỡ nờn hun chuyờn sõu, trỏnh hun trn lan khụng t cht lng Trong cỏc t hun cn cú bi tỡnh hung, phõn tớch vớ d minh v cú bi kim tra ỏnh giỏ kt qu nhn thc ca cỏn b, kt qu kim tra cn c thụng bỏo v n v c cỏn b i hun cú cn c bỡnh xột thi ua hng nm v ỏnh giỏ nng lc ca Thm phỏn lm th tc tỏi b nhim Ngoi vic hun v kin thc chuyờn mụn nghip v, cỏc Thm phỏn cũn cn c hun v cỏc kin thc c bn ca cỏc chuyờn ngnh khỏc nh: ti chớnh, t ai, ngõn hng, hi quan Nm bt c kin thc ny, Thm phỏn s thun li hn nghiờn cu cỏc v ỏn liờn quan, t ú s cú nhng phỏn quyt cụng bng hn Thc t cú nhiu Thm phỏn khụng am hiu v cỏc lnh vc kinh t xó hi khỏc, ú mt s trng hp Thm phỏn cũn s dng sai hoc hiu sai cỏc thut ng chuyờn mụn Hin trng o to cỏn b Tũa ỏn ó thiu sút, cha bi dng cỏc kin thc 72 c bn v cỏc lnh vc ny cho cỏc thm phỏn Do ú theo chỳng tụi thi gian ti cn nghiờn cu a vo hun mt s kin thc c bn trờn cho cỏc Thm phỏn 3.2.3.2 Gii phỏp v cụng tỏc cỏn b Ch tch H Chớ Minh ó núi "Cỏn b l cỏi gc ca mi cụng vic Cho nờn mun vic thnh cụng hay tht bi u cỏn b tt hay kộm" Trong mi vic, nu mun hot ng tt thỡ phi nõng cao cht lng ngi, cụng tỏc xột x thỡ phi nõng cao cht lng ca i ng Thm phỏn Ngh quyt Trung ng ca B chớnh tr ó ch nhng yu kộm ca i ng t phỏp (trong ú cú i ng Thm phỏn) l: i ng cỏn b t phỏp cũn thiu v s lng, yu v trỡnh v nng lc nghip v, mt b phn tiờu cc thiu trỏch nhim, thiu bn lnh, sa sỳt v phm cht o c õy l nghiờm trng lm nh hng n k cng, phỏp lut, gim hiu lc ca b mỏy nh nc [1] V thc trng ny, Ngh quyt s 49-NQ/TW ngy 02/6/2005 ca B chớnh tr v chin lc ci cỏch t phỏp n nm 2020 ó nờu gii phỏp i vi cụng tỏc cỏn b l cn phi "bi dng cỏn b t phỏp, b tr t phỏp theo hng cp nht cỏc kin thc mi v chớnh tr, phỏp lut, kinh t, xó hi, cú k nng ngh nghip v kin thc thc tin, cú phm cht, o c sch, dng cm u tranh vỡ cụng lý, bo v phỏp ch xó hi ch ngha" [2] Thm phỏn l i ng ch lc xột x, cựng vi s phỏt trin ca kinh t th trng thỡ hin ó xut hin cỏc Thm phỏn b tha húa bin cht Tớnh n ngy 31/12/2013, ton ngnh Tũa ỏn cú 13.026 ngi, gm: 4.914 Thm phỏn, ú Thm phỏn trung cp l 1.246 ngi; Thm phỏn s cp l 3.556 ngi Vi s lng nhng ngi cm cõn ny mc ln nh vy thỡ vic u tiờn cn lm l giỏo dc cho Thm phỏn cú ý thc tụn trng 73 phỏp lut, xõy dng ni quy nhng iu Thm phỏn khụng c lm giỏo dc lng tõm, o c v ý thc v uy tớn ngh nghip Nhng ngi cú o c v lng tõm s khụng bao gi ch quan ý vic nhõn danh nh nc nh ot ngi phm ti, cn kp thi phỏt hin nhng thm phỏn b mua chuc lụi kộo, kiờn quyt loi ngnh nhng ngi khụng cú o c ngh nghip S lng Thm phỏn cn phi c cng c tng bc m bo v s lng, m bo cht lng, cú nng lc v trỡnh tt, cú tinh thn trỏch nhim cao cụng vic Vn trỏch nhim cỏ nhõn cn c cao i vi tng Thm phỏn cng nh ngi ng u n v, cỏ nhõn Thm phỏn no sa ỏn s thm khụng ỳng xy oan sai thỡ phi chu trỏch nhim v chu cỏc hỡnh thc k lut Cụng tỏc tuyn chn Thm phỏn cng phi c i mi, quy hoch v ngun thm phỏn cn phi c xõy dng rừ rng Thm phỏn cp phỳc thm phi l nhng cỏn b chớnh quy, vng vng v chớnh tr, cú o c v trỡnh nng lc chuyờn mụn ỏp ng c yờu cu cụng vic i vi bn thõn cỏc Thm phỏn, c phõn cụng nhim v thỡ iu cn thit l phi i mi tỏc phong, l li lm vic, i mi phng phỏp nghiờn cu h s Cỏc thm phỏn phi hiu rừ rng nguyờn tc "c lp v ch tuõn theo phỏp lut" xột x, khụng c ph thuc hon ton vo bn kt lun iu tra ca c quan cụng an hay bn cỏo trng ca Vin kim sỏt Khi nghiờn cu h s cn ỏnh giỏ tng th, khỏch quan cỏc tỡnh tit ca v ỏn, khụng c qua loa i khỏi Mt lc lng cỏn b khỏc cng nh hng ti cht lng lm vic ca Thm phỏn m chỳng ta cng cn trỳ trng bi dng, ú l i ng cỏn b Th ký tũa ỏn giỳp vic cho Thm phỏn Th ký khụng phi l ngi cú nh hng ti vic a quyt sỏch gii quyt v ỏn, nhng l ngi giỳp 74 vic cho Thm phỏn nờn cú nh hng trc tip n cht lng, tin cụng vic ca Thm phỏn Hn na Th ký l ngun b nhim Thm phỏn, ú trỳ trng ti o to bi dng cho cỏn b t h cũn l Th ký cng gúp phn nõng cao hiu qu cụng tỏc xột x Thi gian qua TANDTC ó trỳ trng ti cụng tỏc tuyn dng cỏn b lm Th ký, nhng cha thc s trỳ trng ti cụng tỏc bi dng sau tuyn dng Ngoi cht lng xột x phỳc thm c nõng cao thỡ cht lng cỏc Kim sỏt viờn v i ng cỏc Lut s cng phi c nõng cao Kim sỏt viờn l cỏn b thc hnh quyn cụng t v kim sỏt xột x, quyt nh ca Tũa ỏn cp phỳc thm phi cn c vo quỏ trỡnh xột hi v tranh lun ti phiờn tũa, ú cú phn tham gia khụng nh ca Kim sỏt viờn Tuy nhiờn hin cũn cú thc trng l Kim sỏt viờn tham gia tranh tng kộm, cỏc lý l a bo v cỏo trng cha sc bộn Mt b phn cỏn b na l cỏc Lut s tham gia bo cha cho b cỏo, bo v quyn li cho ngi b hi, ni dung tham gia ca Lut s cng gúp phn ỏng k vic quyt nh v ỏn Thc tin hin mt s Lut s tham gia bo cha cho b cỏo hoc bo v quyn li cho ng s nhng tham gia tranh tng kộm, nh hng ti cht lng phiờn tũa Do ú cụng tỏc o to Kiờm sỏt viờn, Lut s cn phi c trỳ trng m bo c v k nng nghip v v kin thc chuyờn mụn 3.2.4 Cỏc gii phỏp khỏc Th nht l trin khai thi hnh Hin phỏp nm 2013 v Lut t chc TAND nm 2014 Lut t chc TAND nm 2014 c Quc hi nc ta thụng qua ngy 24/11/2014 ó quy nh h thng TAND gm cú: Tũa ỏn nhõn dõn ti cao; Tũa ỏn nhõn dõn cp cao; Tũa ỏn nhõn dõn tnh, thnh ph trc thuc trung ng; Tũa ỏn nhõn dõn huyn, qun, th xó, thnh ph thuc tnh v tng ng; Tũa ỏn quõn s Ti iu - Nguyờn tc t chc ca Tũa ỏn nhõn dõn ó quy nh "Cỏc Tũa ỏn nhõn dõn c t chc c lp theo thm quyn xột x" 75 Nguyờn tc "c lp theo thm quyn xột x" ca Tũa ỏn cng l mt yu t nh hng ln ti cỏc quyt nh ca Hi ng xột x núi chung v vi quyt nh sa bn ỏn hỡnh s s thm núi riờng Lõu nay, chỳng ta thng quan nim Tũa ỏn ch l c quan xột x, nh mt "ngnh" chuyờn mụn nh cỏc b, ngnh khỏc, Thm phỏn c nhỡn nhn nh mt dng cụng chc hnh chớnh Theo chỳng tụi xem xột, quyt nh cỏc v th ch, t chc, b mỏy, tr s, kinh phớ hot ng, ch tin lng, nhim k ca Thm phỏn cn phi c ỏnh giỏ nhỡn nhn ỳng vi tớnh cht c bit v tm quan trng ca mt c quan t phỏp Th hai l cn cú ch ói ng hp lý i vi Thm phỏn xột x Trc ht l phi ci cỏch ch tin lng cho Thm phỏn Tin lng ging nh mt ũn by thỳc y Thm phỏn yờn tõm cụng tỏc, trung cụng vic, khụng phi lo gng nng cuc sng õy cng l gii phỏp gúp phn y lựi s tha húa bin cht ca Thm phỏn cụng tỏc xột x Tip n l cn m bo cỏc iu kin vt cht ni lm vic nh bn gh, mỏy vi tớnh, h thng thụng tin in thoi to mụi trng lm vic thoi mỏi cho cỏc Thm phỏn trung nghiờn cu h s Th ba l cn m bo s lónh o ca ng cụng tỏc xột x ng lónh o v x lý nghiờm s can thip trỏi phỏp lut ca nhng cỏn b ng viờn li dng chc v quyn hn lm sai nguyờn tc c lp Tuy nhiờn ng khụng phi l ngi yờu cu Tũa ỏn, ch o ng li xột x ca Thm phỏn Hin cũn thc trng cỏc Thm phỏn b tri phi bi cỏc mi quan h cỏ nhõn nờn xột x cú trng hp x "ngoi giao", ú cn cú c ch m bo xột x cỏc Thm phỏn khụng b l thuc vo cỏ nhõn t chc no Th t l i mi th tc xột x ti phiờn tũa theo hng m rng tranh tng, Ngh quyt s 08-NQ/TW ngy 02/01/2002 ca B chớnh tr v 76 "mt s nhim v trng tõm cụng tỏc t phỏp thi gian ti" ó nờu rừ ".vic phỏn quyt ca tũa ỏn phi cn c ch yu vo kt qu tranh tng ti phiờn tũa" [1] Ngh quyt 49-NQ/TW ngy 02/6/2005 ca B chớnh tr v chin lc ci cỏch t phỏp n nm 2020 ó ch rừ nhim v ca ci cỏch hot ng ca Tũa ỏn l " nõng cao cht lng tranh tng ti cỏc phiờn tũa xột x, coi õy l khõu t phỏ ca hot ng t phỏp" [2] Phiờn tũa hỡnh s phỳc thm c tin hnh theo trỡnh t nh phiờn tũa s thm gm phn (phn th tc, phn xột hi, phn tranh lun, ngh ỏn v tuyờn ỏn), thc t ti phn xột hi v tranh lun ti phiờn tũa hỡnh s hin cha th hin rừ yu t "tranh tng" Ti phn xột hi, Kim sỏt viờn thc hnh quyn cụng t cú nhim v bo v cỏo trng gn nh khụng xột hi gỡ, ú Hi ng xột x c coi l v trng ti thỡ li thc hin nhim v buc ti thụng qua vic xột hi theo mt k hoch ó nh sn Ti phn tranh lun, thi gian tranh lun thng ngn, ni dung i ỏp ti a s cỏc phiờn tũa cha thc s sụi ni, cũn tỡnh trng Kim sỏt viờn lý gii kộm v khụng tranh lun c nờn kt lun l "gi nguyờn quan im" Mt khỏc, trc xột x cỏc Tũa ỏn thng tin hnh hp bn ỏn, chớnh vỡ vy ó xy tỡnh trng "ỏn ti h s", Hi ng xột x thng ó nh sn phỏn quyt ca mỡnh trc m phiờn tũa Vỡ vy, theo chỳng tụi vic i mi th tc ti phiờn tũa hỡnh s theo hng m rng tranh tng, m bo thc hin tt nguyờn tc tranh tng ti phiờn tũa l mt gii phỏp cn thit cho vic nõng cao cht lng cỏc phỏn quyt ca Hi ng xột x núi chung v phỏn quyt ca Hi ng xột x phỳc thm v sa bn ỏn s thm núi riờng Chỳng tụi ng ý vi quan im ca TS V Gia Lõm l tranh tng phi c thc hin t th tc bt u phiờn tũa ti kt thỳc phiờn tũa BLTTHS cn quy nh nguyờn tc tranh tng l mt nguyờn tc c bn ca hot ng xột x hỡnh s Ti phn xột hi 77 nờn quy nh Kim sỏt viờn xột hi trc, ri n ngi bo cha, ngi bo v quyn li ca ng s, i vi nhng ni dung cha c lm rừ thỡ Hi ng xột x cú th t mỡnh lm rừ hoc yờu cu Kim sỏt viờn tip tc lm rừ Ti phn tranh lun, ch ta phiờn tũa cú quyn ngh Kim sỏt viờn ỏp li nhng ý kin ca ngi bo cha v Kim sỏt viờn phi thc hin yờu cu ca ch ta Quy nh ny s gúp phn hn ch tỡnh trng tranh lun ti phiờn tũa qua loa i khỏi 78 KT LUN T kt qu nghiờn cu lun vn, chỳng tụi a cỏc kt lun nh sau: Xột x phỳc thm v ỏn hỡnh s l cp xột x th hai i vi v ỏn hỡnh s, thụng qua xột x phỳc thm, cỏc sai sút ca bn ỏn s thm c kp thi phỏt hin v khc phc Bin phỏp khc phc kp thi nht chớnh l sa cha, thay i ni dung cú sai sút ca bn ỏn s thm, chớnh vỡ vy, quyn sa bn ỏn s thm ca Tũa ỏn cp phỳc thm l mt quyn rt quan trng Trong lch s phỏp lut TTHS ca nc ta t nm 1945 n nay, cỏc quy nh v quyn sa bn ỏn s thm nhỡn chung c iu chnh thng nht theo xu hng: m rng phm vi sa bn ỏn theo hng cú li cho b cỏo, hn ch sa bn ỏn theo hng bt li cho b cỏo Xu hng ny cng l c im ca phỏp lut TTHS ca nhiu nc trờn th gii Phỏp lut hin hnh quy nh quyn sa bn ỏn s thm ti iu 249 BLTTHS nm 2003 Khi ỏp dng cỏc quy nh ny Tũa ỏn cp phỳc thm cn tuõn th nguyờn tc phỏp ch xó hi ch ngha, ni dung no c phộp thỡ cú th sa nu xột thy cú cn c, ni dung no khụng quy nh thỡ tuyt i khụng c tựy tin sa c bit, ỏp dng cn cú s thng nht vi cỏc quy nh khỏc ca TTHS v cỏc ngnh lut khỏc Lun phõn tớch rừ rng tng trng hp quy nh ti iu 249, ng thi tng hp nhng quy nh ti bn phỏp lut khỏc cú liờn quan gii thớch nhng im cn lu ý quỏ trỡnh ỏp dng Thc tin thi hnh mt s ni dung cú nhng quan im v cỏch hiu khỏc nhau, vỡ vy dn n s khỏc phỏn quyt ca Tũa ỏn cp phỳc thm ti cỏc a phng khỏc Trờn c s nờu v phõn tớch mt s sai sút in hỡnh, lun ó a cỏc gii phỏp nhm nõng cao hiu qu ca cụng tỏc xột x núi chung v vic quyt nh sa bn ỏn hỡnh s s thm 79 núi riờng Trong ú cỏc gii phỏp v hon thin phỏp lut v gii thớch phỏp lut ớt nhiu cú úng gúp cho vic thc hin nhim v u tiờn ca ci cỏch t phỏp c Ngh quyt s 49 ca B chớnh tr l "Hon thin chớnh sỏch, phỏp lut hỡnh s, phỏp lut dõn s v th tc t tng t phỏp" V i c t h c h i n t t c ỏ c g i i p h ỏ p a t ro n g l u n v n c h c c h n s g ú p p h n n õ n g c a o ch t l n g , h i u q u s a b n ỏ n s t h m c a T ũ a ỏn c p p h ỳ c t h m 80 DANH MC TI LIU THAM KHO B Chớnh tr (2002), Ngh quyt s 08-NQ/TW ngy 02/01/2002 v mt s nhim v trng tõm cụng tỏc t phỏp thi gian ti, H Ni B chớnh tr (2005), Ngh quyt s 49-NQ/TW ngy 02/6/2005 v Chin lc ci cỏch t phỏp n nm 2020, H Ni Trn Vn (2006), "i mi t chc v hot ng ca Tũa ỏn nhõn dõn", Tp ngh lut, (1) Bựi Ngc Hũa (2007), Phm vi xột x phỳc thm v Thm quyn ca Tũa ỏn cp phỳc thm theo phỏp lut t tng hỡnh s Vit Nam, Lun thc s lut hc, TP H Chớ Minh Tụ Vn Hũa (ch biờn) (2012), Nhng mụ hỡnh t tng hỡnh s in hỡnh trờn th gii, Nxb Hng c, H Ni Hi ng thm phỏn TAND ti cao (2004), Ngh quyờt s 04/2004/NQHTP ngy 05/11/2004 hng dn thi hnh mt s quy nh phn th ba "xột x s thm" ca b lut t tng hỡnh s, H Ni Hi ng thm phỏn TAND ti cao (2005), Ngh quyờt s 05/2005/NQHTP ngy 08/12/2005 hng dn thi hnh mt s quy nh phn th t "xột x phỳc thm" ca b lut t tng hỡnh s, H Ni Hi ng thm phỏn TAND ti cao (2006), Ngh quyt 03/2006/NQHTP ngy 08/7/2006 ca Hi ng thm phỏn TAND ti cao Hng dn ỏp dng mt s quy nh ca b lut dõn s nm 2005 v bi thng thit hi ngoi hp ng, H Ni Hi ng thm phỏn TAND ti cao (2013), Ngh quyt s 01/2013/NQHTP ngy 06/11/2013 ca Hi ng thm phỏn TAND ti cao hng dn ỏp dng iu 60 B lut hỡnh s v ỏn treo, H Ni 10 Hi ng thm phỏn Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2013), Quyt nh giỏm c thm hỡnh s cỏc nm 2009 n 2013, H Ni 11 Trn Minh Hng, Trnh Tin Vit (2011), Nhng lý lun v thc tin ỏp dng phỏp lut t tng hỡnh s Vit Nam, Nxb Lao ng, H Ni 12 V Vn Huyờn (2003), Thm quyn ca cỏc cp Tũa ỏn t tng hỡnh s, Lun ỏn tin s lut hc, Vin khoa hc phỏp lý, H Ni 13 Nguyn Duy Lóm (1996), Thut ng phỏp lý thụng dng, Nxb Giỏo dc, H Ni 14 V Gia Lõm (2010), "Phm vi xột x v quyn sa bn ỏn s thm", Tp lut hc, (5) 15 V Gia Lõm (2013), "i mi th tc phiờn tũa hỡnh s s thm theo hng bo m nguyờn tc tranh tng", Tp Kim sỏt, (21) 16 Nguyn c Mai (2004), Phỳc thm t tng hỡnh s, Lun ỏn tin s lut hc, Vin nghiờn cu Nh nc v phỏp lut, H Ni 17 T Vn Nh (2001), "Nhng cn trao i t thc t xột x phỳc thm v hỡnh s", Tp Tũa ỏn, (3) 18 T Vn Nh (2002), "i mi th tc xột x nhm nõng cao cht lng tranh tng ti phiờn tũa hỡnh s", Tp Tũa ỏn, (10) 19 Nguyn Nụng (1994), "V quyn sa bn ỏn s thm ca tũa ỏn cp phỳc thm", Tp Tũa ỏn, (8) 20 inh Vn Qu (2004), Bỡnh lun khoa hc B lut t tng hỡnh s nm 2003, NXb Tng hp thnh ph H Chớ Minh 21 inh Vn Qu (2005), "Mt s v sa cha bn ỏn s thm xột x phỳc thm theo b lut TTHS 2003", Tp TAND, (13) 22 inh Vn Qu (2011), Trỡnh t th tc gii quyt cỏc v ỏn hỡnh s, NXb Hi Phũng 82 23 Quc hi (2001), B lut t tng hỡnh s ca nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam nm 1988, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 24 Quc hi (2006), B lut t tng hỡnh s ca nc cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam nm 2003, Nxb Chớnh Tr Quc Gia, H Ni 25 Quc hi (2011), B lut hỡnh s v cỏc bn hng dn thi hnh mi nht, Nxb Hng c, H Ni 26 Quc hi (2014), B lut dõn s ca nc cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam, Nxb Lao ng, H Ni 27 Nguyn Hu Qunh v th tỏc gi (1999), T in lut hc, NXB T in Bỏch khoa, H Ni 28 Hong Th Minh Sn (2009), Hon thin phỏp lut t tng hỡnh s nhm nõng cao hiu qu xột x theo tinh thn ci cỏch t phỏp, ti nghiờn cu khoa hc cp trng, mó s: lh - 08 - 09/ hl, H Ni 29 Hong Th Sn (1999), "Quyn hn ca Tũa ỏn xột x phỳc thm" v "Sa bn ỏn s thm theo iu 221 B lut TTHS", Tp lut hc, (5) 30 Phm Vn Thiu (2014), Bỡnh lun 50 v ỏn hỡnh s khú v phc tp, NXB T Phỏp, H ni 31 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (1976), Tp h thng húa lut l v t tng hỡnh s, H Ni 32 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (1988), Thụng t liờn tch s 01-TANDTCVKSNDTC/TTLN ngy 08/12/1988 ca TANDTC v VKSNDTC hng dn thi hnh mt s quy nh b lut t tng hỡnh s, H Ni 33 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2009-2013), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc ngnh Tũa ỏn nhõn dõn, H Ni 34 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2009-2013), Quyt dnh giỏm c thm ca Hi ng thm phỏn Tũa ỏn nhõn dõn ti cao, H Ni 83 35 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2011), Tham lun v cụng tỏc xột x cỏc v ỏn hỡnh s nm 2011 v kin ngh, H Ni 36 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2013), Bỏo cỏo s 11/BC-TA ngy 20/3/2013 v vic tr li cht ca i biu Quc Hi, H Ni 37 Trng i hc lut H Ni (2011), Giỏo trỡnh lut t tng hỡnh s, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 38 Trng i hc lut H Ni (2011), Giỏo trỡnh lý lun nh nc v phỏp lut, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 39 Trnh Tin Vit (2013), Phỏp lut hỡnh s Vit Nam v trỏch nhim hỡnh s v thc tin ỏp dng, NXb i hc Quc Gia H Ni 40 Trnh Tin Vit (2013), Ti phm v trỏch nhim hỡnh s, NXb Chớnh tr quc gia, H Ni 41 Vừ Khỏnh Vinh (ch biờn) (2012), Bỡnh lun khoa hc b lut t tng hỡnh s, NXb T phỏp, H Ni Trang web 42 http://tks.edu.vn/law 43 http://thuvienphapluat.vn 44 http://toaan.gov.vn 84 ...I HC QUC GIA H NI KHOA LUT HONG TH GIANG THANH QUYềN SửA BảN áN SƠ THẩM CủATòA áN PHúC THẩM THEO Bộ LUậT Tố TụNG HìNH Sự NĂM 2003 Chuyờn ngnh: Lut hỡnh s v t tng hỡnh s Mó s: 60 38 01... phm vi quyn sa bn ỏn s thm ca Tũa ỏn cp phỳc thm c quy nh theo hng m rng quyn sa bn ỏn theo hng cú li cho b cỏo, hn ch quyn sa bn ỏn theo hng bt li hn cho b cỏo Hu nh tt c cỏc liờn quan ti trỏch... bn ỏn s thm cú li cho c b cỏo b khỏng cỏo, khỏng ngh theo hng tng nng i vi vic sa bn ỏn theo hng khụng cú li cho b cỏo, Khon iu 249 BLTTHS 2003 quy nh rt rừ rng v gii hn Tũa ỏn phỳc thm ch c sa
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyền sửa bản án sơ thẩm của tòa án phúc thẩm theo bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 , Quyền sửa bản án sơ thẩm của tòa án phúc thẩm theo bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 , Quyền sửa bản án sơ thẩm của tòa án phúc thẩm theo bộ luật tố tụng hình sự năm 2003

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay