Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học chương i chuyển hóa vật chất và năng lượng sinh học 11 trung học phổ thông

149 94 0
  • Loading ...
1/149 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 13:24

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHẠM THỊ MINH TRANG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THƢ́C CỦA HỌC SINH TRONG DAY HỌC "CHƢƠNG 1: CHUYỂN HÓAVẬT CHẤT VÀ NĂNG LƢỢNG" - SINH HỌC 11, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM SINH HỌC HÀ NỘI - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHẠM THỊ MINH TRANG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH TRONG DAY HỌC "CHƢƠNG 1: CHUYỂN HÓAVẬT CHẤT VÀ NĂNG LƢỢNG" - SINH HỌC 11, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM SINH HỌC CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC (BỘ MÔN SINH HỌC) Mã số: 60 14 01 11 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Thế Hƣng HÀ NỘI - 2015 LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Thế Hưng, người thầy hết lòng dìu dắt trình học tập đến hoàn thành luận văn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Ban giám hiệu trường THPT Chu Văn An - Kiến Xương - Thái Bình tạo điều kiện thuận lợi cho trình nghiên cứu thực đề tài Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới: - Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Sau Đại học trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn - Những giáo viên em học sinh giúp thực nghiên cứu cung cấp cho số liệu vô quý giá để hoàn thành luận văn - Các anh chị em đồng nghiệp bạn bè quan tâm, động viên, giúp đỡ trình học tập công tác Cuối cùng, xin dành tình yêu thương cho người thân gia đình chỗ dựa vô to lớn vật chất lẫn tinh thần để thực hoàn thành luận văn Thái Bình, ngày 10 tháng 11 năm 2015 Tác giả luận văn Phạm Thị Minh Trang i DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Số thứ tự Viết tắt Viết đầy đủ ĐC Đối chứng GV Giáo viên HS Học sinh PPDH Phương pháp dạy học SGK Sách giáo khoa THPT Trung học phổ thông ii MỤC LỤC Lời cảm ơn i Danh mục kí hiệu, chữ viết tắt ii Mục lục iii Danh mục bảng v Danh mục biểu đồ v Danh mục hình vi MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞLÝLUẬN VÀTHƢ̣C TIỄN VỀVẤN ĐỀTÍCH CƢ̣C HÓA HOAT ĐỘNG NHẬN THƢ́C CỦA NGƢỜI HỌC 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Xu hướng đổi mới daỵ hoc̣ 1.1.2 Tích cực hóa hoạt động nhận thức học sinh 1.1.3 Phương pháp dạy học tích cực 1.1.4 Mối quan hệ phương pháp dạy học tích cực việc tích cực hóa hoạt động nhận thức người học 11 1.1.5 Một số phương pháp, biện pháp tích cực hóa hoạt động nhận thức người học 12 1.2 Cơ sở thực tiễn 23 1.2.1 Đặc trưng môn Sinh học 23 1.2.2 Thực trạng việc đổi dạy học nhằm phát huy tính tích cực tư sáng tạo HS trường THPT 25 CHƢƠNG 2: VẬN DUNG CÁC PHƢƠNG PHÁP, BIỆN PHÁP DAY HỌC TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC "CHƢƠNG 1: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƢỢNG"- SINH HỌC 11, THPT 28 2.1 Phân tích mục tiêu, nôị dung, cấu trúc Sinh hoc̣ 11, THPT 28 2.1.1 Mục tiêu chương trình Sinh hoc̣ 11, THPT 28 2.1.2 Cấu trúc nội dung chương trình Sinh hoc̣ 11, THPT 29 2.2 Phân tich muc̣ tiêu, nôị dung, cấu trúc "Chương 1: Chuyển hóa vâṭ chất và lương" - Sinh hoc̣ 11, THPT 30 2.2.1 Mục tiêu "Chương 1: Chuyển hóa vâṭ chất và lương" - Sinh học 11, THPT 30 iii 2.2.2 Cấu trúc "Chương 1: Chuyển hóa vâṭ chất và lương" - Sinh hoc̣ 11, THPT 31 2.3 Môṭ số điểm lưu ý về phương phap daỵ hoc̣ .34 2.3.1 Định hướng phương pháp dạy hoc̣ Sinh hoc̣ 11 34 2.3.2 Qui trình lưa chon phương pháp daỵ hoc̣ 35 2.4 Vâṇ dung môṭ số phương phap, biện pháp daỵ hoc̣ tich cưc daỵ hoc̣ "Chương 1: Chuyển hóa vâṭ chất và lương"- Sinh hoc̣ 11, THPT 36 2.4.1 Vận dụng dạy học nêu vấn đề 36 2.4.2 Sử dụng tập thực tiễn 56 2.4.3 Sử dụng đồ khái niệm 66 CHƢƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 78 3.1 Mục đích, nhiệm vụ thực nghiệm 78 3.1.1 Mục đích 78 3.1.2 Nhiệm vụ 78 3.2 Nội dung thực nghiệm 79 3.3 Phương pháp thực nghiệm 79 3.3.1 Thời gian thực nghiệm 79 3.3.2 Chọn trường thực nghiệm 79 3.3.3 Chọn lớp thực nghiệm lớp đối chứng 79 3.3.4 Bố trí thực nghiệm 79 3.3.5 Kiểm tra đánh giá 79 3.4 Xử lí số liệu thực nghiệm sư phạm 80 3.4.1 Lập bảng thống kê kết kiểm tra hai nhóm lớp TN ĐC theo mẫu 80 3.4.2 Tính tham số đặc trưng 80 3.5 Kết thực nghiệm sư phạm .82 3.5.1 Kết kiểm tra thực nghiệm 82 3.5.2 Kết kiểm tra sau thực nghiệm 84 3.5.3 Phân tích kết thực nghiệm sư phạm 86 KẾT LUẬN KHUYẾN NGHỊ 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Kết điều tra sử dụng phương pháp, biện pháp dạy học 26 Bảng 2.1 Cấu trúc nội dung chương trình Sinh học 11, THPT 30 Bảng 2.2 Phân biệt chế hấp thụ ion khoáng thụ động chủ động 39 Bảng 2.3 So sánh quang hợp nhóm thực vật 47 Bảng 2.4 Phân biệt phân giải hiếu khí phân giải kị khí 49 Bảng 2.5 So sánh nguồn gốc Prôtêin có thịt thú 52 Bảng 2.6 So sánh trình tiêu hóa thú ăn cỏ thú ăn thịt 53 Error! Error! Hyperlink reference not valid.Error! Hyperlink reference not valid.Kết Hyperlink kiểm tra TN 82 Phân reference loại kết kiểm tra TN 82 Tổng not hợp tham số đặc trưng kiểm tra TN 83 Kết valid.Error! kiểm tra sau TN 84 Phân loại Hyperlink kết kiểm tra sau TN 84 Tổng hợp reference tham số đặc trưng kiểm tra sau TN 85 not valid.Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 v DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Cơ chế hấp thụ ion khoáng rễ thực vật 37 Hình 2.2 Hướng di chuyển dòng nước 40 Hình 2.3 Hấp thụ nước thoát nước thực vật 43 Hình 2.4 Thực vật C3 (Lúa nước) thực vật CAM (Xương rồng) 45 Hình 2.5 Thực vật điều kiện bình thường điều kiện thiếu oxi 48 Hình 2.6 Sự khác quan tiêu hóa động vật 50 Hình 2.7 Biểu đồ so sánh lượng phân bón cho lúa mùa lúa chiêm 61 Hình 2.8 Một số khái niệm trình vận chuyển chất 68 Hình 2.9 Bản đồ khái niệm trình vận chuyển chất 69 Hình 2.10 Một số khái niệm trình đồng hóa nitơ thực vật 70 Hình 2.11 Bản đồ khái niệm trình đồng hóa nitơ thực vật 71 Hình 2.12 Một số khái niệm chế tiêu hóa động vật có túi tiêu hóa72 Hình 2.13 Bản đồ khái niệm chế tiêu hóa động vật có túi tiêu hóa73 Hình 2.14 Một số khái niệm chế hô hấp sáng thực vật 74 Hình 2.15 Bản đồ khái niệm chế hô hấp sáng thực vật 75 Hình 2.16 Một số khái niệm hệ tuần hoàn kép động vật 76 Hình 2.17 Bản đồ khái niệm hệ tuần hoàn kép động vật 77 Hình 3.1 Biểu đồ phân loại kết kiểm tra TN 83 Hình 3.2 Biểu đồ so sánh điểm trung bình cộng kiểm tra TN 84 Hình 3.3 Biểu đồ phân loại kết kiểm tra sau TN 85 Hình 3.4 Biểu đồ so sánh điểm trung bình cộng kiểm tra sau TN86 v i MỞ ĐẦU Lýdo chọn đề tài Ngày tri thức nhân loại phát triển không ngừng, cách mạng thông tin bùng nổ, khoa học công nghệ tiến vượt bậc Bên cạnh toàn cầu hóa hội nhập, đặc điểm xã hội đại, không ngừng gia tăng "Đó vừa trình hợp tác để phát triển, vừa trình cạnh tranh kinh tế liệt quốc gia" [34, tr 7] Ở Việt Nam, chất lượng giáo dục, đào tạo "vẫn thấp so với yêu cầu phát triển đất nước thời kỳ so với trình độ nước có giáo dục tiên tiến khu vực giới" [33, tr 5] Vì giáo dục đào tạo phải đổi cho ngang tầm trình độ phát triển kinh tế khoa học công nghệ thời đại Nghị Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung Ương Đảng khóa 11 nêu rõ "Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế" Trong văn kiện Đảng ghi rõ "nhà trường phải đào tạo hệ trẻ theo hướng toàn diện có lực chuyên môn sâu, có ý thức khả tự tạo việc làm kinh tế hàng hóa nhiều thành phần" Nguyên lý giáo dục "Học đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình giáo dục xã hội" Bộ Giáo dục có định hướng giáo dục "Tinh giản nội dung dạy học, xây dựng triển khai dạy học chủ đề tích hợp, tăng cường hoạt động nhằm giúp người học vận dụng kiến thức liên môn vào giải vấn đề thực tiễn" Ngoài yêu cầu thực quan điểm "lấy người học làm trung tâm" công đổi giáo dục Theo Bộ Lao động, Thương binh Xã hội, Tổng cục dạy nghề (2014) [5, tr.42], Việt Nam, phần lớn người lao động mang thói quen tập quán người nông dân, thiếu động, lực sáng tạo thấp, chưa mạnh dạn việc tiếp thu khai phá cách làm ăn mới, lực làm việc theo nhóm khả thích ứng theo biến đổi môi trường làm việc hạn chế Trong trường học, hoạt động học tập lĩnh hội kiến thức người học học lớp thường thụ động, nhàm chán: lắng nghe, ghi chép kiến thức mà thầy cô giáo truyền đạt Các phương pháp dạy học truyền thống làm hạn chế hoạt động học tập chủ động, tích cực, sáng tạo người học Người thầy thực truyền đạt lượng kiến thức định SGK, thiếu tính thực tiễn, không phát huy lượng thông tin phong phú từ nhiều kênh thông tin đại Bối cảnh nước quốc tế vừa tạo thời lớn vừa đặt thách thức không nhỏ cho giáo dục nước nhà Sự đổi phát triển giáo dục diễn "qui mô toàn cầu tạo hội cho giáo dục Việt Nam nhanh chóng tiếp cận với xu mới, tri thức mới, sở lý luận, phương thức tổ chức, nội dung giảng dạy đại tận dụng kinh nghiệm quốc tế để đổi phát triển" [34, tr 9] "Đổi giáo dục nói chung, dạy học nói riêng chủ yếu đổi phương pháp Đây cách mạng giáo dục dạy học nay" [36, tr 34] Vì "tri thức giá trị tri thức phương pháp", nắm phương pháp nắm chìa khóa mở tất kho báu tri thức Thực tế đã có nhiều công trình sâu nghiên cứu từng phương pháp daỵ học nhằm nâng cao chất lượng daỵ hoc̣ nói chung dạy học môn Sinh hoc̣ THPT nói riêng Mỗi phương pháp cónhưng ưu điểm vàhạn chếriêng vìvậy đòi hoi người thầy phải lựa chọn, phối hợp các phương pháp dạy học cho phù hợp với muc tiêu nội dung dạy học với đối tượng người học Từ sở thực tiễn, lý luận nêu với mục đích nhằm phát huy tính sáng tạo lực tư cho HS, nâng cao chất lương dạy học thưc hiêṇ nghiên cứu đề tai : "Tích cực hóa hoạt đông nhân thức của học sinh day hoc "Chương 1: Chuyển hóa vật chất và lượng" - Sinh học 11, THPT" i c n g , h i S ệ G m K s ƣ p C h c m đ ề k i ể Đ m ề t k r i a ể m t h t ự r a ê ̉ t m r o t n r g a t s h ô ự ́ c ( n g h i p ệ h m ú t ) Đ k i Đ ê ề ̉ m k i t r o nước lại vận a chuyển suốt chiều cao I (dài) thân? I I P h ầ P n h ầ t n ự t l r u ắ ậ c n n ( g h i đ ệ i m ể m ( ) : V ì sa đ i ể m ) h : ủ C y â ế u u t : h e N o A c đ M ợ c c h v r ậ â n y c h B u y ể M n c c h cầu g sinhchất C C c k h o ả n g g i a n b o D C c Câu 2: Mạch rây thực vật mạch cấu tạo A Tế bào hình rây tế bào kèm B Tế bào hình rây tế bào nhu mô C Tế bào nhu mô tế bào kèm D Tất sai Câu 3: Mạch gỗ thực vật thường cấu tạo từ phận sau đây? A Quản bào vi ống B Quản bào mạch ống C Mạch ống vi ống D Mạch rây mạch ống Câu 4: Động cho vận chuyển nước mạch gỗ gì? A Lực đẩy rễ trình hút nước B Lực kéo tạo trình thoát nước C Lực liên kết phân tử nước với D Lực liên kết phân tử nước với thành mạch gỗ Câu 5: Hiện tượng ứ giọt chứng A Cây có thoát nước môi trường B Lá quan thải nước C Nước vận chuyển khắp thể D Hệ rễ có khả đẩy nước cách chủ động Đápán I Phần tự luận (5 điểm): Nước vận chuyển suốt chiều cao (dài) thân trình vận chuyển nước thân thực phối hợp giữa: - Lực hút nước (do trình thoát nước) Lực đẩy rễ (do trình hấp thụ nước) - Lực trung gian (dòng nước liên tục lực liên kết phân tử nước lực bám phân tử nước với thành mạch dẫn) II Phần trắc nghiệm (5 điểm): Câu Đáp án B A B B D 2.1.2 Đề kiểm tra số Đề kiểm tra I Phần tự luận (5 điểm): Cây vườn nhà đồi, có cường độ thoát nước qua cutin mạnh hơn? 103 II Phần trắc nghiệm (5 điểm): Câu 1: Đặc điểm cấu tạo tế bào khí khổng thuận lợi cho việc đóng mở? A Vách tế bào mỏng, vách dày B Vách tế bào dày, vách mỏng C Vách vách tế bào dày D Vách vách tế bào mỏng Câu 2: Yếu tố chi phối chủ yếu đóng mở khí khổng? A Nhiệt độ thay đổi B Độ ẩm không khí C Ánh sáng D Hoocmôn AIA Câu 3: Nước thoát qua chủ yếu qua phận nào? A Lớp cutin B Khí khổng C Gân D Thịt Câu 4: Độ ẩm không khí liên quan đến trình thoát nước nào? A Độ ẩm không khí thấp, thoát nước mạnh B Độ ẩm không khí cao, thoát nước mạnh C Độ ẩm không khí thấp, thoát nước yếu D Độ ẩm không khí cao, thoát nước không diễn Câu 5: Ý không với vai trò thoát nước lá? A Làm cho khí khổng mở khí O2 thoát không khí B Làm giảm nhiệt độ bề nặt C Làm cho khí khổng mở khí CO2 từ không khí vào cung cấp cho trình quang hợp D Tạo sức hút nước rễ Đápán I Phần tự luận (5 điểm): Cây vườn nhà thoát nước qua lớp cutin mạnh sống vườn sống điều kiện khí hậu thuận lợi hơn, chịu ảnh hưởng điều kiện ngoại cảnh đồi: lớp cutin mỏng nên nước dễ thoát 104 II Phần trắc nghiệm (5 điểm): Câu 5Đáp án B C B A A 2.1.3 Đề kiểm tra số Đề kiểm tra I Phần tự luận (5 điểm): Trình bày chiều hướng tiến hóa quan tiêu hóa động vật? II Phần trắc nghiệm (5 điểm): Câu 1: Ở hình thức tiêu hóa nội bào, thức ăn A.Tiêu hóa trực tiếp thành chất đơn giản nhờ lizôxôm B Gói không bào tiêu hóa biến thành chất dinh dưỡng C Gói không bào tiêu hóa lizôxôm phân giải D Tế bào hấp thụ trực tiếp Câu 2: Tiêu hóa túi tiêu hóa ưu việt tiêu hóa nội bào vì: A Có thể lấy thức ăn có kích thước lớn B Sự biến đổi thức ăn nhanh C Thức ăn biến đổi nhờ enzim tế bào túi tiêu hóa tiết D Enzim tiêu hóa không bị hòa loãng với nước Câu 3: Đoạn ống tiêu hóa quan trọng trình tiêu hóa học tiêu hóa hóa học động vật ăn thịt ăn tạp: A Miệng ruột B Miệng dày C Dạ dày ruột D Dạ dày tụy Câu 4: Niêm mạc ruột có nhiều nếp gấp trình tiến hóa nhằm? A Làm cản trở trình di chuyển viên thức ăn B Làm tăng bề mặt tiếp xúc ruột với thức ăn C Làm tăng số lượng tế bào tiết enzim tiêu hóa tế bào hấp thụ D Cả A, B C 105 Câu 5: So với túi tiêu hóa, ống tiêu hóa có cấu tạo hoàn chỉnh vì: A Có kích thước dài B Có phân hóa rõ rệt phần C Có miệng hậu môn phân biệt D Có phân hóa cao hệ enzim tiêu hóa đa dạng Đápán I Phần tự luận (5 điểm): + Từ chưa có quan tiêu hóa đến có quan tiêu hóa đơn giản + Từ không bào tiêu hóa (chỉ túi chứa nhỏ có chưa có enzim tiêu hóa) đến hình thành túi tiêu hóa (có tế bào tiết enzim) xuất ống tiêu hóa có cấu tạo ngày phân hóa phức tạp chuyên hóa chức ngày cao + Nhờ hoàn thiện dần cấu tạo hệ tiêu hóa mà trình tiêu hóa hấp thụ thức ăn ngày nhanh chóng hiệu II Phần trắc nghiệm (5 điểm) Câu 5Đáp án C A C D B 2.2 Đề kiểm tra sau thực nghiệm 2.2.1 Đề kiểm tra số Đề kiểm tra I Phần tự luận (5 điểm): Vì nói trình tiêu hóa thức ăn ống tiêu hóa hoàn thiện nhất? II Phần trắc nghiệm (5 điểm): Câu 1: Con đường thoát nước qua bề mặt (qua cutin) có đặc điểm là: A Vận tốc nhỏ, không điều chỉnh B Vận tốc lớn, không điều chỉnh C Vận tốc nhỏ, điều chỉnh việc đống mở khí khổng D Vận tốc lớn, điều chỉnh việc đống mở khí khổng 106 Câu 2: Tiêu hóa là: A Quá trình biến đổi chất dinh dưỡng có thức ăn thành chất đơn giản mà thể hấp thụ B Quá trình tạo chất dinh dưỡng từ thức ăn cho thể C Quá trình tạo chất dinh dưỡng lượng cho thể D Quá trình tạo chất dinh dưỡng cho thể Câu 3: Bộ phận có vai trò thoát nước lá? A Mặt B Mặt C Cuống D Mép Câu 4: Sự tiến hóa hình thức tiêu hóa diễn theo hướng A.Tiêu hóa ngoại bào - Tiêu hóa nội bào kết hợp tiêu hóa ngoại bào Tiêu hóa nội bào B Tiêu hóa nội bào kết hợp tiêu hóa ngoại bào - Tiêu hóa nội bào - Tiêu hóa ngoại bào C Tiêu hóa nội bào - Tiêu hóa nội bào kết hợp tiêu hóa ngoại bào - Tiêu hóa ngoại bào D Tiêu hóa nội bào - Tiêu hóa ngoại bào - Tiêu hóa nội bào kết hợp tiêu hóa ngoại bào Câu 5: Yếu tố động lực vận chuyển nước từ rễ lên lá? A Quá trình thoát nước B Áp suất rễ C Lực liên kết phân tử nước cột nước với thành mạch D Nồng độ dịch vận chuyển Đápán I Phần tự luận (5 điểm): Quá trình biến đổi thức ăn ống tiêu hóa hoàn thiện vì: + Ống tiêu hóa có phân hóa cấu tạo chuyên hóa chức nên thức ăn biến đổi hoàn toàn 107 + Trong ống tiêu hóa thức ăn di chuyển theo chiều nên bị trộn lẫn với chất thải enzim tiêu hóa không bị hòa loãng với nước + Trong ống tiêu hóa thức ăn bị biến đổi mặt học, hóa học sinh học nên triệt để, giúp cho hấp thu thuận lợi dễ dàng II Phần trắc nghiệm (5 điểm): Câu 5Đáp án A A B C D 2.2.2 Đề kiểm tra số 5: Sử dụng "Ví dụ 1: Kiểm tra, đánh giá 12: Hô hấp thực vật" mục 2.4.3.2 Sử dụng đồ khái niệm kiểm tra đánh giá 108 Các phiếu điều tra 3.1 Phiếu điều tra số (dành cho GV) PHIẾU ĐIỀU TRA SỐ (Dành cho giáo viên) Họ và tên giáo viên: Tổ nhóm chuyên môn: Trƣờng: Xin thầy (cô) vui lòng cho biết mức độ sử dụng phương pháp dạy học Sinh học trình giảng dạy "Chương 1: Chuyển hóa vật chất lượng" - Sinh học 11, THPT, cách đánh dấu X vào ô thích hợp Phƣơng STT phápvà biện pháp dạy học Diễn giảng Thuyết Sử dụng thƣờng xuyên Sử dụng không Rất Không bao thƣờng sử dụng sử dụng xuyên trình Dạy học nêu vấn đề Sử dụng tập thực tiễn Sử dụng đồ khái niệm 109 3.2 Phiếu điều tra số (dành cho HS) PHIẾU ĐIỀU TRA SỐ (Dành cho học sinh) Họ và tên học sinh: Lớp: Trƣờng: Sau học tập "Chương 1: Chuyển hóa vật chất lượng" - Sinh học 11, theo phương án thực nghiệm, em vui lòng đánh dấu (X) vào ô thích hợp đây: STT Các mức độ Các nội dung khảo sát Có Học theo dạy học nêu vấn đề, sử dụng tập thực tiễn đồ khái niệm, em có ghi nhớ, hiểu vận dụng kiến thức không? Các nhiệm vụ dạy học nêu vấn đề, tập đồ khái niệm có phù hợp với khả HS không? Em có thấy hứng thú, tự tin với học sử dụng dạy học nêu vấn đề, tập, đồ khái niệm không? Theo em, việc thực nhiệm vụ dạy học nêu vấn đề, sử dụng tập, đồ khái niệm có phát triển lực giải vấn đề cho em không? 110 Một phần Không có Theo em, việc thực nhiệm vụ dạy học nêu vấn đề, sử dụng tập, đồ khái niệm có phát triển tư lôgic cho em không? Theo em, việc thực nhiệm vụ dạy học nêu vấn đề, sử dụng tập, đồ khái niệm có phát triển lực sáng tạo cho em không? Em có hào hứng tham gia hoạt động muốn tiếp tục đươc học theo dạy học nêu vấn đề, sử dụng tập, đồ khái niệm không? 4.Tổng hợp kết TN sƣ phạm theo phiếu điều tra số Các mức độ STT Các nội dung khảo sát Có SL Một phần Không có % SL % SL % 71 83,5 10 11,8 4,7 67 78,8 12 14,1 7,1 Học theo dạy học nêu vấn đề, sử dụng tập thực tiễn đồ khái niệm, em có ghi nhớ, hiểu vận dụng kiến thức không? Các nhiệm vụ dạy học nêu vấn đề, tập đồ khái niệm có phù hợp với khả HS không? 111 Em có thấy hứng thú, tự tin với học sử dụng dạy học nêu vấn đề, tập đồ khái niệm 68 80,0 12 14,1 5,9 69 81,2 10,6 8,2 70 82,6 10 11,8 5,9 64 75,3 15 17,6 7,1 72 84,7 10,6 4,7 không? Theo em, việc thực nhiệm vụ dạy học nêu vấn đề, sử dụng tập, đồ khái niệm có phát triển lực giải vấn đề cho em không? Theo em, việc thực nhiệm vụ dạy học nêu vấn đề, sử dụng tập, đồ khái niệm có phát triển tư lôgic cho em không? Theo em, việc thực nhiệm vụ dạy học nêu vấn đề, sử dụng tập, đồ khái niệm có phát triển lực sáng tạo cho em không? Em có hào hứng tham gia hoạt động muốn tiếp tục đươc học theo dạy học nêu vấn đề, sử dụng tập đồ khái niệm không? 112 ... nghiên cứu Các biện pháp PPDH nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức HS dạy học "Chương 1: Chuyển hóa vật chất lượng" - Sinh học 11, THPT 3.3 Phạm vi nghiên cứu Các biện pháp PPDH tích cực dạy học. .. ngư i thực nắm vững mà giành hoạt động thân Ngư i học thông hiểu ghi nhớ tr i qua hoạt động nhận thức tích cực em ph i có cố gắng trí tuệ c Tích cực hóa: Kh i niệm tích cực hóa khác v i tính tích. .. tượng, trình sống Ngư i ta chia kh i niệm sinh học thành kh i niệm đ i cương kh i niệm chuyên khoa + Kh i niệm sinh học đ i cương: Kh i niệm sinh học đ i cương lo i kh i niệm phản ánh cấu trúc,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học chương i chuyển hóa vật chất và năng lượng sinh học 11 trung học phổ thông , Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học chương i chuyển hóa vật chất và năng lượng sinh học 11 trung học phổ thông , Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học chương i chuyển hóa vật chất và năng lượng sinh học 11 trung học phổ thông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay