Xác định tỷ lệ nhiễm enterovirus ở bệnh nhi vào điều trị tại bệnh viện nhi trung ương năm 2011

96 131 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 13:23

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Khúc Thị Rềnh Hoa XÁC ĐỊNH TỶ LỆ NHIỄM ENTEROVIRUS BỆNH NHI VÀO ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƢƠNG NĂM 2011 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Khúc Thị Rềnh Hoa XÁC ĐỊNH TỶ LỆ NHIỄM ENTEROVIRUS BỆNH NHI VÀO ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƢƠNG NĂM 2011 Chuyên ngành: Vi sinh vật học Mã số:60 42 40 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHÙNG THỊ BÍCH THỦY Hà Nội - 2015 Luận văn tốt nghiệp Khúc Thị Rềnh Hoa LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn này, nhận đƣợc nhiều giúp đỡ từ thầy cô giáo, đồng nghiệp, bạn bè gia đình Với tất kính trọng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS.Phùng Thị Bích Thủy - Trƣởng khoa Nghiên cứu sinh học phân tử bệnh truyền nhiễm - Bệnh viện Nhi Trung Ƣơng Chị truyền đạt cho kiến thức, phƣơng pháp tác phong làm việc nghiêm túc, trực tiếp hƣớng dẫn tận tình động viên suốt trình học tập nghiên cứu Chị xây dựng ý tƣởng tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành luận văn Tôi xin cảm ơn tới tất bạn đồng nghiệp khoa Nghiên cứu sinh học phân tử bệnh truyền nhiễm - Bệnh viện Nhi Trung Ƣơng giúp đỡ động viên tạo điều kiện cho hoàn thành luận văn Tôi xin đƣợc gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu, phòng Đào tạo sau đại học thầy cô giáo môn Vi sinh - Trƣờng đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học tập Đồng thời xin chân thành cảm ơn thầy cô hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp cho ý kiến quý báu, giúp đỡ để bảo vệ thành công đề tài Và cuối xin bày tỏ lòng biết ơn tới bố mẹ, ngƣời thân gia đình, bạn bè đồng nghiệp yêu thƣơng, khuyến khích, động viên trình học tập hoàn thành luận văn Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn tất giúp đỡ quý báu Hà Nội, tháng 11 năm 2015 Khúc Thị Rềnh Hoa Luận văn tốt nghiệp Khúc Thị Rềnh Hoa MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 1.1 TỔNG QUAN VỀ BỆNH DO ENTEROVIRUS 1.1.1 Giới thiệu chung bệnh Enterovirus (EVs) gây 1.1.2 Dịch tễ học bệnh Enterovirus gây .4 1.2 ENTEROVIRUS 11 1.2.1 Phân loại 11 1.2.2 Cấu trúc Enterovirus 14 1.2.3 Quá trình chép EVs .21 1.3 CÁC PHƢƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN EV TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM .25 1.3.1 Mẫu bệnh phẩm 25 1.3.2 Phƣơng pháp nuôi cấy virus .25 1.3.3 Phƣơng pháp huyết học 27 1.3.4 Phƣơng pháp sinh học phân tử 28 CHƢƠNG II : ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 2.1 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 35 2.1.1 Đối tƣợng nghiên cứu .35 2.1.2 Cỡ mẫu .35 2.1.3 Địa điểm nghiên cứu 35 2.1.4.Thời gian nghiên cứu .36 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 Luận văn tốt nghiệp Khúc Thị Rềnh Hoa 2.3 ỨNG DỤNG PHƢƠNG PHÁP SINH HỌC PHÂN TỬ TRONG NGHIÊN CỨU .36 2.3.1 Mẫu bệnh phẩm 36 2.3.2 Sinh phẩm hóa chất 36 2.3.4 Các bƣớc tiến hành chẩn đoán 39 CHƢƠNG III: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 46 3.1 TỶ LỆ DƢƠNG TÍNH EV ĐƢỢC CHẨN ĐOÁN BẰNG PHƢƠNG PHÁP SINH HỌC PHÂN TỬ 46 3.1.1 Tỷ lệ dƣơng tính EVs chẩn đoán theo phƣơng pháp RT-PCR .46 3.1.2 Tỷ lệ EVs dƣơng tính chẩn đoán theo phƣơng pháp realtime RT-PCR 48 3.2 TỶ LỆ DƢƠNG TÍNH EV71 CHẨN ĐOÁN THEO PHƢƠNG PHÁP SINH HỌC PHÂN TỬ 50 3.2.1 Tỷ lệ dƣơng tính EV71 chẩn đoán theo phƣơng pháp RT-PCR 50 3.2.2 Tỷ lệ dƣơng tính EV71 chẩn đoán theo phƣơng pháp realtime RT-PCR 52 3.3 So sánh tỷ lệ dƣơng tính EVs EV71 đƣợc chẩn đoán hai phƣơng pháp RT-PCR realtime RT-PCR .54 3.4 TỶ LỆ PHÂN BỐ EVs VÀ EV71 THEO GIỚI TÍNH 58 3.4.1 Tỷ lệ phân bố EVs theo giới tính .58 3.4.2 Tỷ lệ phân bố EV71 theo giới tính 59 3.5 TỶ LỆ PHÂN BỐ EVs VÀ EV71 THEO NHÓM TUỔI 60 3.5.1 TỶ lệ phân bố EVs theo nhóm tuổi 60 3.6.2 Tỷ lệ phân bố EV71 theo nhóm tuổi 62 3.6 TỶ LỆ PHÂN BỐ EVs VÀ EV71 THEO MÙA 64 3.6.1 Tỷ lệ phân bố EVs theo mùa 64 Luận văn tốt nghiệp Khúc Thị Rềnh Hoa 3.6.2 Tỷ lệ phân bố EV71 theo mùa 66 3.7 Tỷ lệ phân bố EVs EV71 theo địa dƣ 68 3.8 Tỷ lệ trẻ nhiễm EVs EV71 với triệu chứng nhập viện 69 3.9 Tỷ lệ gây biến chứng EVs EV71 trẻ 70 KHUYẾN NGHỊ .74 TÀI LIỆU THAM KHẢO .75 Luận văn tốt nghiệp Khúc Thị Rềnh Hoa DANH MỤC BẢNG Bảng Bảng 1.1 Bảng 1.2 Bảng 1.3 Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 Tên bảng Các hội chứng EV gây Trang Tình trạng nhiễm Poliovirus giới Phân loaị EV 12 Sinh phẩm hóa chất dùng nghiên cứu 37 Trình tự mồi probe đƣợc sử dụng nghiên cứu 38 Thành phần phản ứng RT-PCR chẩn đoán EV 40 Chu trình nhiệt cho phản ứng RT-PCR EV 41 Thành phần phản ứng Realtime RT-PCR chẩn đoán EV 42 Chu trình nhiệt cho phản ứng realtime RT-PCR EV 42 Thành phần phản ứng RT-PCR chẩn đoán EV71 43 Chu trình nhiệt cho phản ứng RT-PCR EV71 43 Thành phần phản ứng Realtime RT-PCR chẩn đoán EV71 44 Bảng 2.10 Chu trình nhiệt cho phản ứng realtime RT-PCR EV71 Tỷ lệ dƣơng tính EV chẩn đoán đoán phƣơng pháp RT-PCR Bảng 3.1 Tỷ lệ dƣơng tính EV chẩn đoán phƣơng pháp realtime RTPCR Bảng 3.2 44 47 49 Tỷ lệ dƣơng tính EV71 chẩn đoán phƣơng pháp RT-PCR 51 Bảng 3.4 Tỷ lệ dƣơng tính EV71 chẩn đoán phƣơng pháp realtime RT-PCR 54 Bảng 3.5 So sánh kết chẩn đoán EV hai phƣơng pháp RT-PCR realtime RT-PCR 55 Bảng 3.6 Nồng độ EVs mẫu phát thêm kỹ thuật realtime RTPCR 56 Bảng 3.3 Luận văn tốt nghiệp Bảng 3.7 Khúc Thị Rềnh Hoa So sánh kết chẩn đoán EV71 hai phƣơng pháp RT-PCR realtime RT-PCR Chu kỳ ngƣỡng mẫu dƣơng tính EV71 phát thêm kỹ Bảng 3.8 Bảng 3.9 thuật realtime RT-PCR Tỷ lệ phân bố EV theo giới tính 57 57 58 Bảng 3.10 Tỷ lệ phân bố EV71 theo giới tính 59 Bảng 3.11 Tỷ lệ phân bố EV theo độ tuổi 61 Bảng 3.12 Tỷ lệ phân bố EV71 theo độ tuổi 63 Bảng 3.13 Tỷ lệ phân bố EV theo mùa 65 Bảng 3.14 Tỷ lệ phânbố EV71 theo mùa 66 Bảng 3.15 Tỷ phân bố EVs EV71 theo địa dƣ 68 Bảng 3.16 Tỷ lệ nhiễm EVs EV71 với nguyên nhân nhập viện khác 70 trẻ Bảng 3.17 Tỷ lệ biến chứng trẻ nhiễm EVs EV71 71 Luận văn tốt nghiệp Khúc Thị Rềnh Hoa DANH MỤC HÌNH Hình Hình 1.1 Tên hình Bản đồ biểu thị số xuất thƣờng xuyên tỷ lệ mắc bệnh chân tay miệng EV Hình 1.2 Sƣ̣ tổ chƣ́c cấu trúc vỏ capsit môṭ EV Hình 1.3 Hê g̣ en của EV P1, P2, P3 sản phẩm trình cắt nối Môṭ đoaṇ trinh tƣ̣ axit amin VP1 (đoaṇ 150 - 200) chủng EV71 tƣ̀ Tây Úc nhóm gen C2 Hình 1.6 Các kiểu gen EV71lƣu hành từ năm 1970 - Hình 1.7 g 11 14 16 protein ban đầu của phân tƣ̉ polyprotein Hình 1.4 Cấu trúc vỏ cấu trúc hệ gen EV Hình 1.5 Tran Mối liên hệ subgenogroup EV71 khu vực Châu Á 18 18 19 21 Thái Bình Dƣơng Hình 1.8 Quá trình chép EV 23 Hình 1.9 Quá trình lây truyền bệnh EV 25 Hình 1.10 Tác dụng EV71 tế bào thận khỉ rherus 26 Hình 1.11 Nguyên lý phản ứng RT-PCR 29 Hình 1.12 Biểu đồ quan hệ chu kỳ tín hiệu huỳnh quang phản 30 ứng Realtime PCR Hình 1.13 Cơ chế hoạt động taqman probe 32 Hình 1.14 Biểu đồ phản ứng định lƣợng Realtime PCR 33 Luận văn tốt nghiệp Khúc Thị Rềnh Hoa Hình 3.1 Kết điện di sản phẩm RT-PCR chẩn đoán EV 46 Hình 3.2 Tỷ lệ dƣơng tính EV chẩn đoán phƣơng pháp RT-PCR 47 Hình 3.3 Kết Realtime RT-PCR chẩn đoán EV 48 Hình 3.4 Tỷ lệ dƣơng tính EV chẩn đoán phƣơng pháp realtime RT- 49 PCR Hình 3.5 Kết điện di sản phẩm RT-PCR chẩn đoán EV71 50 Hình 3.6 Tỷ lệ dƣơng tính EV71 chẩn đoán phƣơng pháp RT-PCR 52 Hình 3.7 Kết realtime RT-PCR chẩn đoán EV71 53 Hình 3.8 Tỷ lệ dƣơng tính EV71 chẩn đoán phƣơng pháp realtime 54 RT-PCR Hình 3.9 Đồ thị phản ứng realtime RT-PCR đo nồng độ EVs 56 Hình 3.10 Phân bố EV theo giới tính 58 Hình 3.11 Phân bố EV71 theo giới tính 59 Hình 3.12 Phân bố EV theo độ tuổi 61 Hình 3.13 Phân bố EV71 theo độ tuổi 63 Hình 3.14 Phân bố EV theo mùa 65 Hình 3.15 Phân bố EV71 theo mùa 67 Hình 3.16 Tỷ lệ phân bố EVs EV71 theo địa dƣ 69 BẢNG KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT Luận văn Thạc sĩ Khoa họcKhúc Thị Rềnh Hoa % Dƣơng tính 60 30 Tổng 52 % dƣơng tính 20 19.2 40 30 b ệ n h 20 10 10 0 0 0 Tháng 1- Tháng 4-6 Tháng - Tháng 10-12 Hình 3.15: Phân bố EV71 theo mùa Nhìn vào Bảng 3.13và Hình 3.15tỷ lệ nhiễm EV71 theo mùa thấy trẻ bị nhiễm virus EV71 vào tháng đầu năm, số trẻ bị nhiễm tăng nhanh từ tháng đến tháng giảm vào tháng cuối năm (tháng 10-12) Sự phân bố EV71 theo mùa năm có xu hƣớng giống với EV Theo nhƣ mô tả tổ chức y tế giới tỷ lệ EV71 nƣớc nhiệt đới có xu hƣớng tăng vào mùa hè mùa thu [49] Trong nghiên cứu tác giả Nguyễn Thị Bích Ngọc cộng công bố đặc điểm dịch tễ EV71 năm 2011 tỉnh phía nam cho thấy, tỷ lệ trẻ nhiễmEV71 tăng cao từ tháng đến tháng 11[27] Trong bệnh viện Nhi trung ƣơng thấy số trẻ nhiễm EV71 tăng từ tháng tới tháng bắt đầu giảm từ tháng 10 tới tháng 12 Nguyên nhân có khác miền vùng địa lý khác khí hậu nhƣ điều kiện sống khác Khác với đặc điểm dịch tễ EV71 đƣợc tổ chức y tế giới mô tả tăng cao vào mùa hè mùa thu nƣớc nhiệt đới.Kết nghiên cứu lại tăng vào mùa thu đầu mùa đông di cƣ virus từ miền nam miền bắc Nguyên nhân năm 2011 đỉnh điểm vụ dịch chân tay miệng EV gây ra, vụ dịch khởi phát từ tỉnh phía Nam sau lan dần tỉnh phía Bắc Khóa 2010-2012 67 Luận văn Thạc sĩ Khoa họcKhúc Thị Rềnh Hoa Chính mà có khác biệt tỷ lệ phân bố theo mùa miền nam miền bắc Thêm vào đó, thời gian năm giai đoạn chuyển mùa từ thới tiết nóng nắng sang lạnh cộng thêm ẩm ƣớt môi trƣờng lý tƣởng cho bệnh đƣờng hô hấp phát triển Chính virus EV đƣợc tạo điều kiện thuận lợi để phát tán làm cho tỷ lệ trẻ nhiễm bệnh tăng cao 3.7 Tỷ lệ phân bố EVs EV71 theo địa dƣ Dựa vào số lƣợng trẻ điều trị bệnh viện Nhi trung ƣơng đến từ tỉnh thành khác nhau, tiến hành điều tra tỷ lệ trẻ nhiễm EVs EV71 theo số tỉnh có số trẻ nhiều khu vực Kết thu đƣợc Bảng 3.15 Hình 3.16 sau: Bảng 3.15: Tỷ lệ phân bố EVs EV71 theo địa dƣ %EV71 Nơi sinh sống Tổng EV dƣơng tính % EV Hà Nội 82 41 50,0% 17,1% Bắc Ninh 41 10 24,4% 10,0% Hải Dƣơng 35 20,0% 0,0% Bắc Giang 27 22,2% 16,7% Hƣng Yên 30 10 33,3% 20,0% Nam Định 17 29,4% 0,0% Khác 23 30,4% 14,3% Khóa 2010-2012 68 EV71 dƣơng tính Luận văn Thạc sĩ Khoa họcKhúc Thị Rềnh Hoa Tổng 90 60% EV dƣơng tính EV71 dƣơng tính % EV %EV71 60 30% 30 0% Hà Nội Bắc Ninh Hải Dƣơng Bắc Hƣng YênNam Định Giang Khác Hình 3.16:Tỷ lệ phân bố EVs EV71 theo địa dƣ Nhìn vào Bảng 3.14 Hình 3.16 tỷ lệ trẻ nhiễm EVs EV71 theo địa dƣ thấy rằng: Hà Nội thành phố có tỷ lệ nhiễm EVs EV71 cao nhất, sau Hƣng Yên Số lạ nằm rải rác số tỉnh lân cận nhƣ Bắc Ninh, Hải Dƣơng, Nam Định , tỉnh tỷ lệ trẻ nhiễm EVs Và EV71 tƣơng đƣơng Để giải thích phân bố theo địa dƣ EVs EV71, thấy năm 2011 năm đỉnh điểm bệnh tay chân miệng mà tác nhân EV71 subtype EVs gây ra, theo điều tra cục y tế dự phòng [1] năm 2011 bệnh tay chân miệng tỉnh miền bắc, Hà Nội thành phố có tỷ lệ trẻ nhiễm bệnh nhiều Do vậy, tỷ lệ nhiễm EVs EV71 tỉnh thành có tƣơng quan với tỷ lệ trẻ nhiễm bệnh chân tay miệng 3.8 Tỷ lệ trẻ nhiễm EVs EV71 với triệu chứngnhập viện Tiến hành điều tra 86 bệnh nhân nhiễm EVs 12 bệnh nhân nhiễm EV71 với lý nhập viện khác nhau, kết thu đƣợc Bảng 3.15 sau: Khóa 2010-2012 69 Luận văn Thạc sĩ Khoa họcKhúc Thị Rềnh Hoa Bảng 3.16: Tỷ lệ nhiễm EVs EV71 với nguyên nhân nhập viện khác Lý vào viện trẻ Số ca dƣơng tính EVs 10 (83,3%) 80 (93,0%) Sốt Phát ban 75 (87,2%) Co giật, run chi (7,0%) Giật (8,1%) Li bì 10 (11,6%) Tím tái (3,5%) Nôn (5,8%) Khác 11 (12,8%) Số ca dƣơng tính EV71 (66,7%) (16,7%) (33,3%) (8,3%) (8,3%) (16,7%) (8,3%) Theo nhƣ Bảng 3.16 mô tả nguyên nhân vào viện bệnh nhân nhiễm EVs EV71 sốt với tỷ lệ lần lƣợt 93,0% 83,3%, nguyên nhân thứ hai trẻ phát ban với tỷ lệ 87,2% 66,7% Các nguyên nhân nghiêm trọng nhƣ giật mình, li bì, tím tái, nôn xuất nhƣng chiếm tỷ lệ nhỏ Đây triệu chứng thƣờng có hệ thống miễn dịch thể nhiễm virus điển hình nhƣ sốt, EVs EV71 nguyên gây bệnh chân tay miệngnênphát ban chiếm tỷ lệ lớn Một số trẻ kèm với sốt, phát ban thêm triệu chứng giật mình, li bì dấu hiệu biến chứng thần kinh hay trẻ có dấu hiệu tím tái, nôn dấu hiệu biến chứng tim mạch hay suy hô hấp Tuy nhiên, triệu chứng chiếm tỷ lệ nhỏ 3.9 Tỷ lệ gây biến chứng EVs EV71 trẻ Trên 86 bệnh nhân dƣơng tính với EVs 12 bệnh nhân dƣơng tính với EV71, tiếp tục điều tra tỷ lệ gây biến chứng nhƣ viêm não, viêm phế quản, viêm tim, mạch nhanh, tăng huyết áp, phù phổi cấp Kết thu đƣợc Bảng 3.17 sau: Khóa 2010-2012 70 Luận văn Thạc sĩ Khoa họcKhúc Thị Rềnh Hoa Bảng 3.17: Tỷ lệ biến chứng trẻ nhiễm EVs EV71 Biến chứng Viêm não, màng não Viêm phế quản Số ca dƣơng tính EVs Số ca dƣơng tính EV71 10 (11,6%) (25%) (4,7%) (8,3%) (2,3%) (8,3%) Viêm phổi Mạch nhanh (>170nhịp/phút) Tăng huyết áp Viêm tim Sốc Phù phổi cấp 30 (34,9%) (33,3%) 20 (23,3% (33,3%) (1,2%) (5,8%) (16,7%) (3,5%) (8,3%) Theo nhƣ Bảng 3.17 mô tả biến chứng thƣờng gặp nhóm trẻ nhiễm EVs thống kê mạch nhanh chiếm tỷ lệ 34,9%, tăng huyết áp chiếm 23,3%, biến chứng viêm não màng não chiếm tỷ lệ đáng kể 11,6%.Biến chứng sốc, phù phổi cấp, viêm tim biến chứng nặng nhƣng có xuất vụ dịch EVs năm 2011, thống kê đƣợc lần lƣợt 5,8%; 3,5% 1,2% Số bệnh nhân nhiễm EV71 có biến chứng tƣơng tự nhƣ vậy, nhóm biến chứng viêm não, mạch nhanh, tăng huyết áp chiếm tỷ lệ cao lần lƣợt là: 25%, 33,3% 33,3% Những bệnh nhân có biến chứng nặng nhƣ sốc, phù phổi, viêm tim chiếm tỷ lệ nhỏ.Để giải thích cho tỷ lệ bệnh nhân biến chứng mạch nhanh, tăng huyết áp, thần kinh tăng cao biến chứng khác virus công vào quan đích nhƣ da, tim hệ thần kinh trung ƣơng, hoại tử tế bào tổn thƣơng thâm nhiễm tế bào đơn nhân hệ thần kinh trung ƣơng, tế bào tổn thƣơng tập trung phần lớn quanh mạch máu Theo Wang cộng sự,2007, biến chứng phù phổi cấp rối loạn chức tự động nhiễm trùng cấu trúc đặc biệt thân não (viêm não sau) gây tổn thƣơng nhân phó giao cảm lƣng nhân đƣờng dẫn truyền biệt hóa đƣờng thần kinh giao Khóa 2010-2012 71 Luận văn Thạc sĩ Khoa họcKhúc Thị Rềnh Hoa cảm Do rối loạn hệ thần kinh thực vật gây tăng tính thấm mao mạch phổi dẫn đến phù phổi cấp[47] Khóa 2010-2012 72 Luận văn Thạc sĩ Khoa họcKhúc Thị Rềnh Hoa KẾT LUẬN Phƣơng pháp realtime RT-PCR chẩn đoán EVs EV71 có độ nhạy cao phƣơng pháp RT-PCR thông thƣờng Trẻ namtỷ lệ nhiễm EVs, EV71 tƣơng đƣơng với trẻ nữ theo tỷ lệ dƣơng tính lần lƣợt là: 1,22 : 1,16 : Nhóm tuổi dễ mắc EVs EV71 nhiều dƣới tuổi với tỷ lệ 42,9% 25,9% Trẻ mắc EVs EV71 cao từ tháng tới tháng với tỷ lệ lần lƣợt là: 52,5% 19,2% Hà Nội tỉnh miền Bắc có tỷ lệ trẻ nhiễm EVs EV71 cao là: 50% 17,1%/ Trẻ dƣơng tính với EVs EV71 triệu chứng nhập viện chiếm tỷ lệ cao sốt phát ban, có tƣơng quan với tỷ lệ trẻ nhiễm tay chân miệng thời điểm nghiên cứu Trẻ nhiễm EVs EV71 có nhiều biến chứng nguy hiểm, nhiên biến chứng mạch nhanh tăng huyết áp chiếm tỷ lệ cao biến chứng khác Khóa 2010-2012 73 Luận văn Thạc sĩ Khoa họcKhúc Thị Rềnh Hoa KHUYẾN NGHỊ Sử dụng phƣơng pháp realtime RT-PCR chẩn đoán sớm EVs EV71 phục vụ cho điều trị trẻ nhiễm virus Lƣu giữ tiếp tục subtype chủng EVs dƣơng tính phục vụ cho công tác nghiên cứu Khóa 2010-2012 74 Luận văn Thạc sĩ Khoa họcKhúc Thị Rềnh Hoa TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế(2011), "Báo cáo tình hình bệnh tay chân miệng toàn quốc biện pháp phòng chống dịch triển khai" Trƣơng Hữu Khanh cộng (2003), " Viêm não cấp trẻ em nhận dạng tác nhân EV71 " Tạp chí y học thực hành, số 462/2003 Bộ Y tế xuất bản, tr 210 214 Ngô Thị Hiếu Minh (2010), "Nghiên cứu dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng bệnh tay chân miệng trẻ em viện Nhi Trung ương".Luận văn thạc sỹ y học, Đại học y, Hà Nội Tăng Chí Thƣợng, Nguyễn Thanh Hùng, Đỗ Văn Niệm, Trƣơng Hữu Khanh, Bạch Văn Cam, Nguyễn Bạch Huệ, Anh Tuấn, Phan Kim Thoa, (2008) "Đặc điểm dân số học biểu lâm sàng bệnh chân tay miệng Enterovirus",tạp chí y học thực hành, 15(3), tr 87-93 Tài liệu tiếng Anh Armando M., De Palma, Inge Vliegen, Erik De Clercq, Johan Neyts, (2008), "Selective Inhibitors of Picornavirus Replication" Medicinal Research Reviews DOI 10.1002/med.20125 Atkinson W., Hamborsky J., McIntyre L., Wolfe S (2009), "Poliomyelitis" Epidemiogy and Prevention of Vaccine- Preventable Diseases (11), pp 231-44 Baek KA., Yeo SG et al.(2011), "Epidemics of enterovirus infection in Chungnam, Korea 2008 and 2009", (2010),Virol.J8: 297, doi: 10.1186/1743422X-8-297 Chatterjee S., Quarcoopome CO., Apenteng A (1970), "Unusual type of epidemic conjunctivitis in Ghana" Br Jophthalmol 54, pp 628-630 Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (2006), "Update on vaccinederived polioviruses" MMWR Morb Mortal Wkly Rep 55 (40), pp 1093-1097 Khóa 2010-2012 75 Luận văn Thạc sĩ Khoa họcKhúc Thị Rềnh Hoa 10 Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (2008), "Progress toward interruption of wild poliovirus transmission-worldwide, January 2007-April 2008" MMWR Morb Mortal Wkly Rep 57 (18), pp 489-494 11 Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (1994) "International Notes Certification of Poliomyelitis Eradication - the Americas, 1994" MMWR Morb Mortal Wkly Rep 43 (39): 720-722 12 Douglas Douglas D Richman,Richard J Whitley,Frederick G Hayden, (2002), clinnical virology, American Society for Microbiology, Washington DC 13 General News "Major Milestone reached in Global Polio Eradication: Western Pacific Region is certified Polio-Free".Health Educ Res 16 (1): 109.doi:10.1093 14 Harley A., Rotbart, (2002), "Clinical Significance, Diagnosis, and Treatment of Picornavirus Infections", Clinical Virology, pp 357-365 15 Hawley HB., Morin DP., Geraghty ME., Tomkow J., Philips CA (1973), "Coxsackievirus B epidemic at boy's summer camp isolation of virus from swimmim water Jama med, 226(1), pp 33-36 16 Hayward JC et al (1989), "Outbreak of poliomyelitis-like paralysis associated with enterovirus 71" Pediatric Infectious Disease Journal, 8(9), pp 611-616 17 Jang SK., H-G Krausslich, MJH Nicklin, GM Duke, AC Palmenberg, and E Wimmer, (1988), "A Segmentof the 5'Nontranslated Region Encephaomyocarditis Virus RNA Directs Internal Entry of Ribosomes During in Vitro Translation." J Virol, 62, pp 2636-43 18 Jenista JA., Powell KR., Menegus MA., (1984), "Epidemiologgy of neonatal enterovirus infection", J Pediatr, 104, pp 685-90 19 Jeon JS., Kim JK., Yu J., Kim JW (2014), "Epidemic trends of Enterovirus Infection from Pediatric Patients in Cheonan, Korea" J Clin lab Anal, doi: 10.1002/jcla.21830 20 Kinnunen E., T.Hovi., M Stenvik, O Hellstrom, J Porras, M.Kleemola, and M L Kantanen, (1987), "Localized outbreak of enteroviral meningitis in adult" Acta Neuro, 75, pp 346-351 Khóa 2010-2012 76 of Luận văn Thạc sĩ Khoa họcKhúc Thị Rềnh Hoa 21 Karen Meerovitch, Jerry Pelletier, and Nahum Sonenberg (1989), "5'-noncoding region of poliovirus RNA: implications for internal translation initiation", Genes & Development, 3(7), pp 1026-1034 22 Mastny, Lisa, (1999), "Eradicating Polio: A Model for International Cooperation" World watch Insitute 23 McMinn P., Stratov I, et al (2001), Neurological manifestations of enterovirus 71 infection in children during an outbreak of hand foot mouth disease in Western Australia Clin infect Dis 201(32), pp 236-242 24 Melnick, J L (1990), "Enterovirus: Poliovirus, coxsakieviruses, echoviruses, and newer enterovirus" In B N field, field virology, pp 549-605 25 Nishimura Y et al.(2009), "Human P- selectin glycoprotein ligand-1 is a functional receptor for EV71", Nature Medicine, 15(7), pp.794-798 26 Nino Khetsuriani, MD, Ashley LaMonte-Fowlkes, MPH, M Steven Oberste, PhD, Mark A Pallansch, PhD Enterovirus Surveillance - United States, 19702005 Division of Viral Diseases, National Center for Immunization and Respiratory Diseases 27 Ngoc TB Nguyen, Hau V Pham, Cuong Q Hoang, Tien M Nguyen, Long T Nguyen, Hung C Phan, Lan T Phan, Long N Vuand Nguyen N Tran Minh (2014), "Epidemiological and clinical characteristics of children who died from hand, foot and mouth disease in Vietnam, 2011" BMC Infectious Diseases , 14, pp 341 28 Noordhoek GT., Weel JF., Poelstra E., Hooghiemstra M., Brandenburg AH (2008), "Clinical validation of a new real-time PCR assay for detection of enteroviruses and parechoviruses, and implications for diagnostic procedures" J Clin Virol, 41(2), pp 75-80 29 Oberste MS., Maber K., Kilpartrick DR et al (1999), "Typing of human enterovirus by partial sequencing of VP1" J Clin microbial, 37, pp 1288 - 1293 30 Ooi EE, et al (2002), Seroepidemiology of human enterovirus 71, Singapore Emerging Infectious Diseases, 8(9), pp 995-997 Khóa 2010-2012 77 Luận văn Thạc sĩ Khoa họcKhúc Thị Rềnh Hoa 31 Ooi MH, et al (2010), Clinical features, diagnosis and management of human enterovirus 71 infection Lancet Neurology, 9(11), pp 1097-1105 32 Ooi MH, et al (2007), "Evaluation of different clinical sample types in diagnosis of human enterovirus 71-associated hand-foot-and-mouth disease" Journal of Clinical Microbiology, 45(6), pp 1858-1866 33 Perez-Velez CM et al (2007), "Outbreak of neurologic EV71 disease a diagnostic challenge", Clin.Infect.Dis, 45, pp 950-957 34 Phan Van Tu, Nguyen Thi Thanh Thao, David Perera, Truong Khanh Huu, Nguyen Thi Kim Tien, Tang Chi Thuong, Ooi Mong How, Mary Jane Cardosa, and Peter Charles McMinn, (2007), "Epidemiologic and Virologic Investigation of Hand, Foot, and Mouth Disease, Southern Vietnam, 2005" Emerging Infectious Diseases, 13 (11), pp 1733-1741 35 Piyada Linsuwanon,Jiratchaya Puenpa, Sheng-Wen Huang, Ya-Fang Wang, John Mauleekoonphairoj, Jen-Ren Wang and Yong Poovorawan, (2014), " Epidemiology and seroepidemiology of human enterovirus 71 among Thai populations" Journal of Biomedical Science.doi:10.1186/1423-0127-21-16 36 Qunying Mao, Yiping Wang, Xin Yao, Lianlian Bian, Xing Wu, Miao Xu, and Zhenglun Liang, (2014),"Coxsackievirus A16 Epidemiology, diagnosis, and vaccine" Hum Vaccin Immunother 10(2), pp 360-367 37 RomeroJR, Steven Hinrichs, Deborah Perry, Robert Kruger, Merrill Magelli, (1998), "Impact of Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction Diagnosis of Enterovirus Infections on the Care of Febrile Children" Pediatric Research 43, pp 156-156 38 Ru WP., Kang K., You AG., Xia SL (2010), "Analysis on clinical and epidemiological characteristics of severe cases infected by EV71" Chinese journal of experimental and clinical virology, 24(6), pp 448-450 39 Schmidt NJ, Lennette EH, Ho HH (1974), "An apparently new enterovirus isolated from patients with disease of the central nervous system" Journal of Infectious Diseases, 129(3), pp 304- 309 Khóa 2010-2012 78 Luận văn Thạc sĩ Khoa họcKhúc Thị Rềnh Hoa 40 Solomon T, et al (2010), "Virology, epidemiology, pathogenesis and control of enterovirus 71" Lancet Infectious Diseases, 10(11), pp 778-790 41 Sun Li-mei, Zheng Huan-gin, Zheng Hui-zhen, Guo-Xue, He Jian-feng, Guan Da-wei, Kang Min, Liu Zheng, Ke Chang-wen, Li Jian-sen, Liu Leng, Guo Runing, Hiromu Yoshida, and Lin Jin-yan, (2011), "An EV71 epidemic in Guangdong province of china, 2008: Epidemiological, clinical, virogenic manifestations", Jpn J Infect Dis, 64(1), pp 13-18 42 Tran Tan Thanh, Nguyen To Anh, Nguyen Thi Tham, Hoang Minh Tu Van, Saraswathy Sabanathan, Phan Tu Qui, Tran Thuy Ngan, Tran Thi My Van, Lam Anh Nguyet, Nguyen Thi Han Ny, Le Thi My Thanh, Ong Kien Chai, David Perera, Do Chau Viet, Truong Huu Khanh, Do Quang Ha, Ha Manh Tuan, Kum Thong Wong, Nguyen Thanh Hung, Nguyen Van Vinh Chau, Guy Thwaites, H Rogier van Doorn, and Le Van Tan, (2015), "Validation and utilization of an internally controlled multiplex Real-time RT-PCR assay for simultaneous detection of enteroviruses and enterovirus A71 associated with hand foot and mouth disease" Virology Journal, 12:85DOI 10.1186/s12985- 015-0316-2 43 Truong Huu Khanh, Saraswathy Sabanathan, Tran Tan Thanh, Le Phan Kim Thoa, Tang Chi Thuong, Vu thi Ty Hang, Jeremy Farrar,Tran Tinh Hien, Nguyen Van Vinh Chau, and H Rogier van Doorn, (2012), "Enterovirus 71-associated Hand, Foot, and Mouth Disease, Southern Vietnam", Emerg Infect Dis, doi: 10.3201/eid1812.120929 44 V A Janes., R Minnaar., G Koen., H van EijK., K Dijkman-de Haan, D Pajkrt, K C Wolthers, K S Benschop, (2014), "Presence of human non-polio enterovirus and parechovirus genotypes in an Amsterdam hospital in 2007 to 2011 compared to national and international published surveillance data: a comprehensive review" Eurosurveillance, 46(19), pp 1-9 45 W Allan Nix, M Steven Oberste., and Mark A., Pallansch, (2006), "Sensitive, Seminested PCR Amplification of VP1 Sequences for Direct Identification of Khóa 2010-2012 79 Luận văn Thạc sĩ Khoa họcKhúc Thị Rềnh Hoa All Enterovirus Serotypes from Original Clinical Specimens" J Clin Microbiol 44(8), pp 2698-2704 46 Walter A Verstrepen, Sofie Kuhn, Mark M Kockx, Martine E Van De Vyvere, and An H Mertens, (2001), "Rapid Detection of Enterovirus RNA in Cerebrospinal Fluid Specimens with a Novel Single-Tube Real-Time Reverse Transcription-PCR Assay", J Clin Microbiol, 39(11), pp: 4093-4096 47 Wang SM; Lei HY et al.(2007), "Cerebrospinal fluid cytokines in EV71 brain stem encephalitis and echovirus meningitis infection of varying severity", Clin Micrbiol.Infect, 13, pp 677-682 48 Wei Li, Xiao Zhang, Xi Chen, Yu-Ping Cheng, Yi-Dong Wu, Qiang Shu, XueJun Chen and Shi-Qiang Shang, (2015), "Epidemiology of childhood enterovirus infections in Hangzhou, China" Virol J 2015, DOI: 10.1186/s12985-015-0294-4 49 World Health Organization (2011), A Guide to Clinical Management and Public Health Response for Hand, Foot and Mouth Disease (HFMD) 50 World Health Organization (2014), Polio-free certification South-East Asia 51 Xiao-ni Zoua, Xiao-zhuang, Zhangb, BoWangb, Yi-teng Qiub, (2012), "Etiologic and epidemiologic analysis of hand, foot, and mouth disease in Guangzhou city: a review of 4,753 cases" Braz J Infect Dis, 16(5) Salvador 52 Yi-hong Xie,Virasakdi Chongsuvivatwong, Zhenzhu Tang,Edward McNeil,Yi Tan, (2014), "Spatio-Temporal Clustering of Hand, Foot, and Mouth Disease at the County Level in Guangxi, China" Plos One DOI: 10.1371/journal.pone.0088065 53 Yu-Chun Wang , Fung-Chang Sung Modeling the Infections for Enteroviruses in Taiwan Institute of Environmental Health, National Taiwan University College of Public Health, Taiwan Trang web 54 http://www.merckmanuals.com/professional/infectious-diseases/enteroviruses 55 https://en.wikipedia.org/wiki/Poliomyelitis Khóa 2010-2012 80 B Luận văn Thạc sĩ Khoa họcKhúc Thị Rềnh Hoa 56 http://www.ninds.nih.gov/disorders/polymyositis/polymyositis.htm 57 http://www.nlv.ch/Enterovirus/Enterotaxonomy.htm 58 http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/mat/bioti/vk/airaksinen/ch1.htm 59 http://viralzone.expasy.org/all_by_species/97.html 60 http://www.microbiologybook.org/virol/picorna.htm 61 https://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_transcription_polymerase_chain_reaction 62 http://www.gene-quantification.de/real-time-pcr-guide-bio Khóa 2010-2012 81 ... HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHI N - Khúc Thị Rềnh Hoa XÁC ĐỊNH TỶ LỆ NHI M ENTEROVIRUS Ở BỆNH NHI VÀO ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƢƠNG NĂM 2011 Chuyên ngành: Vi sinh vật học... s bệnh nhi đến điều tri ṭ aị bêṇ h viêṇ Nhi Trung Ƣơng năm 2011 với muc̣ tiêu sau: Xác định đƣợc tỷ lệ dƣơng tính Enterovirus hai kỹ thuật RT-PCR realtime RT-PCR Xác điṇ h đƣợc tỷ lệ nhi ̃m... Bảng 3.14 Tỷ lệ phânbố EV71 theo mùa 66 Bảng 3.15 Tỷ lê phân bố EVs EV71 theo địa dƣ 68 Bảng 3.16 Tỷ lệ nhi m EVs EV71 với nguyên nhân nhập viện khác 70 trẻ Bảng 3.17 Tỷ lệ biến chứng trẻ nhi m EVs
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác định tỷ lệ nhiễm enterovirus ở bệnh nhi vào điều trị tại bệnh viện nhi trung ương năm 2011 , Xác định tỷ lệ nhiễm enterovirus ở bệnh nhi vào điều trị tại bệnh viện nhi trung ương năm 2011 , Xác định tỷ lệ nhiễm enterovirus ở bệnh nhi vào điều trị tại bệnh viện nhi trung ương năm 2011

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay