Thực trạng pháp luật về quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động ở việt nam

106 98 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 13:23

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NGUYN NGC MAI THựC TRạNG PHáP LUậT Về QUYềN QUảN LAO ĐộNG CủA NGƯờI Sử DụNG LAO ĐộNG VIệT NAM LUN VN THC S LUT HC H NI - 2015 I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NGUYN NGC MAI THựC TRạNG PHáP LUậT Về QUYềN QUảN LAO ĐộNG CủA NGƯờI Sử DụNG LAO ĐộNG VIệT NAM Chuyờn ngnh: Lut kinh t Mó s: 60 38 01 07 LUN VN THC S LUT HC Cỏn b hng dn khoa hc: TS NGUYN XUN THU H NI - 2015 LI CAM OAN Tụi xin cam oan Lun ny l cụng trỡnh nghiờn cu khoa hc ca riờng tụi Cỏc kt qu nờu Lun cha c cụng b ti bt k cụng trỡnh khoa hc no khỏc Cỏc trớch dn v vớ d a m bo chớnh xỏc, trung thc Vy tụi vit Li cam oan ny ngh Khoa Lut i hc quc gia H Ni xem xột tụi cú th bo v Lun Tụi xin chõn thnh cm n! Ngi cam oan Nguyn Ngc Mai MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc ch vit tt M U Chng 1: KHI QUT CHUNG V QUYN QUN Lí LAO NG CA NGI S DNG LAO NG V PHP LUT V QUYN QUN Lí LAO NG CA NGI S DNG LAO NG 1.1 Quyn qun lao ng ca ngi s dng lao ng 1.1.1 Khỏi nim quyn qun lao ng ca ngi s dng lao ng 1.1.2 c im quyn qun lao ng ca ngi s dng lao ng 10 1.1.3 Phõn loi quyn qun lao ng ca ngi s dng lao ng 12 1.2 Ph p l u t v q u y n q u n l ý la o n g c a n g i s d ng lao ng 16 1.2.1 Khỏi nim phỏp lut v quyn qun lao ng ca ngi s dng lao ng 16 1.2.2 Vai trũ ca phỏp lut v quyn qun lao ng ca ngi s dng lao ng 17 1.2.3 Ni dung ca phỏp lut v quyn qun lao ng ca ngi s dng lao ng 21 Chng 2: PHP LUT V QUYN QUN Lí LAO NG CA NGI S DNG LAO NG V THC TIN THI HNH VIT NAM 34 2.1 Phỏp lut v quyn xỏc lp cỏc cụng c qun lao ng v thc tin thi hnh 34 2.1.1 Phỏp lut v quyn ban hnh ni quy, quy ch, quyt nh ca ngi s dng lao ng v thc tin thi hnh 34 2.1.2 Phỏp lut v quyn thng lng, ký kt tha c lao ng th, hp ng lao ng v hp ng khỏc ca ngi s dng lao ng v thc tin thi hnh 40 2.2 Phỏp lut v quyn thc hin cỏc hot ng qun lao ng v thc tin thi hnh 48 2.2.1 Phỏp lut v quyn tuyn lao ng v thc tin thi hnh 48 2.2.2 Phỏp lut v quyn s dng lao ng v thc tin thi hnh 54 2.2.3 Phỏp lut v quyn chm dt s dng lao ng v thc tin thi hnh 71 Chng 3: HON THIN PHP LUT V NNG CAO HIU QU THC THI PHP LUT V QUYN QUN Lí LAO NG CA NGI S DNG LAO NG VIT NAM .74 3.1 Yờu cu ca vic hon thin phỏp lut v nõng cao hiu qu thc thi phỏp lut v quyn qun lao ng ca ngi s 3.2 dng lao ng 74 Mt s gii phỏp hon thin phỏp lut v nõng cao hiu 3.2.1 qu thc thi phỏp lut v quyn qun lao ng ca ngi s dng lao ng Vit 3.2.2 Nam 81 Sa i, b sung mt s quy nh ca phỏp lut v quyn q ca l T ng l i s d ng lao ng Vi t Na m 87 KT LUN 93 DANH MC TI LIU THAM KHO 94 DANH MC CC CH VIT TT BLL: B lut lao ng HL: Hp ng lao ng ILO: T chc lao ng quc t NL: Ngi lao ng NSDL: Ngi s dng lao ng QLL: Qun lao ng VCCI: Phũng thng mi v Cụng nghip Vit Nam M U Tớnh cp thit ca ti nghiờn cu Hin bi cnh nn kinh t th trng v hi nhp quc t, ngun lao ng v nhng gỡ xung quanh nú l ỏng quan tõm hng u bờn cnh cỏc yu t v ngun vn, mt bng, cụng ngh, Trong ú qun lao ng cú vai trũ ht sc quan trng, l yu t to nờn thnh cụng v sc cnh tranh ca cỏc doanh nghip Hot ng qun lao ng ca ch s dng lao ng i vi NL trc ht chu s tỏc ng t phớa nh nc vi cỏc chớnh sỏch phỏp lut Nh nc th hin s tỏc ng ca mỡnh thụng qua vic quy nh cỏc quyn qun lao ng ca NSDL cỏc bn phỏp lut NSDL vỡ hiu khụng ỳng v quyn nng ca mỡnh c phỏp lut trao cho m thng xy thc t l: mt l ngi s dng lao ng khụng s dng ht quyn qun lao ng ca mỡnh qun hiu qu; hai l ngi s dng lao ng hiu khụng ỳng quyn, lm dng quyn qun lao ng ca mỡnh xõm hi n quyn v li ớch hp phỏp ca ngi lao ng C hai tỡnh trng ny u dn n vic qun lao ng kộm hiu qu theo ú nng lc sn xut thp, dn n hiu qu kinh doanh kộm, nh hng n li ớch ca c ngi s dng lao ng, ngi lao ng v ton xó hi núi chung M nguyờn nhõn chớnh gõy hin tng ny l phỏp lut lao ng hin hnh quy nh v quyn qun lao ng ca NSDL cha phự hp v cha kh thi gõy khú khn cho vic ỏp dng phỏp lut Theo ú vic i sõu nghiờn cu, ỏnh giỏ thc trng phỏp lut lao ng Vit Nam v quyn qun ca NSDL thy c nhng mt hn ch ca phỏp lut v cú nhng gii phỏp sa i phự hp vi thc tin nhm gúp phn hon thin phỏp lut lao ng v ny l vic lm cp thit Hn na trờn thc t so vi quyn ca ngi lao ng thỡ quyn ca ngi s dng lao ng ớt c khoa hc phỏp nghiờn cu v quan tõm tng xng vỡ phỏp lut thng nghiờng v phớa bo v quyn v li ớch ca NL l bờn yu th hn, ngi s dng lao ng l mt bờn ch th quan h lao ng Vn quyn qun lao ng ca NSDL cũn tng i mi m, nú ch thc s c quan tõm nhng nm gn õy Quy nh phỏp lut li cha cú mt quy nh c th khng nh hot ng no thuc quyn qun lao ng m ch quy nh ri rỏc cỏc iu lut khin cho vic xem xột õu l quyn qun lao ng ca NSDL khụng my d dng Theo ú vic nghiờn cu quyn qun lao ng ca ngi s dng lao ng cú ý ngha ln i vi khoa hc phỏp T nhng trờn, tỏc gi ó chn "Thc trng phỏp lut v quyn qun lao ng ca ngi s dng lao ng Vit Nam" lm ti nghiờn cu lun thc s ca mỡnh Tỡnh hỡnh nghiờn cu ti Liờn quan n quyn qun lao ng ca NSDL v cỏc quy nh phỏp lut v quyn qun lao ng ca NSDL, ó cú cỏc ti nghiờn cu ca cỏc tỏc gi khỏc i vi khúa lun tt nghip, ó cú nhiu tỏc gi la chn nghiờn cu v ny nh tỏc gi Hong Minh Thỏi vi ti "Quyn qun lao ng ca doanh nghip theo phỏp lut lao ng Vit Nam" (2010), tỏc gi Bựi Xuõn Th vi ti "Phỏp lut lao ng v quyn qun lao ng ca ngi s dng lao ng"(2010), tỏc gi ng Th Oanh vi ti "Phỏp lut lao ng Vit Nam v ni quy lao ng thc trng v phng hng hon thin" (2010), ti ca tỏc gi Hong Xuõn Quang "p dng phỏp lut v k lut lao ng qun tr nhõn s ti doanh nghip" (2010) Nhiu tỏc gi cng la chn trờn lm ti nghiờn cu lun thc s, lun ỏn tin s ca mỡnh nh: Lun thc s ca tỏc gi Ch Lờ Thnh vi ti "Phỏp lut v qun lao ng doanh nghip Vit Nam - Thc trng v phng hng hon thin" (2012); Tỏc gi Th Dung vi ti lun ỏn tin s "Phỏp lut v quyn qun lao ng ca ngi s dng lao ng Vit Nam"(2014) Ngoi liờn quan n cỏc hot ng thuc quyn qun lao ng ca NSDL, cú lun ỏn tin s ca tỏc gi Trn Th Thỳy Lõm vi ti " Phỏp lut v k lut lao ng Vit NamThc trng v phng hng hon thin" (2007), tỏc gi Hong Th Minh vi ti lun ỏn tin s "Tha c lao ng th- Nghiờn cu so sỏnh gia phỏp lut Vit Nam v Thy in" (2004), Bờn cnh ú, cng cú khỏ nhiu bi vit cp n cỏc gúc khỏc liờn quan n mt s cỏc hot ng thuc quyn qun lao ng ca NSDL Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu trờn l ngun ti liu quý giỏ i vi tỏc gi quỏ trỡnh nghiờn cu ti lun thc s ca mỡnh Tuy nhiờn a s cỏc cụng trỡnh trờn nghiờn cu trờn c s B lut lao ng nm 1994 (c sa i, b sung nm 2002, 2006 v 2007) hin B lut lao ng nm 2012 ó thay th B lut lao ng nm 1994 (ó qua ba ln sa i) ng thi mt s ti k trờn phm vi ca nú ch nghiờn cu mt cỏc hot ng thuc ni dung ca quyn qun lao ng ca NSDL m khụng gii quyt ton din quyn qun lao ng ca NSDL Trong khuụn kh ti, tỏc gi k tha cỏc cụng trỡnh nghiờn cu trờn nhiờn cú cỏc phõn tớch, ỏnh giỏ sõu hn v thc trng quy nh phỏp lut v quyn qun lao ng ca NSDL trờn c s B lut lao ng nm 2012 v cỏc bn hng dn thi hnh c quan nh nc cú thm quyn ban hnh Do ú vic nghiờn cu ti "Thc trng phỏp lut v quyn qun lao ng ca ngi s dng lao ng Vit Nam" l cn thit Mc ớch, nhim v nghiờn cu Mc ớch ca vic nghiờn cu ti l phõn tớch, ỏnh giỏ cỏc quy nh phỏp lut v quyn qun lao ng ca NSDL Trờn c s ú lm sỏng t nhng trng hp phm li nghiờm trng mi b sa thi Tuy nhiờn i vi trng hp NL ngh vic thỡ s ngy NL ngh vic cng dn mt thỏng v mt nm m khụng cú chớnh ỏng cn phi xem xột li Theo quy nh hin thỡ NL ngh vic ngy cng dn mt thỏng v 20 ngy cng dn mt nm m khụng cú chớnh ỏng thỡ thuc trng hp NSDL cú quyn sa thi NL Tuy nhiờn so vi tỡnh hỡnh thc t, cú th xem xột rỳt ngn thi gian quy nh ny Vic NL ngh vic nhiu ngy khụng cú chớnh ỏng th hin ý thc k lut kộm ca NL, gõy thit hi n li ớch nhiu mt ca n v lao ng: lm nh hng n hot ng sn xut kinh doanh thng nht ca n v, vi phm n trt t quỏ trỡnh lao ng m NSDL to nờn, to tin l xu n v lao ng, Thit ngh mt ngi th kho ngh ngy liờn tc mt thỏng m khụng cú chớnh ỏng, khụng bỏo trc cho NSDL lm nh hng n vic xut nhp hng húa m NSDL li khụng cn c x k lut theo hỡnh thc sa thi Hn na l giai on hin vi yờu cu ca quỏ trỡnh hi nhp quc t cn thit phi nõng cao tớnh chuyờn nghip tỏc phong lm vic ca NL Do vy nờn quy nh rỳt ngn thi gian quy nh ti khon iu 126 B lut lao ng Th by, v quyn ỏp dng trỏch nhim vt cht Quy nh v trỏch nhim vt cht theo phỏp lut hin hnh cũn mt s cn phi bn lun Vic phỏp lut phõn chia vic bi thng thit hi thnh hai trng hp l trng hp lm h hng dng c, thit b hoc cú hnh vi khỏc gõy thit hi ti sn ca NSDL v trng hp lm mt dng c, thit b, ti sn ca NSDL hoc ti sn khỏc NSDL giao hoc tiờu hao vt t quỏ nh mc cho phộp xỏc nh cỏch thc bi thng l khụng hp NL gõy thit hi cho NSDL thỡ mc thit hi v ti sn l bao nhiờu mi l iu ỏng quan tõm trc ht Cú nhng trng hp mt dng 85 c, thit b nhng thit hi khụng ln ngc li cú nhng trng hp ch lm h hng dng c, thit b nhng thit hi li vụ cựng ln i vi trng hp lm h hng dng c, thit b phỏp lut chia lm hai trng hp quy nh v cỏch thc bi thng l: trng hp gõy thit hi khụng nghiờm trng s sut vi giỏ tr khụng quỏ 10 thỏng lng ti thiu vựng v trng hp s sut lm h hng dng c, thit b vi giỏ tr thit hi thc t t 10 thỏng lng ti thiu vựng tr lờn Cú th thy phỏp lut ó quy nh cỏch thc bi thng khỏc i vi hai trng hp nh vy l cn c vo mc thit hi xy ra, nhiờn iu ỏng bn khon l quy nh "do s sut" c hiu th no? Cũn trng hp khụng so sut thỡ bi thng nh th no? Cú th b cm t "do s sut" trng hp ny theo ú ch cn quy nh NL lm h hng dng c, thit b V vic khu tr lng hng thỏng thỡ theo quy nh phỏp lut c hiu rng ch trng hp lm h hng dng c, thit b s sut gõy thit hi vi giỏ tr thit hi khụng quỏ 10 thỏng lng ti thiu vựng, NSDL mi c khu tr vo lng hng thỏng cũn cỏc trng hp khỏc thỡ khụng Quy nh nh vy cha bo v c quyn li ca NSDL, theo ú nờn quy nh m hn theo hng NSDL v NL cú th tha thun khu tr vo lng hng thỏng hoc bi thng bng ti sn ca mỡnh Quy nh nh vy s hp hn cho c NL v NSDL, bi nhiu trng hp NL khụng cú kh nng ti chớnh bi thng hoc nhiu trng hp NL chõy , khụng thc hin trỏch nhim vt cht ca mỡnh thỡ vic khu tr vo lng hng thỏng s bo v c quyn li ca NSDL v cng thun tin cho NL * Th tỏm, v quyn chm dt s dng lao ng Vic chm dt s dng lao ng quy nh ti iu 44 B lut lao ng v ti iu 45 B lut lao ng v th tc khỏc Tuy nhiờn nh ó phõn tớch chng II, nờn quy nh thng nht v th tc i vi hai trng hp 86 ny Theo ú, trng hp thay i c cu, cụng ngh hoc vỡ kinh t v trng hp sỏp nhp, hp nht, chia, tỏch khụng b trớ sp xp c cụng vic cho NL m phi cho NL thụi vic thỡ ch c tin hnh sau ó trao i vi t chc i din th lao ng ti c s v thụng bỏo cho c quan qun nh nc v lao ng cp tnh, ng thi phi tr tr cp mt vic lm cho NL 3.2.2 Tng cng cụng tỏc t chc thc hin phỏp lut v quyn qun lao ng ca ngi s dng lao ng Vit Nam Vic hon thin cỏc quy nh phỏp lut mt mt nú ó cú tỏc dng to iu kin nõng cao hiu qu thc thi phỏp lut v quyn QLL ca NSDL gúp phn nõng cao hn na hiu qu thc thi phỏp lut v ny, cn phi thc hin ng b cỏc gii phỏp khỏc nhm tng cng cụng tỏc t chc thc hin phỏp lut lao ng núi chung v phỏp lut v quyn QLL ca NSDL núi riờng * y mnh cụng tỏc tuyờn truyn, ph bin v giỏo dc phỏp lut Mun phỏp lut v quyn QLL ca NSDL c thc thi hiu qu thc tin thỡ trc ht ch th thc thi phi hiu bit v nhn thc y , chớnh xỏc cỏc ni dung quy nh ca phỏp lut v ny Do vy cụng tỏc tuyờn truyn, ph bin v giỏo dc phỏp lut cú vai trũ quan trng, ú mc ớch c bn l giỳp cỏc ch th hiu y quyn v ngha v ca h quan h lao ng õy l hot ng u tiờn hot ng thc thi phỏp lut, nú l cu ni gúp phn a phỏp lut lao ng vo cuc sng Cn phi xõy dng mt k hoch trin khai thc hin mt cỏch nghiờm tỳc v khoa hc, vi cỏc gii phỏp c th nh: t chc cỏc hi ngh tuyờn truyn, ph bin lut; xut bn cỏc n phm hi ỏp lut; gii thiu ni dung ca phỏp lut lao ng trờn cỏc trang, mc ca cỏc phng tin thụng tin i chỳng Mi gii phỏp trờn cú mt c trng riờng v u cú mc ớch chung 87 l nhm tuyờn truyn, ph bin, a phỏp lut n vi mi tng lp nhõn dõn, xut phỏt t vic l thc thi tt lut thỡ trc ht mi ngi phi hiu nhng ni dung quy nh ca lut Vic t chc hụi ngh tuyn truyn, ph bin phỏp lut trung vic ph bin cỏc quy nh ca lut cho cỏc i tng c tip thu l cỏn b cỏc cp, cỏc ngnh lnh vc qun nh nc v lao ng v cỏc lnh vc cú liờn quan, NSDL, NL cỏc n v lao ng Hot ng tuyờn truyn phỏp lut cú th c thc hin bi nh nc, cng cú th c thc hin bi NSDL tin hnh tuyờn truyn phỏp lut cho NL n v mỡnh, cú th l t chc cụng on, t chc xó hi khỏc tuyờn truyn cho thnh viờn ca t chc mỡnh i vi hot ng tuyờn truyn gii thiu lut trờn cỏc phng tin thụng tin i chỳng thỡ i tng ca nú l mi tng lp nhõn dõn, qung i qun chỳng, l nhng NL, NSDL cỏc n v s dng lao ng Cụng tỏc ph bin, giỏo dc phỏp lut hin cha thc s sõu rng v mnh m trờn cỏc phng tin thụng tin i chỳng; cha to nhng bc chuyn tớch cc nhn thc ca mi ngi dõn, cỏc phng tin thụng tin i chỳng vi nhng u th c bit ó thc s l mt cụng c tuyờn truyn giỏo dc phỏp lut cú hiu qu xó hi cao.Thụng qua cỏc phng tin nghe, nhỡn ca i phỏt thanh, i truyn hỡnh, sỏch bỏo in, bỏo nh, chớ, bỏo mng ngi dõn cú th nm bt nhng ni dung phỏp lut, nhng iu cn phi lm, nhng m mỡnh cn quan tõm, hiu bit phỏp lut v ch trng chớnh sỏch ca Nh nc Cho nờn vic tuyờn truyn giỏo dc phỏp lut thụng qua cỏc phng tin thụng tin i chỳng l rt cn thit, cú nhiu u th v l mt nhng phng thc tuyờn truyn giỏo dc phỏp lut cú hiu qu cao Vỡ vy, cn y mnh nhiu hn na hỡnh thc ny phỏt huy nhng th mnh ca nú, gúp phn vo vic nõng cao hiu qu thc thi phỏp lut v quyn QLL ca NSDL 88 Ngoi cú th thụng qua cỏc hỡnh thc tuyờn truyn, ph bin v giỏo dc phỏp lut khỏc nh: t chc cỏc cuc thi tỡm hiu phỏp lut v quyn QLL ca NSDL v cỏc ni dung liờn quan; thụng qua cỏc cuc hi tho phỏp lut, cỏc d ỏn nhm tỏc ng n nhn thc ca nhng ch th m hot ng tuyờn truyn mun hng n, Túm li, cú th thc hin vic tuyờn truyn, ph bin v giỏo dc phỏp lut bng nhiu cỏch thc khỏc Cỏc hot ng tuyờn truyn, ph bin v giỏo dc phỏp lut v quyn QLL ca NSDL ny cn phi thc hin thng xuyờn, liờn tc nhm to s tỏc ng lõu di, dn nõng cao hiu bit v ý thc phỏp lut ca khụng ch NSDL, NL m ca ton xó hi * Tng cng cụng tỏc tra, kim tra v x vi phm phỏp lut lao ng hot ng QLL ca NSDL Cụng tỏc tra, kim tra v x vi phm luụn l nhim v quan trng, thng xuyờn hot ng qun nh nc i vi lnh vc lao ng li cng cú ý ngha quan trng tỡnh hỡnh thc t hin nhm gúp phn nõng cao hiu qu thc thi phỏp lut lao ng, to iu kin tt nht phỏt trin quan h sn xut v lc lng sn xut y mnh phỏt trin kinh t c bit l hot ng QLL ca NSDL, õy l hot ng m ch th chu s tỏc ng l NL, v NSDL l ch th thc hin quyn Do vy trỏnh s lm quyn gõy nh hng n li ớch ca NL ng thi m bo s tuõn th t phớa NL thỡ cn thit phi tng cng cụng tỏc tra, kim tra v x vi phm Trc ht, cỏc c quan qun nh nc v lao ng cn tin hnh r soỏt, kim tra v ỏnh giỏ vic ban hnh ni quy lao ng, ng ký ni quy lao ng ca cỏc n v s dng lao ng rỳt nhng kinh nghim cng nh sai sút hng dn cỏc n v lao ng ng ký ni quy lao ng theo ỳng th tc ti c quan cú thm quyn Cn thit cú th hng dn cỏc n 89 v s dng lao ng vic son tho cỏc bn ni b theo quy nh phỏp lut v phc v tt nht cho hot ng QLL Thng xuyờn kim tra, tra trc tip i vi cỏc n v s dng lao ng, nht l cỏc doanh nghip cú u t nc ngoi hot ng ti Vit Nam v ý thc tuõn th phỏp lut vic thc hin quyn QLL ca NSDL Nu phỏt hin sai phm thỡ phi tin hnh vic x pht mt cỏch khỏch quan, nghiờm minh theo quy nh ngn chn cỏc hnh vi sai phm, giỏo dc ý thc phỏp lut cho NSDL v rn e cỏc i tng khỏc bo v quyn v li ớch cho NL Mun nh vy thỡ c quan nh nc cú thm quyn cn hon chnh i ng cỏn b ca mỡnh Cn tng cng thờm i ng cỏn b v cht v v lng Ngoi phi thng xuyờn o to, bi dng chuyờn mụn nghip v cho i ng cỏn b qun nh nc v lao ng thc hin tt chc nng, nhim v v quyn hn ca mỡnh * Tng cng bi dng nng lc QLL v ý thc chp hnh phỏp lut lao ng cho ngi s dng lao ng Thc tin cỏc sai phm xy thi gian qua cho thy s hiu bit phỏp lut, ý thc phỏp lut v nng lc QLL ca NSDL v mt bng chung l cha cao, cha ỏp ng c yờu cu ca nn kinh t th trng cnh tranh khc lit v hi nhp quc t Do vy trỡ v n nh trt t quỏ trỡnh sn xut cn phi nõng cao nng lc QLL v hiu bit phỏp lut cng nh ý thc phỏp lut ca NSDL Trc ht l trỏch nhim ca cỏc c quan ban ngnh: t chc hun, bi dng phỏp lut cho n v s dng lao ng, cn giỳp NSDL thy rừ c trỏch nhim ca mỡnh vic tuõn th cỏc quy nh phỏp lut; C quan xột x l tũa ỏn t vic gii quyt nhng v ỏn c th cú th phõn tớch nhng sai phm thng gp, a kinh nghim xột x i vi cỏc n v s 90 dng lao ng, õy l mt cỏch thc giỳp cỏc n v s dng lao ng hỡnh dung v nm bt c d dng nht nhng quy nh phỏp lut v ranh gii quyn v ngha v ca mỡnh T bn thõn NSDL phi cú ý thc nõng cao hiu bit phỏp lut ca mỡnh, trao di kin thc chuyờn mụn v QLL, qun tr nhõn s nh: M cỏc lp bi dng kin thc phỏp lut v QLL cho n v s dng lao ng; hc kinh nghim QLL ca nc ngoi, tham gia vo t chc i din NSDL, * Tng cng cỏc bin phỏp bo m k lut lao ng n v s dng lao ng Bờn cnh vic tuyờn truyn, ph bin phỏp lut thỡ vic tng cng cỏc bin phỏp bo m k lut lao ng cng cn phi c chỳ trng tỏc ng n ý thc phỏp lut ca NL Thc t hin hiu bit phỏp lut v ý thc tụn trng phỏp lut ca NL cha cao nu khụng núi l thp, vy cỏch thc tỏc ng trc tip v cú hiu qu nht l vic tng cng k lut lao ng n v trờn c s thc hin cỏc bin phỏp v cỏch thc khỏc Cú th s dng bin phỏp tuyờn truyn, giỏo dc thuyt phc Bin phỏp ny tỏc ng vo ý thc t giỏc ca NL, cn phi c thc hin thng xuyờn, liờn tc NSDL cú th phi hp vi t chc cụng on s dng hiu qu bin phỏp ny, thụng qua cỏc hot ng c th nh: ph bin, gii thớch cỏc ni dung ca ni quy lao ng, quy ch ca n v; thụng bỏo tỡnh hỡnh k lut lao ng n v n tng NL, t chc cỏc t thi tỡm hiu phỏp lut lao ng v quy nh v k lut lao ng n v, Cú th s dng bin phỏp khuyn khớch, ng viờn v vt cht v tinh thn cho NL thc hin tt k lut lao ng S dng tt bin phỏp ny s cú tỏc dng ng viờn, khuyn khớch NL tr thnh ng lc NL c gng lao ng, chp hnh tt k lut lao ng 91 Ngoi i vi nhng trng hp vi phm k lut lao ng, NSDL cn x mt cỏch nghiờm minh theo quy nh phỏp lut v ni quy lao ng ca n v tng cng ý thc chp hnh ca NL Tuy nhiờn cn trỏnh vic x vi phm mt cỏch tựy tin trỏi quy nh phỏp lut lm nh hng n k lut n v v ý thc chp hnh ca NL 92 KT LUN B lut lao ng nm 2012 v cỏc bn hng dn thi hnh c xõy dng, k tha v phỏt trin nhng quy nh thi k trc, v c bn ó to lp hnh lang phỏp cn thit cho hot ng QLL ca NSDL So vi cỏc quy nh trc õy, quyn QLL ca NSDL nhỡn mt cỏch tng th ó c m rng hn so vi trc Nhiu quy nh ó m hn cho NSDL t la chn cỏc cỏch thc qun phự hp trờn c s tuõn th cỏc quy nh phỏp lut Nhiu quy nh ó th hin s phự hp vi phỏp lut lao ng quc t cng nh phỏp lut ca cỏc nc trờn th gii Bờn cnh ú, phỏp lut v quyn QLL ca NSDL cng khụng trỏnh nhng im cha phự hp vi thc tin Mt s quy nh cha thc s linh hot, tớnh kh thi thp, mt s quy nh cha thụng thoỏng ỏp ng vi yờu cu hi nhp quc t Nhng hn ch ú t yờu cu phi sa i v hon thin phỏp lut v ny Vic hon thin phỏp lut cn phi ỏp ng c mt s yờu cu c bn ca tỡnh hỡnh kinh t xó hi nc ta hin t c nhng yờu cu ú, phỏp lut v quyn QLL ca NSDL mi thc s phỏt huy c ht vai trũ quan trng ca nú, ng thi to iu kin cn thit nõng cao hiu qu thc thi phỏp lut thc tin ca quan h lao ng Quyn QLL l quyn quan trng quyt nh tớnh hiu qu sn xut kinh doanh ca n v s dng lao ng Phỏp lut v quyn QLL ca NSDL to iu kin cn thit NSDL thc hin quyn ca mỡnh Tuy nhiờn vic thc hin tt hot ng QLL ny, NSDL phi bit dng cỏc quy nh phỏp lut vo tỡnh hỡnh thc t ca n v mỡnh Phỏp lut lao ng v quyn QLL ca NSDL ngy cng hon thin, nng lc qun ca NSDL Vit Nam ngy cng cao s thỳc y quỏ trỡnh sn xut phỏt trin, úng gúp vo s phỏt trin chung ca nn kinh t, nõng tm v th ca Vit Nam trờn trng quc t 93 DANH MC TI LIU THAM KHO I Ti liu ting Vit B lao ng - thng binh v xó hi (2013), Thụng t s 10/2013/TTBLTBXH ngy 10/6/2013 ban hnh danh mc cỏc cụng vic v ni lm vic cm s dng lao ng l ngi cha thnh niờn, H Ni B lao ng - thng binh v xó hi (2013), Thụng t s 11/2013/TTBBLTBXH ngy 11/6/2013 v vic ban hnh danh mc cụng vic nh c s dng ngi di 15 tui lm vic, H Ni B lao ng - thng binh v xó hi (2014), Thụng t s 26/2013/TTBLTBXH ngy 18/10/2013 v vic ban hnh danh mc cm s dng lao ng n, H Ni B lao ng - thng binh v xó hi (2015), Thụng t s 16/2015/TTBLTBXH hng dn thc hin mt s iu ca Ngh nh s 75/2014/N-CP ngy 28/7/2014 ca Chớnh ph quy nh chi tit thi hnh mt s iu ca B lut Lao ng v tuyn dng, qun NL Vit Nam lm vic cho t chc, cỏ nhõn nc ngoi ti Vit Nam, H Ni B Lao ng, thng binh v xó hi, V phỏp ch (2010), Phỏp lut lao ng cỏc nc Asean, NXB Lao ng - xó hi, H Ni B Lao ng, thng binh v xó hi, V phỏp ch (2010), Ti liu tham kho phỏp lut lao ng nc ngoi, NXB Lao ng - xó hi, H Ni Cacmac (1960), T bn, quyn th nht, 2, NXB S tht, H Ni Th Dung (2014), Phỏp lut v quyn qun lao ng ca ngi s dng lao ng Vit Nam, Lun ỏn tin s Lut hc, Trng i hc Lut H Ni Hi ng phi hp cụng tỏc ph bin, giỏo dc phỏp lut ca Chớnh ph (2011), "Ch thc tin 15 nm thi hnh B lut lao ng kt qu t c v nhng t ra, c san tuyờn truyn phỏp lut", (11), H Ni 94 10 Khoa Lut - i hc quc gia H Ni (2012), Phỏp lut v quan h lao ng Vit Nam - Thc trng v phng hng hon thin, ti nhúm B - i hc quc gia H Ni 11 Trn Th Thỳy Lõm (2009), "Nhng cn sa i v hp ng lao ng B lut lao ng", Tp Lut hc (9) 12 Hong Th Minh (2011), Tha c lao ng th - Nghiờn cu so sỏnh gia phỏp lut Vit Nam v Thy in, Lun ỏn tin s lut hc, Trng i hc Lut H Ni 13 Lờ Thanh Nga, Nguyn Th Huyn (ng ch biờn) (2003), Hi - ỏp v quyn v ngha v ca ngi s dng lao ụng, ngi lao ng quan h lao ng ca cỏc loi hỡnh doanh nghip, NXB Chớnh tr quc gia - s tht H Ni 14 Quc hi (2003), Ngh nh s 44/2003/N-CP ngy thỏng nm 2003 ca Chớnh ph quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca B lut lao ng v hp ng lao ng, H Ni Quc hi (2006), 15 Lut bỡnh ng gii, H Ni Quc hi (2012), B lut lao ng, H Ni 16 Quc hi (2013), Ngh nh s 55/2013/N-CP quy nh chi tit v vic cp 17 phộp hot ng cho thuờ li lao ng, vic ký qu v Danh mc cụng vic c thc hin cho thuờ li lao ng, H Ni Quc hi (2013), Ngh nh s 95/2013/N-CP ngy 22/8/2013 quy 18 nh x pht vi phm hnh chớnh lnh vc lao ng, bo him xó hi v a ngi lao ng Vit Nam i lm vic nc ngoi theo hp ng, H Ni Quc hi (2014), Ngh nh s 03/2014/N-CP ngy 16/1/2014 ca 19 Chớnh ph quy nh chi tit mt s iu ca B lut lao ng v vic lm, H Ni 95 20 Quc hi (2014), Ngh nh s 75/2014/N-CP quy nh v tuyn dng, qun ngi lao ng Vit Nam lm vic cho t chc, cỏ nhõn nc ngoi ti Vit Nam, H Ni 21 Quc hi (2015), Ngh nh s 05/2015/N-CP ngy 12/01/2015 Quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s ni dung ca B lut lao ng, H Ni 22 Hong Minh Thỏi (2010), Quyn qun lao ng ca doanh nghip theo phỏp lut lao ng Vit Nam, Khúa lun tt nghip, Trng i hc Lut H Ni 23 Ch Lờ Thnh (2012), Phỏp lut v qun lao ng doanh nghip Vit Nam - thc trng v hng hon thin, Lun thc s Lut hc, Trng i hc Lut H Ni 24 Bựi Xuõn Th (2010), Phỏp lut lao ng v quyn qun lao ng ca ngi s dng lao ng, Khúa lun tt nghip, Trng i hc Lut H Ni 25 Lờ Th Hoi Thu (2008),"Hon thin phỏp lut lao ng Vit Nam", Tp khoa hc HQG, (Chuyờn san Kinh t - Lut 2), tr.84-92 26 Trng i hc Lut H Ni (2011), Giỏo trỡnh Lut lao ng Vit Nam, NXB Cụng an nhõn dõn, H Ni II Ti liu trang Web http://nld.com.vn/viec-lam/phan-biet-gioi-tinh-trong-tuyen- dung2015031009384626.ht m http://laodong.com.vn/cong-doan/cty-cp-duoc-pham-trunguong- vidipha-tuy-tien-cham-dut-hop-dong-lao-dong324767.bld https://luatminhkhue.vn/lao-dong-2/phap-luat-quoc-te-ve-tuyendung,- s 30 http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh-03-2014-ND-CP-huongdan-Bo-luat-lao-dong-ve-viec-lam-vb219754.aspx 31 http://nld.com.vn/quyen-va-nghia-vu/nhieu-doanh-nghiep-tuy-tien-sathai-nguoi-lao-dong-71015.htm 32 http://vietbao.vn/Kinh-te/Tinh-trang-phat-tien-luong-cong-nhan-o-TPHCM/10719396/87/ 33 http://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat-binh-luan-gopy//10331/7-thoa-thuan-bi-cam-ma-doanh-nghiep-thuong-xuyen-vi-pham 34 http://sct.haiduong.gov.vn/news/content/viewer.html?a=6810&z=232 35 http://moj.gov.vn/tcdcpl/tintuc/Lists/ThiHanhPhapLuat/View_Detail.as px?ItemID=480 36 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ -asia/ -ro-bangkok/ -ilohanoi/documents/publication/wcms_349673.pdf 37 http://cafef.vn/doanh-nghiep/doanh-nghiep-tho-o-voi-luat-lao-dongnhieu-dang-vi-pham-201306250740275535.chn 38 http://moj.gov.vn/ct/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao doi.aspx?ItemID=4436 39 http://www.risme.vn/hoat-dong-cua-dn/vcci-doanh-nghiep-viet-ngaycang-nho-di_ct59/ 40 http://www.moit.gov.vn/vn/tin-tuc/3968/cdctvn to-chuc-toa-dam-chuongtrinh-%E2%80%9Cbo-luat-lao-dong luat-cong-doan-nam-2012-sau-1nam-thuc-hien van-de-lao-dong-va-vai-tro-cong-doan-trong-hiep-dinhthuong-mai-tu-do%E2%80%9D-khu-vuc-phia-bac.aspx 41 http://quanhelaodong.gov.vn/content.php?id=1225&cate=23 42 http://laodong.com.vn/cong-doan/xoa-tinh-trang-hinh-thuc-trong-noidung-thoa-uoc-lao-dong-tap-the-182370.bld 43 http://www.bacninh.gov.vn/Trang/Quy%20ho%E1%BA%A1ch.aspx?u =detail&rid=110 97 44 http://sokhcn.vinhphuc.gov.vn/noidung/bantinkhcn/Lists/KQNghienCuuKH/View_Detail.aspx?ItemID=78 45 http://laodong.com.vn/cong-doan/tay-chay-lao-dong-thanh-hoa-nghean-ha-tinh-87005.bld 98 ...I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NGUYN NGC MAI THựC TRạNG PHáP LUậT Về QUYềN QUảN Lý LAO ĐộNG CủA NGƯờI Sử DụNG LAO ĐộNG VIệT NAM Chuyờn ngnh: Lut kinh t Mó s: 60 38 01 07 LUN VN THC... qun lý lao ng ca ngi s dng lao ng Vit Nam Chng KHI QUT CHUNG V QUYN QUN Lí LAO NG CA NGI S DNG LAO NG V PHP LUT V QUYN QUN Lí LAO NG CA NGI S DNG LAO NG 1.1 Quyn qun lý lao ng ca ngi s dng lao. .. quyn qun lý lao ng, c bit l phõn loi quyn qun lý lao ng v lm rừ vai trũ ca phỏp lut v quyn qun lý lao ng ca NSDL - Phõn tớch v ỏnh giỏ cỏc quy nh ca phỏp lut lao ng Vit Nam v quyn qun lý lao ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng pháp luật về quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động ở việt nam , Thực trạng pháp luật về quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động ở việt nam , Thực trạng pháp luật về quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động ở việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay