vình sự hóa trách nhiệm của pháp nhân đối với các tội phạm về chức vụ trong luật hình sự việt nam

72 100 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 13:22

đại học quốc gia hà nội khoa luật BùI LAN ANH HìNH Sự HóATRáCH NHIệM CủA PHáP NHÂN Đối với tội phạm chức vụ luật hình việt nam luận văn thạc sĩ luật học Hà nội - 2015 đại học quốc gia hà nội khoa luật bùi lan anh Hình hóa trách nhiệm pháp nhân tội phạm chức vụ luật hình việt nam Chuyên ngành : Luật hình tố tụng hình Mã số : 60 38 01 04 luận văn thạc sĩ luật học Ng-ời h-ớng dẫn khoa học: TS Đào Lệ Thu Hà nội - 2015 PHN M U Tớnh cp thit B lut hỡnh s(BLHS) l mt o lut ln, quan trng, cú tớnh c thự h thng phỏp lut Vit Nam Sau 15 nm thi hnh, BLHS nm 1999 ó cú nhng úng gúp quan trng, th hin khỏ ton din chớnh sỏch hỡnh s ca ng, Nh nc ta cụng tỏc u tranh phũng, chng ti phm, gi gỡn an ninh chớnh tr, trt t, an ton xó hi, bo v ch , nn dõn ch xó hi ch ngha, li ớch Nh nc, quyn v li ớch hp phỏp ca t chc, cỏ nhõn Tuy nhiờn, trc yờu cu thng tụn phỏp lut, y mnh ci cỏch t phỏp, xõy dng Nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha Vit Nam, nht l phự hp vi tinh thn Hin phỏp nm 2013 thỡ vic phi sa i, b sung BLHS nm 1999 l rt cn thit Nm nh hng ln sa i BLHS ln ny l th ch húa ch trng ca ng v hon thin chớnh sỏch hỡnh s theo hng cao hiu qu phũng nga v tớnh hng thin vic x lý ngi phm ti, tụn trng v bo v quyn ngi, quyn c bn ca cụng dõn; th ch húa v mt hỡnh s chớnh sỏch ca ng v Nh nc vic bo v v thỳc y s phỏt trin nn kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha; tng cng hp tỏc quc t; hon thin k thut lp phỏp hỡnh s; i mi t v ti phm v hỡnh pht, v c s trỏch nhim hỡnh s (TNHS), khc phc nhng hn ch thc tin, ỏp ng yờu cu u tranh phũng chng ti phm tỡnh hỡnh mi Trong ú, ỏng chỳ ý l s sa i theo hng hỡnh s húa trỏch nhim ca phỏp nhõn TNHS ca phỏp nhõn khụng phi l mi m õy l ó c ghi nhn phỏp lut hỡnh s quc gia cng nh cỏc bn phỏp lut quc t Xột gúc phỏp lut quc gia, TNHS ca phỏp nhõn ó c quy nh phỏp lut hỡnh s ca nhiu nc trờn th gii, nh Anh, M, Canada, Australia, H Lan, B o Nha, Phn Lan, Vng quc B, Thy S, Tõy Ban Nha v gn õy, mt lot cỏc nc xó hi ch ngha ụng u nh Slovakia, Hungari, Lavia, Estonia, Croatia, v.v Trong khu vc Chõu , mt s quc gia cng ó ghi nhn TNHS ca phỏp nhõn nh Nht Bn, Singapore, Malaysia, Trung Quc Di gúc phỏp lut quc t, TNHS phỏp nhõn ó c khng nh v nhn mnh nhiu Cụng c ca Liờn Hp qucnh Cụng c v trng tr vic ti tr cho khng b, Cụng c quc v chng tham nhng, Cụng c v chng ti phm cú t chc xuyờn quc gia Vit Nam, TNHS ca phỏp nhõn ó c a tho lun v nghiờn cu chớnh thc quỏ trỡnh xõy dng BLHS nm 1999 Tuy nhiờn, ti thi im ny, TNHS ca phỏp nhõn cha c nghiờn cu sõu v mt lý lun v thc tin, vy, ny tip tc c nghiờn cu Nm 2009, sa i, b sung mt s iu ca BLHS, TNHS ca phỏp nhõn mt ln na c a nghiờn cu, tho lun quy nh b sung vo BLHS Nhng õy l ln sa i, b sung mt s iu ca BLHS, ch trung sa i, b sung mt s tht s cp bỏch nht, bc xỳc nht ca thc tin ti thi im ú thỏo g mt s khú khn, vng mc ln cụng tỏc u tranh phũng, chng ti phmnờn TNHS ca phỏp nhõn c thng nht li tip tc nghiờn cu k lng c v mt lý lun v thc tin cho ln sa i, b sung c bn, ton din BLHS n thi im hin nay, nhiu nghiờn cu ó ch rng, ó n lỳc cn b sung ch nh TNHS ca phỏp nhõn x lý i vi cỏc trng hp t chc kinh t (phỏp nhõn) vỡ chy theo li ớch cc b, ó thc hin nhiu hnh vi trỏi phỏp lut mang tớnh cht ti phm, c bit l lnh vc kinh t, gõy hu qu rt nghiờm trng cho xó hi, cho nn kinh t nhng ch x lý hỡnh s i vi cỏ nhõn m nhiu trng hp vic xỏc nh trỏch nhim cỏ nhõn l rt khú khn Trong ú, t chc kinh t, doanh nghip ch b x lý bng cỏc ch ti hnh chớnh, kinh t, dõn s, khụng m bo tớnh rn e, phũng nga Vỡ vy, cn nghiờn cu kh nng b sung quy nh TNHS ca phỏp nhõn vo BLHS Trong nhng nm gn õy nc ta thỡ cỏc ti phm v chc v cng cú nhng din bin phc khc phc v y lựi tỡnh trng tham nhng ang din cỏc lnh vc ca i sng kinh t - xó hi hin nay, nõng cao ý thc, trỏch nhim ca cỏc cp, cỏc ngnh, cỏc c quan, t chc, n v, cỏc cỏn b, cụng chc v mi cụng dõn v cụng tỏc phũng, chng tham nhng; u tranh chng nhng biu bin tiờu cc i ng cỏn b, cụng chc cng nh nhng hnh vi tip tay cho tiờu cc l iu kin tiờn quyt trỡ s sch, vng mnh ca b mỏy nh nc; m bo hot ng bỡnh thng ca cỏc c quan, t chc, Nh nc Vit Nam thỡ vic b sung quy nh TNHS ca phỏp nhõn i vi mt s loi ti ú cú cỏc ti phm v chc v l cn thit Xut phỏt t thc tin cỏc phỏp nhõn ngy cng thc hin nhng hnh vi trỏi phỏp lut mang tớnh cht ti phm v vỡ TNHS ca phỏp nhõn l mt khụng mi v ó cú rt nhiu tỏc gi nghiờn cu ny trờn nhiu bỡnh din chung nờn tỏc gi lun quyt nh la chn nghiờn cu i vi mt nhúm ti phm c th V ti m tỏc gi la chn nghiờn cu l: "Hỡnh s húa trỏch nhim ca phỏp nhõn i vi cỏc ti phm v chc v Lut hỡnh s Vit Nam" Tỡnh hỡnh nghiờn cu Cú th núi vic nghiờn cu TNHS ca phỏp nhõn thi gian gn õy ó c cỏc tỏc gi c bit quan tõm Cho n ó cú nhiu cụng trỡnh khoa hc, cỏc bi vit cp v nghiờn cu n TNHS ca phỏp nhõn Nm 2011, Tin s Cao Th Oanh ó ch nhim cụng trỡnh nghiờn cu khoa hc cp b vi ti "Nghiờn cu so sỏnh c s lý lun v thc tin ca vic ỏp dng TNHS i vi t chc" (Vin khoa hc phỏp lý); cụng trỡnh nghiờn cu ny cú mt s bi vit ca cỏc tỏc gi nh: "Quy nh v TNHS ca t chc Trung Quc" ca tỏc gi c Hng H; "TNHS ca phỏp nhõn ti M" ca tỏc gi Nguyn Khc Hi; "C s thc tin ca vic thit lp ch nh TNHS n v phỏp nhõn Vit Nam hin nay" ca tỏc gi Nguyn Anh Tun; "TNHS ca phỏp nhõn lut hỡnh s mt s nc theo truyn thng Common Law"; "TNHS ca phỏp nhõn theo lut hỡnh s mt s nc theo truyn thng chõu u lc a" ca tỏc gi Trnh Quc Ton Mt s bi vit v TNHS ca phỏp nhõn c ng trờn cỏc bỏo, nh bi vit: "TNHS ca phỏp nhõn theo phỏp lut hỡnh s mt s nc trờn th gii v la chn cho Vit Nam" ca tỏc gi Nguyn Tt Thnh trờn Tũa ỏn nhõn dõn s 9/2013; "TNHS ca phỏp nhõn theo lut hỡnh s mt s nc trờn th gii v s cn thit phi quy nh TNHS phỏp nhõn lut hỡnh s Vit Nam" ca tỏc gi Nguyn c Lc trờn Khoa hc phỏp lý; "TNHS ca phỏp nhõn v mụ hỡnh lý lun ca nú lut hỡnh s Vit Nam tng lai" ca tỏc gi Trnh Quc Ton trờn Nh nc v Phỏp lut s 5/2006; "Vn TNHS ca phỏp nhõn"ca tỏc gi Nguyn Quý Cụng trờn Nh nc v Phỏp lut s 10/2010, " xut, kin ngh, sa i, b sung mt s quy nh ti phn chung ca BLHS" ca tỏc gi Dng Vn Thng trờn Kim sỏt s 16/2014 Ngoi cũn cú mt s cun sỏch tham kho cng nghiờn cu ny nh cun:"TNHS ca phỏp nhõn Phỏp lut hỡnh s" ca tỏc gi Trnh Quc Ton - nh xut bn Chớnh tr Quc gia - S tht; "chuyờn v Lut hỡnh s (k yu hi tho khoa hc nh phỏp lut Vit - Phỏp phi hp vi v phỏp lut hỡnh s - hnh chớnh, t chc t ngy 5-7 thỏng 10 nm 1995 ti H Ni)" - B t phỏp, vin nghiờn cu khoa hc phỏp lý; "Bỏo cỏo ỏnh giỏ quc gia ca Vit Nam (2012), "ỏnh giỏ thc hin Cụng c Liờn hp quc v Chng tham nhng ca Vit Nam chu trỡnh ỏnh giỏ 2011 2012 i vi cỏc iu t 15-42, chng III "Hỡnh s húa v thc thi phỏp lut" v cỏc iu t 44-50, chng IV "Hp tỏc quc t" Li-bng v Italia thc hin"" - nh xut bn Lao ng xó hi (2012); Lun thc s ca tỏc gi Nguyn Hi Anh vi ti "TNHS ca phỏp nhõn - nhng lý lun v thc tin" (2010) Nhng cụng trỡnh nghiờn cu khoa hc, nhng bi vit núi trờn ó gii thiu c cỏc quy nh v TNHS phỏp nhõn mt s nc, phõn tớch, so sỏnh cỏc quy nh v TNHS ca phỏp nhõn phỏp lut hỡnh s mt s nc i din cho cỏc h thng phỏp lut khỏc trờn th gii t ú a nhng quan im v vic thit lp ch nh TNHS ca phỏp nhõn ti Vit Nam Tuy nhiờn mi cụng trỡnh ch trung vo mt khớa cnh nht nh nhng ch yu l nghiờn cu lý lun TNHS ca phỏp nhõn m cha cú mt cụng trỡnh nghiờn cu no trung phõn tớch v ch s cn thit phi quy nh TNHS ca phỏp nhõn i vi nhúm ti phm c th Mc ớch, nhim v nghiờn cu ti nghiờn cu nhm a nhng ý kin xut hon thin quy nh ca lut hỡnh s Vit Nam v cỏc ti phm chc v, gúp phn nõng cao hiu qu ỏp dng lut hỡnh s u tranh phũng, chng loi ti phm ny Vi mc ớch nờu trờn, ti nghiờn cu s gii quyt nhng nhim v sau õy: Th nht: a cỏc quan im, c s quy nh TNHS ca phỏp nhõn; nhng c im phỏp lý hỡnh s c bn ca cỏc ti phm v chc v t ú ch s cn thit vic hỡnh s húa TNHS ca phỏp nhõn i vi cỏc ti phm v chc v Th hai: Trỡnh by ni dung ca mt s cụng c quc t m Vit Nam l quc gia thnh viờn v phỏp lut ca mt s quc gia trờn th gii cú quy nh TNHS ca phỏp nhõn núi chung v TNHS ca phỏp nhõn i vi cỏc ti phm tham nhng núi riờng t ú tng kt kinh nghim cho quỏ trỡnh lp phỏp ca Vit Nam Cui cựng:Trờn c s ch nhng hn ch ca lut cng nh nhng vng mc quỏ trỡnh ỏp dng lut hỡnh s Vit Nam ng thi nghiờn cu lý lun TNHS ca phỏp nhõn, kinh nghim lp phỏp v kinh nghim ỏp dng lut hỡnh s v TNHS ca phỏp nhõn i vi cỏc ti v chc v ca mt s quc gia trờn th gii a mt s kin ngh c th v TNHS ca phỏp nhõn i vi ti phm v chc v lut hỡnh s Vit Nam i tng v phm vi nghiờn cu i tng nghiờn cu ca ti l cỏc quan im khoa hc v nhng quy nh ca lut hỡnh s Vit Nam, cỏc quy nh ca lut hỡnh s mt s nc trờn th gii v TNHS ca phỏp nhõn i cỏc ti a hi h v nhn hi l, cỏc bn phỏp lý quc t m Vit Nam ó ký kt hoc phờ chun cú liờn quan n ti nghiờn cu Hin liờn quan n TNHS ca phỏp nhõn núi chung v TNHS ca phỏp nhõn i vi cỏc ti a hi l v nhn hi l núi riờng ang c quan tõm Tuy nhiờn tỏc gi ch thc hin lun phm vi nhng c nhỡn nhn t gúc lut hỡnh s ti c tip cn v c thc hin di gúc lut hỡnh s v so sỏnh lut, ch yu trờn c s nhng quy nh hin hnh ca lut hỡnh s Vit Nam v mt s cụng c quc t cng nh lut phỏp ca mt s quc gia cú quy nh TNHS ca phỏp nhõn i vi cỏc ti phm a hi l v nhn hi l Phng phỏp nghiờn cu ti c thc hin trờn c s phng phỏp lun ch ngha vt lch s v ch ngha vt bin chng mỏc-xớt, t tng H Chớ Minh v Nh nc v phỏp lut, quan im ca ng v Nh nc ta v xõy dng Nh nc phỏp quyn, v chớnh sỏch t tng hỡnh s v hỡnh s, v nõng cao cht lng THQCT ci cỏch t phỏp m Ngh quyt i hi ng VIII, IX, X v cỏc Ngh quyt s 08-NQ/TW ngy 02/01/2002, Ngh quyt s 49NQ/TW ngy 02/6/2005 v Chin lc ci cỏch t phỏp n nm 2020 ca B Chớnh tr Trong quỏ trỡnh nghiờn cu ti, tỏc gi lun ó s dng cỏc phng phỏp c th v c thự ca khoa hc lut t tng hỡnh s, khoa hc iu tra hỡnh s v cỏc phng phỏp, k nng khỏc, nh: phng phỏp phõn tớch v tng hp; phng phỏp so sỏnh, i chiu; phng phỏp din dch; phng phỏp quy np; phng phỏp thng kờ, iu tra xó hi hc tng hp cỏc tri thc khoa hc lut t tng hỡnh s v lun chng cỏc tng ng c nghiờn cu lun Kt cu ca lun Ngoi phn m u, kt lun, lun gm ba chng: - Chng 1:Nhng v TNHS ca phỏp nhõn v cỏcti phm v chc vtrong Lut hỡnh s Vit Nam - Chng 2:Nhng ũi hi ca vic quy nhTNHS ca phỏp nhõn i vi cỏc ti phm chc v Lut hỡnh s Vit Nam - Chng 3: Kin ngh hỡnh s húa trỏch nhim ca phỏp nhõn i vi cỏc ti phm v chc v Lut hỡnh s Vit Nam Chng NHNG VN V TRCH NHIM HèNH SCA PHP NHN V CC TI PHM V CHC V TRONG LUT HèNH S VIT NAM 1.1 NHNG VN V TRCH NHIM HèNH S CA PHP NHN 1.1.1 Cỏc quan im v trỏch nhim hỡnh s ca phỏp nhõn TNHS ca phỏp nhõn l mt khụng mi khoa hc phỏp lý hỡnh s ca nhiu quc gia trờn th gii Vit Nam, trỏch nhim phỏp lý ca phỏp nhõn mi ch c quy nh lnh vc dõn s, kinh t, hnh chớnh Trong lnh vc hỡnh s, trỏch nhim ca phỏp nhõn cha c quy nh T cui nhng nm 90 ca th k XX, khoa hc hỡnh s nc ta mi a nhng lun chng ch yu cho s iu chnh v mt lut phỏp ch nh TNHS ca phỏp nhõn Tuy ch cú mt s tỏc gi nghiờn cu v ny song ó xut hin nhng quan im khỏc xung quanh ny m tu chung li l hai lung quan im c bn ú l quan im ng h vic thit lp ch nh TNHS nhim hỡnh s ca phỏp nhõn v quan im phn i vic thit lp ch nh ny Tt c u a nhng lp lun v lý l riờng chng minh v bo v quan im ca mỡnh Quan im cho rng ch th ca ti phm ch cú th l th nhõn chim u th v tn ti mt thi gian di Nhng nh hỡnh s hc theo quan im ny cho rng vic thit lp TNHS ca phỏp nhõn ó vi phm mt nguyờn tc c bn ca Lut hỡnh s l nguyờn tc li Theo cỏch hiu truyn thng t trc n nay, li c hiu l thỏi tõm lý ca ngi ú i vi hnh vi nguy him cho xó hi, b Lut hỡnh s cm v thỏi i vi hu qu hnh vi ú gõy Do ú li phỏp lut hỡnh s v c bn ch cú cỏ nhõn ngi phm ti Ngay c trng hp phm ti di hỡnh thc ng chc nng lónh o, qun lý, iu hnh hoc kim tra cỏc hot ng ca phỏp nhõn Cỏc chc nng ny phỏp lut hoc quy ch hot ng ca phỏp nhõn quy nh, ú cú th ch tch hi ng qun tr, giỏm c hoc tng giỏm c cụng tyNgi i din theo phỏp lut ca phỏp nhõn cú quyn xỏc lp, thc hin mi giao dch dõn s vỡ li ớch ca phỏp nhõn c i din, tr trng hp phỏp lut cú quy nh khỏc i din ca phỏp nhõn cng cú th l ngi c y quyn hp phỏp Ngi i din theo y quyn ca phỏp nhõn ch c thc hin giao dch dõn s phm vi i din Trong lý lun phỏp lut hỡnh s, nhỡn chung u thng nht v bn cht cỏc phỏp nhõn hon ton cú kh nng phm ti thụng qua cỏc hot ng v ý th ca cỏc thnh viờn ca h ú l nhng ngi lónh o, ngi i din ca phỏp nhõn, ngi vch ra, ngi ch o hoc ngi thc hin cỏc chớnh sỏch ca phỏp nhõn thỡ ti phm c coi chớnh phỏp nhõn thc hin Th hai, Ti phm c thc hin khuụn kh hot ng hoc vỡ li ớch ca phỏp nhõn Núi ti phm c thc hin bi ngi i din ca phỏp nhõn khụng cú ngha l mi hnh vi ngi i din ca phỏp nhõn thc hin u c xỏc nh l hnh vi ca phỏp nhõn truy cu TNHS m phỏp nhõn ch phi chu TNHS v hnh vi phm ti ca nhng ngi ny h thc hin hnh vi nhõn danh phỏp nhõn, thay mt hoc i din cho phỏp nhõn, chu s giỏm sỏt v vỡ li ớch ca phỏp nhõn Phỏp nhõn s khụng phi chu TNHS nhim hỡnh s nu hnh vi phm ti ca ngi i din hp phỏp ca phỏp nhõn l vỡ nhng li ớch khỏc Phỏp nhõn ch phi chu TNHS nu hnh vi ca ngi i din ca phỏp nhõn phm vi chc nng, nhim v, thm quyn phỏp nhõn giao ng thi ti phm c thc hin khuụn kh hot ng ca phỏp nhõn, nú c thc hin trờn danh ngha v vỡ li ớch ca phỏp nhõn Bờn cnh ú phỏp nhõn cng phi chu trỏch nhim v nhng hnh vi phm ti m ngi i din hp phỏp ca phỏp nhõn thc hin thi hnh chc nng, nhim v ca h nhõn danh phỏp nhõn v di s lónh o, qun lý ca phỏp nhõn Th ba, TNHS ca phỏp nhõn khụng loi tr TNHS ca ngi i din phỏp nhõn Hay núi cỏch khỏc, nu ngi lónh o, ngi i din ca phỏp nhõn ó thc hin mt ti phm (dự c ý hay vụ ý) vỡ li ớch ca phỏp phõn hoc khuụn kh hot ng ca phỏp nhõn thỡ c phỏp nhõn v ngi lónh o, ngi i din ú phi chu TNHS v cựng ti phm ú 3.2.3 Phm vi cỏc ti phm v chc v Lut hỡnh s Vit Nam m phỏp nhõn cú th l ch th Nh chỳng ta ó bit "Cỏc ti phm v chc v l nhng hnh vi nguy him cho xó hi, xõm phm hot ng ỳng n v uy tớn ca c quan nh nc hoc t chc xó hi, quyn v li ớch hp phỏp ca cụng dõn ngi cú chc v, quyn hn ó li dng hoc lm dng chc v, quyn hn ca mỡnh thc hin thi hnh cụng v"[32, Tr 361] Nh vy theo quy nh ca BLHS hin hnh thỡ ch th ca cỏc ti phm v chc v l ch th c bit - ngi cú chc v, quyn hn thc hin cụng v ú l ngi qua cỏc quyt nh, b nhim ca lónh o c quan nh nc, bu c, hp ng hoc hỡnh thc khỏc cú hng lng hoc khụng hng lng, c giao thc hin cụng v nht nh v cú quyn hn thc hin cụng v Trong mt s trng hp c th, ch th ca cỏc ti phm v chc v khụng phi l ngi cú chc v nhng ó li dng ngi cú chc v xõm hi n hot ng ỳng n ca c quan nh nc hoc t chc xó hi, nh ti a hi l, ti lm mụi gii hi l, ti lm dng nh hng i vi ngi cú chc v, quyn hn trc li Phỏp lut hỡnh s hin hnh mi ch quy nh ch th ca cỏc ti phm v chc v Lut hỡnh s l th nhõn Nu quy nh ch th ca cỏc ti phm v chc v l phỏp nhõn thỡ lỳc ny cú th hiu khỏi nim phỏp nhõn l ch th ca ti phm v chc v nh sau: Phỏp nhõn thc hin nhng hnh vi nguy him cho xó hi xõm phm hot ng ỳng n v uy tớn ca c quan nh nc hoc t chc xó hi, quyn v li ớch hp phỏp ca cụng dõn, ngi ng u phỏp nhõn hoc ngi i din ca phỏp nhõn ó li dng hoc lm dng quyn hn ca phỏp nhõn thi hnh cụng v, khuụn kh hot ng ca phỏp nhõn hoc vỡ li ớch ca phỏp nhõn Nh vy tng t nh th nhõn l ch th ca cỏc ti phm v chc v, phỏp nhõn l ch th ca cỏc ti phm v chc v thỡ phỏp nhõn y cng phi l phỏp nhõn cú quyn hn thc hin cụng v hoc i vi mt s ti danh, mc dự phỏp nhõn khụng cú quyn hn song ó li dng ngi cú chc v xõm phm hot ng ỳng n ca c quan nh nc, t chc xó hi Vớ d nh cụng ty PCI v ỏn i l ụng Tõy, cụng ty ny khụng cú quyn quyt nh kt qu u thu gúi t thit k v t giỏm sỏt d ỏn i l ụng Tõy song ó li dng v a hi l cho ụng Hunh Ngc S - giỏm c d ỏn, ngi cú quyn quyt nh trờn BLHS hin hnh nc ta quy nh ti phm v chc v ti chng XXI, ú mc A quy nh cỏc ti phm v tham nhng (t iu 278 n iu 284), mc B quy inh cỏc ti khỏc v chc v (t iu 285 n iu 291) Ngoi cỏc ti phm c quy nh ti chng XXI, cỏc chng khỏc ca BLHS 1999 cng quy nh cỏc ti phm khỏc v chc v, nh ti thiu trỏch nhim gõy thit hi nghiờm trng n ti sn ca Nh nc (iu 144), ti c ý lm trỏi quy nh ca nh nc v qun lý kinh t gõy hu qu nghiờm trng (iu 165)V bn cht thỡ hnh vi nguy him cho xó hi ca cỏc ti phm v chc v ny u cú th hoc l cỏ nhõn ngi cú chc v, quyn hn thc hin thi hnh cụng v hoc phỏp nhõn cú quyn hn thc hin thụng qua ngi i din ca phỏp nhõn thi hnh cụng v c im ny khỏc vi mt s nhúm ti phm c quy nh BLHS tớnh cht riờng ca cỏc ti ny m phỏp nhõn khụng th thc hin c nh cỏc ti xõm phm ch hụn nhõn, gia ỡnh; mt s ti xõm phm tớnh mng, sc khe, danh d, nhõn phm ngi Nh vy xột v c s lý lun v thc tinthỡ 14 ti danh c quy nh nhúm cỏc ti phm v chc v v cỏc ti phm khỏc v chc v c quy nh BLHS hin hnh thỡ phỏp nhõn cú th l ch th ca hai ti l ti nhn hi l, ti a hi l 3.2.4 Hỡnh pht ỏp dng i vi phỏp nhõn l ch th ca ti phm v chc v Lut hỡnh s Vit Nam Khi quy nh TNHS i vi phỏp nhõn thỡ ng thi cn phi m bo rng TNHS ú c thc hin thụng qua cỏc loi hỡnh pht mang tớnh cht rn e, ngn nga ti phm c im ca phỏp nhõn nh l ch th ca TNHS ũi hi phi xõy dng mt h thng hỡnh pht c trng Nghiờn cu cho thy ch ti hỡnh s ỏp dng i vi cỏc phỏp nhõn phm ti cỏc nc thuc h thng lut khỏc cng khỏc i vi cỏc nc theo truyn thng phỏp lut Conmon law thỡ ch ti hỡnh pht ỏp dng i vi phỏp nhõn ch nht hỡnh pht tin Tuy nhiờn mc pht tin i vi tng loi ti phm c quy nh lut hỡnh s mi nc khụng ging Cũn i vi cỏc nc theo h thng phỏp lut Chõu õu lc a thỡ ch ti ỏp dng cho cỏc phỏp nhõn phm ti l rt a dng Nhỡn chung cú th chia thnh bn nhúm tựy thuc v i tng: - Cỏc hỡnh pht gõy hi cho danh ca phỏp nhõn phm ti; - Cỏc hỡnh pht v ti sn; - Cỏc hỡnh pht hn ch cỏc hot ng ca phỏp nhõn phm ti; Cỏc hỡnh pht nhm vo s tn ti ca phỏp nhõn phm ti Tuy nhiờn dự ch quy nh mt hay nhiu loi hỡnh pht ỏp dng cho phỏp nhõn phm ti thỡ cng u ũi hi vic ỏp dng cỏc hỡnh pht ú phi t c mc ớch phũng nga riờng cng nh phũng nga chung ca hỡnh pht Vic thit lp mt h thng hỡnh pht ỏp dng cho phỏp nhõn phm ti phi da trờn nhng c s nht nh Trong ú cn tớnh toỏn n bn cht ca phỏp nhõn, phm vi ch th l phỏp nhõn phi chu TNHS cng nh phm vi v bn cht ca cỏc ti phm m phỏp nhõn phi chu TNHS Trờn c s cỏc kin ngh v xem xột i chiu quy nh ca cỏc nc trờn th gii, tỏc gi a h thng hỡnh pht ỏp dng i vi cỏc phỏp nhõn kinh tphm ti a hi l hoc ti nhn hi l nh sau: h thng hỡnh pht cú th c ỏp dng i vi phỏp nhõn gm h thng hỡnh pht chớnh (pht tin, hn ch kinh doanh, cm kinh doanh, úng ca c s, gii th) v h thng hỡnh pht b sung (giỏm sỏt t phỏp, cm huy ng vn, tch thu ti sn v pht tin - khụng ỏp dng l hỡnh pht chớnh) Pht tin l hỡnh pht tc i ca phỏp nhõn phm ti mt khon tin nht nh sung cụng qu nh nc Pht tin l hỡnh pht tỏc ng n ti sn ca phỏp nhõn, thụng qua ú tỏc ng n ý thc ca phỏp nhõn nhm trng tr cỏc ti ó phm v phũng nga cỏc ti mi Pht tin l hỡnh pht cú th ỏp dng l hỡnh pht chớnh hoc l hỡnh pht b sung V mc pht tin cú th quy nh mc pht trờn c s mc pht dnh cho th nhõn v cựng mt loi ti Cú th quy nh mc pht tin l mc ti thiu v ti a, quy nh mc pht trng hp l hỡnh pht b sung thp hn l hỡnh pht chớnh Khi ỏp dng hỡnh pht tin, dự l hỡnh pht chớnh hay hỡnh pht b sung, Tũa ỏn cn cn c vo tớnh cht, mc nghiờm trng ca ti ó phm, tỡnh hỡnh ti sn ca phỏp nhõn, s bin ng ca giỏ c Tin pht cú th np mt ln hoc nhiu ln thi hn Tũa ỏn quyt nh; Tch thu ti sn l hỡnh pht b sung nhm tc mt phn hoc ton b ti sn thuc s hu ca phỏp nhõn phm ti sung qu nh nc Khi tuyờn hỡnh pht tch thu ti sn, Tũa ỏn cú th tuyờn tc mt phn hoc ton b ti sn ca phỏp nhõn phm ti Ti sn b tc phi thuc s hu ca phỏp nhõn b kt an, ti sn ú cú th l ti sn ca phỏp nhõn ang s dng, cú th l ti sn ó cho vay, mn, thuờ, cm c, th chpTi sn cú th tn ti di dng hin vt hoc l tin, trỏi phiu, tớn phiuTrng hp tch thu ton b ti sn ca phỏp nhõn, c quan thi hnh ỏn phi li cho phỏp nhõn ti sn ti thiu phỏp nhõn trỡ hot ng sn xut kinh doanh trng hp phỏp nhõn khụng b yờu cu úng ca hoc gii th; Hn ch kinh doanh l hỡnh pht buc phỏp nhõn phm ti phi ngng mt hoc mt s hot ng kinh doanh nht nh õy l hỡnh pht ỏp dng i vi nhng phỏp nhõn cú mt hoc nhiu lnh vc hot ng kinh doanh c nờu giy chng nhn ng ký doanh nghip hoc giy chng nhn u t i vi doanh nghip cú u t nc ngoi Tựy thuc vo tớnh cht ca ti phm ó thc hin, phỏp nhõn cú th b hn ch mt hoc mt s hot ng kinh doanh nht nh cú liờn quan n ti phm Thi hn ỏp dng hỡnh pht hn ch kinh doanh i vi phỏp nhõn phm ti cú th quy nh mc ti thiu v mc ti a Cm kinh doanh l hỡnh pht buc phỏp nhõn phi chm dt mt hoc mt s hot ng kinh doanh vin õy l hỡnh pht ỏp dng i vi nhng phỏp nhõn cú mt hoc nhiu lnh vc hot ng kinh doanh c nờu giy chng nhn ng ký doanh nghip hoc giy chng nhn u t i vi doanh nghip cú u t nc ngoi Do tớnh cht nghiờm trng ca ti phm m phỏp nhõn ó thc hin cú th cm phỏp nhõn vnh vin khụng c hot ng sn xut kinh doanh mt hoc mt s lnh vc nht nh sau phm ti; úng ca c s l hỡnh pht chớnh buc phỏp nhõn phm ti cú nhiu c s kinh doanh phi chm dt mi hot ng sn xut - kinh doanh ti cỏc c s ca phỏp nhõn m ú ó xy vic phm ti Thi hn úng ca c s cú th mt khong thi gian nht nh hoc cú th úng ca vnh vin; Gii th l hỡnh pht buc phỏp nhõn phm ti phi chm dt s tn ti theo quy nh ca phỏp lut Cú th núi gii th l hỡnh pht "t hỡnh" i vi phỏp nhõn; Giỏm sỏt t phỏp l hỡnh pht b sung c ỏp dng i vi phỏp nhõn b kt ỏn hn ch kinh doanh, buc phỏp nhõn phi tin hnh mi hot ng kinh doanh di s giỏm sỏt, kim tra ca chớnh quyn a phng khong thi gian nht nh, k t ngy chp hnh xong hỡnh pht hn ch kinh doanh Giỏm sỏt t phỏp c ỏp dng i vi phỏp nhõn phm ti Tũa ỏn xột thy phỏp nhõn cú th cú iu kin tip tc phm ti mi sau chp hnh xong hỡnh pht hn ch kinh doanh C quan thi hnh ỏn giỏm sỏt cú th y ban nhõn dõn xp xó ni phỏp nhõn t tr s kinh doanh hoc y ban nhõn dõn cp huyn ni phỏp nhõn t tr s chớnh Trong thi gian b giỏm sỏt t phỏp, phỏp nhõn b kt ỏn phi nh k cú bn bỏo cỏo v mi hot ng ca doanh nghip cng nh gii trỡnh nhng m c quan cú thm quyn yờu cu; Cm huy ng l hỡnh pht b sung cm phỏp nhõn khụng c gi di mi hỡnh thc theo quy nh ca phỏp lut Thi gian phỏp nhõn b cm huy ng cú th vnh vin hoc mt khong thi gian nht nh PHN KT LUN Nh ó trỡnh by trờn cú th khng nh li mt ln na TNHS ca phỏp nhõn khụng phi l mt mi song nú li l ó v ang c cỏc hc gi c bit quan tõm nghiờn cu Trong phm vi lun ca mỡnh, tỏc gi ó gii quyt nhng chớnh sau: Cỏc hc gi nghiờn cu v TNHS ca phỏp nhõn ó a nhng quan im riờng v nhng lp lun bo v cho quan im ca mỡnh Song tu chung li cú hai quan im chớnh, ú l quan im ng h vic thit lp ch nh TNHS ca phỏp nhõn v quan im khụng ng h vic thit lp ch nh TNHS ca phỏp nhõn Bn thõn tỏc gi nghiờn cu v ny ng h quan im thit lp ch nh TNHS ca phỏp nhõn núi chung v i vi nhúm ti phm v chc v hin bi vỡ vic thit lp ch nh ny khụng vi phm bt k nguyờn tc no ca lut hỡnh s m ng thi nú cũn gúp phn khụng nh vo vic u tranh phũng nga ti phm giai on hin Vn trỏnh nhim hỡnh s ca phỏp nhõn c quy nh ph bin nhiu nc trờn th gii Nú c ghi nhn v tr thnh nguyờn tc c bn lut hỡnh s ca mt s nc theo truyn thng Common law (Canada, Anh, M), lut hỡnh s cỏc nc theo truyn thng Civi Law (Phỏp, H Lan, Thy S) hay i vi mt s nc chõu nh Nht Bn, Singapor, Trung QucNhng quy nh ny phỏp lut hỡnh s ca cỏc nc trờn s l c s chỳng ta hc kinh nghim xõy dng mụ hỡnh ch nh ny phỏp lut hỡnh s Vit Nam Xut phỏt t vic bo m s tng thớch ca h thng phỏp lut quc t vi phỏp lut quc gia, xut phỏt t tỡnh trng tham nhng ngy cng lan rng v tr thnh mt nhc nhi, e da nghiờm trng n tin trỡnh phỏt trin kinh t - xó hi ca nhiu quc gia trờn th gii ú cú Vit Nam Vic gõy nhng hu qu nghiờm trng nh hng n ti sn ca Nh nc, cỏ nhõn, t chc nhng li ch b truy cu TNHS i vi mt cỏ nhõn iu hnh, nhõn danh phỏp nhõn l cha t c mc ớch rn e, phũng nga, ngn chn tỏi phm, b lt ti phm, trỏi nguyờn tc cụng bng BLHS Xut phỏt t c s trờn, tỏc gi cho rng ó n lỳc Vit Nam phi quy nh TNHS ca phỏp nhõn núi chung v i vi cỏc ti phm v chc v núi riờng V loi phỏp nhõn phi chu TNHS i vi nhúm ti phm v chc v Lut hỡnh s nc ta, xột v c thự riờng bit ca nhúm ti phm ny cú th khng nh ú phi l phỏp nhõnkinh t cú t cỏch phỏp nhõn V iu kin ỏp dng TNHS i vi phỏp nhõn l ch th ca ti phm v chc v lut hỡnh s Vit Nam thỡ gm phi cú cỏc iu kin sau: ti phm phi c thc hin bi ngi i din hp phỏp ca phỏp nhõn; ti phm c thc hin khuụn kh hot ng hoc vỡ li ớch ca phỏp nhõn; TNHS ca phỏp nhõn khụng loi tr TNHS ca ngi i din ca phỏp nhõn V phm vi cỏc ti phm v chc v m phỏp nhõn cú th l ch th thỡ theo quan im ca tỏc gi vi iu kin t nc ta hin thỡ cha tht s cn thit quy nh thờm hnh vi lm giu bt hp phỏp l ti tham nhng thuc nhúm ti phm v chc v iu ú cú ngha l quy nh phỏp nhõn l ch th cỏc ti phm v chc v thỡ ch nờn quy nh phm vi cỏc ti phm v chc v nh hin l phự hp, c th l nờn quy nh TNHS i vi phỏp nhõn phm ti a hi l v ti nhn hi l V hỡnh pht ỏp dng i vi phỏp nhõn l ch th ca ti phm v chc v i vi cỏc phỏp nhõn kinh t phm cỏc ti phm v chc v thỡ cú th ỏp dng hỡnh pht chớnh l pht tin, hn ch kinh doanh, cm kinh doanh, úng ca c s, gii th v cú th ỏp dng hỡnh pht b sung l hỡnh pht giỏm sỏt t phỏp, cm huy ng vn, tch thu ti sn v pht tin (khi khụng ỏp dng l hỡnh pht chớnh) Theo tỏc gi vic xut hỡnh s húa trỏch nhim ca phỏp nhõn phm ti chc v n thi im ny l rt cn thit, phự hp vi xu th chung ca th gii nhm khc phc nhng bt cp ca h thng phỏp lut hin hnh x lý hnh vi vi phm ca phỏp nhõn; gúp phn khụng nh vo vic u tranh, phũng nga ti phm, c bit l cỏc ti phm v chc v giai on hin nay; ng thi to c s phỏp lý hp tỏc gia cỏc quc gia nhm u tranh cú hiu qu hn i vi ti phm phỏp nhõn gõy ra, m trc ht l hp tỏc gia cỏc quc gia ASEAN DANH MC TI LIU THAM KHO Nguyn Hi Anh (2010), Trỏch nhim hỡnh s ca phỏp nhõn - nhng lý lun v thc tin, Lun thc s Lut hc, Trng i hc Lut H Ni, H Ni Ban son tho B lut hỡnh s (sa i) (2015), "Bỏo cỏo ỏnh giỏ tỏc ng ca d ỏn B lut hỡnh s sa i" Bỏo cỏo ỏnh giỏ quc gia ca Vit Nam (2012), "ỏnh giỏ thc hin Cụng c Liờn hp quc v Chng tham nhng ca Vit Nam chu trỡnh ỏnh giỏ 2011 - 2012 i vi cỏc iu t 15-42, chng III "Hỡnh s húa v thc thi phỏp lut" v cỏc iu t 44-50, chng IV "Hp tỏc quc t" Li-bng v Italia thc hin", Nxb Lao ng - xó hi Lờ Vn Cm (2005), Nhng c bn khoa hc lut hỡnh s, Nxb i hc Quc gia H Ni, H Ni Nguyn Quý Cụng, (2010), Vn TNHS ca phỏp nhõn, Tp Nh nc v Phỏp lut Cụng c ca Liờn hp quc v chng tham nhng Cụng c ca Liờn hp quc v chng ti phm cú t chc xuyờn quc gia Lờ ng Doanh (1999), Ch th ca ti phm theo lut hỡnh s Vit Nam, Lun thc s Lut hc, Trng i hc Lut H Ni, H Ni ng Cng sn Vit Nam (2002), Ngh quyt s 08-NQ/TW ngy 02/01/2002 ca B Chớnh tr v mt s nhim v trng tõm cụng tỏc ci cỏch t phỏp thi gian ti, H Ni 10 ng Cng sn Vit Nam (2005), Ngh quyt s 48-NQ/TW ngy 24/5/2005 ca B Chớnh tr v chin lc xõy dng v hon thin h thng phỏp lut ti Vit Nam n nm 2010, H Ni 11.ng Cng sn Vit Nam (2005), Ngh quyt s 49-NQ/TW ngy 02/6/2005 ca B Chớnh tr v chin lc ci cỏch t phỏp n nm 2020, H Ni 12 ng Cng sn Vit Nam (2006), Vn kin i hi i biu ton quc ln th X, Nxb Chớnh tri q uc gia, H Ni 13 ng Cng sn Vit Nam (2011), Vn kin i hi i biu ton quc ln th XI, Nxb Chớnh tri q uc gia, H Ni 14 Nguyn Ngc Hũa (2006), Ti phm v cu thnh ti phm, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 15 Hi ng Quc gia Ch o biờn son T in bỏch khoa Vit Nam (2005),T in bỏch khoa Vit Nam, Nxb T in bỏch khoa, H Ni 16 Trn Minh Hng (ch biờn), c Hng H, Trnh Tin Vit v th tỏc gi (2010), Tỡm hiu B lut hỡnh s nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam v cỏc bn hng dn thi hnh, Nxb Lao ng, H Ni 17 Nguyn c Lc (2010), TNHS ca phỏp nhõn theo lut hỡnh s mt s nc trờn th gii v s cn thit phi quy nh TNHS phỏp nhõn lut hỡnh s Vit Nam, Tp khoa hc phỏp lý 18 Cao Th Oanh (2011), Nghiờn cu so sỏnh c s lý lun v thc tin ca vic ỏp dng trỏch nhim hỡnh s i vi t chc, Cụng trỡnh nghiờn cu khoa hc cp B 19 Hong Phờ (Ch biờn) (1998), T in ting Vit, Nxb Nng, Nng 20 Quc hi (1999), B lut hỡnh s nm 21 Quc hi (2005), B lut dõn s 22 Quc hi (2012), Lut x lý vi phm hnh chớnh 23 Quc triu hỡnh lut 24 Ngụ Hu Phc (2010), Dn Lut quc t v phỏp lut Vit Nam, Lun tin s Lut hc, Trng i hc Lut thnh ph H Chớ Minh 25 Thanh tra Chớnh ph - Vin khoa hc tra (2005), "Thụng tin khoa hc tra v chng tham nhng", S chuyờn "Ni dung v cỏc ngha v i vi quc gia thnh viờn Cụng c Liờn hp quc v chng tham nhng" 26 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2003), Ngh quyt s 02/2003/NQ-HTP ngy 17/4/2003 hng dn ỏp dng mt s quy nh ca B lut hỡnh s, H Ni 27 Nguyn Tt Thnh (2013), Trỏch nhim hỡnh s ca phỏp nhõn theo Lut hỡnh s mt s nc trờn th gii v la chn cho Vit Nam, Tp tũa ỏn nhõn dõn 28 Dng Vn Thng (2014), xut, kin ngh, sa i, b sung mt s quy nh ti phn chung ca BLHS, Tp kim sỏt 29 o L Thu (2011), Cỏc ti phm v hi l theo Lut hỡnh s Vit Nam s so sỏnh vi Lut hỡnh s Thy in v Australia, Lun ỏn tin s Lut hc, Trng i hc Lut H Ni 30 Trnh Quc Ton (2006), "Trỏch nhim hỡnh s ca phỏp nhõn v mụ hỡnh lý lun ca nú lut hỡnh s Vit Nam tng lai",Tp nh nc v phỏp lut 31 Trnh Quc Ton (2011), Trỏch nhim hỡnh s ca phỏp nhõn phỏp lut hỡnh s, Sỏch chuyờn kho - Khoa lut, i hc quc gia H Ni, Nxb Chớnh tr quc gia - s tht, H Ni 32 Trng i hc Lut H Ni (2009), Giỏo trỡnh Lut hỡnh s Vit Nam (tp 2), Nxb Cụng an nhõn dõn 33 Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni (2001), Giỏo trỡnh lut hỡnh s Vit Nam, NXB i hc quc gia H Ni 34 Vin Khoa hc phỏp lý (2006), T in Lut hc, Nxb T phỏp, H Ni 35 Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao (2014), " xut, kin ngh sa i, b sung mt s quy nh ti phn chung ca B lut hỡnh s", Tp kim sỏt s chuyờn "gúp ý sa i, b sung B lut hỡnh s" 36 Vừ Khỏnh Vinh (2004), Bỡnh lun khoa hc B lut t tng hỡnh s nm 2003, Nxb T phỏp, H Ni 37 Trng Quang Vinh (2008), "Bỡnh lun cỏc iu 241 n 256",Trong sỏch: Bỡnh lun khoa hc B lut hỡnh s Vit Nam nm 1999, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 38 Nguyn Quc Vinh (2011), "Nghiờn cu t chc v hot ng t phỏp ca nm quc gia: Trung Quc, indonexia, Nht Bn, Hn Quc v Nga",Trong d ỏn: Tng cng tip cn cụng lý v bo v quyn ti Vit Nam, B T phỏp, H Ni Ti liu trờn internet: 39 Hng Giang (2007), "Phũng chng hiu qu ti phm cú t chc xuyờn quc gia v ti phm buụn bỏn ngi: N lc ca quc gia, h tr ca quc t - Bi 2: Nhanh chúng phờ chun Cụng c ca Liờn hp quc v chng ti phm cú t chc xuyờn quc gia", website ca B T phỏp, ngy 04/12/2007, ngun:http://moj.gov.vn/ct/tintuc/Pages/thong-tin-khac.aspx?ItemID=3246 40 Nguyn Doón Khỏnh (2015), "Mt s xut sa i, b sung B lut hỡnh s nhm ỏp ng yờu cu Ci cỏch t phỏp, phự hp vi tinh thn Hin phỏp nm 2013", website ca Ban Ni chớnh trung ng, ngy 19/02/2015, ngun: http://noichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/201502/mot-so-de-xuat- sua-doi-bo-sung-bo-luat-hinh-su-nham-dap-ung-yeu-cau-cai-cach-tu-phapphu-hop-voi-tinh-than-hien-phap-nam-2013-296970/ 41 V Hoi Nam (2012), "Vn trỏch nhim hỡnh s ca phỏp nhõn - nhỡn t du hiu li theo lut hỡnh s", website ca B T phỏp, ngy 30/11/2012, ngun:http://www.moj.gov.vn/ct/tintuc/Pages/nghien-cuu-traodoi.aspx?ItemID=4537 42.http://vneconomy.vn/thoi-su/nghi-an-hoi-lo-tc-pci-va-thanh-danh-quocgia-20140323100945859.htm 43.http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/205693/bo-ca-vao-cuoc-vu hoa-hong-2-2trieu-do cho-nganh-y-te.html ... gia hà nội khoa luật bùi lan anh Hình hóa trách nhiệm pháp nhân tội phạm chức vụ luật hình việt nam Chuyên ngành : Luật hình tố tụng hình Mã số : 60 38 01 04 luận văn thạc sĩ luật học Ng-ời h-ớng... C BN CA CC TI PHM V CHC V TRONG LUT HèNH S VIT NAM 1.2.1.S lc lch s lp phỏp hỡnh s nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam v cỏc ti phm chc v Nh nc Cng hũa Xó hi ch ngha Vit Nam ó ban hnh nhiu bn phỏp... ca phỏp nhõn i vi cỏc ti phm v chc v Lut hỡnh s Vit Nam Chng NHNG VN V TRCH NHIM HèNH SCA PHP NHN V CC TI PHM V CHC V TRONG LUT HèNH S VIT NAM 1.1 NHNG VN V TRCH NHIM HèNH S CA PHP NHN 1.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: vình sự hóa trách nhiệm của pháp nhân đối với các tội phạm về chức vụ trong luật hình sự việt nam , vình sự hóa trách nhiệm của pháp nhân đối với các tội phạm về chức vụ trong luật hình sự việt nam , vình sự hóa trách nhiệm của pháp nhân đối với các tội phạm về chức vụ trong luật hình sự việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay