Vi phạm và xử lý vi phạm pháp luật lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam

118 117 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 13:21

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT TRNH TH HONG ANH Vi phạm xử vi phạm pháp luật lao động ng-ời lao động n-ớc làm việc Việt Nam LUN VN THC S LUT HC H NI - 2015 I HC QUC GIA H NI KHOA LUT TRNH TH HONG ANH Vi phạm xử vi phạm pháp luật lao động ng-ời lao động n-ớc làm việc Việt Nam Chuyờn ngnh: Lut kinh t Mó s: 60 38 01 07 LUN VN THC S LUT HC Cỏn b hng dn khoa hc: TS NGUYN XUN THU H NI - 2015 LI CAM OAN Tụi xin cam oan Lun l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc kt qu nờu Lun cha c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc Cỏc s liu, vớ d v trớch dn Lun m bo tớnh chớnh xỏc, tin cy v trung thc Tụi ó hon thnh tt c cỏc mụn hc v ó toỏn tt c cỏc ngha v ti chớnh theo quy nh ca Khoa Lut i hc Quc gia H Ni Vy tụi vit Li cam oan ny ngh Khoa Lut xem xột tụi cú th bo v Lun Tụi xin chõn thnh cm n! NGI CAM OAN Trnh Th Hong Anh MC LC Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc t vit tt Danh mc cỏc bng Trang M U C h n g : M T S VN Lí LUN V VI PHM V X Lí VI PHM PHP LUT LAO NG I VI NG I LAO NG NC NGOI 1.2 1.2.1 1.2.2 K ng nc ngoi Khỏi nim ngi lao ng nc ngoi c im ca ngi lao ng nc ngoi 16 K ni 1.3.1 m vi 1.3.2 ph 1.3.3 m v 1.3.4 v i p h m p h ỏ p l u t hỏ i 1.3 l Kx n K P n l K ý x lao ng i vi ng i lao ng n c n g o i 24 Quy nh v cỏc hnh vi vi phm phỏp lut lao ng ca ngi lao ng nc ngoi 27 Thm quyn x vi phm phỏp lut lao ng i vi ngi lao ng nc ngoi 29 Bin phỏp x vi phm phỏp lut lao ng i vi ngi lao ng nc ngoi 30 Kt lun Chng 37 Chng 2: THC TRNG VI PHM V X Lí VI PHM PHP LUT LAO NG I VI NGI LAO NG NC NGOI LM VIC TI VIT NAM 39 2.1 Thc trng vi phm phỏp lut lao ng ca ngi lao ng nc ngoi lm vic ti Vit Nam 39 2.1.1 Quy nh ca phỏp lut Vit Nam v cỏc hnh vi vi phm phỏp lut lao ng ca ngi lao ng nc ngoi lm vic ti Vit Nam 39 2.1.2 Thc tin vi phm phỏp lut lao ng ca ngi lao ng nc ngoi lm vic ti Vit Nam 43 2.2 Thc trng x vi phm phỏp lut lao ng i vi ngi lao ng nc ngoi lm vic ti Vit Nam 50 2.2.1 Cỏc bin phỏp x vi phm phỏp lut lao ng i vi ngi lao ng nc ngoi lm vic ti Vit Nam theo quy nh ca phỏp lut Vit Nam 50 2.2.2 Thc tin x vi phm phỏp lut lao ng i vi ngi lao ng nc ngoi lm vic ti Vit Nam 59 2.3 ỏnh giỏ chung v thc trng vi phm v x vi phm phỏp lut lao ng i vi ngi lao ng nc ngoi lm vic ti Vit Nam 64 2.3.1 Nhng kt qu t c 64 2.3.2 Tn ti, hn ch v nguyờn nhõn 66 Kt lun Chng 76 Chng 3: GII PHP HN CH VI PHM V NNG CAO HIU QU X Lí VI PHM PHP LUT LAO NG I VI NGI LAO NG NC NGOI LM VIC TI VIT NAM 77 3.1 Hon thin phỏp lut v x vi phm phỏp lut lao ng i vi ngi lao ng nc ngoi lm vic ti Vit Nam 77 3.1.1 Xõy dng cỏc quy nh mang tớnh phũng nga hnh vi vi phm phỏp lut lao ng ca ngi lao ng nc ngoi lm vic ti Vit Nam 77 3.1.2 Quy nh cỏc ch ti x vi phm phỏp lut lao ng i vi ngi lao ng nc ngoi lm vic ti Vit Nam a dng v mang tớnh rn e hn 79 3.1.3 Tip tc tham gia cỏc Cụng c quc t, Hip nh phi hp x vi phm i vi ngi lao ng nc ngoi lm vic ti Vit Nam 81 3.2 Nõng cao hiu qu cụng tỏc qun lao ng nc ngoi lm vic ti Vit Nam 81 3.2.1 Xõy dng chin lc qun nh nc v lao ng nc ngoi cht lng cao phự hp vi chin lc phỏt trin ngun nhõn lc t nc 81 3.2.2 Tng cng trỏch nhim cỏc B, ngnh cụng tỏc qun ngi lao ng nc ngoi 84 3.2.3 Xõy dng h thng c s d liu v ngi lao ng nc ngoi lm vic ti Vit Nam 86 3.2.4 Nõng cao nng lc cỏn b, iu kin c s vt cht ỏp ng tt cụng tỏc qun ngi lao ng nc ngoi 88 3.2.5 Tng cng cụng tỏc tuyờn truyn, ph bin chớnh sỏch phỏp lut i vi ngi lao ng nc ngoi lm vic ti Vit Nam 89 3.2.6 Tng cng hp tỏc quc t lnh vc qun ngi lao ng nc ngoi 90 3.3 Nõng cao hiu qu cụng tỏc tra v x vi phm phỏp lut lao ng i vi ngi lao ng nc ngoi lm vic ti Vit Nam 93 3.3.1 Tng cng cỏc hot ng tra v x vi phm phỏp lut lao ng i vi ngi lao ng nc ngoi lm vic ti Vit Nam 93 3.3.2 Nõng cao cht lng i ng tra, x vi phm phỏp lut lao ng i vi ngi lao ng nc ngoi lm vic ti Vit Nam 95 3.3.3 Xõy dng lc lng tra chuyờn trỏch thc hin thanh, kim tra v x vi phm phỏp lut lao ng i vi ngi lao ng nc ngoi lm vic ti Vit Nam 97 3.3.4 Thit lp h thng cỏc i tỏc xó hi h tr cụng tỏc tra, kim tra v x vi phm phỏp lut lao ng i vi ngi lao ng nc ngoi lm vic ti Vit Nam 99 Kt lun Chng 101 KT LUN 102 DANH MC TI LIU THAM KHO 103 DANH MC CC T VIT TT CHXHCNVN: HCM: ILO: IOM: LTBXH: NL: NSDL: Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam H Chớ Minh T chc Lao ng Quc t T chc Di c Quc t Lao ng thng binh xó hi Ngi lao ng Ngi s dng lao ng qun NL nc ngoi mt cỏch hiu qu nh chia nh khu vc qun ti nhng ni trung ụng ngi nc ngoi nhng khu vc cú trờn 20% ngi nc ngoi hoc trung t 5.000 ngi nc ngoi tr lờn s qun theo ng, p, phng ng thi tng cng qun i vi cỏc i tng phm ti ngi nc ngoi, B t phỏp v cỏc c quan qun s s dng h thng thụng tin c chia s qua mng mỏy tớnh nhanh chúng kim tra h s v cụng b thụng tin v kt qu x Thờm vo ú, cng ng t qun khu vc, S lao ng a phng cựng phi hp ngn chn vic tuyn dng trỏi phộp ngi c trỳ bt hp phỏp thụng qua cỏc hỡnh thc: Tuyờn truyn nõng cao nhn thc ca cỏc ch s dng lao ng v ngi dõn, tip nhn thụng tin v ngi c trỳ bt hp phỏp.Trin khai, phỏt ng tng chin dch "Chin dch ngn chn ngi nc ngoi c trỳ bt hp phỏp" n cỏc c quan liờn quan [34] Nh vy, i phú vi tỡnh trng vi phm phỏp lut lao ng ngy cng gia tng liờn quan n ngi nc ngoi ang c trỳ trỏi phộp ti Hn Quc, Chớnh ph Hn Quc ó thụng qua cỏc gii phỏp c xem l ton din, trit v cng rn, c trin khai trờn phm vi ton quc vi s vo cuc c cỏc B, ban ngnh liờn quan bt gi v trc xut ngi nc ngoi c trỳ bt hp phỏp õy cng l c s nc ta cú th tham kho v hc hi kinh nghim qun v x vi phm phỏp lut lao ng i vi NL nc ngoi t ú xõy dng chớnh sỏch phỏp lut phự hp vi tỡnh hỡnh c th ti Vit Nam hin 3.3 Nõng cao hiu qu cụng tỏc tra v x vi phm phỏp lut lao ng i vi ngi lao ng nc ngoi lm vic ti Vit Nam 3.3.1 Tng cng cỏc hot ng tra v x vi phm phỏp lut lao ng i vi ngi lao ng nc ngoi lm vic ti Vit Nam Thi gian qua, vi vai trũ qun nh nc, S LTBXH nhiu tnh, 93 thnh ó t chc nhiu t tra, kim tra tỡnh hỡnh s dng NL nc ngoi trờn a bn t ú xỏc nh cỏc trng hp NL nc ngoi vi phm phỏp lut lao ng Vit Nam, ng thi ỏp dng nhiu bin phỏp nh nhc nh, x pht hnh chớnh Tuy nhiờn, bờn cnh ú, nhiu a bn, vic tra v x vi phm din mt cỏch chiu l, na vi, kộo di, khụng dt im, khụng th hin ỳng tinh thn thng tụn ca phỏp lut, dn n tỡnh trng NL nc ngoi vi phm phỏp lut lao ng Vit Nam v tỡnh trng doanh nghip s dng trỏi phộp NL nc ngoi cú xu hng gia tng v li nhng hu qu nghiờm trng Vỡ vy, vic tra v x nghiờm minh cỏc vi phm lnh vc ny l gii phỏp ht sc cn thit hin [30] Do vy, cụng tỏc tra, kim tra v x vi phm i vi NL nc ngoi vi phm phỏp lut lao ng Vit Nam mt cỏch hiu qu, cn cỏc tng cng cỏc hot ng tra kim tra v x vi phm ng thi kiờn quyt x cỏc trng hp NL nc ngoi c tỡnh vi phm, cỏc trng hp tỏi phm nhiu ln vi nhng bin phỏp x v ch ti ỏp dng mnh [42] Trc ht, cn coi trng cụng tỏc phũng nga cỏc hnh vi vi phm phỏp lut lao ng ca NL nc ngoi Thc t cho thy, t trc n cụng vic chớnh ca tra lao ng ch yu trung vo vic xỏc nh v x pht cỏc vi phm phỏp lut lao ng Thc t cho thy cụng vic ny b hn ch bi s lng tra viờn v s lng ln cỏc doanh nghip c nc, ú dch v t v phũng nga li b b qua Chớnh vỡ vy, vic a cỏc thụng bỏo, cnh bỏo cỏc vi phm phỏp lut lao ng i vi NL nc ngoi l gii phỏp quan trng thỳc y vic thc thi phỏp lut lao ng ng thi m rng tỏc ng ca tra lao ng v cng l c s vng chc hp tỏc vi cỏc i tỏc xó hi tng cng hiu qu thc thi lut phỏp lao ng núi chung ng thi, cn tng cng cụng tỏc t kim tra ca doanh nghip, t 94 chc Vic nõng cao nhn thc ca doanh nghip, t chc vic tuyn dng, s dng NL nc ngoi ỳng cỏc quy nh ca phỏp lut, phỏt hin v bỏo cỏo cỏc trng hp NL nc ngoi cú hnh vi vi phm phỏp lut lao ng Vit Nam s lm thay i ý thc hnh vi chp hnh nghiờm phỏp lut lao ng, xõy dng húa thc hin phỏp lut, tng cng cụng tỏc t kim tra ca doanh nghip, t chc thụng qua vic bỏo cỏo phiu t kim tra, bỏo cỏo tỡnh hỡnh s dng lao ng, cỏc hot ng cung cp thụng tin v cỏc hnh vi vi phm phỏp lut lao ng ca NL nc ngoi cho cỏc c quan chc nng cú thm quyn x Phỏp lut lao ng ca Vit Nam cn quy nh vic tng thm quyn cho tra lao ng v thc hin vic tra, kim tra phỏt hin cỏc trng hp vi phm phỏp lut lao ng i NL nc ngoi cn tin hnh cú trng im Thm quyn ca tra lao ng i vi vic tra, kim tra v x vi phm phỏp lut i vi NL nc ngoi cn c quy nh rừ rng, c t tip cn cỏc a im tra, to iu kin tt hn trc nhng tr ngi hin tra lao ng thc hin tt nhim v tra, iu ny cn c quy nh h thng phỏp lut lao ng, c th l ti cỏc bn phỏp lut v qun v x vi phm phỏp lut lao ng i vi NL nc ngoi lm vic ti Vit Nam Xõy dng chng trỡnh tra cú trng im hn trờn c s kt qu bỏo cỏo phiu t kim tra ca cỏc doanh nghip, t chc cú s dng NL nc ngoi, tra cỏc khu vc cú nguy c cao xy tỡnh trng NL nc ngoi vi phm phỏp lut lao ng Vit Nam nh ti cỏc khu cụng nghip cú nhiu doanh nghip cú u t nc ngoi, cỏc khu vc cú nhiu nh thu nc ngoi.v.v 3.3.2 Nõng cao cht lng i ng tra, x vi phm phỏp lut lao ng i vi ngi lao ng nc ngoi lm vic ti Vit Nam Ngy 05/06/2008, Ban Bớ th Trung ng ng Cng sn Vit Nam ó 95 ban hnh Ch th s 22-CT/TW v xõy dng quan h lao ng hi hũa, n nh, tin b doanh nghip Ch th ó nờu lờn nhim v trng tõm "gúp phn n nh mụi trng u t, m bo tng trng kinh t bn vng; thc hin tin b v cụng bng xó hi; xõy dng quan h lao ng hi hũa, n nh v tin b cỏc doanh nghip" cn thc hin l: Tip tc hon thin h thng phỏp lut, chớnh sỏch lao ng v t chc trin khai thc hin n tn doanh nghip v ngi lao ng; b sung s lng v nõng cao cht lng i ng tra lao ng nhm tng cng cụng tỏc tra, x nghiờm cỏc vi phm phỏp lut lao ng [1] Vỡ vy, vic nõng cao cht lng ca i ng tra lm cụng tỏc tra, kim tra x vi phm phỏp lut lao ng núi chung v i vi NL nc ngoi lm vic ti Vit Nam l cú ý ngha quan trng v ht sc thit thc Thc t hin nay, lc lng cỏn b tra cú thm quyn x cỏc hnh vi vi phm phỏp lut lao ng Vit Nam NL nc ngoi thc hin cú chuyờn mụn, nghip v cũn rt hn ch, ú chỳng ta cn khụng ngng o to i ng tra viờn, tng cng hun chuyờn mụn nghip v cho i ng cỏn b lm cụng tỏc tra ti cỏc s lao ng, thng binh v xó hi vỡ, ú cn phi t chc cỏc lp o to, nõng cao cht lng cỏn b Thc hin cỏc gii phỏp kin ton v t chc b mỏy trờn c s chc nng, nhim v c giao ca Thanh tra B; cỏc c quan c giao thc hin chc nng tra chuyờn ngnh thuc lnh vc lao ng, thng binh v xó hi; Thanh tra S Lao ng - Thng binh v Xó hi; nghiờn cu, thớ im mụ hỡnh t chc ca tra S Lao ng - Thng binh v Xó hi i vi a bn cú s lng doanh nghip v s lng lao ng ln; nghiờn cu thnh lp i din ca Thanh tra B mt s vựng kinh t trng im kp thi x nhng phỏt sinh lnh vc lao ng, thng binh v xó hi ng thi tip tc bi dng nõng cao nng lc cho tra viờn, cụng chc 96 tra, ú, r soỏt v trỡnh chuyờn mụn, nghip v ca tra viờn, cụng chc tra lm c s cho vic xõy dng k hoch o to, bi dng, hun nghip v hng nm v nm [10] i vi nhng v vic vi phm phỏp lut lao ng NL nc ngoi thc hin mang tớnh in hỡnh, phc phi hng dn nghip v hoc phi hp x gii quyt dt im, din bin phc cú th xy Phi tng bc chuyn cỏc cuc tra theo on sang tra ph trỏch vựng nõng cao quyn lc trỏch nhim ca tra viờn Bờn cnh tng cng cụng tỏc tra ca Nh nc thỡ cn to hnh lang phỏp phỏt huy vai trũ, trỏch nhim ca cỏc t chc i din ngi s dng lao ng v c bit l ca t chc cụng on Bi l, t chc cụng on l nhng ngi bit rừ hu ht cỏc vi phm ca doanh nghip i vi mỡnh Tuy nhiờn, nhng li th ny ang thiu nhng c s phỏp nhm phỏt huy tỏc dng gúp phn vo cụng tỏc tra, giỏm sỏt, x hnh vi ca hnh vi vi phm phỏp lut lao ng Vit Nam NL nc ngoi 3.3.3 Xõy dng lc lng tra chuyờn trỏch thc hin thanh, kim tra v x vi phm phỏp lut lao ng i vi ngi lao ng nc ngoi lm vic ti Vit Nam Vic tra, kim tra vic thc hin v x vi phm phỏp lut lao ng i vi NL nc ngoi lm vic ti Vit Nam l chc nng, nhim v ca c quan qun nh nc nhm bo m phỏp lut lao ng c thc hin thc t, x nhng vi phm NL nc ngoi thc hin theo quy nh ca phỏp lut lao ng Tuy nhiờn, hin s lng NL nc ngoi vi phm phỏp lut lao ng Vit Nam c bit l cỏc hnh vi vi phm liờn quan n giy phộp lao ng chim s lng ln, lc lng tra cú hn Do ú cụng tỏc tra, kim tra v x vi phm phỏp lut lao ng i vi NL nc ngoi ti Vit Nam hin va kộm hiu 97 qu va cha ỏp ng c nhu cu qun nh nc v lao ng i vi lc lng lao ng ny Hin nay, i ng tra lao ng cũn rt ớt, mi S Lao ng Thng binh v Xó hi ch cú t n tra, c bit cha cú i ng tra lao ng chuyờn trỏch lm cụng tỏc tra, kim tra v x vi phm i vi NL nc ngoi vi phm phỏp lut lao ng Vit Nam Vi s lng tra lao ng nh hin thỡ tin hnh tra c tt c cỏc doanh nghip phi mt vi chc nm, cỏc tra viờn mi cú th tra ti cỏc doanh nghip ú ln th hai Nh vy s khụng m bo c yờu cu tra vic thc hin phỏp lut lao ng i vi NL nc ngoi lm vic ti Vit Nam trờn mt a bn cú quy mụ ln, vi s lng cỏc n v s dng NL nc ngoi ngy cng tng cao Do ú, Nh nc cn phi cú s tng cng i ng tra lao ng v xõy dng i ng tra lao ng chuyờn trỏch thc hin tt hn nhim v qun v lao ng i vi NL nc ngoi lm vic ti Vit Nam Thờm vo ú, cn thnh lp h thng tra lao ng chuyờn bit, thng nht t Trung ng n a phng Lao ng l lnh vc cú nhiu chuyờn bit riờng ũi hi cỏc ni dung k thut c thự vỡ th vic thnh lp n v tra lao ng chuyờn bit l cn thit, cn b trớ cỏc cỏn b ỏp ng c yờu cu ni dung tra nh vy s giỳp tng cng thm quyn ca h thng tra Nh nc cn xem xột thnh lp h thng tra lao ng ti cp B v S LTBXH vi chc nng tỏch bit Thanh tra B, S Ngoi ra, cỏc c quan, ban ngnh cú liờn quan cn xõy dng quy trỡnh v chng trỡnh, k hoch riờng bit cho h thng tra lao ng i vi NL nc ngoi trung cỏc khu vc, cỏc lnh vc cú nguy c vi phm cao, khụng tra dn tri ng thi tng cng lng ghộp ni dung tra lao ng cỏc on tra 98 3.3.4 Thit lp h thng cỏc i tỏc xó hi h tr cụng tỏc tra, kim tra v x vi phm phỏp lut lao ng i vi ngi lao ng nc ngoi lm vic ti Vit Nam Vic thit lp h thng cỏc i tỏc xó hi h tr cụng tỏc tra, kim tra v x vi phm phỏp lut lao ng i vi NL nc ngoi lm vic ti Vit Nam l hot ng cn thit v cú ý ngha thit thc Xut phỏt t vic m bo tớnh hiu qu cụng tỏc kim tra v x vi phm phỏp lut lao ng núi chung v i vi NL nc ngoi núi riờng, lc lng tra lao ng cn phi thit lp cho c mi quan h tt vi cỏc t chc ca ngi s dng lao ng cng t chc i din ngi lao ng, t chc phi chớnh ph, gii truyn thụng, cỏc t chc ngh nghip v cỏc t chc khỏc cú liờn quan Nhng t chc ny cú th gúp phn quan trng vo vic thỳc y, giỏm sỏt, kim tra vic NL nc ngoi thc thi phỏp lut lao ng Vit Nam cỏc doanh nghip, n v t chc cú s dng ngun nhõn lc t nc ngoi Vic thc hin tt cỏc hot ng phi hp ny cng gúp phn tng cng thc thi phỏp lut lao ng v b sung nng lc cho tra lao ng thụng qua tip xỳc cụng chỳng v cỏc chng trỡnh nõng cao nhn thc v qun NL nc ngoi lm vic ti Vit Nam trờn c s cỏc quy ch phi hp gia cỏc ngnh lao ng, cụng an, cụng thng, vic qun NL nc ngoi trờn a bn c bit, Nh nc cn khuyn khớch s tham gia ca cỏc tng lp xó hi vic phỏt hin v x vi phm phỏp lut lao ng i vi NL nc ngoi lm vic ti Vit Nam, thay vỡ vic trỏch nhim ny ch thuc v cỏc c quan hnh chớnh nh nc, ú cú cỏc c quan tra Tõm chung ca nhiu ngi dõn l th vi nhng vi phm khụng liờn quan gỡ n mỡnh, cho nờn nu Nh nc khụng cú quy nh c th khuyn khớch ngi dõn phỏt hin cỏc trng hp NL nc ngoi lm vic ti Vit Nam thỡ s cũn vụ s trng hp vi phm b b lt, khụng x c 99 Vỡ vy, nờn gn cht li ớch i vi vic phỏt hin, t giỏc vi phm ca ngi dõn trc ũi hi mi cụng dõn u cú ý thc cao vic phũng v chng cỏc loi vi phm phỏp lut, ú cú cỏc hnh vi vi phm phỏp lut lao ng NL nc ngoi lm vic ti Vit Nam thc hin Mun thc hin tt ny, cn thit phi quy nh rừ hỡnh thc v mc khen thng dnh cho nhng ngi cú cụng phỏt hin cỏc trng hp NL nc ngoi lm vic ti Vit Nam vi phm phỏp lut lao ng, ng thi vi vic gi gỡn mt thụng tin liờn quan n ngi trỡnh bỏo vi phm khuyn khớch c ụng o qun chỳng nhõn dõn tham gia 100 Kt lun Chng Tỡnh trng NL nc ngoi lm vic ti Vit Nam vi phm phỏp lut lao ng ó xõm hi n li ớch ca Nh nc, xó hi v cỏc ch th khỏc Do ú, hn ch cỏc hnh vi vi phm phỏp lut lao ng NL nc ngoi lm vic ti Vit Nam v nõng cao hiu qu cụng tỏc x vi phm lnh vc ny, trờn c s khc phc nhng tn ti hn ch hin nay, vic nhng gii phỏp hon thin phỏp lut, nõng cao hiu qu cụng tỏc qun v tra v x vi phm phỏp lut lao ng i vi NL nc ngoi lm vic ti Vit Nam l cp thit v cú ý ngha thit thc Theo ú, v mt phỏp lut, cn xõy dng cỏc quy nh mang tớnh phũng nga, nõng cao ch ti x vi phm theo hng quy nh cỏc ch ti x mt cỏch a dng v mang tớnh rn e hn ng thi cn tip tc tham gia ký kt cỏc Cụng c quc t, ký kt vi cỏc nc cỏc Hip nh v qun lý, phi hp x vi phm i vi NL nc ngoi lm vic ti Vit Nam V cụng tỏc qun lý, nõng cao hiu qu cụng tỏc qun lý, cn xõy dng chin lc qun nh nc v lao ng nc ngoi cht lng cao phự hp vi chin lc phỏt trin ngun nhõn lc t nc, tng cng trỏch nhim cỏc B, ngnh cú liờn quan ng thi tin hnh xõy dng h thng c s d liu v NL nc ngoi v nõng cao nng lc cỏn b, iu kin c s vt cht ỏp ng tt cụng tỏc qun NL nc ngoi Ngoi ra, cn tng cng cụng tỏc tuyờn truyn, ph bin chớnh sỏch phỏp lut, tng cng hp tỏc quc t lnh vc qun NL nc ngoi V cụng tỏc tra v x vi phm, cn tng cng cỏc hot ng tra v x vi phm, nõng cao cht lng cỏn b v xõy dng lc lng tra chuyờn trỏch ng thi thit lp h thng cỏc i tỏc xó hi h tr cụng tỏc tra, kim tra v x vi phm phỏp lut lao ng i vi NL nc ngoi lm vic ti Vit Nam Vic thc hin mt s gii phỏp, xut trờn s gúp phn quan trng nhm m bo thc thi v phỏt trin bn vng chớnh sỏch v lao ng ca Nh nc, ú cú chớnh sỏch i vi lc lng lao ng nc ngoi 101 KT LUN Hin nay, tỡnh trng NL nc ngoi vi phm phỏp lut lao ng ca Vit Nam khỏ ph bin, xut hin nhiu trng hp lao ng bt hp phỏp, e da s an ninh v chớnh tr, kinh t v cỏc h ly khú lng khỏc Chớnh vỡ vy, cỏc cụng tỏc tra kim tra, phỏt hin v x vi phm cn c tng cng kp thi ngn chn v phũng nga vi phm nõng cao hiu qu thc thi phỏp lut lao ng ca Vit Nam v NL nc ngoi Quan tõm ti trờn v mong mun úng gúp mt phn nh ca mỡnh vo vic hn ch vi phm v nõng cao hiu qu ca cụng tỏc x vi phm phỏp lut lao ng i vi NL nc ngoi lm vic ti Vit Nam, lun ó i sõu vo phõn tớch, chng minh lm rừ thờm c s lun v vi phm v x vi phm phỏp lut lao ng i vi NL nc ngoi; s iu chnh ca phỏp lut v x vi phm phỏp lut lao ng i vi NL nc ngoi ng thi phõn tớch ỏnh giỏ c thc trng vi phm v x vi phm phỏp lut lao ng i vi NL nc ngoi lm vic ti Vit Nam c v mt phỏp lut v thc tin thc hin; nờu v phõn tớch nhng khú khn, vng mc c v mt quy nh ca phỏp lut cng nh c cu t chc v s lng, cht lng cỏn b lm cụng tỏc x trc mt v lõu di nhm khc phc cỏc vi phm v nõng cao hiu qu x cỏc vi phm phỏp lut lao ng núi trờn Trờn c s ú, lun ó a mt s gii phỏp nhm hn ch vi phm v nõng cao hiu qu ca cụng tỏc x vi phm phỏp lut lao ng i vi NL nc ngoi lm vic ti Vit Nam Xut phỏt t tớnh phc ca nghiờn cu, s hn ch v s liu thng kờ c th cụng tỏc x vi phm phỏp lut lao ng i vi NL nc ngoi lm vic ti Vit Nam v s hn ch nht nh v trỡnh , ú lun vn cũn nhng thiu sút nht nh Vỡ vy, tỏc gi rt mong nhn c s cm thụng cng nh s quan tõm úng gúp ý kin t phớa thy cụ v cỏc bn, giỳp tỏc gi hon thin hn ti nghiờn cu ny./ 102 DANH MC TI LIU THAM KHO I Ti liu ting Vit Ban Bớ th Trung ng ng Cng sn Vit Nam (2008), Ch th s 221 CT/TW v xõy dng quan h lao ng hi hũa, n nh, tin b doanh nghip ngy 05/06/2008, H Ni Thỏi Bo (2014), Hng chc ngn ngi nc ngoi lao ng khụng phộp, Bỏo in t Cụng an nhõn dõn, http://antg.cand.com.vn, (ng ngy 10/11/2014) B LTB&XH (2015), "Bỏo cỏo ti Hi tho ỏnh giỏ kt qu thc hin Ngh nh 102/2013/N-CP v nhng kin ngh sa i, b sung (27/1/2015)" B LTB&XH phi hp vi Hip hi cỏc doanh nghip chõu u (EuroCham) t chc ti H Ni Chớnh ph (2009), Kt qu r soỏt phỏp lut thi gian t thỏng 01/2007 n ht thỏng 12/2009 ca Chớnh ph, H Ni Chớnh ph (2011), Quyt nh s 579/Q-TTg, Chin lc phỏt trin nhõn lc Vit Nam thi k 2011 - 2020, Cụng bỏo s 233 + 234 ngy 30- 42011, H Ni Chớnh ph (2013), Ngh nh 95/2013/N-CP ngy 22/08/2013 v x pht vi phm hnh chớnh lnh vc lao ng, bo him xó hi, a ngi lao ng Vit Nam i lm vic nc ngoi theo hp ng, H Ni Chớnh ph (2013), Ngh nh 102/2013/N-CP quy nh chi tit thi hnh mt s iu ca B lut lao ng v lao ng nc ngoi lm vic ti Vit Nam ngy 05/9/2013, H Ni Chớnh ph (2013), Ngh nh 112/2013/N-CP ngy 2/10/2013 quy nh chi tit thi hnh mt s iu ca B lut lao ng v lao ng nc ngoi lm vic ti Vit Nam, H Ni 103 Chớnh ph (2014), Ngh quyt s 47/NQ-CP ngy 08 thỏng nm 2014 v iu kin i vi lao ng l ngi nc ngoi vo lm vic ti Vit Nam (cú hiu lc k t ngy 08 thỏng nm 2014), H Ni 10 Hong Diờn (2013), Nõng cao nng lc tra ngnh Lao ng Thng binh v Xó hi, http://vietbao.vn, (ng ngy 11/11/2013) 11 Khỏnh Hi (2012), "Hn 40% lao ng nc ngoi ti Vit Nam cha c cp phộp", Bỏo T Quc, http://toquoc.vn, (ng ngy 21/08/2010) 12 Hong Thu Hng (2014), X pht vi phm phỏp lut lao ng - hu qu phỏp ca nú, tr.13, Lun thc s Lut hc, Khoa lut - i hc Quc gia H Ni 13 Hi ụng giỏo dc ph bin (2010), "Giỏo dc phỏp lut ca Chớnh Ph" c san tuyờn truyn phỏp lut, (7) 14 Nguyn Th Lan Hng v nhúm nghiờn cu (2014), Vn lao ng ngi nc ngoi Vit Nam thi k hi nhp quc t, tr.199, Vin Khoa hc Lao ng v Xó hi, ti khoa hc cp nh nc nm 2012 - 2014 15 Nguyn Th Thu Hng - Nguyn Th Bớch Thỳy (2015), Lao ng nc ngoi vit nam thc trng v nhng t ra, Vin Khoa hc Lao ng v Xó hi, http://ilssa.org.vn 16 Phan Th Thanh Huyn (2012), " xut gii phỏp qun v s dng lao ng nc ngoi ti Vit Nam", Tp in t nghiờn cu lp phỏp, Khoa Lut, i hc Cụng on, http://vnclp.gov.vn 17 Khoa Lut - Trng i hc Khoa hc Xó hi v Nhõn Vn, i hc quc gia H Ni (1999), Giỏo trỡnh Lut Lao ng Vit Nam, tr.160, H Ni 18 Lam Lam (2014), Lao ng ph thụng TQ d vo VN: Khụng vỡ u ỏi!, Bỏo t Vit, http://baodatviet.vn, (ng ngy 18/12/2014) 19 Liờn Hip Quc (1990), Cụng c quc t v quyn ca ngi lao ng di trỳ v cỏc thnh viờn khỏc gia ỡnh h (ICRMW) 104 20 on Loan (2012), Gn 40% ngi nc ngoi lm vic 'chui' Vit Nam, Th vin Quc hi, http://duthaoonline.quochoi.vn 21 Thỏi Ngc (2014), TPHCM: "Ti phm nc ngoi gia tng", Thi bỏo kinh t Si gũn, http://www.thesaigontimes.vn, (ng ngy 2/10/2014) 22 Tun Phong (2014), Lao ng nc ngoi ti Vit Nam: Bú tay qun lý, Bỏo in t Hi Quan http://www.baomoi.com, (ng ngy 12/04/2014) 23 Lờ Phng (2015), "Qun lao ng nc ngoi ti Vit Nam: Hi húa gia yờu cu v li ớch", Bỏo Lao ng, http://laodong.com.vn, (ng ngy 3/2/2015) 24 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2009), B Lut hỡnh s nm 1999 sa i, b sung nm 2009, H Ni 25 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2010), Lut thi hnh ỏn hỡnh s, H Ni 26 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2012), Lut x vi phm hnh chớnh, H Ni 27 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam khúa XIII (2012), B Lut Lao ng Vit nam, H Ni 28 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam khúa XIII, k hp th (2013), Hin phỏp, H Ni 29 Qy Dõn s Liờn Hip Quc UNFPA (2006), Tỡnh trng dõn s th gii, tr.6, Ph lc v niờn 30 Cao Vn Sõm, Ngụ Võn Hoi (2015), Vn kim tra lao ng nc ngoi Vit Nam, Vin Khoa hc Lao ng v Xó hi, http://ilssa.org.vn, (ng ngy 16/07/2015) 105 31 Phm Hng Thỏi - V Cụng Giao (2011), Lao ng di trỳ: Mt xu hng ton cu, Lao ng di trỳ phỏp lut quc t v Vit Nam (Sỏch chuyờn kho), Khoa lut, i hc quc gia H Ni, NXB Lao ng Xó hi, H Ni 32 Phng Tho (2012), "Cụng an nm chc lao ng ngoi, lt v phũng khỏm Maria?", Bỏo Dõn trớ, http://dantri.com.vn, (ng ngy 21/08/2012) 33 T chc lao ng quc t (1949), Cụng c s 97 ca ILO v lao ng di trỳ 34 Trung tõm lao ng ngoi nc (2014), Chớnh ph Hn Quc y mnh truy bt ngi nc ngoi c trỳ trỏi phộp phũng chng ti phm, http://colab.gov.vn 35 Trng i hc lut H Ni (2009), Giỏo trỡnh Lut Lao ng, tr.137, NXB Cụng an nhõn dõn, H Ni 36 Trng i hc Lut H Ni (2013), Giỏo trỡnh lun Nh nc v phỏp lut, tr.209, NXB Cụng an nhõn dõn 37 Duy Tun (2014), 303 lao ng Trung Quc trỏi phộp b pht 4,5 t, Bỏo Vit Nam net http://vietnamnet.vn, (ng ngy 3/11/2014) 38 Vin Khoa hc Lao ng v Xó hi (2011), ti cp nh nc KX.02.01/11-15 - Kt tham cỏn b qun nh nc v LNN ti Hi Phũng, ILSSA, H Ni 39 Vin Khoa hc Lao ng v xó hi (2012), ti cp nh nc KX.02.01/11-15 - Kt qu kho sỏt ti tnh/thnh ph, ILSSA, H Ni 40 Vin Khoa hc Lao ng v xó hi (2012), Kt qu ta m vi nhúm cỏn b cỏc c quan qun nh nc trung ng v a phng cú liờn quan n qun NL nc ngoi lm vic Vit Nam 41 Vin Khoa hc Lao ng v Xó hi (2013), Kt qu tham cỏn b cp tnh ti tnh thnh ph, H Ni 106 42 Vin Khoa hc Lao ng v Xó hi (nm 2014), Vn lao ng ngi nc ngoi Vit Nam thi k hi nhp quc t, tr.40, ti cp nh nc nm 2014 43 Vin ngụn ng hc (1997), T in Ting Vit, tr 246, NXB Nng II Ti liu nc ngoi 44 EU to propose penalties against employers of illegal immigrants http://www.eubusiness.com/Living_in_EU/1178895618.21 45 IOM (2007), Global Statistics 46 P Chang, G Karsenty, A Mattoo (1999), "Delivery of services within the territory of the member, with supplier present as a natural person", Journal of World 47 http://vnembassy-malaysia.gov.vn/hop-tac-lao-dong/ 107 ...I HC QUC GIA H NI KHOA LUT TRNH TH HONG ANH Vi phạm xử lý vi phạm pháp luật lao động ng-ời lao động n-ớc làm vi c Vi t Nam Chuyờn ngnh: Lut kinh t Mó s: 60 38 01 07 LUN VN THC S... lý vi phm phỏp lut lao ng i vi ngi lao ng nc ngoi lm vic ti Vit Nam 50 2.2.1 Cỏc bin phỏp x lý vi phm phỏp lut lao ng i vi ngi lao ng nc ngoi lm vic ti Vit Nam theo quy nh ca phỏp lut Vit Nam. .. tin x lý vi phm phỏp lut lao ng i vi ngi lao ng nc ngoi lm vic ti Vit Nam 59 2.3 ỏnh giỏ chung v thc trng vi phm v x lý vi phm phỏp lut lao ng i vi ngi lao ng nc ngoi lm vic ti Vit Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Vi phạm và xử lý vi phạm pháp luật lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam , Vi phạm và xử lý vi phạm pháp luật lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam , Vi phạm và xử lý vi phạm pháp luật lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay