Vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh nam định thực trạng và giải pháp ngăn chặn, khắc phục

145 101 0
  • Loading ...
1/145 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 13:21

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT V MINH LNG Vi phạm pháp luật đất đai địa bàn tỉnh Nam Định - Thực trạng giải pháp ngăn chặn, khắc phục LUN VN THC S LUT HC H NI - 2015 I HC QUC GIA H NI KHOA LUT V MINH LNG Vi phạm pháp luật đất đai địa bàn tỉnh Nam Định - Thực trạng giải pháp ngăn chặn, khắc phục Chuyờn ngnh: Lylun valch s nhanc vaphap lut Mó s: 60 38 01 01 HC LUN VN THC S LUT Can b hng dn khoa hc: TS TRN NHO THèN H NI - 2015 LI CAM OAN Tụi xin cam oan Lun l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc kt qu nờu Lun cha c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc Cỏc s liu, vớ d v trớch dn Lun m bo tớnh chớnh xỏc, tin cy v trung thc Tụi ó hon thnh tt c cỏc mụn hc v ó toỏn tt c cỏc ngha v ti chớnh theo quy nh ca Khoa Lut i hc Quc gia H Ni Vy tụi vit Li cam oan ny ngh Khoa Lut xem xột tụi cú th bo v Lun Tụi xin chõn thnh cm n! NGI CAM OAN V Minh Lng MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc ký hiu, cỏc t vit tt Danh mc cỏc biu M U Chng 1: VI PHM PHP LUT T AI V X Lí VI PHM PHP LUT TRONG LNH VC T AI 1.1 Vi phm phap lut t 1.1.1 Vi phm phỏp lut 1.1.2 Vi phm phỏp lut t 11 1.2 Hỡnh thc, bin phap x ly vi phm phap lut t 23 1.2.1 Hỡnh thc, bin phỏp x lý vi phm phỏp lut t giai on trc cú Lut t nm 1987 23 1.2.2 Giai on t Lut t nm 1987 cú hiu lc thi hnh (ngy 08/01/1988) n Lut t nm 2003 ht hiu lc thi hnh (n trc ngy 01/7/2014) 25 1.2.3 Giai on t Lut t nm 2013 cú hiu lc thi hnh (ngy 01/7/2014) n .39 Chng 2: THC TRNG VI PHM PHP LUT T AI V X Lí VI PHM PHP LUT T AI TRấN A BN TNH NAM NH .52 2.1 Khai quat c im t nhiờn, kinh t - xó hi ca tnh Nam nh 52 2.1.1 c im t nhiờn 52 2.1.2 c im xó hi, nhõn 52 2.1.3 c im kinh t 53 2.2 Thc trng cụng tac qun ly t trờn a ban tnh Nam nh 54 2.2.1 Thc trng v h thng t chc v b mỏy qun lý t ca tnh Nam nh .54 2.2.2 Thc trng thc hin cỏc ni dung qun lý Nh nc v t trờn a bn tnh Nam nh 61 2.3 Thc trng vi phm phap lut t va vic x ly cac vi phm phap lut t trờn a ban tnh Nam nh 69 2.3.1 Din bin vi phm phỏp lut t trờn a bn tnh Nam nh qua cỏc thi k ỏp dng cỏc Lut t 69 2.3.2 Mt s vi phm phỏp lut t in hỡnh trờn a bn tnh Nam nh 78 2.4 Nguyờn nhõn chung ca vi phm phap lut t trờn a ban tnh Nam nh 91 2.4.1 Nguyờn nhõn t c im iu kin kinh t - xó hi c thự ca Nam nh 91 2.4.2 Nhng nguyờn nhõn khỏc 93 Chng 3: GII PHP NHM NGN CHN V KHC PHC VI PHM PHP LUT T AI TRấN A BN TNH NAM NH 95 3.1 Quan im va nh hng chung .95 3.2 Cac gii phap nhm ngn chn va khc phc vi phm phap lut t trờn a ban tnh Nam nh 96 3.2.1 Cỏc gii phỏp trc mt .96 3.2.2 Cỏc gii phỏp c bn, lõu di .98 3.2.3 Cỏc gii phỏp c th i vi cỏc loi vi phm phỏp lut in hỡnh trờn a bn tnh Nam nh .103 KT LUN 108 DANH MC TI LIU THAM KHO 109 DANH MUC CC Kí HIU, CC T VIT TT Kyhiu vit tt T vit tt CNH-HH Cụng nghip hoỏ - Hin i hoỏ CP Chinh ph CT Chth HQGHN a hoc Quc gia H Nụ c GPMB Gii phúng mt bng HTGDQD H thng giỏo dc quc dõn KTXH Kinh t - Xó hi NCKH Nghiờn cu khoa hc N Ngh nh NNL Ngun nhõn lc Nxb Nh xut bn QH Quc hụ QSD Quyn s dng t S TN&MT S Ti nguyờn v Mụi trng TT Thụng t TW Trung ng UBND y ban nhõn dõn UBTVQH y ban Thng v Quc hi VPHC Vi phm hnh chinh VPPL Vi phm phỏp lut GSTSKH Giỏo s - Tin s khoa hc DANH MC CC BIU S hiu biu Tờn biu Trang Biu 2.1 T l cỏc loi vi phm phỏp lut t n 30/7/2015 70 Biu 2.2 Din bin vi phm phỏp lut t theo thi gian 71 Biu 2.3 Din bin vi phm phỏp lut t giai on t 15/10/1993 (ngy Lut t nm 1993 cú hiu lc thi hnh) n trc ngy 01/7/2004 (ngy Lut t nm 2003 cú hiu lc thi hnh) 75 Biu 2.4 Din bin vi phm phỏp lut t giai on t sau ngy 17/7/2012 n 30/7/2014 76 M U Tớnh cp thit ca tai t l ti nguyờn quc gia vụ cựng quý giỏ, l t liu sn xut c bit, l nhõn t quan trng hng u ca mụi trng sng, l a bn phõn b cỏc khu dõn c, xõy dng cỏc c s kinh t, hoỏ, xó hi, an ninh, quc phũng Trong tin trỡnh y mnh cụng nghip húa hin i húa t nc, xõy dng nn kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha, t cũn l ngun lc to ln phỏt trin t nc Quyn s dng t l mt loi ti sn v hng hoỏ c bit, cỏc quan h t tỏc ng mnh m v sõu sc n phỏt trin kinh t - xó hi; chinh sỏch, phỏp lut v t cú vai trũ quan trng, gúp phn n nh chinh tr - xó hi, ỏp ng yờu cu phỏt trin kinh t, nõng cao i sng nhõn dõn, cng c an ninh - quc phũng v thỳc y hi nhp kinh t quc t Tuy vy, cựng vi s phỏt trin kinh t - xó hi, nhu cu s dng t ngy cng tng, nht l cho cỏc mc ich phi nụng nghip gõy ỏp lc khụng nh n ti nguyờn t ai, ũi hi phi s dng t tit kim, hp lý, cú hiu qu Ngy 12/03/2003, ti k hp th (khoỏ IX) Ban chp hnh Trung ng ng ó ban hnh Ngh quyt s 26-NQ/TW v tip tc i mi chinh sỏch t thi k y mnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t nc Thc hin Ngh quyt ny, ngy 26/11/2003 Quc hi khúa XI ó thụng qua Lut t nm 2003, cú hiu lc thi hnh t 01/7/2004 Qua hn 10 nm thc hin Ngh quyt Trung ng (khúa IX) v Lut t nm 2003, t nc ta ó t nhiu kt qu tich cc, gúp phn khai thỏc v phỏt huy cú hiu qu ngun lc t phc v mc tiờu phỏt trin kinh t - xó hi, bo m an ninh lng thc quc gia, bo v mụi trng vv Hiu qu qun lý nh nc v t tng bc c tng cng; chinh sỏch, phỏp lut v t ngy cng c hon thin; cỏc quyn ca ngi s dng t c m rng v c Nh nc bo m; th trng bt ng sn, ú cú quyn s dng t ó c hỡnh thnh v phỏt trin Kt qu ú khng nh cỏc quan im ch o, nh hng chinh sỏch, phỏp lut v t c xỏc nh Ngh quyt Trung ng (khoỏ IX) c bn l ỳng n, phự hp vi c im, tỡnh hỡnh phỏt trin kinh t - xó hi ca t nc Tuy nhiờn, cụng tỏc qun lý nh nc v t cũn nhiu hn ch, yu kộm, nht l quy hoch s dng t, nh giỏ t, bi thng, gii phúng mt bng, h tr v tỏi nh c, cỏc th tc hnh chinh v t Li ich gia Nh nc v ngi dõn cú t b thu hi cha c bo m tng xng, ngun lc v t cha c phỏt huy y tr thnh ni lc quan trng phc v phỏt trin kinh t - xó hi Vic s dng t nhiu ni cũn lóng phi, hiu qu thp; tham nhng, tiờu cc lnh vc t cũn ln; th trng bt ng sn phỏt trin khụng n nh, thiu lnh mnh, giao dch "ngm" cũn khỏ ph bin; tỡnh hỡnh khiu ni, t cỏo, tranh chp v t cũn din bin phc Trong tỡnh trng chung ca hu ht cỏc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng, trờn a bn tnh Nam nh tỡnh hỡnh vi phm phỏp lut v t cũn din khỏ ph bin S lng h s dng t khụng hp phỏp vi phm phỏp lut t tn ti nhiu nm trc n cha c x lý, gii quyt dt im (theo kt qu r soỏt ca UBND cỏc xó, phng, th trn trờn a bn tnh Nam nh nm 2014 thỡ s h s dng t khụng hp phỏp tn ti t u nhng nm 1990 n nm 2012 cha c x lý khong 46.000 h), ú cha to lp c mt bng phỏp lý qun lý, s dng t Bờn cnh ú vi phm phỏp lut t mi phỏt sinh nhiu xó, th trn trờn a bn tnh Nam nh khụng c ngn chn kp thi, x lý khụng nghiờm, nhiu ni ó dn n tỡnh trng khiu kin ụng ngi kộo di, lm mt n nh an ninh nụng thụn N h m n n h t r t t x ó h i , t h c h i n c ú h i u q u L u t t a i n m 2013, yờu cu cp bỏch t l cn cú gii phỏp x lý, gii quyt dt im cỏc t r n g h p s d ng t k h ụn g h p p hỏ p ó t n t i t n h i u n m q u a ; n g t h i x l ý n g h iờ m mi n h c ỏ c h n h v i vi p h m p h ỏ p l u t t a i m i p hỏ t s i nh , l p l i trt t, k cng qun lý, s dng t ai; to chuyn bin rừ rt q u n l ý , s d n g t a i , a c ụ n g tỏ c q u n l ý t a i v o n n p , k c n g t h e o h ng hin i Xut phỏt t nhng phõn tich nờu trờn v qua thc tin cụng tỏc ti a phng, tỏc gi la chn ti "Vi phm phỏp lut t trờn a bn tnh Nam nh, thc trng v gii phỏp ngn chn, khc phc" nghiờn cu, vit lun Thc s lut hc ca mỡnh Tỡnh hỡnh nghiờn cu t l luụn mang tinh thi s nờn c c xó hi quan tõm Trong khoa hc phỏp lý, thi gian qua ó cú nhiu cụng trỡnh khoa hc ca cỏc tỏc gi cụng tỏc ti cỏc c quan nghiờn cu, c quan qun lý tin hnh it nhiu cú ni dung liờn quan ti ti lun vn, c th: - Sỏch chuyờn kho: + TS Nguyn Vn Thanh v Lut gia inh Vn Minh (ch biờn), "Mt s i mi c ch gii quyt khiu kin hnh chớnh Vit Nam", Nxb.T phỏp, H Ni 2004; + ThS Nguyn Th Thnh (ch biờn), "Cụng tỏc dõn gii quyt khiu ni, t cỏo ca cụng dõn", Nxb.T phỏp, H Ni 2007; + TS Trn Vn Sn, "Tng cng phỏp ch xó hi ch ngha hot ng gii quyt khiu ni, t cỏo", Nxb.T phỏp, H Ni 2007; + Vin Khoa hc Thanh tra (Thanh tra Chinh ph), "Khiu ni, t cỏo hnh chớnh v gii quyt khiu ni, t cỏo hnh chớnh Vit Nam hin nay", Nxb Chinh tr Quc gia, H Ni.2012; + Xõy dng quy ch phi hp gii quyt khiu ni, t cỏo ụng ngi vt cp lờn Trung ng ( ti ụng Nguyn Tin Bỡnh - Phú Chỏnh Vn phũng Thanh tra Chinh ph lm ch nhim, nm 2008); - Lun ỏn, lun vn: + Ngụ Mnh Toan, "Hon thin phỏp lut khiu ni, t cỏo iu kin xõy dng Nh nc phỏp quyn Vit Nam", Lun ỏn Tin s Lut hc, khoa Lut i hc Quc gia H Ni, nm 2007; + Lờ Vn Thnh, "p dng phỏp lut qun lý nh nc v t ca UBND thnh ph H Chớ Minh hin nay", Lun ỏn Tin s Lut hc, i hc Lut TP H Chi Minh, nm 2012; Biu BIU TNG HP CC TRNG HP S DNG T KHễNG HP PHP TRấN A BN TNH NAM NH n v tớnh: m2 Tng s h s dng t khụng hp phap S h Tờn huyn, s dng Din tớch t STT ph M Lc V Bn í Yờn Trc Ninh Nam Trc Ngha Hng Giao Thy Hi Hu Tng Ngun gc s dng t khụng hp phap Giao khụng ỳng Ln chim t thm quyn t s dng S h vi Din tớch khụng khụng phm hp hp phap phap 2,773 941,413 345 81,800 2,395 615,434 25 4,514 7,586 1,557,346 1,634 447,364 7,795 1,949,425 1,502 151,330 9,159 4,532,277 1,969 1,290,993 7,784 4,353,960 2,712 779,559 4,343 815,498 870 186,038 1,445 545,681 217 60,560 1,645 396,315 1,356 313,257 1,527 146,134 984 98,047 46,452 15,853,483 11,614 3,413,462 Chuyn mc ớch s Vi phm khac dng t Ghi chỳ S h vi phm Din tớch S h vi phm Din tớch S h Din tớch vi phm 11 12 1,049 952 955 477 1,744 1,589 2,284 771 276 415 10,512 144,450 168,937 317,752 95,400 257,793 516,691 296,865 343,902 73,413 34,566 2,249,769 1,379 999 954 5,537 5,098 3,483 1,189 71 13 128 18,851 10 715,163 320,983 419 121,000 243,173 #### 549,057 1,661,095 279 41,600 2,924,294 348 59,197 3,057,710 Xuõn Trng 332,595 7,962 386 133,257 9,645 10 TP.Nam nh 13,521 9,286,141 5,475 904,111 * Ngun Bỏo cỏo s kt Ngh quyt 17-NQ/TU ngy 17/7/2012 ca UBND tnh Nam nh 112 13 UBND tỉnh nam định sở tài nguyên môi trƯờng Biu BIU TNG HP KT QU THANH TRA V X Lí VI PHM SAU THANH TRA DO S TN&MT TIN HNH T NM 2010 N NM 2014 n v tớnh: t - m2; Tin - Triu ng Hành vi vi phạm Tổng số vi phạm phát STT Nm Số hộ D.tích Nhợng bán trái phép S 2010 359 317,633.1 2011 53 61,974.9 2012 15 18,789.9 800 7,995.6 2013 43 121,820.1 2014 863 1,091,773.1 Tng 1,333 SD lãng phí, Cho thuê trái phép hoang hoá, sm đ S D.tích Số D.tích hộ ố h ộ Nội dung kiến nghị D.tích ố h ộ 10 đấ t 14 15 16 17 Đã thu cho pháp hóa hồi đất NS 18 19 20 21 17.5 188,514.0 17.5 188,514.0 128,728.4 0 58,574.9 10.0 3,400.0 10.0 3,400.0 58,574.9 700.0 0 18,789.9 0 0 18,789.9 0 107,494.1 0 26.0 58.5 191,914.0 58.5 191,914.0 315,615.6 36,515.0 0 67,379.1 13 14,326.0 0 858 1,089,928.7 176,903.5 1,611,991.1 827 78,594.4 33,416.9 406 357,442.4 15 15,026.0 858 1,089,928.7 490,490.8 NgI lập biểu ngân pháp hóa sách Hợp 128,728.4 1,844.4 D.tích Đã thu Hợp 0 00 13 tiền Phạt Thu hồi cho hành 0 34 32,551.4 9,378.3 ố h ộ 12 4,660.3 33,416.9 353 246,289.2 19 29,423.5 S Số D.tích hộ 11 Thu T y chuyn mc ớch Lấn chiếm Kết Xử lý 0 kt.Giám đốc phó giám đốc Nguyễn Đức Tiến 107,494.1 2,028.3 113 UBND tỉnh nam định sở tài nguyên môi tr-ờng Biu 6.1 BIU TNG HP KT QU THANH TRA V X Lí VI PHM SAU THANH TRA DO S TN&MT TIN H2NH NM 2010 Đơn vị tính: Đất - m ; Tiền - Triệu đồng Tổng số vi phạm phát hiệ n Tên đơn vị đợc STT kiểm tra 1 DNTN Rạng Đông Cty CP tập đoàn Cho thuê SD lãng phí, hoang hoá, trái phép ố hộ 33,386.7 1 57.0 97.2 738.5 hộ 33.3 94,506.0 D.tích Số D.tích hộ 10 33,233 tiền Phạt Hợp sách 16 15 61,273 17 5 738.5 1,977.7 UBND xã huyện 350 182,300 Nam Trực Tng 359 317,633.1 350 182,300 33,416.9 353 246,289.2 19 pháp hóa 20 4,570 5 57 57 97.2 97.2 738.5 738.5 182,300 0 21 94,506.0 1,587 Đã thu hồi đất 33,386.7 94,506.0 97.2 thu ch o NS 18 ,5 Hợp hộ 13 14 57.0 4,660.3 Đã cho hành pháp ngân hóa 33,386.7 1,977.7 NgI lập biểu hộ 11 12 Kết Xử lý Thu chuyn Thu hồi mc ớch đấ t Số D.tích 86.7 1 Lấn smđ D.tích Số D.tích Số D.tích Số hộ 4,570.0 4,570 Nội dung kiến nghị T y chiếm phép S Honlei Việt Nam CTTNHH Đài Hải Chi nhánh ngân hàng PTNN Vụ Bản TT phát hành phim chiếu bóng NĐ Cung Giao thông đ6 ờng 57 Cụng ty CP TM XNK Hành vi vi phạm Nh-ợng bán trái 1,587.0 182,300 0.0 128,728.4 0.0 17.5 188,514 17.5 188,514 128,728.4 Nam Định, ngày tháng năm 2010 kt.Giám đốc phó giám đốc Nguyễn Đức Tiến 114 UBND tỉnh nam định sở tài nguyên môi tr-ờng Biu 6.2 BIU TNG HP KT QU THANH TRA V X Lí VI PHM SAU THANH TRA DO S TN&MT TIN H2NH NM 2011 n v tớnh: t - m ; Tin - Triu ng STT Tên đơn vị đợc kiểm tra 1 H Cty CP Quản lý XD cầu đ-ờng NĐ Cty May TNHH Garnet Cty TNHH Thiên Kim CTCP Lắp máy Lilama CT TNHH Điện Thông Cty CP VT thủy Đ-ờng sông số Cty CP TMTH Nam Định 3,218.0 3,218.0 Tổng cộng NgI lập biểu Tổng số vi phạm phát hiệ n Hành vi vi phạm Nh-ợng Cho thuê SD lãng phí, bán trái trái phép hoang hoá, phé p Lấn chiế m sm đ Số D.tích Số D.tích Số D.tích Số D.tích Số D.tích hộ hộ hộ hộ hộ 10 11 12 736.4 736.4 14 14.0 3,400.0 3,400.0 14,471.0 14,471.0 20,064.0 7,700.0 7,700.0 12 634.5 12 634.5 19 11,751.0 3,218 53 61,974.9 19 29,423.5 T y Nội dung kiến nghị Thu chuyn Thu hồi tiền Phạt Hợp tĐã Hợp hu cho hành pháp cho pháp mc ớch đấ t Số D.tích hộ 13 14 ngân hóa NS hóa sách 15 1 736.4 3,400.0 14,471 20,064 7,700 20,064.0 0.0 19.0 11,751.0 10 34 32,551.4 0.0 Kết Xử lý Đã thu hồi đất 21 736.4 3,400.0 14,471.0 20,064 7,700.0 634.5 634.5 11,751 11,751.0 CTCPCKTM Nam 10 3,218.0 0.0 58,574.9 0.0 10.0 3,400.0 10.0 3,400.0 58,574.9 Nam Định, ngày tháng năm 2011 kt.Giám đốc phó giám đốc Nguyễn Đức Tiến 115 UBND tỉnh nam định sở tài nguyên môi tr-ờng Biu 6.3 BIU TNG HP KT QU THANH TRA V X Lí VI PHM SAU THANH TRA DO S TN&MT TIN HNH NM 2012 n v tớnh: t - m2; Tin - Triu ng Tên đơn vị đc STT kiểm tra Tổng số vi phạm phát hiệ n Hành vi vi phạm Nh-ợng bán Cho thuê SD lãng phí, hoang hoá, trái phép trái phép sm đ Nội dung kiến nghị Kết Xử lý Thu Lấn chiếm T ycchuyn m ớch tiền Phạt Hợp cho hành pháp Đã Hợp thu pháp Đã thu cho hóa hồi đất ngân hóa NS Thu hồi đấ 1 XN Dâu tằm tơ NĐ CT TNHH Phú C-ờng Cty CP xây lắp I Cty CP xây lắp Trực Ninh Cty TNHH Bo Duy Cty TNHH TM Thành Phát Cty TNHH-CHZ Tng NgI lập biểu Số D.tích Số D.tích Số D.tích h hộ h ộ ộ 3,218.8 2,118.0 1,684.0 313.0 3 6,932.2 6,932.2 3,773.5 750.4 15 18,789.9 800 7,995.6 S ố h ộ D.tích t Số D.tích Số D.tích hộ h 1 ộ 1 3,218.8 2,118.0 1,684.0 2,357.5 0 9,378.3 0 0 0 sách 3,218.8 2,118.0 1,684.0 313.0 6,932.2 3,773.5 750.4 0.0 18,789.9 0 1 0 3,218.8 2,118.0 1,684.0 313.0 6,932.2 3,773.5 750.4 5.0 0.0 18,789.9 5 Nam Định, ngày tháng kt.Giám đốc phó giám đốc năm 2012 21 Nguyễn Đức Tiến 116 UBND tỉnh nam định sở tài nguyên môi tr-ờng Biu 6.4 BIU TNG HP KT QU THANH TRA V X Lí VI PHM SAU THANH TRA DO S TN&MT TIN HNH NM 2013 n v tớnh: t - m2; Tin - Triu ng Hành vi vi phạm Tên đơn vị đc STT Tổng số vi phạm phát 1 Công ty TNHH Đức Ph-ơng Tr-Xug TVinS)Xuân Tr-ờng ờn HC B ( ân h Trung tâm bồi d-ỡng trị Xuân Tr-ờng khTP.Nam ỏ lẻ Phòng GD - u S ố hộ D.tích Số D.tích Số D.tích Số D.tích Số D.tích hộ hộ hộ hộ 10 11 12 1,800 1,800 19,541.5 19,541.5 19,541.5 3,815.0 3,81 3,81 5 394.2 394 94 đất nh ĐT tiền Phạt Hợp chuyn Thu hồi cho hành pháp mc ớch đấ t ngân hóa Số D.tích hộ sách 13 14 15 16 17 18 1,800 Kết Xử lý Thu T y Nh-ợng Cho thuê SD lãng bán trái trái phép phí, hoang Lấn chiếm phé hoá, smđ p kiểm tra Nội dung kiến nghị Đã Hợp thu pháp Đã thu hồi đất cho hóa NS 19 20 21 1,800 19,541.5 3,815 394.2 Định Trgờhnĩa mầm non Nghĩa Lâm, 800 800 800 800 92.5 92.5 g N Hng Phngng KH-TC huyện Nghĩa ò H 92.5 92.5 Pham g kựhcám y họamcổ truyền ò c n N Tr (TT N Giang) Triễu g THCS Nghĩa Hng (TT ờn L Đề) Công ty CP Muối TM Nam Dịnh xã Hải Lý, Hải Hòa 10 Cty CP th(ức 2 535 535 535 2,64 2,64 0 333 26,856 26,856 2,640 26,856 2,64 535 333 ănđchăchnuTôriạm n Hải Hậu giao ất o 117 26,856 333 333 thú y Hải Hậu) 11 Cty CP tập đoàn Phú Thái 12 CG ng tThĐiện lực Nam Định ô y 35,980 35,980 1,70 3,60 ( iao ủy) 13 Hợp tác xã giao thiện Cty CP kỹ thuật nông nghiệp 14 Giao Thủy (Trại giống Xuân 16 23,732.9 Phú, Xuân Tr-ờng) Tổng 43 121,820.1 36,515.0 NgI lập biểu 35,980 0 1,70 9,406.9 13 35,980 1,70 3,60 14,326 67,379.1 13 14,326.0 1,700 3,600 9,406.9 0 107,494.1 9,406.9 0 0 0 Nam Định, ngày tháng kt.Giám đốc phó giám đốc Nguyễn Đức Tiến 0 0 107,494.1 năm 2013 118 UBND tỉnh nam định sở tài nguyên môi tr-ờng Biu 6.5 BIU TNG HP KT QU THANH TRA V X Lí VI PHM SAU THANH TRA DO S TN&MT TIN HNH NM 2014 n v tớnh: t - m2; Tin - Triu ng Hành vi vi phạm Tổng số vi Tên đơn vị đc STT 1 kiểm tra HTX Hựng Thng Cụng ty TNHH MTV NN Rng ụng Cụng ty TNHH Anh Cng Cty TNHH TM Mnh Tõn Cụng ty CP dc phm Nam H Cụnh ty CP ging cõy trng Nam g n Tng NgI lập biểu Nh-ợng thuê SD lãng phạm phát bán trái Chophép phí, hoang hoá, smđ phép trái S ố hộ D.tích 850 2 183.9 1,055,900 6,775.5 7,069.3 20,000 Nội dung kiến nghị Lấn Số D.tích Số D.tích Số D.tích Số D.tích Số h h h h hộ ộ ộ ộ ộ 10 11 12 13 850 2 1,844.4 863 1,091,773.1 0 0 1844.4 1,844.4 Thu T y chuyn chiếm mc ớch D.tích Kết Xử lý iề n H Đã Hợp Thu hồi tcho Phạt phợp đấ hành áp thu pháp Đã thu t cho hóa hồi đất ngân hóa NS sách 14 15 16 183.9 183.9 1,055,900 154,700 6,775.5 7,069.3 20,175.2 20,000 1,844.4 17 18 19 20 21 183.9 64 20 20 1,844.4 0 858 1,089,928.7 176,903.5 0.0 26 0.0 26 0.0 2,028.3 Nam Định, ngày tháng năm 2014 kt.Giám đốc phó giám đốc Nguyễn Đức Tiến 119 ...I HC QUC GIA H NI KHOA LUT V MINH LNG Vi phạm pháp luật đất đai địa bàn tỉnh Nam Định - Thực trạng giải pháp ngăn chặn, khắc phục Chuyờn ngnh: Lylun valch s nhanc vaphap lut Mó... qun lý, s dng t ai; - Vi phm phỏp lut v t i vi ngi cú hnh vi vi phm phỏp lut t thi hnh cụng v lnh vc t ai; - Hnh vi vi phm hnh chinh s dng t ai; - Hnh vi vi phm hnh chinh vic thc hin cỏc hot ng... cú hnh vi vi phm cỏc quy nh v trỡnh t, th tc hnh chinh qun lý t - Ngi ng u t chc, cỏn b, cụng chc, vi n chc, nhõn vi n ca t chc c Nh nc giao t qun lý cú hnh vi vi phm phỏp lut v t i vi t c giao
- Xem thêm -

Xem thêm: Vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh nam định thực trạng và giải pháp ngăn chặn, khắc phục , Vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh nam định thực trạng và giải pháp ngăn chặn, khắc phục , Vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh nam định thực trạng và giải pháp ngăn chặn, khắc phục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay