Về việc thành lập và hoạt động của ngân hàng nước ngoài tại cộng hoà dân chủ nhân dân lào

105 104 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 13:21

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT TRN KHNH TUYT Về việc thành lập hoạt động Ngân hàng n-ớc Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào LUN VN THC S LUT HC H NI - 2014 I HC QUC GIA H NI KHOA LUT TRN KHNH TUYT Về việc thành lập hoạt động Ngân hàng n-ớc Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào Chuyờn ngnh : Lut quc t Mó s : 60 38 60 LUN VN THC S LUT HC Ngi hng dn khoa hc: TS.GVC Nguyn Lan Nguyờn H Ni - 2014 LI CAM OAN Tụi cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca tụi Nhng kt qu v s liu lun cha c cụng b di bt k hỡnh thc no Tụi ó hon thnh tt c cỏc mụn hc v toỏn tt c cỏc ngha v ti chớnh theo quy nh ca Khoa Lut - i hc Quc gia H ni Vy tụi vit li cam oan ny, ngh Khoa Lut xem xột tụi cú th bo v Lun Tụi xin chõn thnh cm n! H Ni, ngy 23 thỏng 12 nm 2014 Ngi cam oan Trn Khỏnh Tuyt MC LC Trang Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc ch vit tt M U CHNG TNG QUAN CC QUY NH PHP LUT V T CHC V HOT NG CA NGN HNG NC NGOI TI CHDCND LO 1.1 Phỏp lut liờn quan n t chc v hot ng ca Ngõn hng 1.1.1 Phỏp lut v u t 1.1.2 Phỏp lut v ngõn hng 13 1.1.3 Cỏc hip nh thng mi liờn quan gia Lo v Vit Nam 16 1.2 Quy nh ca phỏp lut v cỏc loi hỡnh Ngõn hng nc ngoi hot ng ti CHDCND Lo 20 1.2.1 Chi nhỏnh Ngõn hng nc ngoi ti Lo 22 1.2.2 Ngõn hng 100% nc ngoi v ngõn hng liờn doanh 26 1.2.3 Vn phũng i din 29 CHNG THC TRNG P DNG PHP LUT V T CHC V HOT NG CA NGN HNG NC NGOI TI CHDCND LO 32 2.1 p dng phỏp lut v vic thnh lp chi nhỏnh Ngõn hng nc ngoi ti CHDCND Lo 32 2.1.1 Nhn xột chung 34 2.1.2 Vn ỏp dng phỏp lut quỏ trỡnh thnh lp chi nhỏnh Ngõn hng nc ngoi ti CHDCND Lo 38 2.1.2.1 p dng phỏp lut Vit Nam 38 2.1.2.2 p dng phỏp lut CHDCND Lo 55 2.2 p dng phỏp lut hot ng ca Ngõn hng nc ngoi ti CHDCND Lo 65 CHNG KIN NGH CC GII PHP CHO CHI NHNH NGN HNG NC NGOI HOT NG TI CHDCND LO 75 3.1 Mt s khú khn t chc v hot ng ca chi nhỏnh ngõn hng nc ngoi 75 3.2 Mt s gii phỏp vic t chc v hot ng ca chi nhỏnh ngõn hng nc ngoi ti CHDCND Lo 78 3.2.1 Tn dng c hi bng cỏc im mnh hin ti ca ngõn hng nc ngoi 81 3.2.2 Mt s gii phỏp i vi Ngõn hng thng mi Vit Nam u t vo CHDCND Lo 85 3.2.3 Cỏc gii phỏp c th 88 KT LUN 92 DANH MC TI LIU THAM KHO 94 DANH MC T VIT TT TRONG LUN VN CHDCND : Cng hũa dõn ch nhõn dõn CHXHCN : Cng hũa xó hi ch ngha TNN : u t nh nc KTXH : Kinh t xó hi NSNN : Ngõn sỏch nh nc NHNN : Ngõn hng nh nc TCTD : T chc tớn dng TMCP : Thng mi c phn TW : Trung ng USD : ng ụ la M M U Tớnh cp thit ca ti Cng ho Dõn ch Nhõn dõn Lo (Lao People's Democratic Republic) cú v trớ a lý phớa bc giỏp Trung Quc, phớa tõy bc giỏp Mi-an-ma, phớa tõy nam giỏp Thỏi Lan; phớa nam giỏp Cm-pu-chia v phớa ụng giỏp Vit Nam Lo cú din tớch: 236.800 km2, dõn s: 6.521.998 (tớnh n thỏng 7/2007) Lo cú 68 b tc chia lm h chớnh l Lo Lựm (sng ng bng) chim 65% dõn s; Lo Thõng (sng lng chng nỳi) chim 22% v Lo Xng (sng vựng nỳi cao) chim 13% dõn s Lo xõy dng v phỏt trin ch Dõn ch Nhõn dõn, to tin tng bc tin lờn ch ngha xó hi, di s lónh o ca ng Nhõn dõn cỏch mng Lo Quc hi dõn bu, nhim k nm Ch tch nc l nguyờn th quc gia; Chớnh ph Th tng ng u, cú 15 B v c quan ngang B T i hi IV (1986) ng Nhõn dõn cỏch mng Lo ó ng li i mi, i hi V (1991) tip tc c th húa v hon thin ng li i, tip tc xõy dng v phỏt trin ch Dõn ch Nhõn dõn, tng bc tin ti mc tiờu XHCN i hi VI (1996) tng kt bi hc kinh nghim rỳt t thc tin 10 nm lónh o thc hin i mi v ỏnh giỏ ú l thnh qu lch s quan trng i hi VII (2001) ó trin khai ng li i mi thnh chin lc phỏt trin t nc n nm 2020 i hi VIII (3/2006) tip tc khng nh hai nhim v chin lc l bo v v xõy dng T quc v ng li i mi phỏt trin t nc vng chc hn, a Lo tỡnh trng kộm phỏt trin, to tin vng chc cho "cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t nc, hng ti CNXH Lo l nc nm sõu lc a, khụng cú ng thụng bin v ch yu l i nỳi ú 47% din tớch l rng Cú mt s ng bng nh vựng thung lng sụng Mờ-cụng hoc cỏc ph lu nh ng bng Viờng- Chn, Chm-pa-xc, 45 % dõn s sng vựng nỳi Hin Lo cú 800.000 t canh tỏc nụng nghip vi 85% dõn s sng bng ngh nụng Lo cú ngun ti nguyờn phong phỳ v lõm, nụng nghip, khoỏng sn v thu in Nn kinh t nhng nm gn õy cú nhiu tin b vi vic thc hin cỏc mc tiờu kinh t-xó hi cỏc k i hi v cỏc chng trỡnh k hoch nm Cỏc mc tiờu ca k hoch nm 1996-2000 v sn xut lng thc, xõy dng c s h tng, phỏt trin nụng thụn, phỏt trin hng húa, dch v, o to ngun nhõn lc u t k hoch Chng trỡnh sn xut lng thc ó cú bc tin trin rừ rt, nm 2000 t sn lng 2,2 triu tn, nm 2005 t 2,6 triu tn, ln u tiờn t tỳc c lng thc, cú d tr quc gia v xut khu; cam kt u t trc tip nc ngoi t 2,5 t USD Nhp tng trng trung bỡnh 5,9-6%, nm 2005 tng 7,2%; 2006 t 7,4% Thu nhp bỡnh quõn u ngi tng dn, nm 2000 t 298 USD/ngi; nm 2005 t 491 USD/ngi, nm 2006 c tớnh t 546 USD/ngi Kinh t i ngoi: n nm 2005, Lo cú quan h thng mi vi 50 nc, ký hip nh thng mi vi 19 nc, 35 nc cho Lo hng quy ch GSP Kim ngch buụn bỏn hai chiu hng nm t trờn 01 t USD triu USD Hng húa xut khu ch yu l khoỏng sn v hng nguyờn vt liu i hi ng Nhõn dõn Cỏch mng Lo ln th VIII (3/2006) mc tiờu n nm 2020: Xõy dng vng chc h thng chớnh tr dõn ch nhõn dõn, ú ng l ht nhõn lónh o, gi vng n nh chớnh tr, an ninh trt t an ton xó hi; a t nc thoỏt tỡnh trng kộm phỏt trin; kinh t phỏt trin da trờn s phỏt trin nụng nghip vng chc v ly phỏt trin cụng nghip lm c s, to tin cho cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t nc, to chuyn bin c bn v chuyn i c cu kinh t theo hng tớch cc; phỏt trin nhp nhng cỏc thnh phn kinh t, ú thnh phn kinh t Nh nc v kinh t th c cng c v phỏt trin vng mnh GDP s tng gp ln nm 2000; ch ng m rng hp tỏc quc t V i ngoi, i hi ng VIII (3/2006) ó nhn mnh tip tc thc hin ng li i ngoi ho bỡnh, c lp, hu ngh v hp tỏc; a phng hoỏ, a dng hoỏ quan h; thc hin ch trng Cng ho Dõn ch Nhõn dõn Lo sn sng l bn, l i tỏc tin cy ca tt c cỏc nc nhm bo m li ớch chung v li ớch riờng ca mi bờn; nhn mnh tip tc cng c, tng cng quan h hu ngh v hp tỏc ton din vi cỏc nc XHCN, ú tip tc tng cng tỡnh on kt c bit v hp tỏc ton din vi Vit Nam, hp tỏc ton din vi Trung Quc v cỏc nc anh em khỏc, tht cht quan h hp tỏc vi cỏc nc lỏng ging cú chung biờn gii, tớch cc tham gia hot ng ASEAN trờn tinh thn gi vng cỏc nguyờn tc c bn ca ASEAN Lo l quc gia cú nhiu tim nng v khoỏng sn, thy in, nụng - lõm nghip, ngun lao ng, ng thi l ca ngừ quan trng thõm nhp vo th trng ln ca tiu vựng chõu vi khong 150 triu dõn gm cỏc nc Thỏi Lan, Myanmar, Campuchia v Trung Quc (tnh Võn Nam) Lo thụng qua Hin Phỏp mi nm 1991 Quc hi cú 85 i biu Lo ỏp dng mt h thng hnh chớnh bn cp gm cp trung ng v ba cp a phng Cp a phng cao nht l tnh cú 17 n v v thnh ph Vientinane Cp a phng thp hai l cỏc qun, huyn, th xó [11] [12] Cng nh mt s nc ang phỏt1trin khu vc, nn kinh t Lo xut phỏt im thp nờn ang cn ngun lc rt ln phỏt trin Trong ú, th trng ti chớnh Lo cũn rt n s, th trng chng khoỏn mi i vo hot ng (mi khai trng vo 10/10/2010), nờn Chớnh ph Lo rt hoan nghờnh s u t ca doanh nghip cỏc nc vo th trng Lo [6] Ti Hi ngh hp tỏc u t Vit - Lo din (2011), di s ng ch trỡ ca Th tng Nguyn Tn Dng v Th tng nc ch nh Thongsing Thammavong, sỏu d ỏn vi tng s u t 410 triu USD ó c cp phộp Ngõn hng u t v Phỏt trin Vit Nam (BIDV) cng chớnh thc khai trng Vn phũng i din, lm cu ni cho cỏc Doanh nghip Vit Nam u t sang t nc "triu voi" ny Cú th núi vic hp tỏc gia hai quc gia gúp phn m mt hng i mi cho cỏc Doanh nghip Vit Nam u t vo mụi trng mi.[7] Gia nm 2011, hai hp ng tớn dng c cỏc Ngõn hng u t v phỏt trin Vit Nam (BIDV), Ngõn hng Liờn doanh Lo - Vit (Lo Vit Bank) ký kt vi cỏc Doanh nghip vi tng giỏ tr u t 114 triu USD, ú BIDV ti tr 60 triu USD, Lo Vit Bank ti tr 20 triu USD [16] ng v phớa cỏc ngõn hng nc thỡ vic ti tr cho cỏc d ỏn ca cỏc Doanh nghip khỏc nh chp nhn mt cuc chi v sõn chi mi, t ú h tr cỏc Doanh nghip khỏc cựng phỏt trin hot ng u t y tim nng ny Hot ng ca cỏc ngõn hng hin cú rt nhiu tim nng phỏt trin bi cnh c hai nc ang tip tc y mnh cụng cuc i mi ton din, a dng v a phng húa cỏc mi quan h kinh t Hp tỏc kinh t c m rng trờn tt c cỏc lnh vc, tt c phng din, vt ngoi lónh th Vit Nam l mt nhu cu tt yu Cỏc doanh nghip Vit Nam núi chung v cỏc Ngõn hng núi riờng ang thc hin u t vo Lo trờn nguyờn tc bỡnh ng, cựng cú li, dnh u tiờn, u ói hp lý cho nhau, phự hp vi tớnh cht ca quan h c bit gia hai nc Hin cú khong 80 doanh nghip Vit Nam ang hot ng ti Lo di cỏc hỡnh thc cụng ty liờn doanh, phũng i din, ca hng, siờu th cỏc lnh vc xõy lp, ch bin sn xut, thng mi v dch v S ti khon toỏn m Ngõn hng liờn doanh Lo - Vit ti Viờng Chn l khong 320 ti khon [3] Vi nhu cu u t v phỏt trin ca cỏc Doanh nghip núi chung hin cng l mt nhng ngun li nhun vụ vn, to iu kin nhu cu cỏc Ngõn hng ti Vit Nam cú ý nh tin sang Lo hot ng C hi cú, cỏch thc cú th tỡm kim, ú l nhu cu tt yu hot ng kinh doanh Nh ngun thụng tin khụng chớnh thc, hu ht cỏc Ngõn hng nc u s khai ý nh thnh lp "ngõn hng con", chi nhỏnh, Vn phũng i din ti Lo nh Ngõn hng TMCP Si Gũn H Ni (SHB), Ngõn hng TMCP Quõn i Vit Nam (MB), Ngõn hng TMCP Hng Hi Vit Nam (MSB); Vi sõn chi mi ú, cỏc Ngõn hng, ngoi vic chp thun ca "Ngõn hng m" l Ngõn hng Nh nc Vit Nam cũn phi c s chp thun ca Ngõn hng Nh nc ti Lo t c kt qu ny, mi Ngõn hng phi tỡm cho mỡnh mt ng ỳng n nh loi hỡnh thnh lp, c cu b mỏy t chc, nhõn s, phng ỏn kinh doanh Vic la chn hỡnh thc doanh nghip trc bt u cụng vic kinh doanh l rt quan trng, nú cú nh hng khụng nh ti s tn ti v phỏt trin ca doanh nghip V c bn, nhng s khỏc bit to bi loi hỡnh doanh nghip l: (i) phỏp lut chi phi; (ii) kh nng huy ng vn; (iii) ri ro u t; (iv) tớnh phc ca th tc v cỏc chi phớ thnh lp doanh nghip; (v) t chc qun lý doanh nghip Cú th núi, h thng phỏp lut Lo luụn l ro cn khú khn nht cỏc Ngõn hng nc tip cn Mc dự, quỏ trỡnh hot ng kinh doanh ti Lo, cỏc doanh nghip Vit Nam u nhn c s quan tõm giỳp , h tr ca cỏc cp chớnh quyn v nhõn dõn Lo, nhng hin cụng tỏc thụng tin v t cho cỏc Ngõn hng mong tranh cú cỏc quyt sỏch phự hp nh: cnh tranh trc din, "nộ" qua th trng ngỏch, cnh tranh thụng qua hp tỏc S dng cỏc hỡnh thc marketing phự hp tng cng uy tớn v thng hiu ca ngõn hng thng mi núi chung, tng ngõn hng núi riờng Gii phỏp tn dng cỏc c hi "hoỏ gii" cỏc im yu: Bi nhng im yu ca cỏc Ngõn hng thng mi ti Vit Nam l mc tip cn vi khỏch hng thp Hu ht cỏc khỏch hng ca ngõn hng thng mi ti Lo u l cỏc doanh nghip ca Vit Nam ang u t v kinh doanh ti Lo Rt ớt khỏch hng l doanh nghip bn a hoc ngi dõn a phng Vớ d, MB mi cú 16 khỏch hng vay vn, ú mt s khỏch hng Lo ln l Unitel, Star Telecom, cụng ty xõy dng Inthavong; v 371 khỏch hng gi tin Vietinbank cng mi ang trung vo cỏc khỏch hng l doanh nghip Vit Nam Ngoi ra, S lng im giao dch v chi nhỏnh ớt Ngoi tr Lo Vit Bank l ngõn hng liờn doanh vi hi s chớnh v chi nhỏnh, ú chi nhỏnh ti Lo, cũn li cỏc ngõn hng Vit Nam khỏc mi ch m chi nhỏnh v cú vi phũng giao dch ti Lo Trong thi gian ti, MB v Sacombank cú ý nh m thờm chi nhỏnh v nõng cp lờn thnh ngõn hng 100% nc ngoi ti Lo Do s lng im giao dch v chi nhỏnh ớt, bao ph th trng ca cỏc ngõn hng thng mi ti Lo hin tng i thp, gõy khú khn cho khỏch hng tip cn ti ngõn hng Tuy vy, v trớ a lý ca cỏc ngõn hng thng mi ti Lo tng i tt, u cỏc khu vc ụng dõn c v cú v trớ thun li, to iu kin phỏt trin tng lai Thờm vo ú, Kh nng cnh tranh tng i thp Mc dự cú tng i ln, cỏc ngõn hng thng mi b ỏnh giỏ l cú kh nng cnh tranh tng i thp so vi cỏc Ngõn hng thng mi nc ngoi ni ting trờn th gii, hay cỏc Ngõn hng thng mi Lo Lý ch yu xut phỏt t uy tớn v thng hiu ca cỏc ngõn hng thng mi ti Lo hin ti cha c nh v rừ trờn th trng quc t Mc dự cụng ngh ỏp dng tng i hin i, mc ti u hoỏ vic s dng cỏc cụng ngh ny cũn thp Yờu cu v nhõn lc phi gii ngoi ng l ting Vit, ting Lo v ting Anh khin cho tuyn dng nhõn lc tt tr thnh mt ỏp lc ln [9] Bi tt c nhng im yu trờn, cỏc Ngõn hng thng mi ti Vit Nam phi cú nhng bc i ỳng n nh phỏt trin nn khỏch hng thụng qua khai thỏc 84 cỏc mi quan h hp tỏc lõu di trờn tt c cỏc lnh vc v kinh t, chớnh tr, xó hi Phõn loi cỏc khỏch hng tim nng hin nay, v tim nng tng lai cú chớnh sỏch thu hỳt phự hp Cỏc Ngõn hng thng mi ti Vit Nam cng cn phi tỡm hiu th trng la chn cỏc a im m thờm phũng giao dch, ATM, POS phự hp, c bit l cỏc khu vc tim nng v cú nhiu nh u t nc ngoi Tng cng nng lc cnh tranh thụng qua liờn doanh, liờn kt dc v ngang vi c cỏc n v bn a v cỏc n v nc ngoi Thng xuyờn cp nht tỡnh hỡnh u t ca Vit Nam v cỏc quc gia khỏc ti Lo chun b nhõn lc v ỏp ng tt nhu cu ca cỏc khỏch hng tng lai Kt ni vi hi s chớnh la chn v phõn tớch khỏch hng tt hn õy l mt nhng im khỏ quan trng bi tn ti nhng im yu d dn n tỡnh trng cỏc Ngõn hng thng mi ti Vit Nam khụng th phỏt trin c 3.2.2 Mt s gii phỏp i vi Ngõn hng thng mi Vit Nam u t vo CHDCND Lo cỏc ngõn hng thng mi Vit Nam m cỏc chi nhỏnh hoc cỏc phũng ti Lo v kinh doanh cú hiu qu thỡ cỏc ngõn hng thng mi nờn tng cng tỡm hiu mụi trng u t ca Lo: Mun u t cú hiu qu, cỏc doanh nghip phi ch ng tỡm kim c hi cng nh tỡm hiu mụi trng v mụ, vi mụ ca Lo, t ú thy c nhng thun li v khú khn cng nh kh nng thõm nhp th trng ca doanh nghip mỡnh Nh vy mi cú th la chn c lnh vc, a bn u t phự hp ng thi xõy dng c nhng chin lc hp tỏc lõu di nhm t c hiu qu kinh t v hiu qu chớnh tr - xó hi m d ỏn mang li Mun lm c iu ú, doanh nghip cn thc hin nh Ch ng tỡm kim thụng tin qua cỏc trang Web, cỏc c quan i din kinh t thng mi ca Vit Nam, cỏc doanh nghip ó cú kinh nghim u t ti Lo; Thnh lp b phn chuyờn nghiờn cu th trng, liờn tc cp nht cỏc thụng tin v h thng lut phỏp, cỏc thay i c ch, chớnh sỏch, hot ng ca th trng vn, th trng lao ng, th trng ti chớnh ti Lo;Tin hnh iu tra th trng Lo mt cỏch trc tip thụng qua cỏc chuyn i thc t ti Lo; Thng xuyờn tham gia cỏc bui hi tho xỳc tin u t ca Lo, cỏc chng trỡnh hun v u t nc ngoi B K hoch v u t t chc.[15] 85 Khụng ớt doanh nghip Vit Nam ang u t ti Lo ó cú nhn xột rng, mc dự cp Trung ng, Chớnh ph Lo to nhiu iu kin thun li cho cỏc d ỏn ca Vit Nam, nhng quỏ trỡnh trin khai cỏc a phng, h gp nhiu th tc hnh chớnh phc Doanh nghip Vit Nam nờn kp thi thụng bỏo vi Chớnh ph Lo v nhng khú khn m h gp phi quỏ trỡnh u t ti Lo c hai phớa cựng bn bc nhng bin phỏp gii quyt Chớnh ph Lo ó v ang tớch cc tuyờn truyn, giỏo dc o c cụng chc, s x lý kiờn quyt nhng i tng cú hnh vi tiờu cc, nhng nhiu cỏc nh u t Vic tng cng u t c xem l yu t quyt nh n tng cng thng mi Mc tiờu phn u vi nm ti l a u t thc hin ca Vit Nam ti Lo t 500 triu USD lờn t USD v t kim ngch t USD vo nm 2015 [9] Hon thin nng lc qun lý d ỏn: thc hin d ỏn mt cỏch cú hiu qu, cỏc doanh nghip phi tng bc nõng cao nng lc qun lý d ỏn trờn tt c cỏc khõu: qun lý thi gian, tin , chi phớ, cht lng Mun t c iu ú, doanh nghip cn tin hnh cỏc bin phỏp nh: - Lp k hoch chi tit, c th cho cỏc d ỏn, m bo cỏc ni dung d ỏn c thc hin mt cỏch y - Thng xuyờn t chc cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt thc hin d ỏn - c bit quan trng l nõng cao nng lc ca cỏc cỏn b qun lý d ỏn mi cú th m bo cho d ỏn c thc hin mt cỏch hiu qu - C ú k h o c h t u y n d n g i n g c ỏ n b q u n l ý d ỏ n c ú t r ỡ n h chuyờn mụn - Tin hnh hun, o to nõng cao nng lc qun lý d ỏn nc cng nh d ỏn ti nc ngoi - Thng xuyờn t chc hc hi kinh nghim, mụ hỡnh qun lý d ỏn ca cỏc doanh nghip u t nc ngoi Tng cng nng lc ti chớnh v khoa hc cụng ngh: u t sang Lo chỳng ta khụng th gúp hoc mang nhng ti sn nh: t ai, nh xng gúp Mt khỏc Lo li l mt quc gia cú nn kinh t kộm phỏt trin, thiu 86 trm trng cng nh kh nng v cụng ngh ht sc hn ch u t sang Lo, cỏc doanh nghip Vit Nam vỡ th phi ch ng hon ton v c hai mng ny Do ú, u t sang Lo cú hiu qu, cỏc doanh nghip Vit Nam cn phi tng cng nng lc ti chớnh cng nh khoa hc cụng ngh Tng cng nng lc ti chớnh s giỳp cho cỏc d ỏn c tin hnh suụn s, thun li, ỳng theo tin , sm a d ỏn vo giai on hnh iu ny s khc phc c tn ti hin thc hin cỏc d ỏn ti Lo, ú l t l thc hin cũn rt thp lm c iu ú doanh nghip cú th thc hin mt s bin phỏp nh: Mt l, la chn k cng c hi u t, u t cú trng tõm, trng im u t cho mt d ỏn khụng thiu ht, chm tr Hai l, thc hin cỏc bin phỏp huy ng thụng qua cỏc trung gian ti chớnh nh ngõn hng, qua th trng vn, hoc kờu gi cỏc i tỏc cựng hp tỏc u t sang Lo; Ba l, qun lý cú hiu qu ngun ti chớnh ca doanh nghip, tng bc gia tng qui mụ thụng qua ngun li nhun trớch li Bn l, c im ca Lo l nn kinh t cũn nghốo, khoa hc cụng ngh lc hu rt nhiu khụng ch so vi th gii m cũn so vi Vit Nam Cỏc doanh nghip Vit Nam cn phi ch ng cỏc dõy chuyn sn xut, cú nhng ci tin v khoa hc cụng ngh phự hp vi nc s ti C th nhim v ca doanh nghip ú l: Th nht, khụng ngng hc hi, cp nht nhng tin b v khoa hc cụng ngh trờn th gii cú th lm ch c cụng ngh, cú nh vy mi cú th qun lý tt h thng cụng ngh u t ti Lo Th hai, cú chớnh sỏch thu hỳt, o to i ng cỏn b qun lý cụng ngh cho doanh nghip Th ba, o to ngun nhõn lc ti Lo, nhng ngi tham gia trc tip vo sn xut ỏp dng cỏc dõy chuyn cụng ngh ca doanh nghip Th t, thng xuyờn nghiờn cu i mi cụng ngh phự hp vi iu kin sn xut cng nh lao ng Lo, ỏp ng c cht lng, mu mó sn phm theo yờu cu ca th trng tiờu th 87 Bờn cnh s n lc ca cỏc chi nhỏnh ngõn hng thng mi Vit Nam ti Lo, kin ngh i vi cỏc bờn cú liờn quan trc tip v giỏn tip cho s phỏt trin quan h ngõn hng - ti chớnh Vit - Lo bao gm: Hi s chớnh ca cỏc Ngõn hng thng mi cn cú cỏc ch o sỏt sao, phự hp vi iu kin v nh hng hot ng ca cỏc chi nhỏnh Lo tng thi k éu t thớch ỏng hn cho nhõn lc, vt lc ti chi nhỏnh Trong thi k u, cn xỏc nh l cỏc chi nhỏnh ny cú th l ngn hn, nhng mang li nhiu li tc bng tin hoc bng uy tớn v thng hiu trung v di hn Ngõn hng Trung ng Lo v Ngõn hng Nh nc Vit Nam cn phỏt huy mi quan h c bit truyn thng sut nhng nm qua Mt s chớnh sỏch c bit cho quan h biờn mu gia hai quc gia, cng nh chớnh sỏch toỏn, tớn dng cn phi c xem xột NHTW Lo cn xem xột li s ng b cỏc bn hng dn v qun lý hot ng ngõn hng, kt hp vi cỏc c quan khỏc nhm to mụi trng phỏp lý tt cho s phỏt trin ngõn hng - huyt mch ca nn kinh t Cỏc c quan liờn quan n vic xõy dng chớnh sỏch, khuyn khớch u t, n nh kinh t v mụ cn quan tõm nhiu hn n s "liờn thụng" gia nn kinh t Vit - Lo cú cỏc hnh ng chớnh sỏch phự hp 3.2.3 Cỏc gii phỏp c th Gii thớch cho tỡnh hỡnh hot ng v nhng khú khn nờu trờn trc ht l nh hng ca cỏc chớnh sỏch kinh t v mụ n hot ng u t trc tip nc ngoi núi chung cng nh vic u t vo lnh vc ngõn hng núi riờng Bao gm cỏc chớnh sỏch nh: chớnh sỏch ti chớnh- tin t, chớnh sỏch xut nhp khu v qun lý ngoi hi cỏc chớnh sỏch ny liờn quan trc tip n hiu qu hot ng u t, nu cỏc nh u t nhn thy rng u t nc mang li nhiu hiu qu hn so vi u t nc ngoi thỡ cỏc nh u t s khụng thc hin hot ng u t nc ngoi na, m thay vo ú s trung u t nc, kh nng xut khu , kh nng nhp khu cng nh hng trc tip ti hot ng u t ca doanh nghip S thay i cỏc chớnh sỏch ti chớnh - tin t t tht cht sang ni lng hoc ngc li s nh hng trc tip ti hiu qu u t ca cỏc doanh nghip Khi chuyn chớnh sỏch tht cht tin t- ni lng ti chớnh sang chớnh sỏch ni lng tin t - tht cht ti chớnh s lm cho mc lói sut thc t gim, ú lm 88 cho u t nc tr nờn khú khn hn v ú s khuyn khớch u t nc ngoi Mt khỏc s thay i chớnh sỏch ti chớnh -tin t cú nh hng n lm phỏt, qua ú tỏc ng lm gim u t nc ngoi Khi lm phỏt cao, ng ni t b mt giỏ so vi ng ngoi t, nh vy cựng ng tin nc s mua c ớt dch v hn nc ngoi v ú u t nc ngoi s hn ch v ngc li.[12] Vỡ vy, nhng nm ti, cỏc doanh nghip Vit Nam, ú cú cỏc ngõn hng thng mi, cn y mnh hot ng u t nc ngoi, iu ú c xem nh l mt xu th tt yu iu kin hi nhp kinh t nh hin nay, khụng ch riờng Vit Nam m c nhng nc trờn th gii t c kt qu kh quan hot ng kinh doanh, nht l vic m cỏc chi nhỏnh ngõn hng hoc thnh lp cỏc phũng i din tai nc ngoi, hc viờn kin ngh mt s gii phỏp c bn bao gm: Mt l, cn cú thay i t v hot ng u t lnh vc ngõn hng: Nh nc õy c th hn l Ngõn hng Nh nc cn phi coi hot ng ny l mt hot ng kinh t i ngoi quan trng khụng kộm gỡ hot ng thu hỳt u t trc tip t nc ngoi , vỡ c lý thuyt v thc tin u chng minh rng nc cú dũng u t trc tip nc ngoi cng mnh thỡ cng cú nhiu kh nng v c hi m rng th trng v tng thờm cỏc c hi kinh doanh, to lc hỳt i vi cỏc nh u t nc ngoi Trc bi cnh Vit Nam hi nhp ngy cng sõu vo nn kinh t th gii v khu vc v nhng tỏc ng tớch cc ca hot ng u t trc tip nc ngoi mang li thi gian qua thit ngh cn nhanh chúng thay i t khng ch v cho phộp sang khuyn khớch cỏc ngõn hng Vit Nam u t nc ngoi Hai l, cn khn trng hon thin h thng c ch chớnh sỏch theo hng tng cng khuyn khớch cỏc ngõn hng Vit Nam u t trc tip nc ngoi bng cỏch n gin hoỏ th tc ng ký v cp giy phộp, tin ti xoỏ b hỡnh thc cp giy phộp chuyn sang ng ký u t; Rỳt ngn thi gian cp giy phộp u t nc ngoi cho cỏc doanh nghip Vit Nam xung cũn 15 ngy k t ngy nhn c h s hp l ( hin ti l 30 ngy ) Xõy dng danh mc d ỏn c bit khuyn khớch v khuyn khớch u t nc ngoi vi cỏc hỡnh thc u ói phự hp c bit l chớnh sỏch u ói v thu, tớn dng, ngoi hi 89 Ba l, Chớnh ph cn yờu cu cỏc b, ngnh cú liờn quan n hot ng ca cỏc doanh nghip nc ngoi nhm to hnh lang phỏp lý ng b, iu chnh hot ng kinh t mi ny, ng thi quy nh rừ ch v ni dung bỏo cỏo i vi cỏc doanh nghip Vit Nam nc ngoi thc hin qun lý nh nc i vi hot ng u t nc ngoi ca cỏc doanh nghip Vit Nam Cn thnh lp hip hi u t nc ngoi ca cỏc doanh nghip Vit Nam núi chung cng nh ngnh ngõn hng núi riờng bo v quyn li v giỳp cỏc doanh nghip Vit Nam gii quyt cỏc vng mc Thnh lp qu h tr u t nc ngoi ca Vit Nam nhm ti tr ti chớnh cho cỏc d ỏn u t trc tip nc ngoi v bo m li ớch v bo v cỏc doanh nghip trc nhng ri ro v chớnh tr hoc cỏc ri ro khỏc m cỏc cụng ty bo him thụng thng khụng th cung cp dch v ú c Bn l, v mt c ch chớnh sỏch cn tng cng cỏc hot ng xỳc tin u t trờn tm v mụ trc ht l cỏc lnh vc m Vit Nam cú li th so sỏnh Tng cng cung cp cỏc dch v h tr cho cỏc doanh nghip cú nguyn vng u t trc tip nc ngoi, nh t chc cỏc cuc gp g, tip xỳc gia Chớnh ph vi cỏc doanh nghip cú d ỏn u t trc tip nc ngoi, vi Chớnh ph ti nc s ti gii quyt cỏc bt cp quỏ trỡnh u t nc ngoi, hoc l cung cp cỏc thụng tin cn thit nh quan h cung cu hng hoỏ, trin vng phỏt trin ca th trng nc ngoi, mụi trng u t ca nc s ti, thụng tin v i tỏc u t v cỏc c hi u t mi T chc cỏc hi ch trin lóm qung cỏo, tham quan th trng, lm trung gian cho cỏc cuc tip xỳc gia cỏc doanh nghip Vit Nam vi cỏc i tỏc tim nng Phỏt trin cỏc dch v ti chớnh, ngõn hng, bo him, bo lónh tớn dng, dch v h tr t phỏp v hng dn cỏc th tc ng ký u t tng th trng nc ngoi Chớnh ph giao cho cỏc i s quỏn, lónh s quỏn v phũng thng v Vit Nam nc ngoi h tr, giỳp cỏc doanh nghip Vit Nam ang tin hnh u t trc tip nc ngoi Xem ú l mt nhim v bt buc i vi cỏc c quan ny.[9] Nm l, cn tng cng m rng hp tỏc quc t, c bit l lnh vc u t trc tip nc ngoi, ú bao gm c lnh vc ngõn hng thng mi Theo ú, Vit Nam cn m phỏn, ký kt cỏc hip nh u t a biờn nhm tng cng kh nng bo v cỏc doanh nghip v to c ch phỏp lý n nh gii 90 quyt cỏc tranh chp cú th ny sinh thc hin u t nc ngoi Trc ht, Vit Nam cn tham gia y cỏc cụng c quc t liờn quan n u t nc ngoi nh cụng c Washington nm 1965, cỏc cụng c ca WTOngoi Vit Nam cũn cn quan tõm n hip nh u t khu vc bi mc ớch ca hip nh l thỳc y dũng lu chuyn gia cỏc nc tham gia ký kt v tng cng thu hỳt quc t t cỏc nc th vo khu vc Sỏu l, bờn cnh ú, Vit Nam cn tng cng m phỏn ký kt cỏc hip nh u t song phng Vỡ cỏc hip nh u t song phng cú tc phỏt trin nhanh v ngy cng chi phi mnh m hot ng u t trc tip nc ngoi Cỏc hip nh u t song phng s to c ch bo v cho cỏc doanh nghip Vit Nam u t sang cỏc nc ó ký kt v nõng cao kh nng to li nhun ca cỏc doanh nghip trin khai d ỏn nc ngoi Vit Nam cn tớch cc tham gia m phỏn ký kt cỏc hip nh trỏnh ỏnh thu ln v nõng cao hiu qu trin khai ca cỏc hip nh ó ký hn ch nh hng tiờu cc ca vic thu thu trựng, ng thi khuyn khớch dũng luõn chuyn quc t Hu ht cỏc nc hin u ký kt hip nh trỏnh ỏnh thu ln vi cỏc hỡnh thc a biờn hoc song phng Vi Vit Nam, sau hn 10 nm kiờn trỡ v tớch cc m phỏn, ó ký c 43 hip nh vi hu ht cỏc i tỏc u t ln v quan trng trờn th gii, to iu kin thỳc y hot ng u t trc tip nc ngoi 91 KT LUN Mi quan h c bit Vit Nam - Lo ngy cng phỏt trin i vo chiu sõu, thit thc v hiu qu trờn tt c cỏc lnh vc, ú bao gm cỏc hot ng hp tỏc u t v lnh vc ngõn hng éõy l ti sn vụ giỏ ca hai nc, hai dõn tc, cn c tip tc vun p v gỡn gi cho muụn i sau Mi quan h hp tỏc gia Vit Nam v Lo mi lnh vc ngy cng m rng v phỏt trin Trong ú, lnh vc ngõn hng nhng nm qua ó cú s sc, ngy cng chng t tm quan trng i vi khụng ch cỏc Ngõn hng thng mi m cũn vi doanh nghip, nn kinh t v xó hi Mt s Ngõn hng thng mi ca Vit Nam ó phỏt trin hot ng ca mỡnh thụng qua liờn doanh liờn kt hoc m chi nhỏnh hay cỏc phũng ti Lo Ngõn hng thng mi hot ng vỡ mc tiờu li nhun, nhng cú li nhun bn vng, cỏc yu t nh phỏt trin bn vng quan h vi khỏch hng, to "li nhun" v li ớch cho xó hi l iu kin tiờn quyt éi vi cỏc ngõn hng thng mi ti Lo, iu ny cng c thm nhun mi quan h mỏu tht gia hai quc gia, hai xó hi, hai nn kinh t vi rt nhiu im tng ng ny Trong tin trỡnh hi nhp, u t sang Lo lnh vc ngõn hng cng l mt hng i ỳng n i vi cỏc doanh nghip nc ngoi núi chung v doanh nghip ti Vit Nam núi riờng Vi quỏ trỡnh u t sang Lo khỏ sm, cỏc doanh nghip Vit Nam núi chung , ú bao gm cỏc ngõn hng thng mi ó gt hỏi c khụng ớt thnh cụng v tr thnh mt nhng nh u t ln nht ti Lo Tuy nhiờn vic tin hnh u t ó gp khụng ớt vng mc t phớa c ch chớnh sỏch cng nh t chớnh nng lc ca doanh nghip Nõng cao nng lc nhn thc v vai trũ ca nh u t cng nh thc hin tt bn quy nh, tho thun hp tỏc u t gia Vit Nam v Lo l c s doanh nghip Vit Nam cú c mụi trng ban u thun li tin hnh u t ti Lo Cỏc doanh nghip Vit Nam cn nng ng, linh hot hn na mi cú th hot ng kinh doanh õy l du hiu o lng sc kho, sc cnh tranh ca cỏc ngõn hng thng mi H khụng ch phỏt trin mnh m nc m cũn tng bc thõm nhp v khng nh thng hiu ti th trng quc t Cỏc ngõn hng m rng lnh vc kinh doanh v th 92 trng, t ú cú thờm nhng sõn chi mi, hot ng v thu nhp mi, kinh nghim mi v v th mi Nht l vic u t ca cỏc t chc tớn dng nc ngoi cng giỳp cỏc doanh nghip Vit Nam ang hot ng nc ngoi cú thờm c hi hp tỏc, h tr v mt tớn dng, ti chớnh phự hp, giỳp doanh nghip thun li hn giao dch v toỏn quc t Ngoi ra, õy cng l ng lc giỳp phỏt trin h thng doanh nghip v t chc tớn dng Vit Nam theo mụ hỡnh hin i, on, hot ng xuyờn quc gia Bờn cnh ú, hot ng gia nhp th trng quc t cng kốm theo khụng ớt nhng thỏch thc Th nht, tớnh cnh tranh mụi trng quc t rt cao, ũi hi cỏc ngõn hng phi chun b tt cỏc phng ỏn cho hot ng ca mỡnh, m bo hot ng n nh, lnh mnh v cú hiu qu Chi phớ hot ng ti nc ngoi s rt tn kộm, nu ngõn hng yu m " giú" s rt d b chỡm nu khụng c chun b tt Th hai, nu ngõn hng khụng chun b tt phng ỏn v thỡ lng dnh cho doanh nghip nc phỏt trin cng s b thu hp, khụng ỏp ng nhu cu V qun lý ca nh nc i vi hot ng ca ngõn hng Vit Nam nc ngoi, trc ht cn tuõn th theo lut phỏp nc, lut phỏp quc t v cỏc iu c quc t cho va qun lý cht ch cỏc t chc ny theo yờu cu hot ng ca Vit Nam, va theo yờu cu hot ng ca nc s ti Nh nc cn ng ng sau cỏc t chc tớn dng h tr, bo tr v phỏp lý vi t cỏch l thng hiu quc gia m bo cỏc t chc ny c an ton, thun li nhng tranh chp quc t cng nh khai thụng mụi trng phỏp lý cho hot ng ca cỏc t chc ny nc ngoi Cỏc t chc tớn dng nờn coi õy l hot ng u t ban u cú l trỡnh phỏt trin c th, dn dn, khụng nờn dn quỏ nhiu ngun lc cho nú t u Nh nc cng cn cú chớnh sỏch va ng h, va tht cht i vi cỏc ngõn hng nh nc nm c phn khng ch, trỏnh trng hp nc cũn thiu m li u t ln nc ngoi, hay tỡnh trng tht thoỏt chuyn tin, tin 93 DANH MC TI LIU THAM KHO I TING VIT [1] Bỏo cỏo tng kt hot ng ca Ngõn hng TMCP Cụng thng Vit Nam Chi nhỏnh Lo, 2011 [2] Bỏo cỏo tng kt hot ng ca Ngõn hng TMCP Quõn i Chi nhỏnh Lo, 2011 [3] Cụng s 403/CV-HHNH ngy 17-12-2012 ca Hip hi ngõn hng v cung cp thụng tin chun b vũng m phỏn Hip nh thng mi t [4] Cỏc bn phỏp lý cú liờn quan: Hin phỏp nc CHXHCN Vit Nam c Quc hi khúa XIII, k hp thụng qua ngy 28-11-2013 Lut cỏc T chc tớn dng s 47/2010/QH/12 c Quc hi khúa XII, k hp 7, thụng qua ngy 16-6-2010; Lut u t s 59/2005/QH11 c Quc hi khúa XI, k hp 8, thụng qua ngy 29-11-2005; Lut doanh nghip 60/2005/QH11 c Quc hi khúa XI, k hp 8, thụng qua ngy 29-11-2005; Thụng t s 21/2013/TT-NHNN ngy 09-9-2013 ca Ngõn hng nh nc quy nh v mng li hot ng ngõn hng thng mi; Ngh nh s 78/2006/N-CP ngy 09-8-2006 ca Chớnh ph quy nh v u t trc tip nc ngoi; Thụng t s 06/2010/TT-NHNN ngy 26-02-2010 ca Ngõn hng nh nc hng dn v t chc, qun tr, iu hnh, iu l, chuyn nhng c phn, b sung, sa i Giy phộp, iu l ca Ngõn hng thng mi; Cụng s 403/CV-HHNH ngy 17-12-2012 ca Hip hi ngõn hng v cung cp thụng tin chun b vũng m phỏn Hip nh thng mi t do; CHDCND Lo Hin phỏp Cng hũa Dõn ch nhõn dõn Lo nm 1991 Lut Ngõn hng thng mi s 17/QH c ban hnh ngy 26-12-2006; Lut doanh nghip s 11/QH ban hnh ngy 09-11-2005; Lut u t nc ngoi s 23/QH ban hnh ngy 19-10-2005; Lut khuyn khớch u t nc ngoi s 11/QH ban hnh ngy 22-10-2004 Cỏc hip nh cú liờn quan: Hip nh khuyn khớch v bo h u t gia Chớnh ph CHXHCN Vit Nam v Chớnh ph CHDCND Lo ngy 14-01-1996; 94 Hip nh thng mi gia Chớnh ph CHXHCN Vit Nam v Chớnh Ph CHDCND Lo [5] ng t gúc phỏp lý ca vic thnh lp chi nhỏnh Ngõn hng ti Lo (02/2009), Tp Phỏp lut kinh t s 220, tr.21-27; [6] H Chớ Minh Ton (2011), Nh Xut bn Chớnh tr Quc gia - S tht, Sd, 11, trang 44 [7] Lch s quan h c bit Vit Nam - Lo: Lo - Vit Nam 1930-2007 (2011), Nh xut bn Chớnh tr Quc gia, tr.389-391 [8] Ngõn hng TMCP Si Gũn - H Ni (2012), B h s v ỏn thnh lp chi nhỏnh SHB ti Lo, tr.1-23; [9] Nhiu l hng phỏp lý u t ti Lo (2013), Bỏo Hi Quan s 36, tr.5-7; [10] Nguyn c Anh (2011), Bỏo cỏo tng kt hot ng ca Ngõn hng TMCP Cụng thng Vit Nam Chi nhỏnh Lo, tr.23-35 [11] Phũng Thng mi v cụng nghip Vit Nam (VCCI) (02/2012), Ban Quan h Quc t, H s v Th trng Lo, tr.3-27 [12] TS Lờ Thanh Tõm (i hc kinh t quc dõn) (2010), Phỏt trin hot ng ca cỏc Ngõn hng thng miVit Nam ti Lo - Gii phỏp t mụ hỡnh Swot, tr.5-13; [13] Trn Vn Cnh (2012), Cỏc bỏo cỏo tng kt hot ng ca Ngõn hng liờn doanh Lo - Vit, [14] Trn c Kiờn (2011), Bỏo cỏo tng kt hot ng ca Ngõn hng TMCP Quõn i Chi nhỏnh Lo, tr.5-15 TING ANH [15] Somphao Phaysith, 2012, "Demand for Money in Lao DPR in the context of Financial Integration", Draft PhD thesis, (unpublished), National Economics University [16] Russian Federation, Labor code of the Russian Federation of 31 December 2001 [17] The National Assembly of Estonia (2008), Employment Contracts Act dated 17 December 2008 95 [18] The National Assembly of French (2008), French Labor code dated May 2008 [19] The National Assembly of Laos (2007), The amended Labour law dated 10 January 2007 [20] An Analysis of the Recent Financial Performance of the Laotian Banking Sector during 2005-2010 (Vol.4, No.4, April 2012 www.ccsenet.org/ijef) WEBSITE [21] www.fia.mpi.gov.vn _Cc u t Nc ngoi (B K hoch v u t) [22] www.investlaos.gov.la _ B K hoch v u t Lo [23] www.cia.gov _ The CIA Website - Central Intelligence Agency [24] www.mofa.gov.vn _ B Ngoi giao VN [25] www.gso.gov.vn _ Tng cc thng kờ Vit Nam [26] www.moit.gov.vn _B Cụng thng Vit Nam [27] http://www.lonelyplanet.com/maps/asia/laos/ [28] B K hoch v u t Lo www.investlaos.gov.la [29] B K hoch v u t Vit Nam, www.mpi.gov.vn [30] Ngõn hng Trung ng Lo, Bank of the Lao PDR www.bol.gov.la [31] http://www.lao-vietbank.com/ Cỏc bỏo cỏo tng kt hot ng ca Ngõn hng liờn doanh Lo - Vit Hip c hu ngh v hp tỏc Vit-Lo (18/7/1977) Hip c hoch nh biờn gii (7/1977) Hip nh lónh s (1985) Hip nh v quy ch biờn gii (1990) Hip nh hp tỏc kinh t-vn húa-khoa hc k thut 1992-1995 (2/1992) Hip nh v kiu dõn (1/4/1993) Hip nh quỏ cnh hng húa (23/4/1994) Hip nh hp tỏc lao ng (29/6/1995) Hip nh hp tỏc KT-VH-KHKT 1996-2000 (14/1/1996) Hip nh khuyn khớch v bo h u t (14/1/1996) Hip nh trỏnh ỏnh thu ln (14/1/1996) Hip nh Vn ti ng b (26/2/1996) 96 Hip nh v trao i nh tr s v nh ca c quan i din (1/4/1996) Hip nh v hp tỏc nụng lõm v phỏt trin nụng thụn nm 1997 v giai on 1998-2000 (12/8/1997) Hip nh b sung v sa i quy ch biờn gii (8/1997) Hip nh hp tỏc Thng mi v du lch (3/1998) Hip nh Quy ch ti chớnh v qun lý cỏc chng trỡnh d ỏn s dng vin tr khụng hon li ca CP Vit Nam dnh cho CP Lo (3/1998) Hip nh tng tr t phỏp (6/7/1998) Hip nh hp tỏc chng ma tỳy (6/7/1998) Hip nh hp tỏc v nng lng-in (6/7/1998) Bn tho thun Chin lc hp tỏc kinh t, hoỏ, khoa hc k thut gia hai Chớnh ph Vit Nam - Lo giai on 2001-2010 (6/2/2001) Hip nh hp tỏc kinh t, hoỏ, khoa hc k thut gia hai Chớnh ph Vit Nam- Lo thi k 2001-2005 (6/2/2001) Hip nh tớn dng xõy dng ng 18B (thỏng 7/2001) Tho thun gia Vit Nam v Lo v Quy ch s dng cng Vng ỏng (7/2001) Ngh nh th sa i, b sung Hip nh ti ng b ký ngy 24/2/1996 (7/2001) Ngh nh th v hp tỏc o to cỏn b gia nc (1/2002) Tho thun v c ch ti chớnh v qun lý d ỏn s dng vin tr ca Chớnh ph Vit Nam dnh cho Chớnh ph Lo (1/2002) Tho thun Viờng Chn (8/2002) Hip nh th thc cho cụng dõn mang h chiu ph thụng (ký ngy 5/4/2004 cú hiu lc t ngy 1/7/2004) Hip nh b sung Hip nh tớn dng s VL-01 gia Chớnh ph nc CHXHCN Vit Nam v Chớnh ph nc CHDCND Lo (16/7/2004) Hip nh v hp tỏc kinh t, húa, khoa hc k thut 2006-2010 gia Chớnh ph CHXHCN Vit Nam v Chớnh ph CHDCND Lo (04/01/2006) Tha thun hp tỏc gia hai B Ngoi giao (4/2005) 97 98 ...I HC QUC GIA H NI KHOA LUT TRN KHNH TUYT Về việc thành lập hoạt động Ngân hàng n-ớc Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào Chuyờn ngnh : Lut quc t Mó s : 60 38 60 LUN VN THC S LUT
- Xem thêm -

Xem thêm: Về việc thành lập và hoạt động của ngân hàng nước ngoài tại cộng hoà dân chủ nhân dân lào , Về việc thành lập và hoạt động của ngân hàng nước ngoài tại cộng hoà dân chủ nhân dân lào , Về việc thành lập và hoạt động của ngân hàng nước ngoài tại cộng hoà dân chủ nhân dân lào

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay