Thực trạng pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện ở việt nam

94 102 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 13:19

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT Vế LAN ANH THựC TRạNG PHáP LUậT Về BảO HIểM HộI Tự NGUYệN VIệT NAM LUN VN THC S LUT HC H NI - 2015 I HC QUC GIA H NI KHOA LUT Vế LAN ANH THựC TRạNG PHáP LUậT Về BảO HIểM HộI Tự NGUYệN VIệT NAM Chuyờn ngnh: Lut kinh t Mó s: 60 38 01 07 LUN VN THC S LUT HC Ngi hng dn khoa hc: TS NGUYN HIN PHNG H NI - 2015 LI CAM OAN T ụ i xi n ca m o a n Lu n v n l cụ n g t r n h n g h i ờn c u c a r i ờn g t ụ i Cỏ c k t q u n ờu t r o n g l u n v n ch a c cụ n g b t r o n g b t k cụ n g t r n h n o k h c Cỏ c s l i u , vớ d v t r ch d n t r o n g Lu n v n m b o ch n h xỏ c , t i n c y v t r u n g t h c T ụ i ó h o n t h n h t t c cỏ c m ụ n h c v ó t h a n h t o n t t c cỏ c n g h a v t i ch n h t h eo q u y n h c a Kh o a Lu t t r c t h u c i h c Qu c g i a H N i Vy tụi vit Li cam oan ny ngh Khoa Lut xem xột tụi cú th bo v Lun Tụi xin chõn thnh cm n! H Ni, ngy thỏng nm 2015 TC GI LUN VN Vừ Lan Anh MC LC Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc t vit tt Danh mc cỏc bng Trang M U C h n g : M T S V N Lí LUN V Bo him C BO HIM X xó hi t HI nguyn T R N G T NGUYN 16 1.4.3 Qu Bo 1 Khỏi nim Bo him xó him xó hi t hi t nguyn nguyn c im ca Bo him xó hi t 18 nguyn 1.4.4 Qun Vai trũ lý v t ca Bo him xó chc thc hi t hin Bo nguyn him xó hi 12 t N i d ung i nguyn u chn h c a 19 p hỏp lu t i KT vi Bo hi m LUN xó CHNG hi t nguyn X 13 H 1.4.1 i tng tham 21 gia Bo him xó hi t Ch ng 2: TH nguyn 15 1.4.2 Cỏc ch Q U Y N H P H P L U T B O H I M I T NGUYN V THC TIN THC HIN VIT NAM 22 2.1 Thc trng quy nh phỏp lut Bo him xó hi t nguyn 22 2.1.1 i tng tham gia Bo him xó hi t nguyn 24 2.1.2 V mc úng Bo him xó hi t nguyn 27 2.1.3 Cỏc ch Bo him xó hi t nguyn 29 2.1.4 Qu Bo him xó hi t nguyn 38 2.1.5 Qun lý v t chc thc hin Bo him xó hi t nguyn 41 2.2 Thc tin thc hin phỏp lut Bo him xó hi t nguyn Vit Nam 44 2.2.1 Kt qu thc hin phỏp lut Bo him xó hi t nguyn 44 2.2.2 Hn ch thc hin phỏp lut Bo him xó hi t nguyn 50 2.2.3 Nguyờn nhõn hn ch 56 KT LUN CHNG 60 Chng 3: MT S KIN NGH HON THIN V NNG CAO HIU QU THC HIN PHP LUT BO HIM X HI T NGUYN VIT NAM 61 3.1 Cỏc yờu cu c bn ca vic hon thin phỏp lut Bo him xó hi t nguyn 61 3.1.1 Phự hp vi chớnh sỏch v nh hng phỏt trin Bo him xó hi ca ng v Nh nc 61 3.1.2 m bo cụng bng bo v thu nhp ca mi ngi lao ng 63 3.1.3 M rng phm vi cỏc i tng tham gia hng ti bao ph ton b lc lng lao ng xó hi 63 3.2 Mt s kin ngh hon thin quy nh phỏp lut v Bo him xó hi t nguyn 65 3.2.1 B sung thờm cỏc ch cho Bo him xó hi t nguyn nh ch m au, thai sn, tai nn lao ng - bnh ngh nghip 66 3.2.2 Xõy dng chớnh sỏch h tr ca Nh nc v mc úng Bo him xó hi t nguyn cho mt s nhúm i tng c thự 69 3.3 Mt s kin ngh nõng cao hiu qu thc hin phỏp lut Bo him xó hi t nguyn 72 3.3.1 y mnh hot ng tuyờn truyn ph bin phỏp lut v BHXH t nguyn theo hng a dng húa cỏc hỡnh thc trin khai v phi hp s tham gia ca nhiu t chc on th 72 3.3.2 To mi iu kin ngi lao ng d dng tip cn v tham gia Bo him xó hi t nguyn 74 3.3.3 Nõng cao nghip v ca cỏn b Bo him xó hi t nguyn 75 3.3.4 Tng cng ỏp dng cỏc ng dng cụng ngh thụng tin vo cụng tỏc qun lý v t chc thc hin Bo him xó hi t nguyn 75 KT LUN CHNG 77 KT LUN 78 DANH MC TI LIU THAM KHO 79 DANH MC CC T VIT TT BHXH Bo him xó hi BHTN Bo him tht nghip BHYT Bo him y t ILO T chc lao ng quc t - International Labour Organization DANH MC CC BNG S hiu bng Bng 2.1: Tờn bng S ngi tham gia BHXH giai on 2008- 2013 Bng 2.2: Thu Qu BHXH t úng gúp ca ngi lao ng v ngi s dng lao ng giai on 2008- 2012 Bng 2.3: Cõn i thu - chi Qu BHXH t nguyn giai on 2008- 2012 Bng 2.4: Mc úng BHXH t nguyn hng thỏng hin Bng 3.1: T l ngi lao ng khụng c tham gia cỏc chớnh sỏch ngn hn Trang 45 48 49 53 67 mc h tr, i tng h tr v thi im h tr tin úng BHXH cho ngi lao ng tham gia BHXH t nguyn (iu 87, 16) Tuy nhiờn nhng quy nh ny cũn mang tớnh chung chung, rt khú ỏp dng trin khai, vỡ vy cn quy nh c th v ny nhm to ng lc v s tin tng ca ngi tham gia i vi loi hỡnh BHXH t nguyn Nh ó phõn tớch, s lng lao ng thuc din tham gia BHXH t nguyn nc ta rt ụng o, nhiờn kt qu sau nm trin khai thc hin cho thy s ngi tham gia cũn thp Tớnh n ht ngy 31/12/2014, s ngi tham gia BHXH t nguyn mi ch t 196.254 ngi, chim 0,35% lc lng lao ng tui lao ng v 0,45% so vi s ngi thuc din tham gia BHXH t nguyn, tc gia tng i tng bỡnh quõn nm giai on 2010- 2014 ch t 39,4% [22] Nguyờn nhõn ch yu hn ch s lng ngi tham gia BHXH t nguyn thi gian qua l: Chớnh sỏch thit k cũn cú mt s quy nh cha to c s hp dn; Vic t chc thc hin bc l mt s bt cp cụng tỏc tuyờn truyn cng nh mt s liờn quan ti th tc hnh chớnh i vi ngi tham gia Bờn cnh ú, mc úng BHXH t nguyn cũn cao lm gim s sn sng tham gia Theo d bỏo nm 2020, lc lng lao ng c nc cú khong 60 triu ngi v nh vy n nm 2020 mc tiờu cn hng ti bao ph s ngi tham gia BHXH s l 30 triu ngi [12] Cng theo tớnh toỏn ca ễng Phm Nht Tõn, vi qu thi gian 07 nm (t nm 2014 n nm 2020) t c mc tiờu trờn thỡ bỡnh quõn mi nm cn m rng thờm trờn 2,6 triu ngi tham gia BHXH (bao gm c BHXH bt buc v BHXH t nguyn) [22] cú th t c mc tiờu ny, Chớnh ph cn trin khai v thc hin sm chớnh sỏch h tr i vi BHXH t nguyn nhiu khớa cnh nh: Th nht, Nh nc xõy dng v thc hin chớnh sỏch h tr tin úng 70 BHXH cho nhúm i tng c thự nh: h gia gia cú ụng ngi tham gia BHXH t nguyn; Cỏc gia ỡnh chớnh sỏch (h nghốo hoc cn nghốo, gia ỡnh cú cụng vi cỏch mng,); Hoc cỏc nhúm i tng cú ụng ngi tham gia BHXH t nguyn V mc h tr ca Nh nc, phi cn c vo iu kin kinh t tng thi k, cn c vo nhu cu cng nh kh nng úng gúp ca ngi tham gia tớnh toỏn cho phự hp, trỏnh s can thip quỏ sõu vo hot ng thu chi ca Qu BHXH t nguyn Vic xõy dng chớnh sỏch h tr phi trờn c s tụn trng nguyờn tc úng - hng (ngi lao ng thc hin úng phớ th hng cỏc ch bo him theo lut nh) v m bo cụng bng i vi nhng i tng khụng c h tr V phng thc h tr, i tng c h tr thc hin úng phớ BHXH t nguyn (phn thuc trỏch nhim phi úng) cho c quan BHXH hoc i lý thu BHXH t nguyn ti cp xó theo mt cỏc phng thc lut nh Phn phớ Nh nc h tr s c c quan BHXH tng hp theo nh k theo mu B Ti chớnh quy nh, gi c quan ti chớnh chuyn kinh phớ vo qu BHXH (ni dung tng hp cn cú cỏc s liu nh: s i tng c h tr, s tin thu ca i tng v s tin ngõn sỏch nh nc h tr) Th hai, Nh nc thc hin h tr chi phớ qun lý v t chc trin khai thc hin BHXH t nguyn Mc chi cho hot ng qun lý BHXH t nguyn hin c ỏnh giỏ l khỏ cao, ngun thu ca Qu cũn hn ch, ch yu t s úng gúp ca ngi lao ng tham gia Dú ú, gim gỏnh nng cõn i qu, m bo s phỏt trin bn vng ca BHXH t nguyn thỡ s h tr Nh nc giai on u trin khai l ht sc cn thit Ngoi chi phớ qun lý, Nh nc cng cn cú chớnh sỏch h tr chi phớ t chc trin khai BHXH t nguyn ti cỏc a phng nh: chi phớ truyn thụng, chi phớ t chc hun cho cỏn b bo him 71 3.3 Mt s kin ngh nõng cao hiu qu thc hin phỏp lut Bo him xó hi t nguyn 3.3.1 y mnh hot ng tuyờn truyn ph bin phỏp lut v BHXH t nguyn theo hng a dng húa cỏc hỡnh thc trin khai v phi hp s tham gia ca nhiu t chc on th Nh chỳng ta ó bit, mt nhng nguyờn nhõn quan trng khin vic trin khai thc hin BHXH t nguyn thi gian qua cha thu c kt qu nh mong i l nhiu ngi lao ng cha quan tõm hoc khụng mong mun tham gia õy l h qu ca vic ngi lao ng cha cú kin thc v s hiu bit cn thit v BHXH t nguyn, cha thy li ớch lõu di ca vic tham gia BHXH t nguyn v cha tin tng vo h thng BHXH t nguyn Vỡ vy, t hin l bờn cnh vic hon thin cỏc quy nh v ch BHXH t nguyn, chỳng ta phi tng cng cụng tỏc tuyờn truyn ngi lao ng hiu rừ v chớnh sỏch, ch BHXH t nguyn, li ớch ca nú, c cu t chc b mỏy ca BHXH h hiu, tin tng v t nguyn tham gia Thi gian qua, hot ng tuyờn truyn, ph bin phỏp lut BHXH t nguyn ó c ng v Nh nc quan tõm thc hin, nhiờn hot ng ny cn c y mnh hn na thi gian ti m bo chớnh sỏch BHXH t nguyn c thụng tin, tuyờn truyn n tt c cỏc i tng, cỏc cp, cỏc ngnh, cỏc tng lp nhõn dõn [8] t c mc tiờu, chỳng ta cn trin khai ng b cỏc hot ng sau õy: Th nht, a dng húa cỏc hỡnh thc tuyờn truyn, m bo tớnh ng b trin khai, theo ú chỳng ta cú th thc hin: - T chc cỏc lp hun v BHXH t nguyn cho cỏn b lm cụng tỏc bo him, cho cỏc i lý thu bo him v c cỏc bỏo cỏo viờn thuc h thng tuyờn giỏo cp c s h tuyờn truyn li cho ngi dõn 72 - T chc lp o to kin thc v BHXH t nguyn cho cỏc i tng tham gia - Thụng qua cỏc phng tin thụng tin i chỳng nh: bỏo chớ, i phỏt thanh, vụ tuyn truyn hỡnh, cỏc trang web v bo him, truyn thụng v hng dn y cỏc thụng tin liờn quan n BHXH t nguyn, tr li thc mc ca c gi mt cỏch nhanh chúng v chớnh xỏc - In n v phỏt hnh cỏc t ri, banner, ỏp phớch v BHXH t nguyn - Xut bn cỏc n phm tuyờn truyn n tay ngi lao ng, nht l ngi lao ng cỏc doanh nghip ngoi quc doanh nh: S tay Lut BHXH, t chc cỏc hot ng tuyờn truyn ming thụng qua cỏc bui sinh hot th ti cỏc doanh nghip v cỏc xó, phng, th trn Th hai, phi hp s tham gia ca nhiu t chc on th cụng tỏc tuyờn truyn, to hiu ng lan ta cng ng Theo ú, ngoi c quan bo him l n v cú chc nng thc hin tuyờn truyn ph bin phỏp lut BHXH, cn kờu gi s tham gia ca cỏc t chc on th khỏc nh: on niờn, Hi nụng dõn, Hi ph n, cỏc nghip on Hot ng tuyờn truyn ca cỏc t chc ny s d dng thuyt phc v to nim tin cho ngi lao ng, t ú thay i nhn thc ca h v ch BHXH t nguyn Th ba, phi hp chng trỡnh BHXH t nguyn vi cỏc chng trỡnh mc tiờu khỏc nh: chng trỡnh vic lm, chng trỡnh xúa gim nghốo, chng trỡnh phỏt trin kinh t - xó hi cỏc a bn c bit khú khn, nỳi, ven bin iu kin c bn nht ngi lao ng khu vc phi chớnh thc tham gia BHXH t nguyn l phi cú vic lm vi giỏ tr thu nhp cao, cú tớch ly cú kh nng úng phớ BHXH t nguyn Do vy, chin lc m rng bao ph ca BHXH t nguyn phi gn lin vi chin lc phỏt trin kinh t xó hi khỏc Cỏc chng trỡnh ny s trung vo h tr ngi lao ng khu vc phi chớnh thc hc ngh, vay t to vic lm hoc h tr tỡm vic, xúa gim nghốo 73 3.3.2 To mi iu kin ngi lao ng d dng tip cn v tham gia Bo him xó hi t nguyn Ngoi vic trang b kin thc, hiu bit v xõy dng nim tin ngi lao ng, chỳng ta cn phi to iu kin thun li cho h tip cn v tham gia ch BHXH t nguyn c im ca i tng tham gia BHXH t nguyn l khụng nm mt t chc kinh t cú t cỏch phỏp nhõn (doanh nghip), m h ch yu l lm vic cỏc h gia ỡnh, trung khu vc nụng thụn, nỳi v trỡnh dõn trớ thp Bi vy, nu khụng to iu kin thun li cho i tng ny thỡ kh nng tham gia l rt hn ch to iu kin thun li cho ngi lao ng khu vc phi chớnh thc tham gia BHXH t nguyn trc ht cn thit lp h thng i lý BHXH t nguyn cỏc cp xó, phng Hot ng ca cỏc i lý ny rt quan trng, bi nú l n v trc tip tip xỳc vi cỏc i tng tham gia BHXH t nguyn, kp thi ỏp ng nhu cu ca ngi tham gia, hn ch vic di chuyn tỡm hiu thụng, úng phớ hay lm cỏc th tc th hng ch bo him ca h Tuy nhiờn, s hỡnh thnh cỏc i lý bo him a phng cựng h thng cng tỏc viờn c s s kộo theo nhu cu v kinh phớ hot ng Hin nay, vic thu chi Qu BHXH bt buc cú quy nh n v BHXH tnh, huyn trc tip thc hin s c trớch t l phn trm trờn tng mc thu, chi chi cho cỏc i lý xó, phng lm cụng tỏc thu, chi Cũn cỏc quy nh v thu Qu BHXH t nguyn thỡ khụng cú c ch trớch khon kinh phớ ny, õy s l lý hn ch s hỡnh thnh v phỏt trin cỏc i lý BHXH t nguyn a phng Vỡ vy, cn phi cú c ch h tr kinh phớ cho vic m rng khai thỏc cỏc i lý, cng tỏc viờn c s bng cỏch tng kinh phớ b mỏy, trớch t lói tng trng bự p nhng chi phớ qun lý, i li, chi i lý Ngoi ra, c quan bo him cn phi thc hin linh hot cỏc chớnh sỏch, nhanh chúng vic cung cp thụng tin, gim thiu ti a th tc giy t 74 liờn quan n vic tham gia cng nh chi tr BHXH t nguyn cú phỏt sinh quyn li Thi gian ti, cng cn xem xột ti vic xõy dng h thng d liu ton quc v BHXH ngi tham gia cú th thc hin vic úng phớ, thm l th hng ch bt k c quan bo him no ch khụng nht thit ti ni mỡnh ng ký tham gia ban u, iu ny s to iu kin thun li cho ngi tham gia, c bit l nhng i tng lm cụng tỏc c thự, thng xuyờn phi di chuyn 3.3.3 Nõng cao nghip v ca cỏn b Bo him xó hi t nguyn Trỡnh nghip v cng nh thỏi phc v ca cỏn b BHXH t nguyn thi gian qua ó c nõng cao ỏng k Nhng õu ú chỳng ta cũn bt gp trng hp cỏc i tng ny gõy khú khn cho ngi tham gia BHXH t nguyn, thm cú thỏi hỏch dch, quan liờu, li dng vai trũ nhim v ca mỡnh nhng nhiu gõy cn tr cho ngi dõn n lm th tc, õy l mt nhng nguyờn nhõn hỡnh thnh tõm lý "ngi" tham gia BHXH t nguyn ụng o ngi dõn Do ú c quan BHXH cn nõng cao cht lng cỏn b chuyờn trỏch v BHXH t nguyn, m bo mi cỏn b l mt tuyờn truyn viờn va vng v chuyờn mụn nghip v, va tn tõm, tn ty vi s nghip phỏt trin BHXH t nguyn Phi thay i nhn thc ca cỏn b ngnh bo him tip xỳc vi ngi tham gia, phi t mỡnh vai trũ l ngi lm dch v, cung cp dch v, tin ti xúa b hon ton c ch "xin cho" ang tn ti õu ú Mun nh thm ngoi vic t chc o to cho cỏn b, c quan bo him cn tng cng cụng tỏc kim tra giỏm sỏt v x lý nghiờm cỏc hnh vi tiờu cc quỏ trỡnh thc hin BHXH t nguyn cho cỏc i tng tham gia 3.3.4 Tng cng ỏp dng cỏc ng dng cụng ngh thụng tin vo cụng tỏc qun lý v t chc thc hin Bo him xó hi t nguyn Tng cng ng dng cụng ngh thụng tin l mt cỏc tiờu ca cụng cuc ci cỏch th tc hnh chớnh ca ng v Nh nc ta thi 75 gian qua i vi cụng tỏc qun lý v t chc thc hin BHXH t nguyn núi riờng, ng dng cụng ngh thụng tin cú ý ngha thit thc v ht sc quan trng, to s thun tin, linh hot, ch ng v d dng tham gia mi i tng Theo ú, c quan bo him cn xem xột thc hin cỏc ng dng nh: mi ngi lao ng tham gia BHXH t nguyn u c cp mt mó s riờng h thng thụng tin quc gia S dng mu s BHXH t nguyn thng nht trờn phm vi ton quc, cú th xem xột ti vic thc hin ỏp dng th in t cú th s dng linh hot, c ng quỏ trỡnh di chuyn lao ng, theo dừi tỡnh trng s BHXH t nguyn p dng cỏc hỡnh thc np phớ linh hot nh: np bng tin mt, np tin qua bu in, thm l np tin trc tuyn qua chuyn khon ngõn hng Xõy dng, phỏt trin cỏc trang thụng tin in t ca ngnh ngi tham gia c cp nht cỏc thụng bỏo, thụng tin t cỏc c quan qun lý nh nc cng nh c cung cp cỏc quy nh, chớnh sỏch phỏp lut ca Nh nc v BHXH t nguyn mt cỏch thng xuyờn, cp nht cú s thay i cỏc quy nh (nu cú) Túm li, cn tng cng cỏc ng dng cụng ngh thụng tin, s dng cỏc bin phỏp qun lý khoa hc, hng ti s thun tin v d dng tip cn i vi mi thnh phn lao ng, k c nhng ngi cú trỡnh thp cng cú th s dng T ú, kt hp vi vic ci cỏch hnh chớnh, gim nhng th tc khụng cn thit nhm xõy dng BHXH t nguyn tr thnh loi hỡnh BHXH phỏt trin ln mnh, cú tớnh u vit, thun tin, hiu qu v bn vng 76 KT LUN CHNG Hin nay, t l ngi tham gia BHXH t nguyn cũn thp so vi tng s lao ng cú nhu cu tham gia, iu ny xut phỏt t mt s nguyờn nhõn nht nh Vỡ vy, vic hon thin phỏp lut v nõng cao hiu qu cụng tỏc t chc thc hin v BHXH t nguyn l vic lm quan trng v cn thit Theo ú, cn hon thin phỏp lut v BHXH t nguyn theo hng phự hp vi chớnh sỏch v nh hng phỏt trin ca ng v Nh nc, thc hin m rng dn cỏc ch BHXH t nguyn ng thi giai on u Nh nc cn cú s h tr ti chớnh nht nh cho Qy BHXH t nguyn Cỏc quy nh ca phỏp lut v BHXH t nguyn cn quy nh thờm cỏc ch ngn hn nh ch thai sn, tai nn lao ng - bnh ngh nghip m bo quyn li cho nhng ngi lao ng thuc lao ng phi chớnh thc; quy nh s h tr úng phớ ca Nh nc i vi cỏc trng hp thuc din chớnh sỏch Ngoi ra, cn thc hin mt s gii phỏp nhm nõng cao hiu qu cụng tỏc thc hin BHXH t nguyn nh y mnh tuyờn truyn ph phin phỏp lut di nhiu hỡnh thc, to mi iu kin cho ngi lao ng d dng tip cn v tham gia loi hỡnh BHXH ny Thờm vo ú cn i mi mnh m cụng tỏc dch v, nõng cao ngha v ca cỏn b thc hin BHXH t nguyn v tng cng ỏp dng cỏc ng dng cụng ngh thụng tin vo cụng tỏc thc hin BHXH t nguyn to s thun tin, d dng cho ngi tham gia õy l nhng gii phỏp quan trng v cú ý ngha thit thc i vi s phỏt trin ch BHXH t nguyn ti Vit Nam hin 77 KT LUN BHXH l mt chớnh sỏch xó hi ln ca ng v Nh nc Vit Nam vi ch trng m bo v mt vt cht, tinh thn cho mi ngi tham gia v hng cỏc ch BHXH mi thnh phn, khu vc kinh t BHXH t nguyn úng vai trũ quan trng h thng an sinh xó hi ca mt quc gia iu kin kinh t th trng, nht l nhng quc gia ang phỏt trin cú lc lng lao ng lm vic khu vc phi chớnh thc nh nụng dõn, ngi lao ng t chim mt t l ln.Vỡ vy, cn tng bc m rng vng chc h thng BHXH v an sinh xó hi, tin ti ỏp dng ch BHXH cho mi ngi Cú th núi vic quy nh v t chc thc hin BHXH t nguyn l mt chớnh sỏch nhõn vn, th hin s quan tõm n i sng ngi dõn lao ng Nhu cu c chm lo cuc sng ht tui lao ng l cn thit v chớnh ỏng i vi tt c mi ngi khụng phõn bit gii tớnh, dõn tc v ni c trỳ iu ny c bit cú ý ngha i vi nhng ngi cú mc thu nhp trung bỡnh v thp Tuy nhiờn trờn thc t cú nhng khú khn trin khai loi hỡnh BHXH ny, s lng ngi tham gia cũn thp, s hiu bit ca ngi dõn v loi hỡnh BHXH t nguyn cũn hn ch, cụng tỏc t chc thc hin cha hiu qu.v.v Vi thc trng ú, lun ó i sõu vo phõn tớch, chng minh lm rừ thờm c s lý lun v BHXH t nguyn; ỏnh giỏ c thc trng phỏp lut v thc tin thc hin; ỏnh giỏ cỏc nguyờn nhõn, cỏc yu t nh hng n vic tham gia BHXH t nguyn t ú a cỏc gii phỏp nhm hon thin phỏp lut v nõng cao cỏc gii phỏp thc thi nhm m bo tớnh hiu qu ca loi hỡnh BHXH ht sc thit thc ny 78 DANH MC TI LIU THAM KHO Mc Tin Anh (2005), "Khỏi lun chung v Bo him xó hi", Tp Bo him xó hi, (05) Tu Anh (2013), "Thc hin BHXH, BHYT cho ngi lao ng khu vc kinh t hp tỏc xó: Bc i quan trng thc hin BHXH cho mi ngi lao ng, BHYT ton dõn", Tp Bo him xó hi Bỏo An Ninh Th ụ (2015), Khú thu hỳt lao ng t nguyn tham gia bo him xú hi, http://www.anninhthudo.vn Bỏo C hi giao thng (2013), Gim mc BHXH t nguyn: Tớn hiu tt cho ngi nghốo, http://cohoigiaothuong.com.vn Bỏo u t (2014), Kh nng m rng i tng bo him xó hi n õu,http://baodautu.vn/kha-nang-mo-rong-doi-tuong-bhxh-den-dau.html Bỏo in t ng Cng sn Vit Nam (2014), T l ngi dõn tham gia bo him xó hi t nguyn cũn rt thp, http://dangcongsan.vn Bo him xó hi tnh H Giang (2014), Giỏm sỏt v tỡnh hỡnh qun lý v s dng qu BHXH, http://bhxhhagiang.gov.vn Bo him xó hi tnh Phỳ Yờn (2015), Trin khai thc hin BHXH t nguyn ti tnh Phỳ Yờn - Thc trng v gii phỏp, http://bhxhphuyen.gov.vn Bo him xó hi Vit Nam (2008), Cụng s 1564/BHXH-BT ngy 02/06/2008 ca BHXH Vit Nam hng dn cỏc th tc tham gia v gii quyt hng cỏc ch BHXH i vi ngi tham gia BHXH t nguyn 10 Bo him xó hi Vit Nam (2012), "Thc hin BHXH, BHYT cho ngi lao ng khu vc hp tỏc xó", Tp Bo him xó hi, http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn 11 Bo him xó hi Vit Nam (2013), "Thm tra bỏo cỏo ca Chớnh ph v qun lý v s dng qu bo him: Nguy c mt cõn i qu hu trớ", Tp Bo him xó hi 12 Bo him xó hi Vit Nam (2014), "M rng i tng tham gia BHXH t nguyn v cõn i Qu BHXH ngn hn", Tp Bo him xó hi, http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn 13 Bo him xó hi Vit Nam (2014), Bỏo cỏo ỏnh giỏ tng kt Lut bo him xó hi, H Ni 14 Bo him xó hi Vit Nam (2014), Tng tớnh hp dn cho BHXH t nguyn, http://www.baohiemxahoi.gov.vn 15 Bỏo lao ng (2013), Qun lý s dng Qy bo him xó hi: Sai phm nhiu, x lý ớt, http://laodong.com.vn 16 Bỏo mi (2014), Bo him hu trớ t nguyn: C hi cho doanh nghip v ngi lao ng,, http://www.baomoi.com 17 Bỏo nhõn dõn (2014), Rng ca hn vi BHXH t nguyn, http://www.nhandan.com.vn 18 B Chớnh tr (2012), Ngh quyt s 15-NQ/TW ngy 01/6/2012 ca Ban Chp hnh Trung ng khoỏ XI v mt s v chớnh sỏch xó hi giai on 2012 - 2020, H Ni 19 B Lao ng - Thng binh v Xó hi (2003), Bỏo cỏo kho sỏt ca B Lao ng - Thng binh v Xó hi phi hp vi Hi Nụng dõn Vit Nam, Hi ng trung ng liờn minh cỏc HTX Vit Nam, Hi Liờn hip ph n Vit Nam, Phũng Thng mi v Cụng nghip Vit Nam t chc cỏc on cụng tỏc c Bc, Trung, Nam thỏng 7, nm 2003, H Ni 20 B Lao ng - Thng binh v Xó hi (2003), Thụng t s 21/2003/TTBLTBXH ngy 22/09 hng dn thi hnh mt s iu ca Ngh nh 144/2003/N-CP ngy 9/05/2003 v hp ng lao ng, H Ni 21 B Lao ng - Thng Binh v Xó hi (2013), nh hng hon thin chớnh sỏch bo him xó hi t nguyn, http://www.molisa.gov.vn 80 22 B Lao ng - Thng Binh v Xó hi (2015), Ta m bỏo v nhng im mi ca Lut BHXH nm 2014 (sa i), http://www.molisa.gov.vn 23 B Ti chớnh, B Y t (2003), Thụng t s 77/2003/TTLT-BTC-BYT ngy 7/08 hng dn thc hin Bo him y t t nguyn, H Ni 24 Chớnh ph (1995), Ngh nh s 12/N-CP ngy 26/1 v vic ban hnh iu l Bo him xó hi, H Ni 25 Chớnh ph (2002), Ngh nh s 100/2002/N-CP ngy 6/12 quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca Bo him xó hi Vit Nam, H Ni 26 Chớnh ph (2003), Quyt nh s 02/2003/Q-TTg ca Th tng Chớnh ph ngy 2/01 v vic Ban hnh Quy ch qun lý ti chớnh i vi Bo him xó hi Vit Nam, H Ni 27 Chớnh ph (2007), Ngh nh 190/2007/N-CP hng dn mt s iu ca Lut Bo him xó hi v BHXH t nguyn, H Ni 28 Chớnh ph (2008), Ngh nh 134/2008/N-CP ca Chớnh ph iu chnh thu nhp thỏng úng bo him xó hi i vi ngi tham gia bo him xó hi t nguyn, H Ni 29 Hong Diờn (2013), Hn 6100 ngi tham gia BHXH t nguyn, Bỏo in t Chớnh ph 30 ng cng sn Vit Nam (2001), Ngh quyt s 48-NQ/TW ngy 25/05/2005 v chin lc xõy dng v hon thin h thng phỏp lut Vit Nam n nm 2010, nh hng n nm 2020, H Ni 31 ng cng sn Vit Nam (2012), Ngh quyt s 21-NQ/TW ngy 22-112012 ca B Chớnh tr v tng cng s lónh o ca ng i vi cụng tỏc BHXH, BHYT giai on 2012-2020, H Ni 32 ng Quc t (2008), "Bo him xó hi khu vc phi chớnh thc Vit Nam, thc trng v kin ngh", Tp d bỏo kinh t, (15) thỏng 81 33 Hong Quc t (2012), Bo him xó hi t nguyn - Thc trng v mt s gii phỏp nõng cao hiu qu thc thi phỏp lut, Lun thc s lut hc, i hc Lut H Ni, H Ni 34 Trng Giang (2010), Bo him xó hi t nguyn: Vỡ ớt ngi tham gia, Bỏo in t i biu nhõn dõn 35 Phm Trng Giang (2013), Bỏo cỏo hng dn thc hin ch bo him xó hi t nguyn theo quy nh Lut BHXH, i hc Lao ng v Xó hi, H Ni 36 Nguyn Khang (2014), Phõn tớch chớnh sỏch bo him xó hi t nguyn d tho Lut bo him xó hi (sa i) t gúc gii v CEDAW Vin Khoa hc bo him xó hi, Bo him xó hi Vit Nam, H Ni 37 ng Th Võn Khỏnh (2013), Bo him xó hi t nguyn - Nm nm thc hin v mt s kin ngh hon thin, Lun thc s lut hc, i hc Lut H Ni, H Ni 38 Liờn hip Quc (1989), Tuyờn ngụn nhõn quyn ca Liờn hip Quc, (ngy 10/12/1989) 39 Bựi S Li (2014), D kin tip thu, gii trỡnh v chnh lý mt s ln d ỏn Lut bo him xó hi (sa i), y ban v cỏc xó hi ca Quc hi, H Ni 40 Bựi Xuõn Nam (2013), Nhng kt qu sau 05 nm thc hin Lut bo him xó hi, http://www.baohiemxahoi.gov.vn 41 Nguyn Bớch Ngc (2013), Mt s gúp ý d tho Lut BHXH 2013, Vin Khoa hc Lao ng v xó hi, H Ni 42 Phm Th Lan Phng, Nguyn Vn Song (2014), Thc trng tham gia BHXH t nguyn ti Tnh Vnh Phỳc, Hc vin Nng nghip Vit Nam H Ni 43 Quc hi (1992), Hin phỏp (ó c sa i, b sung nm 2001), H Ni 44 Quc hi (1994), B Lut Lao ng, H Ni 45 Quc hi (2002), B Lut Lao ng ó c sa i, b sung, H Ni 46 Quc hi (2006), B Lut Lao ng ó c sa i, b sung, H Ni 82 47 Quc hi (2006), Lut bo him xó hi, H Ni 48 Quc hi (2014), Lut bo him xó hi, H Ni 49 T chc Lao ng Quc t (1952), Cụng c s 102 v cỏc ch BHXH ó c T chc Lao ng Quc t (ILO) thụng qua ngy 28/06/1952 Quy phm ti thiu v an ton xó hi 50 Tng cc thng kờ (2010), Bỏo cỏo iu tra lao ng v vic lm, H Ni 51 Tng cc Thng kờ (2013), Thụng cỏo bỏo chớ: Gn mt triu ngi tht nghip, cn to thờm vic lm, Bỏo in t Tng cc Thng kờ 52 Bựi S Tun - Minh Hi (2012), "An sinh xó hi khu vc phi chớnh thc: Cn xỏc nh BHXH l mng li quan trng", Tp in t Lao ng v Xó hi 53 Lờ Th Hoi Thu (2004), "Thc trng phỏp lut an sinh xó hi Vit Nam", Bo him xó hi, (6), H Ni 54 Lờ Th Hoi Thu (2007), "Bn v bo him xó hi t nguyn Vit Nam", Nh nc v Phỏp lut, (7), tr 65 - 69, H Ni 55 Nguyn Xuõn Thu (2006), "Ch BHXH t nguyn Vit Nam", Tp Lut hc, (09), tr.49-55, i hc Lut H Ni, H Ni 56 Trng i hc Lut H ni (2005), T in gii thớch thut ng Lut hc, Nh xut bn T phỏp 57 Trng i hc Lut H Ni (2008), Giỏo trỡnh An sinh xó hi, Nxb Cụng an nhõn dõn 58 Vin Khoa hc Lao ng v xó hi (2005), Bỏo cỏo iu tra v trin vng tham gia BHXH t nguyn ca ngi lao ng khu vc phi chớnh thc c tin hnh ti 10 tnh nm 2005 59 Vin khoa hc Lao ng xó hi (2007), Kho sỏt v trin vng tham gia bo him xó hi t nguyn cho khu vc phi chớnh thc Vit Nam 60 Vin Ngụn ng hc (2003), T in Ting Vit, Nxb Nng 83 ...I HC QUC GIA H NI KHOA LUT Vế LAN ANH THựC TRạNG PHáP LUậT Về BảO HIểM Xã HộI Tự NGUYệN VIệT NAM Chuyờn ngnh: Lut kinh t Mó s: 60 38 01 07 LUN VN THC S LUT HC Ngi... thc hin i vi BHXH t nguyn ca Vit Nam hin nay, c s giỳp tn tỡnh ca cỏc thy, cụ giỏo v bn bố, tỏc gi ó la chn ti: "Thc trng phỏp lut v Bo him xó hi t nguyn Vit Nam" lm lun thc s Lut hc ca mỡnh... Vit Nam nờn nhng cụng trỡnh nghiờn cu ó c cụng b v mng ti ny ch chim mt phn rt nh Mt s ti ó c cỏc tỏc gi nghiờn cu v bo him xó hi t nguyn nh sau: Bi vit "Ch bo him xó hi t nguyn Vit Nam"
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện ở việt nam , Thực trạng pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện ở việt nam , Thực trạng pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện ở việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay