Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án trong dạy học sinh học 8, trung học cơ sở (1)

124 106 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 13:19

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHẠM THỊ THANH VÂN VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN TRONG DẠY HỌC SINH HỌC 8, TRUNG HỌC SỞ LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM SINH HỌC HÀ NỘI - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHẠM THỊ THANH VÂN VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰ ÁN TRONG DẠY HỌC SINH HỌC 8, TRUNG HỌC SỞ LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM SINH HỌC CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC (BỘ MÔN SINH HỌC) Mã số: 60 14 01 11 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Mai Văn Hƣng HÀ NỘI - 2015 LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc thành kính tới Thầy giáo PGS TS Mai Văn Hưng tận tình bảo, hướng dẫn động viên suốt trình thực đề tài Tôi xin trân trọng cảm ơn Thầy, giáo khoa sau Đại học, trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, toàn thể Thầy giáo tham gia giảng dạy, giúp đỡ trưởng thành thời gian học tập trường, tạo điều kiện đóng góp ý kiến quý báu giúp hoàn thành luận văn Tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn tới Ban Giám hiệu, Thầy, giáo giảng dạy môn Sinh học trường PTQT Kinh Bắc - Bắc Ninh, Thầy giáo tham gia cộng tác nhiệt tình tạo điều kiện, giúp đỡ suốt thời gian thực nghiệm sư phạm Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn tới đồng nghiệp, bạn bè gia đình tạo điều kiện, động viên giúp đỡ suốt thời gian học tập thực đề tài Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn Phạm Thị Thanh Vân i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DHTDA Dạy học theo dự án ĐHQG Đại học Quốc gia GV Giáo viên HS Học sinh KT Kiểm tra PPDH Phƣơng pháp dạy SGK học SGV Sách giáo khoa THCS Sách giáo viên TN Trung học sở ĐC Thực nghiệm Đối chứng i i MỤC LỤC Lời cảm ơn i Danh muc cchƣƣ viết tắt ii Mục lục iii Danh muc cbảng v Danh muc c hinh v MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 sở lý luận 1.1.1 Lịch sử vấn đề nghiên cứu 1.1.2 Một số vấn đề dạy học theo dự án 1.2 sở thực tiễn 24 1.2.1 Phƣơng pháp xác định: 24 Điều tra phiếu hỏi ( Xin xem phần phụ lục) 24 1.2.2 Thực trạng lực học tập học sinh số trƣờng THCS 24 1.2.3 Thực trạng việc vận dụng phƣơng pháp dạy học theo dự án dạy học sinh học số trƣờng THCS 25 Tiểu kết chƣơng 27 CHƢƠNG 2:VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁNTRONG THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆNDẠY HỌC SINH HỌC - THCS" 28 2.1 Phân tích chƣơng trình nội dung sinh học - THCS 28 2.1.1 Vị trí môn sinh học chƣơng trình sinh học trƣờng THCS: 28 2.1.2 Mục tiêu môn sinh học - THCS 29 2.1.3 Nội dung cấu trúc chƣơng trình sinh học 8- THCS 35 2.2 Thiết kế tổ chức dạy học theo dự án Sinh học - THCS 39 2.2.1 Đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh lớp 39 iii 2.2.2 Nguyên tắc thiết kế dự án 40 2.2.3 Quy trình tổ chức dạy học theo dự án: 41 2.2.4.Tổ chức dạy học theo dự án 42 2.2.5 Đánh giá dự án 43 2.2.6 Một số dự án cụ thể phần Sinh học THCS 44 2.2.6 Đánh giá dự án thiết kế 64 Tiểu kết chƣơng 66 CHƢƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 67 3.1 Mục đích thực nghiệm sƣ phạm 67 3.2 Nhiệm vụ TNSP 67 3.3 Đối tƣợng thực nghiệm 68 3.4 Thời điểm thực nghiệm 68 3.5 Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm 69 3.6 Nội dung thực nghiệm sƣ phạm 69 3.6.1 Các thực nghiệm 69 3.6.2 Các tiêu chí đánh giá thực nghiệm 69 3.7 Kết quả biện luận 72 3.7.1 Kết quả định tính 72 3.4.2 Kết quả định lƣợng 76 Tiểu kết chƣơng 81 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 84 Kết luận 84 Khuyến nghị 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 PHỤ LỤC 89 iv DANH MUC BẢNG Bảng 2.1 Kết quả đánh giá dự án thiết kế GV 65 Bảng 3.1 Các nội dung đánh giá sản phẩm học sinh 70 Bảng 3.2 Các tiêu chí đánh giá sản phẩm học sinh 70 Bảng 3.3 Kết quả thực dự án nhóm 74 Bảng 3.4 Kết quả thực dự án nhóm 75 Bảng 3.5 Bảng thống kê điểm số (Xi) kiểm tra 77 Bảng 3.6 Kết quả xử lý tính tham số 78 Bảng 3.7 Các tham số thống kê 78 Bảng 3.8 Bảng tần suất tần suất lũy tích 78 DANH MUC HÌNH, ĐỒ THỊ Hình 1.1 Đặc điểm dạy học dự án 12 Đồ thị 3.1 Phân bố tần suất nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng 79 Đồ thị 3.2 Phân bố tần suất tích lũy nhóm thực nghiệm đối chứng 80 v MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trƣớc xu thế hội nhập yêu cầu công công nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc ngày đòi hỏi lực lƣợng lao động kiến thức chuyên môn mà cần phải thành thạo kỹ năng, khả phối hợp làm việc theo nhóm cách hiệu quả Vì vậy, giáo dục nói chung, dạy học sinh học nói riêng phải thay đổi nội dung, chƣơng trình phƣơng pháp cho phù hợp đáp ứng yêu cầu Quyết định số 16/2006/QĐ - BGDĐT ngày 5/5/2006 Bộ trƣởng Bộ Giáo dục Đào tạo nêu rõ: "Phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh; phù hợp với đặctrưng môn học, đặc điểm đối tượng học sinh, điều kiện lớp học; bồi dưỡng cho học sinhphương pháp tự học, khả hợp tác; rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tácđộng đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú trách nhiệm học tập cho học sinh" Nhƣ thấy cốt lõi đổi dạy học hƣớng tới hoạt động học tập chủ động, học sinh trung tâm, chống lại thói quen học tập thụ động Từ đầu thế kỷ XX, sƣ phạm Mỹ xây dựng sở lý luận cho mô hình dạy học theo dự án (PBL - Project Based Learning) coi phƣơng pháp dạy học quan trọng để thực dạy học hƣớng vào ngƣời học nhằm khắc phục nhƣợc điểm dạy học truyền thống Dạy học theo dự án đƣợc hiểu phƣơng pháp hay hình thức dạy học, ngƣời học thực nhiệm vụ phức hợp, kết hợp lý thuyết thực tiễn, thực hành Nhiệm vụ đƣợc ngƣời học thực với tính tự lực caotrong trình học tập, từ việc xác định mục đích, lập kế hoạch, đến việc thực dự án, kiểm tra, điều chỉnh, đánh giá trình kết quả thực đƣợc Tuy nhiên, không phải nội dung kiến thức sinh học áp dụng thành công mô hình DHDA Nội dung chƣơng trình Sinh học -THCS nhiều vấn đề liên quan đến thực tế, nhiều ứng dụng thực tiễn, việc tổ chức hoạt động học tập theo tiến trình SGK hay tiến trình dạy học theo PPDH truyền thống làm bật mảng ứng dụng Xuất phát từ lý nói trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: "Vận dụng Phƣơng pháp dạy học dự án vào dạy học Sinh học - THCS" 2.Mục đích nghiên cứu Vận dụng phƣơng pháp dạy học theo dự án thiết kế, tổ chức dạy học sinh học 8-THCS nhằm phát huy tính tích cực, chủ động hoạt động nhận thức học sinh, đặc biệt phát triển tƣ duy, nâng cao lực nghiên cứu khoa học cho học sinh Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lý luận dạy học dự án - Điều tra thực trạng việc dạy học môn sinh học (đặc biệt môn sinh học 8) số trƣờng THCS Đặc biệt dạy học dự án - Phân tích chƣơng trình nội dung kiến thức SGK sinh học THCS - Thiết kế số dự án cho chƣơng trình sinh học - Tiến hành thực nghiệm để đánh giá tính khả thi dự án, qua sửa đổi bổ sung hoàn thiện để vận dụng vào thực tiễn dạy học Đối tƣợng nghiên cứu khách thể nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Phƣơng pháp dạy học dự án dạy học sinh học 8-THCS - Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học sinh học THCS Giả thuyết khoa học Nếu vận dụng tốt phƣơng pháp dạy học dự án trình thiết kế tổ chức dạy học sinh học - THCS nâng cao chất lƣợng học tập sinh học học sinh THCS Giới hạn phạm vi nghiên cứu Thiết kế tổ chức dạy học thông qua số dự án áp dụng cho chƣơng trình sinh học lớp 8- THCS Phƣơng pháp nghiên cứu 23% Kĩ suy nghĩ phán đoán 28% Kĩ trình bày Trong trình học tập môn Sinh học, em thường: Kết lựa chọn 17% Phương án lựa chọn Hoàn thành đầy đủ tập lớp tham khảo thêm nguồn tài liệu khác 59% Hoàn thành đầy đủ tập lớp 16% Chỉ ghi chép đầy đủ 8% Rất học Với kiến thức môn Sinh học, em thường đạt mức độ sau đây? Kết lựa chọn Phương án lựa chọn 13% Nhớ 45% Ghi nhớ 27% Thông hiểu 15% So sánh, vận dụng đƣợc vào thực tiễn Với "Khái niệm" môn Sinh học, em thường thường đạt mức độ sau đây? Kết lựa chọn Phương án lựa chọn 9% Hoàn toàn không hiểu 47% Ghi nhớ 25% Thông hiểu 19% So sánh, vận dụng đƣợc vào thực tiễn Khi tự học, lượng kiến thức em tiếp thu nào? Kết lựa chọn Phương án lựa chọn 14% Rất nhiều 33% Tƣơng đối nhiều 42% Ít 11% Rất 97 Em biết tìm kiếm thông tin mạng internet không? Kết lựa chọn Phương án lựa chọn 29% Rất thành thạo Biết 52% nhiều 12% Biết 7% Không biết Em cảm thấy trình bày vấn đề mà hiểu rõ trước đám đông? Kết lựa chọn Phương án lựa chọn 19% Rất khó khăn 39% Tƣơng đối khó khăn 34% Bình thƣờng 8% Dễ dàng 10 Trong trình học môn Sinh học, em thường xuyên thực việc sau không? Mức độ thực Lựa chọn Tự học nhà Thƣờng Thỉnh Hiếm Không bao xuyên thoảng 37% 29% 9% Hệ thống hóa kiến thức sau bài, 16% 34% 36% 14% 14% 41% 27% 18% 15% 50% 28% 7% chƣơng Lập kế hoạch học tập Trao đổi học với GV, bạn khác 11a Em Thầy hướng dẫn học theo dự án chưa? Kết lựa chọn Phương án lựa chọn 26% Đã đƣợc học theo dự án 74% Chƣa đƣợc học theo dự án 98 11b Nếu học em cảm nhận nào? Kết lựa chọn Phương án lựa chọn 65% Học theo dự án hứng thú 6% Học theo dự án khó tiếp thu 32% Học theo dự án vất vả 7% Học theo dự án khó thu đƣợc nhiều kiến thức bổ ích Bảng 1.2 Kết điều tra thực trạng vận dụng phƣơng pháp dạy học dự án dạy học sinh học THCS Trong trình giảng dạy trường THCS, Thầy, thường sử dụng phương pháp dạy học nào? Mức độ sử dụng phương pháp nào? Mức độ sử dụng Tên phƣơng pháp Thƣờng xuyên Thỉnh thoảng Ít Chƣa Thuyết trình 79% 14% 7% 0% Vấn đáp 71% 22% 7% 0% Làm việc nhóm 43% 36% 21% 0% 43% 45% 14% 0% Tự học 57% 29% 14% 0% E - learning 14% 29% 50% 7% Trực quan 57% 36% 7% 0% Dạy học dự án 14% 36% 50% 0% Dạy học giải quyết vấn đề Thầy biết đến phương pháp dạy học dự án từ nguồn nào? Kết lựa chọn Phương án lựa chọn 57% Từ internet, sách báo, tài liệu tham khảo 50% Từ tập huấn chuyên môn 99 71% 64% Từ tài liệu hƣớng dẫn thực chƣơng trình sách giáo khoa Từ đồng nghiệp Mức độ quan tâm Thầy phương pháp DHDA nào? Kết lựa chọn Phương án lựa chọn 29% Rất quan tâm 64% quan tâm 7% Ít quan tâm 0% Không quan tâm Vì Thầy chưa vận dụng phương pháp DHDA giảng dạy môn học mình? Kết lựa chọn Phương án lựa chọn 0% Chƣa biết đến phƣơng pháp 7% 14% 79% Khó tìm nội dung học tiêu chuẩn dạy học dự án Phƣơng pháp không phù hợp với chƣơng trình môn học hành Quá thời gian tiến hành phƣơng pháp dạy học dự án Theo Thầy cô, hoạt động sau, hoạt động biểu phương pháp DHDA? Kết lựa chọn Phương án lựa chọn 71% Hoạt động làm báo tƣờng 64% Hội diễn văn nghệ trƣờng 71% Hoạt động kỉ niệm ngày thành lập trƣờng 0% Học qua giảng Thầy Học 86% qua hoạt động thực tế 29% Học qua quan sát thí nghiệm 100 21% Học sinh quan sát mẫu vật, làm thí nghiệm Theo Thầy cô, trình vận dụng DHDA, gặp phải khó khăn thuận lợi nào? Mức độ thuận lợi Nội dung 1- Lựa chọn ý tƣởng, chủ đề 2- Thiết kế dự án 3- Lập kế hoạch dạy 4- Xác định câu hỏi khung 5- HS thực dự án 6- HS tạo sản phẩm 7- HS báo cáo kết quả 8- Đánh giá dự án Thuận lợi Ít thuận Khó Rất khó khăn lợi khăn 50% 43% 7% 0% 43% 50% 7% 0% 36% 57% 7% 0% 64% 29% 7% 0% 57% 21% 15% 7% 36% 29% 21% 14% 35% 29% 29% 7% 65% 21% 14% 0% Theo thầy cô, khả vận dụng DHDA vào nội dung chương trình Sinh học nào? Khả vận dụng dạy học dự án Nội dung Ít Thuận lợi thuận Khó Không áp lợi khăn dụng đƣợc 1- Tuần hoàn 14% 21% 58% 7% 2- Hô hấp 64% 29% 7% 0% 3- Tiêu hóa 43% 43% 14% 0% 36% 43% 0% 4- Thần kinh giác 21% 101 quan 5- Nội tiết 14% 29% 50% 7% 6- Sinh sản 57% 21% 22% 0% Dự định Thầy vận dụng phương pháp DHDA vào dạy học Sinh học THCS: Kết lựa chọn Phương án lựa chọn 86% Sẽ vận dụng 14% Chƣa rõ 0% Không vận dụng Theo Thầy cô, để nâng cao chất lượng DHDA dạy học, cần phải: Kết lựa chọn Phương án lựa chọn 71% Tập huấn chƣơng trình DHDA cho giáo viên 64% Phổ biến tài liệu DHDA cho giáo viên 57% Tổ chức cho giáo viên tham quan, học tập mô hình DHDA 102 PHỤ LỤC 3: CÁC ĐỀ KIỂM TRA Đề kiểm tra số 1: SỞ GD&ĐT BẮC NINH GT1: GT2: TRƢỜNG PTQT KINH BẮC ĐỀ THI KIỂM ĐỊNH CHẤT LƢỢNG ĐỢT III - THÁNG 11 MÔN: SINH HỌC Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1: Bộ phận ống tiêu hóa hoạt động biến đổi hóa học mạnh là: Dạ dày ruột già Miệng dày Ruột non Ruột già va miệng Câu 2: Chất đƣợc biến đổi hóa học ruột non là: Gluxit, protein Lipit Acid nucleic Tất cả chất Câu 3: Sản phẩm tạo từ hoạt động biến đổi hóa học thức ăn ruột non là: Đƣờng đơn Acid amin Acid béo glixerin CảA, B, C Câu 4: mật đƣợc gan tiết khi: Thức ăn chạm vào lƣỡi Thức ăn chạm vào niêm mạc dày Thức ăn đƣợc đƣa vào tá tràng Tiết thƣờng xuyên 103 Câu 5: Dịch mật tác dụng: Trực tiếp biến đổi chất protein Trực tiếp biến đổi chất gluxit Hỗ trợ trình biến đổi lipid Trực tiếp biến đổi lipid Câu 6: Đơn vị hấp thụ chất dinh dƣỡng ruột non là: Lớp dƣới niêm mạc Lông ruột Niêm mạc Lớp thành ruột Câu 7: điền vào chỗ trống sau: Các chất thức ăn bao gồm …………… Và……………… …………………gồm muối khoáng nƣớc ………………… Gồm gluxid, lipid protein, acid nucleic vitamin Quá trình tiêu hóa đƣợc thực nhờ hoạt động quan ………… Và ………………… Quá trình tiêu hóa bao gồm hoạt động ……………… ……………… đẩy thức ăn vào ………………… , ………………… thức ……………….các chất dinh dƣỡng, thải phân Câu 8: Em nêu trình tiêu hóa thức ăn khoang miệng? Câu 9: nêu cấu tạo ruột non phù hợp với chức hấp thu thức ăn? 104 ăn, Đề kiểm tra số 2: SỞ GD&ĐT BẮC NINH GT1: GT2: TRƢỜNG PTQT KINH BẮC Đ Ề TH I KI Ể M ĐỊ NH CH ẤT L Ƣ ỢN G ĐỢ T VTH ÁN G5 M Ô N : S I N H H Ọ C T H c T t C k C d C l Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian C â u : Đ n h giao đề) Câu 1: Hãy xắp xếp tác hại bệnh tƣơng ứng với bệnh đó: T d ấ u r + c a C n ̉ v o b l ệ ô n ̀ h i c h ỉ B 1… ệ …… c â u n …… h t r a ̉ l l ậ ̀ u 2…… …… … i nh đ ú n g gia t Bệ rong câu sau: Q u a q u a m u h ệ t ì n h v a i t Q i u ê a m l t r m í c v h i d ụ c Q u a t r u y ề n t h a n u ệ m c a v t ú y Q c u h a u n n h g với ngƣời nhiễm HIV Câu 3: Em nêu rõ tác hại bệnh lậu bệnh giang mai? Câu 4: Nêu phòng tránh bệnh lây truyền qua đƣờng sinh dục? 105 PHỤ LỤC 5: MẤU SỔ THEO DÕI DỰ ÁN SỔ THEO DÕI DỰ ÁN Tên dự án: Tên nhóm: Tên lớp: Tên trƣờng: GV hƣớng dẫn: Thời gian thực hiện: từ ngày: đến ngày: Danh sách nhóm: Mục lục Trang Kế hoạch 2 Ý tƣởng ban đầu (Sơ đồ tƣ duy) 3 Phiếu thu thập liệu 4 Biên bản thảo luận Nhìn lại trình thực dự án Phản hồi giáo viên 10 106 Kế hoạch dự án Tến dự án Môn học Lí chọn dự án Mục tiêu dự án Hình thức trình bày kết dự án Phân công nhiệm vụ nhóm Tên thành Nhiệm vụ Phƣơng tiện viên Thời gian Sản hoàn thành dự kiến Các ý tƣởng ban đầu (sơ đồ tƣ duy) Phiếu tổng hợp liệu Câu hỏi trả lời Nguồn 2.3 107 phẩm Biên thảo luận Ngày Nội dung thảo luận Kết Nhìn lại trình thực dự án Tôi học đƣợc kiến thức gì? Tôi phát triển đƣợc kĩ gì? Tôi xây dựng đƣợc thái độ tích cực? Tôi lòng với kết quả nghiên cứu dự án không? Vì sao? Tôi gặp phải khó khăn thực dự án? Tôi giải quyết khó khăn nhƣ thế nào? Quan hệ với thành viên nhóm thế nào? Những vấn đề quan trọng khác dự án bao gồm: Nhìn chung thích/ không thích dự án Phản hồi giáo viên 108 ... nghiên cứu đề tài: "Vận dụng Phƣơng pháp dạy học dự án vào dạy học Sinh học - THCS" 2.Mục đích nghiên cứu Vận dụng phƣơng pháp dạy học theo dự án thiết kế, tổ chức dạy học sinh học 8-THCS nhằm... dạy học theo dự án dạy học sinh học số trƣờng THCS 25 Tiểu kết chƣơng 27 CHƢƠNG 2:VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁNTRONG THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆNDẠY HỌC SINH HỌC... điểm dạy học Cũng có ngƣời coi hình thức dạy học thực dự án, có nhiều phƣơng pháp dạy học (PPDH) cụ thể đƣợc sử dụng Tuy nhiên, coi dạy học dự án PPDH phức hợp Dạy học theo dự án phương pháp dạy
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án trong dạy học sinh học 8, trung học cơ sở (1) , Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án trong dạy học sinh học 8, trung học cơ sở (1) , Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án trong dạy học sinh học 8, trung học cơ sở (1)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay