Thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã trên địa bàn huyện kim động, tỉnh hưng yên

124 91 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 13:19

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NGUYN TH TUYT THựC HIệN PHáP LUậT Về DÂN CHủ CƠ Sở TRÊN ĐịABàN HUYệN KIM ĐộNG, TỉNH HƯNG YÊN Chuyờn ngnh: Lý lun v lch s nh nc v phỏp lut Mó s: 60 38 01 01 LUN VN THC S LUT HC Cỏn b hng dn khoa hc: TS TRNG H HI H NI - 2015 LI CAM OAN Tụi xin cam oan Lun l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc s liu, vớ d v trớch dn Lun m bo tớnh chớnh xỏc, tin cy v trung thc Tụi ó hon thnh tt c cỏc mụn hc v ó toỏn tt c cỏc ngha v ti chớnh theo quy nh ca Khoa Lut i hc Quc gia H Ni Vy tụi vit Li cam oan ny ngh Khoa Lut xem xột tụi cú th bo v Lun Tụi xin chõn thnh cm n! NGI CAM OAN Nguyn Th Tuyt MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc t vit tt M U Chng 1: MT S VN Lí LUN V THC HIN PHP LUT V DN CH X 1.1 Khỏi nim, quan im v dõn ch t tng H Chớ Minh 1.1.1 Khỏi nim 1.1.2 Quan im ca H Chớ Minh v dõn ch 1.2 Khỏi nim, c im thc hin phỏp lut v dõn ch 12 1.2.1 Khỏi nim phỏp lut v dõn ch 12 1.2.2 Khỏi nim thc hin phỏp lut v dõn ch 13 1.2.3 c im ca thc hin phỏp lut v dõn ch 16 1.3 Phỏp lut v dõn ch c s Vit Nam t nm 1945 n cú Ch th s 30 ca B Chớnh tr.20 1.4 Cỏc hỡnh thc thc hin phỏp lut v dõn ch 21 1.5 Cỏc yu t nh hng n thc hin phỏp lut v dõn ch 24 1.5.1 Th ch 25 1.5.2 S lónh o ca t chc ng c s 26 1.5.3 Tụn trng quyn lm ch ca nhõn dõn hot ng ca chớnh quyn cp xó 27 1.5.4 S phi hp ca Mt trn T quc v cỏc on th xó 28 1.5.5 Trỡnh , nng lc, uy tớn ca i ng cỏn b, cụng chc xó 30 1.5.6 c im a bn dõn c, trỡnh dõn trớ 31 1.6 Kinh nghim thc hin phỏp lut v dõn ch xó, phng, th trn ca mt s a phng tnh v c nc 33 1.6.1 Nhng kinh nghim rỳt t phong tro xõy dng nụng thụn mi gn vi thc hin quy ch dõn ch c s ti xó Tuy Lc, thnh ph Yờn Bỏi, tnh Yờn Bỏi 33 1.6.2 Nhng kinh nghim rỳt t mụ hỡnh t dõn im thc hin tt Quy ch dõn ch ca thụn Bói Sy 3, xó Tõn Dõn 35 1.6.3 Nhng kinh nghim thc hin QCDC c s ca xó Nht Tõn, huyn Tiờn L 38 1.6.4 Bi hc kinh nghim rỳt thc hin phỏp lut v dõn ch c s i vi huyn Kim ng 40 Chng 2: CC YU T NH HNG V THC TRNG THC HIN PHP LUT V DN CH CP X TRấN A BN HUYN KIM NG 41 2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 C H xó T tr T N ờn l a b n hu y n Ki m n g 68 2.3.1 Hn ch 68 2.3.2 Nguyờn nhõn ca nhng hn ch 73 Chng 3: QUAN IM V GII PHP TNG CNG THC HIN PHP LUT V DN CH CP X TRấN A BN HUYN KIM NG 77 3.1 Cỏc quan im v tng cng thc hin phỏp lut v dõn ch xó, phng, th trn 77 3.1.1 Thc hin phỏp lut v dõn ch xó, th trn phi trờn c s ch trng, chớnh sỏch ca ng v dõn ch núi chung v dõn ch xó, phng, th trn núi riờng 77 3.1.2 H thng chớnh tr v cỏc tng lp nhõn dõn phi cú v trớ, vai trũ quan trng vic thc hin phỏp lut dõn ch 78 3.1.3 M rng dõn ch phi bo m trt t, k cng, khuụn kh Hin phỏp v phỏp lut 79 3.1.4 Thc hin phỏp lut dõn ch xó gn vi y mnh hc v lm theo tm gng o c H Chớ Minh v cỏc phong tro thi ua yờu nc 80 3.1.5 Phỏt huy vai trũ lm ch ca nhõn dõn phũng, chng quan liờu, tham nhng, lóng phớ, tiờu cc c s 81 3.2 Cỏc gii phỏp nõng cao hiu qu thc hin phỏp lut v dõn ch cp xó trờn a bn huyn Kim ng 82 3.2.1 Kin ngh cp cú thm quyn vic hon thin phỏp lut v thc hin dõn ch xó, phng, th trn 82 3.2.2 Tng cng s lónh o ca cp y ng 88 3.2.3 y mnh cụng tỏc tuyờn truyn, ph bin, giỏo dc phỏp lut v dõn ch c s 90 3.2.4 Nõng cao cht lng hot ng ca chớnh quyn xó 92 3.2.5 Phỏt huy vai trũ ca Mt trn t quc v cỏc on th chớnh tr - xó hi v cỏc t chc xó hi khỏc 95 3.2.6 Phỏt huy mnh m quyn lm ch ca nhõn dõn 99 3.2.7 Xõy dng i ng cỏn b, cụng chc cp xó cú phm cht, nng lc 101 3.2.8 Tng cng kim tra, giỏm sỏt vic thc hin phỏp lut v dõn ch 105 KT LUN 108 DANH MC TI LIU THAM KHO 110 DANH MC CC CH VIT TT CBCC Cỏn b, cụng chc CNXH Ch ngha xó hi GDTX Giỏo dc thng xuyờn GSTCC Giỏm sỏt u t ca cng ng HND Hi ng nhõn dõn HTX Hp tỏc xó KT - XH Kinh t - xó hi Nxb Nh xut bn PLTHDC Phỏp lut thc hin dõn ch THCS Trung hc c s THPT Trung hc ph thụng TSVM Trong sch vng mnh TTND Thanh tra nhõn dõn TTNN Thanh tra nh nc UBMTTQ y ban Mt trn t quc UBND y ban nhõn dõn XHCN Xó hi ch ngha M U Tớnh cp thit ca ti Xuyờn sut t tng ca mỡnh, H Chớ Minh luụn quan nim "Dõn l ch" v "Dõn lm ch" Quỏn trit t tng Ch tch H Chớ Minh v dõn ch, ng ta ó nhng ch trng, chớnh sỏch cao v phỏt huy dõn ch nhõn dõn v nh nc ta ó th ch húa cỏc ch trng, ng li ú thnh phỏp lut v m bo thi hnh Thc hin Ch th s 30-CT/TW ngy 18/02/1998 B Chớnh tr khúa XIII v xõy dng v thc hin Quy ch dõn ch c s, Ngh nh s 29/1998/N-CP ngy 11/5/1998 (sau c thay th bng Ngh nh s 79/2003/N-CP ngy 07/7/2003) ban hnh Quy ch thc hin dõn ch xó, phng, th trn y ban thng v Quc hi khúa XI ó ban hnh Phỏp lnh s 34/2007/PL-UBTVQH11 (sau õy gi tt l Phỏp lnh s 34) ngy 20/4/2007 v thc hin dõn ch xó, phng, th trn c i õy l nhng bn phỏp lý quan trng, ỏnh du mt bc phỏt trin v thc hin dõn ch v s th ch hoỏ phng chõm ''dõn bit, dõn bn, dõn lm, dõn kim tra'' ca ng nhm phỏt huy quyn lm ch ca nhõn dõn t c s Thi gian qua, nc ta, vic thc hin phỏp lut v dõn ch c s núi chung v xó, phng, th trn núi riờng ó c cp y ng, chớnh quyn v cỏc ngnh, on th t tnh n c s quan tõm thc hin nghiờm tỳc, t vic ban hnh cỏc bn ch o, trin khai, y mnh cụng tỏc tuyờn truyn bng nhiu hỡnh thc khỏc nhau, tng cng cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt, t chc s kt, tng kt rỳt kinh nghim, nhng gii phỏp y mnh thc hin phỏp lut v dõn ch xó, phng, th trn t hiu qu cao hn Chớnh vỡ vy, nhng nm gn õy, Hng Yờn núi chung v huyn Kim ng núi riờng vic thc hin dõn ch xó, phng, th trn ó t c kt qu ỏng k v tng i ton din gúp phn bo m quyn lc thc s ca nhõn dõn xõy dng Nh nc, qun lý xó hi; kin ton nõng cao cht lng hot ng ca h thng chớnh tr c s; phỏt trin kinh t, xó hi; bo m an ninh, quc phũng v trt t an ton xó hi a phng Tuy nhiờn, thc tin cho thy vic thc hin phỏp lut v dõn ch xó, phng, th trn cũn nhiu hn ch, yu kộm mt s ni, nhn thc ca cỏc cp u ng, chớnh quyn, cỏn b, ng viờn, cụng chc cha y , cha thy ht tm quan trng ca vic thc hin dõn ch c s, cũn xy tỡnh trng cn tr vic thc hin quyn dõn ch ca nhõn dõn Mt s a phng thc hin cũn hỡnh thc, t chc trin khai cha ng b v thng xuyờn Mt s cỏn b, cụng chc c s cũn thiu trỏch nhim, khụng mun trin khai thc hin hoc trin khai cũn nng v hỡnh thc, lm qua loa, chiu l Quyn lm ch ca nhõn dõn khụng ớt a phng cha c thc hin mt cỏch y , quyn dõn ch trc tip ca nhõn dõn cũn b vi phm Mt b phn nhõn dõn cha bit v cha thu hiu v thc hin dõn ch c s, cha nhn thc y quyn v li ớch ca mỡnh tham gia cỏc quan h xó hi, nht l quan h vi chớnh quyn c s, cỏ bit cũn cú trng hp li dng dõn ch, gõy mt n nh v an ninh trt t nụng thụn Bờn cnh ú, mt s quy nh ca phỏp lut cũn cha phự hp vi thc tin, tớnh kh thi khụng cao ỏp dng ó ớt nhiu nh hng n hiu qu thc hin phỏp lut v dõn ch c s hin Thc hin dõn ch xó, phng, th trn (gi chung l xó) luụn l mang tớnh thi s Vỡ th, chỳng ta va phi thng xuyờn tng kt thc tin va i sõu nghiờn cu v nhn thc ỳng n v lý lun, va phi thng xuyờn i mi hỡnh thc, bin phỏp t chc thc hin phỏp lut v dõn ch xó Vi lý trờn, tỏc gi chn ti: "Thc hin phỏp lut v dõn ch c s xó trờn a bn huyn Kim ng, tnh Hng Yờn" lm lun Thc s, chuyờn ngnh lý lun v lch s Nh nc v phỏp lut õy l cn trn Sinh viờn tt nghip i hc chớnh quy v lm cụng chc d b c u tiờn tuyn dng cụng chc Hin nay, tnh ó iu chnh mc tr cp thu hỳt ln t triu ng lờn triu ng/ngi; c tr cp sinh hot phớ ngoi lng hin hng 12 thỏng t 300.000/ngi/thỏng lờn 600.000 /ngi/thỏng Bờn cnh kt qu t c, i ng cỏn b, cụng chc xó cũn hn ch v chuyờn mụn, nghip v, lý lun chớnh tr, kinh nghim thc tin; mt s a phng cũn cú biu hin cc b, mt on kt ni b, thiu khỏch quan vic o to, bi dng, ỏnh giỏ, s dng cỏn b; ch chớnh sỏch mc dự ó cú s quan tõm nhng cha phự hp vi s phỏt trin chung ca xó hi Chớnh vỡ vy nh hng n cht lng hot ng ca h thng chớnh tr cng nh trin khai thc hin phỏp lut v dõn ch xó Cỏn b thuc h thng chớnh tr xó, th trn cú quan h trc tip, gn bú thng xuyờn vi dõn v sng, lm vic cng ng dõn c Do ú, cỏn b phi tn tõm, tn lc vỡ dõn "phi thc s úc ngh, mt nhỡn, tai nghe, ming núi, chõn i, tay lm", "bit ng dõn cho ỳng v cho khộo" v phi gng mu "núi i ụi vi lm" nh Ch tch H Chớ Minh ó dy i vi i ng CBCC cp xó cn chỳ ý n nng lc qun lý nh nc, khc phc "ch ngha kinh nghim", "ch ngha gia ỡnh - dũng h", phi bit gii quyt ỳng li ớch cng ng vi li ớch dũng h, thụn xúm, gia ỡnh; phi l ngi i din li ớch chung ca nhõn dõn a phng, u tranh vi t tng "mt ngi lm quan c h c nh"; cn khc phc l li, tỏc phong "cụng chc hnh chớnh", thỏi quan liờu, hỏch dch, ca quyn vi dõn xõy dng i ng, cụng chc ỏp ng vi thc hin dõn ch c s, cn phi: 3.2.7.1 V o to, bi dng i ng cỏn b, cụng chc o to, bi dng phi gn vi quy hoch, s dng cỏn b, cụng chc, khụng vỡ chun húa m o to trn nan, chy theo s lng Hn ch o to 102 ti chc, t xa, quan tõm o to nõng cao, chuyờn sõu cỏc lnh vc c thự m c s ang cn Thc tin cho thy, ni no cỏn b yu kộm v nng lc, phm cht o c thỡ ni ú lũng dõn khụng yờn; nim tin vo ng, vo Nh nc b gim sỳt; phong tro mi mt hu nh cm chng, kinh t - xó hi kộm phỏt trin; d gõy mt n nh trờn a bn; n th khiu kin thng xuyờn xy Bi vy, cn phi i mi cụng tỏc cỏn b t khõu tuyn dng, o to, bi dng n s dng cỏn b theo nguyờn tc dõn ch, cụng khai, ỳng ngi, ỳng vic, ỳng tiờu chun Hn na, i mi khụng ch vỡ mc tiờu, ni dung, chng trỡnh m c phng phỏp o to, lng húa kt qu hc tp, gn lý lun vi thc tin, hc i ụi vi hnh gúp phn gii quyt nhng thc tin t Cú nh vy, cụng tỏc o to, bi dng mi thit thc, cú hiu qu, khc phc tỡnh trng coi trng bng cp m khụng coi trng kh nng thc tin i vi cỏn b khụng chuyờn trỏch thụn, khu dõn c, hng nm phi thng xuyờn t chc hun nghip v, phi ỏnh giỏ thc khỏch quan cỏn b c s ang thiu, yu v lnh vc gỡ trờn c s ú trung bi dng kin thc cho phự hp, trỏnh tỡnh trng nm no cng t chc nhng ni dung khụng cú gỡ thay i 3.2.7.2 i mi vic ỏnh giỏ, la chn, b trớ, s dng cỏn b, cụng chc xó Vic ỏnh giỏ, la chn, b trớ, s dng CBCC c xỏc nh l khõu quan trng nht ca cụng tỏc cỏn b ỏnh giỏ ỳng, sai cú quan h trc tip n s dng cỏn b Vỡ vy thi gian ti, trờn c s tiờu chun c th cho tng chc danh CBCC tnh ban hnh, UBND huyn cn xem xột, yờu cu cỏc xó, th trn la chn, ỏnh giỏ, b trớ, s dng CBCC cho phự hp Quỏ trỡnh ỏnh giỏ phi t mụi trng, iu kin c th; ỏnh giỏ tht khỏch quan, dõn ch, cụng tõm, theo quy trỡnh cht ch; trờn c s nhiu ngun thụng tin phõn tớch, chn lc; mi CBCC phi nờu cao tinh thn t 103 phờ bỡnh v phờ bỡnh, t sa mỡnh Cỏc cp y ng phi phỏt huy trinh thn trỏch nhim, nht l ngi ng u cỏc t chc ca h thng chớnh tr c s ỏnh giỏ CBCC; ỏnh giỏ, nhn xột cỏn b theo hng m rng i tng tham gia, nhng ngi cú tớn nhim thp cn sp xp phự hp, kp thi thay th khụng ch ht nhim k, ht tui cụng tỏc theo ỳng tinh thn Ngh quyt Hi ngh ln th BCH Trung ng ng khúa (XI) Vic la chn, b trớ, sp xp CBCC cp xó phi m bo cỏc yờu cu ú l: Cn c vo yờu cu, nhim v v tiờu chun ca tng chc danh m b trớ, phi theo quy hoch B trớ CBCC phi ỳng lỳc, cỏn b ang phỏt trin i lờn, trỏnh bt CBCC ó "chng li" hoc cú biu hin "xung dc" Khc phc tỡnh trng a CBCC uy tớn thp, b k lut sang m nhn nhim v tng ng hoc cao hn lnh vc cụng tỏc khỏc La chn, b trớ phi m bo tớnh k tha, n nh v phỏt trin Vic b trớ cỏn b phi chỳ ý giao vic phi tng xng vi nng lc v sc lờn ca cỏn b, nu khụng giao nhim v ỳng vi kh nng hoc quỏ kh nng u s lm hng ngi, hng vic Cn phi trờn c s cụng vic chn ngi, ch khụng phi vỡ ngi giao vic Kiờn quyt thay i nhng CBCC kộm v phm cht v yu v nng lc, thiu tinh thn trỏch nhim v ý thc k lut, khụng c qun chỳng tớn nhim, nhng cỏn b khụng hon thnh nhim v hai nm tr lờn phi cng quyt thay th Cn mnh dn s dng lc lng tr, giao cho h cụng vic thớch hp, to cho cỏn b tr cú c hi phỏt huy nng lc cụng tỏc, giao cụng vic th thỏch, tỡm CBCC xng ỏng, phự hp vi v trớ cụng tỏc cp xó 3.2.7.3 Tip tc hon thin v y mnh thc hin ch , chớnh sỏch ói ng i vi cỏn b, cụng chc xó T trc n ng v Nh nc ta luụn quan tõm n cỏn b, cỏc 104 ch , chớnh sỏch i vi CBCC cp xó tng bc cú s iu chnh cho phự hp vi tỡnh hỡnh chung ca c nc, ngoi huyn Kim ng cng ó cú c ch nhm ng viờn, khuyn khớch, thu hỳt nhõn ti v cụng tỏc ti xó, nhiờn mt s ch , chớnh sỏch chung cũn cha phự hp nh: chun húa CBCC theo quy nh thỡ hin nhiu CBCC phi i hc v chuyờn mụn cng nh lý lun chớnh tr, a phng ch h tr mt phn kinh phớ cũn ch yu l bn thõn CBCC, ú lng, ph cp thp nờn cha ng viờn kp thi CBCC i hc Ch ói ng, thu hỳt sinh viờn v lm cụng chc d b ti xó mc dự ó cú s iu chnh nhng s lng sinh viờn mi trng v a phng cụng tỏc cũn ớt, ú CBCC xó cũn thiu, phn ln l mc thu nhp cũn thp so vi lm vic ti cỏc doanh nghip, iu kin lm vic cũn thiu; nhiu ni khụng mun ngi a phng khỏc v cụng tỏc ti a phng mỡnh, thm trớ cú ni cũn cú tỡnh trng gi ch cho ngi thõn, em a phng Chớnh vỡ vy tnh, huyn cn cú chớnh sỏch khuyn khớch o to, bi dng hp lý, CBCC xó c c i hc hoc t i hc nõng cao trỡnh cn c h tr tin hc phớ, ti liu, tin n, ti ni o to; r soỏt, luõn chuyn CBCC khụng ỏp ng yờu cu thay vo ú l cỏn b tr, sinh viờn mi tt nghip cú chuyờn mụn phự hp vi lnh vc cụng tỏ; xúa b tỡnh trng cc b a phng; quy nh rừ ht thi hn cụng chc d b, sinh viờn s c tuyn dng cụng tỏc n nh, ng thi cú c ch luõn chuyn lờn cụng tỏc ti cỏc c quan, n v cp huyn cú nh vy mi khuyn khớch, thu hỳt nhõn ti v a phng dn tng bc chun húa i ng CBCC cp xó ỏp ng vi yờu cu ca s nghip CNH, HH v ci cỏch nn hnh chớnh hin 3.2.8 Tng cng kim tra, giỏm sỏt vic thc hin phỏp lut v dõn ch xó Trong thc hin phỏp lut v dõn ch, cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt l 105 khõu quan trng, l phng thc m bo phỏt huy dõn ch, m rng quyn dõn ch Thc hin tt cụng tỏc ny s un nn kp thi nhng sai phm, lch lc quỏ trỡnh thc hin phỏp lut núi chung v phỏp lut v dõn ch xó, phng, th trn núi riờng, ng thi l bin phỏp loi i sng xó hi nhng hnh vi khụng hp phỏp v nhng hnh vi vi phm phỏp lut, vi phm quyn lm ch ca nhõn dõn Thc t cho thy, mt s a phng huyn thi gian qua xy nhiu sai phm nghiờm trng phi x lý bng phỏp lut, mt phn l cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt ca cp y cựng cp v cp trờn thiu thng xuyờn, thm trớ cũn cú biu hin bao che, n khụng bao che c thỡ li cho th, cỏn b v thiu sút cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt Chớnh vỡ vy, cỏc cp y ng, chớnh quyn, UBMTTQ v cỏc on th phi thng xuyờn tin hnh kim tra, giỏm sỏt, c bit l kim tra, giỏm sỏt chớnh quyn vic thc hin quyn lm ch ca nhõn dõn, chn chnh kp thi nhng biu hin vi phm, hn ch quyn lm ch ca nhõn dõn ca chớnh quyn Phi thng xuyờn s kt, tng kt, rỳt kinh nghim v cỏc hot ng, cỏc mt cụng tỏc ca a phng mt cỏch nghiờm tỳc v ton din, ch rừ nhng tn ti, hn ch, nhng yu kộm cú liờn quan n vai trũ, trỏch nhim ca th, cỏ nhõn; phi i mi cỏch thc, ni dung kim tra, giỏm sỏt theo hng m rng dõn ch, kt hp cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt ca cp trờn, cựng cp v thc hin giỏm sỏt CBCC ni c trỳ Tng cng ch o, kim tra, giỏm sỏt vic hon thin cỏc th ch nh hng c, quy c thụn, lng; trỏch nhim, ý thc chp hnh v gng mu thc hin ca cỏn b, ng viờn, cụng chc; t chc ly phiu tớn nhim cỏc chc danh ch cht cp xó HND bu v thc hin x lý nghiờm nhng trng hp khụng cũn t s phiu tớn nhim theo quy nh; t chc hp dõn, ly ý kin tham gia ca nhõn dõn X lý nghiờm cỏc th, cỏ nhõn mt dõn ch xy tỡnh trng khiu ni, t cỏo ca cụng dõn; cỏc trng hp 106 li dng dõn ch khiu ni, t cỏo kộo di lm mt n nh xó hi cng ng dõn c Nghiờm tỳc x lý nhng trng hp tham nhng, tiờu cc, cụng khai hỡnh thc x lý nhõn dõn c bit, trỏnh tỡnh trng x lý qua loa, bao che ngi vi phm, nh vy s lm gim lũng tin ca nhõn dõn i vi ng vi chớnh quyn 107 KT LUN Cựng vi tip tc i mi , hon thin h thng chớnh tr , thc hiờn ng lụi ụi mi , phỏt trin kinh t - xó hi, nõng cao i sụng võt chõt va tinh thõn cua nhõn dõn, ang ta thng xuyờn chm lo xõy dng, v thc hin chờụ dõn chuxahụichunghia ang ta khng inh dõn chuxahụichu ngha l bn cht ca ch ta , va la muc tiờu , va la ụng lc cua cụng cuục ụi mi, xõy dng va bao vờ T ụ quục , thờ hiờn mụi quan hờ g n bo gia ang, Nh nc v nhõn dõn Xó hi xó hi ch ngha m nhõn dõn ta xõy dng la xa hụi "do nhõn dõn lam chu" Vn dõn ch ngy cng cú tm quan trng to ln quỏ trỡnh phỏt trin kinh t - xó hi, y mnh cụng nghip húa, hin i húa v hi nhp quc t Cho nờn, thc hin phỏp lut v dõn ch xó, phng, th trn ngy cng cú ý ngha quan trng c v lý lun v thc tin im mu cht xõy dng v thc hin tt dõn ch xó, phng, th trn l s phỏt huy quyn lm ch ca nhõn dõn T thc tin thc hin phỏp lut v dõn ch xó trờn a bn huyn Kim ng, tnh Hng Yờn thi gian qua, mun phỏt huy v tip tc thc hin cú hiu qu phỏp lut v dõn ch xó vic cp bỏch u tiờn l phi i mi phng thc lónh o ca cp y ng theo phng chõm "ng lónh o, Nh nc qun lý, nhõn dõn lm ch", xõy dng v tng cng mi quan h mt thit gia ng, Nh nc vi nhõn dõn, phỏt huy hn na vai trũ ca cỏc t chc chớnh tr - xó hi, gn thc hin phỏp lut v dõn ch vi thc hin cú hiu qu mc tiờu phỏt trin kinh t - xó hi, nõng cao dõn trớ, tng bc m rng v hon thin nn dõn ch XHCN, phỏp huy ch dõn ch i din v thc hin tt ch dõn ch trc tip dõn dõn thc hin quyn lm ch ca mỡnh; chng mi biu hin quan liờu, mnh lnh, hnh chớnh húa; y mnh ci cỏch hnh chớnh, xúa b nhng th tc hnh chớnh khụng phự hp; kiờn quyt y lựi nn tham nhng v cỏc tiờu cc 108 xó hi; kp thi gii quyt nhng vng mc mi phỏt sinh ti c s Mi cỏn b, ng viờn, cụng chc, viờn chc trc ht phi thm nhun v thc hin trit cỏc ch trng, chớnh sỏch ca ng, phỏp lut ca Nh nc, tớch cc tuyờn truyn, ng gia ỡnh v nhõn dõn thc hin theo, to s ng thun cao cỏc cp, cỏc ngnh v nhõn dõn vic thc hin phỏp lut v dõn ch xó, phng, th trn Cú th núi, phỏp lut v thc hin dõn ch xó, phng, th trn i v phỏt trin l mt bc tin hin thc húa t tng H Chớ Minh v quan im ca ng ta v nn dõn ch XHCN Tuy nhiờn kt qu thc hin cũn ph thuc nhiu yu t t nhn thc, quỏn trit, t chc trin khai cng nh s phi hp cht ch gia cỏc cp, cỏc ngnh, s thc hin nghiờm tỳc ca i ng CBCC v hng ng nhit tỡnh, trỏch nhim ca nhõn dõn õy l quỏ trỡnh thay i t nhn thc ti hnh ng Viờc thc hiờn tụt dõn chu c s gúp phn phat triờn kinh tờ - xó hi, thc hiờn thng li cụng nghiờp hoa , hiờn h úa nụng nghip v nụng thụn , nõng cao i sụng võt chõt va tinh thõn cua nhõn dõn 109 DANH MC TI LIU THAM KHO Ban Bớ th Trung ng ng (2002), Ch th s 10-CT/TW ngy 28/3/2002 ca Ban Bớ th Trung ng ng v tip tc y mnh vic xõy dng v thc hin Quy ch dõn ch c s, H Ni Ban Bớ th Trung ng ng (2004), Thụng bỏo s 159 - TB/TW ngy 15/11/2004 ca Ban Bớ th Trung ng ng v tip tc thc hin Ch th 30CT/TW ca B chớnh tr v xõy dng v thc hin Quy ch dõn ch c s, H Ni Ban Bớ th Trung ng ng (2010), Kt lun s 65 -KL/TW ngy 04/3/2010 v tip tc thc hin Ch th 30 -CT/TW ca B Chớnh tr (khúa VIII) v xõy dng v thc hin Quy ch dõn ch c s, H Ni Ban Ch o v thc hin QCDC huyn Kim ng (2010), Bỏo cỏo tng kt thc hin Quy ch dõn ch c s nm 2010 Ban Ch o v thc hin QCDC huyn Kim ng (2011), Bỏo cỏo tng kt vic thc hin Quy ch dõn ch c s nm 2011 Ban Ch o v thc hin QCDC huyn Kim ng (2011), Bỏo cỏo tng hp cụng tỏc t kim tra vic thc hin Quy ch dõn ch c s trờn a bn huyn Kim ng nm 2011 Ban Ch o v thc hin QCDC huyn Kim ng (2012), Bỏo cỏo s kt 03 nm thc hin ỏn s 01-A/TU ngy 05/5/2011 ca Ban Thng v Tnh y v "Nõng cao cht lng, hiu qu thc hin Quy ch dõn ch xó, phng, th trn giai on 2011-2015" Ban Ch o v thc hin QCDC huyn Kim ng (2013), Bỏo cỏo tng kt vic thc hin Quy ch dõn ch c s nm 2013 Ban Tuyờn giỏo Trung ng (2011), Ti liu hc cỏc kin i hi i biu ton quc ln th XI ca ng dựng cho cỏn b ng viờn c s), Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 110 10 Ban Tuyờn giỏo Trung ng (2011), Ti liu hi ỏp cỏc kin i hi i biu ton quc ln th XI ca ng (dựng cho on viờn, hi viờn cỏc on th chớnh tr - xó hi v tuyờn truyn nhõn dõn), Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 11 Hong Chớ Bo (2010), Dõn ch v dõn ch c s nụng thụn tin trỡnh i mi, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 12 B Chớnh tr (khúa VIII) (1998), Ch th s 30 TC/TW ngy 18/02/1998 "v xõy dng v thc hin Quy ch dõn ch c s", H Ni 13 Chớnh ph (1998), Quy ch thc hin dõn ch xó (Ban hnh kốm theo Ngh nh 29/1998/N-CP ngy 15/5/1998), H Ni 14 Chớnh ph (2003), Ngh nh s 114/2003/N-CP ngy 10/10/2003 v cỏn b, cụng chc xó, phng, th trn, H Ni 15 Chớnh ph (2003), Quy ch thc hin dõn ch xó (Ban hnh kốm theo Ngh nh 79/2003/N-CP ngy 07/7/2003), H Ni 16 Chớnh ph (2008), Ngh quyt liờn tch s 09/2008/NQLT-CPUBTWMTTQVN ngy 17/4/2008 ca Chớnh ph, y ban Trung ng Mt trn T quc Vit Nam hng dn thi hnh cỏc iu 11, iu 14, iu 16, iu 22 v iu 26 ca Phỏp lnh thc hin dõn ch xó, phng, th trn, H Ni 17 ng Cng sn Vit Nam (1987), Vn kin i hi i biu ton quc ln th VI, Nxb S tht, H Ni 18 ng Cng sn Vit Nam (1991), Vn kin i hi i biu ton quc ln th VII, Nxb S tht, H Ni 19 ng Cng sn Vit Nam (1997), Vn kin i hi i biu ton quc ln th VIII, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 20 ng Cng sn Vit Nam (2000), Vn kin Hi ngh ln th (ln 2) Ban chp hnh trung ng khúa VIII, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 111 21 ng Cng sn Vit Nam (2001), Vn kin i hi i biu ton quc ln th IX, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 22 ng Cng sn Vit Nam (2002), Vn kin Hi ngh ln th Ban chp hnh trung ng khúa IX, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 23 ng Cng sn Vit Nam (2002), Vn kin Hi ngh ln th Ban chp hnh trung ng khúa IX, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 24 ng Cng sn Vit Nam (2002), Vn kin Hi ngh ln th Ban chp hnh trung ng khúa IX, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 25 ng Cng sn Vit Nam (2006), Vn kin i hi i biu ton quc ln th X, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 26 ng Cng sn Vit Nam (2007), Vn kin Hi ngh ln th Ban chp hnh trung ng khúa X, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 27 ng Cng sn Vit Nam (2007), Vn kin hi ngh ln th Ban chp hnh trung ng khúa X, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 28 ng cng sn Vit Nam (2011), Cng lnh xõy dng t nc thi k quỏ lờn ch ngha xó hi (B sung, phỏt trin nm 2011), H Ni 29 ng Cng sn Vit Nam (2011), Vn kin i hi i biu ton quc ln th XI, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 30 ng Cng sn Vit Nam (2011), Vn kin i hi i biu ton quc ln th XI, tr.238-239, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 31 ng Cng sn Vit Nam (2012), Vn kin Hi ngh ln th Ban chp hnh trung ng khúa XI, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 32 ng b tnh Hng Yờn (2005), Vn kin i hi i biu ng b tnh khúa XVI 33 ng b tnh Hng Yờn (2010), Vn kin i hi i biu ng b tnh khúa XVII 112 34 Ngụ Th Hũa (2006), Nõng cao cht lng thc hin quy ch dõn ch cp xó trờn a bn tnh Hng Yờn giai on hin nay, Lun Thc s Lut, Hc vin chớnh tr quc gia H Chớ Minh 35 Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh (2004), Giỏo trỡnh Lý lun chung v Nh nc v Phỏp lut, Nxb Lý lun chớnh tr, H Ni 36 Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh (2007), Giỏo trỡnh Lý lun chung v Nh nc v Phỏp lut, Nxb Lý lun chớnh tr, H Ni 37 Hi ng nhõn dõn tnh Hng Yờn khúa XIV (2010), Ngh quyt s 121/2010/NQ-HND v vic thu hỳt sinh viờn tt nghip i hc h chớnh quy v lm cụng chc d b ti xó, phng, th trn, Hng Yờn 38 Hi ng nhõn dõn tnh Hng Yờn khúa XIV, k hp th 17 (2010), Ngh quyt s 144/2010/NQ-HND v vic quy nh chc danh, s lng v mc hng ph cp hng thỏng i vi nhng ngi hot ng khụng chuyờn trỏch cp xó, thụn, khu ph theo Ngh nh 92/N-CP ca Chớnh ph 39 Huyn y Kim ng (2010), Bỏo cỏo tỡnh hỡnh, kt qu cụng tỏc phũng, chng tham nhng nhim k 2006-2010 40 Huyn y Kim ng (2012), Bỏo cỏo tng kt 10 nm thc hin Ngh quyt Trung ng (khúa IX) v "i mi v nõng cao cht lng h thng chớnh tr c s xó, phng, th trn" 41 Huyn y Kim ng (2013), Chng trỡnh hnh ng thc hin Ngh quyt Trung ng (Khúa XI) v "Tng cng v i mi s lónh o ca ng i vi cụng tỏc dõn tỡnh hỡnh mi" 42 Huyn y Kim ng (2014), Bỏo cỏo kt qu 10 nm thc hin Ngh quyt 47-NQ/TW ca B chớnh tr v Ch th s 49-CT/TW ca Ban Bớ th 43 Khoa Lut - i hc quc gia H Ni (2008), Giỏo trỡnh lý lun chung v nh nc v phỏp lut, Nxb i hc QGHN 113 44 Khoa Lut - i hc quc gia H Ni (2011), Giỏo trỡnh Lý lun v phỏp lut v quyn ngi, Nxb i hc QGHN 45 Mt trn T quc Vit Nam - B ni v (2005), Thụng liờn tch 01/2005/TTLT-BTTUBMTTQVN-BNV ngy 12/5 v hng dn quy trỡnh bu, nhim, bói nhim trng thụn, t trng t dõn ph 46 H Chớ Minh (1995), Ton tp, 6, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 47 H Chớ Minh (1996), Ton tp, 11, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 48 H Chớ Minh (2002), Ton tp, 4, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 49 H Chớ Minh (2002), Ton tp, 5, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 50 H Chớ Minh (2002), Ton tp, 10, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 51 H Chớ Minh (2002), Ton tp, 12, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 52 H Chớ Minh (2002), Ton tp, 20, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 53 Mi (1995), "Th gi cỏn b, nhõn viờn ngnh t phỏp nhõn dp 50 nm thnh lp ngnh", Tp dõn ch v phỏp lut, (12) 54 Phm Thnh Nam - Th Thch (2005), Phỏt huy dõn ch u tranh chng tham nhng nc ta hin nay, Nxb Lý lun chớnh tr, H Ni 55 Bựi Vn Phỳc (2012), Thc hin phỏp lut v dõn ch xó, phng, th trn trờn a bn tnh Hng Yờn, Lun Thc s Lut hc, Hc viờn chớnh tr hnh chớnh quc gia H Chớ Minh 56 Quc hi (1946), Hin phỏp, H Ni 57 Quc hi (2013), Hin phỏp, H Ni 58 Quc hi (1999), Lut Mt trn T quc Vit Nam, H Ni 59 Nguyn Vn Sỏu - H Vn Thụng (ng ch biờn) (2003), Thc hin quy ch dõn ch v xõy dng chớnh quyn cp xó nc ta hin nay, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 114 60 Nguyn Vn Sỏu (2002), "Quan h gia thc thi Quy ch dõn ch c s vi xõy dng chớnh quyn c s nụng thụng", Lý lun chớnh tr (11), tr.37- 41 61 Tnh y Hng Yờn (1998), Ch th s 11 -CT/TU, ngy 01/9/1998 v trin khai thc hin Quy ch dõn ch c s 62 Tnh y Hng Yờn (2011), Chng trỡnh xõy dng h thng chớnh tr c s xó, phng, th trn TSVM giai on 2011 - 2015 63 Tnh y Hng Yờn (2011), ỏn nõng cao cht lng, hiu qu thc hin Quy ch dõn ch xó, phng, th trn giai on 2011 - 2015 64 Tnh y Hng Yờn (2013), S tay thc hin quy ch dõn ch xó, phng, th trn 65 Nguyn Phỳ Trng (2012), Quyt tõm cao bin phỏp quyt lit nhm to bc chuyn mi v xõy dng ng, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 66 Trng i hc Lut H Ni (2006), Giỏo trỡnh lý lun chung Nh nc v phỏp lut, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 67 y ban Mt trn t quc huyn Kim ng (2014), Bỏo cỏo chớnh tr trỡnh i hi i biu Mt trn t quc Vit Nam huyn Kim ng khúa XXI nhim k 2014-2019 68 y ban Thng v Quc hi khúa 11 (2007), Phỏp lnh thc hin dõn ch xó, phng, th trn 115 ... luật dân chủ xã Chương 2: Thực trạng thực pháp luật dân chủ xã địa bàn huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên Chương 3: Quan điểm giải pháp tăng cường thực pháp luật dân chủ xã địa bàn huyện Kim Động, tỉnh. .. đạo, đạo, điều hành thực pháp luật dân chủ xã địa bàn tỉnh Hưng Yên - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu thực pháp luật dân chủ xã địa bàn huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên - Luận văn làm tài... dân chủ xã đánh giá thực trạng việc thực pháp luật dân chủ xã địa bàn huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, luận văn đề xuất giải pháp bảo đảm thực pháp luật dân chủ xã địa bàn toàn tỉnh giai đoạn * Nhiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã trên địa bàn huyện kim động, tỉnh hưng yên , Thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã trên địa bàn huyện kim động, tỉnh hưng yên , Thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã trên địa bàn huyện kim động, tỉnh hưng yên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay