Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trường trung học phổ thông huyện ba vì, thành phố hà nội trong giai đoạn hiện nay

124 128 4
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 13:18

ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHAN TIẾN CHỨC QUẢN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ NỘI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGÔ QUANG SƠN NỘI - 2015 LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, tác giả luận văn xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy cô giáo trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Nội trang bị vốn kiến thức luận khoa học quản lý, giúp đỡ tác giả suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Đặc biệt, tác giả luận văn xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Ngô Quang Sơn, người Thầy trực tiếp hướng dẫn, tận tình bảo, giúp đỡ, động viên tạo cho tác giả tự tin để hoàn thành luận văn Tác giả xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu, giáo viên học sinh trường THPT huyện Ba Vì, thành phố Nội, bạn bè đồng nghiệp tạo điều kiện giúp tác giả nghiên cứu, khảo sát cung cấp thông tin, tư liệu cho luận văn Xin bày tỏ lòng biết ơn tới người thân gia đình quan tâm, động viên, chia sẻ để tác giả có thuận lợi trình học tập hoàn thành luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng trình nghiên cứu, song luận văn không tránh khỏi thiếu sót, kính mong nhận đóng góp ý kiến Hội đồng khoa học, quý Thầy Cô bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Nội, tháng 11 năm 2015 Tác giả Phan Tiến Chức i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CBQL Cán quản CNTT Công nghệ thông tin CNTT&TT Công nghệ thông tin truyền thông CSVC Cơ sở vật chất DH Dạy học ĐPT Đa phương tiện GADHTC Giáo án dạy học tích cực GD&ĐT Giáo dục đào tạo GV Giáo viên HS Học sinh HT Hiệu trưởng NXB Nhà xuất PHT Phó hiệu trưởng PMDH Phần mềm dạy học PPDH Phương pháp dạy học QLGD Quản giáo dục SL Số lượng TB Trung bình TBDH Thiết bị dạy học THPT Trung học phổ thông TL Tỷ lệ TP Tổ phó TT Tổ trưởng i i MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Danh mục viết tắt ii Mục lục i ii Danh mục bảng i vi Danh mục biểu đồ, sơ đồ ii vi MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Nước 1.1.2 Việt Nam 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Quản 1.2.2 Quản giáo dục quản nhà trường 10 1.2.3.Quản hoạt động dạy học 12 1.2.4.Phương pháp dạy học 12 1.2.5 Đổi phương pháp dạy học 13 1.2.6 Biện pháp quản 14 1.2.7 Công nghệ thông tin truyền thông 14 1.2.8 Môi trường học tập đa phương tiện 15 1.2.9 Phần mềm hỗ trợ dạy học 19 1.2.10 Khai thác mạng Internet hỗ trợ dạy học 20 1.2.11 Giáo án dạy học tích cực có ứng dụng CNTT giáo án dạy học tích cực điện tử 21 1.3 Nội dung quản ứng dụng Công nghệ Thông tin dạy học trƣờng THPT 24 1.3.1 Quản việc xây dựng sử dụng phòng học đa phương tiện 24 1.3.2 Quản việc sử dụng phần mềm hỗ trợ dạy học 26 1.3.3 Quản việc thiết kế sử dụng giáo án dạy học tích cực có ứng dụng công nghệ thông tin 26 iii 1.3.4 Quản ứng dụng CNTT công tác kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh 29 Kết luận chƣơng 30 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ NỘI 31 2.1 Khái quát huyện Ba Vì, thành phố Nội 31 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 31 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 31 2.1.3 Tình hình giáo dục huyện Ba Vì, thành phố Nội 32 2.2 Thực trạng phát triển giáo dục Trung học phổ thông huyện Ba Vì, thành phố Nội 33 2.2.1 Mạng lưới trường THPT 33 2.2.2 Quy mô số lượng chất lượng đội ngũ cán quản lý, giáo viên, nhân viên học sinh trường THPT huyện Ba Vì, thành phố Nội 33 2.2.3 Thực trạng sở vật chất trường THPT huyện Ba Vì, thành phố Nội 40 2.2.4 Thực trạng dạy học trường THPT huyện Ba Vì, thành phố Nội 44 2.3 Thực trạng ứng dụng CNTT dạy học trƣờng THPT huyện Ba Vì, thành phố Nội 44 2.3.1 Thực trạng sở vật chất cán quản giáo viên 44 2.3.2 Thực trạng nhận thức đội ngũ cán quản lý, giáo viên vai trò CNTT dạy học 45 2.3.3 Thực trạng ứng dụng CNTT dạy học trường THPT huyện Ba Vì, thành phố Nội 47 2.4 Thực trạng quản ứng dụng công nghệ thông tin DH trƣờng THPT huyện Ba Vì, thành phố Nội 51 2.4.1 Quản việc xây dựng sử dụng phòng học đa phương tiện 51 2.4.2 Quản việc sử dụng phần mềm dạy học 51 2.4.3 Quản việc thiết kế sử dụng giáo án dạy học tích cực có ứng dụng công nghệ thông tin 52 iv 2.5 Phân tích thực trạng ứng dụng quản ứng dụng công nghệ thông tin dạy học trƣờng THPT huyện Ba Vì, thành phố Nội 54 2.5.1 Mặt mạnh 54 2.5.2 Mặt yếu 54 2.5.3 Phân tích nguyên nhân tồn 55 Kết luận chƣơng 56 Chƣơng 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DẠY HỌC CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ NỘI 58 3.1 Những nguyên tắc đề xuất biện pháp quản ứng dụng CNTT DH trƣờng THPT huyện Ba Vì, thành phố Nội 58 3.2 Một số biện pháp quản ứng dụng CNTT góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học trƣờng THPT huyện Ba Vì, thành phố Nội giai đoạn 59 3.2.1 Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho CBQL, GV tầm quan trọng việc ứng dụng CNTT DH Hình thành nhận thức cho CBQL, GV giáo án dạy học tích cực có ứng dụng CNTT giáo án dạy học tích cực điện tử 60 3.2.2 Biện pháp 2: Tổ chức bồi dưỡng cho CBQL, GV trường THPT kiến thức, kỹ tin học Xây dựng kế hoạch tạo 61 nguồn nhân lực CNTT cho nhà trường 3.2.3 Biện pháp 3: Xây dựng quy trình thiết kế sử dụng hiệu giáo án dạy học tích cực có ứng dụng CNTT 64 3.2.4 Biện pháp 4: Tăng cường đầu tư mua sắm thiết bị dạy học đại, xây dựng phòng học đa phương tiện để ứng dụng hiệu 71 CNTT DH 3.2.5 Biện pháp 5: Chỉ đạo nâng cao khả sử dụng số phần mềm ứng dụng CNTT DH cho giáo viên 75 3.2.6 Biện pháp 6: Tăng cường khả khai thác sử dụng Internet nhằm nâng cao chất lượng dạy học 76 v KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Trong giai đoạn nay, quản ứng dụng CNTT để góp phần nâng cao chất lượng DH xu tất yếu nhà trường Tuy nhiên ứng dụng CNTT DH việc làm không đơn giản Nếu ứng dụng CNTT không hợp trở thành lạm dụng CNTT, dẫn đến hiệu trình DH không cao, không đáp ứng nhu cầu đổi Do quản ứng dụng CNTT DH trường THPT nhiệm vụ quan trọng quản hoạt động DH Để tránh thực trạng nhà quản cần phải coi quản ứng dụng CNTT DH khâu đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục, từ dành nhiều thời gian, công sức cho công việc Trên sở nghiên cứu, phân tích tài liệu luận quản ứng dụng CNTT DH trường THPT Đề tài tập trung nghiên cứu cách có hệ thống luận quản nói chung, luận quản nhà trường đặc biệt luận quản ứng dụng CNTT DH, nghiên cứu thực trạng ứng dụng quản ứng dụng CNTT DH trường THPT huyện Ba Vì, thành phố Nội Từ kết nghiên cứu thu tác giả đề xuất số biện pháp quản ứng dụng CNTT DH phù hợp với trường THPT huyện Ba Vì, thành phố Nội giai đoạn là: Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho CBQL, GV tầm quan trọng việc ứng dụng CNTT DH Hình thành nhận thức cho CBQL, GV giáo án DH tích cực có ứng dụng CNTT GADHTC điện tử Biện pháp 2: Tổ chức bồi dưỡng cho CBQL, GV trường THPT kiến thức, kỹ tin học Xây dựng kế hoạch tạo nguồn nhân lực CNTT cho nhà trường Biện pháp 3: Xây dựng quy trình thiết kế sử dụng hiệu giáo án DH tích cực có ứng dụng CNTT Biện pháp 4: Tăng cường đầu tư mua sắm TBDH đại, xây dựng phòng học ĐPT để ứng dụng hiệu CNTT DH 95 Biện pháp 5: Chỉ đạo nâng cao khả sử dụng số phần mềm ứng dụng CNTT DH cho GV Biện pháp 6: Tăng cường khả khai thác sử dụng Internet nhằm nâng cao chất lượng dạy học Biện pháp 7: Tăng cường kiểm tra đánh giá kết ứng dụng CNTT DH GV Biện pháp 8: Chỉ đạo ứng dụng CNTT công tác kiểm tra, đánh giá kết học tập HS Kết khảo nghiệm lấ y ý kiến đánh giá CBQL GV cho thấ y biện pháp quản ứ ng dụng CNTT DH đư ợc đề xuất có t ính cần thiết khả thi cao, phù hợp với thực tiễn trường THPT huyện Ba Vì, thành phố Nội Việc thực đồng biện pháp quản có tác dụng nâng cao chất lượng quản ứng dụng CNTT DH nhà trường Tác giả nghiên cứu đề tài hy vọng góp phần giúp CBQL trường THPT có nhìn tổng quan thực trạng quản việc ứng dụng CNTT DH từ tạo hiệu cao công tác quản lý, nâng cao chất lượng dạy học nhà trường góp phần đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Khuyến nghị 2.1 Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo - Cần có quy định hướng dẫn cụ thể, chi tiết việc ứng dụng CNTT DH nhà trường, thống việc hiểu khái niệm giáo án điện tử (GADHTC có ứng dụng CNTT GADHTC điện tử) - Chỉ đạo cho trường sư phạm trường có đào tạo chuyên ngành sư phạm, có kế hoạch nâng cao trình độ tin học khả ứng dụng CNTT DH cho sinh viên Coi tiêu chí quan trọng để xét tốt nghiệp cho sinh viên đào tạo chuyên ngành sư phạm 96 2.2 Đối với Uỷ ban nhân dân thành phố Nội - Tiếp tục đạo Sở GD&ĐT thẩm định đầu tư xây dựng CSVC cho nhà trường THPT huyện Ba Vì để từ xây dựng bổ sung phòng học ĐTP, tăng cường đầu tư mua sắm TBDH đại cho nhà trường tạo môi trường thuận lợi cho GV ứng dụng CNTT DH đạt hiệu cao - Chỉ đạo Sở Nội vụ Sở GD&ĐT có sách đãi ngộ thích hợp thu hút nhân tài lĩnh vực CNTT làm việc cho ngành giáo dục 2.3 Đối với Sở Giáo dục Đào tạo Nội - Đề chủ trương, có văn đạo kế hoạch cụ thể, dài việc triển khai ứng dụng CNTT nhà trường Đưa việc ứng dụng CNTT vào trình DH trở thành yêu cầu bắt buộc coi tiêu chí để đánh giá việc thực nhiệm vụ năm học nhà trường - Tích cực tham mưu với UBND thành phố Nội việc đầu tư CSVC, xây dựng chế sách cho việc xã hội hóa giáo dục nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT quản hoạt động ứng dụng CNTT DH trường THPT - Chỉ đạo phòng CNTT, phòng THPT Sở GD&ĐT Nội có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kiến thức CNTT ứng dụng CNTT DH môn cụ thể - Phát động hội thi có ứng dụng CNTT - Tạo điều kiện cho CBQL, số GV cốt cán tham quan thực tế trường nước có nhiều thành công việc ứng dụng CNTT vào DH - Tăng cường công tác tra, kiểm tra việc ứng dụng CNTT DH nhà trường, yêu cầu GV hội thi GV giỏi bắt buộc phải sử dụng CNTT, tra hoạt động sư phạm có nửa số dạy phải dạy ứng dụng CNTT 2.4 Đối với trường THPT huyện Ba Vì, thành phố Nội 2.4.1 Đối với cán quản Mỗi CBQL trường cần xác định quản công việc khó, quản việc ứng dụng CNTT DH khó khăn Vì để quản thành công việc ứng dụng CNTT DH, CBQL cần làm tốt công việc sau: 97 - Đảm bảo sở vật chất cho nhà trường để thực tốt biện pháp mà đề tài xây dựng - Tự tìm tòi, nghiên cứu để nâng cao trình độ luận cho thân QLGD nói chung quản ứng dụng CNTT DH nói riêng - Xây dựng kế hoạch tổ chức tốt hội thảo chuyên đề CNTT, ứng dụng CNTT DH, tổ chức lớp học bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học cho GV, tạo điều kiện tốt nhất, khuyến khích GV học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ - Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, công tác phê tự phê nhà trường Xây dựng nhà trường thành tổ chức văn hóa, môi trường sư phạm tiến bộ, khoa học đại 2.4.2 Đối với giáo viên - Cần nhận thức vị trí, chức nhiệm vụ trị nhà trường vai trò, nhiệm vụ người GV, thực nghiêm túc đạo cấp việc thực nhiệm vụ đặc biệt việc ứng dụng CNTT DH - Mỗi GV phải có thái độ tích cực việc tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đặc biệt trình độ tin học đáp ứng tốt nhu cầu đổi giáo dục Trên số khuyến nghị rút từ nghiên cứu bước đầu tác giả Những khuyến nghị dựa sở khoa học thực tiễn Tác giả mong cấp quản nghiên cứu vận dụng góp phần nâng cao chất lượng DH nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu đổi giáo dục giai đoạn 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Quốc Bảo (1997), Một số khái niệm quản giáo dục, Học viện cán quản GD&ĐT, Nội Đặng Quốc Bảo (2003), Bài giảng phát triển nhà trường - Một số vấn đề luận thực tiễn, Tài liệu cho lớp cao học QLGD Nội Bộ Chính trị (Khóa VIII), Chỉ thị số 58/CT/TW ngày 17/10/2000 đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ thông tin phục vụ nghiệp công nghiệp hóa đại hóa Bộ Giáo dục Đào tạo, Chỉ thị số 29/2001/CT-BGD&ĐT ngày 30/7/2001về việc tăng cường giảng dạy, đào tạo ứng dụng CNTT ngành giáo dục giai đoạn 2001- 2005 Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2003), Bài giảng quan điểm giáo dục đại, Tài liệu cho lớp Cao học QLGD Nội Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2006), Bài giảng luận đại cương quản lý, Nội Nguyễn Đức Chính (2010), Chất lượng quản chất lượng giáo dục đào tạo, Bài giảng lớp Cao học QLGD, Đại học Quốc Gia Nội Chính phủ nƣớc cộng hoà XHCN Việt Nam, Quyết định 698/QĐ-TTg Phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực CNTT đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 Tô Xuân Giáp (1997), Phương tiện dạy học, NXB Giáo dục 10 Phạm Minh Hạc (1998), Một số vấn đề QLGD khoa học, NXB Giáo dục Nội 11 Vũ Ngọc Hải (2006), Quản nhà nước giáo dục, NXB Giáo dục Nội 12 Nguyễn Trọng Hậu (2014), Bài giảng đại cương khoa học quản giáo dục 99 13 Phó Đức Hòa, Ngô Quang Sơn (2008), Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học tích cực, NXB Giáo dục 14 Phó Đức Hòa, Ngô Sơn (2011), Phương pháp công nghệ dạy học môi trường sư phạm tương tác, NXB Đại học Sư phạm 15 Trần Kiểm (2004), Khoa học quản giáo dục - Một số vấn đề luận thực tiễn, NXB Giáo dục 16 Trần Thị Tuyết Oanh, Phạm Khắc Chƣơng, Trần Văn Diện, Lê Tràng Định, Phạm Viết Vƣợng (2008), Giáo dục học - Tập II, NXB Đại học Sư phạm 17 Nguyễn Ngọc Quang (1999), Những khái niệm luận quản Giáo dục, Trường cán QLGD - ĐT Trung ương 18 Quốc hội nƣớc cộng hoà XHCN Việt Nam (2005), Luật Giáo dục, NXB Chính trị Quốc gia, Nội 19 Quốc hội nƣớc cộng hoà XNCN Việt Nam (2006), Luật Công nghệ Thông tin 20 Sở Giáo dục Đào tạo Nội, Chiến lược phát triển GD&ĐT Nội giai đoạn 2010 - 2020 21 Ngô Quang Sơn (2011), Thiết kế sử dụng hiệu giáo án điện tử môi trường học tập ĐPT, Tài liệu giảng Cao học QLGD, Nội 22 Thái Duy Tuyên (2001) Giáo dục học đại, NXB ĐHQG Nội 23 Từ điển bách khoa Việt Nam - tập (2002), NXB Từ điển Bách Khoa Nội 24 Từ điển Tiếng Việt (1997), NXB Giáo dục Nội 25 Phạm Viết Vƣợng (2012), Giáo dục học, NXB Đại học Sư phạm 100 PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho CBQL trường THPT) Để có sở khoa học cho việc đề xuất số biện pháp quản ứng dụng CNTT DH trường THPT huyện Ba Vì, thành phố Nội Xin quý Thầy (Cô) vui lòng trả lời câu hỏi cách dùng dấu (X) tích vào ô trống phù hợp viết vào chỗ trống câu hỏi mở Câu 1: Xin quý Thầy (Cô) cho biết mức độ cần thiết việc ứng dụng CNTT DH trường THPT: A Rất cần thiết □ B Cần thiết .□ C Không cần thiết □ Câu 2: Xin quý Thầy (Cô) cho biết cán GV trường mà Thầy (Cô) quản ứng dụng CNTT DH nào? A Soạn giáo án máy vi tính ………………………… … □ B Sử dụng máy chiếu đa để DH trình chiếu PowerPoint □ C Ý kiến khác (nếu có) ……………………………………………… Câu 3: Xin quý Thầy (Cô) cho biết GV trường mà Thầy (Cô) quản lý, thường xuyên sử dụng phần mềm DH nhất: A Microsoft Office ……………………… …………………….……… □ B Microsoft PowerPoint ………………………… …….……… ……….□ C Macromedia Flash …………………… …………….……………… .□ D Các phần mềm DH khác: …………………………………… Câu 4: Xin quý Thầy (Cô) cho biết việc quản xây dựng sử dụng phòng học ĐPT trường mình: A Làm quy trình xây dựng, có nội quy sử dụng phân công người phụ trách □ B Làm quy trình xây dựng, có nội quy sử dụng .□ C Làm quy trình xây dựng, phân công người phụ trách □ 101 Câu 5: Xin quý Thầy (Cô) cho biết mức độ cần thiết phải biết cách sử dụng phần mềm DH A Rất cần thiết ……………………………………………….… … □ B Cần thiết ……………….…………………….….…… …… □ C.Không cần thiết … …………………………….………… ……… .□ Câu 6: Xin quý Thầy (Cô) cho biết dạy thao giảng, hội giảng GV trường mà Thầy (Cô) quản thường: A Sử dụng TBDH truyền thống ………….… .…… ………….… □ B Sử dụng máy chiếu đa ……………….……….…….………… .□ C Ý kiến khác (nếu có) ………………………………….….……….… □ Câu 7: Theo quý Thầy (Cô) ứng dụng CNTT DH là: A GV soạn giáo án máy vi tính ………… ……….….… □ B Sử dụng máy chiếu để trình chiếu kiến thức học …… □ C Ý kiến khác (nếu có): ………………………………… ……… Câu 8: Xin quý Thầy (Cô) đánh giá mức độ sử dụng máy chiếu đa cán GV DH A Rất nhiều GV thường xuyên sử dụng ……………………….… □ B Chỉ thấy số GV sử dụng dạy thao giảng … □ C Chỉ có GV thi GV dạy giỏi sử dụng .……….… .□ Câu 9: Xin quý Thầy (Cô) cho biết nhà trường tổ chức tập huấn ứng dụng CNTT DH, hướng dẫn GV thiết kế sử dụng giáo án DH tích cực có ứng dụng CNTT chưa? A Chưa hướng dẫn ……… .…… …….… ………… □ B Đã hướng dẫn cho số GV ……….….……………… □ C Ý kiến khác (nếu có): ……………………………………………… 102 Câu 10: Theo quý Thầy (Cô) mức độ cần thiết việc sử dụng hình thức ứng dụng CNTT DH sau: TT Các hình thức ứng dụng Rất cần CNTT DH thiết Cần thiết Không cần DH GADHTC có ứng dụng CNTT Khai thác thông tin qua mạng Internet phục vụ DH Tổ chức học tập, tìm hiểu kiến thức qua mạng Internet DH phòng học đa năng, sử dụng phần mềm DH Kiểm tra, đánh giá HS thông qua việc ứng dụng CNTT Xin trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp quý Thầy (Cô)! Chúc quý Thầy (Cô) sức khỏe thành đạt! 103 thiết PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho đội ngũ GV trường THPT) Để có sở khoa học cho việc đề xuất số biện pháp quản ứng dụng CNTT DH trường THPT huyện Ba Vì, thành phố Nội Xin quý Thầy (Cô) vui lòng trả lời câu hỏi cách dùng dấu (X) tích vào ô trống phù hợp viết vào chỗ trống câu hỏi mở: Câu 1: Xin quý Thầy (Cô) cho biết mức độ cần thiết việc ứng dụng CNTT DH trường THPT A Rất cần thiết □ B Cần thiết .□ C Không cần thiết □ Câu 2: Xin quý Thầy (Cô) cho biết cán GV nhà trường ứng dụng CNTT DH nào? A Soạn giáo án máy vi tính ………………… …………….…….… □ B Sử dụng máy chiếu đa để DH trình chiếu PowerPoint □ C Ý kiến khác (nếu có) …………………………………………… Câu 3: Xin quý Thầy (Cô) cho biết trình DH, quý Thầy (Cô) thường xuyên sử dụng phần mềm DH nhất: A Microsoft Office ………………………… ……………………… … □ B Microsoft PowerPoint ……………………… ………….………… □ C Macromedia Flash .………………………………….…………….… □ D Các phần mềm ứng dụng khác: ……………………………….…………… Câu 4: Xin quý Thầy (Cô) cho biết mức độ cần thiết phải biết sử dụng phần mềm DH: A Rất cần thiết ……………………………… ……………… … □ B Cần thiết ……………….……………………… …… ……… □ C Không cần thiết … ………………………… ….………… … □ 104 Câu 5: Xin quý Thầy (Cô) cho biết Thầy (Cô) tập huấn CNTT phần mềm DH, ứng dụng CNTT DH, hướng dẫn thiết kế sử dụng giáo án DH tích cực có ứng dụng CNTT chưa? A Chưa tập huấn hướng dẫn ………………….… □ B Đã hướng dẫn … ………………….….…… …… □ C Ý kiến khác (nếu có): …………………………………… .……….… Câu 6: Xin quý Thầy (Cô) cho biết dạy thao giảng, hội giảng mình, quý Thầy (Cô) đã: A Sử dụng TBDH truyền thống …………… .…… …… … □ B Sử dụng máy chiếu đa …………………….…………………… .□ C Ý kiến khác (nếu có) ………………….…………… ……………… □ Câu 7: Xin quý Thầy (Cô) cho biết mức độ thường xuyên sử dụng phòng học đa Thầy (Cô) DH? A Chưa ………………………………… ……………… .… □ B Trong dạy thực tập ….………………….……… ……….… □ C Thỉnh thoảng sử dụng thấy thật cần thiết……… ……… □ D Thường xuyên sử dụng…………………………… ……… .… □ Câu 8: Xin quý Thầy (Cô) cho biết trình soạn giảng GADHTC, có vướng mắc CNTT Thầy (Cô) có CBQL hỗ trợ không ? A Chưa hỗ trợ ………………….… □ B Đã hỗ trợ … …………….……….…… … … □ C Ý kiến khác (nếu có): …………………………………………… .…… 105 Câu 9: Theo quý Thầy (Cô) mức độ cần thiết việc sử dụng hình thức ứng dụng CNTT DH sau: Các hình thức ứng dụng TT CNTT DH Rất Cần thiết cần thiết Không cần thiết DH GADHTC có ứng dụng CNTT Khai thác thông tin qua mạng Internet phục vụ DH Tổ chức học tập, tìm hiểu kiến thức qua mạng Internet DH phòng học đa năng, sử dụng phần mềm DH Kiểm tra, đánh giá HS thông qua việc ứng dụng CNTT Xin trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp quý Thầy (Cô)! Chúc quý Thầy (Cô) sức khỏe thành đạt! 106 PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho đối tượng HS THPT) Để chất lượng dạy thầy cô giáo nhà trường ngày nâng cao Các em vui lòng trả lời câu hỏi cách dùng dấu (X) tích vào ô trống phù hợp viết vào chỗ trống câu hỏi mở: Thông qua dạy môn: …… ….Tiết: thứ: … ngày… tháng năm… Tại lớp: ……… Trường THPT……………………………………………… Câu 1: Theo em nội dung kiến thức trọng tâm tiết học là: ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Câu 2: Em so sánh mức độ hiểu em tiết học với tiết học môn học trước đó: A Hiểu ……………………………………… .………… … □ B Không hiểu ………………………………………… .… □ C Vẫn ……………………………………… …………… .…… □ Câu 3: Trong học điều để lại cho em nhiều ấn tượng A Phong cách giảng dạy thầy cô …………………………… … □ B Hiệu ứng âm hình ảnh …………………………… .□ C Ý kiến khác ……………………………………………………… □ Câu 4: Theo em, thầy cô dạy với tốc độ là: A Hơi nhanh ………………………………………………… □ B Hơi chậm ………………………………………………………… □ C Vừa phải …………………………………………………………… □ Câu 5: Nếu lựa chọn, em sẽ: A Mong muốn học tất học máy chiếu đa … □ B Các thầy cô dạy miễn em hiểu ……… □ C Ý kiến khác (nếu có): ……………………………………………………… Cảm ơn nhiệt tình hợp tác em! Chúc em mạnh khỏe đạt thành tích cao học tập! 107 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO NGHIỆM (Dành cho đối tượng CBQL GV trường THPT) Với mục đích khảo nghiệm, xin Thầy (Cô) cho biết ý kiến tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản ứng dụng CNTT DH trường THPT huyện Ba Vì, thành phố Nội mà tác giả đề xuất cách đánh dấu (X) vào ô lựa chọn mà Thầy (Cô) cho phù hợp Tính cần thiết TT Tên biện pháp Rất Cần Không Rất Khả Không cần thiết cần khả thi thiết thi thiết Nâng cao nhận thức cho CBQL, GV tầm quan trọng việc ứng dụng CNTT DH Hình thành nhận thức cho CBQL, GV giáo án DH tích cực có ứng dụng CNTT GADHTC điện tử Tổ chức bồi dưỡng cho CBQL, GV trường THPT kiến thức, kỹ tin học bản, xây dựng kế hoạch tạo nguồn nhân lực CNTT cho nhà trường Xây dựng quy trình thiết kế Tính khả thi sử dụng hiệu giáo án DH tích cực có ứng dụng CNTT 108 khả thi Tăng cường đầu tư mua sắm TBDH đại, xây dựng phòng học ĐPT để ứng dụng hiệu CNTT DH Chỉ đạo nâng cao khả sử dụng số phần mềm ứng dụng CNTT DH cho GV Tăng cường khả khai thác sử dụng Internet nhằm nâng cao chất lượng dạy học Tăng cường kiểm tra đánh giá kết ứng dụng CNTT DH GV Chỉ đạo ứng dụng CNTT công tác kiểm tra, đánh giá kết học tập HS Xin trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp quý Thầy (Cô)! Chúc quý Thầy (Cô) sức khỏe thành đạt! 10 ... sở lý luận quản lý ứng dụng công nghệ thông tin dạy học trường Trung học phổ thông Chƣơng 2: Thực trạng quản lý ứng dụng công nghệ thông tin dạy học trường trung học phổ thông huyện Ba Vì, thành. .. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC Ở CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 31 2.1 Khái quát huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 31 2.1.1 Điều kiện... dụng CNTT vào công tác giảng dạy quản lý giáo dục tác giả lưa chon nghiên cứu đề tài : "Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin dạy học trƣờng Trung học phổ thông huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội giai
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trường trung học phổ thông huyện ba vì, thành phố hà nội trong giai đoạn hiện nay , Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trường trung học phổ thông huyện ba vì, thành phố hà nội trong giai đoạn hiện nay , Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trường trung học phổ thông huyện ba vì, thành phố hà nội trong giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay