Quản lý thiết bị dạy nghề tại trường cao đẳng nghề trong bối cảnh hiện nay

132 99 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 13:17

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN NGỌC TÁM QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY NGHỀ TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC MÃ SỐ: 60 14 05 HÀ NỘI - 2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN NGỌC TÁM QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY NGHỀ TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC MÃ SỐ: 60 14 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Đặng Quốc Bảo HÀ NỘI - 2013 LỜI CẢM ƠN Sau hai năm (2011-2013) học tập nghiên cứu, hoàn thành chƣơng trình khoá học Thạc sĩ chuyên ngành Quản giáo dục hoàn thành luận văn "Quản thiết bị dạy nghề trường cao đẳng nghề bối cảnh nay" trƣờng Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội Tôi xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Đặng Quốc Bảo, ngƣời thầy trực tiếp hƣớng dẫn phƣơng pháp nghiên cứu khoa học, ân cần bảo, tận tình giúp đỡ suốt trình làm luận văn Với tình cảm lòng biết ơn chân thành, xin đƣợc gửi lời cảm ơn đến Quý thầy, cô trƣờng Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tận tình giảng dạy, dẫn cho suốt khóa học Xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Tổng cục Dạy nghề đồng nghiệp Tổng cục Dạy nghề, nơi công tác khuyến khích tạo điều kiện cho trình học tập Chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên Trƣờng cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội cộng tác, giúp đỡ cung cấp thông tin giúp hoàn chỉnh luận văn Chân thành cảm ơn bạn lớp Cao học Quản giáo dục 1, K11 trao đổi, thảo luận, chia sẻ vấn đề quan tâm, hỗ trợ suốt trình học tập nghiên cứu Do điều kiện nghiên cứu hạn chế, luận văn không tránh khỏi thiếu sót, mong đƣợc thông cảm, giúp đỡ tiếp tục nhận đƣợc dẫn đóng góp ý kiến Quý thầy, cô đồng nghiệp Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng 12 năm 2013 Tác giả Nguyễn NgocTá c m DANH MUC CHƢƢVIẾT TẮT CBGV Cán giáo viên CBQL Cán quản CĐN Cao đẳng nghề CNH Công nghiêp hóa p CNV Công nhân viên CSVC Cơ sởvâṭchất DACUM (Develop A V Curriculum) Đ ILO (International T Labour Organization) K G N D N G V D N H Đ H H S H S S P ̀ nghề sinh h o Hiêṇ viên đaị hóa Tổ chức lao ƣ t H động quốc tế n a ọc Kỹ g o sin p p h nghề G Học sinh i ODA (Official Development Assistance) h p o p trơ p phat triển chinh thƣƣc QLGD h d Quản giáo dục â ụ SPKT n c Sƣ phạm kỹ thuật tí c h n g h ề n g h i ê pp Đ a G i o TBCN Tƣ ban chủ nghia TBDH Thiết bi dp aỵ hoc p v i ê n TBDN Thiết bị dạy nghề TCN Trung cấp nghề d y THCS Trung học sở THPT Hỗ T r u n g h o c p p h ô ̉ t h ô n g W T O ( W o r l d Trade Organization) Tổ chức thƣơng mại Thế giới XHCN Xã hội chủ nghĩa MỤC LỤC Lời cảm ơn……………………………………………………………… i Danh muc chƣ p ƣ viết tắt………………………………………………… ii Mục lục…………………………………………………………………… iii Danh muc pcác bảng, sơ đồ biểu đồ vii MỞ ĐẦU………………………………………………………………… CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY NGHỀ TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ………………………… 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu……………………………………… 1.1.1 Trên giới……………………………………………………… 1.1.2 Ở Việt Nam………………………………………………………… 1.2 Khái niệm công cụ đề tài……………………………………… 1.2.1 Quản lý, quản giáo dục, quản nhà trƣờng…………………… 1.2.2 Nhà trƣờng, trƣờng dạy nghề…………………………………… 15 1.2.3 Thiết bị dạy học, thiết bị dạy nghề……………………………… 1.3 Vai trò thiết bị dạy nghề (nhằm thực thi chƣơng trình)… 1.4 22 Đặc điểm yêu cầu thiết bị dạy nghề…………………………… 1.4.1 24 Đặc điểm thiết bị dạy nghề……………………………………… 24 1.4.2 Yêu cầu thiết bị dạy nghề………………………………………… 25 1.5 Nội dung quản thiết bị dạy nghề trƣờng dạy nghề……… 25 1.5.1 Kế hoạch hoá việc mua sắm, sử dụng, bảo quản thiết bị dạy nghề 26 1.5.2 Tổ chức thực kế hoạch TBDN đƣợc đề 26 1.5.3 Chỉ đạo, đôn đốc việc thực kế hoạch đề 27 1.5.4 Kiểm tra, đánh giá hiệu tác động kế hoạch đề 27 1.5.5 Đào tạo bồi dƣỡng cán quản TBDN……………………… 28 1.5.6 Nguồn lực đảm bảo cho thiết bị dạy nghề 29 1.6 Đánh giá hiệu sử dụng TBDN………………………………… 29 1.7 Những yếu tố tác động đến quản thiết bị dạy nghề bối cảnh nay…………………………………………………………… 32 1.7.1 Bối cảnh mới……………………………………………………… 32 1.7.2 Bối cảnh đòi hỏi có phong cách dạy học mới, phong cách quản …………………………………………………………… 35 Tiểu kết chƣơng 1……………………………………………………… 35 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY NGHỀ TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ………………… ……………… 43 2.1 Trƣờng cao đẳng nghề hệ thống giáo dục quốc dân Việt nam 37 2.1.1 Hệ thống giáo dục quốc dân 38 2.1.2 Hệ thống dạy nghề……………………………………………… 40 2.1.3 Trƣờng Cao đẳng nghề Hệ thống giáo dục quốc dân……… 42 2.2 Khái quát phát triển hệ thống dạy nghề trƣờng dạy nghề…… 43 2.3 Phân tích thực trạng thiết bị dạy nghề trƣờng cao đẳng nghề 54 2.3.1 Thực trạng nguồn lực đầu tƣ TBDN ở Trƣờng cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội……………………………………………………………… 55 2.3.2 Thực trạng mức độ đáp ứng số lƣợng, chủng loại, chất lƣợng TBDN so với yêu cầu đào tạo………………………………… 56 2.3.3 Thực trạng khai thác sử dụng TBDN…………………………… 58 2.3.4 Thực trạng bảo quản TBDN……………………………………… 60 2.4 Phân tích thực trạng quản thiết bị dạy nghề qua khảo sát Trƣờng cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội………………………………………… 60 2.4.1 Thực trạng quản TBDN………………….…………………… 61 2.4.2 Thực trạng tổ chức máy quản TBDN…………………… 61 2.4.3 Thực trạng đội ngũ cán quản TBDN………………… 63 2.5 Đánh giá chung hiệu công tác quản TBDN……………… 65 2.5.1 Kết điều tra khảo sát thực tế 66 2.5.2 Những mặt dã làm đƣợc 69 2.5.3 Một số hạn chế nguyên nhân hạn chế 70 Tiểu kết chƣơng 71 CHƢƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ C DẠY NGHỀ TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TRONGBỐI N H H I Ệ N N A Y … … … … … … … … … … … … … …………………… 73 3.1 Định hƣớng phát triển trƣờng cao đẳng nghề theo đƣờng lối phát triển Đảng đến 73 2020……………………………………… 74 3.2 Nguyên tắc xác lập giải 74 pháp…………………………………… 3.2.1 Nguyên tắc tính kế 75 thừa phát triển 3.2.2 Nguyên tắc phù 75 hợp đa dạng……………………………… 3.2.3 Nguyên tắc 75 tính mục đích………………………………………… 76 3.2.4 Nguyên tắc tính đồng 76 3.2.5 Nguyên tắc tính 77 thực tiễn 3.2.6 Nguyên tắc tính hiệu 3.3 Các giải 77 pháp tăng cƣờng quản TBDN………………………… 80 3.3.1 Nâng cao nhận thức tầm quan trọng thiết bị dạy nghề quản thiết bị dạy nghề cho lực lƣợng có trách nhiệm……… 3.3.2 Hoàn thiện hệ thống văn quy định hoạt động quản thiết bị dạy nghề……………………………………………… 3.3.3 Cải tiến công tác kế hoạch bao quát toàn diện khâu đầu tƣ mua sắm, sử dụng, bảo quản, tái trang bị………… ………………… 82 3.3.4 Đào tạo bồi dƣỡng nhân viên chuyên nghiệp có đủ lực phụ % % G P % % 3 % G P 3 2 % % % % 2 G P % % G P 6 % % G P % % định t biện pháp 7% quản T B cé n g 78 % % G P % é 16 % % C ăn vào bảng kết kiểm chứng tính cần thiết giải pháp ta s TBDN a có tính u cần thiết : cần thiết Chỉ có 6% T hông qua ý kiến trƣng cầu cán quản Trƣờ ng, chúng cho K ế t c thấy ó rằng: 78% + n 16% = h 94 % ậ ý n kiến x ý kiến khẳng giải pháp cần thiết B ả n g q u ả k i ể m c h ứ n g T v ề t i ƣ n h k h ả t h i c ủ a g i ả i p h a ƣ p T ổ n g S S 2 GP4 30 26 87% 10% 3% GP5 30 24 80% 17% 3% GP6 30 25 83% 10% 7% TB cộng 83% 12% 5% Căn vào bảng kết kiểm chứng tính khả thi giải pháp ta có nhận xét sau: 83% + 12% = 95 % ý kiến khẳng định biện pháp quản TBDN có tính khả thi khả thi Chỉ có 5% ý kiến cho giải pháp khả thi Biểu đồ 3.2 Tính cần thiết tính khả thi các giải pháp Qua biểu đồ tính cần thiết khả thi giải pháp quản TBDN, có thể kết luận tƣơng quan đồng thuận chặt chẽ, biện pháp quản TBDN đề tài phù hợp thống nhất, biện pháp đƣợc đánh giá cần thiết ở mức độ có mức độ khả thi tƣơng ứng Tiểu kết chƣơng 108 Trong trình quản đạo công tác quản TBDN, ngƣời quản phải tìm hiểu phát yếu tố tích cực để phát huy, hạn chế yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng quản lý, đồng thời nghiên cứu tìm giải pháp thích hợp để quản tốt Có quản tốt công tác TBDN giáo viên quản đƣợc hoạt động học HSSV thông qua kiểm tra, đánh giá kết học tập HSSV nhận đƣợc thông tin phản hồi công tác quản TBDN từ đề giải pháp phù hợp quản TBDN Từ kết thu đƣợc qua khảo sát, kết hợp với sở đề xuất giải pháp, tác giả khẳng định giải pháp đề xuất có thể áp dụng vào quản TBDN nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo ở trƣờng cao đẳng nghề Tuy nhiên, giải pháp cần đƣợc tiến hành đồng tạo đƣợc sức mạnh tổng thể góp phần nâng cao chất lƣợng quản TBDN cách có hiệu Trong trình thực tuỳ thuộc vào điều kiện tình hình thực tế ở trƣờng giai đoạn định Ngƣời quản cần phải sử dụng giải pháp cách linh hoạt để phát huy tối đa hiệu giải pháp 109 110 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Để nâng cao chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu CNH, HĐH đất nƣớc, công tác quản TBDN đào tạo nghề đóng vai trò quan trọng việc hình thành phát triển lực, trình độ ngƣời lao động Măc dù p năm qua trƣờng cao đẳng nghề nƣớc có nhƣƣng thay đổi công tác quản TBDN Nhƣng, công tác quản TBDN bất cập, chƣa tiến hành thƣờng xuyên đồng để phát triển kịp thời phụ hợp với bối canh hiêṇ Đề tài đƣa đƣợc giải pháp quản công tác TBDN Trƣờng cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội, giải pháp có thể áp dụng cho tất Trƣờng cao đẳng nghề nƣớc bối cảnh Đề tài khẳng định đƣơc tính cần thiết tính khả thi điều kiện cụ thể Trƣờng cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội thông qua giải pháp nêu Thƣc hiêṇ đồng bô,p triệt để giải pháp công tác quản TBDN ở Trƣờng cao đẳng nghề nƣớc góp phần nâng cao chất lƣợng dạy nghề, phù hợp yêu cầu thƣc tế Khuyến nghị 2.1 Đối với các Bộ, Ngành trung ƣơng Cần phải thƣờng xuyên rà soát, hoàn thiện hệ thống văn pháp quy quản TBDN cho phù hợp với điều kiện cụ thể giai đoạn phát triển, giai đoạn hội nhập quốc tế, phục vụ chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực đến 2020 111 Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ CBGV nhằm không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn quản TBDN, lực sƣ phạm, tạo khả tiếp cận với phƣơng pháp dạy nghề tiên tiến giới khai thác sử dụng TBDN tiên tiến đại phù hợp với ngành nghề Tăng cƣờng hợp tác quốc tế, có nhiều chế huy động nguồn lực nhằm đại hoá TBDN Tạo hành lang pháp để trƣờng có thể tìm kiếm đối tác hợp tác với quốc tế để tăng cƣờng đầu tƣ TBDN Hàng năm nên tổ chức tổng kết công tác quản TBDN để công tác ngày phục vụ tốt cho nghiệp dạy nghề 2.2 Đối với các Trƣờng cao đẳng nghề Nâng cao lực cho đội ngũ giáo viên sử dụng, bảo quản TBDN Có chế độ khuyến khích vật chất tinh thần cho giáo viên, cán thực tốt công tác quản TBDN Hoàn thiện số quy định, quy chế, chế tài công tác quản TBDN Tiếp tục đào tạo, bồi dƣỡng CBGV ở nƣớc nƣớc kể dài hạn ngắn hạn để khai thác TBDN cách hiệu Xây dựng, hoàn thiện phòng chuyên môn theo dõi quản TBDN Mở rộng mối quan hệ, liên doanh liên kết với tổ chức nƣớc, nƣớc để tranh thủ nguồn tài trợ chia sẻ trách nhiệm tài với doanh nghiệp sử dụng nguồn nhân lực Trƣờng đào tạo Tiếp tục mở rộng chế góp vốn đầu tƣ TBDN, số ngành nghề mang tính xã hội cao 112 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tên tác giảtrong nước Báo cáo k ết tự kiểm điṇ h chất lƣơng daỵ nghề (2013), tƣ liêụ Trƣờng CĐN CĐ HN Báo cáo tình hình sở vật chất TBDN (2013), tƣ liêụ Trƣờng CĐN CĐ Hà Nội Đặng Quốc Bảo (1997), "Một số khái niệm quản giáo dục Trƣờng Cán Quản giáo dục Trung ƣơng 1", Phát triển giáo dục Đặng Quốc Bảo (2005 - 2010) Chuyên đề: Phát triển nguồn nhân lực- Phát triển người Nguyễn Văn Bình (1999), Khoa học tổ chức quản - Một số vấn đề luận thực tiễn, NXB Thống kê, Hà Nội Nguyễn Quốc Chí - Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2004), Cơ sở khoa học quản lý, tập giảng cho học viên cao học Nguyễn Quốc Chí - Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2010), Đại cương khoa học quản Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Đức Chính, (2009), Tập giảng - Chất lượng kiểm định chất lượng giáo dục Khoa Sƣ phạm - Đại học Quốc gia Hà Nội 113 Đảng Cộng sản Việt Nam, (2000), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 10.Nguyễn Minh Đạo, (1997), Cơ sở khoa học quản Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 11.Trần Khánh Đức (2009), Tập giảng-Sự phát triển quan điểm giáo dục đại Trƣờng Đại học giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 12.Phạm Minh Hạc (1996), Mười năm đổi giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nội 13.Đặng Xuân Hải Tập giảng, (2010), Quản thay đổi giáo dục Trƣờng Đại học giáo dục- Đại học Quốc gia Hà Nội 14.Hồ Chí Minh, Bàn công tác giáo dục, NXB Sự thật, Hà Nội, 1972 15.Nguyễn Thị Phƣơng Hoa, (2009), Tập giảng- Lí luận dạy học đại Trƣờng Đại học giáo dục- Đại học Quốc gia Hà Nội 16.Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2004), Giáo trình Khoa học quản lý, Hà Nội 17.Lê Ngọc Hùng Xã hội học giáo dục NXB Đại học quốc gia, 2008 18.Trần Kiểm (2002), Khoa học quản nhà trường phổ thông, Nhà in Trung tâm thƣơng mại, Hà Nội 19.Trần Kiểm (2004), Khoa học quản giáo dục Một số vấn đề luận thực tiễn, Nxb Giáo dục, Hà Nội 20.Nguyễn Văn Lê (1998), Khoa học quản nhà trường, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh 21.Nguyễn Thị Mỹ Lộc, (2009), Tập giảng- Lí luận dạy học đại Trƣờng Đại học giáo dục- Đại học Quốc gia Hà Nội 114 22.Luật Giáo dục Tập giảng- Lí luận dạy học đại Trƣờng Đại học giáo dục- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009 23.Hà Thế Ngữ - Đặng Vũ Hoạt (1998), Giáo dục học, tập 1, Nxb Giáo dục, Hà Nội 24.Nguyễn Ngọc Quang, Những vấn đề luận Quản giáo dục, Trƣờng Cán Quản giáo dục Trung ƣơng 25.Đỗ Hoàng Toàn (1995), thuyết quản lý, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội Tên tác giảngười nước 26.Jacques Delors, (1996), Giáo dục cho ngày mai Tạp chí ngƣời đƣa tin, UNESCO, số4 27.Kônđacốp MI., (1984), Cơ sở lí luận khoa học quản giáo dục, Trƣờng Cán Quản giáo dục Trung ƣơng 1, Hà Nội 28.Mac C., (1960), Tư bản, Quyển I, Tập Nxb Sự thật, Hà Nội 29.Srem (2009), Điều hành hoạt động trường học , Tài liệu dùng cho CBQL trƣờng phổ thông NXB Hà Nội 115 116 P hụ l ụ c s ố PHIẾU TRƢNG CẤUÝKIẾN Để góp phần nâng cao hiệu công tác quản thiết bị dạy nghề, phục vụ hoạt động đào tạo nhà trƣờng nay, xin anh/ chị vui lòng cho biết ý kiến cá nhân cac vấn đề nêu dƣới cach đanh dấu (X) vào ô trống thich hơp điền vao chỗ trống anh (chị) có ý kiến khác: Câu 1: Anh (chị) có nhận xét vấn đề chủng loại thiết bị dạy nghề phục vụ hoạt động đào tạo Trƣờng nay: Đủ Tạm đủ Thiếu Câu 2: Anh (chị) có nhận xét vấn đề số lƣợng thiết bị dạy nghề phục vụ hoạt động đào tạo Trƣờng nay: Đủ Tạm đủ Thiếu Câu 3: Anh (chị) có nhận xét vấn đề chất lƣợng thiết bị d ạy nghề phục vụ hoạt động đào tạo Trƣờng nay: Tốt Khá Trung binh Yếu Câu 4: Anh (chị) có nhận xét khai thác sử dụng thiết bi dp aỵ nghề phục vụ hoạt động đào tạo Trƣờng nay: Tốt Khá Trung bình Yếu Câu 5: Anh (chị) có nhận xét vấn đề bảo quản thiết bi dp aỵ nghề phục vụ hoạt động đào tạo Trƣờng nay: Tốt Khá Trung bình 117 Yếu Câu 6: Theo anh (chị) đanh giá, nhƣƣng nguyên nhân n đƣa đến biếu trên? Thƣờng xuyên sử dụng TBDN giảng Cảm thấy vất vả, phức tạp sử dụng TBDN Phối kết hơp giƣƣa cac đơn vi rong trƣờng thuận lợi Cảm thấy chƣa thành thạo sử dụng TBDN Đƣợc tổ chức hƣớng dẫn sử dụng TBDN Thƣờng xuyên bàn đến TBDN sinh hoạt chuyên môn TBDN đƣợc bảo dƣỡng, bảo trì thƣờng xuyên quy định Có đủ sổ sách ghi chép theo dõi TBDN TBDN thƣờng xuyên tốt, cần sử dụng 10.Ngoài theo anh (chị) có nguyên nhân nao khac? Anh/ Chị vui lòng cho biết: Họ tên: Đơn vi cp ông tac Chƣƣc vu Xin chân thành cám ơn sƣ hơp p tác anh/ chị 118 P hụ l ụ c s ố PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN Về việc đánh giá tính cần thiết tính khả thi giải pháp quản TBDN Để có thể đánh giá tính cần thiết tính khả thi giải pháp quản nhằm nâng cao hiệu sử dụng TBDN Trƣờng cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội, xin anh/ chị vui lòng đánh giá cách đánh dấu (x) vào cột thích hợp: Tính cần thiết S T T Rất cần Các giải pháp quản TBDN thiết Cần Ít Rất thiết cần khả thi thiết Nâng cao nhận thức tầm quan trọng thiết bị dạy nghề quản thiết bị dạy nghề cho lực lƣợng có trách nhiệm Hoàn thiện hệ thống văn quy định hoạt động quản thiết bị dạy nghề Cải tiến công tác kế hoạch bao quát toàn diện khâu đầu tƣ mua sắm, sử dụng, bảo quản, tái trang bị Đào tạo bồi dƣỡng nhân viên chuyên nghiệp có đủ lực phụ trách thiết bị Khai th¸c c¸c nguån vèn ®Ó mua s¾m, hiÖn ®¹i ho¸ TBDH Phát động phong trào tự làm thiết bị dạy nghề cán bộ, giảng viên, sinh viên 119 Tính khả thi Khả thi Ít khả thi Xin chân thành cảm ơn! 120 ... cỏc gii phỏp qun lý TBDN ti trng cao ng ngh phự hp vi bi cnh hin nc ta Nhim vu nghiờn cu Nghiờn cu lý lun v qun lý TBDN ti trng cao ng ngh; Tỡm hiờu thc trng quan lý TBDN ti trng cao ng ngh; Nghiờn... c trỡnh by chng: Chng 1: C s lý lun v qun lý TBDN ti trng cao ng ngh; Chng 2: Thc trng qun lý TBDN trng cao ng ngh; Chng 3: Gii phỏp tng cng qun lý TBDN ti trng cao ng ngh bi cnh hin 13 CHNG... xut cỏc gii phỏp qun lý TBDN phự hp ti trng cao ng ngh; úng gúp thờm lý lun qun lý TBDN ti trng cao ng ngh 8.2 Y ngha thc tiờn 12 Kt qu nghiờn cu cú thờ ng dng cỏc trng cao ng ngh trờn c nc;
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý thiết bị dạy nghề tại trường cao đẳng nghề trong bối cảnh hiện nay , Quản lý thiết bị dạy nghề tại trường cao đẳng nghề trong bối cảnh hiện nay , Quản lý thiết bị dạy nghề tại trường cao đẳng nghề trong bối cảnh hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay