Quản lý thiết bị dạy học tại các trường trung học cơ sở quận bắc từ liêm, hà nội đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

126 104 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 13:17

ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC LÊ THỊ THU HẰNG QUẢN THIẾT BỊ DẠY HỌC TẠI CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC SỞ QUẬN BẮC TỪ LIÊM, NỘI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC NỘI - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC LÊ THỊ THU HẰNG QUẢN THIẾT BỊ DẠY HỌC TẠI CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC SỞ QUẬN BẮC TỪ LIÊM, NỘI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN GIÁO DỤC MÃ SỐ: 60 14 01 14 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Thị Tuyết Oanh NỘI - 2015 LỜI CẢM ƠN Lời xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS TS Trần Thị Tuyết Oanh người dành thời gian quý báu để tận tình hướng dẫn, bảo định hướng cho suốt thời gian hoàn thành luận văn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới thầy giáo Khoa Quản giáo dục trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Nội truyền đạt cho kiến thức, kinh nghiệm quý báu suốt thời gian học tập trường Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới đồng nghiệp trường THCS quận Bắc Từ Liêm - Nội tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ cho suốt trình học tập thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn bạn bè gia đình, người thân yêu luôn bên khuyến khích, động viên ủng hộ học tập sống Do thời gian hạn nên luận văn tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận đóng góp ý kiến thầy giáo, bạn bè, quý vị quan tâm tới vấn đề để luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Nội, tháng 11 năm 2015 Học viên Lê Thị Thu Hằng i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết đầy đủ Viết tắt CB Cán CBQL Cán quản CNTT Công nghệ thông tin CNXH Chủ nghĩa xã hội CSVC sở vật chất ĐMPPDH Đổi phương pháp dạy học GAĐT Giáo án điện tử GD&ĐT Giáo dục đào tạo GV Giáo viên HĐH Hiện đại hóa HS Học sinh KHKT Khoa học kĩ thuật NSNN Ngân sách nhà nước NV Nhân viên PHBM Phòng học môn PPDH Phương pháp dạy học QLGD Quản giáo dục TBDH Thiết bị dạy học THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông ii MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Danh mục viết tắt ii Mục lục ii i Danh mục bảng vi Danh mục biểu đồ .ii v Danh mục đồ iii v MỞ ĐẦU Chƣơng 1: SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN THIẾT BỊ DẠY HỌC TẠI CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC SỞ ĐÁP Ƣ́NG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DUC 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.2 Một số khái niệm đề tài 12 1.2.1 Quản 12 1.2.2 Quản giáo dục 14 1.2.3 Quản nhà trường 15 1.2.4 Thiết bị dạy học 16 1.2.5 Quản thiết bị dạy học 18 1.3 Thiết bị dạy học trƣờng THCS 19 1.3.1 Vai trò thiết bị dạy học trình dạy học 19 1.3.2 Một số yêu cầu TBDH trường THCS 20 1.4 Quản thiết bị dạy học trƣờng Trung học sở đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục 22 1.4.1 Chức nhiệm vụ hiệu trưởng trường Trung học sở quản thiết bị dạy học 22 1.4.2 Nội dung quản TBDH trường THCS 25 1.4.3 Yêu cầu đổi giáo dục đặt cho quản TBDH 30 1.4.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản TBDH trường phổ thông 32 Kết luận chƣơng 33 iii Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN THIẾT BỊ DẠY HỌC TẠI CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC SỞ QUẬN BẮC TỪ LIÊM, NỘI 34 2.1 Khái quát kinh tế xã hội giáo dục THCS quận Bắc Từ Liêm, Nội 34 2.1.1 Khái quát kinh tế - xã hội 34 2.1.2 Vài nét đặc điểm giáo dục quận Bắc Từ Liêm, Nội 37 2.1.3 Giáo dục THCS quận Bắc Từ Liêm, Nội 38 2.2 Thực trạng TBDH quản sử dụng TBDH trƣờng THCS quận Bắc Từ Liêm, Nội 43 2.2.1 Thực trạng TBDH trường THCS quận Bắc Từ Liêm, Nội 43 2.2.2 Thực trạng quản TBDH trường THCS 47 2.3 Đánh giá chung 59 2.3.1 Các mặt mạnh 59 2.3.2 Tồn 59 2.3.3 Nguyên nhân thực trạng 60 Kết luận chƣơng 62 Chƣơng 3: BIỆN PHÁP QUẢN SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC TẠI CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC SỞ QUẬN BẮC TỪ LIÊM, NỘI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY 63 3.1 Định hƣớng nguyên tắc đề xuất biện pháp 63 3.1.1 Định hướng cho việc đề xuất biện pháp 63 3.1.2 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 65 3.2 Các biện pháp quản thiết bị dạy học 66 3.2.1 Biện pháp 1: Bồi dưỡng nhận thức cho cán quản giáo viên vai trò tác dụng thiết bị dạy học trước yêu cầu đổi giáo dục 66 iv KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Trong quản nhà trường quản sử dụng thiết bị dạy học nhiệm vụ quan trọng cần thiết Để đào tạo đội ngũ GV HS sử dụng tốt TBDH việc đổi phương pháp nâng cao chất lượng dạy học, yêu cầu cần thiết ngành giáo dục đòi hỏi CBQL trường phải xác định rõ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ Hướng nhiệm vụ trọng tâm vào việc quản TBDH Phạm vi nghiên cứu đề tài dựa sở cụ thể hoá nội dung định hướng chiến lược phát triển giáo dục đào tạo thời kì CNH, HĐH đất nước mối quan hệ biện chứng yếu tố Quản giáo dục, quản nhà trường, quản hoạt động dạy học, quản sở vật chất để nâng cao chất lượng dạy học Biện pháp quản lý, trang bị, bảo quản sử dụng thiết bị dạy học trường THCS, vai trò CBQL, vai trò công tác quản GV HS, tính tất yếu công việc việc đổi phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học GV HS trường THCS, thông qua biện pháp quản Hiệu trưởng Kết nghiên cứu đề tài đóng góp phần vào công tác ứng dụng lí luận khoa học quản giáo dục vào quản thiết bị dạy học trường THCS, giúp cho đội ngũ cán quản mà trước hết Hiệu trưởng thêm sở luận biện pháp quản việc trang bị, bảo quản, sử dụng thiết bị dạy học trường THCS đáp ứng yêu cầu đổi phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học Trong năm gần đây, nghiệp giáo dục đào tạo nói chung cấp THCS nói riêng Quận nâng lên, tỉ lệ HS xet tốt nghiệp, thi đỗ vào lớp 10 THPT tương đối ổn định chưa đáp ứng kịp với tốc độ phát triển chung địa phương đất nước Để đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục đào tạo địa phương phải nâng cao chất lượng dạy học, 93 ĐMPPDH trường THCS Trong việc quản nâng cao hiệu thiết bị dạy học vai trò lớn Qua nghiên cứu thực trạng cho thấy, công tác quản Hiệu trưởng mặc dù nhiều cố gắng việc trang bị, bảo quản sử dụng thiết bị dạy học cho phù hợp với điều kiện CSVC nhà trường thực tế trường nhiều hạn chế, lúng túng khâu tổ chức, điều hành Trên sở phân tích lí luận thực tiễn, cho phép luận văn đề xuất biện pháp sau: Biện pháp 1: Bồi dưỡng nhận thức cho CBQL GV vai trò tác dụng thiết bị dạy học trước yêu cầu đổi giáo dục Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch trang bị, bảo quản sử dụng thiết bị dạy học trước bước vào năm học Biện pháp : Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ bảo quản, sử dụng thiết bị dạy học cho giáo viên môn nhân viên phụ trách thiết bị dạy học Biện pháp 4: Đầu thiết bị dạy học để triển khai dạy học theo phòng học môn Biện pháp 5: Phát động phong trào tự làm thiết bị dạy học truyền thống đơn giản sưu tầm thiết bị dạy học nhà trường Biện pháp 6: Tăng cường kiểm tra, đánh giá việc trang bị, bảo quản sử dụng thiết bị dạy học nhà trường Qua nghiên cứu thân, so sánh đối chiếu lí luận thực tiễn vấn đề, qua tìm hiểu thực trạng trường THCS quận Bắc Từ Liêm, Nội đề tài đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu quản thiết bị dạy học trường THCS quận Bắc Từ Liêm, Nội đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục khẳng định qua kết khảo sát mang tính cần thiết khả thi 94 Khuyến nghị 2.1 Đối với Sở Giáo dục Đào tạo - Cần hướng dẫn, đạo địa phương cung ứng TBDH kịp thời để nhà trường kế hoạch tập huấn nghiệp vụ sử dụng cho GV dịp hè cùng lúc với việc tập huấn thực nội dung chương trình ĐMPPDH - Hằng năm nguồn kinh phí cấp địa phương cho TBDH nên quy định rõ tỉ lệ dùng để bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ quản lí TBDH - Tiếp tục đổi kiểm tra đánh giá (kiểm tra, thi), cần đưa kết quản lý, sử dụng TBDH vào nội dung kiểm tra đánh giá theo tỉ lệ đủ lớn - Cần tăng cường kinh phí đầu cho CSVC nói chung TBDH nói riêng phù hợp với quy mô giáo dục đào tạo - Tổ chức thường xuyên, kịp thời lớp đào tạo, bồi dưỡng, kĩ thực hành, bảo quản, sử dụng TBDH cho GV viên chức làm công tác TBDH trường Nâng cao kĩ tin học cho CBQL, GV để ứng dụng hiệu CNTT truyền thông hoạt động dạy học quản nhà trường - Ban hành danh mục TBDH tiêu chuẩn chất lượng TBDH, biên soạn phát hành rộng rãi tài liệu hướng dẫn kĩ thuật sử dụng loại hình TBDH 2.2 Đối với công ty sản xuất TBDH - Cần sản xuất TBDH đạt tiêu chuẩn, đảm bảo tính khoa học, tính xác, tính thẩm mĩ, tính sư phạm, giá thành hợp lí độ bền cao - Sản xuất TBDH đồng thời với việc phát hành tài liệu (sách, băng, đĩa ) hướng dẫn sử dụng, khai thác TBDH - Thường xuyên liên hệ mật thiết với nhà trường để nắm bắt đầy đủ thông tin phản hồi TBDH trình sử dụng để điều chỉnh, bổ sung kịp thời TBDH khách hàng nhu cầu 95 2.3 Đối với phòng GD&ĐT - Khi cấp phát TBDH cho nhà trường không nên cấp trường mà nên vào điều kiện sử dụng, nghiệp vụ sử dụng GV nhà trường để cấp phát cho phù hợp - Tăng cường công tác tham mưu, đạo, xây dựng quy hoạch tổng thể đội ngũ GV môn đảm bảo đủ số lượng, cân đối cấu, trình độ đạt chuẩn chuẩn ngày cao - Tổ chức cho CBQL trường tham quan học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường tổ chức bồi dưỡng chuyên đề chuyên đề đổi công tác quản lý, ĐMPPDH, sử dụng đồ dùng TBDH - Tăng cường công tác tra, kiểm tra, hoạt động giảng dạy sử dụng TBDH trường học - chế khuyến khích động viên, bồi dưỡng thoả đáng GV giỏi, xây dựng, nhân điển hình tiên tiến - Tăng cường tổ chức chuyên đề hội thảo sâu trao đổi kinh nghiệm quản sử dụng TBDH trình dạy học 2.4 Đối với Hiệu trưởng trường THCS - Thường xuyên tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, quyền, Phòng GD&ĐT với hội phụ huynh HS việc xây dựng sở vật chất, đầu TBDH theo phương thức "Nhà nước nhân dân làm" Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục phối kết hợp chặt chẽ gia đình - nhà trường - xã hội công tác giáo dục HS - Quản nhà trường cách toàn diện, đặc biệt quan tâm tới quản việc trang bị, bảo quản sử dụng TBDH Vận dụng biện pháp quản TBDH việc trang bị bảo quản sử dụng TBDH linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế đơn vị 96 - Tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập, giao lưu, học hỏi, tham quan; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Tích cực ứng dụng tri thức khoa học quản giáo dục, công nghệ thông tin kiểm nghiệm thực tế lí luận trình quản nhằm góp phần đổi phương pháp dạy học nâng cao chất lượng dạy học 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng (2012), Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 Hội nghị lần thứ sáu khóa XI Bộ Giáo dục Đào tạo, Điều lệ trường phổ thông, Nội 2011 Bộ Giáo dục đào Đào tạo, Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS, ban hành kèm theo Thông số 12/2009/TTBGDĐT ngày 12/5/2009 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Đặng Quốc Bảo (2002), Tổ chức quản lí: Từ cách tiếp cận, Tập giảng Nguyễn Quốc Chí - Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2010), Đại cương khoa học quản lí Nxb Đại học Quốc gia Nội Nguyễn Hữu Chí (1996), "Suy nghĩ dạy học lấy HS làm trung tâm", Nghiên cứu giáo dục sở khoa học quản (1997), Nxb Chính trị Quốc gia, Nội Danh nhân Hồ Chí Minh, Nhà xuất Lao động Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Tƣ (2000), "Về công tác tự làm TBDH", Nghiên cứu giáo dục 10 Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Tƣ (2002), "Một số ý kiến công tác thiết bị trường học Thực trạng - Nguyên nhân - Giải pháp", Phát triển giáo dục 11 Trần Khánh Đức (2009), Giáo dục phát triển nguồn nhân lực kỉ XXI Nxb Giáo dục Việt Nam, Nội 12 Đặng Xuân Hải - Nguyễn Sỹ Thƣ (2012), Quảngiáo dục, quản nhà trường bối cảnh thay đổi Nxb Giáo dục Việt Nam 13 Phạm Minh Hạc (1986), Một số vấn đề QLGD khoa học GD Nxb Giáo dục, Nội 14 Phạm Minh Hạc (1996), Mười năm đổi giáo dục Nxb Giáo dục, Nội 98 15 Trần Kiểm (2000), Khoa học quản lí nhà trường phổ thông, Nxb Giáo dục 16 M.I Kônđacốp (1984), sở lí luận khoa học quản giáo dục, Trường Cán Quảngiáo dục Trung ương 1, Nội 17 Luật giáo dục (2005), Nxb Chính trị Quốc gia, Nội 18 Thế Ngữ - Đặng Vũ Hoạt (1998), Giáo dục học, Tập Nxb Giáo dục, Nội 19 Hoàng Đức Nhuận Cải tiến TBDH nhằm ĐMPPDH trường phổ thông TTKHGD 20 Những sở lí luận dạy học, tập 1,2 (1995 - 1997), Nxb Giáo dục, Nội 21 Trần Thị Tuyết Oanh (2007), Giáo dục học (tập1), Nxb Đại học Sư phạm, Nội 22 Phòng Giáo dục Đào tạo quận Bắc Từ Liêm, Báo cáo tổng kết năm học từ năm 2012 đến năm 2014 23 Nguyễn Ngọc Quang (2005), Những vấn đề lí luận QuảnGiáo dục, Trường cán Quảngiáo dục Trung ương 24 Trần Doãn Quới (2000), Vai trò thiết bị giáo dục xét quan điểm triết học vật lịch sử, TTKHGD (Số 81), (tr 25-28) 25 Vũ Trọng Rỹ (1997), Một số vấn đề lí luận phương tiện dạy học, Tài liệu dùng cho học viên cao học, Viện Khoa học Giáo dục, Nội 26 Ngô Quang Sơn (2005), Vai trò thiết bị giáo dục việc đánh giá hiệu sử dụng thiết bị giáo dục trình dạy học tích cực, Thông tin quảngiáo dục số năm 2005 27 Ngô Quang Sơn (2005), Một số biện pháp quản lí nhằm nâng cao hiệu sử dụng thiết bị giáo dục, ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông TTGDTX Trung tâm học tập cộng đồng", Đề tài khoa học cấp Bộ 99 28 Từ điển Tiếng Việt thông dụng (1997) Nxb Giáo dục 29 Văn kiện Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Trung ương khoá IX (2002) Nxb Chính trị Quốc gia Nội 30 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI (2011), Đảng Cộng sản Việt Nam Nxb Chính trị Quốc gia, Nội 31.Phạm Viết Vƣợng (2008), Giáo dục học Nxb Đại học Sư phạm, Nội 100 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN V/v đánh giá thực trạng công tác quản thiết bị giáo dục trƣờng THCS địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Nội (Dành cho CBQL, GV) Họ tên: Nam, nữ Tuổi Chức vụ: Nơi công tác Năm tốt nghiệp Hệ Thâm niên ngành giáo dục Để sở khoa học thực tiễn nhằm đề xuất biện pháp quản TBDH, xin ông (bà) vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau cách đánh dấu (X) vào ô trống tương ứng mà ông (bà) cho phù hợp Theo ông (bà) thực trạng quản việc trang bị thiết bị dạy học trường THCS qua số nội dung sau đánh giá mức độ nào? MỨC ĐỘ TT NỘI DUNG Tốt BT Chƣa tốt Kiểm tra, giám sát tiếp nhận TBDH đảm bảo số lượng chất lượng Tổ chức phong trào thi thiết kế, tự làm TBDH Huy động nguồn xã hội hoá để tăng cường TBDH Thực kiểm kê, TBDH theo quy định 101 Theo ông (bà) thực trạng quản việc sử dụng TBDH trường THCS qua số nội dung sau đánh giá mức độ nào? MỨC ĐỘ TT NỘI DUNG Tốt BT Chƣa tốt Xây dựng nội qui sử dụng TBDH Lập báo cáo việc sử dụng TBDH môn học Chỉ đạo tổ chuyên môn sử dụng TBDH phù hợp với yêu cầu chương trình học Bố trí dạy hợp để đảm bảo đủ TBDH cho tiết dạy Tổ chức dự đánh giá học sử dụng TBDH Theo ông (bà) thực trạng quản việc bồi dưỡng kỹ sử dụng TBDH trường THCS qua số nội dung sau đánh giá mức độ nào? MỨC ĐỘ TT NỘI DUNG Tốt BT Chƣa tốt Tổ chức dự học tập giáo viên kinh nghiệm sử dụng TBDH Tổ chức trao đổi kinh nghiệm sử dụng TBDH theo môn học Lựa chọn bố trí giáo viên tập huấn sử dụng TBDH Tổ chức tự bồi dưỡng thông qua tài liệu hướng dẫn sử dụng TBDH 102 Theo ông (bà) thực trạng quản việc bảo quản TBDH trường THCS qua số nội dung sau đánh giá mức độ nào? MỨC ĐỘ TT NỘI DUNG Tốt BT Chƣa tốt Xây dựng nội qui bảo dưỡng, sửa chữa TBDH Chỉ đạo thực qui trình bảo quản, bảo dưỡng TBDH theo định kỳ Chỉ đạo việc xếp bảo quản thiết bị dạy học sau tiết học Kiểm tra việc xếp, lưu giữ TBDH theo danh mục cho khoa học, dễ tìm dễ lấy Lập báo cáo định kỳ tình trạng thiết bị dạy học Xin chân thành cám ơn hợp tác ông (bà) ! 103 PHỤ LỤC 2: PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho CBQL GV trường THCS) Họ tên: Nam, nữ Tuổi Chức vụ: Nơi công tác Năm tốt nghiệp Hệ Thâm niên ngành giáo dục Để sở khoa học cho biện pháp quản TBDH trường THCS, xin ông (bà) vui lòng cho biết ý kiến mức độ cần thiết khả thi biện pháp quản đề xuất cách đánh dấu (x) vào ô tương ứng mà ông (bà) cho thích hợp Tính cần thiết: - Mức độ 1: Rất cần thiết khả thi : điểm - Mức độ 2: Cần thiết khả thi : điểm - Mức độ 3: Ít cần thiết khả thi : điểm - Mức độ 4: Không cần thiết không khả thi: điểm Mức độ cần thiết TT Tên biện pháp Biện pháp 1: Bồi dưỡng nhận thức cho CBQL GV vai trò tác dụng TBDH trước yêu cầu đổi giáo dục Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch trang bị, bảo quản sử dụng TBDH trước bước vào năm học 104  X Thứ bậc Biện pháp : Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ bảo quản, sử dụng TBDH cho giáo viên môn nhân viên phụ trách TBDH Biện pháp 4: Đầu TBDH để triển khai dạy học theo phòng học môn Biện pháp 5: Phát động phong trào tự làm TBDH truyền thống đơn giản sưu tầm TBDH nhà trường Biện pháp 6: Tăng cường kiểm tra, đánh giá việc trang bị, bảo quản sử dụng thiết bị dạy học nhà trường 105 Tính khả thi: - Mức độ 1: Rất cần thiết khả thi : điểm - Mức độ 2: Cần thiết khả thi : điểm - Mức độ 3: Ít cần thiết khả thi : điểm - Mức độ 4: Không cần thiết không khả thi: điểm TT Tên biện pháp Biện pháp 1: Bồi dưỡng nhận thức cho CBQL GV vai trò tác dụng TBDH trước yêu cầu đổi giáo dục Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch trang bị, bảo quản sử dụng TBDH trước bước vào năm học B i ệ n p h p : Tổ c h ứ c b i d ỡ n g n g h i ệp v ụ b ảo q u ản , s d ụ n g TBDH cho giáo viên môn n h ân v i ên p h ụ t r ách T B D H B i ện p h áp : Đ ầu t T B D H đ ể t ri ển k h d y h ọ c t h eo p h ò n g học môn B i ện p h áp : Ph t đ ộ n g p h o n g t r o t ự l m T B D H t r u yề n t h ố n g đ n g i ả n v s ưu t ầ m T B D H t ro n g n h t r ờn g Biện pháp 6: Tăng cường kiểm tra, đánh giá việc trang bị, bảo quản sử dụng thiết bị dạy học nhà trường Mức độ khả thi  Thứ Y bậc Xin chân thành cám ơn hợp tác ông (bà) ! 106 ...1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC LÊ THỊ THU HẰNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY HỌC TẠI CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN BẮC TỪ LIÊM, HÀ NỘI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY LUẬN... pháp quản lý sử dụng thiết bị dạy học trường Trung học sở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đap ứng yêu cầu đổi mới giao dục CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY HỌC TẠI CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ... 1: Cơ sở lý luận quản lý thiết bị dạy học trường Trung học sở đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo duc̣ Chƣơng 2: Thực trạng quản lý thiết bị dạy học trường Trung học sở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý thiết bị dạy học tại các trường trung học cơ sở quận bắc từ liêm, hà nội đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay , Quản lý thiết bị dạy học tại các trường trung học cơ sở quận bắc từ liêm, hà nội đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay , Quản lý thiết bị dạy học tại các trường trung học cơ sở quận bắc từ liêm, hà nội đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay