Vấn đề chuyển đổi hình thức giữa công ty đối nhân và công ty đối vốn theo pháp luật việt nam

108 110 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 13:17

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT Lấ NGC HUYN VN CHUYN I HèNH THC GIA CễNG TY I NHN V CễNG TY I VN THEO PHP LUT VIT NAM LUN VN THC S LUT HC H NI - 2015 I HC QUC GIA H NI KHOA LUT Lấ NGC HUYN VN CHUYN I HèNH THC GIA CễNG TY I NHN V CễNG TY I VN THEO PHP LUT VIT NAM Chuyờn ngnh : Lut kinh t Mó s : 60 38 01 07 LUN VN THC S LUT HC Ngi hng dn khoa hc: TS V Th Hng Võn H NI - 2015 Lời cam đoan Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu, ví dụ trích dẫn luận văn đảm bảo độ tin cậy, xác trung thực Những kết luận khoa học luận văn ch-a đ-ợc công bố công trình khác Tác giả luận văn Lê Ngọc Huyền MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc t vit tt M U C h n g : M T S V N L í L U N C H U NG V CHUYN I I HèN VN 1.1 1.1 Ch H TH Khỏi quỏt C chung v trỏc Cễ cụng ty i h NG nhõn v nhi cụng ty i m ca TY V PH 1.1.1 Khỏi cụn nim, c g ty im v i phõn loi nhõ cụng ty n, 81.1.2 cụn I Khỏi nim, g ty HèN c im i H v hỡnh TH thc ca 14 C cụng ty i 1.2 GI nhõn v Khỏ A cụng i Cễ 10 lun NG t v TY y chu P LU T CH UY N yn I NH i N hỡn i h V thc Cễ NG TY v gia cụn n g ty i nhõn v 16 n i c hỡnh thc ụ gia cụng hỡn n ty i h g nhõn v th cụng ty c t gi y a i cụn yn i g v ty i n v i 1.2.3 Cỏc n trng n hp h 1chuyn õ i hỡnh n 2thc gia cụng ty v 2i nhõn v C c K ụ h nc n ỏ ụ g i cn g n t y i ct hy m u y i 1618 n 2 v 20 1.3 Phỏp lut v chuyn i hỡnh thc gia cụng ty i nhõn v 26 c c ụ ụ n n g g t t y y i i v v n n 1.3.1 Khỏi nim v c im 26 1.3.2 Ni dung ca phỏp lut v chuyn i hỡnh thc gia cụng ty 28 i n h õ 1.3.3 V trớ, vai trũ ca phỏp lut v chuyn i hỡnh thc gia cụng 29 ty i nhõn v cụng ty i 1.3.4 Lc s phỏt trin ca phỏp lut Vit Nam v chuyn 30 i hỡnh thc gia cụng ty i nhõn v cụng ty i Chng 2: THC TRNG PHP LUT VIT NAM HIN HNH 37 V CHUYN I HèNH THC GIA CễNG TY I NHN V CễNG TY I VN 2.1 Cỏc quy nh ca phỏp lut Vit Nam hin hnh v chuyn 37 i hỡnh thc gia cụng ty i nhõn v cụng ty i 2.1.1 Mt s quy nh chung v hỡnh thc cụng ty v chuyn i 37 hỡnh thc cụng ty 2.1.2 Nhng quy nh c th Lut Doanh nghip 2014 liờn 40 quan ti chuyn i hỡnh thc gia cụng ty i nhõn v cụng ty i 2.2 Mt s bt cp, hn ch ca phỏp lut Vit Nam hin hnh 50 liờn quan ti chuyn i hỡnh thc gia cụng ty i nhõn v cụng ty i v nguyờn nhõn ca nhng bt cp, hn ch 2.2.1 Mt s bt cp, hn ch ca phỏp lut Vit Nam hin hnh 51 liờn quan ti chuyn i hỡnh thc gia cụng ty i nhõn v cụng ty i 2.2.2 Nguyờn nhõn ca nhng bt cp, hn ch Chng 3: MT S GII PHP NHM HON THIN PHP LUT 61 68 V NNG CAO HIU QU THC THI QUY NH V CHUYN I HèNH THC GIA CễNG TY I NHN V CễNG TY I VN 3.1 Gii phỏp hon thin phỏp lut 68 3.1.1 Mt s nh hng hon thin phỏp lut 68 3.1.2 Mt s gii phỏp c th, b sung quy nh ca phỏp lut v 74 chuyn i hỡnh thc gia cụng ty i nhõn v cụng ty i 3.2 Gii phỏp nõng cao hiu qu thc thi quy nh ca phỏp lut 84 3.2.1 Gii phỏp tuyờn truyn, giỏo dc phỏp lut 84 3.2.2 i mi, nõng cao cht lng i ng cỏn b, cụng chc 86 thuc cụng tỏc ng kớ doanh nghip 3.2.3 Tp hp, h thng húa li quy nh phỏp lut 3.2.4 Cn tng cng hot ng gii thớch lut, kin to ỏn l 87 88 3.2.5 Tũa ỏn cn cú gii phỏp gii quyt tranh chp linh hot hn 90 3.2.6 Cn rỳt gn thi gian gii quyt yờu cu ng kớ doanh nghip 91 v ng kớ chuyn i hỡnh thc cụng ty KT LUN DANH MC TI LIU THAM KHO 93 95 DANH MC CC T VIT TT BLDS : B lut Dõn s BLTM : B lut Thng mi DNTN : Doanh nghip t nhõn TNHH : Trỏch nhim hu hn Cụng ty c chuyn i vụ hiu s b thu hi giy chng nhn ng kớ kinh doanh v cụng ty b chuyn i s khụi phc li ng kớ kinh doanh ban u Cụng ty cú th tin hnh chuyn i li nu khụng cũn thuc cỏc trng hp ti khon iu ny 3.2 GII PHP NNG CAO HIU QU THC THI QUY NH CA PHP LUT Song song vi vic hon thin cỏc quy nh ca phỏp lut v chuyn i hỡnh thc gia cụng ty i nhõn v cụng ty i vn, cn a cỏc gii phỏp phự hp nhm nõng cao hiu qu thc thi cỏc quy nh ú trờn thc t 3.2.1 Gii phỏp tuyờn truyn, giỏo duc phỏp lut Nh nc ta l nh nc phỏp quyn, cỏc cỏ nhõn, th, t chc v c quan cụng quyn u phi tuõn theo phỏp lut Do ú hiu bit v phỏp lut l quyn v nghia v ca mi cỏ nhõn Hin nay, tuyờn truyn, giỏo dc phỏp lut luụn l mt nhng gii phỏp hng u v c ỏp dng khụng ch mt linh vc phỏp lut c th m cú th núi l hu ht cỏc linh vc phỏp lut Tuyờn truyn, giỏo dc phỏp lut cú th ỏp dng mt cỏch rng rói, ti mi i tng xó hi v khụng hn ch v thi gian i vi chuyn i hỡnh thc gia cụng ty i nhõn v i vn, gii phỏp tuyờn truyn, giỏo dc cú th ỏp dng i vi mt nhúm i tng c th, ú l nhng cỏ nhõn, c quan, t chc ang hot ng, nghiờn cu v phỏp lut núi chung v v cụng ty núi riờng: Ly vớ d vi cỏc cỏ nhõn l cỏc nh u t: Bt c nh u t no mun tham gia vo hot ng kinh doanh cn phi cú nhng hiu bit c bn v phỏp lut kinh doanh thng mi, ú h cn c ph bin, o to v bi dng kin thc phỏp lut chuyờn ngnh cng nh nhng ngnh lut liờn quan cú cỏi nhỡn a chiu hn, sõu sc hn v ngnh ngh ca 91 mỡnh, ng thi cú th t m bo quyn v li ớch hp phỏp ca mỡnh Hc v nghiờn cu cỏc quy nh v chuyn i hỡnh thc cụng ty núi chung, chuyn i hỡnh thc gia cụng ty i nhõn v cụng ty i núi riờng giỳp cho cỏc nh u t hiu c bn cht ca hot ng chuyn i, hiu c quyn v li ớch ca mỡnh chuyn i cụng ty v bo v c mỡnh cú tranh chp xy Nh vy, cú kin thc phỏp lut tng th v lut kinh t nờn l mt nhng yờu cu t i vi mi cỏ nhõn hot ng linh vc ny Vy thỡ hot ng tuyờn truyn, ph bin phỏp lut cn c thc hin mt cỏch cú k hoch v ng b: Th nht, nờn xõy dng nhng mụ hỡnh phũng t phỏp lut, hot ng vi mc ớch vỡ cng ng (hot ng phi li nhun) Cỏc phũng t ny s h tr bt c i tng no cú nhu cu tỡm hiu v phỏp lut hay cú cn c t Thc t hin nay, mụ hỡnh ny cng ang rt ph bin v thc s hot ng cú hiu qu Th hai, nh nc nờn khuyn khớch thnh lp cng nh h tr cỏc c s o to Lut v cỏc trung tõm o to, bi dng kin thc v k nng nghiờn cu phỏp lut (cỏc trung tõm chuyờn sõu v phỏp lut v cụng ty) Hc v nghiờn cu phỏp lut mt cỏch h thng thụng qua giỏo dc phỏp lut luụn c xem l phng thc tt nht v bn vng nht Th ba, nờn cú nhng hot ng tuyờn truyn, ph bin phỏp lut mt cỏch thng xuyờn, hng n mi i tng thay vỡ ch hng n mt hay mt s i tng c th bi l hiu bit v phỏp lut luụn luụn l cn thit Phỏp lut v chuyn i hỡnh thc gia cụng ty i nhõn v cụng ty i ch l mt b phn nh nhng khụng th ph nhn vai trũ v tm quan trng ca nú chnh th phỏp lut v cụng ty Do vy tuyờn truyn v ph bin phỏp lut v chuyn i hỡnh thc gia cụng ty i nhõn v cụng ty i l gii phỏp cú tớnh nh hng v bn vng nht 92 3.2.2 i mi, nõng cao cht lng i ng cỏn b, cụng chc thuc cụng tỏc ng ki doanh nghiờp i mi, nõng cao cht lng i ng cỏn b, cụng chc thuc cụng tỏc ng kớ doanh nghip l mt nhng gii phỏp cn thit vic nõng cao hiu qu thi hnh cỏc quy nh phỏp lut v chuyn i hỡnh thc cụng ty núi chung, chuyn i hỡnh thc gia cụng ty i nhõn v cụng ty i núi riờng i ng cỏn b, cụng chc lm cụng tỏc ng kớ doanh nghip l ngi trc tip ỏp dng v thi hnh cỏc quy nh v ng kớ doanh nghip cng nh t chc li doanh nghip, ng thi cng l mt kờnh t phỏp lut cho cỏc nh u t Cht lng v hiu qu hot ng ca i ng ny s cú tỏc ng khụng nh ti hot ng ca cỏc loi hỡnh doanh nghip hin L nhng ngi ỏp dng v thc thi phỏp lut, nờn trỡnh , nng lc v kin thc v phỏp lut ca i ng cỏn b, cụng chc thuc cụng tỏc ng kớ doanh nghip phi m bo ỏp ng c yờu cu cụng tỏc Thc t cho thy khụng ớt cỏc trng hp cỏc doanh nghip gp nhiu khú khn vic ng kớ doanh nghip hay chuyn i hỡnh thc cụng ty xut phỏt t nhng sai phm t phớa cỏn b ng kớ doanh nghip Do ú, cn la chn nhng cỏn b nng lc, kin thc hot ng cụng tỏc ng kớ doanh nghip; cú k hoch o to, bi dng chuyờn mụn cho i ng ny nõng cao hn na cht lng v hiu qu cụng tỏc Vi vic i mi, nõng cao cht lng i ng cỏn b, cụng chc thuc cụng tỏc ng kớ doanh nghip, hot ng thnh lp, ci t li doanh nghip, (trong ú cú hot ng chuyn i hỡnh thc gia cụng ty i nhõn v cụng ty i vn) cú th c din mt cỏch thụng sut v thng nht, giỳp cho cỏc doanh nghip ch ng hn quỏ trỡnh hot ng ng thi, vi i ng cỏn b, cụng chc l cụng tỏc ng kớ doanh nghip cú cht lng, h chớnh l nhng nh t phỏp lý hiu qu cho cỏc doanh nghip núi chung cú vng mc quỏ trỡnh t chc li doanh 93 nghip hay cú nhng i vi h s, th tc ng kớ chuyn i hỡnh thc cụng ty v phỏp lut cú liờn quan 3.2.3 Tp hp, hờ thụng húa lai quy nh phỏp lut Tp hp, h thng húa li quy nh phỏp lut khụng phi l gii phỏp trc mt m cú th coi l gii phỏp lõu di v mang li hiu qu thc s tớch cc i vi vic thc thi cỏc quy nh ca phỏp lut núi chung Hin nay, vi mi mt ngnh lut cú rt nhiu cỏc bn lut c ban hnh, t B lut n Lut, Ngh nh, Thụng t to nờn mt h thng bn quy phm phỏp lut s i vi chuyn i hỡnh thc gia cụng ty i nhõn v cụng ty i vn, ch l mt nh, nhng ngoi quy nh Lut Doanh nghip, cũn cú cỏc quy nh cỏc ngh nh hng dn hay ri rỏc cỏc quy nh cú liờn quan mt s bn lut khỏc nghiờn cu c cỏc bn ny cng gp nhiu khú khn cha cú mt c s hay mt hỡnh thc h thng húa cỏc quy nh phỏp lut no Hin cú mt s website ó v ang tin hnh hp, h thng húa cỏc bn phỏp lut, nhiờn s lng bn cha thc s y , cng nh vic tra cu khụng hon ton phớ, gõy khụng ớt khú khn cho nhng ngi mun tra cu Do ú, cn thit phi cú s hp, h thng húa li cỏc quy nh ca phỏp lut núi chung u mi hp v h thng húa nờn trao cho mt c quan nh nc v vic tra cu nờn c hon ton phớ, to iu kin cho vic tra cu phỏp lut v ỏp dng phỏp lut c nhanh chúng v chớnh xỏc Thờm vo ú, vi vic Lut Doanh nghip 2014 va cú hiu lc thi hnh, tng li gn s cn cú nhiu cỏc bn hng dn thi hnh c th cỏc quy nh lut Vi vic ban hnh mi cỏc bn quy phm phỏp lut, cỏc c quan ban hnh cn ng thi h thng húa li cỏc bn c, cp nht cỏc bn mi mt cỏch kp thi tranh vic ỏp dng chng cheo cỏc bn mi v c nh hin 94 3.2.4 Cn tng cng hoat ng gii thich lut, kin tao ỏn lờ Cỏc quy phm phỏp lut c xõy dng trờn c s khỏi quỏt cỏc mụ hỡnh hnh vi ca cỏc ch th xó hi Tuy nhiờn, ni dung ca cỏc quy phm phỏp lut khụng phi lỳc no cng rừ rng, d hiu v hon ton sỏt hp vi tỡnh phỏt sinh cuc sng, ú lm phỏt sinh hot ng gii thớch phỏp lut Hot ng gii thớch phỏp lut nhm lm sỏng t ni dung, t tng ca cỏc quy phm phỏp lut cú nhn thc ỳng v thc hin ỳng v thng nht phỏp lut i vi cỏc quy nh v chuyn i hỡnh thc cụng ty núi chung v chuyn i hỡnh thc gia cụng ty i nhõn v cụng ty i núi riờng, nh ó phõn tớch u cũn nhiu hn ch, bt cp, dn ti vic hiu, ỏp dng trờn thc t cha chớnh xỏc v cha thng nht Mt nhng nguyờn nhõn dn ti nhng hn ch, bt cp ú l hot ng gii thớch phỏp lut cha c quan tõm ỳng mc Do vy, nõng cao hiu qu ỏp dng cng nh thi hnh cỏc quy nh ú trờn thc t cn tng cng hot ng gii thớch phỏp lut Quc hi l c quan nht cú quyn lp hin v lp phỏp õy l nguyờn tc Hin nh, th hin rừ chc nng c bn ca Quc hi L c quan quyn lc nh nc cao nht ca nc Cng hũa xó hi ch nghia Vit Nam, Quc hi cú thm quyn ban hnh nhng bn phỏp lut cú hiu lc phỏp lý cao nht, to c s cho ton b hot ng ca b mỏy nh nc tuõn theo nhng trỡnh t nht nh, m bo quyn lc l thng nht Theo quy nh ca phỏp lut, Quc hi quyt nh chng trỡnh xõy dng lut, phỏp lnh hng nm v ton khúa, y ban Thng v Quc hi ch o, phõn cụng son tho, kim tra v giỏm sỏt vic thc hin chng trỡnh xõy dng lut, phỏp lnh, Hi ng dõn tc v cỏc y ban ca Quc hi tham gia chnh lý, hon thin v thm tra cỏc d ỏn lut i biu Quc hi cú vai trũ c bit quan trng vic tho lun, thụng qua cỏc d ỏn lut 95 Nh vy, cú th thy Vit Nam hin nay, c ba c quan Lp phỏp, Hnh phỏp v T phỏp u cú hot ng gii thớch phỏp lut, nhiờn hot ng gii thớch phỏp lut ca c quan Hnh phỏp v T phỏp l ph bin v thng xuyờn hn c V phớa c quan hnh phỏp, hot ng gii thớch phỏp lut thụng qua vic ban hnh cỏc bn hng dn chi tit cỏc quy nh ca Lut hay Phỏp lnh Cú th thy ca c quan hnh phỏp ch yu gii thớch phỏp lut nhm tng kh nng ỏp dng phỏp lut trờn thc t iu ny dn n tỡnh trng lut, phỏp lnh c ban hnh nhng khụng cú hiu lc trc tip, cỏn b, ngnh ch Ngh nh hng dn ca Chớnh ph, cỏc c quan a phng, cỏc n v s nghip trc thuc B li ch thụng t hng dn ca B, c quan cp huyn li ch cụng hng dn ca c quan cp tnh, c th quyn li ca nhng ngi liờn quan b treo l lng khỏ lõu Vn bit hot ng gii thớch phỏp lut t phớa c quan hnh phỏp l quan trng, song li khụng m bo c nguyờn tc "Quyn lc nh nc l thng nht, cú s phõn cụng, phi hp, kim soỏt gia cỏc c quan nh nc vic thc hin cỏc quyn lp phỏp, hnh phỏp, t phỏp" [39, Khon iu 2]; trỏi vi c im "cỏc o lut úng vai trũ ch o h thng phỏp lut" ca nh nc phỏp quyn Do ú cn m bo cỏc o lut c ban hnh cú tớnh ỏp dng trc tip, v c quan hnh phỏp gii thớch phỏp lut thc s cn thit Ngc li, v phớa c quan t phỏp, hot ng gii thớch phỏp lut ch yu thụng qua cỏc Ngh quyt ca Hi ng thm phỏn, qua cỏc cụng ca Tũa ỏn nhõn dõn ti cao, hay cỏc ti liu tng kt cụng tỏc ngnh nhm mc ớch tng cng kh nng ỏp dng phỏp lut õy thc s l mt nhng kờnh tham kho phỏp lut hu hiu cn c tng cng, bi l so vi cỏc c quan nh nc khỏc, cỏch thnh lp v t chc Tũa ỏn cú s c lp vi i sng chớnh tr cao hn nờn Tũa ỏn vi t cỏch l trng ti s cú s gii thớch 96 phỏp lut cụng bng, hp lý hn c Vic gii quyt cỏc tranh chp liờn quan ti chuyn i hỡnh thc cụng ty núi chung, v chuyn i hỡnh thc gia cụng ty i nhõn v cụng ty i núi riờng ca Tũa ỏn cng ú m cú giỏ tr tham kho i vi hu ht cỏc cụng ty ang v s tin hnh hot ng chuyn i Tũa ỏn vi cỏc thm phỏn c o to chuyờn nghip v kinh nghim lõu nm linh vc cụng tỏc phỏp lut l c quan thớch hp nht i vi yờu cu gii thớch phỏp lut, bi l nhng quy phm phỏp lut cn cú s gii thớch l nhng quy phm khú hiu i vi nhng ngi bỡnh thng; mun lm rừ ni dung, t tng ca quy phm ú phi l nhng ngi cú chuyờn mụn v kinh nghim Tuy cỏc tranh chp liờn quan ti vic chuyn i hỡnh thc gia cụng ty i nhõn v cụng ty i ti Vit Nam khụng ph bin, song vi nhng hn ch bt cp hin ca phỏp lut, cựng vi s phỏt trin khụng ngng ca nn kinh t, thỡ s cũn khụng ớt nhng tranh chp xy quỏ trỡnh chuyn i cn c gii quyt Thờm vo ú, hot ng gii thớch phỏp lut ca Tũa ỏn thng phỏt sinh t mt v vic xy trờn thc t m cỏc quy phm phỏp lut trc ú cha quy nh hoc quy nh cha rừ, cha c th, v cỏc tranh chp liờn quan ti vic chuyn i hỡnh thc gia cụng ty i nhõn v cụng ty i khụng nm ngoi l Tũa ỏn chớnh l c quan thng xuyờn gp phi cỏc v vic ny, vy, Tũa ỏn nht thit phi cú chc nng gii thớch phỏp lut cỏc trng hp ny m bo quyn li v li ớch ca cỏc ch th cú liờn quan ti cỏc v vic ú 3.2.5 Tũa ỏn cn cú gii phỏp gii quyt tranh chp linh hoat hn Tranh chp liờn quan ti vic chuyn i hỡnh thc gia cụng ty i nhõn v cụng ty i ch yu phỏt sinh gia cụng ty vi bờn th ba, l cỏc thnh viờn cụng ty, cỏc ch n hay ngi lao ng cụng ty liờn quan 97 n quyn v li ớch ca bờn th ba cụng ty Cỏc tranh chp ny thng u cú th gii quyt bng ng t tng dõn s i vi trng hp chuyn i hỡnh thc gia cụng ty i nhõn v cụng ty i theo cn c ca phỏp lut, thỡ õy l ũi hi bt buc ca phỏp lut, ú cụng ty khụng phi ch th cú quyn ch ng vic chuyn i V ú hot ng chuyn i cú tỏc ng ti bờn th ba thỡ gii quyt thng cn c vo cỏc quy nh ca phỏp lut i vi trng hp chuyn i hỡnh thc gia cụng ty i nhõn v i da trờn c s s la chn ca ch s hu cụng ty, thỡ quyn c phn hi ca cỏc bờn th ba lỳc ny thc s cn c phỏp lut tụn trng, v õy cng l trng hp d xy tranh chp Trong trng ny, kt qu cui cựng ca hot ng chuyn i hỡnh thc cụng ty l (1) cụng ty c tin hnh hot ng chuyn i hỡnh thc, hoc (2) cụng ty khụng th tin hnh chuyn i v tip tc trỡ di hỡnh thc t chc ban u Nh vy, cựng vi vic hon thin cỏc quy nh phỏp lut v chuyn i hỡnh thc gia cụng ty i nhõn v i nh ó phõn tớch trờn, thỡ Tũa ỏn cn cú gii phỏp gii quyt tranh chp liờn quan ti ny mt cỏch linh hot, theo hng: + Khuyn khớch cỏc bờn tin hnh hũa gii thnh thay vỡ keo di thi gian t tng, gõy tn kem tin bc v cụng sc cho cỏc bờn; + Gii thớch v lm rừ cho cỏc bờn v quyn li v nghia v trc v sau cụng ty chuyn i, cỏc bờn cú th a nhng cõn nhc v la chn hp lý; + Cú th ỏp dng th tc t tng rỳt gn gii quyt tranh chp 3.2.6 Cn rỳt gn thi gian gii quyt yờu cu ng ki doanh nghiờp va ng ki chuyn i hỡnh thc cụng ty Vi nhu cu chuyn i hỡnh thc cụng ty núi chung v chuyn i hỡnh thc gia cụng ty i nhõn v i núi riờng ngy cng tng, thỡ 98 lng cụng vic ca c quan ng kớ kinh doanh cng theo ú tng lờn, dn ti kh nng vic gii quyt cu ng kớ doanh nghip v ng kớ chuyn i hỡnh thc cụng ty s khụng m bo ỳng thi hn lut nh Do vy, cn rỳt gn thi gian gii quyt yờu cu ng kớ doanh nghip v ng kớ chuyn i hỡnh thc cụng ty m bo c quyn v li ớch ca cỏc cụng ty, ng thi tit kim thi gian, tin bc khụng ch cho cỏc cụng ty m cho chớnh c quan ng kớ kinh doanh Tuy nhiờn, vic rỳt gn thi gian gii quyt phi m bo cht lng gii quyt cụng vic c m bo, to lũng tin cho cỏc nh u t hot ng sn xut v kinh doanh 99 KT LUN Trong bi cỏnh nn kinh t nc ta ang ngy mt phỏt trin mnh m, thỡ vic thnh lp mi cỏc doanh nghip, c bit l cỏc cụng ty cú ý nghia ht sc quan trng Cụng ty l nhõn t mi nhn thỳc y hot ng sn xut kinh doanh ca mt quc gia, cng nh l nn tng trỡ bn vng cho nn kinh t quc dõn c thnh lp bi ý ca mt hay nhiu thnh viờn, cụng ty tr thnh cụng c, phng tin giỳp cho cỏc thnh viờn tham gia vo quan h kinh doanh mt cỏch hp phỏp v ti a húa cỏc li ớch m cỏc thnh viờn t c Phỏp lut luụn bo v quyn thnh lp cỏc cụng ty mi, cng nh m bo quyn t nh ot ca cụng ty vic la chn hỡnh thc t chc cng nh chuyn i hỡnh thc t chc phự hp vi nhu cu, kh nng v quy mụ hot ng Phỏp lut hin ghi nhn a dng cỏc loi hỡnh cụng ty cng nh cho phep nhiu loi hỡnh cụng ty cú th chuyn i hỡnh thc sang loi hỡnh cụng ty khỏc Tuy nhiờn phỏp lut v doanh nghip ti Vit Nam hin cha thc s hon thin v cũn bc l nhng im hn ch, bt cp nht nh, t vic quy nh hỡnh thc cho cỏc cụng ty i nhõn v cụng ty i vn, n vic cha cho phep cỏc cụng ty i nhõn v i cú th t chuyn i hỡnh thc ln Vi vic nghiờn cu cỏc khỏi nim, c im ca cụng ty i nhõn, cụng ty i vn; phỏp lut chuyn i hỡnh thc gia cụng ty i nhõn v cụng ty i vn, cựng vi nhng tỏc ng, hu qu phỏp lý ca vic chuyn i hỡnh thc gia cụng ty i nhõn v cụng ty i vn, lun ó a cỏi nhỡn tng quỏt nht v chuyn i hỡnh thc gia cụng ty i nhõn v cụng ty i vn; phõn tớch c quy nh ca phỏp lut doanh nghip Vit Nam hin hnh v ch nhng bt cp, hn ch v nguyờn nhõn ca bt cp, 100 hn ch ca phỏp lut v chuyn i hỡnh thc gia cụng ty i nhõn v cụng ty i vn, qua ú úng gúp mt s kin ngh v gii phỏp nhm hon thin hn phỏp lut doanh nghip hin hnh liờn quan ti ti chuyn i hỡnh thc gia cụng ty i nhõn v cụng ty i Vi kt qu nghiờn cu sõu sc cỏc v chuyn i hỡnh thc gia cụng ty i nhõn v cụng ty i theo phỏp lut doanh nghip hin hnh ti Vit Nam, lun cng mong mun tr thnh mt ti liu tham kho cho cỏc i tng nghiờn cu v gúp phn hon thin hn phỏp lut doanh nghip núi chung ti Vit Nam 101 DANH MC TI LIU THAM KHO Nguyn Mnh Bỏch (2006), Cỏc cụng ty thng mi, Nxb Tng hp ng Nai, ng Nai B dõn lut Bc K (1931) B dõn lut Trung K (1936) B dõn lut Vit Nam Cng Hũa (1972) B lut Dõn s v Thng mi Thỏi Lan (1995), Nxb Chớnh tr quc gia, (2005), H Ni Chớnh ph (2000), Ngh nh s 03/2000/N-CP ngy 03/02/2000 hng dn thi hnh mt s iu ca Lut Doanh nghip 1999, H Ni Chớnh ph (2010), Ngh nh 102/2010/N-CP ngy 01/10/2010 hng dn chi tit thi hnh mt s iu ca lut doanh nghip 2005, H Ni Ngụ Huy Cng (2004), Hp ng thnh lp cụng ty Vit Nam, Lun ỏn tin si Lut hc, Vin Nghiờn cu Nh nc v Phỏp lut, H Ni Ngụ Huy Cng (2006), Gúp phn bn v ci cỏch phỏp lut Vit Nam hin nay, Nxb T phỏp, H Ni 10 Ngụ Huy Cng (2009), T ý phỏp lut Vit Nam, ti nghiờn cu c bit cp i hc quc gia H Ni, Khoa Lut - i hc quc gia H Ni, H Ni 11 Ngụ Huy Cng (2009), "Khỏi nim cụng ty hp danh ti Lut Doanh nghip nm 2005", www.vnclp.gov.vn 12 Ngụ Huy Cng (2010), "Vi bỡnh lun v phỏp lut doanh nghip t nhõn", Lut hc, (26), tr 24-33 13 Ngụ Huy Cng (2013), Giỏo trỡnh Lut Thng mi phn chung v thng nhõn, Nxb i hc Quc gia H Ni, H Ni 14 Ngụ Huy Cng (2013), Giỏo trỡnh Lut hp ng phn chung, Nxb i hc Quc gia H Ni, H Ni 102 15 Ngụ Huy Cng (2014), "D ỏn sa i Lut doanh nghip 2005: Bỡnh lun nhng phỏp lý ch yu", Nghiờn cu lp phỏp, (13), tr 21-29 16 Ngụ Huy Cng (2014), "Sa i Lut doanh nghip 2005: Phõn tớch, bỡnh lut v kin ngh", Nghiờn cu lp phỏp, (10), tr 25-33 17 Bựi Ngc Cng (2004), Mt s v quyn t kinh doanh phỏp lut Vit Nam hin hnh, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 18 ng Cng sn Vit Nam (2005), Ngh quyt s 49-NQ/TW ngy 02/6/2005 ca B Chớnh tr v Chin lc ci cỏch t phỏp n nm 2020, H Ni 19 Friedrich Kuebler & Juergen Simon (1992), My phỏp lut kinh t Cng hũa liờn bang c, Nxb Phỏp lý, H Ni 20 Khoa lut - i hc Quc gia H Ni (2005), Giỏo trỡnh Lut kinh t Vit Nam, Nxb i hc Quc gia H Ni, H Ni 21 Khoa Lut - Trng i hc Tng hp H Ni (1993), Giỏo trỡnh Lý lun chung v nh nc v phỏp lut, H Ni 22 Maurice Cozian, Alain Viandier (1989), T chc cụng ty, Tp 1, (do Nguyn Vn Bỡnh v Lờ Th dch t cun "Droit des Societes" (Litec 1988) v c hiu ớnh bi Nguyn Vn Tho), Vin Nghiờn cu Khoa hc phỏp lý - B T phỏp, H Ni 23 Maurice Cozian, Alain Viandier (1989), T chc cụng ty, Tp 2, (do Nguyn Vn Bỡnh v Lờ Th dch t cun "Droit des Societes" (Litec 1988) v c hiu ớnh bi Nguyn Vn Tho), Vin Nghiờn cu Khoa hc phỏp lý - B T phỏp, H Ni 24 V Vn Mu (1963), Vit Nam Dõn lut lc kho, B quc gia giỏo dc xut bn, Si gũn 25 V Vn Mu (1963), Vit Nam Dõn lut lc kho- quyn 2, ngha v v kh c, in ln th nht, b quc gia giỏo dc xut bn, Si Gũn 26 V Vn Mu (1970), C lut Vit Nam lc kho, Lut khoa i hc Si Gũn 27 Phm Duy Nghia (ch biờn) (2002), Giỏo trỡnh Lut thng mi Vit Nam, Nxb i hc Quc gia H Ni, H Ni 103 28 Phm Duy Nghia (2004), Chuyờn kho lut kinh t, Nxb i hc Quc gia H Ni, H Ni 29 Phm Duy Nghia (2006), Giỏo trỡnh Lut kinh t, 1, Nxb i hc Quc gia H Ni, H Ni 30 Nh Phỏp lut Vit - Phỏp (2005), B lut dõn s nc Cng hũa Phỏp, Nxb T phỏp, H Ni 31 Quc hi (1990), Lut Cụng ty, H Ni 32 Quc hi (1994), Lut Cụng ty (sa i, b sung), H Ni 33 Quc hi (1999), Lut Doanh nghip, H Ni 34 Quc hi (2003), Lut Doanh nghip nh nc, H Ni 35 Quc hi (2005), B lut Dõn s, H Ni 36 Quc hi (2005), Lut Doanh nghip, H Ni 37 Quc hi (2005), Lut Thng mi, H Ni 38 Quc hi (2012), B lut Lao ng, H Ni 39 Quc hi (2013), Hin phỏp, H Ni 40 Quc hi (2014), Lut Doanh nghip, H Ni 41 Quc hi (2014), Lut phỏ sn, H Ni 42 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2003), Ngh quyt s 01/2003/NQ-HTP ngy 16/4/2003 ca Hi ng Thm phỏn Tũa ỏn nhõn dõn ti cao hng dn ỏp dng phỏp lut vic gii quyt mt s loi tranh chp dõn s, hụn nhõn v gia ỡnh, H Ni 43 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2004), Ngh quyt s 02/2004/NQ-HTP ngy 10/8/2004 ca Hi ng Thm phỏn Tũa ỏn nhõn dõn ti cao hng dn ỏp dng phỏp lut vic gii quyt cỏc v ỏn dõn s, hụn nhõn v gia ỡnh, H Ni 44 Lờ Minh Ton, Nguyn Nh Phỏt, V Quang, V Th Anh Th, Bựi Nguyờn Khỏnh, Nguyn Thu Ba (2002), Lut Kinh t Vit Nam, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 45 Tng cc thng kờ (2010), Doanh nghip Vit Nam nm u th k 21, Nxb thng kờ, H Ni 104 46 Lờ Ti Trin (1959), Lut thng mi toỏt yu, 2, B quc gia giỏo dc xut bn, Si Gũn 47 Lờ Ti Trin, Nguyn Vng Th, Nguyn Tõn (1972), Lut thng mi din gii, Quyn 1, Kim lai n quỏn, Si Gũn 48 Hong Anh Tun (2011), "Bn v vic chuyn i hỡnh thc cỏc Cụng ty Trỏch nhim hu hn", Dõn ch v phỏp lut, (228), tr 33-37 49 Hong Anh Tun (2011), "Nhng bt cp ca cỏc quy nh chuyn i cụng ty c phn thnh cụng ty trỏch nhim hu hn Mt thnh viờn", www.tapchikiemsat.org.vn 50 Hong Anh Tun (2012), Chuyn i hỡnh thc cụng ty theo phỏp lut Vit Nam, Lun ỏn tin si Lut hc, Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni, H Ni 51 on Vn Trng (1996), Thnh lp, t chc v iu hnh hot ng cụng ty c phn, Nxb Khoa hc k thut, H Ni TING ANH 52 Company Act of England 1844; 53 Company Act of Australia 2001; 54 Company Act of England 2006; 55 The Companies Act Japan 2006; 56 Henry Campbell Black (1990), Deluxe Black's Law Dictionary, St Paul, Minn West Publishing Co; 105 ... cụng ty thnh cụng ty hp danh, cụng ty hp n gin, cụng ty c phn, cụng ty TNHH + Cn c di gúc phỏp lý, cụng ty c chia thnh thnh hai nhúm c bn l cụng ty i nhõn v cụng ty i õy cng l cỏch phõn loi theo. .. thc cụng ty sang hỡnh thc cụng ty khỏc Nh vy, Lut Doanh nghip Vit Nam phõn loi cụng ty da trờn hỡnh thc phỏp lý ca cụng ty m cha xem xet phõn loi cụng ty di gúc cụng ty i nhõn v cụng ty i vn,... K, ó phõn loi cụng ty thnh cỏc cụng ty i nhõn {bao gm cụng ty ng danh, cụng ty cp n gin v cụng ty trỏch nhim hu hn (TNHH)} v cỏc cỏc cụng ty i (bao gm cụng ty vụ danh v cụng ty cp c phn) BLTM
- Xem thêm -

Xem thêm: Vấn đề chuyển đổi hình thức giữa công ty đối nhân và công ty đối vốn theo pháp luật việt nam , Vấn đề chuyển đổi hình thức giữa công ty đối nhân và công ty đối vốn theo pháp luật việt nam , Vấn đề chuyển đổi hình thức giữa công ty đối nhân và công ty đối vốn theo pháp luật việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay