Vai trò của tòa án nhân dân trong cải cách tư pháp ở việt nam hiện nay

94 129 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 13:17

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT DNG HI YN VAI TRò CủATòA áN NHÂN DÂN TRONG CảI CáCH PHáP VIệT NAM HIệN NAY LUN VN THC S LUT HC H NI - 2015 I HC QUC GIA H NI KHOA LUT DNG HI YN VAI TRò CủATòA áN NHÂN DÂN TRONG CảI CáCH PHáP VIệT NAM HIệN NAY Chuyờn ngnh: Lý lun v lch s nh nc v phỏp lut Mó s: 60 38 01 01 HC LUN VN THC S LUT Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS LNG THANH CNG H NI - 2015 LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu khoa hc ca riờng tụi Cỏc s liu, vớ d v trớch dn lun m bo tin cy, chớnh xỏc v trung thc Nhng kt lun khoa hc ca lun cha tng c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc TC GI LUN VN Dng Hi Yn MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc t vit tt M U Chng 1: Lí LUN V VAI TRề CA TềA N NHN DN TRONG CI CCH T PHP VIT NAM 1 N H N G V N C H U NG V C I C C H T P H P VIT NAM 1.1.1 Khỏi nim t phỏp v ci cỏch t phỏp 1.1.2 Mc tiờu, quan im ci cỏch t phỏp 18 1.1.3 Phng hng v nhim v ca ci cỏch t phỏp nc ta hin 19 1.2 TềA N NHN DN TRONG CI CCH T PHP 28 1.2.1 Khỏi quỏt v t chc, hot ng ca Tũa ỏn nhõn dõn 28 1.2.2 V trớ, vai trũ, nhim v ca Tũa ỏn nhõn dõn ci cỏch t phỏp 37 Kt lun chng 44 Chng 2: THC TRNG V VAI TRề CA TềA N NHN DN TRONG CI CCH T PHP NC TA HIN NAY .45 2.1 THC TRNG VAI TRề CA TềA N NHN DN TRONG CI CCH T PHP NC TA HIN NAY 45 2.1.1 Hot ng xõy dng, trỡnh Quc hi, y ban Thng v Quc hi cỏc d ỏn theo thm quyn 45 2.1.2 Hot ng xột x cỏc v ỏn, v vic theo thm quyn 51 2.1.3 Hot ng tng kt cụng tỏc xột x, bo m ỏp dng phỏp lut xột x 56 2.1.4 Qun lý o to bi dng cỏn b cụng chc, thm phỏn 57 2.2 NH GI CHUNG V VAI TRề CA TềA N NHN DN TRONG CI CCH T PHP 60 2.2.1 u im 60 2.2.2 Hn ch, bt cp 61 Kt lun chng 67 Chng 3: GII PHP NNG CAO VAI TRề CA TềA N NHN DN TRONG CI CCH T PHP 68 3.1 TIP TC HON THIN PHP LUT V T CHC, HOT NG CA TềA N NHN DN 68 3.1.1 Tip tc sa i, b sung hon thin h thng phỏp lut to c s phỏp lý vng chc cho hot ng ca tũa ỏn nhõn dõn 68 3.1.2 i mi hot ng ca tũa ỏn nhõn dõn 69 3.2 NNG CAO CHT LNG I NG THM PHN 77 3.3 BO M C S VT CHT P NG YấU CU THC T 81 Kt lun chng 83 KT LUN 84 TI LIU THAM KHO 87 DANH MC CC T VIT TT CCTP: Ci cỏch t phỏp TAND: Tũa ỏn nhõn dõn TANDTC: Tũa ỏn nhõn dõn ti cao VKSND: Vin kim sỏt nhõn dõn XHCN: Xó hi ch ngha M U Tớnh cp thit ca ti Vit Nam, t Cỏch mng Thỏng Tỏm thnh cụng, thnh lp nc Vit Nam dõn ch cng hũa, ng v Nh nc ta ó nhn thc rừ tm quan trng ca ngnh Tũa ỏn Cựng vi s i ca nc Vit Nam dõn ch cng ho, ngy 13/9/1945 Ch tch H Chớ Minh ó ban hnh Sc lnh s 33c thit lp To ỏn quõn s tin thõn ca ngnh to ỏn "xột x tt c nhng ngi no phm vo mt vic gỡ cú phng hi n nn c lp ca nc Vit Nam dõn ch cng ho" [17] Tri qua cỏc giai on cỏch mng, cỏc quy nh v ngnh Tũa ỏn nhõn dõn (TAND) ó nhiu ln c ci cỏch, sa i, ó dn hon thin v nõng cao v trớ, vai trũ ca ngnh To ỏn, gúp phn cng c, tng bc xõy dng Nh nc phỏp quyn Vit Nam xó hi ch ngha Thc hin quyn t phỏp m ch yu l quyn xột x l mt nhng chc nng rt quan trng ca Nh nc Vit Nam v c giao cho TAND Do vy, TAND cú vai trũ rt quan trng b mỏy nh nc To ỏn cú v trớ trung tõm cỏc c quan t phỏp Ngh quyt s 49NQ/TW ngy 02-6-2005 ca B Chớnh tr "V Chin lc Ci cỏch t phỏp n nm 2020" ó khng nh: "T chc cỏc c quan t phỏp v cỏc ch nh b tr t phỏp hp lý, khoa hc v hin i v c cu t chc v iu kin, phng tin lm vic; ú xỏc nh To ỏn cú v trớ trung tõm v xột x l hot ng trng tõm" [3] Vai trũ ca To ỏn biu hin qua chc nng v thm quyn ca To ỏn c quy nh Hin phỏp 2013, Lut T chc To ỏn nhõn dõn 2014 (TCTAND), B lut T tng hỡnh s 2003, B lut T tng Dõn s 2004, Lut x lý vi phm hnh chớnh 2012 v cỏc bn phỏp lut khỏc Theo quy nh ca nhng bn phỏp lut nờu trờn thỡ To ỏn l c quan xột x nht ca nc Cng ho xó hi ch ngha Vit Nam, chc nng xột x ca To ỏn l chc nng c bn v quan trng nht, nú bao trựm v xuyờn sut quỏ trỡnh hot ng ca To ỏn iu 102 Hin phỏp 2013 quy nh Tũa ỏn gm To ỏn nhõn dõn Ti cao (TANDTC), v cỏc To ỏn khỏc lut nh l nhng c quan xột x ca Nc Cng ho xó hi ch ngha Vit Nam; iu Lut TCTAND 2014 quy nh To ỏn xột x nhng v ỏn hỡnh s, dõn s, hụn nhõn v gia ỡnh, lao ng, kinh t, hnh chớnh v gii quyt nhng vic khỏc theo quy nh ca phỏp lut Ch cú To ỏn mi cú quyn nhõn danh Nh nc Cng ho xó hi ch ngha Vit Nam tuyờn b mt ngi cú ti hay vụ ti Theo quy nh ti iu Lut TCTAND 2014 thỡ: TAND l c quan xột x ca nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam, thc hin quyn t phỏp TAND cú nhim v bo v cụng lý, bo v quyn ngi, quyn cụng dõn, bo v ch xó hi ch ngha; bo v li ớch ca Nh nc, quyn v li ớch hp phỏp ca t chc cỏ nhõn To ỏn cũn l ni biu hin quyn lc nh nc rừ rng nht, mi phỏn quyt ca To ỏn cú tớnh cng ch nghiờm khc ca Nh nc Theo quy nh ti iu 106 Hin phỏp 2013 quy nh: Cỏc bn ỏn v quyt nh ca TAND ó cú hiu lc phỏp lut phi c cỏc c quan nh nc, t chc kinh t, t chc xó hi, cỏc n v v trang nhõn dõn v mi cụng dõn tụn trng; nhng ngi v n v hu quan phi nghiờm chnh chp hnh To ỏn l ni thc hin chc nng tuyờn truyn, ph bin, giỏo dc phỏp lut cú hiu qu nht, bng vic a lờn phng tin thụng tin i chỳng cỏc phiờn to xột x, t chc xột x lu ng ngoi tỏc dng rn e, giỏo dc, phũng nga riờng v phũng nga chung, cũn cú tỏc dng tuyờn truyn, gii thiu, gii thớch v phỏp lut mi ngi hiu bit thờm v phỏp lut v hng h ti "Sng v lm vic theo Hin phỏp v phỏp lut" Bng hot ng ca mỡnh, To ỏn gúp phn giỏo dc cụng dõn trung thnh vi T quc, chp hnh nghiờm chnh phỏp lut, tụn trng nhng quy tc ca cuc sng xó hi, ý thc u tranh phũng nga v chng ti phm, cỏc vi phm phỏp lut khỏc TAND cú vai trũ quan trng vic gi vng an ninh chớnh tr, trt t an ton xó hi, to mụi trng n nh cho s phỏt trin kinh t, hi nhp quc t, xõy dng v bo v T quc thụng qua vic xột x cỏc v ỏn theo thm quyn TAND l ch da ca nhõn dõn vic bo v cụng lý, quyn ngi, ng thi l cụng c hu hiu bo v phỏp lut v phỏp ch xó hi ch ngha, u tranh cú hiu qu vi cỏc loi ti phm v vi phm Tuy nhiờn thc tin xột x ca ngnh TAND cũn nhng mt hn ch, bt cp, lm nh hng n vai trũ ca ngnh to ỏn nh: cht lng xột x cha ỏp ng yờu cu, tỡnh trng ỏn b ci, sa ớt nhng khụng gim m cú xu hng tng, cũn ỏn tn ng, c bit khõu xem xột n yờu cu theo trỡnh t giỏm c thm, tỏi thm; vic nõng cao cht lng tranh lun ti phiờn tũa cha c thc hin y cỏc cp tũa ỏn khỏc nhau; vic tuyn chn, xõy dng, bi dng i ng cỏn b so vi yờu cu cha ỏp ng; i ng cỏn b, c bit l i ng thm phỏn cũn thiu v yu, trỡnh chuyờn mụn khụng ng u; c s vt cht ca cỏc tũa ỏn cha c u t ỳng mc Mt khỏc, v th ca ngnh Tũa ỏn b mỏy nh nc cha c xng tm Ngh quyt 49 ca B Chớnh tr v ci cỏch t phỏp (CCTP) ó xỏc nh vai trũ trung tõm ca ngnh Tũa ỏn h thng cỏc c quan t phỏp nhng nhiu ni, nhiu a phng vai trũ ca ngnh Tũa ỏn cha c chỳ trng ỳng mc Mt s lónh o a phng coi Tũa ỏn nh mt s, mt phũng cũn khỏ ph bin, dự mc biu hin khỏc Nhiu bn ỏn cú hiu lc phỏp lut khụng c thc thi, iu tr trờu l cú nhng v ỏn khú khn, cn tr li n t cỏc c quan nh nc khỏc H thng phỏp lut cha ng b, cha hon chnh cng gõy khú khn cho cỏc Thm phỏn Nhiu phỏn quyt cụng tõm nhng h thng phỏp lut quỏ phc cng dn n b hy sa Quy nh b nhim theo nhim k nm, h thng Tũa ỏn hot ng theo a bn, khụng c c lp theo h thng ngnh dc cng l nhng "vũng kim cụ" khin cỏc Thm phỏn ngi trc cụng ng khú cú c s cụng, vụ t cn phi cú Mc lng theo thang bng ca Nh nc chung cho cỏc ngnh hin l mt thỏch thc vi cỏn b, Thm phỏn ngnh Tũa ỏn ngnh khỏc nh y t, giỏo dc cú th cú thờm thu nhp t lm cỏc ngun khỏc, nhng ngnh Tũa ỏn thỡ khụng th cú Do ú, vic nghiờn cu "vai trũ ca To ỏn nhõn dõn ci cỏch t phỏp Vit Nam hin nay" l cp thit c v mt lý lun v thc tin, tỡm kim thờm cỏc lun c khoa hc cho vic nõng cao, bo m vai trũ ca TAND CCTP Tỡnh hỡnh nghiờn cu ti Cho n ó cú mt s bi vit v cụng trỡnh khoa hc nghiờn cu liờn quan n ny i vi cỏc ti v ci cỏch t phỏp cú ti khoa hc cp i hc quc gia ca GS.TSKH Lờ Vn Cm, TS Nguyn Ngc Chớ ng ch trỡ: "Ci cỏch t phỏp Vit Nam giai on xõy dng Nh nc phỏp quyn", nm 2004; sỏch chuyờn kho GS.TSKH o Trớ c, PGS.TS V Cụng Giao ch biờn: "Ci cỏch t phỏp vỡ nn t phỏp liờm chớnh", nm 2014; sỏch chuyờn kho GS.TSKH o Trớ c ch biờn: "H thng t phỏp v ci cỏch t phỏp Vit Nam hin nay", 2002; Lun thc s lut hc ca tỏc gi Nguyn Th Anh: "Chin lc ci cỏch t phỏp vi mc tiờu bo v cụng lý Vit Nam", nm 2014; GS.TSKH Lờ Vn Cm vi bi vit: "V quyn t phỏp v cỏc nguyờn tc Chỏnh ỏn TAND Cp cao bỏo cỏo cụng tỏc trc Chỏnh ỏn TANDTC (Chỏnh ỏn TANDTC bỏo cỏo cụng tỏc ca ton h thng Tũa ỏn trc Quc hi) Chỏnh ỏn TANDTC qun lý cỏc TAND Cp cao v mt t chc nh i vi cỏc Tũa phỳc thm hin nay, nhng cú phõn cp, y quyn cho Chỏnh ỏn TAND Cp cao thc hin mt s cụng vic nh: biờn ch, qun lý cỏn b, kinh phớ v hot ngca Tũa cp ny *i vi Tũa ỏn nhõn dõn ti cao: Theo quy nh ca iu 104 ca Hin phỏp 2013 thỡ TANDTC khụng thc hin chc nng xột x phỳc thm, m ch thc hin cỏc chc nng giỏm c vic xột x ca cỏc Tũa ỏn khỏc, xột x giỏm c thm, tỏi thm; tng kt thc tin xột x; bo m ỏp dng thng nht phỏp lut xột x; qun lý cỏc Tũa ỏn v t chc (qun lý t chc, b mỏy, biờn ch, cỏn b, kinh phớ hot ng, c s vt cht, o to bi dng cỏn b) c th húa nhim v "bo m ỏp dng thng nht phỏp lut" quy nh ti khon iu 104 ca Hin phỏp, cn b sung nhim v ca TANDTC l phỏt trin ỏn l kp thi gii quyt nhng khú khn vng mc, bo m yờu cu ỏp dng thng nht phỏp lut xột x, khc phc tỡnh trng quỏ ti v chm ban hnh bn hng dn ỏp dng phỏp lut ca TANDTC Bờn cnh ú, b sung nhim v o to, bi dng Thm phỏn, Hi thm v cỏc chc danh t phỏp khỏc ca TANDTC phự hp vi ũi hi ngy cng cao ca xó hi i vi cụng tỏc Tũa ỏn, ỏp ng yờu cu v vic nõng cao cht lng ca i ng Thm phỏn, Hi thm v cỏc chc danh t phỏp khỏc Tũa ỏn Theo Ngh quyt s 49-NQ/TW v Kt lun s 79-KL/TW, thỡ cn xõy dng t chc, b mỏy ca TANDTC theo hng tinh gn vi s lng thm phỏn t 13 - 17 ngi, l nhng thm phỏn cú kinh nghim xột x lõu nm, nhng chuyờn gia u ngnh v phỏp lut, hoc nhng ngi ó kinh qua cỏc v trớ lónh o h thng chớnh tr, cú trỡnh c nhõn lut tr lờn v cú 74 uy tớn cao xó hi; ng thi, cú c cu b mỏy giỳp vic hp lý, m bo a v phỏp lý ca TANDTC l c quan xột x cao nht, thc hin quyn t phỏp ca quc gia v phự hp vi quy nh ca Hin phỏp v vic Quc hi phờ chun vic b nhim Thm phỏn TANDTC [15] Do thm phỏn TANDTC cú s lng hn ch nh trờn, nờn khụng t chc cỏc Tũa chuyờn trỏch TANDTC nh hin Chc nng xột x ca TANDTC hi ng Thm phỏn TANDTC m nhim, c th: cỏc Hi ng chuyờn trỏch gm hoc Thm phỏn thc hin nhim v giỏm c thm, tỏi thm cỏc v vic theo s phõn cụng ca Chỏnh ỏn TANDTC v thc hin theo nguyờn tc a s Tuy nhiờn, i vi cỏc v ỏn quỏ phc tp, quỏ trỡnh xột x, Hi ng chuyờn trỏch cha cú s nht trớ cao v thng nht ngh a v ỏn Hi ng ton th xột x; Hi ng ton th Thm phỏn TANDTC thc hin giỏm c thm, tỏi thm i vi nhng v ỏn c bit quan trng liờn qua n quyn ngi, li ớch Quc gia v hm cha nhng mi quan h phc v ỏn, hoc nhng v ỏn giỏm c thm, tỏi thm ca cỏc Hi ng xột x chuyờn trỏch ca TANDTC cha t c s nht trớ Cỏc quyt nh giỏm c thm ca Hi ng Thm phỏn TANDTC nhng trng hp ny s tr thnh chun mc vic ỏp dng phỏp lut, cú giỏ tr hng dn chung i vi Tũa ỏn cỏc cp theo nguyờn tc cỏc v ỏn tng t phi c xột x v phỏn quyt nh Vỡ Hi ng thm phỏn TANDTC l c quan xột x cao nht nờn cn lut húa ni dung: "Quyt nh giỏm c thm, tỏi thm ca Hi ng Thm phỏn TANDTC l quyt nh cao nht, khụng b khỏng cỏo, khỏng ngh" [15] Bờn cnh ú, bo m thc hin c vai trũ l c quan cao nht h thng Tũa ỏn vi cỏc chc nng, nhim v quan trng vic thc hin quyn t phỏp, thỡ b mỏy giỳp vic v chuyờn mụn, nghip v, hnh chớnh t phỏp, qun lý v xõy dng h thng cỏc Tũa ỏn (bao gm qun lý cỏn b, c s 75 vt cht, kinh phớ hot ng, o to, bi dng cỏn b TANDTC c thit k theo hng cú a v phỏp lý, c cu t chc hp lý, khoa hc giỳp TANDTC thc hin tt cụng tỏc xột x, tng kt thc tin xột x, bo m ỏp dng thng nht phỏp lut v ch o, lónh o, iu hnh nhanh gn, thụng sut, cú hiu lc v hiu qu cao cỏc mt cụng tỏc khỏc; ng thi k tha v m bo tớnh n nh ca B mỏy t chc ca h thng Tũa ỏn Theo ú, c cu t chc ca TANDTC gm cỏc v chuyờn mụn nh hin nay, thc hin cỏc nhim v thng kờ - Tng hp, qun tr - hnh chớnh, qun lý biờn ch, kinh phớ, c s vt cht ca cỏc TAND, giỳp Chỏnh ỏn TANDTC cụng tỏc qun lý nhõn s, v thc hin ch chớnh sỏch, thi ua - khen thng i vi cỏn b Tũa ỏn; nhm thc hin tt nhim v bo m ỏp dng thng nht phỏp lut xột x, Lut T chc TAND 2014 ó quy nh thnh lp V Kim tra giỏm c thay cho Ban th ký hin nay, thnh lp V phỏp ch v nghiờn cu khoa hc cú trỏch nhim tham mu, giỳp vic cho Chỏnh ỏn TANDTC v Hi ng Thm phỏn TANDTC v hng dn ỏp dng thng nht phỏp lut xột x, xõy dng cỏc bn quy phm phỏp lut, tng kt thc tin xột x v phỏt trin ỏn l Thc hin Kt lun s 116-TB/TW ngy 27/11/2012 ca B Chớnh tr, c s o to ca TANDTC s trỡnh cp thm quyn quyt nh thnh lp Hc vin Tũa ỏn thc hin nhim v o to phỏp lut bc i hc v sau i hc, o to, bi dng cỏn b Tũa ỏn, o to ngun nhõn lc cú cht lng cao tuyn dng, b nhim vo cỏc chc danh t phỏp h thng TAND, o to, bi dng cỏc chuyờn gia lnh vc xột x; Cng c, tng cng nng lc cho c quan Thanh tra TAND, sc hon thnh nhim v cụng tỏc Thanh tra V s lónh o ca ng v s giỏm sỏt ca c quan dõn c, ngh gi nguyờn nh hin nay; TANDTC chu s lónh o, ch o ca B Chớnh 76 tr, Ban Bớ th vic t chc, trin khai thc hin cỏc Ngh quyt, Ch th ca Trung ng v chu s giỏm sỏt ca Quc hi, y ban thng v Quc hi v Ch tch nc vic thc hin chc nng, nhim v c giao Thc hin i mi v t chc v hot ng ca h thng TAND cỏc cp theo quan im, ch trng ca Ngh quyt 49-NQ/TW ca B Chớnh tr, phự hp vi ni dung quy nh ca Hin phỏp mi, cn thit phi trin khai thc hin kp thi Lut t chc TAND 2014, l c s phỏp lý vng chc cho quỏ trỡnh trin khai thc hin i mi, ci cỏch h thng Tũa ỏn 3.2 NNG CAO CHT LNG I NG THM PHN Vic xõy dng i ng cỏn b Tũa ỏn sch, vng mnh theo tinh thn Ngh quyt s 49-NQ/TW c thc hin theo hng m bo cỏn b vi ngun nhõn lc cht lng cao ỏp ng yờu cu nhim v giai on mi Theo ú, TANDTC ó ch o vic nghiờn cu th ch húa cỏc ni dung v ny v xut nhiu ni dung c th nhm b sung, tng cng v s lng, nõng cao cht lng i vi i ng cỏn b, cụng chc ca ngnh TAND; xõy dng v trin khai thc hin cỏc gii phỏp khc phc tỡnh trng thiu cỏn b, Thm phỏn Tũa ỏn cỏc cp; o to, bi dng nõng cao trỡnh v mi mt; t chc thc hin tt cụng tỏc r soỏt quy hoch, luõn chuyn cỏn b; nõng cao cht lng cụng tỏc b nhim, b nhim li Thm phỏn, Chỏnh ỏn, Phú Chỏnh ỏn Tũa ỏn nhõn dõn cỏc cp; xõy dng v nõng cao bn lnh chớnh tr ca i ng cỏn b cú chc danh t phỏp; xut v thc hin cỏc ch chớnh sỏch i vi cỏn b, cụng chc ca ngnh c bit, cú cn c thc hin cú hiu qu vic xõy dng i ng cỏn b, cụng chc ngnh Tũa ỏn nhõn dõn sch vng mnh nhm ỏp ng cỏc nhim v ci cỏch t phỏp giai on mi Ngnh TAND cn quan tõm, trung lm tt cụng tỏc o to, bi dng, hun chuyờn mụn nghip v cho cỏn b, cụng chc, coi õy l mt 77 gii phỏp mang tớnh t phỏ nõng cao hiu qu cỏc mt cụng tỏc ca ngnh TANDTC cn ch o xõy dng v trin khai thc hin ỏn nõng cao nng lc v quy mụ ca Trng cỏn b Tũa ỏn, ú trung vo vic cng c i ng ging viờn ca Trng v u t c s vt cht cỏc trang thit b phc v hot ng cho Trng cỏn b Tũa ỏn - Bờn cnh cỏc tiờu chun ỏp ng yờu cu b nhim Thm phỏn theo tng cp, thỡ bn thõn cỏc Thm phỏn phi luụn luụn khụng ngng hc hi, nõng cao k nng xột x v ỏn, trau di trỡnh chuyờn mụn nghip v i vi ngi Thm phỏn, s i mt vi ti phm, ti ỏc l thng xuyờn, ú bn lnh, s tin tin v quyt oỏn cng l yu t khụng th thiu nõng cao cht lng xột x v ỏn Thm phỏn l ngi ý thc rừ trỏch nhim cm can ny mc ca mỡnh m bo mi phỏn quyt nhõn danh Nh nc u ỳng phỏp lut, bo v quyn ngi, quyn cụng dõn v li ớch Quc gia - V nhim k ca thm phỏn - nhim k vng chc v lõu di: Theo quy nh ca phỏp lut Vit Nam hin thm phỏn c b nhim vi nhim k nm Nm nm khụng phi l thi gian di vỡ vy vic quy nh b nhim nm mt ln khú cú th lm an lũng cỏc thm phỏn Quy nh ny to mt tõm lý thiu n nh, thiu s hc tp, nõng cao trỡnh v k nng ngh nghip ca thm phỏn; khụng m bo cho thm phỏn thc hin trit nguyờn tc c lp v ch tuõn theo phỏp lut Tuy nhiờn, giai on hin nay, vic quy nh b nhim Thm phỏn theo nhim k cn thit, tỏc ng ca ngoi cnh, trỡnh chuyờn mụn nghip v, cn thit phi cỏch chc hoc thay th mt s Thm phỏn khụng hon thnh nhim v Do ú, khc phc ny cn nghiờn cu kộo di nhim k ca Thm phỏn cú th l 10 nm v tin ti b nhim Thm phỏn di hn v trớ ngh nghip ca thm phỏn vng chc, khụng b ỏp lc bi nhim k, m bo cho h c c lp thỡ cn thit phi 78 kộo di nhim k thm phỏn tin ti ch thm phỏn sut i Vic kộo di nhim k thm phỏn phi v ch vi mc ớch m bo cho h c c lp xột x ch khụng phi l s u ói hay an sinh xó hi dnh riờng cho thm phỏn iu ú cú ngha l nu thm phỏn vi phm o c ngh nghip, vi phm phỏp lut, nng lc yu kộm( khụng th c lp xột x) cn phi sa thi Nh vy, vic kộo di nhim k Thm phỏn s em li li ớch: n nh ngh nghip; trỏnh c s can thip ca cp y a phng, cỏc c quan hnh chớnh, lp phỏp v c s can thip ca tũa ỏn cp trờn vo cụng vic b nhim thm phỏn s lm thm phỏn khụng cú kh nng c lp m cũn dỏm c lp xột x - Ch lng bng cho thm phỏn phi c m bo: vic i mi ch tin lng, chớnh sỏch ói ng i vi i ng Thm phỏn, cỏn b, cụng chc ngnh Tũa ỏn nhõn dõn cn c ci tin nhm to iu kin thun li thc hin tt chin lc tin hnh ci cỏch t phỏp, nõng cao hiu qu ca vic u tranh phũng chng tham nhng, tiờu cc ni b ngnh Tũa ỏn nhõn dõn, xõy dng i ng cỏn b Tũa ỏn sch vng mnh; m bo ch tin lng v ph cp phự hp vi v trớ, chc nng, nhim v ca To ỏn h thng cỏc c quan t phỏp v tng xng vi cng lao ng c thự ca Thm phỏn, cỏn b, cụng chc ngnh Tũa ỏn; m bo cho cỏn b, cụng chc Tũa ỏn cú cuc sng bng tin lng v cỏc khon ph cp c thự; nõng cao trỏch nhim v to ng lc khuyn khớch Thm phỏn, cỏn b, cụng chc ngnh Tũa ỏn nhõn dõn tn tõm, tn lc, yờn tõm, gn bú vi ngnh v hon thnh tt nhim v c giao t c cỏc mc tiờu ú, cn i mi ch tin lng v ph cp i vi Thm phỏn v cỏn b cụng chc ngnh Tũa ỏn theo hng: + V ch tin lng: xỏc nh rừ mi quan h tin lng gia cỏc khu vc: T phỏp (Tũa ỏn, Kim sỏt), lc lng v trang, hnh chớnh, cỏc bc 79 lng chuyờn mụn nghip v i vi Thm phỏn, cỏn b cụng chc ngnh Tũa ỏn thuc Bng lng chuyờn mụn, nghip v ngnh Tũa ỏn nht l i vi Thm phỏn Tũa ỏn nhõn dõn cp huyn phi c thit k cao hn cỏc bc lng, thang lng thuc Bng lng chuyờn mụn, nghip v thuc cỏc c quan hnh chớnh Nh nc ớt nht t bc tr lờn v ch thp hn cỏc chc danh tng ng thuc Bng lng ca lc lng v trang + V ch nh cụng v v mt s ch chớnh sỏch khỏc: to iu kin cho Thm phỏn, cỏn b, cụng chc thuc din luõn chuyn, bit phỏi an tõm, phn hon thnh tt nhim v, ngh cỏc cp cú thm quyn xem xột cp kinh phớ xõy dng nh cụng v, h tr i vi Thm phỏn thi gian luõn chuyn, bit phỏi tng cng cụng tỏc xột x, c th: Thm phỏn thuc din luõn chuyn, bit phỏi cú nh cụng v , c h tr thờm mi thỏng bng mc tin lng ti thiu v c hng cỏc loi ph cp theo a phng ni c luõn chuyn bit phỏi Bờn cnh ú cng cn cú nhng quy nh nhm to mt c ch phự hp cú th m bo v tng cng trỏch nhim ca Thm phỏn ú l cỏc quy nh v c ch kim soỏt t cỏch cng nh hot ng ca Thm phỏn Vớ d: Ch khai bỏo thu nhp trc b nhim cng nh khai bỏo nh k hng nm hoc vi nm ti nhim; cụng khai cỏc bn ỏn, quyt nh m cỏc Thm phỏn ó xột x vi vai trũ l ch to phiờn to cng nh l thnh viờn Hi ng xột x, tr trng hp cỏc bn ỏn v cỏc ti xõm phm an ninh quc gia hoc bn ỏn v cỏc ti phm liờn quan n o c hay thun phong, m tc (k c trng hp bn ỏn, quyt nh ú b sa, b hu theo quyt nh ca To ỏn cú thm quyn) Bờn cnh vic cú ch khen thng, ng viờn kp thi cng rt cn cú nhng quy nh c th v ch k lut, vic nhim, bói nhim i vi Thm phỏn, nht l cỏc lý cú th s dng lm cn c buc Thm phỏn phi t nhim hoc b bói nhim, 80 nhim Vớ d: cú s tha hoỏ v o c, li sng, li dng ngh nghip trc li, cú nhng sai phm mang tớnh h thng v chuyờn mụn, kh nng chuyờn mụn yu kộm, thng xuyờn khụng hon thnh nhim v, ỏn x hng nm b To ỏn cú thm quyn sa v hu nhiu 3.3 BO M C S VT CHT P NG YấU CU THC T Vic bo m tt c s vt cht cho ngnh TAND l mt nhim v quan trng gúp phn thc hin tt cụng tỏc CCTP Tip tc u t tng cng xõy dng, m rng, ci to tr s TAND cỏc cp theo cỏc ỏn xõy dng tr s ca ngnh ỏp ng yờu cu CCTP, phự hp vi iu kin phỏt trin kinh t xó hi ca t nc; cng c v hin i húa c s vt cht phc v hot ng c thự ca Tũa ỏn cỏc cp, tng cng cụng tỏc ng dng cụng ngh thụng tin hot ng ca Tũa ỏn, nhm gúp phn thc hin hiu qu vic i mi th tc hnh chớnh - t phỏp, m bo cụng khai minh bch cỏc hot ng ca Tũa ỏn, to iu kin thun li cho ngi dõn gii quyt cụng vic ti Tũa ỏn, c bit l nõng cao hiu lc, hiu qu ca cụng tỏc ch o, iu hnh ca lónh o Tũa ỏn cỏc cp Hot ng xột x l hot ng c thự, Tũa ỏn l biu tng ca cụng lý, l ni nhõn danh nh nc a cỏc phỏn quyt v cỏc vi phm v tranh chp nờn ũi hi vic u t xõy dng tr s lm vic cho Tũa ỏn phi cú nhng u tiờn nht nh, m bo an ton cho nhng ngi tham gia t tng Qua ú, tng mc u t cho cỏc cụng trỡnh xõy dng tr s Tũa ỏn phi ln hn cỏc tr s c quan hnh chớnh thụng thng c bit vic tng thm quyn xột x ca cỏc TAND cp huyn nờn tr s ca cỏc TAND cp huyn cn c ci to, m rng ỏp ng nng lc xột x ca Tũa ỏn cp ny Bờn cnh ú, phng tin lm vic cho cỏc Tũa ỏn cng cn c TAND TC v Tũa ỏn cỏc cp, cp y cỏc cp quan tõm kp thi nh: ụ tụ, xe mỏy, mỏy vi tớnh, mỏy photocopy cn c tng cng m bo s lng 81 gii quyt cỏc v ỏn i vi Tũa ỏn nhõn dõn cp tnh cn c trang b cng t an ninh v camera giỏm sỏt thc hin nhim v ca mỡnh Hin nay, vi s phỏt trin nh v bóo ca cụng ngh thụng tin trờn ton th gii, thỡ vic ng dng cụng ngh thụng tin hot ng ca Tũa ỏn ang c ngnh TAND y mnh thc hin v bc u t c nhng hiu qu nht nh Tuy nhiờn, vic ng dng cụng ngh thụng tin cn phi c y mnh n tt c cỏc cp Tũa ỏn, bi phn mm ng dng phc v cụng tỏc chuyờn mụn nghip v v cỏc cụng tỏc khỏc (phn mm qun lý cỏc loi v ỏn; phn mm S tay thm phỏn; phn mm qun lý cỏn b ngnh TAND; phn mm qun lý cỏc bn phỏp lut; phn mm k toỏn) nhm giỳp tin hc húa vic qun lý, theo dừi v tra cu v ỏn, qun lý h s cỏn b, gúp phn rỳt ngn thi gian lm vic so vi cỏc bin phỏp s dng cỏc loi s sỏch giy t, giỳp cỏn b Tũa ỏn nõng cao cht lng lm vic Bờn cnh ú, vic tra cu thụng tin ca cỏn b cụng chc ngnh v cụng chng, thỡ vic cp nht liờn tc s liu vo h thng cng thụng tin in t ca ngnh TAND ó gúp phn a cỏc thụng tin phỏp lut, cỏc hot ng ca Tũa ỏn c n gn hn vi bn c nc v ngoi nc, vic ny cn c phỏt huy thng xuyờn v chuyờn nghip hn na 82 Kt lun chng K t ch trng CCTP ca ng v Nh nc c trin khai thc hin sõu rng h thng cỏc c quan t phỏp thỡ TAND l mt mt xớch chim v trớ trung tõm cụng cuc CCTP Ngnh TAND ó t c rt nhiu thnh tu to ln, cú nhng thay i cn bn, phự hp vi nh hng CCTP nờu H thng phỏp lut v t chc hot ng ca ngnh Tũa ỏn dn c hon thin phự hp vi nhng nguyờn tc c quy nh Hin phỏp 2013, to cho vic trin khai tt cỏc nhim v ca ton b h thng Tũa ỏn t Trung ng n a phng Vic nõng cao cht lng i ng lm cụng tỏc xột x luụn c chỳ trng u t bi dng c v chuyờn mụn v phm cht chớnh tr, thc hin tt hot ng nhõn danh Nh nc, m bo ỏo dng ỳng phỏp lut, bo v quyn ngi, quyn cụng dõn v li ớch ca Nh nc Bờn cnh ú, vic xõy dng trang b h thng c s vt cht, phng tin lm vic hin i húa, ỏp dng sõu rng cụng ngh thụng tin cn c u t cho tt c cỏc cp Tũa ỏn nõng cao cht lng hot ng, rỳt hn cỏc th tc t phỏp, to iu kin cho nhõn dõn c tip cn vi h thng Tũa ỏn c nhanh gn, to nim tin ca nhõn dõn vo c quan thc thi cụng lý 83 KT LUN CCTP núi chung v ci cỏch Tũa ỏn núi riờng l nhng nhim v quan trng tin trỡnh i mi h thng chớnh tr v xõy dng, cng c Nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha CCTP l mt quỏ trỡnh lõu di v phc tp, liờn quan n cỏc v chớnh sỏch, phỏp lut, ngi, c s vt cht k thut v phi cú quyt tõm chớnh tr cao Quỏ trỡnh trin khai thc hin cn cú s ch o nht quỏn, kiờn quyt; chng t tng bo th, cc b, d, phõn tõm Bờn cnh ú phi bỏm sỏt mc tiờu, quan im, phng hng ci cỏch t phỏp; tin hnh ng b vi ci cỏch b mỏy nh nc, bo m trỡ mi liờn h mt thit vi vic i mi h thng chớnh tr, ci cỏch lp phỏp v ci cỏch hnh chớnh; phi cú l trỡnh hp lý, cú chng trỡnh, k hoch phự hp vi chc nng, nhim v ca c quan, t chc H thng TAND c xỏc nh l trung tõm ca cỏc c quan t phỏp, cú v trớ c bit h thng b mỏy Nh nc, Tũa ỏn cú trỏch nhim nng n tin trỡnh CCTP Trong ú, cỏc nhim v tiờn phong cn c quan tõm gm: hon thin chớnh sỏch phỏp lut v t tng t phỏp, ci cỏch h thng Tũa ỏn t c cu t chc n hot ng Trong nhng nm qua, cht lng xột x, gii quyt cỏc v ỏn tng bc c nõng lờn; i ng cỏn b cụng chc, iu kin c s vt cht, phng tin lm vic ca cỏc Tũa ỏn tip tc c tng cng; cụng tỏc xõy dng phỏp lut v hng dn ỏp dng phỏp lut c chỳ trng v t hiu qu cao hn trc, ó th ch húa c nhiu ni dung tin b m Ngh quyt 49 ó ra; mụ hỡnh t chc h thng Tũa ỏn ang c trung nghiờn cu i mi, nhm nõng cao hiu qu hot ng ca cỏc Tũa ỏn Cỏc nhim v CCTP c t Ngh quyt s 08-NQ/TW tip tc c quan tõm, ụn c ch o thc hin cú hiu qu Trờn c s cỏc ni dung nh hng ca Ngh quyt 49, rt nhiu ỏn liờn quan ti t chc, 84 hot ng v tng cng nng lc cho cỏc Tũa ỏn c trung nghiờn cu, xõy dng Khi c cỏc cp cú thm quyn phờ duyt trin khai thc hin, chc chn s to nhng chuyn bin ht sc tớch cc v mụ hỡnh t chc v hot ng ca cỏc Tũa ỏn Do ú, cú th khng nh rng CCTP ó gúp phn lm sỏng t nhiu ni dung thit thc liờn quan ti vic hon thin t chc, b mỏy, chc nng, nhim v ca Tũa ỏn cỏc cp v to nhng chuyn bin rừ rt kt qu hot ng ca Tũa ỏn Tuy nhiờn, nhng tn ti cn c khc phc thi gian ti nh: vic y mnh tranh tng ti phiờn tũa, th tc hnh chớnh t phỏp cũn rm ra, cha thc s ton din sõu rng thiu hng dn c th v ni dung, phng thc, cũn nhiu bn ỏn cha ỏnh giỏ hoc ỏnh giỏ cha ht ý kin bo cha ca lut s, ý kin ca ngi bo v quyn li cho ng s Mụ hỡnh t chc h thng Tũa ỏn cú ý ngha rt quan trng liờn quan n vic trin khai thc hin nhiu nhim v khỏc ca ci cỏch t phỏp, vy cn phi trin khai v thc hiờn tt Lut TCTAND nm 2014 m bo cụng tỏc xột x gii quyt n khiu ni ton b h thng Tũa ỏn Bờn cnh ú, nng lc, trỡnh ca Thm phỏn cn phi c nõng cao v chuyờn sõu hn na, cỏc ch nh v thm phỏn cn phi c quy nh c th rừ rng m bo tớnh c lp khỏch quan ca Thm phỏn xột x, ch ói ng i vi Thm phỏn phi c m bo cỏc Thm phỏn yờn tõm cụng tỏc Da trờn nhng ỏnh giỏ thc trng, hn ch, bt cp v hot ng ca TAND hin thỡ cn hon thin h thng phỏp lut ng b t phỏp lut ni dung n phỏp lut t tng, l c s vng chc Tũa ỏn bo v cụng lý, thc hin ỳng nhim v vai trũ ca mỡnh V c bn, lun ó lm rừ c lý lun v vai trũ c TAND CCTP Vit Nam hin nay; phõn tớch, ỏnh giỏ c cỏc quy nh ca phỏp lut v vai trũ nhim v ca Tũa ỏn CCTP; ó phõn tớch ỏnh giỏ thc trng v nhng kt qu t c cng nh nhng hn ch ca h thng 85 Tũa ỏn quỏ trỡnh thc hin CCTP t cú Ngh quyt 49-NQ/TW ngy 2/6/2005 i, cng nh nhng nguyờn nhõn ca thc trng nờu trờn T thc trng hot ng CCTP ca ngnh Tũa ỏn hin nay, lun ó a nhng quan im v cỏc gii phỏp ngnh Tũa ỏn nhõn dõn thc hin tt hn vai trũ ca mỡnh tin trỡnh CCTP ca t nc 86 TI LIU THAM KHO inh Vn n, Vừ Trớ Thnh (ch biờn) (2002), Th ch - ci cỏch th ch v phỏt trin: Lý lun v thc tin nc ngoi v Vit Nam, tr.276, Nxb Thng kờ, H Ni B T phỏp-Vin Nghiờn cu khoa hc phỏp lý (1992), Tp Sc lnh Ch tch H Chớ Minh ký v Nh nc v phỏp lut, T trỡnh d ỏn Sc lnh ci cỏch b mỏy t phỏp v Lut T tng, tr.514-515, H Ni B Chớnh tr (2005), Ngh quyt s 49-NQ/TW ngy 2/6/2005 v chin lc ci cỏch t phỏp, H Ni B Chớnh tr (2005), Ngh quyt s 49-NQ/TW ngy 02-6-2005, "V Chin lc ci cỏch t phỏp n nm 2020", H Ni Lờ Cm (ch biờn) (2002), Bn v cỏc c quan t phỏp b mỏy Nh nc, Trong sỏch: Nh nc v phỏp lut Vit Nam trc thm th k XXI, tr.257, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni Lờ Cm (2008), "Cỏc b phn cu thnh c bn ca h thng t phỏp hỡnh s", Tp To ỏn nhõn dõn, (20), tr.2 Nguyn ng Dung (ch biờn) (2005), Th ch t phỏp Nh nc phỏp quyn, tr.11, Nxb T phỏp, H Ni Nguyn ng Dung (2008), Khỏi nim quyn lc t phỏp v h thng t phỏp Nh nc phỏp quyn, in K yu hi tho Vai trũ ca h thng t phỏp quỏ trỡnh xõy dng Nh nc phỏp quyn, Vn phũng Quc hi t chc ngy 28-29/08/2008 ti Ngh An Jean-Jacques Rousseau (2004), Bn v kh c xó hi, tr.218, Nxb Lý lun chớnh tr, H Ni 10 Trn c Lng (2007), "y mnh ci cỏch t phỏp ỏp ng yờu cu xõy dng Nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha Vit Nam", Tp Cng sn, http://www.tapchicongsan.org.vn, tr.1 11 Montesquieu (1996), Tinh thn phỏp lut, tr.100, Nxb Giỏo dc, Khoa Lut -Trng i hc Khoa hc xó hi v nhõn H Ni 12 Hong Phờ (ch biờn) (2002), T in ting Vit, tr.1071, (Vin Ngụn ng hc), Nxb Nng - Trung tõm T in hc 13 Quc hi (1999), B lut Hỡnh s, H Ni 14 Quc hi (2014), Lut t chc Tũa ỏn nhõn dõn, H Ni 15 Quc hi (2013), Hin phỏp, H Ni 16 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2013), Bỏo cỏo tng kt nm thc hin Ngh quyt 49-NQ/TW ngy 2/6/2005 ca B Chớnh tr v chin lc ci cỏch t phỏp n nm 2020, H Ni 17 Vit Nam dõn ch cng ho (1945), Sc lnh s 33c ngy 13/9/1945 thit lp To ỏn quõn s tin thõn ca ngnh to ỏn, H Ni 18 Vừ Khỏnh Vinh (2003), "V quyn t phỏp Nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha ca dõn, dõn, vỡ dõn nc ta", Tp Nh nc v phỏp lut, (8), tr.5 19 Nguyn Vn Yu, Lờ Hu Ngha (ng ch biờn) (2006), Xõy dng Nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha Vit Nam thi k i mi, tr.337-340, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 88 ...I HC QUC GIA H NI KHOA LUT DNG HI YN VAI TRò CủATòA áN NHÂN DÂN TRONG CảI CáCH TƯ PHáP VIệT NAM HIệN NAY Chuyờn ngnh: Lý lun v lch s nh nc v phỏp lut Mó s: 60 38 01... 44 Chng 2: THC TRNG V VAI TRề CA TềA N NHN DN TRONG CI CCH T PHP NC TA HIN NAY .45 2.1 THC TRNG VAI TRề CA TềA N NHN DN TRONG CI CCH T PHP NC TA HIN NAY 45 2.1.1 Hot ng xõy dng,... vit tt M U Chng 1: Lí LUN V VAI TRề CA TềA N NHN DN TRONG CI CCH T PHP VIT NAM 1 N H N G V N C H U NG V C I C C H T P H P VIT NAM 1.1.1 Khỏi nim t phỏp v ci
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của tòa án nhân dân trong cải cách tư pháp ở việt nam hiện nay , Vai trò của tòa án nhân dân trong cải cách tư pháp ở việt nam hiện nay , Vai trò của tòa án nhân dân trong cải cách tư pháp ở việt nam hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay