Thỏa thuận lựa chọn tòa án giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

84 119 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 13:16

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NGUYN TH LOAN THỏATHUậN LựA CHọN TòA áN GIảI QUYếT TRANH CHấP THƯƠNG MạI QUốC Tế Chuyờn ngnh: Lut quc t Mó s: 60 38 01 08 LUN VN THC S LUT HC Cỏn b hng dn khoa hc: TS NGUYN TIN VINH H NI - 2015 MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc t vit tt M U Chng 1: C S Lí LUN CA THA THUN LA CHN TềA N GII QUYT TRANH CHP THNG MI QUC T 1.1 Khỏi nim gii quyt tranh chp thng mi quc t bng tũa ỏn 1.1.1 Tranh chp thng mi quc t 1.1.2 Gii quyt tranh chp thng mi quc t bng tũa ỏn 10 1.2 Cỏc tiờu xỏc nh thm quyn ca tũa ỏn gii quyt tranh chp thng mi quc t 12 1.2.1 Tiờu quc tch ca ng s 12 1.2.2 Tiờu lónh th 13 1.2.3 Mt s tiờu khỏc 14 1.2.4 Tiờu s tha thun ca cỏc bờn 17 1.3 Quyn tha thun ca cỏc bờn vi t cỏch l tiờu xỏc nh thm quyn ca tũa ỏn 17 1.3.1 C s phỏp lý ca tha thun la chn tũa ỏn gii quyt tranh chp thng mi quc t 17 1.3.2 Khỏi nim tha thun la chn tũa ỏn 19 1.3.3 Phõn loi tha thun la chn tũa ỏn 23 1.3.4 í ngha ca vic tha nhn quyn tha thun ca cỏc bờn xỏc nh thm quyn ca tũa ỏn 28 Chng 2: THA THUN LA CHN TềA N GII QUYT TRANH CHP THNG MI QUC T THEO PHP LUT QUC T V PHP LUT NC NGOI 30 2.1 Hiu lc ca tha thun la chn tũa ỏn 30 2.1.1 Phm vi tha thun 30 2.1.2 Hỡnh thc tha thun 35 2.2 H qu ca vic tha nhn tha thun la chn Tũa ỏn 39 2.2.1 H qu v mt xỏc nh thm quyn ca Tũa ỏn 39 2.2.2 H qu v cụng nhn v thi hnh phỏn quyt ca Tũa ỏn 42 Chng 3: THA THUN LA CHN TềA N GII QUYT TRANH CHP THNG MI QUC T TI VIT NAM 49 3.1 Thc trng phỏp lut v thc tin gii quyt v tha thun la chn tũa ỏn ti Vit Nam 49 3.1.1 Quyn tha thun la chn Tũa ỏn theo quy nh ca phỏp lut Vit Nam 49 3.1.2 Thc tin gii quyt v tha thun la chn tũa ỏn ti Vit Nam 53 3.2 Mt s gii phỏp, kin ngh hon thin v tng cng thc thi phỏp lut 56 3.2.1 Phng hng chung 56 3.2.2 Tha nhn Tha thun chn Tũa ỏn B lut t tng dõn s v bn chuyờn ngnh 59 3.2.3 Xem xột vic gia nhp Cụng c Lahay v tha thun la chn tũa ỏn 2005 64 3.2.4 Mt s kin ngh v thc thi phỏp lut i vi doanh nghip 69 KT LUN 73 DANH MC TI LIU THAM KHO 75 DANH MC CC T VIT TT BLDS: B lut dõn s ECJ: Tũa ỏn cụng lý Chõu u (European Court of Justice) EU: Liờn minh Chõu u (European Union) TTDS: T tng dõn s YTNN: Yu t nc ngoi M U Tớnh cp thit ca ti nghiờn cu X u n g t p h ỏp l u t v x u n g t t h m q u y n l h v n q u an t r n g nht t phỏp quc t Trong cỏc tranh chp hp ng thng mi quc t, hay cũn gi l hp ng cú yu t nc ngoi, mt nhng u tiờn cn phi gii quyt l xung t thm quyn xột x V i c x ỏ c n h t h m q u yn g i i q u y t t ran h ch p h p n g t h n g m i q u c t cú ý n g h a v ụ cự n g q u an t r n g , cú n h h n g t i c q u ỏ t r ỡ n h c n g n h kt qu gii quyt tranh chp Nhm kim soỏt ri ro, cỏc bờn thng tỡm cỏch tha thun trc v phng thc cng nh c quan gii quyt tranh chp phỏt sinh t giao dch gia h Trong mt s trng hp, cỏc bờn s a tranh chp trng ti Trong nhng trng hp khỏc, cỏc bờn s ng ý kin tranh chp trc tũa ỏn c cỏc bờn tha thun Xut phỏt t tớnh cht ca quan h t, trờn th gii hin nay, hu ht cỏc quc gia ó cho phộp cỏc bờn tha thun la chn Tũa ỏn phự hp gii quyt tranh chp, tha thun ú phự hp vi quy nh ca phỏp lut nc c la chn iu ny ó tr nờn quan trng v ph bin cỏc giao dch thng mi quc t Tha thun la chn tũa ỏn cú th giỳp cỏc bờn trỏnh c vic xột x tn kộm v tit kim thi gian Mt khỏc, mi quc gia li cú cỏc quy nh v t tng tũa ỏn khỏc nhau, dn n quy trỡnh t tng v kt qu gii quyt tranh chp cng cú th khỏc Tha thun la chn tũa ỏn cho phộp cỏc bờn cú chin lc la chn tũa ỏn vi cỏc quy nh v th tc v chng c thun li nht cho mỡnh nht Liờn h n Vit Nam hin nay, thc tin hi nhp kinh t, cỏc quan h thng mi quc t tr nờn ph bin v nhu cu gii quyt tranh chp l iu tt yu Phng thc gii quyt tranh chp bng Tũa ỏn cng cn c quy nh linh hot, phự hp vi thc tin quan h thng mi v m bo quyn li nht cho cỏc bờn Tuy nhiờn, B lut t tng dõn s hin hnh cha cú quy nh no cho phộp cỏc bờn tha thun v ny Mt s bn phỏp lut khỏc cú nhng quy nh n l, mang tớnh nguyờn tc, cha thc s rừ rng n thi im hin ti Vit Nam cha gia nhp bt c iu c quc t a phng no v xỏc nh thm quyn xột x dõn s quc t m ch yu ký kt cỏc Hip nh tng tr t phỏp song phng vi cỏc quc gia Tuy nhiờn, s cỏc Hip nh tng tr t phỏp ó ký kt n thi im ny ch cú mt s Hip nh tng tr t phỏp cú quy nh cho phộp cỏc bờn la chn c quan gii quyt tranh chp khỏc vi Tũa ỏn Vit Nam T nhng c s trờn, vic nghiờn cu "tha thun la chn tũa ỏn gii quyt tranh chp thng mi quc t" l rt cn thit cho vic nghiờn cu cng nh thc tin t bi cnh hin nay, nhm xõy dng mt ch nh v tha thun la chn tũa ỏn cho Vit Nam tng lai v vic ỏp dng nú vo thc t Mc tiờu nghiờn cu 2.1 Mc tiờu tng quỏt Lun nghiờn cu nhng quy nh v tha thun la chn Tũa ỏn cỏc Cụng c v phỏp lut ca mt s quc gia cng nh Vit Nam mi tng quan so sỏnh, nhm nh hng cho vic xõy dng v hon thin ch nh tha thun tũa ỏn ti Vit Nam cng nh vic thc thi ch nh ny trờn thc t 2.2 Mc tiờu c th - Khỏi quỏt nhm cú mt cỏi nhỡn ton din v tha thun la chn tũa ỏn gii quyt tranh chp thng mi quc t; - Nghiờn cu sõu cỏc c th hiu rừ bn cht, c s phỏp lý, ni dung, phm vi, h qu ca quyn tha thun la chn tũa ỏn vic gii quyt cỏc tranh chp thng mi quc t; - nhng xut, gii phỏp mang tớnh nh hng hon thin h thng phỏp lut Vit Nam v tha thun la chn tũa ỏn i vi tranh chp thng mi quc t Tớnh mi v nhng úng gúp ca ti Hin nay, cha cú nghiờn cu no bi bn, nghiờn cu mt cỏch chuyờn sõu v ti ny, cỏc bi nghiờn cu ang cú ch mi cp mt cỏch rt s khai Do ú, lun s khỏi quỏt húa v nghiờn cu cú h thng, ng thi ch nhng quan trng v a nhng gii phỏp nh hng liờn quan n ny cho phỏp lut v thc tin ti Vit Nam i tng v phm vi nghiờn cu Lun trung nghiờn cu quy nh phỏp lut v thc tin v tha thun la chn tũa ỏn vi t cỏch l tiờu xỏc nh thm quyn ca tũa ỏn vic gii quyt tranh chp thng mi quc t m ch th ch yu l cỏc doanh nghip Vic nghiờn cu trung vo nhng ct lừi ca tha thun la chn tũa ỏn nm phm vi cỏc quy nh Cụng c Lahay 2005 v tha thun la chn tũa ỏn, Quy ch Brussel I sa i ca Hi ng Chõu u, quy nh phỏp lut v thc tin mt s quc gia nh Phỏp, Anh, Hoa K v tha thun la chn tũa ỏn T ú, so sỏnh vi thc trng phỏp lut Vit Nam hin Tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu Thi im hin ti, Vit Nam cú mt s nghiờn cu v c ch gii quyt tranh chp cng nh thm quyn ca tũa ỏn t phỏp quc t núi chung v thm quyn ca tũa ỏn theo tha thun la chn tũa ỏn ca cỏc bờn ng s núi riờng Mt s nghiờn cu liờn quan n nhng chung v thm quyn ca tũa ỏn ú mt phn cp n v quyn tha thun la chn tũa ỏn, nh Lun ỏn tin s "C ch gii quyt tranh chp thng mi quc t" nm 2013 ca tỏc gi ng Th Kim Thoa, Lun thc s "Gii quyt tranh chp hp ng thng mi quc t bng Tũa ỏn" nm 2010 ca Nguyn Th Thoa, Lun thc s "Phỏp lut quc t v phỏp lut nc ngoi v gii quyt tranh chp dõn s cú yu t nc ngoi bng tũa ỏn nhng bi hc kinh nghim cho Vit Nam" nm 2012 ca Lờ Quang Minh Bờn cnh ú, cú mt s nghiờn cu ni dung chớnh liờn quan n tha thun la chn tũa ỏn ca cỏc bờn ng s C th, "Quyn tha thun la chn tũa ỏn gii quyt tranh chp dõn s cú yu t nc ngoi" ca Bnh Quc Tun trờn Tp Khoa hc i hc quc gia H Ni, Lut hc 28 (2012), "Tha thun la chn tũa ỏn gii quyt tranh chp thng mi quc t" ca Trn Th Thu Phng, Tp lut hc s 3/2015 Tuy vy, mc dự cỏc nghiờn cu trờn ó phn no hoc cú ni chớnh phõn tớch v quyn tha thun la chn tũa ỏn nhng cn cú nhng nghiờn cu c th v h thng hn Do vy, Lun s nghiờn cu phỏt trin ny mt cỏch khỏi quỏt húa v chuyờn sõu hn Ni dung v phng phỏp nghiờn cu 6.1 Ni dung nghiờn cu Da trờn nhng mc tiờu trờn, ni dung nghiờn cu bao gm: - Nghiờn cu mt cỏch khỏi quỏt v Tha thun la chn tũa ỏn nh khỏi nim, phõn loi tha thun la chn tũa ỏn; - Nghiờn cu v cỏc phm vi, iu kin hiu lc v h qu ca vic tha thun la chn tũa ỏn theo cỏc Cụng c cng nh phỏp lut ca mt s nc tiờu biu; - Nghiờn cu cỏc quy nh ca phỏp lut cng nh thc tin ti Vit Nam 6.2 Phng phỏp nghiờn cu t i n g h i n c u d a t r n p h n g p h ỏ p d u y v t b i n c h n g v p h n g p h ỏ p d u y v t l c h s c a c h n g h a M ỏ c - L Ni n , t t n g H C h Minh ng thi, vic nghiờn cu da trờn ng li chớnh sỏch ca ng v x õ y d n g n h n c p h ỏ p q u y n , t h c h i n c i c ỏ c h t p h ỏ p , t h ỳ c y h i nhp quc t Bờn cnh ú, lun cũn s dng cỏc phng phỏp phõn tớch, h thng húa, phng phỏp so sỏnh, phng phỏp tng hp, ỏnh giỏ gii quyt cỏc ca ti t Kt cu ca lun Ngoi phn m u, kt lun v danh mc ti liu tham kho, ni dung lun gm cú chng: Chng 1: C s lý lun ca tha thun la chn tũa ỏn gii quyt tranh chp thng mi quc t Chng 2: Tha thun la chn tũa ỏn gii quyt tranh chp thng mai quc t theo phỏp lut nc ngoi v phỏp lut quc t Chng 3: Tha thun la chn tũa ỏn gii quyt tranh chp thng mi quc t ti Vit Nam Chng C S Lí LUN CA THA THUN LA CHN TềA N GII QUYT TRANH CHP THNG MI QUC T 1.1 Khỏi nim gii quyt tranh chp thng mi quc t bng tũa ỏn 1.1.1 Tranh chp thng mi quc t Cú th hiu mt cỏch khỏi quỏt, tranh chp hot ng thng mi l nhng mõu thun, bt ng gia cỏc bờn tham gia quan h thng mi m ch yu liờn quan n vic thc hin hoc khụng thc hin cỏc quyn v ngha v theo hp ng Tranh chp thng mi thng cú cỏc yu t sau: Cú quan h thng mi tn ti gia cỏc bờn tranh chp; Cú s vi phm (hoc gi thit vi phm) ngha v ca mt bờn lm nh hng ti quyn v li ớch ca bờn kia; Cú s bt ng quan im gia cỏc bờn v s vi phm hoc vic x lý hu qu phỏt sinh t s vi phm Tranh chp thng mi thng cú yu t ti sn, gn lin vi li ớch ca cỏc bờn tranh chp v phỏt sinh trc tip t quan h hp ng Do ú, cỏc bờn luụn cú quyn nh ot v gii quyt theo nguyờn tc bỡnh ng, tha thun [7] Hot ng thng mi, theo khon iu Lut Thng mi Vit Nam 2005, l hot ng nhm mc ớch sinh li, bao gm mua bỏn hng húa, cung ng dch v, u t, xỳc tin thng mi v cỏc hot ng nhm mc ớch sinh li khỏc Hiu theo ngha rng nh Lut mu UNCITRAL thỡ hot ng t h n g m i l v i c t h c h i n m t h a y n h i u h n h v i t h n g m i c a c ỏ nhõn, t chc kinh doanh bao gm mua bỏn hng húa, cung ng dch v, phõn phi, i din, i lý thng mi, ký gi, thuờ, cho thuờ, thuờ mua, Ngy 10/4/2013, Vit Nam chớnh thc tr thnh thnh viờn Hi ngh La Hay v t phỏp quc t Vit Nam tr thnh thnh viờn chớnh thc th 73 th hin bc tin quan trng ca Vit Nam quỏ trỡnh hi nhp quc t, to c s quan trng Vit Nam cú th xem xột gia nhp cỏc Cụng c ca Hi ngh, ú cú Cụng c Lahay 2005 v tha thun la chn tũa ỏn Tuy nhiờn, cn phi thy rng, Vit Nam l thnh viờn Hi ngh núi chung v Cụng c Lahay 2005 v tha thun la chn tũa ỏn s chu nhng tỏc ng nht nh k c tỏc ng tớch cc v tỏc ng tiờu cc 3.2.3.1 V tỏc ng tớch cc Mt Hi ngh La Hay v t phỏp quc t ngy cng liờn kt cht ch v vng mnh trờn c s phỏp lý l Quy ch v cỏc Cụng c ca Hi ngh, ú cú Cụng c Lahay 2005 s h tr c lc cho Vit Nam phỏt trin kinh t-xó hi cng nh hi nhp khu vc v quc t, gia tng v th quc t ca ta quan h vi cỏc i tỏc bờn ngoi Vic thc hin ngha v thnh viờn cng ũi hi Vit Nam phi nghiờm tỳc hn v chuyờn nghip hn vic tham gia m phỏn v thc hin cỏc quyt nh, iu c quc t ca Hi ngh La Hay, quan tõm hn n cỏc mc tiờu chung ca Hi ngh nhm bo m s gn kt v lng ghộp hi hũa gia cỏc u tiờn phỏt trin ca quc gia v khu vc cng nh ton cu, iu chnh t chc b mỏy nc cng nh u t ngun lc v nhõn lc thớch ỏng hn tham gia hp tỏc v t phỏp quc t mt cỏch ch ng v hiu qu Vi t cỏch l thnh viờn, Vit Nam s c h tr thc hin tt cỏc quyn v ngha v thnh viờn, c bit l vic h tr o to i ng chuyờn gia phỏp lý ca Vit Nam cú trỡnh v kinh nghim quc t; c cỏc chuyờn gia cú trỡnh v kinh nghip n Vit Nam ging v mt s ch ca t phỏp quc t, gii quyt tranh chp thng mi quc t, to iu 66 kin cho cỏc cỏn b Vit Nam thc ti tr s ca Hi ngh v tham gia vo cỏc chng trỡnh nghiờn cu Hi ngh tin hnh Vit Nam cng s c tham gia trc tip vo quỏ trỡnh xõy dng v hon thin cỏc nn tng phỏp lý quc t a phng lnh vc t phỏp quc t ang ngy cng phỏt trin i ng cỏn b ca Vit Nam cú c hi thit lp cỏc quan h v giao lu vi i ng chuyờn gia phỏp lý cú trỡnh t nhiu h thng phỏp lut khỏc Qua ú gúp phn nõng cao nhn thc ca i ng cỏn b, xõy dng lc lng cỏn b phỏp lut cú trỡnh cao v t phỏp quc t cho Vit Nam Riờng v Cụng c Lahay 2005 v tha thun la chn tũa ỏn, Cụng c giỳp to mt mụi trng phỏp lý thun li hn i vi thng mi v u t quc t, bng cỏch m bo tớnh hiu qu ca tha thun la chn tũa ỏn gia cỏc bờn tham gia giao dch thng mi quc t v m bo rng bn ỏn ca tũa ỏn la chn c cụng nhn v cho thi hnh ti quc gia ký kt Cỏc doanh nghip tham gia vo cỏc hot ng thng mi quc t ú s cú s chc chn hn vo ni tranh chp s c khiu kin v ni bn ỏn cú th c thc thi Singapo ó tr thnh viờn chớnh thc ca Cụng c vo ngy 25/03/2015 [45] Do ú, cỏc phỏn quyt ca tũa ỏn Singapore nc ngoi s tng cng kh nng thc thi theo Cụng c Cụng c cng s y mnh vic s dng cỏc tũa ỏn Singapore, hiu qu v thm quyn trung lp cỏc tranh chp thng mi quc t V phớa Nh nc, vic Vit Nam tham gia Cụng c v tha thun la chn tũa ỏn s thit lp c mt c s phỏp lý quc t an ton cho cỏc tha thun la chn tũa ỏn riờng bit ca cỏc bờn ng s t vic cựng xỏc lp mt quy tc thng nht v xỏc nh thm quyn ca tũa ỏn gii quyt cỏc tranh chp thng mi quc t vi cỏc quc gia thnh viờn khỏc T ú, 67 loi b quỏ trỡnh phc vic xỏc nh thm quyn ca tũa ỏn thụng qua cỏc quy phm xung t V phớa ng s, vic gia nhp Cụng c ca quc gia s gúp phn m bo ỳng bn cht ca cỏc bờn quan h dõn s núi chung, ú cú quyn t nh ot quan h ca cỏc ng s Bng s rng buc ca Cụng c, cỏc trự liu iu khon tranh chp ca cỏc bờn tham gia quan h dõn s thng mi s c m bo Mt khỏc, h thng phỏp lut v kh nng thc thi phỏp lut phi khụng ngng c ci thin ỏp ng quy nh ca Cụng c c bit, Vit Nam l thnh viờn, c ch hp tỏc vi cỏc thnh viờn khỏc c thỳc y giỳp cho th tc t phỏp gia cỏc quc gia tr nờn thun tin v nhanh chúng hn 3.2.3.2 Tỏc ng tiờu cc Trc ht, phi k n s hn ch v nhn thc ca cỏc doanh nghip, cỏ nhõn nc i vi vai trũ v tm quan trng ca t phỏp quc t vic gii quyt cỏc tranh chp thng mi quc t (vớ d nh cỏc v kin liờn quan n tranh chp kinh t, thng mi quc t v gn lin vi t phỏp quc t (chn lut ỏp dng, chn c quan cú thm quyn gii quyt tranh chp) Do ú, tham gia vo cỏc quan h thng mi quc t s khụng trỏnh cỏc ri ro phỏp lý v th tc t tng, t ú nh hng ti li ớch kinh t ca cỏc doanh nghip Hin nay, Vit Nam cha xõy dng c lc lng cỏn b, chuyờn gia gii v t phỏp quc t, cú trỡnh ngoi ng, cú kinh nghim hp tỏc quc t tt tham gia vo cỏc hot ng ca Hi ngh mt cỏch hiu qu, c bit l tham gia vo quỏ trỡnh son tho cỏc kin phỏp lý, tn dng v phỏt huy c nhng li ớch tr thnh thnh viờn ca Hi ngh Bờn cnh ú, kh nng cũn hn ch nht nh vic gii quyt 68 cỏc tranh chp thng mi quc t liờn quan n phỏp lut quc t v phỏp lut nc ngoi, Tũa ỏn Vit Nam s gp nhiu khú khn th lý v gii quyt cỏc tranh chp thng mi cú yu t nc ngoi ó l thnh viờn ca Cụng c Hn na, hot ng t vn/tranh tng gii lut s Vit Nam liờn quan ti phỏp lut nc ngoi cha phỏt trin Vit Nam cng cn cõn nhc n li ớch riờng ca quc gia cn bo v trc s m rng thm quyn ca Cụng c i vi lut phỏp quc ni C th, Vit Nam cn chỳ ý n l trỡnh gia nhp, nht l Vit Nam ang quỏ trỡnh phỏt trin, h thng phỏp lut cha hon thin, c ch t tng cũn nhiu thiu sút thỡ tt yu s ớt c cỏc bờn ng s la chn iu ny cng s nh hng khụng nh n quyn v li ớch hp phỏp ca cụng dõn v phỏp nhõn mang quc tch ca Vit Nam ti tũa ỏn cỏc quc gia thnh viờn khỏc Vn ny liờn quan trc tip n vic a cỏc bo lu tham gia Cụng c cng nh vic cõn i gia cỏc quy nh v thm quyn riờng bit ca tũa ỏn Vit Nam B lut t tng dõn s vi nhu cu thu hỳt u t, m rng quan h i ngoi, giao lu thng mi quc t 3.2.4 Mt s kin ngh v thc thi phỏp lut i vi doanh nghip Phn ln cỏc doanh nghip Vit Nam lỳng tỳng, b ng i mt vi gii quyt tranh chp thng mi quc t Cú 1560/1918 doanh nghip (chim 81,3%) ó tham gia quan h thng mi quc t nhng hiu bit phỏp lut thng mi quc t cũn hn ch 867 s 1918 doanh nghip ny cha s dng cỏc dch v phỏp lý phũng v hn ch tranh chp thng mi quc t iu ny cú th gii thớch vỡ cỏc doanh nghip Vit Nam cũn cú tõm lý xem nh tỡm hiu cỏc phỏp lý liờn quan n phớa nc ngoi, khụng chỳ trng cỏc dch v t phỏp lý Thc t cho thy, cỏc doanh nghip Vit Nam tham gia vo giao dch thng mi quc t thng thiu kinh nghim thc tin gii quyt tranh chp, thiu hiu bit phỏp 69 lut gii quyt tranh chp Mt s doanh nghip la chn c quan gii quyt tranh chp nc ngoi l i tỏc yờu cu, bn thõn h khụng bit gỡ v c quan, t chc ny Cú doanh nghip Vit Nam cú tranh chp v tranh chp ó c bờn nc ngoi a c quan ti phỏn nc ngoi gii quyt theo nh ó tha thun nhng doanh nghip Vit Nam khụng h hay bit mỡnh ang b kin, khụng bit c quan nc ngoi ó phỏn quyt, phỏn quyt cú hiu lc cng khụng bit Hn na, doanh nghip cng gp khú khn vic tip cn c quan ti phỏn m cỏc bờn ó la chn nh th tc kin, c quan ú cú thm quyn gii quyt hay khụng cha k nhng trng hp m cỏc bờn ó la chn c quan gii quyt tranh chp m phỏp lut nc ú li quy nh khụng thuc thm quyn gii quyt ca h thỡ doanh nghip Vit Nam cng lỳng tỳng hn [27] Mt khỏc, vic xỏc nh Tũa ỏn no cú thm quyn cú nhng nh hng nht nh i vi vic xỏc nh lut ỏp dng vỡ xỏc nh lut ỏp dng, tũa ỏn s ỏp dng quy phm xung t ca nc mỡnh m quy phm xung t ca mi nc l khỏc Do ú, tũa ỏn no cú thm quyn xột x cú th s cú nh hng ti ton b kt qu gii tranh chp gia cỏc bờn Chng hn, thụng thng, quỏ trỡnh gii quyt v kin cú YTNN, cỏc thm phỏn Vit Nam u cú tõm lý chung l hng v vic gii quyt v kin theo quy nh hoc theo tinh thn ca phỏp lut nc mỡnh Cỏc thm phỏn lp lun rng, cỏc bờn ó kin ti tũa ỏn Vit Nam thỡ ngoi vic lut t tng c ỏp dng l lut Vit Nam thỡ lut ni dung ỏp dng gii quyt tranh chp cng l lut Vit Nam iu ny cú ngha l, c hp ng cỏc bờn cú quy nh rừ lut ỏp dng gii quyt tranh chp l lut ca quc gia khỏc (Anh, Phỏp, Malaysia) thỡ tũa ỏn cng khụng chp nhn s la chn ca cỏc bờn [27] Xột v mt chuyờn mụn, cỏc thm phỏn cú trỡnh ngoi ng ỏp dng lut nc ngoi hay c th l tỡm kim ni dung ớch 70 thc ca lut nc ngoi cũn cú nhng hn ch nht nh Do vy tũa ỏn thng mc nhiờn ỏp dng phỏp lut Vit Nam iu chnh Tuy nhiờn, cỏc doanh nghip Vit Nam cú th khụng phi lỳc no cng mun hng v kin n tũa ỏn v phỏp lut Vit Nam vỡ khụng phi lỳc no gii quyt Vit Nam theo phỏp lut Vit Nam cng mang li li ớch cho cỏc bờn ng s Do ú, tham gia mt giao dch thng mi, cỏc doanh nghip cn ch ng hn vic tỡm hiu v nghiờn cu k phỏp lut Vit Nam v phỏp lut nc ngoi v thm quyn ca tũa ỏn, xỏc nh tũa ỏn no s cú thm quyn gii quyt tranh chp phỏt sinh tng lai m bo li ớch cho cỏc bờn nht T ú, cỏc bờn cú th la chn c c tũa ỏn va m bo tớnh thun tin, va m bo kt qu gii quyt tranh chp m cỏc doanh nghip mong mun Bờn cnh ú, cng cn lu ý rng, iu khon c quan gii quyt tranh chp v lut ỏp dng l hai iu khon rt quan trng hp ng thng mi quc t nhm phũng trỏnh nhng tranh chp v gii quyt xung t thm quyn v xung t phỏp lut sau ny Tuy nhiờn, im yu thng gp ca doanh nghip Vit Nam l xỏc lp hp ng vi nhng tha thun cú ni dung s si hoc khụng rừ rng, dn n nhng ri ro v mt phỏp lý cho doanh nghip, ng thi gõy khú khn cho doanh nghip vic gii quyt tranh chp Do ú, m phỏn, ký kt hp ng, doanh nghip cn nghiờn cu k v son tho iu khon v thm quyn gii quyt tranh chp mt cỏch rừ rng, theo ỳng mc ớch ca cỏc bờn tha thun V phớa nh nc, cng cn cú cỏc bin phỏp h tr, giỳp doanh nghip thun li quỏ trỡnh gii quyt tranh chp Ngoi cỏc bin phỏp v mụ nh hon thin h thng phỏp lut, nghiờn cu, ch ng ký kt iu c quc t thỡ cng cn cú cỏc gii phỏp c th h tr trc tip nh kt hp cỏc 71 thnh viờn cú cựng li ớch tham gia gii quyt tranh chp, to iu kin cung cp thụng tin Cỏc i din ngoi giao nc ngoi cn ch ng vic nm bt kp thi ph bin thụng tin thng mi nc s ti cho cỏc doanh nghip Vit Nam Chớnh ph cng ó ban hnh Ngh nh v phờ duyt chng trỡnh h tr phỏp lut cho doanh nghip Vit Nam 72 KT LUN Trong bi cnh ton cu húa hin nay, vic hi hũa húa phỏp lut quc gia vi chun mc quc t chớnh l mt nhng yu t quan trng to iu kin thun li cho cỏc hot ng giao lu kinh t, thng mi, qua ú thỳc y hi nhp quc t ca t nc Hn th na, hi hũa húa phỏp lut nc vi phỏp lut quc t cng l mt yu t cn thit ca quỏ trỡnh xõy dng nh nc phỏp quyn ca Vit Nam Tha thun la chn tũa ỏn gii quyt tranh chp thng mi ó tr nờn rt ph bin v quan trng cỏc giao dch thng mi quc t trờn th gii hin Cỏc cụng c quc t v phỏp lut nc ngoi hu nh u tha nhn cho phộp cỏc bờn quan h thng mi quc t tha thun la chn tũa ỏn gii quyt tranh chp gia cỏc bờn ú ú, phỏp lut Vit Nam cng cn quy nh phự hp vi vi thc tin v tng thớch vi phỏp lut quc t v phỏp lut nc ngoi Lun ó trỡnh by khỏi quỏt v cú h thng v c ch tha thun la chn tũa ỏn theo phỏp lut quc t v phỏp lut quc gia nh khỏi nim, phõn loi tha thun la chn tũa ỏn cng nh nhng iu kin tha thun la chn tũa ỏn cú hiu lc v phõn tớch nhng h qu ca vic tha nhn tha thun la chn tũa ỏn ng thi, lun trỡnh by tỡnh hỡnh thc trng phỏp lut Vit Nam tng quan so sỏnh vi phỏp lut quc t v phỏp lut nc ngoi liờn quan n tha thun la chn tũa ỏn, t ú a mt s gii phỏp nhm tng cng thc thi phỏp lut Vit Nam hin C th, phỏp lut Vit Nam v t tng dõn s quc t cn c sa i v hon thin hn, ú cú vic tha nhn tha thun la chn tũa ỏn ca ng s l mt nguyờn tc xỏc 73 nh thm quyn chung ca tũa ỏn Vit Nam v nhng quy nh c th v tha thun la chn tũa ỏn Vit Nam, ng thi cho phộp ng s cú quyn tha thun la chn tũa ỏn nc ngoi gii quyt tranh chp thng mi quc t Lun cng a gii phỏp v vic xem xột gia nhp Cụng c Lahay 2005 v tha thun la chn tũa ỏn vi nhng ỏnh giỏ tỏc ng tớch cc v tỏc ng tiờu cc Vit Nam l thnh viờn ca Cụng c, cú nhng nh hng cho vic nghiờn cu gia nhp Cụng c tng lai Núi túm li, hin vi ch trng y mnh ci cỏch t phỏp ca nh nc, thỳc y phỏt trin kinh t v quan h thng mi cng nh ỏp ng xu th hi nhp, vic tha nhn tha thun la chn tũa ỏn gii quyt cỏc tranh chp thng mi quc t l mt tt yu khỏch quan, cn c a vo quy nh ca phỏp lut Vit Nam 74 DANH MC TI LIU THAM KHO I Ti liu Ting Vit Nguyn Bỏ Bỡnh (2008), "Vic xỏc nh thm quyn gii quyt v lut ỏp dng i vi hp ng", Tp nghiờn cu lp phỏp, (5) Vn i v Trn Vit Dng (2012), "V tha thun la chn tũa ỏn nc ngoi", Tp khoa hc phỏp lý, (6) Vn i, Mai Hng Qu (2010), T phỏp quc t Vit Nam, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni ng cng sn Vit Nam (2005), Ngh quyt s 48-NQ/TW ngy 24/05/2005 ca B chớnh tr v chin lc xõy dng v hon thin h thng phỏp lut Vit Nam n nm 2010, nh hng n nm 2020, H Ni ng cng sn Vit Nam (2005), Ngh quyt s 49-NQ/TW ngy 02/06/2005 ca B chớnh tr v chin lc ci cỏch t phỏp n nm 2020, H Ni Nguyn Bỏ Din (Ch biờn) (2001), Giỏo trỡnh t phỏp quc t, NXB i hc Quc gia H Ni Nguyn Bỏ Din (Ch biờn) (2005), Giỏo trỡnh lut thng mi quc t, NXB i hc Quc gia H Ni Nguyn Bỏ Din (Ch biờn) (2013), Giỏo trỡnh t phỏp quc t, NXB i hc Quc gia H Ni Nguyn V Hong (2004), Gii quyt tranh chp thng mi quc t bng ng Tũa ỏn, NXB Thanh Niờn, H Ni 75 10 Nguyn Vn Nm (2007), Gii quyt tranh chp dõn s cú yu t nc ngoi bng Tũa ỏn Vit Nam - Thc trng v gii phỏp, Lun thc s lut hc, Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni 11 Phan Hoi Nam (2012), "Thm quyn ca Tũa ỏn Vit Nam i vi tranh chp Hp ng cú yu t nc ngoi", Tp khoa hc phỏp lý, (3) 12 on Nng (2001), Nhng lý lun c bn v T phỏp quc t, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 13 Bựi Xuõn Nh (2008), Nghiờn cu gii phỏp chng ri ro phỏp lý hot ng thng mi quc t ca doanh nghip Vit Nam, Vin Khoa hc Phỏp lý - B T phỏp 14 Trn Th Thu Phng (2015), "Tha thun la chn tũa ỏn gii quyt tranh chp thng mi quc t", Tp lut hc, (3) 15 Quc hi (2004), B lut t tng dõn s, H Ni 16 Quc hi (2005), B lut hng hi, H Ni 17 Quc hi (2006), Lut chuyn giao cụng ngh, H Ni 18 Quc hi (2005), Lut thng mi, H Ni 19 Quc hi (2007), Lut hng khụng dõn dng, H Ni 20 Quc hi (2010), Lut trng ti thng mi, H Ni 21 Quc hi (2006), Lut hng khụng dõn dng Vit Nam, H Ni 22 Quc hi khúa XIII (2015), D tho B lut t tng dõn s trỡnh y ban Thng v Quc hi ti Phiờn hp th 40, thỏng 8-2015, H Ni 23 ng Th Kim Thoa (2006), "Mt s xỏc nh thm quyn ca tũa ỏn T phỏp quc t", Tp nh nc v phỏp lut, (6) 24 ng th Kim Thoa (2012), "Quyn la chn tũa ỏn c ch gii quyt tranh chp dõn s cú yu t nc ngoi", Tp ngh lut, (6) 76 25 ng Th Kim Thoa (2013), c ch gii quyt tranh chp thng mi quc t, Lun ỏn tin s lut hc, Khoa Lut, HQGHN 26 Bnh Quc Tun (2012), "Quyn tha thun la chn tũa ỏn gii quyt tranh chp dõn s cú yu t nc ngoi", Tp Khoa hc HQGHN, Lut hc, (28) 27 Vin Nghiờn cu Khoa hc phỏp lý - B T phỏp (2011), "Thc tin v gii quyt tranh chp thng mi quc t ca doanh nghip Vit Nam v vai trũ ca cỏc thit ch t phỏp, b tr t phỏp", c san thụng tin khoa hc phỏp lý, (10+11) II Ti liu Ting Anh 28 Andrea Schulz (2006), The Hague Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements, European Journal of Law Reform, Vol VIII, no 1, pp 77-92 29 C g j morse (1989), forum-selection clauses - EEC style, Content downloaded/printed from HeinOnline (http://heinonline.org) Tue 30 31 32 Mar 17 02:33:52 2015 Christian schulze (2005), The 2005 Hague Convention on Choice of Court Agreements, University of South Afric Convention on choice of court agreements 2005; 33 Council regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters Ekaterina Ivanova (2010), Choice of Court Clauses and Lis Pendens under Brussels I Regulation, Merkourios 2010 - Volume 27/Issue 77 34 Hannah L Buxbaum (2004), Forum Selection in International Contract Litigation: The Role of Judicial Discretion, 12 willamette j int'l l & dispute resolution (185), Maurer school of law, Indiana University 35 John Levingston (2008), Choice of law, jurisdiction and ADR clauses, 6th annual Contract Law Conference 26-28 February 2008 36 Maebh Harding (2014),Conflict of law, Routledge 37 Matthew B Berlin (2006), The hague convention on choice of court agreements: creating an international framework for recognizing foreign judgments, international law & management review, volume 3, 2006 38 Paul beaumont (2009), Hague choice of court agreements convention 2005: background, negotiations, analysis and current status, Joual of Private International Law, Vol No 39 Peter D Trooboff (2004), Choice-of-Court Clauses, international law, the nation law journal 40 Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters 41 Ved p Nanda (2006), The Landmark 2005 Hague Convention on Choice of Court Agreements, texas international law journal, Vol 42:773 42 Walter w Heiser (2010), the Hague convention on choice of court agreements: the impact on forum non conveniens, transfer of venue, removal, and recognition of judgments in united states courts, Journal of International Law, Vol 31:4 III Ti liu Website 43 http://moj.gov.vn/ 44 http://toaan.gov.vn/ 45 http://www.hcch.net/ 46 http://eur- lex.europa.eu/ 79 ... THỎA THUẬN LỰA CHỌN TÒA ÁN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ 1.1 Khái niệm giải tranh chấp thƣơng mại quốc tế tòa án 1.1.1 Tranh chấp thương mại quốc tế 1.1.2 Giải tranh. .. luận thỏa thuận lựa chọn tòa án giải tranh chấp thương mại quốc tế Chương 2: Thỏa thuận lựa chọn tòa án giải tranh chấp thương mai quốc tế theo pháp luật nước pháp luật quốc tế Chương 3: Thỏa thuận. .. lựa chọn tòa án giải tranh chấp thương mại quốc tế Việt Nam Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA THỎA THUẬN LỰA CHỌN TÒA ÁN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ 1.1 Khái niệm giải tranh chấp thƣơng mại
- Xem thêm -

Xem thêm: Thỏa thuận lựa chọn tòa án giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế , Thỏa thuận lựa chọn tòa án giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế , Thỏa thuận lựa chọn tòa án giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay