Thiết kế câu hỏi, bài tập đánh giá năng lực học sinh trong dạy học chương 2 tính quy luật của hiện tượng di truyền sinh học 12 trung học phổ thông (1)

138 101 0
  • Loading ...
1/138 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 13:15

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC  - PHẠM THỊ TUYẾT NHUNG THIẾT KẾ CÂU HỎI, BÀI TẬP ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG DẠY HỌC "CHƢƠNG 2: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƢỢNG DI TRUYỀN" - SINH HỌC 12, TRUNG HỌC PHỔTHÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM SINH HỌC HÀ NỘI - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC  - PHẠM THỊ TUYẾT NHUNG THIẾT KẾ CÂU HỎI, BÀI TẬP ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG DẠY HỌC "CHƢƠNG 2: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƢỢNG DI TRUYỀN" - SINH HỌC 12, TRUNG HỌC PHỔTHÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM SINH HỌC CHUYÊN NGÀNH: LÍ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC (BỘ MÔN SINH HỌC) Mã số: 60 14 01 11 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Phan Thị Thanh Hội HÀ NỘI - 2015 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới TS Phan Thị Thanh Hội, người tận tâm việc định hướng, đạo giúp đỡ mặt chuyên môn để hoàn thành luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể thầy giáo, cô môn Lý luận Phương pháp dạy học Sinh học khoa Sinh học trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trường Đại học Giáo dục - Đai học QGHN giúp đỡ, đóng góp nhiều ý kiến quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập nghiên cứu trường Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới giáo viên tham gia tập huấn chuyên môn tỉnh Nam Định, cụm Ý Yên; Ban giám hiệu, thầy giáo, cô giáo em học sinh trường THPT Tống Văn Trân - Ý Yên - Nam Định nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện cho điều tra, tiến hành thực nghiệm trình nghiên cứu luận văn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè động viên, giúp đỡ suốt thời gian thực đề tài Hà Nội, tháng 10 năm 2015 Tác giả Phạm Thị Tuyết Nhung i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT GV Giáo viên HS Học sinh KTĐG Kiểm tra đánh giá NL Năng lực NST Nhiễm sắc thể SGK Sách giáo khoa THPT Trung học phổ thông GQVĐ Giải vấn đề QLDT Quy luật di truyền PLĐL Phân li độc lập KG Kiểu gen KH Kiểu hình TLKG Tỉ lệ kiểu gen Tỉ TLKH lệ kiểu hình ii MỤC LỤC Lời cảm ơn i Danh mục chữ viết tắt ii Mục lục iii Danh mục bảng v Danh mục hình vi Error! Hyperlink reference not valid Error! Hyperlink reference not valid Error! Hyperlink reference not valid Error! Hyperlink reference not valid.Error! Hyperlink reference not valid.Error! Hyperlink reference not valid.Error! Hyperlink reference not valid.Error! Hyperlink reference not valid.Error! Hyperlink reference not valid.Error! Hyperlink reference not valid.Error! Hyperlink reference not valid.Error! Hyperlink reference not valid Error! Hyperlink reference not valid Error! Hyperlink reference not valid Error! Hyperlink reference not valid Error! Hyperlink reference not valid Error! Hyperlink reference not valid.Error! Hyperlink reference not valid.Error! Hyperlink reference not valid Error! Hyperlink reference not valid Error! Hyperlink reference not valid Error! Hyperlink reference not valid Error! Hyperlink reference not valid.Error! Hyperlink reference not valid.Error! Hyperlink reference not valid.2.3.3 Chuyên đề 3: Quy luật liên kết gen hoán vị gen 62 iii Error! Hyperlink reference not valid Error! Hyperlink reference not valid.Error! Hyperlink reference not valid Error! Hyperlink reference not valid Error! Hyperlink reference not valid Error! Hyperlink reference not valid.Error! Hyperlink reference not valid.Error! Hyperlink reference not valid.Error! Hyperlink reference not valid.Error! Hyperlink reference not valid.Error! Hyperlink reference not valid.Error! Hyperlink reference not valid.Error! Hyperlink reference not valid.Error! Hyperlink reference not valid.Error! Hyperlink reference not valid Error! Hyperlink reference not valid Error! Hyperlink reference not valid.PHỤ LỤC 93 iv DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Mức độ sử dụng biện pháp, công cụ, hình thức tổ chức dạy học nhằm đánh giá lực học sinh………………… Bảng 2.1 Các mức độ cần đạt kiến thức chương Tính quy luật 30 35 tượng di truyền - Sinh học 12 THPT………………… Nội Bảng 2.2 dung chương Tính quy luật tượng di truyền - Sinh học 12 THPT………………………………… Bảng 2.3 37 Tên chuyên đề mạch nội dung chuyên đề dạy chương Tính quy luật tượng di truyền - Sinh học 12 41 THPT…………………………………………………… Bảng 2.4 Bảng ma trận yêu cầu cần đạt chuyên đề Quy luật 46 Menđen……………………………………………………… Bảng 2.5 Bảng ma trận yêu cầu cần đạt chuyên đề quy luật 57 tương tác gen tác động đa hiệu gen………………… Bảng Bảng 2.6 ma trận yêu cầu cần đạt chuyên đề quy luật liên kết gen 64 hoán vị gen………………………………… Các tiêu chí Bảng 2.7 đánh giá NL GQVĐ HS dạy học Sinh 70 học 12 THPT…………………………………………… Bảng 3.1 Kết thẩm định tiêu chí câu hỏi/bài tập đánh giá lực học sinh dựa vào xây dựng chuyên đề dạy học chương II Tính quy luật tượng di truyền - Sinh học 12 THPT………………………………………… Kết Bảng 3.2 đánh giá tiêu chí lực giải vấn đề học sinh dạy học chương II Tính quy luật tượng di truyền - Sinh học 12 THPT……………………… Kết Bảng 3.3 75 đánh giá lực học sinh tiêu chí… 76 83 v DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Mô hình kim tự tháp thể mức độ khác mục đích giáo dục theo cách tiếp cận NL (Theo Miller, 1990) ……………………………………………………… Hình 1.2 Các mức độ quan tâm đến đánh giá NL HS…………… 30 Hình 1.3 Mức độ cần thiết đánh giá NL HS dạy học…… 30 Hình 1.4 Mức độ cần hình thành lực cho HS…………… 32 Hình 1.5 Tính cần thiết đánh giá NL GQVĐ HS dạy học………………………………………………………… Mức 32 Hình 1.6 độ đánh giá NL GQVĐ HS dạy học……… 32 Hình 1.7 Ý kiến HS mức độ cần thiết vuệc đánh giá NL HS…………………………………………………………… Hình 1.8 33 Đánh giá HS NL cần đánh giá đánh giá…………………………………………………… Khả 34 Hình 1.9 đánh giá NL HS môn học…………… 34 Hình 3.1 Kết đánh giá mức độ đạt tiêu chí phân tích tình huống, xác định vấn đề ……………………………… Hình 3.2 Kết đánh giá mức độ đạt kĩ thu thập, phân tích sàng lọc thông tin……………………………… Kết Hình 3.3 80 giá mức độ đạt kĩ thực biện pháp GQVĐ…………………………………………… Kết đánh Hình 3.5 79 đánh giá mức độ đạt kĩ đề xuất, phân tích lựa chọn biện pháp GQVĐ………………………… Kết đánh Hình 3.4 79 81 giá mức độ đạt kĩ đánh giá biện pháp GQVĐ…………………………………………… 81 vi MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Trong mười năm qua, với đổi chung đất nước, nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, thách thức trước nguy tụt hậu đường tiến vào kỉ XXI cạnh tranh trí tuệ để hoà nhập với cộng đồng khu vực quốc tế, đòi hỏi đổi giáo dục trung học phổ thông (THPT) diễn toàn diện hơn, sâu sát Từ việc đổi mục tiêu, chương trình, nội dung đến việc đổi phương pháp dạy học đổi việc kiểm tra đánh giá (KTĐG), yếu tố tiên mục tiêu giáo dục Nhiều văn Đảng Nhà nước ban hành mang tính định hướng cho công đổi này, nhấn mạnh mục tiêu giáo dục đại tiếp cận, hình thành phát triển lực (NL) người học Như vậy, NL vừa điểm xuất phát đồng thời vừa cụ thể hóa mục tiêu giáo dục Ở nước có khung NL cần đạt học sinh (HS) phổ thông, khung NL xây dựng phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội- văn hóa nước Ở Việt Nam, nhiều nhà nghiên cứu khác có chung quan điểm cho có nhóm NL cần hình thành cho HS phổ thông, là: NL chuyên môn, NL phương pháp, NL xã hội NL cá thể Xuất phát từ yêu cầu thực tế xã hội: cần có người lao động động, tự tin, có kĩ hợp tác, kĩ làm việc nhóm chịu trách nhiệm với công việc giao, có kĩ tự tìm kiếm xử lí, phân tích thông tin, có khả sáng tạo NL vận dụng tri thức học để giải tình thực tiễn sống Từ yêu cầu trên, đòi hỏi giáo viên (GV) cần quan tâm nghiên cứu biên soạn đề kiểm tra theo hướng vừa ý đến tính bao quát nội dung dạy học, vừa quan tâm kiểm tra trình độ tư người học, đánh giá NL người học Chương trình Sinh học 12 bậc THPT chia thành ba phần lớn: di truyền học, tiến hóa, sinh thái học Kiến thức di truyền học kiến thức gắn liền với thành tựu đại, công nghệ đại thường xuyên cập nhật, bổ sung có phát mới, thành tựu công bố Nội dung kiến thức di truyền học sách giáo khoa (SGK) 12 THPT trình bày thành chương, chương II "Tính quy luật tượng di truyền" trình bày chương trình SGK sinh học 12 theo mạnh số điểm cho câu hỏi hay không? - Bài luận có đòi hỏi HS phải vận dụng kiến thức vào tình tình giả định hay không? - Xét mối quan hệ với câu hỏi khác, câu hỏi tự luận nội dung cấp độ tư nêu rõ tiêu chí kiểm tra hay không? - Nội dung câu hỏi có cụ thể không? Trong câu hỏi có nêu rõ yêu cầu hướng dẫn cụ thể đề rộng để câu trả lời đáp ứng hay không? - Để đạt điểm cao, HS có đòi hỏi phải thể quan điểm nhớ lại khái niệm, thông tin, ý kiến… học hay không? - Câu hỏi có diễn đạt để HS hiểu yêu cầu về: + Số lượng từ/độ dài luận + Mục đích luận + Tiêu chí đánh giá câu trả lời - Nếu câu hỏi yêu cầu HS cần nêu ý kiến chứng minh cho quan điểm vấn đề gây tranh cãi đó, câu hỏi có nêu rõ làm HS đánh giá dựa lập luận logic hợp lí cho quan điểm thay HS chọn theo quan điểm hay không? Ý kiến đề xuất sửa lỗi câu hỏi: ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 103 Phụ lục Các tập đánh giá lực tự kiểm tra đánh giá HS Bài tập tự KTĐG số 1: HS làm kiểm tra sau thời gian 15 phút: Câu 1: Khi nghiên cứu thí nghiệm Menđen, cô giáo đọc hình vẽ mô tả thí nghiệm sau:   [18, tr.264] Cô giáo đặt câu hỏi cho học sinh sau: a Điều xảy vật chất di truyền mà hoa trắng đóng góp cho lai? b Sự tái xuất hoa trắng hệ F2 chứng giải thích cho giả thuyết Menđen nào? c Nếu đem lai hai đậu hoa tím lấy từ hệ P với tỷ lệ đặc điểm quan sát hệ sau nào? Giải thích? Nếu em học sinh cô giáo đó, em giải câu hỏi nào? Câu 2: Bạn Nam thích nghiên cứu di truyền động vật "bạn nhà nông" Bạn nhận thấy màu lông trâu gen quy định Một trâu đực trắng (1) giao phối với trâu đen (2) đẻ lần thứ nghé trắng (3), đẻ lần thứ hai nghé đen (4) Con nghé đen lớn lên giao phối với trâu đực đen (5) sinh nghé trắng (6) Tuy nhiên, bạn Nam lúng túng việc Xác định KG trâu nói trên, Em giúp bạn Nam nhé? Bài tập KTĐG số : HS thảo luận nhóm thời gian 15 phút: Câu 1: Theo dõi di truyền tính trạng trọng lượng loài thực vật, người ta thu số liệu sau: Quả có trọng lượng nhẹ 80g, có trọng lượng lớn 140g Các số liệu từ loại cho thấy loại 10g Nếu cho tính trạng khối lượng cặp gen không alen nằm cặp NST thường khác 104 quy định Có thể biết KG loại có trọng lượng 80g, 90g, 100g, 110g, 120g, 130g, 140g không? Giải thích? Câu 20: Quan sát bạn lớp Thảo nhận thấy, 38 bạn có nhóm màu da khác từ đen sạm trắng bạch Nghiên cứu tài liệu, Thảo biết màu da người điều khiển ba gen di truyền độc lập 38 bạn lớp mà có nhóm màu da Thảo khẳng định chắn bạn thuộc nhóm màu da có KG quy định màu da hoàn toàn giống Khẳng định Thảo có hoàn toàn không? Giải thích? (Giả sử có gen quy định màu da người A,a; B,b; D,d.) Bài tập KTĐG số 3: HS làm kiểm tra sau thời gian 45 phút: Câu 1: Ở ruồi giấm, gen B quy định thân xám, gen b quy định thân đen; gen V quy định cánh dài bình thường, gen v quy định cánh cụt Moocgan lai hai dòng ruồi giấm chủng thân xám, cánh dài thân đen cánh cụt F1 toàn ruồi thân xám cánh dài Khi cho ruồi F1 (BV/bv) giao phối với ruồi đực thân đen cánh cụt (bv/bv), Moocgan thu KH với tỉ lệ sau: 0,41 thân xám cánh dài ; 0,41 thân đen cánh cụt; 0,09 thân xám cánh cụt; 0,09 thân đen cánh dài Dựa vào kết phép lai trên, cho biết: a KH hình thành từ kiểu tổ hợp giao tử (hợp tử)? b Ruồi đực thân đen cánh cụt cho loại giao tử nào? c Ruồi F1 cho loại giao tử với tỉ lệ tương ứng nào? d Vì lại xuất loại giao tử không liên kết gen hoàn toàn tạo thành? e Nếu ruồi chủng P thân xám cánh cụt lai với thân đen cánh dài, kết phép lai phân tích ruồi F1 thu loại KH chiếm tỉ lệ nhiều hơn? Câu 2: Khi thảo luận tìm đặc điểm di truyền tính trạng gen lặn nằm NST X ; gen lặn nằm NST Y quy định? Bảo Khánh thống tính trạng gen lặn nằm NST X hay gen lặn nằm NST Y quy định có đặc điểm di truyền Theo em đặc điểm nào? Câu 3: Ở người, bệnh động kinh gen đột biến lặn nằm ti thể quy định Theo dõi di truyền bệnh gia đình, người ta thấy người mẹ bị động kinh 105 sinh có đứa bị động kinh, có đứa không bị bệnh Vận dụng kiến thức di truyền học, em giải thích lại có trường hợp trên? Câu 4: Nhóm Hà giao nghiên cứu đặc điểm di truyền tính trạng chất lượng sữa bò trang trại bò sữa TH Một số bạn nhóm cho tính trạng chất lượng bò sữa phụ thuộc vào điều kiện dinh dưỡng, số bạn khác lai cho tính trạng phụ thuộc KG Em đồng ý với ý kiến em thiết kế thí nghiệm để chứng minh ý kiến rút kết luận? Bảng 1: Các tiêu chí đánh giá NL GQVĐ HS dạy học Sinh học 12 THPT Tên tiêu chí Mức Mức Mức Phân tích tình Phân tích tình Phận tích tình học tập học tập, phát vấn đề chưa nêu tình có vấn đề học tập, phát nêu tình có vấn đề học tập, thực tiễn Xác định biết khai thác, tìm hiểu thông tin liên quan đến vấn đề SGK thảo luận với bạn Xác định biết Phân tích tình chưa phát huống, xác định chưa nêu tình vấn đề Xác định biết tìm hiểu thông tin Thu thập, phân liên quan đến vấn đề tích sàng lọc mức kinh nghiệm thân thông tin khai thác, tìm hiểu thông tin liên quan đến vấn đề thông qua SGK, tài liệu tham khảo thảo luận với ban Sàng lọc, liên kết Thu thập thông tin chưa biết sàng lọc liên kết thông tin, chưa phân loại thông tin thu thập Thu thập thông tin có phân loại sàng lọc liên kết thông tin thu thập thông tin chưa phân loại thông tin thu thập Đề xuất, phân Chưa đề xuất Đề xuất biện Đề xuất biện pháp tích lựa chọn biện pháp GQVĐ biện pháp GQVĐ pháp GQVĐ GQVĐ hợp lý, chưa hợp lý xác Chưa lập kế Lập kế hoạch Lập kế hoạch giải 106 Thực biện hoạch GQVĐ pháp GQVĐ GQVĐ chưa thực hợp lý, thực kế hoạch GQVĐ GQVĐ chưa hợp lý cách hợp lý Chưa đánh giá Đánh giá biện Đánh giá biện biện pháp GQVĐ pháp giải quyết, nhận phù hợp chưa phù hợp, có đề xuất để điều chỉnh biện pháp vận dụng tình Đánh giá biện pháp GQVĐ pháp GQVĐ mức nhận phù hợp hay không chưa đưa hướng điều chỉnh để vận dụng tình Phụ lục 5: Chuyên đề 4, Chuyên đề 4: Quy luật Di truyền liên kết với giới tính di truyền nhân 1.1 Xác định mục tiêu chuyên đề (mục tiêu kiến thức, kĩ năng, thái độ lực hƣớng tới)  Kiến thức - Trình bày NST giới tính cấu trúc gen cặp NST giới tính - nêu đặc điểm di truyền gen nằm NST giới tính (X Y) - Nêu số ứng dụng di truyền liên kết với giới tính - Nêu đặc điểm di truyền gen nhân cách thức nhận biết gen nằm nhân hay nhân - Trình bày ý nghĩa di truyền liên kết với giới tính  Kĩ - Viết sơ đồ hình thành giới tính hệ XX- XY XX-XO giải thích tỉ lệ đực/cái tự nhiên 1:1 - Giải thích nguyên nhân dẫn đến khác biệt cách thức di truyền gen nằm NST thường với gen nằm NST giới tính - Giải thích chế di truyền nhân, đặc biệt đóng góp gen nhân để hình thành hợp tử giao tử đực - Xác định TLKG, TLKH đời lai biết QLDT chi phối tính trạng - Giải thích sở tế bào học tượng di truyền liên kết với giới tính 107 - Giải thích thí nghiệm Moocgan kiến thức biết, viết sơ đồ lai P  F2 - Nhận dạng quy luật di truyền liên kết với giới tính, di truyền nhân - Vận dụng kiến thức quy luật di truyền liên kết với giới tính để giải thích tượng thực tế  Thái độ - Thái độ nghiêm túc, say mê nghiên cứu khoa học - Củng cố quan niệm vật biện chứng mối quan hệ nhân - Vận dụng kiến thức quy luật liên kết với giới tính, QLDT nhân vào thực tiễn đời sống  Các lực hướng tới - Phát GQVĐ thực tiễn dựa hiểu biết sở di truyền học quy luật di liên kết với giới tính di truyền nhân - Các kĩ thành phần: + Giải toán + Giải thích tượng thực tế 1.2 Thiết kế ma trận yêu cầu cần đạt chuyên đề Nghiên cứu nội dung chuyên đề, mạch nội dung chuyên đề tài liệu liên quan, thiết kế ma trận yêu cầu cần đạt chuyên đề quy luật di truyền liên kết với giới tính di truyền nhân theo bảng 2.8 sau: Bảng 1: Bảng ma trận yêu cầu cần đạt chuyên đề quy luật di truyền liên kết với giới tính di truyền nhân Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao I NST giới tính - Trình bày - Viết sơ - Viết sơ - Nhận biết chế xác NST giới tính đồ lai P  F2 đồ lai, xác định quy luật liên kết định giới tính cấu trúc gen giải cặp tính NST thích kết TLKG, với giới tính chi giới thí nghiệm TLKH phối tính trạng Moocgan phép lai có liên - Vận dụng - Tóm tắt - Giải thích kết giới tính 108 kiến thức kết nghiệm thí sở tế bào học - Viết sơ quy luật di của tượng đồ hình thành truyền liên kết Moocgan liên kết với giới giới tính hệ với giới tính để - Trình bày tính XX- XY XX- giải thích ý nghĩa di - Nêu XO giải thích tượng truyền liên kết đặc với giới tính điểm di tỉ lệ thực tế truyền đực/cái tự - Sưu tầm gen nằm nhiên 1:1 ứng dụng NST giới tính (X - Giải thích thực tế dùng Y) nguyên nhân dẫn gen liên kết với - Phân biệt đến khác biệt giới tính để phân NST giới tính cách thức di biệt với NST thường sớm giới truyền tính nhiều loài gen nằm động vật khác NST thường với gen nằm - Tính xác NST giới tính suất số bệnh - Giải thích di truyền liên kết đặc điểm di với giới tính truyền người số bệnh, tật người bệnh máu khó đông, mù màu, dính ngón tay số 3… II Di nhân truyền - Trình bày - Sưu tầm - Giải thích - Trình bày thí nghiệm ví dụ minh chế di truyền cách thức nhận phát QLDT chứng cho nhân, đặc biết nhân tượng - Nêu đặc có 109 lai biệt đóng nằm kiểu góp gen nhân hay gen điểm di truyền hình giống mẹ nhân gen nhân gen để hình nhân thành hợp tử - Biết vận dụng nhân quy định giao tử đực kiến thức để giải thích tượng thực tế - Phân biệt di truyền gen nhân với gen tế bào chất 1.3 Thiết kế câu hỏi/bài tập đánh giá dựa theo bảng ma trận chuyên đề  Thông hiểu Câu 1: Giải thích sở tế bào học tượng liên kết với giới tính? Câu 2: Khi thảo luận tìm đặc điểm di truyền tính trạng gen lặn nằm NST X ; gen lặn nằm NST Y quy định? Bảo Khánh thống tính trạng gen lặn nằm NST X hay gen lặn nằm NST Y quy định có đặc điểm di truyền Theo em đặc điểm nào? Câu 3: Viết sơ đồ lai P  F2 giải thích kết thí nghiệm di truyền màu mắt ruồi giấm Moocgan? Câu 4: Phân biệt NST giới tính với NST thường ? Câu 5: Mô tả ví dụ minh chứng cho tượng lai có kiểu hình giống mẹ gen nhân quy định?  Vận dụng Câu 6: So sánh điểm giống khác gen nhân gen tế bào chất? Câu 7: Phân biệt đặc điểm di truyền tính trạng quy định gen tồn NST thường gen nằm NST giới tính? Câu 8: Phân biệt di truyền giới tính di truyền liên kết giới tính? 110 Câu 9: Ở người, gen H quy định máu đông bình thường, gen h quy định máu khó đông Cặp gen alen nằm NST X, alen tương ứng NST Y Mẹ (1) bố (2) bình thường, sinh trai máu khó đông (3) gái bình thường (4) Người gái lớn lên lấy chồng (5) bị máu khó đông, sinh gái (6) bình thường gái (7) bị máu khó đông Xác định KG người gia đình nói trên? Câu 10: Làm để biết bệnh người gen lặn NST giới tính X hay gen NST thường quy định? Câu 11: Có ý kiến cho giới tính thể NST giới tính quy định, điều có không? Giải thích? Câu 12: Phép lai chim hoàng yến ♂ màu vàng với chim ♀ màu xanh sinh tất chim ♂ có màu xanh tất chim ♀ có màu vàng Hãy giải thích kết  Vận dụng cao Câu 13: Bệnh mù màu đỏ - lục người gen lặn nằm NST X quy định Một phụ nữ bình thường có em trai bị bệnh mù màu lấy người chồng bình thường Nếu cặp vợ chồng sinh người trai xác suất để người trai không bị mù màu bao nhiêu? Biết bố mẹ cặp vợ chồng không bị mù màu Câu 14: Bệnh sắc tố phần da người tượng có, melanine không chuyển hoá tế bào sắc tố, gây dòng tế bào sắc tố dạng xoáy da Một người phụ nữ bị bệnh lấy người đàn ông bình thường Cô ta có đứa gái bình thường, đứa bị bệnh trai bình thường Ngoài ra, cô ta có lần sảy thai mà thai nam giới bị dị tật Hãy giải thích kết trên? Câu 15: Cho P: gà trống chân ngắn, lông vàng x gà mái chân ngắn, lông đốm F1: Gà trống: 59 chân ngắn, lông đốm: 30 chân dài, lông đốm Gà mái: 60 chân ngắn, lông vàng: 29 chân dài, lông vàng Biết gen quy định tính trạng a) Giải thích kết phép lai trên? 111 b) Xác định kiểu gen P viết loại giao tử P giảm phân bình thường Câu 15: giống gà, gen xác định lông trắng lông sọc vằn nằm NST X Tính trạng sọc vằn trội so với tính trạng lông trắng Tại trại gà lai gà mái trắng với gà trống sọc vằn thu đời lông sọc vằn gà mái gà trống Sau đó, người ta lai cá thể thu từ phép lai với thu 594 gà trống sọc vằn 607 gà mái trắng sọc vằn Xác định KG bố mẹ hệ thứ Câu 16: Nghiên cứu di truyền tính trạng màu sắc trứng tằm, sinh viên An làm thí nghiệm sau: Cho nòi tằm chủng, nòi trứng sáng nòi trứng sẫm lai với thu F1 đồng loạt tằm trứng sáng - Cho tằm đực F1 lai phân tích thu hệ lai có TLKH tằm đực trứng sáng : tằm đực trứng sẫm : tằm trứng sáng : tằm trứng sẫm - Cho tằm F1 lai phân tích thu hệ lai có TLKH tằm đực trứng sáng : tằm trứng sẫm An giả định tính trạng màu trứng gen quy định QLDT liên kết với giới tính chi phối phép lai Theo em giả định An hay sai? Giải thích? Câu 17: Lớp Hà cô giáo môn Sinh đưa đến khoa nuôi trồng thủy sản Đại học nông nghiệp Hà Nội để trải nghiệm Lớp Hà tiến sĩ Lâm- giảng viên khoa giới thiệu thí nghiệm sau: Cho cá đực vây đuôi to giao phối với cá vây đuôi nhỏ, F1 đồng loạt cá vây đuôi to Cho F1 tạp giao lẫn F2 gồm 50 cá vây đuôi to, 16 cá vây đuôi nhỏ Tiến sĩ Lâm hỏi Hà bạn cá đực, cá P F1 thí nghiệm có KG viết nào? Câu 18: Bằng cách để phát di truyền tế bào chất? Vì di truyền thuộc dạng di truyền theo dòng mẹ? Câu 19: Bệnh máu khó đông quy định gen m NST X Đàn ông cần mang gen m bị bệnh Đàn bà bị bệnh có gen m cặp XX Đặc tính máu đông tiếp xúc không khí quy định gen trội tương ứng M, đàn bà mang gen m không biểu bệnh 112 a Bố trai bị bệnh máu khó đông, mẹ không Nếu nói bố truyền bệnh cho trai có không? b Bố bị bệnh, mẹ bình thường Con trai gái họ có bị bệnh không? c Một người đàn ông không bị bệnh tin cô em vợ vừa sinh trai bị bệnh máu khó đông Ông ta lo bị bệnh Điều lo lắng có sở hay không? Câu 20: Có thể giải thích tượng đốm màu số loài thực vật nào? Việc nghiên cứu di truyền tế bào chất có giá trị thực tiễn gì? Câu 21: Ở ngô, gen quy định sắc tố lục lạp nằm tế bào chất Gen bị đột biến làm lục lạp có màu trắng Khi cho xanh đốm trắng thụ phấn hạt phấn xanh bình thường hệ lai xuất loại kiểu hình: xanh bình thường, bạch tạng, xanh đốm trắng Có thể giải thích kết nào? Câu 22: Ở người, bệnh động kinh gen đột biến lặn nằm ti thể quy định Theo dõi di truyền bệnh gia đình, người ta thấy người mẹ bị động kinh sinh có đứa bị động kinh, có đứa không bị bệnh Vận dụng kiến thức di truyền học, em giải thích lại có trường hợp trên? Câu 23: Khi cho ruồi giấm Drosophila melanogaster mang đột biến giao phối với ruồi đực bình thường tất ruồi sống ruồi Hiện tượng đột biến gây chết liên kết với giải tính, nhân tố di truyền theo dòng mẹ gây chết ruồi đực Cần thực phép lai để phân biệt hai trường hợp trên? Chuyên đề 5: Ảnh hƣởng môi trƣờng lên biểu gen 2.1 Xác định mục tiêu chuyên đề (mục tiêu kiến thức, kĩ năng, thái độ lực hƣớng tới)  Kiến thức: - Nêu chế từ gen đến protein tính trạng thể - Giải thích mối quan hệ KG môi trường việc hình thành KH - Giải thích mức phản ứng KG 113 - Nêu số ví dụ quan hệ gen môi trường hình thành tính trạng - Phát biểu khái niệm mềm dẻo KH  Kĩ - Chứng minh chi phối yếu tố môi trường lên đường hình thành tính trạng - Đưa thí nghiệm giả định để minh họa cho tương tác gen môi trường - Trình bày cách xác định mức phản ứng - Vận dụng kiến thức mềm dẻo KG để giải thích tượng thực tế ứng dụng sản xuất  Thái độ - Thái độ nghiêm túc, say mê nghiên cứu khoa học - Vận dụng kiến thức gen - KG - môi trường - KH vào thực tiễn sản xuất Các lực hướng tới - Phát GQVĐ thực tiễn dựa hiểu biết ảnh hưởng môi trường lên biểu gen - Các kĩ thành phần: Giải thích tượng thực tế 2.2 Thiết kế ma trận yêu cầu cần đạt chuyên đề Nghiên cứu nội dung chuyên đề, mạch nội dung chuyên đề tài liệu liên quan, thiết kế ma trận yêu cầu cần đạt chuyên đề ảnh hưởng môi trường lên biểu gen theo bảng 2.9 sau: Bảng 2: Bảng ma trận yêu cầu cần đạt chuyên đề ảnh hưởng môi trường lên biểu gen Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao I Mối quan hệ - Nêu - Biểu diễn mối - Giải thích gen tính chế từ gen đến quan hệ gen tổng hợp trạng protein tính trạng thể tính trạng chuỗi sơ đồ kiến polipeptit không 114 thức phải tất nhiên hình thành nên tính trạng thể II Sự tương tác - Nêu Giải thích số ví dụ chứng mối quan Bố trí thí - Giải thích hệ nghiệm xác định số đặc điểm minh yếu tố KG môi tính trạng phụ thích nghi môi trường có trường thuộc môi động vật, thực thể ảnh hưởng việc hình thành trường hay phụ vật với môi đến biểu KH thông qua thuộc KG trường như: hoa gen phân tích số cẩm tú cầu, cách ví dụ phòng chữa bệnh pheninketonieu người,… III Mức phản Phát biểu - Giải thích Trình bày - Vận dụng kiến ứng KG khái niệm mức mối phản ứng, mềm dẻo KH quan hệ cách xác định thức mềm giống - kĩ mức phản ứng dẻo KG, KH thuật sản xuất - - Giải thích để giải thích suất vật nguyên nuôi, trồng đặc nhân, tượng thực điểm, ý tế ứng dụng sản xuất: nghĩa mềm dẻo KH rụng mùa - Giải thích đông, gấu bắc đặc điểm cực, mức phản ứng KG 115 2.3 Thiết kế câu hỏi/bài tập đánh giá dựa theo bảng ma trận chuyên đề  Thông hiểu Câu 1: Hãy phân tích ảnh hưởng điều kiện môi trường đến biểu gen mối quan hệ KG, môi trường KH thông qua ví dụ ? Câu 2: Phân biệt thường biến mức độ phản ứng tính trạng? Câu 3: Phân biệt đột biến thường biến? Làm để biết biến dị thường biến hay đột biến? Câu 4: Muốn nghiên cứu mức phản ứng KG động vật cần phải làm gì? Câu 5: Vận dụng khái niệm mức phản ứng để phân tích vai trò giống kĩ thuật sản xuất việc tăng suất trồng? Câu 6: Cây hoa anh thảo (primula sinensis) có giống hoa đỏ với KG AA giống hoa trắng có KG aa Khi đem thuộc giống hoa đỏ chủng có KG AA trồng 350C hoa trắng Thế hệ sau hoa trắng trồng 20 0C lại cho hoa màu đỏ Trong giống hoa trắng trồng 200C hay 350C hoa màu trắng a Có nhận xét cách phản ứng với nhiệt độ môi trường hai giống hoa đỏ hoa trắng? b Có thể rút kết luận vai trò KG ảnh hưởng môi trường hình thành tính trạng?  Vận dụng Câu 7: Nói: Cô mẹ truyền cho tính trạng " má lúm đồng tiền" có xác không? Nếu cần phải sửa lại câu nói nào? Câu 8: Giải thích tổng hợp chuỗi polipeptit tất nhiên hình thành nên tính trạng thể? Câu 9: Giải thích di truyền tính trạng suất động vật? Câu 10: Nhóm Hà giao nghiên cứu đặc điểm di truyền tính trạng chất lượng sữa bò trang trại bò sữa TH Một số bạn nhóm cho tính trạng chất lượng bò sữa phụ thuộc vào điều kiện dinh dưỡng, số bạn khác lai cho tính trạng phụ thuộc KG Em đồng ý với ý kiến em thiết kế thí nghiệm để chứng minh ý kiến rút kết luận? 116  Vận dụng cao Câu 11: Vận dụng mối quan hệ KH môi trường để giải thích đặc điểm thích nghi thỏ Himalaya: bàn chân, tai, đầu mũi, miệng, đuôi có màu đen lại toàn thân có màu trắng? Câu 12: Vận dụng mối quan hệ KH môi trường để giải thích thay đổi màu sắc hoa cẩm tú cầu thay đổi độ pH đất trồng? Câu 13: Bệnh pheeninketo niệu người chữa giai đoạn nào? Giải thích sao? Câu 14: Giải thích đặc điểm thích nghi sinh vật sau: bàng rụng mùa đồng; gấu bắc cực ngủ đông; tắc hoa đổi màu da theu màu môi trường sống? 117 ... câu hỏi, tập đánh giá NL GQVĐ HS dạy học chương Tính quy luật tượng di truyền - Sinh học 12 THPT - Bộ câu hỏi, tập đánh giá NL GQVĐ HS dạy học chương Tính quy luật tượng di truyền - Sinh học 12. .. kế câu hỏi - tập để đánh giá NL dạy học Sinh học THPT - Vận dụng quy trình để thiết kế câu hỏi, tập đánh giá NL giải vấn đề (GQVĐ) HS dạy học chương Tính quy luật tượng di truyền - Sinh học 12. ..HÀ NỘI - 20 15 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC  - PHẠM THỊ TUYẾT NHUNG THIẾT KẾ CÂU HỎI, BÀI TẬP ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG DẠY HỌC "CHƢƠNG 2: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế câu hỏi, bài tập đánh giá năng lực học sinh trong dạy học chương 2 tính quy luật của hiện tượng di truyền sinh học 12 trung học phổ thông (1) , Thiết kế câu hỏi, bài tập đánh giá năng lực học sinh trong dạy học chương 2 tính quy luật của hiện tượng di truyền sinh học 12 trung học phổ thông (1) , Thiết kế câu hỏi, bài tập đánh giá năng lực học sinh trong dạy học chương 2 tính quy luật của hiện tượng di truyền sinh học 12 trung học phổ thông (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay