Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học trên địa bàn thành phố thái bình theo chuẩn nghề nghiệp (1)

134 92 2
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 13:14

ĐAỊ HOC QUỐC GIA HÀ NÔỊ TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC  PHẠM VĂN KHOA QUẢN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI BÌNH THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC Chuyên ngành: Quản giáo dục Mã số: 60 14 01 14 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS PHAN VĂN KHA HÀ NỘI - 2015 LỜI CẢM ƠN Với lòng biết ơn sâu sắc, tác giả đề tài "Quản phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học địa bàn thành phố Thái Bình theo chuẩn nghề nghiệp" xin chân thành cảm ơn: Lãnh đạo trường Đại học Giáo dục - Đại học Quóc gia Hà Nội; lãnh đạo, giảng viên Phòng, Khoa trường Đại học Giáo dục; giảng viên, nhà khoa học tham gia quản lý, trực tiếp giảng dạy hướng dẫn, tạo điều kiện cho tác giả suốt trình học tập nghiên cứu đề tài Lãnh đạo Sở GD&ĐT, lãnh đạo chuyên viên phòng ban chuyên môn Sở GD&ĐT Thái Bình; lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT Thành phố Thái Bình; CBQL, GV, NV trường Tiểu học THCS địa bàn thành phố Thái Bình nhiệt tình cung cấp tư liệu, cung cấp thông tin góp ý cho tác giả để hoàn thành luận văn Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS.TS Phan Văn Kha, người trực tiếp hướng dẫn, tận tình giúp đỡ tác giả suốt thời gian nghiên cứu, thực hoàn thiện luận văn Do kinh nghiệm nghiên cứu khoa học thân tác giả nhiều hạn chế, chắn Luận văn không tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận chia sẻ, góp ý quý thầy cô bạn bè đồng nghiệp để Luận văn hoàn thiện Tác giả đề tài hứa tiếp tục phấn đấu học tập, nghiên cứu để không phụ quan tâm cấp lãnh đạo, thầy cô giáo, bạn đồng nghiệp người thân gia đình, nhằm đóng góp phần nhỏ công sức cho phát triển nghiệp GD&ĐT Một lần tác giả xin trân trọng cảm ơn! Thái Bình, tháng 11 năm 2015 Tác giả luận văn Phạm Văn Khoa i DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT BCH Ban Chấp hành CBQL Cán quản CBGV Cán giáo viên CCG Cần cố gắng CĐ Cao đẳng CĐSP Cao đẳng sư phạm CNH - HĐH Công nghiệp hoá, đại hoá CNTT Công nghệ thông tin CSVC Cơ sở vật chất CTHĐĐ Chưa thực đầy đủ CTTH Chương trình tiểu học ĐĐT Đúng độ tuổi ĐHSP Đại học sư phạm GĐ Giáo dục GD-ĐT Giáo dục - Đào tạo GDTX Giáo dục thường xuyên GV Giáo viên GVTH Giáo viên tiểu học HĐND Hội đồng nhân dân HS Học sinh KT-XH Kinh tế - xã hội MN Mầm non NNL Nguồn nhân lực PCGDTH - TTH QLGD XMC TH P THĐĐ T C S PTD TN T P P P P P Q T T h i ệ n đ ầ y đ ủ i i TNTP Thiếu niên tiền phong THCS Trung học sở TTCN-XD Tiểu thủ công nghiệp - xây dựng THSP Trung học sư phạm UBND Uỷ ban nhân dân iii MỤC LỤC Lời cảm ơn i Danh mục kí hiệu chữ viết tắt .ii Mục lục .iv Danh mục bảng vii Danh mục sơ đồ ix Danh mục biểu đồ ix MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP 1.1 Một số khái niệm .6 1.1.1 Quản lý, quản giáo dục 1.1.2 Phát triển 13 1.1.3 Đội ngũ giáo viên tiểu học 13 1.2 Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học .14 1.2.1 Vị trí, vai trò đội ngũ giáo viên tiểu học 14 1.2.2 Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học 18 1.3 Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học 20 1.3.1 Phát triển số lượng 21 1.3.2 Nâng cao chất lượng .21 1.3.3 Điều chỉnh cấu đội ngũ .22 1.3.4 Phát triển giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục tiểu học .23 1.4 Vận dụng thuyết phát triển nguồn nhân lực quản phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học 24 1.4.1 Quản phát triển nguồn nhân lực 45 1.4.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 24 1.4.1.2 Quản phát triển nguồn nhân lực .24 1.4.2 Vận dụng thuyết phát triển nguồn nhân lực quản phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học 50 1.4.2.1.Nhu cầu phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học 51 iv 1.4.2.2 Xây dựng quy hoạch phát triển giáo viên tiểu học 29 1.4.2.3 Tuyển dụng giáo viên 30 1.4.2 Sử dụng đội ngũ giáo viên 30 1.4.2.5 Quản đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên .31 1.4.2.6 Thực chế độ sách đội ngũ giáo viên .32 1.4.2.7 Xây dựng đội ngũ giáo viên thành tập thể đoàn kết, hợp tác .57 Tiểu kết chương 35 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌCQUẢN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, TỈNH THÁI BÌNH 35 2.1 Vài nét địa bàn nghiên cứu thực trạng giáo dục tiểu học thành phố Thái Bình giai đoạn 2008-2015 36 2.1.1 Địa dân cư 36 2.1.2 Kinh tế - xã hội 36 2.1.3 Giáo dục thành phố Thái Bình 37 2.1.4 Mạng lưới trường, lớp tiểu học 37 2.1.5 Qui mô học sinh tiểu học 44 2.1.6 Chất lượng giáo dục tiểu học 45 2.2 Thực trạng đội ngũ giáo viên tiểu học thành phố Thái Bình 48 2.2.1 Số lượng 48 2.2.2 Cơ cấu .49 2.2.3 Chất lượng đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp 51 2.2.4 Đánh giá chung đội ngũ giáo viên tiểu học thành phố Thái Bình 57 2.3 Thực trạng quản phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học thành phố Thái Bình 59 2.3.1 Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học .59 2.3.2 Tuyển dụng giáo viên tiểu học 61 2.3.3 Sử dụng giáo viên tiểu học 63 2.3.4 Quản đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học 65 2.3.5 Thực số chế độ sách GVTH .69 v 2.3.5 Chế độ sách GVTH .69 2.3.5.2 Chính sách khuyến khích đào tạo bồi dưỡng .69 Tiểu kết chương 73 Chƣơng 3: BIỆN PHÁP QUẢN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, TỈNH THÁI BÌNH THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP 74 3.1 Định hướng số yêu cầu phát triển đội ngũ giáo viên Tiểu học thành phố Thái Bình đến theo chuẩn nghề nghiệp .74 3.1.1 Định hướng phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học 74 3.1.2 Một số yêu cầu công tác quản phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học thành phố Thái Bình 75 3.1.3 Nhu cầu giáo viên tiểu học thành phố Thái Bình đến năm 2020 77 3.2 Một số biện pháp quản phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học thành phố Thái Bình đến năm 2020 theo chuẩn nghề nghiệp 78 3.2.1 Xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học thành phố Thái Bình đến 2020 sở chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học 78 3.2.2 Phân loại sử dụng có hiệu đội ngũ giáo viên tiểu học 82 Qu ả n l ý đ o tạo v bồ i dư ỡ ng đ ội ng ũ g iá o vi ê n t iể u h ọc đ t ch u ẩn v chuẩn 86 3.2.4 Hoàn thiện số sách, chế độ đãi ngộ giáo viên tiểu học địa bàn thành phố 89 3.3 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi giải pháp 91 Tiểu kết chương 94 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 95 Kết luận 95 Một số khuyến nghị 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .99 PHỤ LỤC .102 vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Thống kê kết học sinh hoàn thành chương trình tiểu học 40 Bảng 2: Thống kê kết xét tốt nghiệp THCS .40 Bảng 3: Thống kê số lượng trường học, phòng học điểm trường lẻ từ năm học 2008-2009 đến năm học 2014 - 2015 44 Bảng 4: Quy mô học sinh Tiểu học địa bàn thành phố Thái Bình giai đoạn 20082015 45 Bảng 6: Thống kê học sinh đạt giải kỳ khảo sát học sinh giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh từ năm học 2008-2009 đến 2014-2015 .48 Bảng 7: Thống kê số lượng tỷ lệ giáo viên theo giới tính năm học 2014-2015 49 Bảng 8: Phân loại trình độ đào tạo đội ngũ giáo viên tiểu học thành phố Thái Bình từ năm học 2008-2009 đến năm học 2012-2013 51 Bảng 9: Bảng tổng hợp tỷ lệ trình độ GV năm gần .52 Bảng 10: Thống kê trinh đô ̣ đao taọ l ực ứng dung CNTT đôị ngũ CBGV, nhân viên bậc Tiểu học thành phố Thái Bình năm học 2014-2015 .53 Bảng 11: Tổng hợp kết đánh giá giáo viên tiểu học theo yêu cầu chuẩn GVTH (Nguồn: Phòng GD&ĐT Thành phố Thái Bình) 54 Bảng 12: Tổng hợp kết đánh giá giáo viên tiểu học theo lĩnh vực chuẩn GVTH (Nguồn: Phòng GD&ĐT thành phố Thái Bình) 54 Bảng 13: Kết xin ý kiến CBQL giáo dục Thành phố Thái Bình công tác xây dựng kế hoạch phát triển GVTH .59 Bảng 14: Kết xin ý kiến CBQL giáo dục giáo viên tiểu học Thành phố Thái Bình công tác tuyển dụng giáo viên tiểu học .62 Bảng 15: Kết xin ý kiến CBQL giáo dục giáo viên tiểu học Thành phố Thái Bình công tác sử dụng giáo viên tiểu học 63 Bảng 16: Kết xin ý kiến CBQL giáo dục giáo viên tiểu học Thành phố Thái Bình tính hiệu số hình thức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học 65 Bảng 17: Kết xin ý kiến CBQL giáo dục giáo viên tiểu học Thành phố Thái Bình công tác quản quản đào tạo bồi dưỡng sau: 67 Bảng 18: Thống kê số lượng giáo viên đào tạo nâng chuẩn 68 vii Bảng 19: Kết xin ý kiến CBQL giáo dục giáo viên tiểu học Thành phố Thái Bình công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học 69 Bảng 20: Kết xin ý kiến CBQL giáo dục giáo viên tiểu học Thành phố Thái Bình tính cần thiết số nội dung đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học 70 Bảng 21: Kết xin ý kiến CBQL giáo dục giáo viên tiểu học Thành phố Thái Bình tính hiệu số chế độ, sách giáo viên tiểu học .71 Bảng 22: Tổng hợp kiểm chứng mức độ cần thiết giải pháp .92 Bảng 23: Tổng hợp kiểm chứng mức độ khả thi giải pháp 92 viii Phụ lục 3: PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN "về tính khả thi biện pháp quản phát triển đội ngũ giáo viên bậc tiểu học thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2020" Xin đ/c vui lòng cho biết số thông tin cá nhân Họ tên: Năm sinh: Giới tính: Nam/Nữ Năm vào ngành: Đơn vị công tác: Chức vụ nay: Để góp phần nâng cao hiệu quản phát triển đội ngũ giáo viên bậc tiểu học thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2020 đưa biện pháp Xin đ/c cho biết ý kiến tính cấp thiết biện pháp việc đánh dấu X vào ô tương ứng theo điểm số ghi sẵn TT Các biện pháp điểm Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học thành phố Thái Bình đến năm 2015 Sử dụng hợp đội ngũ giáo viên tiểu học có Điểm đánh giá điểm điểm điểm Bồi dưỡng đào tạo nâng cấp đạt chuẩn chuẩn cho đội ngũ giáo viên tiểu học Hoàn thiện số sách, chế độ đãi ngộ giáo viên tiểu học địa bàn tỉnh Ghi chú: Tính cấp thiết giảm dần từ điểm xuống điểm (5 điểm khả thi, điểm khả thi, điểm bình thường, điểm không khả thi, điểm hoàn toàn không khả thi) Xin cảm ơn đồng chí! 104 điểm Phụ lục 4: PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN "Về việc xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học thành phố Thái Bình" Xin đ/c vui lòng cho biết số thông tin cá nhân Họ tên: Năm sinh: Giới tính: Nam/Nữ Năm vào ngành: Đơn vị công tác: Chức vụ nay: Để góp phần nâng cao hiệu quản phát triển đội ngũ giáo viên bậc tiểu học thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2020 đưa nội dung Xin đ/c cho biết ý kiến đánh giá nội dung cách đánh dấu X vào ô tương ứng theo điểm số ghi sẵn Điểm đánh giá STT Nội dung đánh giá điểm điểm điểm điểm điểm Tầm chiến lược công tác xây dựng kế hoạch Tính khả thi công tác xây dựng kế hoạch Tính sát hợp với điều kiện thực tiễn địa phương Tính xác công tác dự báo Tính kịp thời kế hoạch Năng lực xây dựng kế hoạch đội ngũ cán làm kế hoạch Ghi chú: Mức độ đánh giá giảm dần (5 điểm tốt, điểm tốt, điểm bình thường, điểm không tốt, điểm hoàn toàn không tốt) Xin cảm ơn đồng chí! 105 Phụ lục 5: PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN "Về công tác tuyển dụng giáo viên tiểu học thành phố Thái Bình" Xin đ/c vui lòng cho biết số thông tin cá nhân Họ tên: Năm sinh: Giới tính: Nam/Nữ Năm vào ngành: Đơn vị công tác: Chức vụ nay: Để góp phần nâng cao hiệu quản phát triển đội ngũ giáo viên bậc tiểu học thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2020 đưa nội dung Xin đ/c cho biết ý kiến đánh giá nội dung cách đánh dấu X vào ô tương ứng theo điểm số ghi sẵn Điểm đánh giá STT Nội dung đánh giá điểm điểm điểm điểm điểm Việc công khai tiêu tuyển dụng Tính công công tác tuyển dụng giáo viên Tính chiến lược việc tuyển dụng giáo viên Các thủ tục hành Ghi chú: Mức độ đánh giá giảm dần (5 điểm tốt, điểm tốt, điểm bình thường, điểm không tốt, điểm hoàn toàn không tốt) Xin cảm ơn đồng chí! 106 Phụ lục 6: PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN "Về công tác sử dụng giáo viên tiểu học thành phố Thái Bình" Xin đ/c vui lòng cho biết số thông tin cá nhân Họ tên: Năm sinh: Giới tính: Nam/Nữ Năm vào ngành: Đơn vị công tác: Chức vụ nay: Để góp phần nâng cao hiệu quản phát triển đội ngũ giáo viên bậc tiểu học thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2020 đưa nội dung Xin đ/c cho biết ý kiến đánh giá nội dung cách đánh dấu X vào ô tương ứng theo điểm số ghi sẵn Điểm đánh giá Tinh giảm biên chế Công tác vận động, tuyên truyền Thực chế độ sách Giải khiếu nại, khiếu tố Tiến độ thực Tính công Hiệu Thực qui chế luân chuyển Công tác vận động, tuyên truyền Thực chế độ sách Giải khiếu nại, khiếu tố Tính công Tính phù hợp với địa phương Hiệu Phân công, sử dụng giáo viên tiểu học Hợp lý, phát huy tính tích cực GV 107 2 điểm điểm điểm điểm điểm Phát huy tính dân chủ trường học Tính công Hiệu Công tác tra giáo viên tiểu học Thực nhiệm vụ đánh giá Thực nhiệm vụ tư vấn Thực nhiệm vụ thúc đẩy Tính công Hiệu Ghi chú: Mức độ đánh giá giảm dần (5 điểm tốt, điểm tốt, điểm khá, điểm trung bình, điểm chưa tốt) Xin cảm ơn đồng chí! 108 Phụ lục 7: PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN "Về công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học thành phố Thái Bình" Xin đ/c vui lòng cho biết số thông tin cá nhân Họ tên: Năm sinh: Giới tính: Nam/Nữ Năm vào ngành: Đơn vị công tác: Chức vụ nay: Để góp phần nâng cao hiệu quản phát triển đội ngũ giáo viên bậc tiểu học thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2020 đưa nội dung Xin đ/c cho biết ý kiến đánh giá nội dung cách đánh dấu X vào ô tương ứng theo điểm số ghi sẵn Điểm đánh giá STT Nội dung đánh giá Nội dung bồi dưỡng Hình thức bồi dưỡng Phương pháp bồi dưỡng Hiệu Đội ngũ giảng viên Cơ sở vật chất phục vụ bồi dưỡng điểm điểm điểm điểm điểm Ghi chú: Mức độ đánh giá giảm dần (5 điểm tốt, điểm khá, điểm trung bình, điểm chưa tốt, điểm hoàn toàn không tốt) Xin cảm ơn đồng chí! 109 Phụ lục 8: PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN "Về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học thành phố Thái Bình" Xin đ/c vui lòng cho biết số thông tin cá nhân Họ tên: Năm sinh: Giới tính: Nam/Nữ Năm vào ngành: Đơn vị công tác: Chức vụ nay: Để góp phần nâng cao hiệu quản phát triển đội ngũ giáo viên bậc tiểu học thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2020 đưa nội dung Xin đ/c cho biết ý kiến đánh giá nội dung cách đánh dấu X vào ô tương ứng theo điểm số ghi sẵn Đánh giá STT Nội dung đánh giá Nội dung chương trình tiểu học Phương pháp dạy học Phương pháp sử dụng thiết bị dạy học Kiến thức ngoại ngữ Kiến thức tin học Kiến thức quản nhà nước Phương pháp tự học, tự rèn Chưa Cần Rất cần cần thiết thiết thiết Xin cảm ơn đồng chí! 110 Phụ lục 9: PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN "Về hiệu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học thành phố Thái Bình" Xin đ/c vui lòng cho biết số thông tin cá nhân Họ tên: Năm sinh: Giới tính: Nam/Nữ Năm vào ngành: Đơn vị công tác: Chức vụ nay: Để góp phần nâng cao hiệu quản phát triển đội ngũ giáo viên bậc tiểu học thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2020 đưa nội dung Xin đ/c cho biết ý kiến đánh giá tính hiệu nội dung cách đánh dấu X vào ô tương ứng theo điểm số ghi sẵn Đánh giá STT Nội dung đánh giá Chính quy tập trung Chính quy không tập trung Chuyên tu Tại chức Từ xa Tự học Chưa Hiệu Rất hiệu hiệu quả Xin cảm ơn đồng chí! 111 Phụ lục 10: PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN "Về thực số sách với giáo viên tiểu học thành phố Thái Bình" Xin đ/c vui lòng cho biết số thông tin cá nhân Họ tên: Năm sinh: Giới tính: Nam/Nữ Năm vào ngành: Đơn vị công tác: Chức vụ nay: Để góp phần nâng cao hiệu quản phát triển đội ngũ giáo viên bậc tiểu học thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2020 đưa nội dung Xin đ/c cho biết ý kiến đánh giá tính hiệu nội dung cách đánh dấu X vào ô tương ứng theo điểm số ghi sẵn Đánh giá STT Nội dung đánh giá Chưa Cần Rất cần cần thiết thiết thiết Chính sách tinh giảm biên chế theo nghị 16 Chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng, hiệu dạy học hoạt động giáo dục đào tạo (QĐ 711/QĐ-UB ngày 22-5-1997 UBND thành phố Thái Bình) Chính sách xây nhà công vụ cho giáo viên vùng khó khăn Chế độ tiền lương theo nghị định 204/2004/NĐ-CP Chế độ thi đua khen thưởng hành Chính sách thu hút giáo viên xã khó khăn Xin cảm ơn đồng chí! 112 Phụ lục 11: BẢNG Số lượng giáo viên theo môn học tỷ lệ bình quân giáo viên/ lớp năm học 2014 -2015 (Nguồn: Phòng Giáo dục Đào tạo Thành phố Thái Bình) Tổng TT TRƯỜNG Phân theo môn số Văn Tiếng GV hóa Anh Âm Mĩ Thể Tin nhạc Thuật dục học 113 Tổng số lớp Số GV bình quân/lớp Phụ lục 12: BẢNG Thống kê số lƣợng giáo viên theo độ tuổi, năm công tác tuổi nghề năm học 2014-2015 (Nguồn: Phòng Giáo dục Đào tạo Thành phố Thái Bình) Nữ Số TT Tên trường Số năm giáo Số Tỷ lệ viên lượng Nữ 12 114 Độ tuổi trung bình ngành trung bình Số năm dạy tiểu học trung bình Phụ lục 13: BẢNG 23 Dự báo nhu cầu GVTH thành phố Thái Bình từ năm 2015 đến 2020 Năm học Tổng số HS Tổng số lớp Tổng số GV 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 Phụ lục 14: BẢNG 24 Dự báo cấu giáo viên Tiểu học thành phố Thái Bình từ năm 2015 đến 2020 Năm học Số HS Số lớp GV GV GV GV GV GV VH nhạc Hoạ TD NN Tin 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 2020 115 Phụ lục 15: BẢNG 25 Dự báo trình độ đào tạo đội ngũ giáo viên tiểu học thành phố Thái Bình Từ năm 2015 đến 2020 Tổng số GV Năm học SL % Trình độ Trình độ đạt Trình độ chuẩn SL chuẩn % SL Sau Đại chuẩn % SL học % SL % 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 2020 Dự đoán cấu giáo viên Tiểu học thành phố Thái Bình đến 2020 Năm học Số HS Số lớp GV VH GV nhạc 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 116 GV GV TD GV NN Hoạ GV Tin Phụ lục 16: Bảng 11: Tổng hợp kết đánh giá giáo viên tiểu học theo yêu cầu chuẩn GVTH (Nguồn: Phòng GD&ĐT Thành phố Thái Bình) Số giáo viên tham gia: Lĩnh vực Mức độ Mức độ I Mức độ II Mức độ III Mức độ IV Số Số Số Số Số lượng % lượng % lượng % lượng % lượng % Lĩnh vực 1: Phẩm chất đạo đức, tư tưởng trị Yêu cầu 1.1 Yêu cầu 1.2 Yêu cầu 1.3 Yêu cầu 1.4 Lĩnh vực 2: Kiến thức Yêu cầu 2.1 Yêu cầu 2.2 Yêu cầu 2.3 Yêu cầu 2.4 Yêu cầu 2.5 Lĩnh vực 3: Kỹ sư phạm (Kỹ giáo dục, dạy học, tổ chức) Yêu cầu 3.1 Yêu cầu 3.2 Yêu cầu 3.3 Yêu cầu 3.4 Yêu cầu 3.5 Bảng 12: Tổng hợp kết đánh giá giáo viên tiểu học theo lĩnh vực chuẩn GVTH (Nguồn: Phòng GD&ĐT thành phố Thái Bình) Số giáo viên tham gia: Lĩnh vực Mức độ Số lượng % Mức độ I Số % lượng Mức độ II Số % lượng Lĩnh vực Lĩnh vực Lĩnh vực 117 Mức độ III Số % lượng Mức độ IV Số % lượng 118 ... thực quản lý đối t-ợng thông qua chức Quản lý hệ thống phân thành cấp, bao gồm: quản lý nhà n-ớc quản lý tác nghiệp sở Chủ thể quản lý nhà n-ớc (NN): quan quản lý NN nhà quản lý quan quản lý nhà... qun lý Ch th Qun lý Mụi trng qun lý Mc tiờu Qun lý i tng Qun lý Phng phỏp Qun lý S 1: Mụ hỡnh v qun lý Nh vy, qun lý l s tỏc ng liờn tc cú t chc, cú nh hng ca ch th qun lý lờn i tng qun lý bng... loại chức quản lý Tuỳ theo mục đích đặc thù công việc, cấu trúc tổ chức đơn vị mà chủ thể quản lý lựa chọn cách phân loại chức quản lý cho phù hợp Ví dụ phân loại bảy (7) chức quản lý, bao gồm:
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học trên địa bàn thành phố thái bình theo chuẩn nghề nghiệp (1) , Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học trên địa bàn thành phố thái bình theo chuẩn nghề nghiệp (1) , Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học trên địa bàn thành phố thái bình theo chuẩn nghề nghiệp (1)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay