Quản lý hoạt động xã hội hóa giáo dục mầm non tại trường thực hành hoa sen ( ba đình – hà nội ) trong bối cảnh hiện nay

123 95 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 13:11

ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ ĐÔNG QUẢN HOẠT ĐỘNG HỘI HÓA GIÁO DỤC MẦM NON TẠI TRƢỜNG THỰC HÀNH HOA SEN (BA ĐÌNH - NỘI) TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY Chuyên ngành: QUẢN GIÁO DỤC Mã số: 60 14 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Đặng Quốc Bảo NỘI - 2013 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn, tác giả xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo, hội đồng khoa học, Ban Giám hiệu tập thể cán bộ, giảng viên Trƣờng Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Nội giảng dạy tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả suốt trình học tập nghiên cứu đề tài Trong thời gian qua, nỗ lực thân, đề tài luận văn đƣợc hoàn thành với hƣớng dẫn tận tình, chu đáo PGS.TS Đặng Quốc Bảo Xin trân trọng gửi tới thầy lời biết ơn chân thành sâu sắc tác giả Tác giả xin cảm ơn quan tâm tạo điều kiện Ban lãnh đạo Trƣờng Cao Đẳng Sƣ Phạm Mẫu Giáo Trung Ƣơng, Sở Giáo dục - Đào tạo Nội, Phòng Giáo dục Quận Ba Đình- Nội Ban Giám hiệu thầy giáo, cô giáo trƣờng mầm non thực hành Hoa Sen - Ba Đình , Nội, tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả trình thực đề tài Lời cảm ơn chân thành tác giả xin đƣợc dành cho ngƣời thân, gia đình bạn bè, đặc biệt lớp Cao học Quản K11 - Trƣờng Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Nội Vì suốt thời gian qua cổ vũ động viên, tiếp thêm sức mạnh cho tác giả hoàn thành nhiệm vụ Tuy có nhiều cố gắng nhƣng luận văn chắn không tránh khỏi thiếu sót cần đƣợc góp ý, sửa chữa Tác giả mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp thầy giáo, cô giáo bạn đồng nghiệp để luận văn đƣợc hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Nội, tháng 10 năm 2013 Tác giả Nguyễn Thị Đông i DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ban giám hiệu BGH Ban chấp hành trung ƣơng BCHT Cán quản Ƣ Cán nhân viên giáo viên CBQL Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Trung Ƣơng CBGVNV Cha mẹ học sinh CĐSPTW Chăm sóc nuôi dƣỡng CMHS Chăm sóc nuôi dƣỡng CSND Chiến sĩ thi đua CSND Dân số - Gia đình - Trẻ em CSTĐ Giáo dục DS - GĐ - TE Giáo dục - Đào tạo GD Giáo dục mầm non GD - ĐT Gia đình - Nhà trƣờng - hội GDMN Giáo viên GĐ - NT - XH Giáo sƣ tiến sĩ GV Hoạt động chăm sóc trẻ GS.TS Hội đồng giáo dục HĐCSGD Hội đồng nhân dân HĐGD Hội liên hiệp phụ nữ HĐND Kinh tế - hội HLHPN Lãnh đạo KT - XH Lực lƣợng hộiMầm non LL XH Mầm non Thực hành Hoa Sen MN Quản giáo dục MNTHHS Thử nghiệm QLGD Trung học sở TN Ủy ban nhân dân THCS hội hóa UBN hội hóa giáo dục D hội hóa giáo dục mầm non XHH Xây dựng XHHGD hội hóa nghiêp giáo dục XHHGDMN hội hóa nghiêp giáo dục đào tạo XD XHHSNGD XHHSNGDĐT ii MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt ii Mục lục iii Danh mục bảng vii Danh mục sơ đồ viii MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG HỘI HÓA GIÁO DỤC MẦM NON 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề hội hóa giáo dục 1.1.2 Lịch sử nghiên cứu vấn đề quản hoạt động hội hóa giáo dục mầm non 1.2 Khái niệm đề tài 10 1.2.1 Giáo dục 10 1.2.2 Giáo dục mầm non 11 1.2.3 Quản 13 1.2.4 Quản giáo dục 13 1.2.5 hội hóa 14 1.2.6 hội hóa hoạt động giáo dục mầm non 15 1.2.7 Quản hội hóa hoạt động giáo dục mầm non 17 1.3 Bản chất đặc trƣng quản hội hóa hoạt động giáo dục mầm non 17 1.4 Vai trò quản hoạt động hội hóa giáo dục mầm non giai đoạn 20 1.4.1 Quản hoạt động hội hội hóa giáo dục mầm non hiệu khai thác đƣợc tối ƣu tiềm hội, khắc phục khó khăn trình phát triển giáo dục mầm non 20 iii 1.4.2 Quản hoạt động hội hóa giáo dục mầm non hiệu góp phần nâng cao chât lƣợng giáo dục mầm non, tạo tiền đề vững cho phát triển nhân cách trẻ vào tiểu học 22 1.4.3 Quản hoạt động hội hóa giáo dục mầm non tốt tạo công bằng, dân chủ hƣởng thụ trách nhiệm xây dựng giáo dục mầm non.23 1.4.4 Quản hoạt động hội hóa giáo dục mầm non hiệu góp phần nâng cao hiệu quản Nhà nƣớc, phát huy truyền thống giáo dục dân tộc 24 1.5 Một số nguyên tắc chủ đạo thực quản hoạt động hội hóa giáo dục mầm non 25 1.5.1 Nguyên tắc lợi ích 25 1.5.2 Nguyên tắc chức năng, nhiệm vụ 26 1.5.3 Nguyên tắc Dân chủ - Tự nguyên - Đồng thuận 26 1.5.4 Nguyên tắc tuân thủ pháp 27 1.5.5 Nguyên tắc đảm bảo thống Ngành - Lãnh thổ 28 1.5.6 Nguyên tắc kế hoạch hóa hoạt động 29 1.6 Phƣơng thức thực quản hoạt động hội hóa giáo dục mầm non 30 1.6.1 Huy động toàn hội tham gia xây dựng môi trƣờng thuận lợi cho giáo dục mầm non 30 1.6.2 Tổ chức lực lƣợng hội tham gia thực mục tiêu, nội dung giáo dục mầm non 31 1.6.3 Huy động lực lƣợng tham gia vào xây dựng, phát triển hệ thống trƣờng, lớp loại hình giáo dục mầm non 31 1.6.4 Huy động hội đầu tƣ nguồn lực cho giáo dục mầm non 33 Tiểu kết chƣơng 34 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG HỘI HÓA GIÁO DỤC MẦM NON TẠI TRƢỜNG THỰC HÀNH HOA SEN ( BA ĐÌNH - NỘI) 35 2.1 Giới thiệu Trƣờng thực hành Hoa Sen (Ba Đình - Nội) 35 iv 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 35 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ 35 2.1.3 Đội ngũ giáo viên, cán nhân viên Nhà trƣờng 38 2.1.4 Cơ sở vật chất Trƣờng 41 2.2 Thực trạng hoạt động hội hóa giáo dục Trƣờng Mầm non Thực Hành Hoa Sen 42 2.2.1 Hoạt động hội hóa giáo dục Trƣờng 42 2.2.2 Đánh giá chung công tác hội hóa giáo dục mầm non Trƣờng MNTH Hoa Sen 49 2.3 Thực trạng quản hoạt động hội hóa giáo dục mầm non Trƣờng Thực Hành Hoa Sen (Ba Đình - Nội) 50 2.3.1 Nhận thức công tác XHH giáo dục mầm non đối tƣợng điều tra 50 2.3.2 Thực trạng quản công tác XHH giáo dục mầm non Trƣờng Mầm non Thực hành Hoa Sen 53 2.3.4 Các biện pháp quản XHH giáo dục mầm non Trƣờng M\NTH Hoa Sen 56 2.3.4.2 Biện pháp quản để khuyến khích lực lƣợng hội thực XHH giáo dục mầm non 57 2.3.5 Những hạn chế quản công tác hội hóa giáo dục mầm non Trƣờng MNTH Hoa Sen 57 Tiểu kết chƣơng 59 Chƣơng 3: BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG HỘI HÓA GIÁO DỤC MẦM NON TẠI TRƢỜNG THỰC HÀNH HOA SEN ( BA ĐÌNH NỘI ) TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY 60 3.1 Nguyên tắc lựa chọn biện pháp 60 3.2 Biện pháp quản 60 v 3.2.1 Nâng cao nhận thức tầm quan trọng công tác hội hóa nghiệp giáo dục Mầm non cho lực lƣợng có trách nhiệm trƣờng 60 3.2.2 Phát huy tác động trƣờng vào đời sống cộng đồng, vào việc thực nuôi dạy trẻ thơ phƣơng pháp khoa học 63 3.2.3 Nâng cao trinh đô ̣ chuyên môn cho đôị ngũ giao viên , phát huy vai trò giáo viên chủ nhiệm lớp 67 3.2.4 Huy động lực lƣợng hội tăng cƣờng nguồn lực cho trƣờng 69 3.2.5 Tăng cƣờng hiệu đạo công tác XHHGD 73 3.3 Quan hệ biện pháp 75 3.4 Khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi biện pháp 76 Tiểu kết chƣơng 80 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 PHỤ LỤC 87 vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thống kê số lƣợng đội ngũ cán bộ, giáo viên trƣờng 38 Bảng 2.2 Thống kê chất lƣợng đội ngũ cán bộ, giáo viên trƣờng 39 Bảng 2.3 Thống kê trình độ đội ngũ cán bộ, giáo viên trƣờng 39 Bảng 2.4 Nhận thức tầm quan trọng công tác XHHGD mầm non 51 Bảng 2.5 Nhận thức đối tƣợng khảo sát nội dung công tác XHHGD Chỉ huy động tiền sở vật chất cho GDMN 51 Bảng 2.6 Mức độ thực công tác XHHGD Ban Giám hiệu nhà trƣờng 55 Bảng 2.7 Biện pháp quản để khuyến khích lực lƣợng hội thực XHH giáo dục mầm non 57 B¶ng 3.1 KÕt qu¶ kh¶o s¸t vÒ tÝnh cÊp thiÕt 76 B¶ng 3.2 KÕt qu¶ kh¶o s¸t vÒ tÝnh kh¶ thi 77 vii DANH MỤC SƠ ĐỒ Biểu đồ 2.1 Xác định vai trò chủ thể thực 52 Biểu đồ 2.2 Đánh giá việc thực chức quản công tác XHH Giáo dục mầm non Trƣờng MNTH Hoa Sen 54 Biểu đồ 3.1 Biểu đồ biểu diễn kết khảo sát tính cấp thiết 77 Biểu đồ 3.2 Biểu đồ biểu diễn kết khảo sát tính khả thi 78 viii MỞ ĐẦU chọn đề tài Giáo dục có vai trò đặc biệt quan trọng tồn phát triển dân tộc nhƣ toàn thể nhân loại Lịch sử phát triển hội ngày khẳng định vai trò, tác dung to lớn giáo dục kinh tế - hội Giáo dục điều kiện động lực quan trọng bậc thúc đẩy sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế - hội Ngày bƣớc vào thời đại công nghệ thông tin, toàn cầu hóa tri thức, vấn đề giáo dục, văn hóa, ngƣời lên hàng đầu nhiều nƣớc, vấn đề trở thành trung tâm chiến lƣợc phát triển đất nƣớc Chiến lƣợc giáo dục chiến lƣợc ngƣời trƣớc chiến lƣợc kinh tế - hội Giáo dục đứng trƣớc thời phát triển thuận lợi, nhƣng đối mặt với thách thức to lớn Chức chủ yếu giáo dục hình thành phát triển nhân cách hệ trẻ Phát triển giáo dục không quan tâm đến qui mô, tấc độ, số lƣợng mà đặc trƣng chủ yếu tổ chức trình giáo dục, thông qua việc tổ chức hoạt động dạy học dƣới nhiều hình thức tổ chức giảng dạy giáo dục đạt đƣợc chất lƣợng tốt nhằm chuẩn bị cho hệ trẻ vào sống hội Nhất giáo dục mầm non mà đặc trƣng mang tính giáo dục gia đình tính tự nguyện cao Trẻ em hôm chủ nhân đất nƣớc ngày mai ,vì cần phải việc chăm sóc, giáo dục trẻ em tuổi mầm non trách nhiệm không thuộc nhà trƣờng, mà trách nhiệm gia đình toàn hội, để thực đƣợc việc đặt móng cho hình thành phát triển nhân cách trẻ thơ Điều 11 luật giáo dục khẳng định "Xã hội hóa nghiệp giáo dục" Theo tinh thần Luật, công tác quản đạo, phát triển giáo dục mầm non cần phải gắn với công tác vận động hội đem lại hiệu cao Huy động đƣợc đông đảo nhân dân, cộng đồng vào việc chăm sóc giáo dục trẻ vừa mục tiêu, vừa sức mạnh để phát triển giáo dục mầm non, phải phối lƣợng Sự ủng hộ tổ chức hội cá nhân Sự quan tâm đạo cấp ủy Đảng, quyền địa phƣơng Huy động đƣợc nguồn kinh phí Phối hợp môi trƣờng giáo dục nhà trƣờng - gia đình - hội Xác định vai trò, mục tiêu giáo dục mầm non Công tác tham mƣu đội ngũ cán quản giáo dục 10 Đổi công tác chăm sóc nuôi dạy trẻ 11 Nguyên nhân khác, xin ghi tiếp: ………………………………………………… … Câu 10: Xin đ/c cho biết địa phƣơng ta có thực việc sau đây: Chuyển trƣờng công lập sang bán công: có không Tạo điều kiện để phát triển loại hình trƣờng công lập dƣới đây: Tƣ thục Nhóm trẻ gia đình Loại hình phát triển thuận lợi nhất: Tƣ thục Nhóm trẻ gia đình Câu 11: Xin đ/c cho biết địa phƣơng ta có chế độ sách hỗ trợ cho việc phát triển giáo dục mầm non công lập? Cấp đất Cho thuê nhà Cho vay vốn ƣu đãi Hỗ trợ lƣơng cho giáo viên Chính sách khác: ……………………………………………………………………………… 91 Câu 12: Theo đ/c công tác hội hóa giáo dục mầm non địa phƣơng ta thực nội dung sau mức độ nào? (Xin đ/c đánh dấu x vào cột tương ứng, chọn mức độ cho ý) Trung Nội dung Tốt Khá Yếu bình Huy động toàn hội tham gia xây dựng môi trƣờng thuận lợi cho GD mầm non Huy động lực lƣợng hội tham gia vào trình giáo dục với nhà trƣờng Huy động lực lƣợng tham gia vào trình đa dạng hóa loại hình GDMN Huy động hội đầu tƣ nguồn lực cho giáo dục mầm non Câu 13: Để thực hội hóa giáo dục mầm non địa phƣơng, xin đ/c cho biết biện pháp sau quan trọng cần thiết? (Đánh dấu x vào cột tương ứng, chọn mức độ cho ý) Biện pháp Mức độ Đa dạng hóa loại hình giáo dục mầm non Tăng cƣờng tuyên truyền nân cao nhận thức cho ngƣời vị trí, vai trò giáo dục mầm non, hội hóa giáo dục, trách nhiệm tham gia giáo dục Xây dựng chế phối hợp ban ngành, đoàn thể, lực lƣợng hội địa phƣơng 92 Rất Quan Ít Không quan trọng quan quan trọng trọng trọng Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục có tính đồng Xây dựng môi trƣờng giáo dục gia đình nhà trƣờng - hội Hội đồng giáo dục cấp hoạt động có kế hoạch, thƣờng xuyên đôn đốc công tác giáo dục Chính quyền cấp đạo trực tiếp công tác giáo dục Còn biện pháp khác, xin cho biết: …………………………………………… Câu 14: Để thực hiên hóa giáo dục mầm non đạt hiểu quả, theo đ/c biện pháp dƣới quan trọng mức độ ? (Đánh dấu x vào cột tương ứng, chọn mức độ cho ý) Biện pháp Mức độ Rất Quan Ít quan Không quan trọng trọng quan trọng trọng - Về phía nhà trƣờng Tích cực tuyên truyền vận động để ngƣời hiểu ủng hộ, đặc biệt làm chuyển biến nhận thức theo hƣớng tích cực hội hóa giáo dục mầm non Nhà trƣờng thực mục tiêu giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu hội cha mẹ học sinh Huy động đƣợc tiềm (Cơ sở vật chất, kinh phí, trí tuệ…) công động vào việc phát triển giáo dục mầm non 93 Tổ chức phong trào thi đua có tính hội nhằm thực mục tiêu giáo dục mầm non Xây dựng vận động chế điều hành tham gia lực lƣợng vào công tác giáo dục mầm non Các biện pháp khác có, xin ghi tiếp: ………… - Về phía gia đình Tích cực giúp đỡ nhà trƣờng khó khăn điều kiện sở vật chất Thƣờng xuyên phối hợp chặt chẽ với nhà trƣờng để xây dựng môi trƣờng giáo dục lành mạnh Thực tốt việc giáo dục gia đình theo yêu cầu nhà trƣờng, giáo viên phụ trách 10 Thƣờng xuyên phản ánh tình hình cho nhà trƣờng giáo viên phụ trách biết 11 Giúp trƣờng ngăn chặn tiêu cực hội dội vào nhà trƣờng 12 Vận động phụ huynh ngƣời tham gia hoạt động giáo dục 13 Các biện pháp khác có, xin ghi tiếp:…… - Về hội 14 Nhà nƣớc cần có chế cụ thể, thuận lợi cho dân tham gia hội hóa giáo dục 15 Nhà nƣớc cần có qui định cụ thể đầu 94 tƣ dân cho giáo dục 16 Cần có sách quan tâm động viên phát triển loại hình thức giáo dục công lập 17 hội cần có đánh giá bình đẳng trƣờng công lập công lập 18 Các biện pháp khác có, xin ghi tiếp:………………………………………… Câu 15: Đánh giá đ/c thuận lợi, khó khăn, ƣu nhƣợc điểm nguyên nhân thực trạng thực hội hóa giáo dục mầm non địa phƣơng: * Thuận lợi: * Khó khăn: * Ƣu điểm: * Nhƣợc điểm: Nguyên nhân 95 PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN VỀ HỘI HÓA GIÁO DỤC MẦM NON (Dùng cho giáo viên mầm non) Để giúp cho việc đề xuật biện pháp thực hội hóa giáo dục mầm non địa bàn Nội, mong đồng chí vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau: Ngƣời trả lời GV công lập GV tƣ thực Tuổi Dƣới 25 tuổi 35-45 tuổi Trình độ Cao đẳng, ĐH Sơ học (Xin đánh dấu x vào ô phù hợp) Câu 1: Đánh giá đ/c tầm quan trọng hội hóa giáo dục: Rất quan trọng Quan trọng Ít quan trọng Không quan trọng Câu 2: Có ngƣời cho hội hóa giáo dục cần huy động tiền sở vật chất cho giáo dục, ý kiến đ/c nhƣ nào? Đúng Phân vân Không Câu 3: Những mục tiêu hội hóa giáo dục nêu dƣới đây, theo đ/c có tầm quan trọng mức độ nào? (Đánh dấu x vào cột tương ứng, chọn mức độ cho ý) Mục tiêu Rất Quan Ít quan Không quan trọng trọng Huy động toàn dân tham gia giáo dục Đóng góp tiền cho nhà trƣờng Tận dụng điều kiện sẵn có (cơ sở vật chất, di tích lịch sử văn hóa…) phục vụ cho giáo dục 96 trọng quan trọng Tổ chức tốt mối quan hệ gia đình-nhà trƣờng-xã hội địa phƣơng Phát huy trách nhiệm vai trò nhà trƣờng trình phát triển kinh tế - hội địa phƣơng Mọi ngƣời đƣợc hƣởng giáo dục Giảm bớt ngân sách Nhà nƣớc đầu tƣ cho giáo dục Thực mục tiêu giáo dục - đào tạo, ngƣời có đủ điều kiện thực CNH-HĐH đất nƣớc Ý kiến khác ……………………………………………… … Câu 4: Đ/c có ý kiến nhƣ với quan điểm sau lợi ích mà hội hóa giáo dục đem lại cho giáo dục mầm non? (Đánh dấu x vào cột tương ứng) Lợi ích Rất Đồng ý Không Không đồng ý đồng ý có ý kiến Khắc phục khó khăn vật chất cho trƣờng học hội chia sẻ với nhà trƣờng trình thực mục tiêu giáo dục Mọi ngƣời đƣợc học, đƣợc nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn Đời sống giáo viên đƣợc cải thiện Chất lƣợng giáo dục mầm non đƣợc nâng cao 97 Giảm đƣợc ngân sách Nhà nƣớc đầu tƣ cho giáo dục Thõa mãn nhu cầu quần chúng giáo dục Xây dựng môi trƣờng giáo dục hội lành mạnh tạo hội, điều kiện cho trẻ phát triển nhân cách Còn lợi ích khác, xin cho biết ……………………………………………… ….… Câu 5: Đ/c tán nêu dƣới đây? (Đánh dấu x vào ý mà đ/c cho đúng) - hội hóa giáo dục nhiệm vụ ngành giáo dục - hội hóa giáo dục nhiệm vụ tổ chức, gia đình công dân Câu 6: Đ/c coi việc thực nhiệm vụ hội hóa giáo dục dƣới ngƣời quan trọng mức độ (Xin đ/c đánh dấu x vào cột tƣơng ứng) Nhiệm vụ Rất Quan Ít Không quan trọng quan quan trọng trọng trọng Đóng góp tiền cho giáo dục Góp ý kiến xây dựng giáo dục với nhà trƣờng, hội Tham gia cac hoạt động giáo dục tùy khả Thƣờng xuyên giáo dục gia đình Bản thân tự giáo dục, tự hoàn thiện 98 Câu 7: Đ/c tham gia công tác hội hóa giáo dục mầm non địa phƣơng nhƣ nào? (Đánh dấu x vào cột tương ứng) Việc làm Mức độ tham gia Hiệu Rất Tích Ít Không Rất Hiệu Ít Không tích cực tích tích hiệu hiệu hiệu cực cực cực quả Góp phần xây dựng chủ trƣơng, sách, văn có liên quan Tuyên truyền, vận động cho việc hội hóa giáo dục MN Với tƣ thành viên hội đồng giáo dục cấp Huy động đóng góp nguồn lực đầu tƣ cho giáo dục Xây dựng môi trƣờng giáo dục nhà trƣờng - gia đình hội Chỉ đạo, quản tốt việc thực chƣơng trình chăm sóc, giáo dục trẻ Tiếp tục tham gia hội hóa giáo dục phù hợp chức năng, nhiệm vụ Tham gia đầu tƣ vào trƣờng mầm non bán công, tƣ thực, dân lập Ý kiến khác:…………… 99 Câu 8: Đ/c đánh giá nhƣ công tác phát triển giáo dục mầm non Trƣờng Mần non TH Hoa Sen (Xin đ/c đánh dấu x vào ô phù hợp) Phát triển tốt Khá Trung bình Kém Phát triển bền vững Chƣa bền vững Chất lƣợng toàn diện Chất lƣợng chƣa toàn diện Câu 9: Xin đ/c cho biết nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên? (Đánh dấu x vào cột tƣơng ứng, chọn mức độ cho ý) Mức độ thực Nguyên nhân Tốt Khá Trung bình Sự tham gia quần chúng (cha mẹ HS) Sự đạo chặt chẽ, nhạy bén Ban Giám hiệu nhà trƣờng Đội ngũ cán quản lý, giáo viên có chất lƣợng Sự ủng hộ tổ chức hội cá nhân Sự quan tâm đạo cấp ủy Đảng, quyền địa phƣơng Huy động đƣợc nguồn kinh phí Phối hợp môi trƣờng giáo dục nhà trƣờng - gia đình - hội Xác định vai trò, mục tiêu giáo dục mầm non Công tác tham mƣu đội ngũ cán quản giáo dục 10 Đổi công tác chăm sóc nuôi dạy trẻ 11 Nguyên nhân khác, xin ghi tiếp: ………………………………………………….… 100 Yếu Câu 10: Xin đ/c cho biết địa phƣơng ta có thực việc sau đây: Công lập Xin ông Tƣ thục (bà) cho biết lí gửi cháu vào trƣờng …………………………………… ……………………………………………………………………………… Câu 11: Theo ông (bà) công tác hội hóa giáo dục mầm non trƣờng MNTH Hoa Sen thực nội dung sau mức độ nào? (Xin ông (bà) đánh dấu x vào cột tương ứng, chọn mức độ cho ý) Nội dung Tốt Khá Trung Yếu bình Huy động toàn hội tham gia xây dựng môi trƣờng thuận lợi cho GD mầm non Huy động lực lƣợng hội tham gia vào trình giáo dục với nhà trƣờng Huy động lực lƣợng tham gia vào trình đa dạng hóa loại hình GDMN Huy động hội đầu tƣ nguồn lực cho giáo dục mầm non Câu 12: Để thực hội hóa giáo dục mầm non trƣờng MNTh Hoa Sen, xin ông (bà) cho biết biện pháp sau quan trọng cần thiết? (Đánh dấu x vào cột tương ứng, chọn mức độ cho ý) Mức độ Biện pháp Rất Quan Ít Không quan trọng quan quan trọng trọng trọng Tăng cƣờng tuyên truyền nâng cao nhận thức cho ngƣời vị trí, vai trò giáo dục mầm non, hội hóa giáo dục, trách nhiệm tham gia giáo dục 101 Xây dựng chế phối hợp ban ngành, đoàn thể, lực lƣợng hội địa phƣơng Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục có tính đồng Xây dựng môi trƣờng giáo dục gia đình nhà trƣờng - hội Hội đồng giáo dục cấp hoạt động có kế hoạch, thƣờng xuyên đôn đốc công tác giáo dục Chính quyền cấp đạo trực tiếp công tác giáo dục Còn biện pháp khác, xin cho biết: ……………………………………………… ….…………… …………………… …… Câu 13: Để thực hiên hóa giáo dục mầm non đạt hiểu quả, theo ông (bà) biện pháp dƣới quan trọng mức độ ? (Đánh dấu x vào cột tương ứng, chọn mức độ cho ý) Mức độ Biện pháp Rất Quan Ít Không quan trọng quan quan trọng trọng trọng - Về phía nhà trƣờng Tích cực tuyên truyền vận động để ngƣời hiểu ủng hộ, đặc biệt làm chuyển biến nhận thức theo hƣớng tích cực hội hóa giáo dục mầm non Nhà trƣờng thực mục tiêu giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu hội cha mẹ 102 học sinh Huy động đƣợc tiềm (Cơ sở vật chất, kinh phí, trí tuệ…) công động vào việc phát triển giáo dục mầm non Tổ chức phong trào thi đua có tính hội nhằm thực mục tiêu giáo dục mầm non Xây dựng vận động chế điều hành tham gia lực lƣợng vào công tác giáo dục mầm non Các biện pháp khác có, xin ghi tiếp: ……………………………………………… ……………………………………………… ……………… - Về phía gia đình Tích cực giúp đỡ nhà trƣờng khó khăn điều kiện sở vật chất Thƣờng xuyên phối hợp chặt chẽ với nhà trƣờng để xây dựng môi trƣờng giáo dục lành mạnh Thực tốt việc giáo dục gia đình theo yêu cầu nhà trƣờng, giáo viên phụ trách 10 Thƣờng xuyên phản ánh tình hình cho nhà trƣờng giáo viên phụ trách biết 11 Giúp trƣờng ngăn chặn tiêu cực hội dội vào nhà trƣờng 12 Vận động phụ huynh ngƣời 103 tham gia hoạt động giáo dục 13 Các biện pháp khác có, xin ghi tiếp:…… …………………………………… ……………………………………………… ………………………… - Về hội 14 Nhà nƣớc cần có chế cụ thể, thuận lợi cho dân tham gia hội hóa giáo dục 15 Nhà nƣớc cần có qui định cụ thể đầu tƣ dân cho giáo dục 16 Cần có sách quan tâm động viên phát triển loại hình thức giáo dục công lập 17 hội cần có đánh giá bình đẳng trƣờng công lập công lập 18 Các biện pháp khác có, xin ghi tiếp:…… …………………………………… ……………………………………………… ………………………… Xin Ông (bà) cho biết đôi điều thân: - Họ tên: ……………………………… Nam - Tuổi: - Nơi công tác: - Trình độ văn hóa: - Trình độ chuyên môn Xin cảm ơn ý kiến quí báu Ông (bà)! Nữ 104 ... tượng nghiên cứu: Thực trạng quản lý hoạt động xã hội hóa giáo dục mầm non việc thực quản lý hoạt động xã hội hóa giáo dục mầm non Trƣờng Thực Hành Hoa Sen ( Ba Đình - Hà Nội ) bối cảnh Nhiệm vụ... biện pháp nhằm quản lý hoạt động xã hội hóa giáo dục mầm non Trƣờng Thực Hành Hoa Sen ( Ba Đình - Hà Nội ) bối cảnh CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC MẦM NON 1.1 Tổng... xã hội hóa giáo dục mầm non Trƣờng Thực Hành Hoa Sen ( Ba Đình - Hà Nội ) bối cảnh 5.3 Đề xuất số biện pháp: Đề xuất biện pháp thực quản lý hoạt động xã hội hóa giáo dục mầm non Trƣờng Thực Hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động xã hội hóa giáo dục mầm non tại trường thực hành hoa sen ( ba đình – hà nội ) trong bối cảnh hiện nay , Quản lý hoạt động xã hội hóa giáo dục mầm non tại trường thực hành hoa sen ( ba đình – hà nội ) trong bối cảnh hiện nay , Quản lý hoạt động xã hội hóa giáo dục mầm non tại trường thực hành hoa sen ( ba đình – hà nội ) trong bối cảnh hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay