Tác động của các phương pháp kiểm tra đánh giá đến kết quả học tập của học sinh trung học phổ thông

133 91 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 13:10

I HC QUC GIA H NI VIN M BO CHT LNG GIO DC -*** - NGUYN TH KIM OANH TáC ĐộNG CủA CáC PHƯƠNG PHáP KIểM TRA ĐáNH GIá ĐếN KếT QUả HọC TậP CủA HọC SINH TRUNG HọC PHổ THÔNG (Nghiờn cu hai trng THPT Phan ỡnh Phựng v THPT Nguyn Siờu) LUN VN THC S H Ni, nm 2013 I HC QUC GIA H NI VIN M BO CHT LNG GIO DC -*** - NGUYN TH KIM OANH TáC ĐộNG CủA CáC PHƯƠNG PHáP KIểM TRA ĐáNH GIá ĐếN KếT QUả HọC TậP CủA HọC SINH TRUNG HọC PHổ THÔNG (Nghiờn cu hai trng THPT Phan ỡnh Phựng v THPT Nguyn Siờu) Chuyờn ngnh: o lng v ỏnh giỏ giỏo dc ( Chuyờn ngnh o to thớ im) LUN VN THC S Ngi hng dn khoa hc: TS Nguyn Th Thu Hng H Ni, nm 2013 LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu tụi thc hin Cỏc s liu, kt lun ca nghiờn cu trỡnh by lun ny l trung thc v cha c cụng b cỏc nghiờn cu khỏc Tụi xin chu trỏch nhim v nghiờn cu ca mỡnh Hc viờn Nguyn Th Kim Oanh LI CM N Vi tõt caskớnh trng ca mỡnh , cho phep tụi c by tolong bit n sõu sc ti cỏn b hng dn khoa hc TS Nguyn Th Thu Hng l ngi a tõn tỡnh hng dn tụi hon thnh ti lun tt nghip ny ụng thi, tụi cung vụ cung cam n quy thõy , cụ Vin am bao chõt lng giỏo dc - i hc Quc gia H Ni a trang bi cho tụi nhng kin thc quybỏu sut nm hocv a qua cung vi s chi bao nhiờt tỡnh v nhng y kin ong gop ỏng quy ca cỏc thõy , cụ thi gian tụi thc hiờn luõn tt nghiờp Cui cung, xin c gi li cam n chõn thnh ti cỏc bn khoa hc o lng v ỏnh giỏ giỏo dc 2009, nhng ngi a luụn ụng viờn, khớch l tụi sut quỏ trinh hoc tõp chng trinh v nghiờn cu Xin trõn cam n! MC LC LI CAM OAN LI CM N MC LC DANH MC CC T VIT TT PHN M U 1 L DO CHON TI MC CH NGHIấN CU 3 GII HN NGHIấN CU PHNG PHP NGHIấN CU 4.1 Phng phỏp khao cu ti liu 4.2 Phng phỏp khao sỏt xa hi hc 4.3 Phng phỏp phong võn bỏn cõu trỳc: 4.4 Phng phỏp thng kờ: 4.5 Phng phỏp chn mu : CU HI V GI THIT NGHIấN CU 5.1 Cõu hoi nghiờn cu 5.2 Gia thuyt nghiờn cu KHCH TH V I TNG NGHIấN CU .4 6.1 i tng nghiờn cu: 6.2 Khỏch th nghiờn cu PHM VI KHO ST CU TRC LUN VN .5 Chng C S Lí LUN 1.1 Tng quan v cỏc nghiờn cu 1.1.1 Cỏc nghiờn cu nc ngi 1.1.2 Cỏc nghiờn cu nc 1.2 Mt s khỏi nim v kim tra ỏnh giỏ kt qu hc hc sinh 13 1.2.1 Khỏi nim kim tra (testing) 13 1.2.2 Khỏi nim ỏnh giỏ (Evaluation) 14 1.2.3 Cỏc phng phỏp, hỡnh thc kim tra ỏnh giỏ KQHT ca hc sinh 15 1.2.4 Khỏi nim kt qua hc (Study achievement) 20 1.2.5 Mi quan h gia phng phỏp kim tra ỏnh giỏ v KQHT 26 1.2.6 Khung Lớ thuyt 29 Kt lun chng 30 CHNG T CHC V PHNG PHP NGHIấN CU 31 2.1 T chc nghiờn cu 31 2.1.1 a bn v khỏch th nghiờn cu 31 2.1.2 Quy trỡnh nghiờn cu 34 2.2 Phng phỏp nghiờn cu 35 2.2.1 Phng phỏp khao cu ti liu 35 2.2.2 Phng phỏp phong võn bỏn cõu trỳc 35 2.2.3 Phng phỏp iu tra bng phiu khao sỏt 35 2.2.3.1 Thit k cụng c o 35 2.2.3.2 Th nghim phiu khao sỏt 37 2.2.3.3 Phõn tớch s liu th nghim .38 2.2.3.4 2.2.4 2.2.4.1 San phm sau th nghim 39 Phng phỏp thng kờ toỏn hc 40 ỏnh giỏ hiu lc ca thang o 40 Phõn tớch thng kờ mụ ta v kim nh gia thuyt 42 2.2.4.2 2.3 Kho sỏt chớnh thc 42 2.3.1 Cỏch thc trin khai khao sỏt 42 2.3.2 Mu khao sỏt 42 Kt lun chng 46 Chng NI DUNG V KT QU NGHIấN CU .47 K h o s ỏ t m c n h h n g c a c ỏ c p h n g p h ỏ p K T G n k t q u hc ca hc sinh hai trng 47 3.1.1 nh hng ca hỡnh thc kim tra ỏnh giỏ n kt qua hc 48 3.1.2 nh hng ca c im kim tra ỏnh giỏ n kt qua hc 59 3.1.3 nh hng ca vic thc hin yờu cõu kim tra n KQHT 65 3.1.4 Xõy dng mụ hỡnh hụi quy tuyn tớnh bi 69 3.2 Kim nghim gi thuyt nghiờn cu 72 3.2.1 Kim nghim gia thuyt H1 72 3.2.2 Kim nghim gia thuyt H2 76 Kt lun chng 79 KT LUN V KHUYN NGH 80 Kt lun 80 Khuyn ngh 82 Hn ch ca nghiờn cu v hng nghiờn cu tip theo 83 3.1 Hn ch ca nghiờn cu 83 3.2 Hng nghiờn cu tip theo 83 PH LC 87 PH LC 93 PH LC 104 PH LC 106 PH LC 110 DANH MC CC T VIT TT GV Giỏo viờn HS Hc sinh KQHT Kt qua hc KT Kim tra KTG Kim tra ỏnh giỏ NS Nguyn Siờu PP Phan ỡnh Phung PP Phng phỏp THPT Trung hc ph thụng TL T lun TNKQ Trc nghim khỏc quan DANH MUC CC HINH VE, BNG BIU TT Tờn Trang 34 Bang 2.1.2.1 S ụ quy trỡnh nghiờn cu Bang 2.2.3.1.1 Bang cõu trỳc bang hoi v thang o Bang 2.2.4.1.1 Mụ ta cỏc nhõn t sau phõn tớch EFA 41 Bang 2.2.4.1.2 Tng hp tin cy ca cỏc nhõn t 41 Bang 2.3.2.1 Bang thng kờ mụ ta c im ca mu khao sỏt 43 Hỡnh 2.3.2.1 Biu ụ so sỏnh c im gii tớnh ca hc sinh hai trng 44 Hỡnh 2.3.2.2 Biu ụ so sỏnh c im hc lc ca hc sinh hai trng 45 Hỡnh 2.3.2.2 Biu ụ so sỏnh c im im tuyn vo lp 10 ca hc sinh hai trng 45 Bang 3.1.1.1.1 Bang mụ ta mc s dng hỡnh thc KTG hai trng 48 10 Hỡnh 3.1.1.1.1 Biu ụ so sỏnh mc s dng hỡnh thc KT ming hai trng 49 11 Hỡnh 3.1.1.1.2 Bang so sỏnh mc s dng hỡnh thc KT ming hai trng Bang 3.1.1.2.1 Bang ma trn mi tng quan gia cỏc hỡnh thc kim tra vi kin thc Bang 3.1.1.3.1 Bang ma trn mi tng quan gia cỏc hỡnh thc kim tra vi k nng 12 13 14 15 36 49 52 53 Bang 3.1.1.4.1 Bang ma trn mi tng quan gia cỏc hỡnh thc kim tra vi thỏi Bang 3.1.1.4.2 Bang so sỏnh anh hng ca hỡnh thc KT n nhõn t kin thc 55 57 Hỡn 1h 3.1 1.4 iBr nụ so sỏn h anh ht h B 18 n n g c a c a h c h c s i n h s i n h h a i h a i t r t r n g n g Hỡnh 3.1.1.4.2 Biu ụ so sỏnh anh hng ca hỡnh thc KT n 19 20 nhõn t k ca hc sinh hai trng nng Bang 3.1.1.4.4 Bang so sỏnh anh hng ca hỡnh thc KT n thỏi KTG tr ca hccsinhhcisinhngi trng Hỡnh 3.1.1.4.3 Biu ụ so sỏnh anh hng ca hỡnh thc KT n nhõn t thỏi 21 Bang 3.1.2.1.: Mụ ta chi s c im cỏc phng phỏp KTG 22 Bang 3.1.2.2.: Bang mụ ta mc nhn thc v c im ca hỡnh thc KTG 23 Hỡnh 3.1.2.1.: Biu ụ mụ ta mc nhn thc v c im ca hỡnh thc KTG 61 24 Bang 3.1.2.3.: Kt qua thng kờ mụ ta cỏc bin quan sỏt nhõn t c im ca hỡnh thc KTG 62 25 Bang 3.1.2.4: Bang so sỏnh mc nhn thc v c im cỏc phng phỏp KTG ca hc sinh trng 63 26 27 28 29 30 31 32 33 Hỡnh 3.1.2.2.: Biu ụ so sỏnh mc nhn thc v thi im kim tra ming Hỡnh 3.1.2.3.: Biu ụ mụ ta mc nhn thc v c im ca KTG Bang 3.1.3.1.: Bang mụ ta mc hc sinh thc hin yờu cõu kim tra Hỡnh 3.1.3.1.: Biu ụ mụ ta mc hc sinh thc hin yờu cõu kim tra Bang 3.1.3.2.: Kt qua thng kờ mụ ta cỏc bin quan sỏt nhõn t yờu cõu KTG Bang 3.1.3.3.: Bang so sỏnh mc hc sinh thc hin yờu cõu trc KT Hỡnh 3.1.3.2.: Biu ụ so sỏnh mc thc hin yờu cõu kim tra Bang 3.1.4.1 H s tng quan gia cỏc bin phng trỡnh hụi quy 60 61 63 64 66 66 67 68 68 70 34 Bang 3.1.4.2 ỏnh giỏ s phu hp ca mụ hỡnh tuyn tớnh bi 35 Bang 3.1.4.3: Phõn tớch ANOVA 36 Bang 3.1.4.4: c lng cỏc h s hụi quy cho mụ hỡnh 71 37 Bang 3.2.1.1 Kt qua kim nh s bng ca phng sai tng th (nhõn t kin thc) 73 71 40 Bang 3.2.1.2 Kt qua kim nh s bng ca phng sai tng th (nhõn t k nng) Bang 3.2.1.3 Kt qua kim nh s bng ca phng sai tng th (nhõn t thỏi ) Hỡnh 3.2.2.1 Biu ụ thng kờ kt qua bi kim tra theo hỡnh thc 41 Bang 3.2.2.1 Bang thng kờ kt qua bi kim tra theo hỡnh thc 38 39 70 74 75 76 77 Sau kim tra Trng Cỏc yờu cõu mc Phan ỡnh Phựng Nguyn Siờu Tng S lng S lng S lng C h a b i l m sa i H o C P h C H o H o C P h C LH p o s g H hi o nh C P h C H o m kh ao P h n g p h ỏ p h ay 8 1 1 2 2 1 9 99 PH LC PHN TCH V KHO ST PHIU HI all on oanh2 (N = 33 L = 55 Probability Level= 50) Data File = oanh2.dat Data Format = LOP 1-4 Truong (t5,a2) items (t7,55a1) Log file = oanh2.log Page Width Page Length Screen Width Screen Length = = = = 132 65 78 24 Probability level = 50 Maximum number of cases set at 60000 VALID DATA CODES GROUPS all SCALES all oanh2 012345 ( 33 cases ) : All cases ( ( 55 items ) : All items 55 items ) : 1-57 DELETED AND ANCHORED CASES: No case deletes or anchors DELETED AND ANCHORED ITEMS: No item deletes or anchors RECODES oanh2 -Item Estimates (Thresholds) all on oanh2 (N = 33 L = 55 Probability Level= 50) -Summary of item Estimates ========================= Mean SD SD (adjusted) Reliability of estimate 00 92 91 89 Fit Statistics =============== Infit Mean Square Mean 99 11 Outfit Mean Square Mean SD 95 SD 27 oanh2 -Case Estimates all on oanh2 (N = 33 L = 55 Probability Level= 50) -Summary of case Estimates ========================= Mean (adjusted) Reliability of estimate 1.50 SD 1.37 SD 1.25 84 100 Fit Statistics =============== Infit Mean Square Outfit Mean Square Mean 96 Mean 95 SD 15 SD 39 =================================================================== oanh2 -Item Estimates (Thresholds) all on oanh2 (N = 33 L = 55 Probability Level= 50) -3.0 | 51 | ||||||| | 54 55 | | 2.4 | ||||| 2.0 | 50 | | | 26.5 | X | | | 11.5 | || X | 15.5 | 21.5 | 12.5 13.5 22.5 34.5 XXX | 14.5 20.5 X | XXXXX | XX | 25.5 41.5 XXXX | 4.5 24.5 31.5 1.0 XXXXXXXX | 36.5 46 XXX | 6.5 7.5 9.5 17.5 19.5 27.5 32.5 44 XXXXXX | 10.5 28.5 35.5 48 XXXXXX | 39.5 47 XXXXXXXXXXXXX | 5.5 30.5 42.5 43.5 52 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 33.5 37.5 38.5 XXXXXXX | 3.4 11.4 16.5 29.5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | 8.5 23.5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 12.4 40.5 53 XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 22.4 49 XXXXXXXXXXXXXXX | 26.4 XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | 15.4 XXXXXXXXXXXXXX | 13.4 25.4 XXXXXXXXXXXXXX | 45 XXXXXXX | 20.4 21.4 34.4 XXXXXXXXXX | 35.4 41.4 XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | 1.2 XXXXXXXXXXX | 4.4 16.4 24.4 36.4 XXXXXXXXX | 10.4 26.3 28.4 38.4 XXXXXXXXXX | 7.4 22.3 29.4 31.4 32.4 39.4 XXXXXXX | 2.3 6.4 11.3 27.4 33.4 37.4 XXXXXXXXXX | 42.4 XXXXXXXX | 3.3 8.4 17.4 18.5 23.4 40.4 XXX | 15.3 XXX | 9.4 14.4 19.4 XX | XXX | 5.4 30.4 43.4 XX | 16.3 X | 11.2 20.3 21.3 X | 4.3 10.3 22.2 24.3 26.2 28.3 29.3 38.3 | 12.3 15.2 17.3 34.3 35.3 36.3 41.3 101 | 13.3 | -1.0 | 8.3 14.3 16.2 23.3 25.3 37.3 39.3 | 18.4 33.3 40.3 X | | 4.2 7.3 24.2 31.3 32.3 | 6.3 20.2 27.3 | 19.3 21.2 34.2 41.2 | 5.3 9.3 12.2 14.2 18.3 29.2 30.3 42.3 X | 18.2 36.2 38.2 | 10.2 13.2 17.2 28.2 40.2 | 31.2 33.2 | 6.2 8.2 23.2 27.2 35.2 | 3.2 7.2 25.2 32.2 | 37.2 42.2 | 39.2 | | | 5.2 30.2 43.2 | | -2.0 | ||| | 9.2 19.2 | || | 2.2 | ||| | |||| -3.0 | 43.3 oanh2 -Item Fit all on oanh2 (N = 33 L = 55 Probability Level= 50) -INFIT MNSQ 63 67 71 77 83 91 1.00 1.10 1.20 + -+ -+ -+ -+ -+ -+ -+ -+ -+ item *| item | * item | * item | * item |* item | * item | * item | * item | * 10 item 10 * 11 item 11 * | 12 item 12 | * 13 item 13 | * 14 item 14 | * 15 item 15 | 16 item 16 | * 17 item 17 |* 18 item 18 | * 19 item 19 * 20 item 20 | * 21 item 21 * 22 item 22 | * 23 item 23 * | 24 item 24 * | 25 item 25 * | 26 item 26 * |.27 item 27 * 28 item 28 * |.29 item 29 * 30 item 30 * |.31 item 31 * 32 item 32 * |.33 item 33 * | 34 item 34 * |.35 item 35 | 36 item 36 * | 37 item 37 * | 102 1.30 * | | | | | * 38 item 38 39 item 39 * | *| 40 item 40 * | 41 item 41 * | 42 item 42 * |.43 item 43 * | 44 item 44 | *.45 item 45 | * 46 item 46 | * 47 item 47 | * 48 item 48 | * 49 item 49 |* 50 item 50 | * 51 item 51 |* 52 item 52 | * 53 item 53 | * 54 item 54 | * 55 item 55 | * ======================================================================================================== 103 PH LC PHN TCH NHN T KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of 829 Approx Chi-Square Sphericity 1776.188 df 231 Sig .000 Total Variance Explained Compo nent Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Initial Eigenvalues Total % of Cumulati Variance ve % Total % of Cumulati Variance ve % Total % of Cumulati Variance ve % 5.267 23.940 23.940 5.267 23.940 23.940 3.347 15.213 15.213 1.920 8.726 32.666 1.920 8.726 32.666 2.371 10.778 25.991 1.455 6.615 39.282 1.455 6.615 39.282 2.065 9.386 35.377 1.308 5.945 45.226 1.308 5.945 45.226 1.667 7.575 42.952 1.183 5.376 50.603 1.183 5.376 50.603 1.346 6.117 49.069 1.114 5.065 55.667 1.114 5.065 55.667 1.286 5.845 54.914 1.018 4.627 60.294 1.018 4.627 60.294 1.183 5.380 60.294 919 4.179 64.473 di 829 3.770 68.244 m 10 772 3.510 71.754 en 11 718 3.261 75.015 si 12 684 3.110 78.125 on 13 654 2.973 81.098 14 591 2.687 83.784 15 558 2.538 86.322 16 536 2.436 88.759 17 500 2.272 91.030 18 471 2.141 93.172 19 425 1.932 95.104 20 400 1.820 96.924 21 362 1.647 98.571 22 314 1.429 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis 104 Rotated Component Matrixa Component chua bai lam sai 763 so ghi nho 754 Chuan bi TH 643 Ky nang lam bai 612 tham khao pp hay 611 Phan bo thoi gian 590 He thong KT Sl kt nhieu 781 sl kt nhieu 668 TH dinh ki 631 hoc bai truoc KT 509 SL kt nhieu 753 nd kiem tra 630 TH dinh ki 592 KQ kt 752 kq kiem tra 708 nd kiem tra 502 to chuc nhom 843 nam ro de ND kt 862 thoi diem kt 871 kq kiem tra 508 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 105 PH LC KIM NH TIN CY cronbach Alpha Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 885 57 Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted KT mieng 145.12 323.799 011 886 KT TH 145.31 322.724 067 886 KTTT 145.36 322.613 069 886 KTVTL 145.36 321.914 111 885 KTTNKQ 145.44 321.894 105 885 KTTLKQ 145.23 322.725 078 886 KTBTL 145.63 323.741 000 886 KTK 145.68 326.261 -.140 887 TH thuong xuyen 142.98 303.361 466 881 SL KT it 142.61 316.969 157 886 thoi diem kt 142.49 315.345 208 885 ND kt 142.13 314.527 264 884 KQ kt 142.66 314.807 182 886 TH dinh ki 142.18 308.194 344 883 SL kt nhieu 142.10 311.412 326 884 to chuc nhom 141.43 318.812 180 885 nd kiem tra 142.03 310.914 394 883 kq kiem tra 142.46 311.301 302 884 TH dinh ki 142.48 307.460 413 882 Sl kt nhieu 142.84 306.522 358 883 sl kt nhieu 141.97 307.929 430 882 nd kiem tra 142.28 304.015 496 881 kq kiem tra 142.40 309.134 381 883 hoc bai truoc KT 142.90 303.977 440 882 He thong KT 142.12 309.786 401 882 Chuan bi TH 142.20 301.579 567 880 nam ro de 142.11 302.861 526 880 Phan bo thoi gian 141.93 305.569 582 880 Ky nang lam bai 142.17 305.148 537 880 chua bai lam sai 142.15 305.667 514 881 so ghi nho 142.06 301.683 607 879 106 tham khao pp hay 142.43 302.818 549 880 kien thuc 142.30 313.755 235 885 bieu dat nn 142.25 305.134 485 881 xu li tinh huong 142.17 307.574 433 882 thai binh tinh 142.07 305.998 474 881 kien thuc 142.15 300.617 580 879 su dung thiet bi 142.00 305.277 580 880 hoat dong nhom 142.14 307.695 427 882 tuan thu quy trinh 141.94 300.747 637 879 kien thuc 142.37 302.161 549 880 ky nang lam bai 142.08 304.478 557 880 ky nang tinh toan 142.03 305.887 531 881 tap trung 141.93 305.819 571 880 KTmieng 145.69 323.374 022 886 KTthuchanh 145.51 323.473 014 886 KTTtrinh 145.70 323.839 -.005 886 KTVietTL 145.66 323.786 -.002 886 KTVietTNKQ 145.67 324.233 -.028 886 KTViet_TL_TN 145.58 321.108 146 885 KTTieuluan 145.88 324.151 -.023 886 KTKHAC_1 145.84 325.756 -.134 887 rat chinh xac 145.98 324.109 -.021 886 chinh xac 145.65 323.243 028 886 tuong doi chinhxac 145.59 323.549 010 886 it chinh xac 145.94 324.662 -.071 886 khong chinhxac 146.01 325.210 -.203 886 Nhõn t hỡnh thc Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 731 107 Item-Total Statistics Scale Corrected Cronbach's Scale Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted KT mieng 24.69 11.791 441 702 KT TH 24.02 14.882 155 753 KTTT 24.73 11.967 504 685 KTVTL 24.51 11.293 587 662 KTTNKQ 24.58 12.050 561 673 KTTLKQ 24.51 12.493 495 689 KTBTL 24.70 12.957 358 720 N h õn t c im Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 737 15 Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted thoi diem kt 52.03 50.260 154 741 ND kt 51.67 49.820 222 734 KQ kt 52.21 47.526 278 731 TH dinh ki 51.73 45.238 430 713 SL kt nhieu 51.65 47.105 393 718 to chuc nhom 50.98 51.586 138 739 nd kiem tra 51.57 48.039 386 720 kq kiem tra 52.00 46.845 374 720 TH dinh ki 52.03 46.732 391 718 Sl kt nhieu 52.38 45.101 403 716 sl kt nhieu 51.51 46.445 449 713 nd kiem tra 51.82 44.796 521 704 kq kiem tra 51.94 47.513 351 722 TH thuong xuyen 52.52 45.010 449 711 108 Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted thoi diem kt 52.03 50.260 154 741 ND kt 51.67 49.820 222 734 KQ kt 52.21 47.526 278 731 TH dinh ki 51.73 45.238 430 713 SL kt nhieu 51.65 47.105 393 718 to chuc nhom 50.98 51.586 138 739 nd kiem tra 51.57 48.039 386 720 kq kiem tra 52.00 46.845 374 720 TH dinh ki 52.03 46.732 391 718 Sl kt nhieu 52.38 45.101 403 716 sl kt nhieu 51.51 46.445 449 713 nd kiem tra 51.82 44.796 521 704 kq kiem tra 51.94 47.513 351 722 TH thuong xuyen 52.52 45.010 449 711 SL KT it 52.15 50.771 110 746 Nhõn t yờu cu Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 806 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted 31.17 Scale Variance if Item Deleted 26.593 Corrected ItemTotal Correlation 410 Cronbach's Alpha if Item Deleted 801 He thong KT 30.39 28.464 380 800 Chuan bi TH 30.48 25.673 580 775 nam ro de 30.38 27.963 350 806 Phan bo thoi gian 30.20 27.396 553 781 Ky nang lam bai 30.44 26.892 542 781 chua bai lam sai 30.43 26.859 536 782 so ghi nho 30.34 25.915 607 772 hoc bai truoc KT 109 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted 31.17 Scale Variance if Item Deleted 26.593 Corrected ItemTotal Correlation 410 Cronbach's Alpha if Item Deleted 801 He thong KT 30.39 28.464 380 800 Chuan bi TH 30.48 25.673 580 775 nam ro de 30.38 27.963 350 806 Phan bo thoi gian 30.20 27.396 553 781 Ky nang lam bai 30.44 26.892 542 781 chua bai lam sai 30.43 26.859 536 782 so ghi nho 30.34 25.915 607 772 tham khao pp hay 30.71 25.866 581 775 hoc bai truoc KT PH LC KIM NGHIM GI THIT Nhõn t kin thc Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the F Kin thc Equal variances assumed Sig 3.900 049 Equal variances not t df Sig (2- Mean Std Error tailed) Difference Difference Difference Lower Upper -1.451 329 148 -.173 119 -.408 062 -1.441 307.464 151 -.173 120 -.410 063 1.472 329 142 178 121 -.060 416 1.469 323.332 143 178 121 -.060 416 623 329 534 074 119 -.160 308 626 328.591 532 074 118 -.159 307 assumed Kin thc Equal variances assumed 532 466 Equal variances not assumed Kin thc Equal variances assumed 4.172 Equal variances not 042 assumed * Nhõn t k nng 110 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the F Biu t ngụn ng Equal variances assumed Sig 5.157 024 Equal variances not t df Sig (2- Mean Std Error tailed) Difference Difference Difference Lower Upper 455 329 650 052 115 -.174 279 452 313.211 651 052 116 -.176 281 -.740 329 460 -.083 112 -.303 137 -.743 328.954 458 -.083 112 -.303 137 2.442 329 015 247 101 048 446 2.432 318.395 016 247 102 047 447 assumed Hot ng nhúm Equal variances assumed 4.450 036 Equal variances not * Nhõn t thỏi assumed Tớnh toỏn Equal variances assumed 1.026 312 Equal variances not assumed Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the Sig (2- Mean Std Error Difference F Bỡnh tnh, t tin Equal variances assumed 089 Sig .766 Equal variances not t df tailed) Difference Difference Lower Upper 017 329 987 002 112 -.219 223 017 326.053 987 002 113 -.219 223 1.680 329 094 186 110 -.032 403 1.678 324.834 094 186 111 -.032 403 3.776 329 000 355 094 170 539 3.763 320.622 000 355 094 169 540 assumed Tuõn th quy trỡnh Equal variances assumed 708 401 Equal variances not assumed Tp trung Equal variances assumed Equal variances not 1.339 248 assumed 111 ... CHT LNG GIO DC -*** - NGUYN TH KIM OANH TáC ĐộNG CủA CáC PHƯƠNG PHáP KIểM TRA ĐáNH GIá ĐếN KếT QUả HọC TậP CủA HọC SINH TRUNG HọC PHổ THÔNG (Nghiờn cu hai trng THPT Phan ỡnh Phựng v THPT... ca hc sinh kim tra ỏnh giỏ; cỏc kt qua kim tra thng dung vi mc ớch l xp loi hc sinh hn l hng dn, ng viờn hc sinh Nm 2006 võn v kim tra ỏnh giỏ hc sinh tip tc c thao lun Hi thao "Kim tra ỏnh... ca hc sinh to iu kin cho hc sinh tra li mt cỏch tt nhõt * Sau hc sinh tra li, giỏo viờn phai un nn, b sung kin thc thiu hay hiu sai, cha chớnh xỏc ca hc sinh, rốn luyn cho hc sinh cỏch tra li
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của các phương pháp kiểm tra đánh giá đến kết quả học tập của học sinh trung học phổ thông , Tác động của các phương pháp kiểm tra đánh giá đến kết quả học tập của học sinh trung học phổ thông , Tác động của các phương pháp kiểm tra đánh giá đến kết quả học tập của học sinh trung học phổ thông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay