Quản lý hoạt động giáo dục trải nghiệm ở trường trung học phổ thông đống đa, hà nội

113 100 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 13:07

ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC - NGUYỄN VĂN TƢỜNG QUẢN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỐNG ĐA - NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN GIÁO DỤC Nội 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC - NGUYỄN VĂN TƢỜNG QUẢN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỐNG ĐA - NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS TS Phan Văn Kha Nội 2015 LỜI CẢM ƠN Học viên xin đƣợc gửi lời cảm ơn chân thành tới Đảng ủy, Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo, Khoa sau đại học -Trƣờng Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Nội tạo điều kiện thuận lợi cho học viên suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn thạc sĩ Đặc biệt, em xin đƣợc trân trọng cảm ơn tới GS TS Phan Văn Kha, ngƣời thầy trực tiếp giúp đỡ, hƣớng dẫn em suốt trình nghiên cứu, thực đề tài Tôi xin đƣợc cảm ơn tới Ban giám hiệu, toàn thể đồng chí cán bộ, giáo viên Trƣờng THPT Đống Đa - Nội, nơi công tác, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ suốt trình học tập nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn Ban phụ huynh học sinh em học sinh nhƣ tổ chức trị xã hội trƣờng nhiệt tình ủng hộ trình nghiên cứu đề tài Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Tƣờng i CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN BGH Ban giám hiệu CBĐ Cán Đoàn CBQL Cán quản CLB Câu lạc CSVC Cơ sở vật chất GD&ĐT Giáo dục đào tạo GV Giáo viên GVBM Giáo viên môn GVCN Giáo viên chủ nhiệm HĐGDTN Hoạt động giáo dục trải nghiệm HS Học sinh PHHS Phụ huynh học sinh TDTT Thể dục thể thao THCS Trung học sơ sở THPT Trung học phổ thông UNESCO XHCN Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên Hợp Quốc Xã hội chủ nghĩa ii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Kết xếp loại văn hóa hạnh kiểm học sinh Bảng 2.2 Nhận thức Cán bộ, giáo viên mục tiêu hoạt động giáo dục trải nghiệm Bảng 2.3 Thực trạng nhận thức Cán quản lý, Cán Đoàn Giáo viên nội dung hoạt động giáo dục trải nghiệm Bảng 2.4 Thực trạng lập kế hoạch hoạt động giáo dục trải nghiệm Bảng 2.5 Phân cấp quản chế phối hợp lực lƣợng tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm Bảng 2.6 Thực trạng chế quản hoạt động giáo dục trải nghiệm Bảng 2.7 Thực trạng mức độ hứng thú học sinh tham gia hoạt động giáo dục trải nghiệm đƣợc tổ chức trƣờng THPT Đống Đa Bảng 2.8 Cán bộ, Giáo viên đánh giá hiệu tổ chức hình thức HĐGDTN đƣợc thực trƣờng THPT Đống Đa - Nội Bảng 2.9 Học sinh đánh giá hiệu tổ chức hình thức hoạt động giáo dục trải nghiệm đƣợc thực trƣờng THPT Đống Đa - Nội Bảng 2.10 Thực trạng đạo hoạt động giáo dục trải nghiệm Bảng 2.11 Thực trạng kiểm tra, giám sát đánh giá hoạt động giáo dục trải n ghiệm Bảng 2.12 Cán bộ, giáo viên đáng giá mức độ yếu tố ảnh hƣởng tới quản hoạt động giáo dục trải nghiệm Bảng 3.1 pháp quản Kết khảo nghiệm mức độ cấp thiết (bẩy) biện hoạt động giáo dục trải nghiệm Bảng 3.2 trải nghiệm Kết khảo nghiệm mức độ khả thi (bẩy) biện pháp quản l ý h o t đ n g g i o d ụ c i i i DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 So sánh tỉ lệ ý kiến Cán quản lý, Cán Đoàn Giáo viên mục tiêu hoạt động giáo dục trải nghiệm Biểu đồ 2.2 So sánh tỉ lệ ý kiến học sinh khối 10 khối 12 mục tiêu hoạt động giáo dục trải nghiệm Biểu đồ 2.3 Thực trạng tham gia phối hợp phụ huynh học sinh với nhà trƣờng hoạt động giáo dục trải nghiệm i v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN ii DANH MỤC BẢNG iii DANH MỤC BIỂU ĐỒ iii MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Đối tƣợng nghiên cứu, khách thể nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Những đóng góp đề tài 10 Cấu trúc luận văn CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆMQUẢN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1.Một số khái niệm 1.1.1 Quản chức quản 1.1.2 Quản giáo dục 10 1.1.3 Hoạt động giáo dục trải nghiệm 11 1.1.4 Quản hoạt động giáo dục trải nghiệm 13 1.2.Hoạt động giáo dục trải nghiệm trƣờng trung học phổ thông 13 1.2.1 Một số đặc điểm tâm sinh lứa tuổi trung học phổ thông 13 1.2.2 Vai trò hoạt động giáo dục trải nghiệm 14 1.2.3 Mục tiêu hoạt động giáo dục trải nghiệm 15 1.2.4 Nội dung hoạt động giáo dục trải nghiệm 15 v 1.2.5 Các đặc trƣng hoạt động giáo dục trải nghiệm 18 1.3.Quản hoạt động giáo dục trải nghiệm trƣờng THPT 19 1.3.1 Lập kế hoạch hoạt động giáo dục trải nghiệm 19 1.3.2 Tổ chức triển khai hoạt động giáo dục trải nghiệm 19 1.3.2.1 Phân cấp quản chế phối hợp 19 1.3.2.2 Hình thức tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm 21 1.3.3 Chỉ đạo hoạt động giáo dục trải nghiệm 22 1.3.4 Kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động giáo dục trải nghiệm 23 1.4.Các yếu tố ảnh hƣởng tới quản hoạt động giáo dục trải nghiệm 24 Tiểu kết chƣơng 1: 26 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM TRƢỜNG THPT ĐỐNG ĐA - NỘI 2.1 Giới thiệu khái quát trƣờng THPT Đống Đa - Nội 27 2.2.Tổ chức thu thập liệu 30 2.3.Thực trạng hoạt động giáo dục trải nghiệm trƣờng THPT Đống Đa - Nội 30 2.3.1 Nhận thức mục tiêu hoạt động giáo dục trải nghiệm 31 2.3.2 Nhận thức nội dung hoạt động giáo dục trải nghiệm 35 2.4.Thực trạng quản hoạt động giáo dục trải nghiệm trƣờng THPT Đống Đa - Nội 37 2.4.1 Lập kế hoạch hoạt động giáo dục trải nghiệm 37 2.4.2 Tổ chức triển khai hoạt động giáo dục trải nghiệm 39 2.4.2.1 Phân cấp quản chế phối hợp 39 2.4.2.2 Mức độ hứng thú học sinh tham gia hoạt động giáo dục trải nghiệm hiệu hình thức tổ chức hoạt động 43 2.4.3 Chỉ đạo hoạt động giáo dục trải nghiệm 48 2.4.4 Kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động giáo dục trải nghiệm 50 2.5.Các yếu tố ảnh hƣởng tới quản hoạt động giáo dục trải nghiệm 51 Tiểu kết chƣơng 2: 56 vi CHƢƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM TRƢỜNG THPT ĐỐNG ĐA - NỘI 3.1.Một số nguyên tắc đề xuất biện pháp 57 3.2.Một số biện pháp quản hoạt động giáo dục trải nghiệm 58 3.2.1 Tuyên truyền nâng cao nhận thức hoạt động giáo dục trải nghiệm cho Cán bộ, Giáo viên Học sinh 58 3.2.2 Tập huấn rèn luyện kỹ tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm cho cán bộ, giáo viên 61 3.2.3 Đổi phân cấp quản chế phối hợp hoạt động phận, tổ chức trƣờng 65 3.2.4 Tổ chức phối hợp đa dạng loại hình hoạt động giáo dục trải nghiệm 67 3.2.5 Tổ chức trao đổi kinh nghiệm số trƣờng quận Đống Đa 70 3.2.6 Xã hội hóa nguồn lực để tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm 72 3.2.7 Thƣờng xuyên, định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá điều kiện tổ chức hoạt động 75 3.3.Khảo nghiệm tính cấp thiết khả thi biện pháp quản hoạt động giáo dục trải nghiệm trƣờng THPT Đống Đa 77 3.3.1 Mục đích khảo nghiệm 77 3.3.2 Đối tƣợng khảo nghiệm 77 3.3.3 Phƣơng pháp khảo nghiệm 77 3.3.4 Nội dung khảo nghiệm 77 3.3.5 Kết khảo nghiệm 78 Tiểu kết chƣơng 3: 80 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 PHỤ LỤC 87 vii 16 Phan Văn Kha (2012), "Đổi toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa hội nhập quốc tế", Tạp chí khoa học giáo dục, Viện khoa học giáo dục Việt Nam 17 Phan Văn Kha (2013), "Đổi giáo dục Việt nam theo tinh thần nghị TW khóa XI", Tạp chí khoa học giáo dục, Viện KHGD Việt Nam 18 Phan Văn Kha - Nguyễn Lộc (chủ biên) (2011), Nghiên cứu khoa học giáo dục Việt Nam thời kỳ đổi Nxb Đại học quốc gia Nội 19 Phan Văn Kha (chủ biên) (2014), luận thực tiễn đổi quản giáo dục thời kỳ hội nhập Nxb Đại học quốc gia Nội 20 Phan Văn Kha (2007), Quản nhà nước giáo dục Nxb Đại học Quốc gia Nội, tr.4 tr.17-25 21 Phạm Minh Hạc (1986), Một số vấn đề giáo dục khoa học giáo dục NXB Giáo dục, tr.61 22 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (chủ biên) (2012), Quản giáo dục số vấn đề luận thực tiễn NXB Đại học quốc gia Nội, tr.15-16 23 Phạm Hồng Quang (2006), Môi trường giáo dục, NXB giáo dục 24 Nguyễn Ngọc Quang (1989), Những khái niệm luận quản giáo dục Trƣờng Cán quản giáo dục Trung ƣơng I, Nội, tr.31 25 Đinh Thị Kim Thoa, "Trải nghiệm sáng tạo - Hoạt động quan trọng chương trình giáo dục phổ thông mới", Trƣờng ĐHGD, ĐHQGHN 26 Phạm Viết Vƣợng (2008), Giáo dục học Nhà xuất Nội, tr.206 27 Hồ Văn Vĩnh (chủ biên) (2002), Giáo trình khoa học quản Nxb trị Quốc gia, Nội, tr.53 Tiếng Anh: 28 John Dewey (2012), Experience and Education, Nxb Trẻ, TP HCM 29 David A Kolb (2011), Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development, Prentice Hall PTR 30 C Mac Anghen, Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Nội, (23)tr.34 31 Bush T (1995), Theories of Education management, PCP, London 86 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Phiếu hỏi ý kiến dành cho cán quản lý, cán đoàn giáo viên phụ trách hoạt động giáo dục trải nghiệm Phụ lục 2: Phiếu hỏi ý kiến dành cho phụ huynh học sinh Phụ lục 3: Phiếu hỏi ý kiến dành cho học sinh 87 PHIẾU HỎI Ý KIẾN (Phụ lục 1) (Dành cho Cán quản lý, Cán Đoàn Giáo viên) Để có sở khoa học đánh giá thực trạng đề xuất số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quản hoạt động giáo dục trải nghiệm (HĐGDTN) trƣờng THPT Đống Đa - Nội, mong Thầy (Cô) vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau cách đánh dấu X vào ô mà lựa chọn Câu 1: Thầy (Cô) có ý kiến mục tiêu hoạt động giáo dục trải nghiệm? TT Mục tiêu Đồng Phân Không ý vân đồng ý Giúp HS củng cố, bổ sung nâng cao hiểu biết lĩnh vực khác đời sống xã hội, hoàn thiện tri thức môn học đƣợc học lớp Giáo dục kỹ sống cho HS; Giúp HS rèn luyện kỹ phát triển lực thân phù hợp với lứa tuổi (Kỹ tham gia hoạt động tập thể, kỹ giao tiếp, kỹ hợp tác, chia sẻ, giúp đỡ lẫn HS; Có nhận thức, thái độ, hành vi, cách ứng xử phù hợp quan hệ với giáo viên, cán quản lý, với gia đình, cộng đồng) Giúp HS có nhận thức, thái độ, hành vi, cách ứng xử phù hợp quan hệ với môi trƣờng tự nhiên Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho em 88 Câu 2: Thầy (Cô) cho biết nội dung giáo dục trải nghiệm sau thực trường mình? TT Nội dung Không rõ/ Không đồng ý Đồng ý ý kiến Giáo dục đạo đức Giáo dục giá trị sống Giáo dục trí tuệ Giáo dục văn hóa, truyền thống Giáo dục thẩm mĩ Giáo dục thể chất Giáo dục lao động Giáo dục an toàn giao thông Giáo dục kỹ sống 10 Giáo dục môi trƣờng 11 Giáo dục phòng chống ma túy, HIV/AIDS tệ nạn xã hội 12 Các lĩnh vực giáo dục khác Câu 3: Thầy (Cô) cho biết trường tổ chức hoạt động giáo dục đây? Nếu có, Thầy (Cô) đánh giá mức độ hiệu hình thức tổ chức HĐGDTN thực trường mình? Mức độ hiệu TT Tổ chức hoạt động (1 yếu nhất, tốt nhất) 1 Sinh hoạt tập thể Các hoạt động giáo dục hƣớng nghiệp Tổ chức diễn đàn Hoạt động giao lƣu Hoạt động nhân đạo 89 Hoạt động chăm sóc, bảo vệ môi trƣờng Hoạt động tình nguyện Hoạt động cộng đồng Lao động công ích 10 Các hoạt động trò chơi 11 Các hội thi, thi 12 Các hoạt động văn hóa 13 Văn nghệ, nghệ thuật (CLB, phong 14 tThể)dục thể thao (CLB, phong trào) rào 15 Tổ chức ngày hội, kiện 16 Tham quan, dã ngoại 17 Các hình thức tổ chức khác… Câu 4: Thầy (Cô) cho biết Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục trải nghiệm nhà trường nào? Mức độ thực TT Nội dung (1 yếu nhất, đến tốt nhất) 1 Xây dựng kế hoạch hoạt động GDTN năm học, học kỳ; kế hoạch tháng, tuần Xây dựng kế hoạch hoạt động GDTN đột xuất mang tính kiện Xây dựng kế hoạch tập huấn cho cán bộ, giáo viên phụ trách HĐGDTN Xây dựng kế hoạch điều kiện tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đánh giá HĐGDTN 90 Câu 5: Theo Thầy (Cô) Ban giám hiệu quản phối hợp với lực lượng tham gia tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm nào? Mức độ thực TT Nội dung (1 yếu nhất, đến tốt nhất) 1 Phân cấp quản có chế phối hợp lực lƣợng tham gia Phối hợp ban đạo với phận, tổ chức nhà trƣờng Phối hợp Đoàn niên với giáo viên phụ trách Phối hợp Giáo viên phụ trách với Ban đại diện cha mẹ học sinh Phối hợp Nhà trƣờng - Gia đình Xã hội Đầu tƣ nhà trƣờng đảm bảo điều kiện cho hoạt động: kinh phí, CSVC, chế độ Huy động nguồn lực xã hội cho hoạt động giáo dục trải nghiệm Câu 6: Thầy (cô) cho biết Ban giám hiệu quản phận tổ chức thực hoạt động giáo dục trải nghiệm nào? Mức độ thực TT Nội dung (1 yếu nhất, tốt nhất) 1 Thông qua quy định văn Thông qua họp`giao ban định kỳ, đột xuất Thông qua báo cáo kết phận tham gia tổ chức hoạt động 91 5 Thông qua theo dõi hồ sơ, sổ sách, kế hoạch… Thông qua ý kiến phản hồi phận tham gia Thông qua báo cáo nhận xét, đánh giá phận theo dõi hoạt động Thông qua trực tiếp tham dự đạo, kiểm tra/giám sát hoạt động Câu 7: Thầy (Cô) cho biết thực trạng Ban giám hiệu đạo phận thực hoạt động giáo dục trải nghiệm nhà trường? Mức độ thực TT Nội dung (1 yếu nhất, tốt nhất) Chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể theo kế hoạch chung toàn trƣờng Chỉ đạo thực kế hoạch tập thể, tổ chức, cá nhân trƣờng phối hợp với đơn vị, tổ chức nhà trƣờng, đánh giá HĐGDTN Chỉ đạo kiểm tra, giám sát đánh giá hoạt động giáo dục trải nghiệm Câu 8: Thầy (Cô) cho biết Ban giám hiệu thực kiểm tra, giám sát hoạt động giáo dục trải nghiệm nào? Mức độ thực TT Nội dung (1 yếu nhất, tốt nhất) Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục trải nghiệm Kiểm tra, giám sát việc tiến hành tổ chức thực hoạt động giáo dục trải nghiệm 92 Giám sát việc thực vai trò giáo viên học sinh HĐGDTN Kiểm tra, giám sát việc sử dụng CSVC, kinh phí cho HĐGDTN Giám sát việc phối hợp lực lƣợng tham gia hoạt động giáo dục trải nghiệm Kiểm tra, giám sát việc đánh giá kết hoạt động giáo dục học sinh Câu 9: Theo Thầy (Cô) yếu tố sau ảnh hưởng mức độ tới quản hoạt động giáo dục trải nghiệm? Mức độ ảnh hƣởng TT Rất Yếu tố ảnh hưởng Nhận thức cán quản lý, đội ngũ giáo viên, tổ chức trƣờng đơn vị, tổ chức trị - xã hội nhà trƣờng Hoạt động giáo dục trải nghiệm Năng lực cán quản lý, đội ngũ giáo viên, tổ chức trƣờng đơn vị, tổ chức trị - xã hội nhà trƣờng Hoạt động giáo dục trải nghiệm Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động giáo dục trải nghiệm Môi trƣờng giáo dục Chế độ, sách quy định hoạt động giáo dục trải nghiệm 93 Ít ảnh hưởng Không ảnh hưởng Câu 10: Thầy (Cô) cho biết ý kiến tính khả thi tính cấp thiết biện pháp quản hoạt động giáo dục trải nghiệm sau đây: Mức độ cấp thiết Mức độ khả thi TT Rất Biện pháp Cấp thiết Cần thiết Không Rất cấp khả thiết thi Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên học sinh Tập huấn nghiệp vụ, kỹ tổ chức hoạt động cho CB, GV Đổi phân cấp quản chế phối hợp phận, tổ chức Tổ chức phối hợp đa dạng loại hình HĐGDTN khác Tổ chức trao đổi kinh nghiệm trƣờng THPT quận Đống Đa Xã hội hóa nguồn lực để tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm Thƣờng xuyên, định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá điều kiện tổ chức hoạt động Thầy (Cô) vui lòng cho biết Quý danh:………………………………………… Chức vụ:………………………… ………… … Xin chân thành cảm ơn chúc sức khỏe Thầy (Cô)! 94 Khả Thi Không khả thi PHIẾU HỎI Ý KIẾN (Phụ lục 2) (Dành cho phụ huynh học sinh) Để có sở khoa học đánh giá thực trạng đề xuất số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quản hoạt động giáo dục trải nghiệm (HĐGDTN) trƣờng THPT Đống Đa - Nội, mong Ông (Bà) vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau cách đánh dấu X vào ô mà lựa chọn Câu 1: Ông (Bà) cho biết mục tiêu cho em tham gia hoạt động giáo dục trải nghiệm gì?  Củng cố kiến thức văn hóa   Nâng cao hiểu biết lĩnh vực đời sống XH  Rèn luyện kỹ  Phát triển lực thân  Nhận thức, điều chỉnh hành vi, lối sống  Mục tiêu khác…  Câu 2: Ông (Bà) cho biết ý kiến phối hợp gia đình với nhà trường việc tổ chức HĐGDTN mức độ nào?  Chủ động tích cực nhiệt tình tham gia  Tham gia đầy đủ có huy động nhà trƣờng   Tham gia nhƣng không thƣờng xuyên  Không tham gia, trách nhiệm nhà trƣờng  95 Câu 3: Ông (Bà) cho biết hình thức HĐGDTN sau có tác dụng học sinh THPT? TT Mức độ Các hoạt động Sinh hoạt tập thể Tổ chức kiện Tổ chức diễn đàn Sân khấu tƣơng tác Hoạt động giao lƣu Hoạt động nhân đạo Hoạt động tình nguyện Hoạt động chiến dịch Lao động công ích 10 Tổ chức trò chơi 11 Hội thi/ thi 12 Hoạt động câu lạc 13 Tham quan, dã ngoại Tác dụng tốt Bình thường Không tác dụng Xin chân thành cảm ơn chúc sức khỏe Ông (Bà)! 96 PHIẾU HỎI Ý KIẾN (Phụ lục 3) (Dành cho Học sinh) Để có sở khoa học đánh giá thực trạng đề xuất số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quản hoạt động giáo dục trải nghiệm (HĐGDTN) trƣờng THPT Đống Đa - Nội Em vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau cách đánh dấu X vào ô mà lựa chọn Câu 1: Khi tham gia hoạt động giáo dục trải nghiệm em mong muốn đạt mục tiêu sau đây: Mục tiêu TT Giúp HS củng cố, bổ sung nâng cao hiểu biết lĩnh vực khác đời sống xã hội, hoàn thiện tri thức môn học đƣợc học lớp Giáo dục kỹ sống cho HS; Giúp HS rèn luyện kỹ phát triển lực thân phù hợp với lứa tuổi (Kỹ tham gia hoạt động tập thể, kỹ giao tiếp, kỹ hợp tác, chia sẻ, giúp đỡ lẫn HS; Có nhận thức, thái độ, hành vi, cách ứng xử phù hợp quan hệ với GV, cán quản lý, với gia đình, cộng đồng) Giúp HS có nhận thức, thái độ, hành vi, cách ứng xử phù hợp quan hệ với môi trƣờng tự nhiên Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho em 97 Đồng Phân Không ý vân đồng ý Câu 2: Em có tham gia vào hình thức hoạt động giáo dục sau trường không? Nếu có, em cho biết mức độ hứng thú tham gia tác dụng hoạt động? Tác dụng Hứng thú TT Các hoạt động (1 thấp nhất, cao nhất) Bình Không Thích Sinh hoạt tập thể Các HĐGD hƣớng nghiệp thường thích Tổ chức diễn đàn Hoạt động giao lƣu Hoạt động nhân đạo Hoạt động chăm sóc, bảo vệ môi trƣờng Hoạt động tình nguyện Hoạt động cộng đồng Lao động công ích 10 Các hoạt động trò chơi 11 Các hội thi, thi 12 Các hoạt động văn hóa 13 Văn nghệ, nghệ thuật (CLB, phong trào) 14 Thể dục thể thao (CLB, phong trào) 15 Tổ chức ngày hội, kiện 16 Tham quan, dã ngoại 17 Các hình thức tổ chức khác Em vui lòng cho biết thông tin thân: Họ tên: …………… ……………… Lớp……… Chức vụ: ……….…………… Xin cảm ơn chúc em học giỏi! 98 ... Quản lý giáo dục 10 1.1.3 Hoạt động giáo dục trải nghiệm 11 1.1.4 Quản lý hoạt động giáo dục trải nghiệm 13 1.2 .Hoạt động giáo dục trải nghiệm trƣờng trung học phổ thông. .. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1.Một số khái niệm 1.1.1 Quản lý chức quản lý 1.1.2 Quản. .. trải nghiệm quản lý hoạt động giáo dục trải nghiệm trƣờng trung học phổ thông Chƣơng 2: Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục trải nghiệm trƣờng trung học phổ thông Đống Đa - Hà Nội Chƣơng 3: Một
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động giáo dục trải nghiệm ở trường trung học phổ thông đống đa, hà nội , Quản lý hoạt động giáo dục trải nghiệm ở trường trung học phổ thông đống đa, hà nội , Quản lý hoạt động giáo dục trải nghiệm ở trường trung học phổ thông đống đa, hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay