Quản lý hoạt động dạy học ứng dụng ICT phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh ở các trường trung học phổ thông tỉnh điện biên

143 145 0
  • Loading ...
1/143 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 12:04

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THÙY DƢƠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ỨNG DỤNG ICT PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH ĐIỆN BIÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THÙY DƢƠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ỨNG DỤNG ICT PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH ĐIỆN BIÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60.14.01.14 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS TRẦN THI B ̣ ÍCH LIỄU HÀ NỘI - 2015 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập nghiên cứu Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, giúp đỡ bảo tận tình thầy, cô giáo nỗ lực thân, tác giả hoàn thành luận văn khoa học Tác giả xin gửi lời tri ân sâu sắc tới thầy giáo, cô giáo, cán Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu, tạo điều kiện giúp đỡ tác giả hoàn thành chương trình học tập nghiên cứu Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới TS Trần Thị Bích Liễu, người hướng dẫn khoa học, đầy trách nhiệm, tận tâm giúp đỡ tác giả việc định hướng nghiên cứu suốt trình thực đề tài Tác giả xin chân thành cảm ơn cán quản lý, nhà giáo trường trung học phổ thông thành phố Điện Biên Phủ, gia đình, bạn bè tạo điều kiện, cộng tác ủng hộ tác giả trình học tập nghiên cứu Mặc dù nỗ lực học tập, nghiên cứu lý luận, khảo sát thực tiễn, chắn tác giả không tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận góp ý, bảo thầy giáo, cô giáo, bạn đồng nghiệp tất quan tâm đến đề tài Xin trân trọng cảm ơn! i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BCHTW Ban chấp hành Trung ƣơng CBQL Cán quản lý CNTT Công nghệ thông tin CSVC Cơ sở vật chất ĐHQG Đaị hoc Quốc gia c GD&ĐT Giáo dục và Đào tạo GV Giáo viên HS Học sinh ICT Information and Communication Technology- Công nghệ thông tin và truyền thông THPT Trung học phổ thông UBND Ủy ban nhân dân i i MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG iv DANH MỤC SƠ ĐỒ v MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu Nhiêm vu c nghiên cứu 5.Giả thuyết nghiên cứu 6 Giới haṇ , phạm vi nghiên cứu 7 Phƣơng pháp nghiên cứu 7.1 Phƣơng pháp khảo cứu lí luâṇ 7 Phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn 7.2.1 Điều tra 7.2.2 Phỏng vấn 7.3 Hồi cƣƣu tƣ liêụ 7.4 Quan sat 7.5 Phƣơng phap chuyên gia Đóng góp của luâṇ văn 9 Cấu trúc của luận văn 10 Chƣơng CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA QUẢN LÍ ỨNG DỤNG ICT TRONG DẠY HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THPT 11 1.1 Tổng quan 11 1.1.1 Nƣớc ngoài 11 iii 1.1.2 Trong nƣớc 14 1.2 Các khái niệm công cụ 17 1.2.1 Ứng dụng ICT hoạt động dạy học 17 1.2.2 Biêṇ pháp quản lý 19 1.2.3 Phát triển lực sáng tạo 22 1.3 Các đặc điểm của dạy học ứng dụng ICT kỷ 21 25 1.3.1 Mục tiêu, nôị dung 25 1.3.2 Hình thức, phƣơng phap 28 1.4 Các phƣơng tiêṇ ICT daỵ hoc c phat triển lƣc sang taọ 29 cƣ 1.4.1 Đặc điểm của dạy học phát triển lực sáng tạo 29 1.4.2 Giới thiêụ cac phần mềm phat triển lƣcc sang taọ và cach sƣƣ dung 34 1.5 Quản lý ứng dụng ICT dạy học và dạy học phát triển lực sáng tạo 38 1.5.1 Quản lý theo tiếp cận chức và phƣơng pháp quản lý 38 1.5.2 Quản lý theo tiếp cận trình dạy học 39 Kết luận Chƣơng 41 Chƣơng THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÍ DẠY HỌC ỨNG DỤNG ICT PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THPT Ở CÁC TRƢỜNG THPT TỈNH ĐIỆN BIÊN 42 2.1 Giới thiệu chung trƣờng tham gia khảo sát, điều kiêṇ sở vâṭ chất và phƣơng tiêṇ ICT 42 2.1.1 Trƣờng THPT thành phố Điện Biên Phủ 42 2.1.2 Trƣờng THPT Chuyên Lê Quý Đôn 43 2.1.3 Trƣờng THPT Thanh Chăn 45 2.2 Mục tiêu và nội dung đánh giá thực trạng 47 2.2.1 Mục tiêu 47 2.2.2 Nôị dung 48 2.3 Các phƣơng pháp đánh giá 48 iv 2.3.1 Điều tra bằng phiếu hỏi 48 2.3.2 Phỏng vấn 49 2.3.3 Quan sát 49 2.4 Kết đánh giá thƣc traṇ g 51 2.4.1 Nhâṇ thƣƣc ƣƣng dung ICT giờ daỵ và daỵ hoc cphat triển lƣc sang taọ 51 cƣ 2.4.2 Kiến thƣƣc, kỹ sử dụng ICT dạy học của giáo viên 53 2.4.3 Thƣc traṇ g quan lý ƣƣng dung ICT phat triển lƣc sang taọ cho cƣ học sinh trƣờng THPT tỉnh Điện Biên 59 2.4.4 Nhƣƣng haṇ chế công tac quan lý hoaṭ đông ƣƣng dung ICT phát huy lực sáng tạo của học sinh và nguyên nhân 68 2.5 Đanh giá chung công tac quan lý hoaṭ đông ứng dụng ICT phát triển lƣc sang taọ cho hoc c sinh cac trƣờng THPT tinh Điêṇ Biên 68 cƣ 2.5.1 Ƣu điểm và lý 68 2.5.2 Hạn chế và lý 69 Kết luận Chƣơng 71 Chƣơng CÁC BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG ICT TRONG DẠY HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THPT Ở CÁC TRƢỜNG THPT TỈNH ĐIỆN BIÊN 72 3.1 Nguyên tắc đề xuất biêṇ pháp 72 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thƣƣa 72 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thƣc tiễn 72 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính tc hống 73 3.1.4 Nguyên tắc phối hơp hài hòa lơị ích 73 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính chất lƣơng và hiêụ 74 3.2 Các biện pháp 74 3.2.1 Đƣa muc tiêu phát triển lƣc sáng taọ cho hoc sinh và ƣƣng dung c c ICT để phát triển lƣc sáng taọ cho hoc sinh vào kế hoac hc giáo duc c c của nhà trƣờng 74 v 3.2.2 Nâng cao nhâṇ thƣƣc ƣƣng dụng ICT dạy học và daỵ hoc c phát triển lƣc sáng taọ 77 3.2.3 Hƣớng dẫn giáo viên khai thác phần mềm sáng taọvà sƣƣdung daỵ hoc c 79 3.2.4 Bồi dƣỡng cac kỹ ICT cho GV, cán quản lý trƣờng học 80 3.2.5 Đam bao cac điều kiêṇ ICT cho daỵ hoc c và daỵ hoc c phat triển lƣc sang taọ 82 cƣ 3.2.6 Tiếp tuc khuyến khich ƣƣng dung ICT daỵ hoc và c c daỵ hoc c phát triển lực sáng tạo 83 3.2.7 Phát huy vai trò của những giáo viên tiên phong và thúc đẩy việc trao đổi kinh nghiêm 84 3.3 Khảo nghiệm cần thiết và tính khả thi của biện pháp 86 3.3.1 Mục tiêu, nôị dung của khao nghiêm 86 3.3.2 Đối tƣợng khảo nghiệm 86 3.3.3 Kết khao nghiêm 86 Kết luâṇ chƣơng 90 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHI 91 Kết luâṇ 91 Khuyến nghi 93 2.1 Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên 93 2.2 Đối với trƣờng THPT tỉnh Điện Biên 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 PHỤ LỤC 99 vi +The Digital Frog +Portable Cabri 3D +phần mềm quản lý phòng thực hành môn Tiếng Anh, Tin học: Netop School +Solar System 3D Simulator +Phần mềm xây dựng bài giảng điện tử Violet + HS xem hình ảnh, video online + tìm kiếm thông tin Khác (xin ghi rõ có) Kĩ thuật Mức độ biết Nguồn Biết Có nghe Hoàn Tự Đƣợc rõ nói đến toàn xa lạ học tập huấn Đ/c đánh điều kiện khuyến khích sáng tạo trường đ / c ? M ứ c đ ộ Điều kiện T ố t thƣờ Ch ng ƣa Không Bình t ốt tốt rõ K h e n t h ƣ n g c h o g i o v i ê n k h i G V s n g t o , p d ụ n g c i m ớ i t r o n g d y ủ a h ọ c s i n h B ồ i d ƣ ỡ n g h ọ c m K h e n r ộ n g t h ƣ n g k i ế n c h o s ự s n g t o c t h ứ c k h o a h ọ c c h o G V g B ồ i G V d ƣ ỡ n g m t h ứ c p h p h ọ c c h o H S B ồ i d ƣ ỡ n t o k ĩ k i ế n k h o a s n g c c t h u ậ t / p h ƣ n g r ộ n g ự c d y h ọ c p h t t r i ể n K ế t n ô ƣ i n h à t r ƣ ờ n g v ớ i c c n h à k h o a n ă n g h ọ c l đ ể c ộ K ế t s n g c ù n g s n g n ô t o i n t e r n e t C c p h ầ n m ề m s n g t o s ƣ d ụ n g c h o d y h ọ ƣ i t r o n g l ớ p h ọ c C ó c c g ó c / c â u l c t o s a u : + n g h ệ t h u ậ t + c ô n g n g h ệ + t o n h ọ c + b k h o a h ọ c t ự n h i ê n ã c c h o t đ ộ n g + t h a m s n g q u a n t c k h m + K h o a h ọ c x ã h ộ i T ổ c h ứ c p h m ô i t r ƣ ờ n g t ự n h i ê n / x 110 hội Tổ chức thi sáng tạo cho HS Tham gia thi sáng tạo cho HS Phát động phong trào dạy học phát triển lực sáng tạo cho HS GV có quyền tự lựa chọn phƣơng pháp dạy học Các ý tƣởng đổi mới dạy học luôn đƣợc chia sẻ và đƣợc chấp nhận Dễ dàng chia sẻ ý tƣởng với ngƣời khác Môi trƣờng, cảnh quan của nhà trƣờng xanh, sạch, đẹp Có nguồn ngân sách hỗ trợ giáo viên và học sinh sáng tạo Kết nối với tổ chức khoa học để thực nghiên cứu khoa học Khác (nếu có xin ghi rõ) Xin đ/c đánh dấu X vào ô tương ứng với khó khăn & thuận lợi mà đ/c gặp phải thực dạy học phát triển lực sáng tạo cho học sinh? Nội dung Khó khăn Khó khăn Thuận lợi Thuận lợi Nhận thức và hiểu biết dạy học phát triển lực sáng tạo Tài liệu nghiên cứu, hƣớng dẫn Cơ sở vật chật của nhà trƣờng Thiết bị dạy học Chƣơng trình giáo dục và hƣớng dẫn thực chƣơng trình Năng lực của học sinh Thời gian của giáo viên Đời sống của giáo viên Quyền đƣợc lựa chọn nội dung, phƣơng pháp dạy học của GV Khác (Nếu có xin ghi cụ thể) 111 Giải thích Đ/c cho có lực sáng tạo sau đây? (Đánh dấu X vào ô phù hợp) Biểu hiên Năng lực Rất mạnh Mạnh Yếu Không có Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của sáng tạo Là ngƣời tò mò ham hiểu biết (thích tìm hiểu, khám phá, hay đặt câu hỏi vật, tƣợng) Là ngƣời có lực tƣởng tƣợng (suy nghĩ, hình dung vật, câu chuyện chƣa tồn thực tế) Là ngƣời có tƣ phê phán (Phân tích việc, xem xét mặt đúng, sai, ƣu nhƣợc điểm, đƣa ý kiến của thân) Là ngƣời có tƣ sáng tạo (nảy sinh ý tƣởng mới, phƣơng pháp giải mới) Là ngƣời có kĩ quan sát (biết quan sát vật tƣợng để tìm vấn đề hay mới) Là ngƣời giải vấn đề sáng tạo (giải vấn đề không theo cách cũ, bằng biện pháp/giải pháp chƣa đƣợc sử dụng hoặc cải tiến biện pháp/giải pháp cho mới hơn) Khác (nếu có xin ghi cụ thể) Những lực sáng tạo sau đ/c khuyến khích (KK) phát triển cho HS môn học đ/c? Mức độ KK mạnh Năng lực/môn học KK vừa phải Ít KK Chƣa KK Tòmò Tƣởng tƣợng Tƣ phê phán Tƣ sáng tạo Kĩ quan sát Giải vấn đề sáng tạo Khác (nếu có xin ghi cụ thể) Theo đ/c để giáo viên dạy học phát triển lực sáng tạo cần phải làm người phải chịu trách nhiệm vấn đề này? Trách nhiệm Vấn đề Cung cấp tƣ liệu hƣớng dẫn cách dạy học phát triển lực sáng tạo Tập huấn kĩ dạy học phát triển lực sáng tạo cho GV Chính phủ TW/địa phƣơn g Bộ/ Sở GD Viện nghiên cứu/ trƣờng ĐH 112 Trƣờng phổ thông Giáo viên Học sinh Cha mẹ HS Đào tạo kĩ dạy học phát triển lực sáng tạo cho GV Cái tiến chính sách, chế độ đảm bảo đời sống cho GV Tạo điều kiện mặt thời gian để GV soạn bài Cho phép GV lựa chọn nội dung bài học và phƣơng pháp giảng dạy Biên soạn lại chƣơng trình giáo dục, có dẫn phù hợp Cung cấp, chia sẻ kinh nghiệm của giáo viên, trƣờng Nâng cao trình độ chuyên môn, kĩ sử dụng phƣơng pháp, công cụ phát triển lực sáng tạo Đảm bảo điều kiện phòng học, không gian tổ chức loại câu lạc bộ, hoạt đông sáng tạo cho học sinh Đảm bảo đồ dùng, thiết bị phục vụ phát triển lực sáng tạo cho HS Phối kết hợp gia đình, nhà trƣờng việc giúp HS phát triển lực ST Tự học, tìm hiểu phát minh, sáng tạo, tích lũy kinh nghiệm Khác, xin ghi cụ thể có 10 Đ/c nhận xét hỗ trợ chương trình giáo dục THPT việc giúp giáo viên phát triển lực sáng tạo cho HS? Rất tốt Tốt Ít hỗ trợ Không hỗ trợ Không rõ Một lần xin cảm ơn đ/c! 113 PHIẾU HỎI HỌC SINH Em thân mến! Bƣớc sang kỉ 21 Đảng và Nhà nƣớc ta xác định phải phát triển học sinh lực, đặc biệt là lực sáng tạo để đất nƣớc có những ngƣời sáng tạo, sánh vai với nƣớc giới Phiếu hỏi này mong muốn em trả lời câu hỏi giúp thầy cô hiểu lực sáng tạo và mong muốn của em để thầy cô thực tốt việc phát triển lực sáng tạo của em Xin em bỏ chút thời gian điền đầy đủ thông tin vào phiếu hỏi này Xin cảm ơn em! Một số thông tin cá nhân Em là HS: Nam Nữ Học lớp Tên trƣờng và địa của trƣờng: Email ĐT (sử dụng để liện hệ có thể cần hỏi em thêm số thông tin) Nội dung câu hỏi Em đọc kĩ lực phẩm chất sau đánh dấu vào ô phù hợp lực phẩm chất mà em có Năng lực/phẩm chất Rất mạnh Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của sáng tạo Em là ngƣời tò mòham hiểu biết (thích tìm hiểu, khám phá, hay đặt câu hỏi vật, tƣợng) Em là ngƣời có lực tƣởng tƣợng (suy nghĩ, hình dung vật, câu chuyện chƣa tồn thực tế) Em là ngƣời có tƣ phê phán (Phân tích việc, xem xét mặt đúng, sai, ƣu nhƣợc điểm, đƣa ý kiến của thân) Em là ngƣời có tƣ sáng tạo (nảy sinh ý tƣởng mới, phƣơng pháp giải mới) Em là ngƣời có kĩ quan sát (biết quan sát vật tƣợng để tìm vấn đề hay mới) Em là ngƣời giải vấn đề sáng tạo (giải vấn đề không theo cách cũ, bằng biện pháp/giải pháp chƣa đƣợc sử dụng hoặc cải tiến biện pháp/giải pháp cho mới hơn) 114 Biểu hiên Mạnh yếu Không có Những lực sáng tạo sau em khuyến khích phát triển môn học nào? Năng lực/ môn học Toán Tòmò Tƣởng tƣợng Tƣ phê phán Tƣ sáng tạo Kĩ quan sát Giải vấn đề sáng tạo Văn học Tòmò Tƣởng tƣợng Tƣ phê phán Tƣ sáng tạo Kĩ quan sát Giải vấn đề sáng tạo Lịch sử Tòmò Tƣởng tƣợng Tƣ phê phán Tƣ sáng tạo Kĩ quan sát Giải vấn đề sáng tạo Hóa học Tòmò Tƣởng tƣợng Tƣ phê phán Tƣ sáng tạo Kĩ quan sát Giải vấn đề sáng tạo Vật lí Tòmò Tƣởng tƣợng Tƣ phê phán Tƣ sáng tạo Kĩ quan sát Giải vấn đề sáng tạo Công nghệ Tòmò Tƣởng tƣợng Tƣ phê phán Tƣ sáng tạo Kĩ quan sát Giải vấn đề sáng tạo Mức độ (Khuyến khích =KK) KKmạnh KK vừa phải Ít KK Không KK KK mạnh KK vừa phải Ít KK Không KK KK mạnh KK vừa phải Ít KK Không KK KK mạnh KK vừa phải Ít KK Không KK KK mạnh KK vừa phải Ít KK Không KK KK mạnh KK vừa phải Ít KK Không KK 115 Ngoài môn học trên, môn học em khuyến khích phát triển sáng tạo? Hãy ghi cụ thể tên môn học Những kĩ thuật sau sử dụng học hay hoạt động lớp cụ thể môn học lớp em? Mức độ biết Kĩ thuật Biết rõ Có nghe nói Mức độ sử dụng Hoàn toàn xa lạ Sơ đồ tƣ Kích não(yêu cầu ngƣời đƣa ý tƣởng) SCAMPER (kĩ thuật thêm bớt, thu nhỏ hay mở rộng hay thay phận của đồ vật để làm cho đồ vật có cấu trúc mới hay công dụng mới) Trò chơi tƣởng tƣợng Trò chơi khám phá Phim ảnh, videoclip phát minh, sáng tạo Ngôi sáu cánh (trả lời câu hỏi: Làm gì, Làm nhƣ nào? Ai làm? Tại làm đó? Lúc nào làm? Làm đâu?) Câu hỏi: gì, ai, nhƣ nào, lúc nào, đâu, vì sao? Câu hỏi "Nếu nhƣ/Giá nhƣ…." Sáu mũ tƣ (mũ trắng: thu thập thông tin; mũ xanh cây: sáng tạo phƣơng án; mũ đỏ: phân tích phƣơng án; mũ đen: loại bỏ phƣơng án không khả thi; mũ vàng: xác định phƣơng án tốt nhất; mũ xanh lam: định giải v/đ) Ghép từ /Sáng tạo từ Làm việc nhóm Các hoạt động khám phá Học bằng dự án Sáng tác văn học Du lịch qua màn ảnh nhỏ Giải v/đ sáng tạo 116 Luôn Thỉnh thoảng Hiếm Chƣa bao giờ Môn học Vẽ/nặn/dán theo tƣởng tƣợng Đọc/kể truyện viễn tƣởng Tìm hiểu phát minh Thử nghiêm ý tƣởng mới Tổ chức thi/trò chơi sáng tạo Sử dụng phần mềm sáng tạo sau dạy học: +Blog +Wiki +Thiết kế đồ họa +Pixie +Frames +Share + Săp xếp tranh (Random picture) + Sắp xếp từ ngẫu nhiên (Random word technique) + Các phần mềm tƣ sáng tạo: Pocket Generator of Ideas, CPS Cheat Sheet, 100 câu hỏi giả tƣởng " Nếu nhƣ…" +Creative book builder (phần mềm sáng tác thơ, chuyện) +Avatar Sử dụng internet lớp học để: + HS xem hình ảnh, video online + tìm kiếm thông tin Khác (xin ghi rõ có) Trường em có điều kiện khuyến khích sáng tạo sau đây? Điều kiện Đánh giá mức độ phát huy tác dụng Có Không Không rõ Khen thƣởng cho sáng tạo của học sinh Bồi dƣỡng mở rộng kiến thức khoa học cho HS Kết nối nhà trƣờng với nhà khoa học để sáng tạo Có góc/câu lạc sáng tạo sau đây: + nghệ thuật 117 Rất tốt Tốt Trung bình Không tốt Không rõ + công nghệ + toán học + khoa học tự nhiên + sáng tác + Khoa học xã hội Tổ chức hoạt động tham quan khám phá môi trƣờng tự nhiên/xã hội Tổ chức thi sáng tạo cho HS Tham gia thi sáng tạo cho HS Phát động phong trào dạy học phát triển lực sáng tạo cho HS Dễ dàng chia sẻ ý tƣởng với giáo viên Dễ dàng chia sẻ ý tƣởng với bạn bè Môi trƣờng, cảnh quan của nhà trƣờng xanh, sạch, đẹp Kết nối với tổ chức khoa học để thực nghiên cứu khoa học Khác (nếu có xin ghi rõ) Ý tưởng/sản phẩm sáng tạo: ý tƣởng để làm đồ vật gì đó mới hay cải tiến đồ vật/sự vật khác với (ví dụ: ý tƣởng tạo đồ dùng học tập mới nhƣ loại máy tính mới giúp em học nhanh hơn; tạo mẫu thêu mới; loại máy móc mới; cải tiến hình dạng bút nhìn đẹp hơn, vui mắt hơn….) Hãy kể tên số sản phẩm/ý tưởng sáng tạo mà em bạn đã/đang có được? Tên ý tƣởng/sản phẩm Của em Của bạn Cảm ơn em lần nữa! 118 Của em bạn Phụ lục 4: PHIẾU KHẢO SÁT VỀ TÍNH CẦN THIẾT VÀ KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP (Dành cho đối tượng CBQL, GV, CMHS, HS) Để nâng cao chất lƣơng hoaṭ đông ƣƣng dung ICT phat triển lƣc sang taọ cƣ cho học sinh nhà trƣờng, thầy cô vui lòng cho biết ý kiến đánh giá tính cần thiết và tính khả thi của biện pháp quản lý hoạt động daỵ hoc cƣƣng dung ICT phát triển lực sáng tạo cho học sinh theo bảng dƣới TT Tính cần thiết RC C BT KC Tên biện pháp Đƣa muc tiêu c phát triển lƣcc sáng tạo cho học sinh và ứng dụng ICT để phát triển lƣcc sáng tạo cho học sinh vào kế hoạch giáo dục của nhà trƣờng Nâng cao nhận thức ứng dụng ICT dạy học và dạy học phát triển lực sáng tạo Hƣớng dẫn giáo viên khai thác phần mềm sáng tạo và sử dụng dạy học Bồi dƣỡng kĩ ICT cho giáo viên, CB quản lý trƣờng học Đảm bảo điều kiện ICT cho dạy học và dạy học phát triển lực sáng tạo Khuyến khích ứng dụng ICT dạy học và dạy học pháp triển lực sáng tạo Phát huy vai trò của những giáo viên tiên phong và thúc đẩy viêc c Tính khảthi RC C BT KC trao đổi kinh nghiêm Chúng xin chân thành cảm ơn hợp tác quý thầy cô! 119 ... tác quản lí hoạt động dạy học ứng dụng ICT phát triển lực sáng tạo cho học sinh THPT trƣờng THPT tỉnh Điện Biên Chƣơng Biện pháp thúc đẩy ứng dụng ICT dạy học phát triển lực sáng tạo cho học sinh. .. để phát triển lực sáng tạo cho em Ứng dụng ICT dạy học giúp học sinh phát triển lực này cách dễ dàng Ở trƣờng THPT tỉnh Điện Biên, dù cố gắng để sử dụng ICT dạy học và ý phát triển lực sáng. ..ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THÙY DƢƠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ỨNG DỤNG ICT PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH ĐIỆN BIÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động dạy học ứng dụng ICT phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh ở các trường trung học phổ thông tỉnh điện biên , Quản lý hoạt động dạy học ứng dụng ICT phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh ở các trường trung học phổ thông tỉnh điện biên , Quản lý hoạt động dạy học ứng dụng ICT phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh ở các trường trung học phổ thông tỉnh điện biên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay