Quản lý hoạt động dạy học theo tiếp cận quản lý sự thay đổi ở trường trung học phổ thông tuần giáo tỉnh điện biên

128 124 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 12:03

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC HOÀNG XUÂN BÌNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO TIẾP CẬN QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TUẦN GIÁO TỈNH ĐIỆN BIÊN LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2015 i ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC HOÀNG XUÂN BÌNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO TIẾP CẬN QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TUẦN GIÁO TỈNH ĐIỆN BIÊN LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Lưu Xuân Mới HÀ NỘI - 2015 ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, nỗ lực thân, tác giả nhận giúp đỡ tận tình thầy giáo, cô giáo; đơn vị trường học đồng nghiệp… Với tình cảm trân thành, trước hết, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy giáo, cô giáo giảng viên trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội; Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên; trường THPT Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên; đồng nghiệp; bạn bè người thân tận tình giảng dạy, hướng dẫn, giúp đỡ, động viên, khích lệ tạo điều kiện để tác giả hoàn thành trình học tập nghiên cứu đề tài luận văn Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới PGS TS Lưu Xuân Mới, người dành nhiều thời gian, tận tình giúp đỡ tác giả trình thực đề tài, hướng dẫn, bảo quý báu trình nghiên cứu để tác giả hoàn thành luận văn vận dụng vào công tác quản lý thân Quá trình làm đề tài trình tác giả học hỏi trưởng thành nhiều lĩnh vực khoa học Bản thân tác giả dành nhiều thời gian nghiên cứu thực hiện, nhiên luận văn không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Xin kính mong nhận góp ý chân thành thầy giáo, cô giáo đồng nghiệp để đề tài khoa học hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng 11 năm 2014 Tác giả Hoàng Xuân Bình iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CBQL Cán quản lý CSVC Cơ sở vật chất GD&ĐT Giáo dục đào tạo GV GV HĐDH Hoạt động dạy học HS HS NXB Nhà xuất QL Quản lý THPT Trung học phổ thông i v MỤC LỤC Lời cảm ơn………………………………………………………………… Danh mục chữ viết tắt……………………………………………………… Mục lục……………………………………………………… Danh mục bảng……………………………………………………… Danh mục biểu đồ……………………………………………………… Danh mục sơ đồ……………………………………………………… MỞ ĐẦU…………………………………………………………………… i ii iii vi viii viii Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO TIẾP CẬN QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI…………………………… 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề ………………………………………… 1.2 Một số khái niệm ……………………………………………… 1.2.1 Quản lý ……………………………………………………… 1.2.2 Hoạt động dạy học …………………………………………………… 1.2.3 Quản lý HĐDH ……………………………………………………… 1.2.4 Quản lý thay đổi …………………………………………………… 1.3 Quản lý HĐDH theo tiếp cận quản lý thay đổi trường THPT…… 1.3.1 Quản lý HĐDH 22 27 theo tiếp cận quản lý thay đổi trường THPT gì? …………………………………………………………………………… 1.3.2 27 Nội dung quản lý HĐDH theo tiếp cận quản lý thay đổi trường THPT ……………………………………………………… 1.4 Những 27 yếu tố ảnh hưởng đến quản lý HĐDH theo tiếp cận quản lý thay đổi trường THPT …………………………………………………… 1.4.1 Nội dung chương trình giáo dục cấp THPT ………………………… 1.4.2 Nhà quản lý ……………………………………………………… 1.4.3 Đội ngũ GV ……………………………………………………… 1.4.4 Học sinh ……………………………………………………… 1.4.5 CSVC - thiết bị giáo dục …………………………………………… 1.4.6 Môi trường ……………………………………………………… Tiểu kết chương 1……………………………………………………… iii 34 34 34 35 35 36 37 38 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO TIẾP CẬN QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI Ở TRƯỜNG THPT TUẦN GIÁO, TỈNH ĐIỆN BIÊN……………………………………… 39 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên ……………………………………………………… 2.2 Khái quát trường THPT huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên…… 2.2.1 Lịch sử hình thành …………………………………………………… 2.2.2 Cơ cấu tổ chức ……………………………………………………… 2.2.3 Đội ngũ CBQL GV ……………………………………………… 2.2.4 Chất lượng giáo dục ………………………………………………… 2.2.5 CSVC trường …………………………………………………… 2.3 Thực trạng quản lý 39 40 40 40 41 45 47 HĐDH theo tiếp cận quản lý thay đổi trường THPT Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên ………………………………………… 2.3.1 Thực trạng quản lý HĐDH ………………………………………… 2.3.2 Trạng thái mong đợi khoảng 48 48 cách với thực trạng việc quản lý HĐDH ……………………………………………………………………… 60 2.3.3 Những "rào cản" việc thực quản lý HĐDH theo tiếp cận quản lý thay đổi ……………………………………………………… 2.4 73 Đánh giá thực trạng quản lý HĐDH theo tiếp cận quản lý thay đổi trường THPT Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên …………………………………… 2.4.1 Mặt mạnh……………………………………………………………… 2.4.2 Mặt hạn chế……………………………………………………….…… 2.4.3 Nguyên nhân…………………………………………………………… Tiểu kết chương ……………………………………………………… 75 75 76 76 77 Chương BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO TIẾP CẬN QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI Ở TRƯỜNG THPT TUẦN GIÁO, TỈNH ĐIỆN BIÊN………………………………………………… 78 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp …………………………………… 78 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính pháp chế…………………………………… 3.1.2 Nguyên tác đảm bảo tính khoa học…………………………………… 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn…………………………………… iv 78 78 79 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa phát triển…………………… 79 3.1.5 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi …………………………………… 3.2 79 Biện pháp quản lý HĐDH theo tiếp cận quản lý thay đổi giáo dục trường THPT Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên………………………… 3.2.1 80 Nâng cao nhận thức cho CBQL GV QL HĐDH theo tiếp cận QL thay đổi trường THPT …………………………………………… 3.2.2 Bồi dưỡng 80 nâng cao trình độ cho CBQL GV QL HĐDH theo tiếp cận QL thay đổi trường THPT …………………………………… 3.2.3 Chỉ đạo đổi 81 phương pháp dạy học tiếp cận QL thay đổi……… 3.2.4 Tăng cường xây 83 dựng, quản lý, sử dụng CSVC thiết bị giáo dục theo tiếp cận QL thay đổi………………………………………………… 3.2.5 Xây dựng môi trường 86 dạy học giáo dục thích ứng với thay đổi 3.2.6 Tạo động lực cho 88 quản lý HĐDH theo tiếp cận QL thay đổi… 3.2.7 Mối quan hệ 90 biện pháp……………………………………… 3.3 Khảo nghiệm mức độ cần 92 thiết tính khả thi biện pháp đề xuất……………………………………………………………………… 3.3.1 93 Mục đích khảo nghiệm ……………………………………………… 3.3.2 Nội 93 dung phương pháp …………………………………………… 3.3.3 Kết 93 đánh giá cần thiết biện pháp đề xuất………… Tiểu kết chương 94 ……………………………………………………… 98 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ………………………………………… 99 Kết luận… ……………………………………………………… 99 Khuyến nghị ……………………………………………………… 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………… 103 PHỤ LỤC…………………………………………………………………… 106 v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Đội ngũ cán quản lí tổ trưởng trường THPT……… Bảng 2.2 Cơ cấu đội ngũ cán bộ, GV trường THPT……………… Bảng 2.3 Cơ cấu đội ngũ theo trình độ đào tạo……………………………… Bảng 2.4 Cơ cấu đội tuổi thâm niên giảng dạy………………………… Bảng 2.5 Kết xếp loại hạnh kiểm……………………………………… Bảng 2.6 Kết xếp loại học lực ………………………………………… Bảng 2.7 CSVC nhà trường………………………………………………… Bảng 2.8 Thực trạng phân công giảng dạy cho GV nhà trường…………… Bảng 2.9 Thực trạng QL thực chương trình dạy học GV………… Bảng 2.10 Thực trạng QL việc soạn chuẩn bị lên lớp……………… Bảng 2.11 Thực trạng QL lên lớp GV……………………………… Bảng 2.12 Thực trạng QL việc dự phân tích sư phạm học……… Bảng 2.13 41 42 44 44 45 46 47 49 49 50 52 53 Thực trạng QL hoạt động kiểm tra - đánh giá kết học tập HS……………………………………………………… Bảng 2.14 Thực trạng QL hồ sơ chuyên môn GV……………………… Bảng 2.15 Thực trạng QL việc sử dụng bồi dưỡng GV………………… Bảng 2.16 Thực trạng QL việc sử dụng bồi dưỡng GV………………… Bảng 54 55 56 57 2.17 Trạng thái mong đợi khoảng cách với thực trạng phân công giảng dạy cho GV nhà trường……………………………………………… Bảng 2.18 61 Trạng thái mong đợi khoảng cách với thực trạng QL thực chương trình dạy học GV…………………………………………… Bảng 2.19 Trạng 62 thái mong đợi khoảng cách với thực trạng QL việc soạn chuẩn bị lên lớp ……………………………………………………… Bảng 2.20 Trạng thái 63 mong đợi khoảng cách với thực trạng QL lên lớp GV ……………………………………………………… Bảng 2.21 Trạng 65 thái mong đợi khoảng cách với thực trạng QL việc dự phân tích sư phạm học…………………………………………… Bảng 2.22 Trạng thái 67 mong đợi khoảng cách với thực trạng QL hoạt động kiểm tra - đánh giá kết học tập HS………………………………… vi 68 Bảng 2.23 Trạng thái mong đợi khoảng cách với thực trạng QL hồ sơ chuyên môn GV ……………………………………………………… Bảng 2.24 Trạng thái mong đợi khoảng cách với thực trạng QL việc sử dụng bồi dưỡng GV ……………………………………………………… Bảng 2.25 Trạng thái mong đợi khoảng cách với thực trạng việc QL hoạt động học ……………………………………………………… Bảng 2.26 Những "rào cản" việc QLHĐDH theo tiếp cận QL thay đổi ……………………………………………………… Bảng 3.1 Sự cần thiết biện pháp, …………………………………… Bảng 3.2 Tính khả thi biện pháp…………………………………… Bảng 3.3 Mối tương quan thứ bậc cần thiết tính khả thi biện pháp ……………………………………………………… 69 70 71 73 94 95 96 vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Kết xếp loại hạnh kiểm…………………………………… Biểu đồ 2.2 Kết xếp loại học lực……………………………………… Biểu đồ 3.1 Tỉ lệ % cần thiết biện pháp………………………… Biểu đồ 3.2 Tỉ lệ % tính khả thi biện pháp………………………… 45 46 94 95 Biểu đồ 3.3 Tương quan tỉ lệ % cần thiết cần thiết với tính khả thi khả thi biện pháp………………………………………… 96 … S D A N H M Ụ C S Ơ Đ Ồ S đ C c h ế q u ả n l ý giáo có trình độ cao, chuyên môn - nghiệp vụ vững vàng; sách nghĩa vụ trách nhiệm ngành giáo dục Duy trì nâng cao hiệu hoạt động Hội đồng giáo dục địa phương Tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội, tạo đồng thuận xã hội hoạt động đổi ngành giáo dục Tiếp tục đa dạng hóa loại hình trường lớp, làm cho gia đình, cá nhân tự đánh giá khả học tập từ lựa chọn đường phù hợp Tạo điều kiện cho việc phân luồng HS sau học xong THPT 2.3 Đối với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Điện Biên Phối hợp với Sở nội vụ có qui hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán nguồn bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho CBQL GV Cần có sách thu hút GV giỏi Đảm bảo đủ số lượng GV cho trường Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ phổ biến kinh nghiệm Xây dựng đội ngũ GV cốt cán có lực thực QL thay đổi QL nhà trường, QL HĐDH Tăng cường đạo đổi phương pháp giảng dạy, đổi kiểm tra - đánh giá Tạo điều kiện cho trường nói chung trường THPT nói riêng thử nghiệm biện pháp QL HĐDH theo tiếp cận QL thay đổi 2.4 Đối với CBQL trường THPT Cần nắm vững đường lối, chủ trương sách Đảng, Nhà nước, Luật giáo dục, văn hướng dẫn GD&ĐT Biết vận dụng cách chủ động, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh nhà trường để QL nhà trường cách toàn diện, đặc biệt cần nắm vững vận dụng linh hoạt biện pháp QL HĐDH theo tiếp cận QL thay đổi Huy động tối đa nguồn lực có, tạo động lực thúc đẩy người dạy người học Đảm bảo đầy đủ CSVC phương tiện phục vụ cho hoạt động dạy học Chỉ đạo tốt việc thực đổi phương pháp dạy học việc tạo môi trường giáo dục thuận lợi cho việc thực QL HĐDH nhà trường Tạo 101 chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động đội ngũ CBQL GV nhà trường Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn lực QL để lãnh đạo nhà trường hoàn thành tốt nghiệp giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi toàn diện GD&ĐT công công nghiệp hóa- đại hóa đất nước 102 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Quốc Bảo (1999): Khoa học tổ chức QL, số vấn đề lý luận thực tiễn, NXB Thống kê Bộ Giáo dục Đào tạo (2005) Luật GD năm 2005 NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2011), Điều lệ trường THCS, trường THPT trường phổ thông có nhiều cấp học Thông tư số 12/2011/TT - BGDĐT ngày 28/03/2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2009), Quy định chế độ làm việc với giáo viên phổ thông Thông tư số 28/2009-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, Hà Nội Chính phủ ((2012, Quyết định "Phê duyệt chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2013 Hà Nội Chính phủ (2014), Nghị "Về đổi toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH điều kiện kinh tế thị trườn định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế" Hội nghị Trung ương khóa XI, Hà Nội Nguyễn Quốc Chí Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2012): Đại cương khoa học QL, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Thiều Chửu (1999): Từ điển Hán - Việt, NXB Thành phố Hồ Chí Minh Vũ Đình Cự (1998), Giáo dục hướng tới kỉ XXI NXB Chính trị Quốc gia, H N ội 10 Hồ Ngọc Đại (1991), Biện pháp giáo dục NXB Giáo dục, Hà Nội 11 Vũ Cao Đàm (2013) Phương pháp luận nghiên cứu khoa học NXB Giáo dục, Hà Nội 12 Vũ Cao Đàm (1998), Quản lý đề tài nghiên cứu khoa học Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục, Hà Nội 13 Bùi Hữu Đức (2013), Khoa học quản lý NXB Giáo dục, Hà Nội 14 Nguyễn Công Giáp (1995), Dự báo phát triển giáo dục, Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục, Hà Nội 103 15 Phạm Minh Hạc (1994), Kết nghiên cứu giáo dục đào tạo Dự án quốc gia nghiên cứu tổng thể giáo dục, Hà Nội 16 Phạm Minh Hạc (1999), Giáo dục Việt Nam trước ngưỡng cửa kỷ XXI NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 17 Nguyễn Văn Hà (2012), Quản lý HĐDH trường THPT Na Dương, tỉnh Lạng Sơn Luận văn thạc sĩ quản lí giáo dục, trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội 18 Đặng Xuân Hải, Nguyễn Sỹ Thư (2012): QL giáo dục, QL nhà trường bối cảnh thay đổi NXB Giáo dục 19 Trần Bá Hoành (2010), Vấn đề giáo viên - Những nghiên cứu lí luận thực tiễn NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội 20 Trần Kiểm (2002), Khoa học quản lý nhà trường phổ thông NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội 21 Trần Kiểm (2013), Những vấn đề khoa học quản lí giáo dục NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội 22 Vũ Thanh Lam (2012), Quản lý hoạt động dạy học trường trung học phổ thông Hồng Quang thành phố Hải Dương bối cảnh Luận văn thạc sỹ Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội 23 Nguyễn Thị Mỹ Lộc - Nguyễn Quốc Chí (2009), Lý luận đại cương quản lý NXB Hà Nội, Hà Nội 24 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2012) Khoa học quản lý giáo dục NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 25 Lưu Xuân Mới (2009), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Viện Nghiên cứu, Đào tạo Kinh tế - Tài chính, Hà Nội 26 Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt (1987): Giáo dục học tập NXB Giáo dục 27 Nguyễn Tấn Phát (1999), "Công tác nghiên cứu khoa học với việc nâng cao chất lượng đào tạo", Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục (5), tr.12-13, Hà Nội 28 Quốc hội (2013), Luật khoa học công nghệ Ban hành ngày 18 tháng năm 2013, Hà Nội 29 Quốc hội (2010), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Giáo dục, Hà Nội 30 Nguyễn Văn Sơn (2002), Tri thức giáo dục đại học Việt Nam thời kì đẩy mạnh 104 CNH-HĐH NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 31 Nguyễn Thị Thái (2009), Quản lý nhà nước giáo dục NXB Hà Nội, Hà Nội 32 Nguyễn Thị Thái (2009), Sơ lược lịch sử giáo dục Việt Nam số nước giới NXB Hà Nội, Hà Nội 33 Nguyễn Đức Trí (2007), Quản lý trình đào tạo nhà trường NXB Hà Nội, Hà Nội 34 Vũ Tiến Trinh (1991), Nghiên cứu biện pháp để phát triển nâng cao hiệu hoạt động KHCN lao động sản xuất nhà trường Viện Nghiên cứu Phát triển giáo dục, Hà Nội 35 Trần Thị Ngân Tuyến dịch (2011): Lãnh đạo thay đổi: Cẩm nang cải tổ trường học (Change leadership: A practical guide to transforming our schools), NXB Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh 36 Nguyễn Tấn Phát (1999), "Công tác nghiên cứu khoa học với việc nâng cao chất lượng đào tạo", Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục (5), tr.12-13, Hà Nội 37 Viện Ngôn ngữ học (1992): Từ điển tiếng Việt Trung tâm từ điển ngôn ngữ H N ội 105 PHỤ LỤC PHIẾU PHIẾU KHẢO SÁT THỰC TRẠNG, MONG ĐỢI (thực trạng mong đợi QL HĐDH) Qua thực tiễn QL giảng dạy trường THPT, xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến số nội dung nhằm giúp có sở việc nghiên cứu khoa học "QL HĐDH theo tiếp cận QL thay thay đổi trường THPT Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên" Những ý kiến quý báu đồng chí sở thực tiễn quan trọng góp phần vào việc đưa biện pháp QL HĐDH theo tiếp cận QL thay thay đổi trường THPT Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên thời gian tới Xin trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp đồng chí Hoàng Xuân Bình - Trường THPT Tuần Giáo, Điện Biên Câu 1: Xin đồng chí cho biết thực trạng phân công giảng dạy cho GV: TT Mức độ Mức độ cần thiết Mức độ thực Rất Nội dung cần Căn phân công Trình độ đào tạo Năng lực chuyên môn Thâm niên công tác Điều kiện, hoàn cảnh GV Nguyện vọng cá nhân Nguyện vọng HS Yêu cầu, đặc điểm lớp Cách phân công Dạy đuổi theo lớp Dạy khối lớp nhiều năm Điều chỉnh tùy theo năm 106 Cần Chưa cần Tốt TB Chưa tốt Câu 2: Xin đồng chí cho biết thực trạng QL thực chương trình dạy học GV: TT Mức độ Mức độ cần thiết Mức độ thực Rất Nội dung cần Quy định cụ thể việc lập kế hoạch giảng dạy thực chương trình giảng dạy Thông qua kế hoạch trước tổ môn, duyệt kế hoạch Đánh giá mức độ đạt so với kế hoạch, bổ sung vào kế hoạch cho năm sau Tổ chuyên môn thường xuyên kiểm tra việc thực kế hoạch, chương trình giảng dạy GV Kiểm tra sổ báo giảng, sổ ghi đầu lớp học, ghi chép HS để biết tiến độ thực chương trình GV Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm việc thực chương trình giảng dạy Căn vào báo cáo GV, tổ chuyên môn tiến độ thực chương trình 107 Cần Chưa cần Tốt TB Chưa tốt Câu 3: Xin đồng chí cho biết thực trạng QL việc soạn chuẩn bị trước lên lớp GV: TT Mức độ Mức độ cần thiết Rất Nội dung cần Cần Mức độ thực Chưa Tốt cần TB Chưa tốt Có quy định cụ thể, thống mẫu giáo án tổ, nhóm môn Kiểm tra giáo án tuần, tổ trưởng ký duyệt Kiểm tra đột xuất soạn GV Bồi dưỡng nghiệp vụ cho GV soạn giáo án sử dụng phương tiện dạy học theo phương pháp Tổ chức soạn giáo án điển hình tiết dạy hay khó Tổ chức kiểm tra chéo giáo án GV tổ, nhóm môn Câu 4: Xin đồng chí cho biết thực trạng QL lên lớp GV: TT Mức độ Mức độ cần thiết Rất Nội dung cần Các nội dung QL dạy lớp Truyền đạt kiến thức xác, khoa học Bảo đảm tính hệ thống, đầy đủ nội dung, làm rõ trọng tâm học Liên hệ với thực tế, có tính giáo 108 Cần Chưa cần Mức độ thực Tốt TB Chưa tốt TT Mức độ cần thiết Mức độ Rất Nội dung cần Cần Chưa cần Mức độ thực Tốt TB Chưa tốt dục Sử dụng kết hợp phương pháp phù hợp đặc trưng môn nội dung kiểu lên lớp Tổ chức tốt khâu điều khiển HS học tập tích cực, chủ động sáng tạo HS hiểu bài, nắm vững trọng tâm, biêt vận dụng kiến thức Xử lý tốt tình sư phạm Các biện pháp Quy định cụ thể thực nghiêm túc nề nếp, quy chế chuyên môn Kiếm tra đột xuất, dự đột xuất Thông qua kiểm tra sổ đầu bài, ghi HS Quy định cụ thể việc thực lên lớp Thông qua trực lãnh đạo, trực tuần Câu 5: Xin đồng chí cho biết thực trạng QL việc dự phân tích sư phạm học GV: TT Mức độ Mức độ cần thiết Mức độ thực Rất Nội dung cần Lập kế hoạch đạo dự phân tích sư phạm học Qui định chế độ dự GV 109 Cần Chưa cần Tốt TB Chưa tốt CBQL Dự đột xuất GV Tổ chức rút kinh nghiệm, phân tích sư phạm học đánh giá sau dạy Thường xuyên tổ chức dự rút kinh nghiệm tổ, nhóm môn Tổ chức thi GV dạy giỏi cấp sở hàng năm tất môn Dự thực chuyên đề có đổi phương pháp giảng dạy Câu 6: Xin đồng chí cho biết thực trạng QL hoạt động kiểm tra - đánh giá kết học tập HS: TT Mức độ Mức độ cần thiết Mức độ thực Rất Nội dung cần Tổ chức học tập quy chế, hướng dẫn đánh giá xếp loại HS vào đầu học kỳ Tổ chức khảo sát đầu năm học, giao nhận tiêu cho GV, so sánh mức độ hoàn thành tiêu đầu năm từ xét thi đua GV Tổ chức xét duyệt quy trình đề kiểm tra; tính vừa sức với đối tượng HS đề kiểm tra BGH nhà trường kiểm tra hàng tháng sổ điểm môn, sổ điểm cá nhân, tiến độ cho điểm 110 Cần Chưa cần Tốt TB Chưa tốt Theo dõi việc chấm điểm, chữa, trả cho HS Xây dựng quy định cụ thể việc tổ chức kiểm tra - đánh giá kết học tập HS Câu 7: Xin đồng chí cho biết thực trạng QL hồ sơ chuyên môn GV: TT Mức độ cần thiết Mức độ Rất Nội dung cần Cần Chưa cần Mức độ thực Tốt TB Chưa tốt Xây dựng kế hoạch lập, sử dụng lưu trữ hồ sơ chuyên môn Hướng dẫn việc lập, sử dụng lưu trữ hồ sơ chuyên môn Thường xuyên kiểm tra - đánh giá việc thực lập, sử dụng lưu trữ hồ sơ chuyên môn Câu 8: Xin đồng chí cho biết thực trạng QL việc sử dụng bồi dưỡng GV: TT Mức độ cần thiết Mức độ Rất Nội dung cần Xây dựng kế hoạch tự học, tự bồi bồi dưỡng Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn - nghiệp vụ theo chuyên đề Bồi dưỡng ngắn hạn hè Bồi dưỡng lực sư phạm qua Hội thao giảng dạy Bồi dưỡng qua dự thăm lớp 111 Cần Chưa cần Mức độ thực Tốt Trung Chưa bình tốt phân tích sư phạm học Tham quan học hỏi kinh nghiệm trường bạn Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy Câu 9: Xin đồng chí cho biết thực trạng QL hoạt động học tập HS: Mức độ thực TT Nội dung Mức độ Tốt TB Xây dựng nội quy học tập Xây dựng kế hoạch hoạt động học tập HS Xây dựng cho HS ý thức, động thái độ học tập tốt QL chặt chẽ nề nếp học chuyên cần HS QL tốt sinh hoạt lớp Thường xuyên đổi phương pháp học tập phù hợp với đối tượng HS GV tăng cường xây dựng hệ thống tập, nâng cao mức độ khó dần 10 11 12 Đưa việc chấp hành quy định tự học HS vào tiêu chí thi đua HS, lớp GV tăng cường hướng dẫn HS phương pháp tự học, cách học, đọc làm thêm tập nâng cao Hướng dẫn HS xây dựng kế hoạch tự học tự QL việc thực kế hoạch Phối hợp tốt gia đình, nhà trường tổ chức xã hội để QL việc học tập HS Sử dụng tốt hỗ trợ quỹ khuyến học nguồn lực khác cho hoạt động học tập HS 13 Tăng cường ngoại khóa cho HS theo môn học 14 Biểu dương HS, khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh, kịp thời 15 Tăng cường kiểm tra - đánh giá việc chấp hành nội quy, quy định HS 112 Chưa tốt PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT "RÀO CẢN" Xin đồng chí cho biết những"rào cản" việc thực đổi QL HĐDH trường THPT Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên TT Mức độ Nội dung Mức độ cản trở Rất Cản Ít cản Không cản trở trở Nhận thức cán bộ, GV tính cấp thiết phải thay đổi Sức ì nhận thức thói quen tư theo lối mòn Trình độ chuyên môn - nghiệp vụ hạn chế CSVC nhà trường, phương tiện dạy học chưa đáp ứng Đời sống GV nhiêu khó khăn, thời gian đầu tư cho chuyên môn Sự yêu nghê, say mê với chuyên môn thấp Cán bộ, GV chưa có đủ lực để thực đổi QL HĐDH Cơ chế QL hành có "rào cản" QL dạy học Những hạn chế khó khăn khác 113 trở cản trở PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT (mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp QL HĐDH theo tiếp cận QL thay đổi trường THPT Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) Qua thực tiễn QL giảng dạy trường THPT, xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp QL HĐDH theo tiếp cận QL thay đổi trường THPT Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên Những ý kiến quý báu đồng chí sở thực tiễn quan trọng góp phần vào việc thực biện pháp QL HĐDH theo tiếp cận QL thay đổi trường THPT Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên Xin trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp đồng chí Hoàng Xuân Bình - Trường THPT Tuần Giáo, Điện Biên TT Mức độ Nội dung Mức độ cần thiết Rất cần Nâng cao nhận thức cho CBQL GV QL HĐDH theo tiếp cận QL thay đổi trường THPT Bồi dưỡng nâng cao trình độ cho CBQL GV QL HĐDH theo tiếp cận QL thay đổi trường THPT Chỉ đạo đổi phương pháp dạy học theo tiếp cận QL thay đổi Tăng cường QL xây dựng, sử dụng bảo quản CSVC thiết bị dạy học theo tiếp cận QL thay đổi Xây dựng môi trường dạy học 114 Cần Mức độ khả thi Chưa Rất khả cần thi Khả Không thi khả thi TT Mức độ Nội dung Mức độ cần thiết Rất cần giáo dục thích ứng với QL thay đổi Tạo động lực cho QL HĐDH theo tiếp cận QL thay đổi 115 Cần Mức độ khả thi Chưa Rất khả cần thi Khả Không thi khả thi ... trạng quản lý HĐDH theo tiếp cận quản lý thay đổi trường THPT Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên Chương 3: Biện pháp quản lý HĐDH theo tiếp cận quản lý thay đổi trường THPT Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên CHƯƠNG... trạng quản lý HĐDH theo tiếp cận quản lý thay đổi trường THPT Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên 3.3 Đề xuất số biện pháp quản lý HĐDH theo tiếp cận quản lý thay đổi trường THPT Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên Khách... Quản lý HĐDH theo tiếp cận quản lý thay đổi trường THPT Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên 4.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý HĐDH theo tiếp cận quản lý thay trường THPT Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động dạy học theo tiếp cận quản lý sự thay đổi ở trường trung học phổ thông tuần giáo tỉnh điện biên , Quản lý hoạt động dạy học theo tiếp cận quản lý sự thay đổi ở trường trung học phổ thông tuần giáo tỉnh điện biên , Quản lý hoạt động dạy học theo tiếp cận quản lý sự thay đổi ở trường trung học phổ thông tuần giáo tỉnh điện biên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay