Quản lý hoạt động dạy học các môn không chuyên tại trường trung học phổ thông chuyên lê quý đôn tỉnh điện biên

94 112 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 12:01

ĐẠI HỌC QUÔC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC LƢU VĂN TUẤN HỌC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY CÁC MÔN KHÔNG CHUYÊN TẠI TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN TỈNH ĐIỆN BIÊN LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2015 ĐẠI HỌC QUÔC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC LƢU VĂN TUẤN HỌC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY CÁC MÔN KHÔNG CHUYÊN TẠI TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN TỈNH ĐIỆN BIÊN LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 Ngƣời hƣớng dẫn khoa hoc :c TS Trần Anh Tuấn HÀ NỘI - 2015 LỜI CẢM ƠN Luận văn "Quản lý hoạt động dạy học môn không chuyên trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Điện Biên" hoàn thành với giúp đỡ bảo tận tình Cô giáo, Thầy giáo với học hỏi, nghiên cứu thân thời gian học tập trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội Trước hết, tác giả xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới Cô giáo, Thầy giáo giảng viên trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ tác giả hoàn thành chương trình học tập có kiến thức, kĩ cần thiết để nghiên cứu, hoàn thành luận văn Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới TS Trần Anh Tuấn, người hướng dẫn khoa học tận tâm, nhiệt tình giúp đỡ tác giả suốt thời gian thực nhiệm vụ đề tài Tác giả xin cảm ơn đồng chí lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên, Ban giám hiệu, Cán quản lí, giáo viên, học sinh phụ huynh học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Điện Biên tích cực ủng hộ, cộng tác nhiệt tình giúp đỡ tác giả qúa trình điều tra, khảo sát, thu thập liệu liên quan đến đề tài Mặc dù có nhiều cố gắng, song luận văn khó tránh khỏi thiếu sót Tác giả kính mong nhận ý kiến góp ý, bảo Cô, Thầy, nhà khoa học, bạn bè đồng nghiệp người quan tâm để luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2015 Tác giả luận văn Lƣu Văn Tuấn i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CBQL Cán quản lý CNH - HĐH Công nghiệp hóa - đại hóa CSVC Cơ sở vật chất GD&ĐT Giáo dục đào tạo GDPT Giáo dục phổ thông GV Giáo viên HĐDH Hoạt động dạy học HS Học sinh KT-XH Kinh tế - xã hội QLGD Quản lý giáo dục QLNT Quản lý nhà trường QTDH Qúa trình dạy học TBDH Thiết bị dạy học THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông XHCN Xã hội chủ nghĩa i i MỤC LỤC Lời cam ơn i Danh muc cchữ viết tắt ii Mục lục iii Danh muc c bảng vi Danh muc c sơ đồ .vii MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƢỜNG THPT CHUYÊN 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.2 Một số khái niệm đề tài 1.2.1 Quản lý nhà trường 1.2.2 Quản lý hoạt động dạy học nhà trường 1.3 Trường THPT chuyên học sinh THPT chuyên 14 1.3.1 Trường THPT chuyên hệ thống giáo dục quốc dân 14 1.3.2 Đặc điểm học sinh nhu cầu xã hội trường THPT chuyên .17 1.3.3 Nội dung phương thức quản lý HĐDH trường THPT chuyên 17 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động dạy học môn không chuyên THPT chuyên .20 1.4.1 Các yếu tố chủ quan .20 1.4.2 Các yếu tố khách quan 22 1.4.2.1 Sự đạo chuyên môn Bộ GD& ĐT 22 Kết luận chương .24 Chƣơng 2.THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CÁC MÔN KHÔNG CHUYÊN TẠI TRƢỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN TỈNH ĐIỆN BIÊN .25 2.1 Khái quát địa bàn nghiên cứu 25 2.1.1 Khái quát địa bàn tỉnh Điện Biên 25 2.1.2 Khái quát hệ thống trường lớp quy mô học sinh tỉnh Điện Biên 25 2.1.3 Quá trình phát triển trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 26 2.1.4 Mục tiêu chiến lược phát triển trường giai đoạn 2010 - 2020 26 iii 2.1.5 Tổ chức đội ngũ GV 27 2.1.6 Thành tích học tập HS 29 2.1.7 Các điều kiện đảm bảo hoạt động dạy học 30 2.2 Thực trạng hoạt động dạy học môn không chuyên trường THPT chuyên lê quý đôn tỉnh Điện Biên .31 2.2.1 Mô tả cách thức nghiên cứu 31 2.2.2 Thực trạng nhận thức CBQL, GV HS môn không chuyên 31 2.2.3 Kết giáo dục năm liền kề 34 2.3 Thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn không chuyên trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Điện biên 35 2.3.1 Thực trạng quản lý việc phân công giảng dạy theo loại môn học 35 2.3.2 Thực trạng quản lý thực nội dung chương trình theo loại môn học 36 2.3.3 Thực trạng phương pháp giảng dạy GV theo loại môn học .40 2.3.4 Thực trạng hoạt động tự học HS môn không chuyên .41 2.3.5 Thực trạng biện pháp quản lý hoạt động học tập loại môn học 43 2.3.6 Thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập môn học 45 2.3.7 Thực trạng quản lý CSVC TBDH phục vụ hoạt động dạy học môn học .48 2.4 Đánh giá chung quản lý hoạt động dạy học môn không chuyên trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 49 2.4.1 Mặt mạnh 49 2.4.2 Mặt yếu 50 2.4.3 Nguyên nhân tồn vấn đề cần giải .51 Kết luận chương .52 Chƣơng BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CÁC MÔN KHÔNG CHUYÊN TẠI TRƢỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN TỈNH ĐIỆN BIÊN .54 3.1 Những nguyên tắc xác lập biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn không chuyên .54 3.1.1 Đảm bảo tính mục đích kế thừa phát triển 54 iv 3.1.2 Đảm bảo tính khoa học 54 3.1.3 Đảm bảo tính khả thi hiệu 54 3.1.4 Đảm bảo tính đồng 55 3.2 Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn không chuyên trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Điện biên 55 3.2.1 Nâng cao nhận thức CBQL, GV, HS phụ huynh HS mục tiêu, vai trò môn không chuyên giáo dục 55 3.2.2 Xác định rõ mục tiêu, kế hoạch quản lý HĐDH môn không chuyên kế hoạch công tác nhà trường 57 3.2.3 Thực đổi phương pháp dạy học môn không chuyên theo hướng dạy HS tự học 58 3.2.4 Quản lý hoạt động tự học lên lớp 60 3.2.5 Đổi quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá xếp loại kết học tập môn không chuyên 62 3.2.6 Tăng cường xã hội hóa công tác giáo dục huy động cộng đồng tham gia quản lý giáo dục nhằm đạt mục tiêu giáo dục môn không chuyên 63 3.3 Mối quan hệ biện pháp 64 3.4 Khảo nghiệm mức độ cấp thiết tính khả thi biện pháp đề xuất .66 3.4.1 Mô tả cách thức tổ chức khảo sát 66 3.4.2 Kết khảo nghiệm .66 Kết luận chương .70 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .71 Kết luận 71 Khuyến nghị 71 DANH MUC TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 PHỤ LỤC 75 v DANH MUC BẢNG Bảng 2.1 Nhận thức CBQL, GV vai trò, ý nghĩa loại môn học .31 Bảng 2.2 Nhận thức HS vai trò, ý nghĩa loại môn học 33 Bảng 2.3 Kết hai mặt giáo dục học sinh năm học liền kề .34 Bảng 2.4 Kết thi HSG cấp học sinh năm học liền kề 34 Bảng 2.5 Tổng hợp đánh giá CBQL, GV phân công giảng dạy 36 Bảng 2.6 Tổng hợp đánh giá CBQL nội dung soạn theo loại môn học 38 Bảng 2.7 Tổng hợp đánh giá GV nội dung soạn theo loại môn học 38 Bảng 2.8 Tổng hợp đánh giá HS phương pháp dạy học GV qua môn học .40 Bảng 2.9 Tổng hợp đánh giá CBQL, GV hoạt động tự học HS môn học 42 Bảng 2.10 Tổng hợp đánh giá HS hoạt động tự học HS môn học .43 Bảng 2.11 Tổng hợp đánh giá CBQL quản lý hoạt động học tập 44 Bảng 2.12 Tổng hợp đánh giá GV quản lý hoạt động học tập .45 Bảng 2.13 Tổng hợp đánh giá CBQL quản lý kiểm tra đánh giá kết học tập 46 Bảng 2.14 Tổng hợp đánh giá GV quản lý kiểm tra đánh giá kết học tập .47 Bảng 2.15 Tổng hợp đánh giá CBQL, GV CSVC TBDH phục vụ dạy học .48 Bảng 2.16 Tổng hợp đánh giá HS CSVC TBDH phục vụ dạy học 49 Bảng 3.1 Đánh giá CBQL GV tính cấp thiết biện pháp đề xuất 67 Bảng 3.2 Đánh giá CBQL GV tính khả thi biện pháp đề xuất 67 vi DANH MUC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Các thành tố HĐDH .9 Sơ đồ 1.2 Vai trò mối quan hệ tương tác GV HS hoạt động dạy học .10 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức máy nhà trường .27 Sơ đồ 3.1 Mối liên hệ biện pháp .66 vii MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Sự nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa (CNH - HĐH) đất nước thách thức trước nguy tụt hậu đường tiến vào kỷ XXI đặt yêu cầu đổi giáo dục, có đổi phương pháp dạy học Từ Hội nghị lần thứ năm BCHTƯ Đảng Cộng Sản Việt Nam, khóa IX (2002) đến Hội nghị BCHTƯ khóa X, gần Nghị số 29- NQ/TW Hội nghị lần thứ BCHTƯ khóa XI, ngày 4-11-2013 "Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH - HĐH điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế" "đổi vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, chế, sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi từ lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước đến hoạt động quản trị sở giáo dục - đào tạo việc tham gia gia đình, cộng đồng, xã hội thân người học; đổi tất bậc học, ngành học Trong trình đổi mới, cần kế thừa, phát huy thành tựu, phát triển nhân tố mới, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm giới; kiên chấn chỉnh nhận thức, việc làm lệch lạc Đổi phải bảo đảm tính hệ thống, tầm nhìn dài hạn, phù hợp với loại đối tượng cấp học; giải pháp phải đồng bộ, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, bước phù hợp" Sự nghiệp đổi giáo dục nước ta nhiều năm qua thu thành tựu định Đặc biệt giáo dục THPT có đổi loại hình trường lớp, chương trình phương pháp dạy học Tuy nhiên, nhiều vấn đề bất cập công tác quản lý nhà trường, quản lý chất lượng giáo dục nói chung quản lý hoạt động dạy học trường THPT nói riêng Trong đó, với khối trường THPT chuyên cộm vấn đề quản lý hoạt động dạy học môn không chuyên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Điện Biên, tiền thân từ trường THCS khiếu, thành lập từ năm 1995 Đến năm 2000 thức UBND tỉnh định chuyển thành trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, có nhiệm KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Trong trình phát triển giáo dục nay, trường THPT chuyên nước ta trở thành sở đào tạo phổ thông có chất lượng cao phục vụ nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện, phát huy lực cá nhân để giúp HS lựa chọn hướng phát triển, tiếp tục học lên Nghiên cứu quản lý HĐDH môn không chuyên trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Điện Biên, tác giả xem xét, phân tích cách có hệ thống lý luận quản lý, quản lý nhà trường, sở quản lý hoạt động dạy học đặc thù HS trường chuyên; tác giả khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng THPT chuyên Lê Quý Đôn quản lý HĐDH môn không chuyên Tác giả khái quát cho thấy: Nội dung chương trình kế hoạch dạy học nhiều bất cập, mang tính hàn lâm, nặng giải thích lý thuyết mà thực hành tìm kiến thức Năng lực trình độ GV chưa đồng gữa môn học chuyên không chuyên, chí phận GV có suy nghĩ lòng với thực chưa thực cố gắng chuyên môn sở thực tiễn cho việc xác định biện pháp quản lý HĐDH môn không chuyên trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Tác giả đề xuất số biện pháp quản lý HĐDH môn không chuyên nhằm nâng cao hiệu giáo dục toàn diện cho HS nhà trường, góp phần bồi dường đào tạo nhân tài cho đất nước Các biện pháp tập trung vào việc giải vấn đề hạn chế, yếu nảy sinh thực tiễn quản lý HĐDH môn không chuyên trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Điện Biên Kết khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp cho phép khẳng định bước đầu đắn giả thuyết khoa học việc hoàn thành mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu tác giả Khuyến nghị 2.1 Đối với Bộ Giáo dục & Đào tạo Xây dựng quan quản lý, đạo hệ thống trường THPT chuyên Từ hỗ trợ trường THPT chuyên chương trình, giảng dạy kiểm tra, đánh giá 71 Cần có sách giáo khoa, sách hướng dẫn môn học chuyên, môn không chuyên thống cho HS toàn quốc Bộ GD&ĐT đạo thống việc ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm ứng dụng quản lý, giảng dạy 2.2 Đối với UBND Tỉnh Có sách ưu tiên, đãi ngộ GV, HS trường chuyên Cần quan tâm đầu tư CSVC (diện tích khuôn viên, công trình xây dựng, trang thiết bị ) Có chế độ khuyến khích cao với GV, HS đạt thành tích cao giảng dạy, học tập Có chế độ ưu đãi người có trình độ công tác trường 2.3 Đối với Sở GD&ĐT Chủ động việc xây dựng kế hoạch phát triển trường THPT chuyên phù hợp với điều kiện tỉnh; Ưu tiên đầu tư nguồn lực cho việc phát triển trường chuyên Thực phân cấp quản lý cho nhà trường, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm tuyển sinh, tuyển chọn đội ngũ cán bộ, GV có chất lượng cho nhà trường Tham mưu với UBND tỉnh, tạo điều kiện đất đai, CSVC thiết bị dạy học, bồi dưỡng nâng cao GV, chế độ, sách đãi ngộ, sử dụng đội ngũ GV nhà trường 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo, Điều lê ̣ trường THCS , THPT trường phổ thông nhiều cấp học, Ban hanh kem theo thông tư số 12/2011 ngày 28/3/2011 Bộ Giáo dục Đào tạo, Quy chế trường THPT chuyên Ban hành kèm theo thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 Bùi Minh Hiền, Vũ Ngọc Hải, Đặng Quốc Bảo (2011), Quản lí giáo dục, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội Chính phủ Nƣớc Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, ban hành kèm theo định số: 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 Thủ tướng Chính phủ Chính phủ Nƣớc Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Quyết định phê duyệt Đề án Phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010 - 2020 ngày 24 tháng 06 năm 2010 Đặng Quốc Bảo (1999), Khoa học tổchức vàquản lý: Một sốvấn đềlýluận thực tiễn, Nxb Thống kê, Hà Nội Đặng Quốc Bảo (2006), Quản lý nhà trường Bài giảng cao học quản lý giáo dục, Khoa Sư phạm - Đại học Quốc gia Hà Nội Đặng Quốc Bảo (2010), Những vấn đề lãnh đạo - Quản lý vận dụng vào điều hành nhà trường, Tư tưởng Giáo dục (tài liệu dành cho học viên cao học, Học viện quản lý giáo dục, Hà Nội) Đặng Quốc Bảo, Quản lý giáo dục, quản lý nhà trường Tập giảng cho lớp Cao học Quản lý Giáo dục Khoa Sư phạm Đại học Quốc gia Hà Nội 10 Đặng Xuân Hải (2013), Quản lý thay đổi giáo dục bối cảnh đổi Tập giảng cao học quản lý giáo dục, Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 11 Đặng Xuân Hải (2013), Vai trò xã hội quản lý giáo dục Tập giảng cao học quản lý giáo dục, Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 12 Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt (1998), Giáo dục học, tập (1-2), Nxb Giáo dục 13 Luật Giáo dục, (đã sửa đổi bổ sung 2009)(2012) NXB Lao động Hà Nội 14 Nguyễn Đức Chính (2007), Quản lý chất lượng giáo dục Bài gảng cao 73 học quản lý giáo dục, Khoa Sư phạm - Đại học Quốc gia Hà Nội 15 Nguyễn Quốc Chí - Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đại cương khoa học quản lý Nhà xuất đại học quốc gia Hà Nội 2012 16 Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2004), Những sở khoa học quản lý giáo dục, Tập giảng cho cao học chuyên ngành quản lý giáo dục, Hà Nội 17 Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2007), Những quan điểm giáo dục đại, Khoa Sư phạm - Đại học Quốc gia Hà Nội 18 Nguyễn Thi Mỹ Lôc (2010), Đaị cương lý luân quản lý , Bài giảng dành cho c học viên cao học quản lý giáo dục 19 Nguyễn Tiến Đạt (2007), Giáo dục so sánh Bài gảng cao học quản lý giáo dục, Khoa Sư phạm - Đại học Quốc gia Hà Nội 20 Vũ Cao Đàm, Phương pháp nghiên cứu quản lý giáo dục Bài gảng cao học quản lý giáo dục, Khoa Sư phạm - Đại học Quốc gia Hà Nội 21 Nguyễn Minh Đƣờng, Chất lượng hiệu giáo dục: Khái niệm phương pháp đánh giá Tạp chí Phát triển giáo dục Số 7/2004 22 Phạm Viết Vƣợng (2000), Giáo dục học, Nxb Đaị hoc cQuốc gia Hà Nôị 23 Sở Giáo duc c Đào taọ Điên Biên, Báo cáo tổng kết năm học 2014 - 2015 24 Trƣờng THPT chuyên Lê Quý Đôn , Báo cáo tổng kết năm học 2013 - 2014; 2014 - 2015 25 Từ điển tiếng Việt, Nxb Khoa học xã hội, UBKHXH, Hà Nội, 1997 26 UBND tinh Điên Biên , Quyết điṇ h phê duyêṭ đề án phát triển trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tinh Điên Biên giai đoạn năm 2011 74 2011 - 2020 ngày 15 tháng 01 PHỤ LỤC Phụ lục 1: PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN (Dành cho cán quản lí giáo viên nhà trường) Kính gửi: Quý thầy (cô) giáo cán quản lý giáo viên trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Điện Biên Để góp phần nâng cao hiệu công tác quản lý HĐDH môn không chuyên trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Điện Biên với mục đích giúp tác giả có số liệu nghiên cứu cách khách quan, xác đặt khuôn khổ nghiên cứu luận văn, không mang tính chất đánh giá, phê bình Đề nghị thầy cô cho biết ý kiến đánh giá thực trạng công tác quản lý HĐDH môn không chuyên trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Điện Biên (đánh dấu "x" vào phương án mà em lựa chọn) Xin chân thành cám ơn Câu 1: Đề nghị Thầy (cô) cho biết ý kiến vai trò, ý nghĩa loại môn học Mức độ TT Số ý Môn kiến RQT Vai trò, ý nghĩa Phát huy tư độc lập, sáng tạo học tập Tập phát giải vấn đề Hình thành khả vượt khó, tính kiên, trì bền bỉ công việc Thỏa mãn tính tò mò, ham hiểu biết Mức độ nhận thức Chuyên K.chuyên Chuyên K.chuyên Chuyên K.chuyên Chuyên K.chuyên 75 QT KQT Điểm Thứ TB bậc Câu 2: Đề nghị Thầy (cô) cho biết ý kiến phân công giảng dạy Mức độ TT Mức độ thực Số ý Môn kiến Căn Tốt TB Chưatốt Điểm TB Thứbậc Chuyên Trình độ đào tạo K.chuyên Năng lực chuyên môn Chuyên K.chuyên Chuyên Thâm niên công tác K.chuyên Chuyên Nguyện vọng cá nhân K.chuyên Nguyện vọng học Chuyên sinh K.chuyên Câu 3: Đề nghị Thầy (cô) cho biết ý kiến nội dung soạn theo loại môn học Mức độ TT Số ý Môn kiến Nội dung Bài giảng soạn theo Chuyên hướng đòi hỏi nỗ lực học tập HS K.chuyên Bài giảng soạn theo Chuyên hướng tạo động lực cho HS học tập K.chuyên GV sử dụng thông tin phản hồi Chuyên từ HS để điều chỉnh nội dung phương pháp K.chuyên GV sử dụng tài liệu tham khảo Chuyên (ngoài giáo trình chính) để soạn giảng K.chuyên 76 Mức độ thực Tốt TB Chưa tốt Điểm Thứ TB bậc GV cập nhật tài liệu giảng dạy Chuyên K.chuyên Câu 4: Đề nghị Thầy (cô) cho biết ý kiến hoạt động tự học HS loại môn học Mức độ Mức độ sử dụng Môn Các hoạt động Số ý kiến Tự học Nghiên cứu tài liệu trước đến lớp Thường Thỉnh xuyên Không thoảng sử dụng Điểm Thứ TB bậc Chuyên K.chuyên Tập trung nghe giảng, tự ghi chép theo ý hiểu Tự nêu vấn đề, tự giải vấn đề Chuyên K.chuyên Chuyên K.chuyên Lập sơ đồ hệ thống hóa, tóm tắt sau vấn đề, môn học Chuyên K.chuyên Chuyên Học theo nhóm K.chuyên Chuyên Xêmina lớp K.chuyên Câu 5: Đề nghị Thầy (cô) cho biết ý kiến biện pháp quản lý hoạt động học tập loại môn học TT Các biện pháp quản lý học tập HS Số ý Môn kiến Rèn luyện cho học sinh ý thức, Chuyên động cơ, thái độ học tập tốt K.chuyên Quản lý chặt chẽ nếp học Chuyên chuyên cần HS K.chuyên 77 Mức độ thực Tốt TB chưa tốt Điểm Thứ TB bậc Quản lý có hiệu việc tự Chuyên học tự quản HS K.chuyên Quản lý sinh hoạt có chất Chuyên lượng K.chuyên Quản lý phương pháp học tập Chuyên HS K.chuyên Câu 6: Đề nghị Thầy (cô) cho biết ý kiến biện pháp quản lý giáo viên kiểm tra đánh giá kết học tập Môn TT Nội dung biện pháp Xây dựng quy định cụ thể kiến Chuyên kiểm tra, đánh giá kết học tập HS K.chuyên Tổ chức đề, coi thi, chấm chéo Chuyên nghiêm túc K.chuyên Tổ chức phân loại, bồi dưỡng Chuyên HS Giỏi K.chuyên Đánh giá kết học tập Chuyên học sinh K.chuyên Hiệu trưởng kiểm tra việc cho Chuyên điểm, chấm, chữa, trả giáo viên Hiệu trưởng phân tích, xử lý K.chuyên Chuyên nghiêm kết kiểm tra, đánh giá KQ học HS Mức độ thực Số ý K.chuyên 78 Tốt TB Chưa tốt Điểm Thứ TB bậc Câu 7: Đề nghị Thầy (cô) cho biết ý kiến CSVC TBDH phục vụ cho hoạt động dạy học môn học chuyên môn không chuyên Môn TT Nội dung biện pháp Mức độ thực Số ý kiến Tốt TB Chưa tốt Chuyên Phòng học môn Phòng thí nghiệm Thư viện K.chuyên Chuyên K.chuyên Chuyên K.chuyên Chuyên Nhà đa K.chuyên Mong thầy (cô) vui lòng cho biết: Họ tên:…………………… Tuổi:…… Chức vụ: ………… Số năm công tác: …… Số năm làm cán Quản lý (nếu có): …….…… Xin chân thành cảm ơn quý Thầy (cô)! 79 Điểm Thứ TB bậc Phụ lục 2: PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN (Dành cho học sinh nhà trường) Để góp phần nâng cao hiệu công tác quản lý HĐDH môn không chuyên trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Điện Biên với mục đích giúp tác giả có số liệu nghiên cứu cách khách quan, xác đặt khuôn khổ nghiên cứu luận văn, không mang tính chất đánh giá, phê bình Đề nghị em cho biết ý kiến đánh giá thực trạng công tác quản lý HĐDH môn không chuyên trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Điện Biên (đánh dấu "x" vào phương án mà em lựa chọn) Xin chân thành cám ơn Câu 1: Đề nghị em cho biết ý kiến vai trò, ý nghĩa loại môn học Mức độ TT Môn Vai trò, ý nghĩa Phát huy tư độc lập, sáng tạo học tập Tập phát giải vấn đề Mức độ nhận thức kiến RQT QT KQT Điểm Thứ TB bậc Chuyên K.chuyên Chuyên K.chuyên Hình thành khả vượt khó, tính kiên, trì bền bỉ công việc Số ý Thỏa mãn tính tò mò, ham hiểu biết Chuyên K.chuyên Chuyên K.chuyên Câu 2: Đề nghị em cho biết ý kiến nội dung soạn theo loại môn học Mức độ TT Mức độ thực Số ý Môn kiến Nội dung Bài giảng soạn theo Chuyên hướng đòi hỏi nỗ lực học tập HS K.chuyên 80 Tốt TB Chưa tốt Điểm Thứ TB bậc Bài giảng soạn theo Chuyên hướng tạo động lực cho HS học K.chuyên tập GV sử dụng thông tin phản hồi Chuyên từ HS để điều chỉnh nội dung K.chuyên phương pháp GV sử dụng tài liệu tham khảo Chuyên (ngoài giáo trình chính) để soạn K.chuyên giảng Chuyên GV cập nhật tài liệu giảng dạy K.chuyên Câu 3: Đề nghị em cho biết ý kiến hoạt động tự học HS loại môn học Mức độ Các hoạt động Mức độ sử dụng Môn Số ý kiến Tự học Nghiên cứu tài liệu trước đến lớp Tập trung nghe giảng, tự ghi chép theo ý hiểu Tự nêu vấn đề, tự giải vấn đề Lập sơ đồ hệ thống hóa, tóm tắt sau vấn đề, môn học Học theo nhóm Xêmina lớp Chuyên K.chuyên Chuyên K.chuyên Chuyên K.chuyên Chuyên K.chuyên Chuyên K.chuyên Chuyên K.chuyên 81 Thường Thỉnh xuyên Không thoảng sử dụng Điểm Thứ TB bậc Câu 4: Đề nghị em cho biết ý kiến CSVC TBDH phục vụ dạy học môn học Môn TT Nội dung biện pháp Mức độ thực Số ý kiến Chuyên Phòng học môn Phòng thí nghiệm K.chuyên Chuyên K.chuyên Chuyên Thư viện Nhà đa K.chuyên Chuyên K.chuyên Mong em vui lòng cho biết: Họ tên:…………………… Tuổi:…… Trình độ học vấn: ………… Xin chân thành cảm ơn! 82 Tốt TB Chưa tốt Điểm Thứ TB bậc Phụ lục 3: PHIẾU KHẢO NGHIỆM TÍNH CẤP THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI (Về biện pháp quản lý HĐDH môn không chuyên trường THPT chuyên) Kính gửi: Quý thầy (cô) giáo CBQL GV trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Điện Biên Đề nghị thầy (cô) vui lòng cho biết ý kiến mức độ cấp thiết tính khả thi biện pháp đề xuất cách đánh dấu (x) vào cột phù hợp với ý kiến Câu 1: Đề nghị Thầy (cô) cho biết ý kiến mức độ cấp thiết biện pháp đề xuất Mức độ đánh giá (%) TT Rất Các biện pháp Cấp thiết cấp thiết CBQL GV CBQL GV Không cấp thiết CBQL GV Nâng cao nhận thức CBQL, GV, HS phụ huynh HS mục tiêu, vai trò môn không chuyên giáo dục Xác định rõ mục tiêu, kế hoạch quản lý HĐDH môn không chuyên kế hoạch công tác nhà trường Thực đổi phương pháp dạy học môn không chuyên theo hướng dạy HS tự học Quản lý hoạt động tự học lên lớp Đổi quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá xếp loại kết học tập môn không chuyên Tăng cường xã hội hóa công tác giáo dục huy động cộng đồng tham gia quản lý giáo dục nhằm đạt mục tiêu giáo dục môn không chuyên Câu 2: Đề nghị Thầy (cô) cho biết ý kiến tính khả thi biện pháp đề xuất Mức độ đánh giá (%) Rất TT Các biện pháp khả thi CBQL 83 GV Khả thi CBQL GV Không khả thi CBQL GV Nâng cao nhận thức CBQL, GV, HS phụ huynh HS mục tiêu, vai trò môn không chuyên giáo dục Xác định rõ mục tiêu, kế hoạch quản lý HĐDH môn không chuyên kế hoạch công tác nhà trường Thực đổi phương pháp dạy học môn không chuyên theo hướng dạy HS tự học Quản lý hoạt động tự học lên lớp Đổi quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá xếp loại kết học tập môn không chuyên Tăng cường xã hội hóa công tác giáo dục huy động cộng đồng tham gia quản lý giáo dục nhằm đạt mục tiêu giáo dục môn không chuyên Mong thầy (cô) vui lòng cho biết: Họ tên:…………………… Tuổi:…… Chức vụ: ………… Số năm làm cán Quản lý (nếu có): …….…… Xin chân thành cảm ơn quý Thầy (cô)! Số năm công tác: …… 84 ... HĐDH môn không chuyên công tác quản lý HĐDH môn học trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Điện Biên 5.3 Đề xuất số biện pháp quản lý HĐDH môn không chuyên trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Điện Biên. .. PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CÁC MÔN KHÔNG CHUYÊN TẠI TRƢỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN TỈNH ĐIỆN BIÊN .54 3.1 Những nguyên tắc xác lập biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn không chuyên. .. HỌC QUÔC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC LƢU VĂN TUẤN HỌC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY CÁC MÔN KHÔNG CHUYÊN TẠI TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN TỈNH ĐIỆN BIÊN LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động dạy học các môn không chuyên tại trường trung học phổ thông chuyên lê quý đôn tỉnh điện biên , Quản lý hoạt động dạy học các môn không chuyên tại trường trung học phổ thông chuyên lê quý đôn tỉnh điện biên , Quản lý hoạt động dạy học các môn không chuyên tại trường trung học phổ thông chuyên lê quý đôn tỉnh điện biên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay