Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường tiểu học nam hải quận hải an, thành phố hải phòng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

108 117 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 11:57

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN MẠNH DŨNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TRƢỜNG TIỂU HỌC NAM HẢI QUẬN HẢI AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN MẠNH DŨNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TRƢỜNG TIỂU HỌC NAM HẢI QUẬN HẢI AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Phạm Thị Loan HÀ NỘI - 2015 LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, em xin bày tỏ lòng biết ơn kính trọng tới Lãnh đạo Trường Đại học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội, Thầy giáo, Cô giáo tham gia giảng dạy cung cấp kiến thức bản, sâu sắc, tạo điều kiện giúp đỡ em trình học tập nghiên cứu nhà trường Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến TS Phạm Thị Loan, người trực tiếp hướng dẫn khoa học tận tình giúp đỡ em suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Tác giả xin gửi lời cảm ơn Phòng GD&ĐT, Cán quản lý giáo viên trường Tiểu học Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, bạn bè, người thân tạo điều kiện thời gian, vật chất, tinh thần cho tác giả suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Trong trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, thân em cố gắng chắn không tránh khỏi khiếm khuyết Kính mong góp ý, dẫn Thầy, Cô bạn đồng nghiệp Em xin trân trọng cảm ơn! Hải Phòng, ngày 16 tháng 11 năm 2015 Tác giả Nguyễn Mạnh Dũng i DANH MỤC CỤM TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN BGH BD : Ban giám hiệu : Bồi dưỡng BDCM : Bồi dưỡng chuyên môn BDGV : Bồi dưỡng giáo viên BDTX : Bồi dưỡng thường xuyên CBQL : Cán quản lý CNH, HĐH : Công nghiệp hoá, đại hoá CSVC : Cơ sở vật chất GD : Giáo dục GD&ĐT : Giáo dục Đào tạo GDTH : Giáo dục Tiểu học GV : Giáo viên GVTH : Giáo viên tiểu học HS : Học sinh KT-XH : Kinh tế - xã hội KT, ĐG : Kiểm tra, đánh giá PP : Phương pháp PPDH : Phương pháp dạy học QL : Quản lý QLGD : Quản lý giáo dục : TBDH Thiết bị dạy học TH : Tiểu học TP HP : Thành phố Hải Phòng ii MỤC LỤC Lời cảm đoan i Lời cảm ơn ii Danh mục chữ viết tắt iii Mục lục iv Danh mục bảng .viii MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1.Trên giới 1.1.2 Ở Việt Nam 1.2 Một số khái niệm 10 1.2.1 Quản lý, quản lý giáo dục 10 1.2.2 Quản lý trường học 12 1.2.3 Chuyên môn,bồi dưỡng ,bồi dưỡng chuyên môn 14 1.2.4 Biện pháp, biện pháp quản lý 17 1.3 Giáo dục tiểu học 17 1.3.1 Vị trí, vai trò, mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục TH 17 1.3.2 Vị trí, vai trò, nhiệm vụ yêu cầu giáo viên TH 19 1.4 Một số định hướng đổi giáo dục tiểu học 22 1.5 Yêu cầu bồi dưỡng chuyên môn GVTH bối cảnh đổi toàn diện giáo dục Việt Nam 24 1.5.1 Bồi dưỡng chuyên môn GVTH đáp ứng yêu cầu Chuẩn nghề nghiệp 24 1.5.2 Bồi dưỡng GVTH cách đánh giá học sinh theoThông tư số 30/2014/TTBGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo)25 1.6 Nội dung quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên TH 26 1.6.1 Quản lý việc xác định mục tiêu, nội dung, hình thức bồi dưỡng chuyên iii môn cho giáo viên TH 27 1.6.2 Quản lý phương pháp bồi dưỡng chuyên môn cho GVTH 30 1.6.3 Quản lý việc kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng 30 1.6.4 Quản lý điều kiện sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho hoạt động bồi dưỡng 31 1.7 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý bồi dưỡng chuyên môn giáo viên TH 31 Tiểu kết chương 33 Chƣơng THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TRƢỜNG TIỂU HỌC NAM HẢI, QUẬN HẢI AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 34 2.1 Khái quát giáo dục TH Quận Hải An Trường TH Nam Hải 34 2.1.1 Giáo dục TH Quận Hải An 34 2.1.2 Đánh giá ưu điểm hạn chế đội ngũ giáo viên TH Quận Hải An Thành phố Hải Phòng 36 2.1.3 Trường Tiểu học Nam Hải 37 2.2 Tổ chức nghiên cứu thực trạng 40 2.1.1 Mục đích nghiên cứu 40 2.1.2 Nôị dung nghiên cứu 40 2.1.3 Phương pháp nghiên cứu 41 2.1.4 Khách thể khảo sát thực trạng 41 2.3 Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên Trường TH Nam Hải 42 2.3.1 Thực trạng quản lý việc xác định mục tiêu, nội dung, hình thức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên Trường TH Nam Hải 42 2.3.2 Thực trạng quản lý phương pháp bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên Trường TH Nam Hải 48 2.3.3 Thực trạng quản lý việc đánh giá kết bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên Trường TH Nam Hải 50 iv 2.3.4 Thực trạng quản lý sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên Trường TH Nam Hải 52 Tiểu kết chương 55 Chƣơng 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TRƢỜNG TIỂU HỌC NAM HẢI, QUẬN HẢI AN, 56 THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỐI MỚI GIÁO DỤC 56 3.1 Những nguyên tắc định hướng cho việc đề xuất biện pháp 56 3.1.1 Đảm bảo tính hệ thống biện pháp 56 3.1.2 Đảm bảo tính kế thừa 56 3.1.3 Đảm bảo tính đồng biện pháp 57 3.1.4 Đảm bảo tính thực tiễn biện pháp 58 3.1.5 Đảm bảo tính khả thi biện pháp 59 3.2 Một số biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn giáo viên TH Nam Hải quận Hải An, thành phố Hải Phòng 59 3.2.1 Biện pháp 1: Xác định nội dung bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi toàn diện giáo dục 59 3.2.2 Biện pháp 2: Nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn 65 3.2.3 Biện pháp 3: Đa dạng hóa phương thức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên 69 3.2.4 Biện pháp 4: Chú trọng khâu kiểm tra đánh gía kết bồi dưỡng chuyên môn 71 3.2.5 Biện pháp Huy động nguồn lực cho công tác bồi dưỡng chuyên môn giáo viên 74 3.3 Mối quan hệ biện pháp 77 3.4 Điều kiện chung để thực biện pháp 79 3.5 Khảo sát mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp 80 v Tiểu kết chương 85 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 86 Kết luận 86 Khuyến nghị 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 PHỤ LỤC 94 vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Quy mô trường lớp cấp TH quận Hải An 34 Bảng 2.2 Kết đánh giá, xếp loại BDTX giáo viên 36 Bảng 2.3: Thống kê trình độ giáo viên Trường TH Nam Hải 37 Bảng 2.4 Kết khảo sát 50 CBQL, chuyên viên giáo viên nội dung chương trình bồi dưỡng 46 Bảng 2.5 Tổng hợp ý kiến 50 CBQL, chuyên viên, GV cần thiết nội dung cần bồi dưỡng cho GVTH 47 Bảng 2.6 Tổng hợp ý kiến 50 CBQL, chuyên viên, GV mức độ sử dụng phương pháp bồi dưỡng (Biểu tỉ lệ % số ý kiến lựa chọn mức độ sử dụng phương pháp bồi dưỡng) 49 Bảng 2.7 Tổng hợp ý kiến 50 CBQL, chuyên viên, GV mức độ sử dụng biện pháp quản lý phương pháp bồi dưỡng (biểu tỉ lệ %) 50 Bảng 2.8 Tổng hợp ý kiến 50 CBQL, chuyên viên, GV mức độ sử dụng biện pháp kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng (biểu tỉ lệ %)51 Bảng 2.9 Tổng hợp ý kiến 50 CBQL, chuyên viên, GV mức độ sử dụng biện pháp quản lý việc KT, ĐG kết bồi dưỡng 51 Bảng 2.10 Tổng hợp ý kiến 50 CBQL, chuyên viên, GV mức độ đáp ứng điều kiện CSVC, trang thiết bị 52 Bảng 3.1 Kết khảo sát mức độ cần thiết biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên TH Quận Hải An 81 Bảng 3.2 Kết khảo sát mức độ khả thi biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên TH quận Hải An 82 Bảng 3.3 Xác định hệ số tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên TH quận Hải An 84 vii MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Giáo dục nghiệp quan trọng đất nước coi tảng phát triển khoa học kỹ thuật Điều Luật Giáo dục 2005 (sửa đổi năm 2009) ghi: "Mục tiêu giáo dục đào tạo người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; hình thành bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất lực công dân, đáp ứng yêu cầu nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc" Đất nước bước vào hội nhập, việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xây dựng phát triển đất nước nhiệm vụ quan trọng ngành giáo dục đào tạo Đề án "Đổi bản, toàn diện Giáo dục Đào tạo" Bộ Giáo dục Đào tạo khẳng định: Đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục có vai trò định chất lượng giáo dục, đội ngũ thầy cô giáo nhà trường nói chung trường tiểu học nói riêng định trực tiếp đến chất lượng giáo dục Trong năm qua, đứng trước yêu cầu phát triển đất nước, yêu cầu đổi giáo dục yêu cầu hội nhập, ngành giáo dục đào tạo có bước phát triển, song quy mô chất lượng, hiệu giáo dục - đào tạo bộc lộ hạn chế, chưa đáp ứng kịp thời đòi hỏi lớn ngày cao nhân lực công đổi kinh tế xã hội Về đội ngũ giáo viên thì: "còn nhiều bất cập chất lượng, số lượng cấu; thiếu động lực tự học đổi mới; chưa bắt kịp yêu cầu đổi giáo dục" [4, tr 45] Đảng Nhà nước đề nhiệm vụ quan trọng cho ngành GD&ĐT khắc phục yếu Như toàn Đảng, toàn dân phải quan tâm đến ngành giáo dục Trước tiên phải chăm lo đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, lực lượng định chất lượng GD&ĐT Trường học tổ chức sư phạm hình thành để thực mục đích định.Trường học tổ chức sở hệ thống giáo dục, nơi tập hợp Bảng 3.3 Xác định hệ số tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên TH quận Hải An Biện pháp Cụ thể hóa nội dung bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi toàn diện giáo dục Nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho GV Đa dạng hóa phương thức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên Điểm Thứ Điểm Thứ tính cần thiết bậc (X) tính khả thi bậc (Y) 2,64 2,76 2,54 4 2,94 2,8 2,6 2,52 2,66 2,58 Chú trọng khâu kiểm tra đánh gía kết bồi dưỡng chuyên môn cho GV Xây dựng nguồn lực cho công tác bồi dưỡng chuyên môn giáo viên 2,6 1 Tổng: Thay giá trị vào công thức ta có : r = 1- = 0.7 Với hệ số tương quan r = 0,7 cho phép kết luận khẳng định mối tương quan tương quan thuận chặt chẽ Như vậy, biện pháp đề xuất áp dụng đảm bảo tính cần thiết, tính khả thi phù hợp 84 Tiểu kết chƣơng Bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực hoạt động để trì, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, điều kiện định để nhà trường đứng vững, thắng lợi môi trường cạnh tranh hội nhập quốc tế Vì vậy, công tác bồi dưỡng phát triển nhân cần phải thực cách có tổ chức, có kế hoạch đổi cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn Việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên toàn hoạt động học tập tổ chức nhà trường, ngành giáo dục tổ chức khác… Các hoạt động cung cấp vài giờ, vài ngày, vài tháng, trí tới vài năm, tùy thuộc vào mục tiêu học tập nhằm tạo thay đổi hành vi nghề nghiệp theo hướng lên, nhằm nâng cao khả làm việc nghề nghiệp họ Trên sở lí luận thực tiễn nêu chương 1, chương 2, tác giả đề xuất biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường Tiểu học Nam Hải quận Hải An Việc đề xuất biện pháp dựa nguyên tắc định hướng đảm bảo yêu cầu giáo dục; kết hợp lý luận với thực tiễn Các biện pháp tập trung vào vấn đề: Cụ thể hóa nội dung bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi toàn diện giáo dục, nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho GV, đa dạng hóa phương thức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, trọng khâu kiểm tra đánh giá kết bồi dưỡng chuyên môn cho GV, xây dựng nguồn lực cho công tác bồi dưỡng chuyên môn giáo viên Mỗi biện pháp có mục đích, ý nghĩa riêng, chung mục tiêu: phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường tiểu học Nam Hải, quận Hải An theo hướng chuẩn hoá, đại hóa, đáp ứng yêu cầu ngày cao nghiệp đổi giáo dục yêu cầu hội nhập 85 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Trong năm qua, giáo dục không ngừng phát triển số lượng chất lượng Nước ta bước vào kỷ XXI với giáo dục tiểu học phổ cập Nhà trường bước đổi để vừa đáp ứng nhu cầu trước mắt phục vụ CNH, HĐH đất nước, vừa chuẩn bị điều kiện cho nhà trường hoàn thiện Những thành tựu mà giáo dục đạt có nhiều nguyên nhân, nguyên nhân quan trọng hàng đầu trưởng thành đội ngũ giáo viên (ĐNGV) Đây nhân tố nội sinh đã, tạo nên kết quả, chất lượng giáo dục Việt Nam Giáo dục nước ta bước vào giai đoạn quan trọng mang tính định - đổi toàn diện giáo dục, hội nhập quốc tế Vấn đề đặt là: để đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục hội nhập cần có nhà giáo nào? Những phẩm chất đạo đức, lực chuyên môn nghiệp vụ sư phạm giáo viên để đảm bảo cho đổi giáo dục hội nhập thành công? Với vai trò to lớn vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ giáo viên công việc quan trọng Công việc riêng ngành giáo dục mà đáng quan tâm lớn Đảng, nhà nước toàn xã hội Đối với trường tiểu học Nam Hải, đơn vị trực tiếp quản lý sử dụng đội ngũ giáo viên, công tác bồi dưỡng phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc tổ chức thực tốt Chúng ta đặc biệt trọng đến hoạt động bồi dưỡng nhà trường vai trò, ý nghĩa lớn lao công việc này: - Việc bồi dưỡng giáo viên mang tính chiến lược, công việc phải làm thường xuyên, liên tục, lâu dài để xây dựng đội ngũ giáo viên đủ số lượng, phù hợp cấu có chất lượng cao, phục vụ cho chiến lược phát triển lâu dài nhà trường, ngành Mặt khác, công tác bồi dưỡng mang tính cấp bách nhà trường phải thực yêu cầu 86 năm học, đạo ngành nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đổi chương trình, sách giáo khoa, phương pháp dạy học… - Công tác bồi dưỡng đẩy mạnh phát triển chuyên môn, nghiệp vụ tất giáo viên, nâng cao chất lượng hoạt động dạy học nhà trường - Luận văn bước đầu nghiên cứu sở lý luận bồi dưỡng CM đội ngũ giáo viên trường tiểu học Nam Hải để làm sở, điểm tựa để phân tích, đánh giá thực trạng từ đề xuất biện pháp bồi dưỡng CM đội ngũ giáo viên trường TH quận Hải An giai đoạn - Luận văn tiến hành khảo sát đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên, đánh giá công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trường TH Nam Hải quận Hải An Các biện pháp nhà trường thực thời gian qua phần góp phần quan trọng nhằm bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường Tuy nhiên, biện pháp chưa thực đạt hiệu cao, thiếu tính đồng bộ, thiếu tích quy hoạch, thiếu tính hệ thống chưa tạo tính đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho nhà trường Khắc phục hạn chế từ biện pháp mà nhà trường thực hiện, luận văn đề xuất biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trường tiểu học Nam Hải trường TH quận Hải An giai đoạn Qua khảo sát cho thấy kết giải pháp mang tính cần thiết tính khả thi cao Như vậy, nhiệm vụ đặt luận văn vấn đề nghiên cứu thực Những biện pháp đề xuất luận văn áp dụng tham khảo để quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho GV trường tiểu học Nam Hải đáp ứng yêu cầu đổi không cho nhà trường, cho quận Hải An mà sử dụng cho địa phương khác Các giải pháp có quan hệ mật thiết với nhau, có tác dụng hỗ trợ, thúc đẩy Chúng v a l n g u yê n n h â n , v a l k ế t q u ả c ủ a n h a u v c h ú n g c ầ n đ ợ c t i ế n h n h cách đồng ưu tiên cho giải pháp trội tùy thuộc 87 v o t n g đ ặ c đ i ể m c ủ a t n g t h i k ỳ p h t t r i ể n c ủ a mỗ i n h t r n g Những biện pháp đề xuất luận văn kết nghiên cứu giai đoạn định thực tiễn quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường tiểu học Nam Hải quận Hải An, thành phố Hải Phòng, thế, cần bổ sung, chỉnh sửa để phù hợp với giai đoạn phát triển GD, đáp ứng yêu cầu liên tục đổi yêu cầu hội nhập Khuyến nghị 2.1 Với Bộ Giáo dục Đào tạo - Đổi phương thức đào tạo GV trường sư phạm theo hướng tăng thời lượng thực hành, trọng nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên - Xây dựng đầy đủ triển khai đồng bộ, kịp thời nội dung chương trình bồi dưỡng bắt buộc khuyến khích; quy định bồi dưỡng, tự bồi dưỡng GVTH Cần đưa chương trình bồi dưỡng CNTT, ngoại ngữ, sử dụng thiết bị dạy học vào nội dung bắt buộc Trên sở địa phương, nhà trường chủ động công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên - Qui định khuyến khích địa phương sở chương trình chung, viết tài liệu bồi dưỡng cho phù hợp với thực tế địa phương - Có biện pháp đánh giá hiệu việc BD GV để đảm bảo chất lượng BD GV - Tăng cường tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ quản lí trường TH - Dành nguồn kinh phí cho Sở để tổ chức bồi dưỡng giáo viên 2.2 Đối với UBND Thành phố Sở GD&ĐT Hải Phòng - Xây dựng công bố đề án qui hoạch đội ngũ CBQL, đội ngũ GV TH đến năm 2020 năm tiếp theo; Đề án tổng thể ngành công tác ĐT-BD đội ngũ GV CBQLGD, trọng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng - Có văn đạo, yêu cầu cụ thể Phòng GD&ĐT, trường TH quản lý, triển khai công tác BD GV; xây dựng tiêu chí cụ thể, đổi công tác đánh giá hiệu bồi dưỡng GV 88 - Tăng cường hỗ trợ thiết bị dạy học, hỗ trợ kinh phí cho trường TH để thực công tác bồi dưỡng giáo viên - Tăng cường đầu tư kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD, có sách hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện để ĐNGV học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu GD giai đoạn 2.3 Đối với cấp ủy, quyền địa phương - Tiếp tục quan tâm đầu tư cho giáo dục, trước hết phải có chủ trương, xây dựng kế hoạch có tầm chiến lược phát triển giáo dục cho địa phương - Có chế sách khuyến khích để lựa chọn đội ngũ làm công tác đạo chuyên môn phòng GD&ĐT phải có đủ lực thực tế, có thành tích giảng dạy, có phẩm chất tốt đạo đức nghề nghiệp - Bố trí xếp đủ đội ngũ cán quản lý, giáo viên nhân viên cho nhà trường học đảm bảo theo Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐTBNV Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ Nội vụ ngày 23/8/2006 Hướng dẫn định mức biên chế viên chức sở giáo dục phổ thông công lập - Động viên tạo điều kiện tinh thần, vật chất cho GV tham gia bồi dưỡng, khen thưởng kịp thời GV có thành tích công tác 2.4 Đối với trường TH Quận Hải An - Mỗi CBQL giáo viên phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ ý nghĩa, tác dụng công đổi giáo dục ý nghĩa công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nghiệp đổi giáo dục - Tích cực thực Chỉ thị 06 - CT/TW Bộ Chính trị: "Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với việc thực vận động: "Mỗi thầy giáo, cô giáo gương đạo đức tự học sáng tạo" - CBQL nhà trường cần chủ động, sáng tạo đổi phương pháp quản lý, phát huy hết khả giáo viên; xã hội hoá công tác đào tạo, bồi dưỡng; tạo điều kiện, động viên, khuyến khích giáo viên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ để tăng dần chất lượng, hiệu giáo dục nhà trường, đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Chấp Hành Trung ương Đảng, Văn kiện Hội nghị lần thứ ba BCH Trung ương khoá VII Ban Chấp Hành Trung ương Đảng 2012), Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 Thủ tướng Chính phủ đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (2013), Nghị số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ BCH TW khóa XI Đổi bản, toàn diện Giáo dục Đào tạo đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hoá-Hiện đại hoá điều kiện kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế Đặng Quốc Bảo (1997), Một số khái niệm quản lý giáo dục, Trường Cán quản lý GD&ĐT, Hà Nội Đặng Quốc Bảo (2007), Cẩm nang nâng cao lực phẩm chất đội ngũ giáo viên Nxb Lý luận trị, Hà Nội Đặng Quốc Bảo (2008), Phát triển giáo dục quản lý nhà trường: Một số góc nhìn Nxb Lý luận trị, Hà Nội Bộ Giáo dục & Đào tạo (2007), Quyết định số 14/2007/QĐ- BGDĐT ngày 04 tháng năm 2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo bạn hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học Bộ Giáo dục & Đào tạo (2008), Kỷ yếu hội thảo nguồn nhân lực quản lý giáo dục kỷ 21, Hà Nội Bộ Giáo dục & Đào tạo (2009), Tài liệu bồi dưỡng Hiệu trưởng trường phổ thông theo hình thức liên kết Việt Nam - Singapore, Hà Nội 10 Bộ Giáo dục & Đào tạo, Chiến lược phát triển Giáo dục giai đoạn 2011-2020 11 Bộ Giáo dục Đào tạo (2012), Thông tư 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 Điều lệ Trường Tiểu học 12 Bộ Giáo dục Đào tạo, Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2010-2011; 20112012; 2012- 2013; 2013- 2014 :2014-2015 13 Bộ Giáo dục Đào tạo, Chương trình Hành động ngành Giáo dục (ban hành kèm theo Quyết định số 1215/QĐ-BGDĐT ngày 04/4/2013 Bộ 90 trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) thực chiến lược phát triển giáo dục Việt nam 2011-2020 14 Bộ Giáo dục Đào tạo, Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng năm 2012 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo 15 Bộ Giáo dục Đào tạo (2014), Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo bạn hành quy định đánh giá học sinh tiểu học 16 Nguyễn Quốc Chí (2003), Những sở lý luận quản lý giáo dục, Tập giảng dành cho lớp Cao học Quản lý Giáo dục 17 Vũ Cao Đàm (2005), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Nxb Khoa học kỹ thuật Hà Nội 18 Đảng cộng sản Việt Nam (2004), Chỉ thị số 40 - CT/TW ngày 15/6/2004 Ban bí thư Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục 19 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 20 Nguyễn Minh Đường (2006), Đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường, toàn cầu hóa hội nhập quốc tế, Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội 21 Phạm Minh Hạc (1994), Phát triển giáo dục, phát triển người phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Nxb Khoa học - Kỹ thuật Hà Nội 22 Phạm Minh Hạc (2001), Về phát triển toàn diện người thời kỳ CNHHĐH Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội 23 Đặng Xuân Hải (2007), Cơ cấu tổ chức quản lý hệ thống giáo dục quốc dân Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 24 Vũ Ngọc Hải (2007), Giáo dục Việt Nam đổi phát triển đại hóa Nxb Giáo dục, Hà Nội 25 Henrifayol (1949), Tác phẩm " Quản lý công nghiệp tổng quát" 26 Bùi Minh Hiền (2006), Quản lý giáo dục Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 27 Nguyễn Thị Phương Hoa (2002), Con đường nâng cao chất lượng cải cách sở đào tạo giáo viên) Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 28 Nguyễn Thị Phương Hoa (2005), Lý luận dạy học đại Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 91 29 Học viện Chính trị quốc gia (1998), Giáo trình quản lý hành nhà nước, tập II Nxb.Lao động 30 Trần Kiểm, Bùi Minh Hiền (2006), Quản lý lãnh đạo nhà trường Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 31 Trần Kiểm (2002), Khoa học quản lý nhà trường phổ thông Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 32 Trần Kiểm (2007), Tiếp cận đại quản lý giáo dục Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 33 Trần Kiểm (2008), Những vấn đề khoa học quản lý giáo dục Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 34 Khu - Đô -Minx- Ki P.V (1982), Về công tác hiệu trưởng Trường Cán QLGD Trung ương, Hà Nội 35 M.I.Kon - Đa - Kôp (1984), Cơ sở lý luận khoa học quản lý giáo dục Trường Cán QLGD Trung ương, Hà Nội 36 Đặng Bá Lãm - Phạm Thành Nghị (1999), Chính sách kế hoạch quản lý GD Nxb Giáo dục, Hà Nội 37 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2011), Tâm lý học quản lý Tài liệu giảng dạy Cao học QLGD, Trường ĐHGD - Đại học Quốc gia Hà Nội 38 Hồ Chí Minh (1968), "Thư gửi cán bộ, cô giáo, thầy giáo, công nhân viên, học sinh, sinh viên bắt đầu năm học mới", Bách khoa thư Hồ Chí Minh (Sơ giản - Tập 1) 39 Hồ Chí Minh toàn tập (1985), tập 9, Bài nói chuyện lớp học trị giáo viên - 1959 Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 40 Phòng Giáo dục Đào tạo quận Hải An, Hướng dẫn thực nhiệm vụ năm học 2010-2011; 2011-2012; 2012- 2013; 2013- 2014 :2014-2015 41 Nguyễn Ngọc Quang (1998), Nhà sư phạm, người góp phần đổi lý luận dạy học Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 42 Nguyễn Ngọc Quang (1998), Những khái niệm lý luận quản lý giáo dục Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 43 Bùi Văn Quân, Nguyễn Ngọc Cầu (…), Một số cách tiếp cận nghiên cứu phát triển đội ngũ giảng viên Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 44 Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam, Luật Giáo dục 2005 Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội 92 45 Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng, Hướng dẫn thực nhiệm vụ năm học 2010-2011; 2011-2012; 2012- 2013; 2013- 2014 ;2014-2015 46 Nguyễn Phú Trọng, Trần Xuân Sầm (2001), Luận khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 47 Từ điển Tiếng Việt (1997) Nxb Đà Nẵng 48 Nguyễn Quang Uẩn, Trần Hữu Luyến Trần Quốc Thành (1999), Tâm lý học đại cương Nxb Đại học quốc gia Hà Nội 49 Viện nghiên cứu phát triển giáo dục (1998), Những vấn đề chiến lược phát triển giáo dục thời kỳ CNH, HĐH, Nxb Giáo Dục, Hà Nội 50 Nguyễn Như Ý (1999), Từ điển tiếng Việt NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội 93 PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU XIN Ý KIẾN VỀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TRƢỜNG TH NAM HẢI Để có sở đề xuất biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên TH đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục, xin đồng chí vui lòng tham gia trả lời số câu hỏi sau (Đánh dấu x vào ô lựa chọn theo ý kiến đồng chí): Câu Ý kiến đồng chí kết công tác bồi dưỡng chuyên môn cho GVTH nay: Tốt Khá Trung bình Ý kiến khác:…………………………………………………………… Câu Theo đồng chí, mục tiêu nội dung bồi dưỡng chuyên môn cho GVTH xác định: Phù hợp Tương đối phù hợp Chưa phù hợp Ý kiến khác:…………………………………………………………… Câu Nếu cần điều chỉnh nội dung bồi dưỡng chuyên môn cho GVTH theo đồng chí nên điều chỉnh: T ă n g k h ố i l ợ n g k i ế n t h ức Chú trọng kĩ nghề nghiệp Chú trọng đạo đức nghề nghiệp Ý kiến khác:…………………………………………………………… Câu Theo đồng chí, hình thức bồi dưỡng chuyên môn cho GVTH xác định: Phù hợp Tương đối phù hợp Chưa phù hợp Ý kiến khác:…………………………………………………………… C â u Đồ n g c h í c h o ý k i ế n v ề s ự c ầ n t h i ế t c ủ a c c n ộ i d u n g c ầ n b i d ỡ n g s a u đ â y: Nội dung bồi dƣỡng Mức độ cần thiết Rất cần Cần Không cần 3.Bồi dưỡng kĩ sư phạm , trọng tâm bồi dưỡng kĩ đánh giá theo Thông tư 30/2014 40 80 10 4.Bồi dưỡng thực công tác xãhôị hoá giáo duc c Bồi dương công nghệ thông tin, ngoại ngữ 10 30 20 60 20 20 Bồi dưỡng phẩm chất đaọđức vàlòng nhân sư pham 2.Bồi dưỡng kiến thức 94 Câu Xin đồng chí cho biết mức độ sử dụng phương pháp bồi dưỡng Thường xuyên: TX; STT Đôi khi: ĐK; Không bao giờ: KBG Phƣơng pháp dạy học TX Giảng viên hướng dẫn GV nắm kiến thức Tăng cường hướng dẫn GV thảo luận nội dung bản, cần thiết Tăng thời lượng cho GV thực hành kĩ nghề Tổ chức cho GV thuyết trình trước lớp, dạy học nêu vấn đề, viết thu hoạch Giảng viên sử dụng phương pháp thuyết trình Giảng viên ứng dụng công nghệ thông tin bồi dưỡng Mức độ ĐK KBG 80 40 20 50 02 10 20 30 30 50 50 20 80 20 20 60 06 20 Câu Xin đồng chí cho biết ý kiến kết sử dụng biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho GVTH: STT Nội dung Bồindgiỡmghcihuyxâymựnghkoế gioạchiqnảhnàný công tác aá ệ dn h ul b ưn u ên ô c áo v ê gnăm Ngoài kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, Ban giám hiệu tổ chức bồi dưỡng cập nhật kiến thức theo chuyên đề cho giáo viên B an g i m h i ệu t ổ ch ứ c n h i ều h ì n h t h ứ c b i dưỡng chuyên môn giáo viên phù hợp với nhu c ầu củ a G V Thực việc kiểm tra, đánh giá Ban giám hiệu công tác bồi dưỡng chuyên môn đội ngũ giáo viên nhà trường Nhà trường đáp ứng điều kiện bồi dưỡng chuyên môn cho GV: Giảng viên, tài liệu, phòng học, trang thiết bị Nhhíàhtrườngvcónchínhbsồácdưđộngcviuêyênkh uôn Đánh giá Tốt Khá TB h n, m yến k c giáo iê học i ỡng h 95 Câu Ý kiến đồng chí mức độ sử dụng biện pháp việc kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng Mức độ STT giá Phƣơng pháp kiểm tra, đánh Thi vấn đáp Đánh giá thực hành kĩ nghề Viết thu hoạch Thường Đôi xuyên Không Câu Ý kiến đồng chí mức độ sử dụng biện pháp quản lý việc kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng Mức độ STT Phƣơng pháp quản lý kiểm tra, đánh giá kết bồi dƣỡng Tổ chức thi vấn đáp BGH đạo việc KT, ĐG kết Thường xuyên Đôi Không bồi dưỡng hình thức thực hành kĩ nghề BGH đạo việc KT, ĐG kết bồi dưỡng hình thức viết thu hoạch Câu 10 Xin đồng chí cho biết ý kiến mức độ đáp ứng điều kiện sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động bồi dưỡng Mức độ đáp ứng Mức độ đại STT Điều kiện Đ CĐ T HĐ CHĐ LH Cơ sở vật chất lớp học Trang thiết bị phục vụ cho công tác bồi dưỡng Tài liệu bồi dưỡng Trân trọng cảm ơn Đồng chí! 96 Phụ lục Phiếu trƣng cầu ý kiến cán quản lý, chuyên viên Phòng GD & ĐT giáo viên cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý hoạt đ ộ n g b i d ƣ ỡ n g c h u y ê n m ô n t i T r ƣ n g T i ể u h ọ c Na m H ả i , Q u ậ n H ả i A n , Thà nh ph ố Hả i P hò ng Trong luận văn đề xuất biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn Trường Tiểu học Nam Hải: Biện pháp 1: Cụ thể hóa nội dung bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi toàn diện giáo dục Biện pháp 2: Nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn Biện pháp 3: Đa dạng hóa phương thức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên Biện pháp 4: Đổi khâu kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng giáo viên Biện pháp 5: Xây dựng nguồn lực cho công tác bồi dưỡng chuyên môn giáo viên Xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến cần thiết tính khả thi biện pháp (xin đánh dấu X vào ô lựa chọn) Các biện pháp Sự cần thiết Tính khả thi Rất cần Cần Không Rất khả thiết thiết cần thiết thi Khả thi Biện pháp Biện pháp Biện pháp Biện pháp Biện pháp Xin trân trọng cảm ơn đồng chí 97 Không khả thi ... pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên Trường Tiểu học Nam Hải, Quận Hải An, TP Hải Phòng đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG CHUYÊN... - Hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiểu học diễn ? - Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu nào? - Những biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng. .. Cơ sở lý luận quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên TH Chƣơng 2: Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường Tiểu học Nam Hải, Quận Hải An, TP Hải Phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường tiểu học nam hải quận hải an, thành phố hải phòng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục , Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường tiểu học nam hải quận hải an, thành phố hải phòng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục , Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường tiểu học nam hải quận hải an, thành phố hải phòng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay