Quản lý dạy học môn sinh học ở các trường trung học phổ thông thành phố điện biên, tỉnh điện biên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

143 104 1
  • Loading ...
1/143 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 11:54

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC LÊ THÚY HÒA QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN SINH HỌC Ở CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN, TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC LÊ THÚY HÒA QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN SINH HỌC Ở CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN, TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60 14 01 14 Ngƣời hƣớng dẫn khoa hoc :c GS.TS Đinh Quang Báo HÀ NỘI - 2015 LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn tới Hội đồng khoa học trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, Thầy giáo, Cô giáo tận tình giảng dạy, tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới Nhà giáo nhân dân - GS.TS Đinh Quang Báo Người Thầy tận tình hướng dẫn , giúp đỡ, bảo ân cần cho tác giả trình nghiên cứu, hoàn thành luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn đồng chí Hiệu trưởng, đồng chí Ban giám hiệu, thầy giáo, cô giáo em học sinh trường Trung học phổ thông thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên tham gia đóng góp ý kiến, cung cấp thông tin giúp đỡ tác giả trình điều tra, nghiên cứu Xin vô cảm ơn gia đình bạn bè động viên, giúp đỡ tác giả trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Do thời gian khả có hạn, luận văn khó tránh khỏi thiếu sót Kính mong đóng góp, bảo Thầy Cô Hội đồng khoa học, bạn bè đồng nghiệp Một lần tác giả xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng 11 năm 2015 Tác giả Lê Thuý Hoà i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BGH CBQL : Ban giám hiệu : Cán quản lý CĐ : Cao đẳng CNH : Công nghiệp hoá CNXH : Chủ nghĩa xã hội CNTT : Công nghệ thông tin CSVC : Cơ sở vật chất ĐH : Đại học GD-ĐT : Giáo dục Đào tạo GV : Giáo viên GVBM : Giáo viên môn GVCN : Giáo viên chủ nhiệm HĐDH : Hoạt động dạy học HĐH : Hiện đại hoá HS : Học sinh PPDH : Phương pháp dạy học QLGD SGK SGD TBDH THPT UBND : Quản lý giáo dục : Sách giáo khoa : Sở giáo dục : Thiết bị dạy học : Trung học phổ thông : Uỷ ban nhân dân i i MỤC LỤC Lời cảm ơn i Danh mục viết tắt ii Mục lục iii Danh mục bảng vi Danh mục biểu đồ, hình, sơ đồ vii MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN SINH HỌC Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 Tổng quan nghiên cứu quản lý dạy học trường THPT 1.1.1 Nghiên cứu nước 1.1.2 Nghiên cứu nước 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Quản lý 11 1.2.2 Quản lý giáo dục chức quản lý giáo dục 1.2.3 Quản lý nhà trường quản lý hoạt động dạy học nhà 13 trường 16 1.2.4 Quản lí hoạt động dạy học trường THPT 1.2.5 Quản lý hoạt động dạy học theo yêu cầu đổi giáo dục phổ thông 16 19 1.3 Dạy học môn Sinh học nhà trường THPT 19 1.3.1 Vị trí, vai trò môn Sinh học chương trình giáo dục THPT 20 1.3.2 Chương trình Sinh học trường THPT 1.4 Quản lý dạy học môn Sinh học trường THPT…………………… 29 1.4.1 Quản lý hoạt động giảng dạy môn Sinh học …………………… 1.4.2 Quản lý hoạt động học tập môn Sinh học HS 29 31 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến dạy học quản lý dạy học môn Sinh học trường THPT……………………………………………………………………… 32 1.5.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến dạy học môn Sinh học…………………… 32 1.5.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý dạy học môn Sinh học………… 34 Tiểu kết chương 1………………………………………………………… 36 iii CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG DẠY HỌC VÀ QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN SINH HỌC Ở CÁC TRƢỜNG THPT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN, TỈNH ĐIỆN BIÊN…………………………………………… 37 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tình hình giáo dục thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên ……………………………… 37 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ……………………………… 2.1.2 37 Tình hình giáo dục………………………………………………… 39 2.2 Thực trạng dạy học môn Sinh học trường THPT thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên………………………………………………… 41 2.2.1 Dạy học đảm bảo nội dung môn Sinh học………………………… 41 2.2.2 Đổi phương pháp dạy học môn Sinh học…………………… 47 2.2.3 Sử dụng phương tiện dạy học môn Sinh học…………………… 52 2.2.4 Đổi kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh…… 55 2.2.5 Hoạt động tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ GV………… 57 2.3 Thực trạng quản lý dạy học môn Sinh học trường THPT thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên…………………………………………… 60 2.3.1 Quản lý phân công giảng dạy môn Sinh học……………………… 60 2.3.2 Quản lý thực nội dung chương trình môn Sinh học THPT 62 2.3.3 Quản lý đổi phương pháp dạy học môn Sinh học……… 63 2.3.4 Quản lý sử dụng phương tiện dạy học môn Sinh học 66 2.3.5 Quản lý hoạt động tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ GV 68 2.4 Nguyên nhân thực trạng………………………………………… 71 Tiểu kết chương 2………………………………………………………… 72 C h ƣ n g : C Á C B I Ệ N PHÁP QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN SINH HỌC Ở CÁC TRƢỜNG THPT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN, TỈNH ĐIỆN BIÊN……………………………… …………………………… 73 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp………………………………………… 73 3.1.1 Đảm bảo tính đặc thù môn học…………………………………… 3.1.2 Đảm bảo tính kế thừa……………………………………………… 3.1.3 Đảm bảo tính đồng biện pháp………………………… 3.1.4 Đảm bảo tính thực tiễn biện pháp………………………… 3.1.5 Đảm bảo tính khả thi biện pháp………………………… v i 7 3.2 Những biện pháp quản lý dạy học Sinh học trường THPT thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên …………………………………… 74 3.2.1 Biện pháp Quản lý thực nội dung chương trình môn Sinh học THPT………………………………………………………………… 74 3.2.2 Biện pháp Tổ chức thực đổi PPDH môn Sinh học…… 77 3.2.3 Biện pháp Thực đổi hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh……………………………………………… 86 3.2.4 Biện pháp Tăng cường đạo hoạt động tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ giáo viên …………………………………………… 89 3.2.5 Biện pháp Hoàn thiện công tác trang bị, bảo quản sử dụng có hiệu CSVC-TBDH…………………………………………………… 90 3.3 Kết khảo cứu tính cần thiết, khả thi biện pháp …… 94 Tiểu kết chương 3………………………………………………………… 100 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ……………………………………… 101 Kết luận………………………………………………………………… 101 Khuyến nghị…………………………………………………………… TÀI 102 LIỆU THAM KHẢO……………………………………………… PHỤ 103 LỤC………………………………………………………………… 105 v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Nôị dung 2.1 Đánh giá việc thực nội dung môn Sinh học……………… 42 2.2 Mức độ nhận biết kiến thức trọng tâm học……………… 44 2.3 Đánh giá GV hiệu PPDH hình thức dạy học môn Sinh học……………………………………………… 48 2.4 Mức độ sử dụng PPDH hình thức dạy học GV… 49 2.5 Số lượng PTDH đại nay………………………… 53 2.6 Tình trạng sử dụng PTDH……………………………… 53 2.7 Các phương pháp đánh giá chủ yếu dạy học Sinh học… 55 2.8 Tỷ lệ sử dụng nội dung hình thức đánh giá………………… 56 2.9 Tỷ lệ phương pháp tự bồi dưỡng GV………………… 57 2.10 Mục đích viết SKKN………………………………………… 59 2.11 Các nguyên tắc phân công giảng dạy……………………… 60 2.12 Mức độ đồng tình GV với phân công giảng dạy BGH nhà trường…………………………………………………… 61 2.13 Các biện pháp đạo thực phân công giảng dạy……… Biện 61 2.14 pháp đảm bảo thực nội dung chương trình………… Các biện 62 2.15 pháp quản lý đổi PPDH………………………… Mức độ 65 2.16 đạo đổi PPDH CBQL…………………… Tỷ lệ biện 65 2.17 pháp quản lý sử dụng PTDH Sinh học………… Hoạt động ứng 66 2.18 dụng CNTT…………………………………… Mức độ ứng dụng 67 2.19 CNTT dạy học Sinh học…………… Biện pháp quản lý 67 2.20 ứng dụng CNTT dạy học Sinh học… Biện pháp quản lý đối 67 với việc tự bồi dưỡng chuyên môn 2.21 GV…………………………………………………………… 69 2.22 Biện pháp đạo thực kiểm tra đánh giá…………… Mức 70 2.23 độ đạo đổi KTĐG CBQL………………… 70 vi TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Quốc Bảo, Những vấn đề quản lý giáo dục, Trường cán quản lý Giáo dục đào tạo, Hà Nội, 1997 Đặng Quốc Bảo, Một số khái niệm quản lý giáo dục, trường cán quản lý giáo dục đào tạo, Hà Nội, 1997 Đặng Quốc Bảo, Khoa học tổ chức quản lý, số vấn đề lí luận thực tiễn, NXB Thống kê - Hà Nội, 1999 Đặng Quốc Bảo đề cương giảng Phát triển nguồn nhân lực người Giáo trình dùng cho học viên cao học Quản lý giáo dục, 2008 Đặng Xuân Hải, đề cương giảng Quản lý hệ thống giáo dục quốc dân nhà trường hệ thống giáo dục quốc dân Giáo trình dùng cho học viên cao học Quản lý giáo dục, 2012 Đinh Quang Báo - Nguyễn Đức Thành, Lí luận dạy học Sinh học (phần đại cương), NXBGD, 2003 Đỗ Bích Ngọc, Quản lý trình giáo dục trường phổ thông dân tộc nội trú, Bài giảng trường cán quản lý giáo dục đào tạo, Hà Nội, 1992 Đỗ Ngọc Đạt, Tiếp cận đại hoạt động dạy học NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997 Hà Thế Ngữ- ĐặngVũ Hoạt, Giáo dục học, tập 1,2 NXB GD Hà Nội, 1987 10 M.I Kônđacốp, Cơ sở lí luận khoa học quản lý giáo dục, Trường cán quản lí giáo dục trung ương- Hà Nội, 1984 11 Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đại cương khoa học quản lý NXB ĐHQGHN 12 Nguyễn Văn Duệ, Trần Văn Kiên, Dương Tiến Sỹ, Dạy học giải vấn đề môn Sinh học, NXBGD, 2000 13 Phạm Minh Hạc, Phương pháp luận khoa học giáo dục, NXB GD Hà Nội, 1981 14 Phạm Minh Hạc, Phát triển giáo dục, phát triển người phục vụ phát triển kinh tế xã hội, NXB Khoa học Xã hội, 1996 104 15 Phạm Minh Hạc, Một số vấn đề giáo dục khoa học giáo dục, NXB GD, Hà Nội, 1986 16 Trần Bá Hoành, Trịnh Nguyên Giao, Đại cương phương pháp dạy học Sinh học, NXBGD, 2002 17 Trần Bá Hoành, Đổi PPGD, chương trình SGK, NXB ĐHSP, 2007 18 Trần Bá Hoành, Kỹ thuật dạy học môn Sinh, NXBGD, 1996 19 Trần Hồng Quân, Một số vấn đề đổi lĩnh vực giáo dục đào tạo, Trường Cán quản lí Giáo dục Đào tạo TW 1, Hà Nội, 1995 20 Phạm Viết Vượng, Giáo dục học NXB ĐHQGHN 21 Bộ SGK Sinh học (10, 11, 12), 2011 22 Bộ SGV Sinh học (10, 11, 12), 2011 23 Bộ GD & ĐT, Điều lệ trường THPT, 2007 24 Bộ GD & ĐT, Vụ GDTH - Dự án phát triển GVTH , Tài liệu bồi dưỡng cán QL GV biên soạn đề kiểm tra, xây dựng thư viện câu hỏi tập môn Sinh học - cấp THPT, 2010 25 Bộ GD & ĐT, Những vấn đề chung đổi giáo dục Trung học phổ thông môn Sinh học, 2007 26 Bùi Văn Huệ, Tạp chí giáo dục số 12/2001-Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng đổi giáo dục phổ thông 27 Chương trình giáo dục phổ thông (Phần Sinh học), NxbGD, 2006 28 Đảng cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 Ban bí thư Trung ương Đảng xây dựng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục, 2004 29 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ X, 2005 30 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI, 2011 105 PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN (Dùng cho cán quản lý) Kính thƣa quý thầy/cô giáo Để giúp thực đề tài nghiên cứu khoa học: "Quản lý dạy học môn Sinh học trường THPT thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục", xin quý thầy cô vui lòng cho biết ý kiến đánh giá cách trả lời câu hỏi (Đánh dấu "x" vào lựa chọn mình) ( Thông tin để phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, không đánh giá người trả lời) Về phân công giảng dạy môn Sinh học - Thầy/cô thường sử dụng nguyên tắc sau phân công giảng dạy? STT Các nguyên tắc phân công giảng dạy Đúng chuyên môn Phù hợp trình độ, lực Bình đẳng ngày, công Đáp ứng tối đa nguyện vọng Ưu tiên giảm nhẹ theo thứ tự: phụ nữ có thai, nhỏ, cao niên Ưu tiên trình độ cao Ưu tiên người có thành tích - Các biện pháp phân công giảng dạy thầy/cô thường dùng gì? Giao quyền Bồi dưỡng nhận thức cho GV Xây dựng kế hoạch phân công Xây dựng tiêu chuẩn phân công Kiểm tra giám sát Tiếp nhận ý kiến phản hồi GV 106 Điều chỉnh, bổ sung cần thiết Về thực nội dung chƣơng trình Thầy/cô vui lòng cho biết mức độ sử dụng biện pháp quản lý thực nội dung chương trình môn Sinh học STT Mức độ sử dụng Các biện pháp Thường xuyên Kiểm tra kế hoạch giảng dạy Kiểm tra giáo án Kiểm tra sổ báo giảng Thanh tra chuyên môn Ít sử dụng Không Dự giờ: + Đột xuất + Có kế hoạch Bồi dưỡng nhận thức cho GV Về đổi mới PPDH môn Sinh học Thầy/cô vui lòng cho biết mức độ sử dụng biên pháp quản lý đối PPDH Sinh học nay: STT Mức độ sử dụng Các biện pháp Tập huấn đổi PPDH Tổ chức hội thi, thao giảng Dự giờ, rút kinh nghiệm dạy Kiểm tra giáo án Sinh hoạt chuyên đề PPDH Bồi dưỡng nhận thức cho GV Chỉ đạo qua hội nghị Giao lưu với trường bạn Thường xuyên 107 Ít sử dụng Không - Thầy cô cho biết mức độ đạo thực biện pháp đổi nào? Chỉ đạo thường xuyên Chỉ đạo không thường xuyên - Thái độ thực đổi PPDH GV nhà trường biểu mặt sau đây? Tích cực Không tích cực Không quan tâm Về sử dụng phƣơng tiện thiết bị dạy học - Thầy/cô vui lòng cho biết biện pháp sau mà thầy cô thường sử dụng để quản lý việc sử dụng phương tiện dạy học Kiểm kê PTDH Đăng ký sử dụng PTDH hàng tuần Dự Tổ chức thi làm đồ dùng dạy học Tập huấn sử dụng đồ dùng, PTDH Tập huấn ứng dụng CNTT - Các biện pháp quản lý việc ứng dụng CNTT dạy học môn Sinh học: Tập huấn sử dụng CNTT Tổ chức dạy mẫu Thao diễn giảng dạy Đăng ký soạn giảng giáo án điện tử 108 Về tự bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ GV - Các biện pháp quản lý hoạt động tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ GV: Nhắc nhở Kiểm tra sổ dự Kiểm tra sổ bồi dưỡng chuyên môn Tổ chức thi viết SKKN Chỉ đạo tổ chuyên môn sinh hoạt chuyên đề Tổ chức tham quan, học tập đơn vị bạn - Việc tự bồi dưỡng GV là: Tích cực Chưa tích cực Thụ động - Hoạt động viết SKKN GV là: Hiệu Chưa hiệu Về kiểm tra, đánh giá kết học tập môn Sinh học HS - Các biện pháp quản lý việc kiểm tra, đánh giá kết học tập môn Sinh học HS? Tập huấn đổi đề kiểm tra đánh giá Thống đề đảm bảo mức độ: nhận thức - thông hiểu vận dụng Thống cách đánh giá, cho điểm Kiểm tra định kì kết đánh giá GV Khảo sát kết đánh giá HS 109 - Việc đạo đổi kiểm tra, đánh giá là: Thường xuyên Chưa thường xuyên Ít ý Khảo sát tính cấp thiết khả thi biện pháp quản lý đề xuất * Ghi chú: CT- cấp thiết; Kh CT - Không cấp thiết; KT - khả thi; Kh KT - không khả thi Tính khả thi T Các biện pháp QL đề T xuất Quản lý thực nội Tính cấp thiết Rất CT CT Điểm Kh CT dung chương trình môn Sinh học THPT Tổ chức thực đổi PPDH môn Sinh học Thực đổi hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh Tăng cường đạo hoạt động tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ giáo viên Hoàn thiện công tác trang bị, bảo quản sử dụng có hiệu CSVCTBDH 110 Thứ Thứ bậc Rất KT Kh Điểm KT KT bậc Chân thành cảm ơn giúp đỡ quý thầy/cô! Phụ lục PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN (Dùng cho giáo viên) Kính thƣa quý thầy/cô giáo Để giúp thực đề tài nghiên cứu khoa học: "Quản lý dạy học môn Sinh học trường THPT thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục", xin quý thầy cô vui lòng cho biết ý kiến đánh giá cách trả lời câu hỏi (Đánh dấu "x" vào lựa chọn mình) ( Thông tin để phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, không đánh giá người trả lời) Về thực nội dung chƣơng trình STT Mức độ thực Nội dung đánh giá TX Lập kế hoạch dạy học môn Sinh học Dạy phân phối chương trình Bám sát mục tiêu dạy Đảm bảo kiến thức trọng tâm học Bám sát chuẩn kiến thức, kỹ Đảm bảo tính hệ thống Đảm bảo tính vừa sức Phân hoá nội dung phù hợp với đối tượng học sinh Đảm bảo tính thực tiễn 111 KTX KTH Về PPDH Sinh học - Mức độ hiệu sử dụng PPDH Sinh học mà thầy/cô sử dụng gì? Mức độ Phương pháp dạy STT học Thuyết trình Nêu vấn đề Giải vấn đề Đàm thoại Luyện tập Thực hành Ngoại khoá DH theo nhóm Ít hiệu Hiệu Không hiệu - Các biện pháp quản lý thực tiễn đổi PPDH CBQL PP sau đây? Tập huấn đổi PPDH Tổ chức hội thi, thao diễn giảng dạy Dự giờ, rút kinh nghiệm dạy Kiểm tra giáo án Sinh hoạt chuyên đề PPDH Bồi dưỡng nhận thức cho GV Chỉ đạo qua hội nghị 112 Giao lưu với trường bạn Biện pháp khác - Mức độ đạo đổi PPDH mức độ sau đây? Thường xuyên Không thường xuyên Không thực Về sử dụng phƣơng tiện, thiết bị dạy học ứng dụng CNTT dạy học môn Sinh học - Mức độ hiệu sử dụng phương tiện dạy học Sinh học học: STT Mức độ Phương tiện dạy học TX KTH HQ Ít HQ Mô hình, sơ đồ, tranh ảnh, dụng cụ thực hành Các phần mềm hỗ trợ dạy học Phần mềm soạn thảo Word KTX Hiệu Phần mềm trình chiếu Power Point Phần mềm trắc nghiệm Internet Sử dụng phòng thực hành Đèn chiếu Overhead Máy chiếu LCD-Projector 10 Bảng thông minh Smartboard - Việc ứng dụng CNTT dạy học Sinh học mức độ sau đây? Chưa biết sử dụng 113 KHQ Sử dụng hạn chế Đã sử dụng thành thạo Sử dụng chưa khoa học Về việc tích lũy, tự bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ - Mức độ sử dụng biện pháp tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: STT dưỡng GV Đọc tài liệu tham khảo Dự Dự lớp tập huấn Mức độ sử dụng Các hình thức tích luỹ, bồi Thường xuyên Ít sử dụng Trao đổi qua hoạt động tổ chuyên môn Viết SKKN Tra cứu tài liệu mạng Internet Hình thức khác Các hình thức đánh giá giảng dạy môn Sinh học Kiểm tra vấn đáp (miệng) Kiểm tra viết dạng tự luận Trắc nghiệm khách quan Kiểm tra thực hành Hình thức khác Việc áp dụng SKKN giảng dạy Sinh học nhằm mục đích Để áp dụng vào giảng dạy Để đủ tiêu chuẩn thi đua 114 Không Để bồi dưỡng chuyên môn Phụ lục PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN (Dùng cho học sinh) Các em học sinh thân mến! Để giúp thực đề tài nghiên cứu khoa học: "Quản lý dạy học môn Sinh học trường THPT thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục", em vui lòng cho biết ý kiến đánh giá cách trả lời câu hỏi (Đánh dấu "x" vào lựa chọn mình) ( Thông tin để phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, không đánh giá người trả lời) Bảng Mức độ STT Nội dung đánh giá Không Bình thường Em có thích học môn Sinh học không? Em có thích cách dạy môn Sinh học thầy/ cô không? Em có thích cách đánh giá kết học tập môn Sinh học em kiểm tra không? Em có thường xuyên hỏi thầy/cô vấn đề khó chưa hiểu học môn Sinh học không? Em có thường xuyên đọc thêm sách, tài liệu tham khảo Sinh học không? 115 Có Em có thường xuyên trả lời hết câu hỏi làm tập thầy/cô giáo giao nhà không? Em có thường xuyên trao đổi với bạn, nhóm học tập vấn đề nội dung học môn Sinh học không? Bảng STT Mức độ Các PPDH thầy/ cô sử dụng học Không môn Sinh học Ít, thỉnh sử dụng thoảng Đặt câu hỏi cho HS trả lời Tổ chức cho HS thảo luận nhóm Tổ chức trò chơi tình huống, vận dụng Cho HS nhận xét ý kiến Cho HS chấm bài, chữa lỗi Sử dụng bào giảng điện tử Hướng dẫn HS truy cập internet Khuyến khích HS hỏi lại GV Giới thiệu tài liệu tham khảo liên quan Thường xuyên Em vui lòng trả lời thêm câu hỏi sau Em thích/ không thích học môn Sinh học vì: Em thích/ không thích cách dạy môn Sinh học thầy/cô giáo em vì: 116 Em thích/ không thích cách kiểm tra đánh giá môn Sinh học kiểm tra miệng làm kiểm tra viết vì: Em thích/ không thích Sinh học có hoạt động nhóm vì: Em thích/ không thích sử dụng giáo án điện tử Sinh học vì: Em đọc/ không đọc thêm tài liệu tham khảo môn Sinh học vì: Các hoạt động trường em liên quan đến môn Sinh học mà em biết là: Bài học chương trình SGK Sinh học 10, 11, 12 em thấy khó là: 117 118 ...ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC LÊ THÚY HÒA QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN SINH HỌC Ở CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN, TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC... trạng dạy học môn Sinh học quản lý dạy học môn Sinh học trường THPT thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên Chƣơng 3: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Sinh học trường THPT thành phố Điện Biên. .. trạng quản lý hoạt động dạy học môn Sinh học trường THPT thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên 5.4 Đề xuất biện pháp quản lý dạy học môn Sinh học trường THPT thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý dạy học môn sinh học ở các trường trung học phổ thông thành phố điện biên, tỉnh điện biên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục , Quản lý dạy học môn sinh học ở các trường trung học phổ thông thành phố điện biên, tỉnh điện biên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục , Quản lý dạy học môn sinh học ở các trường trung học phổ thông thành phố điện biên, tỉnh điện biên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay