Quản lý công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên trường mầm non hoa hồng quận cầu giấy thành phố hà nội

140 99 0
  • Loading ...
1/140 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 11:52

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐỖ THỊ QUỲNH TRANG QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƢỠNG NGHIỆP VỤ CHO GIÁO VIÊN TRƢỜNG MẦM NON HOA HỒNG QUẬN CẦU GIẤY THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐỖ THỊ QUỲNH TRANG QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƢỠNG NGHIỆP VỤ CHO GIÁO VIÊN TRƢỜNG MẦM NON HOA HỒNG QUẬN CẦU GIẤY THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS TS ĐINH HỒNG THÁI HÀ NỘI - 2015 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập, nghiên cứu, đến luận văn: "Quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên trường mầm non Hoa Hồng Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội" hoàn thành Với tình cảm chân thành, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tập thể thầy cô giáo khoa Sau Đại học trường Đại học Giáo Dục giảng dạy, tư vấn, giúp đỡ thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục Đào tạo, cán quản lý, tổ trưởng chuyên môn giáo viên trường Mầm non địa bàn quận Cầu Giấy, Ban giám hiệu Trường Mầm non Hoa Hồng toàn thể giáo viên nhà trường tạo điều kiện thời gian, cung cấp số liệu, đóng góp ý kiến Chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ, động viên để hoàn thành luận văn Đặc biệt xin chân thành cảm ơn PGS.TS Đinh Hồng Thái người trực tiếp hướng dẫn khoa học suốt trình nghiên cứu, thực đề tài Mặc dù cố gắng, chắn luận văn tránh khỏi thiếu sót Kính mong dẫn, góp ý quý thầy cô, nhà khoa học hội đồng khoa học bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2015 Tác giả Đỗ Thị Quỳnh Trang i DANH MỤC VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ BCHTW Ban chấp hành trung ương BD Bồi dưỡng BDNV Bồi dưỡng nghiệp vụ CTSP Chương trình sư phạm CBQL Cán quản lý CBQLGD Cán quản lý giáo dục CNTT Công nghệ thông tin CNH- HS HĐH KT-XH CTGD MN MN NCKH CS NV V NVSP C QL ĐCS QLGD VN XHHGD Đ H SP GDĐT GD MN GD QD G V GV MN C C Đ Đ G G G G G H K M N N N Q Q u dục ả n l ý g i o d ụ c X ã h ộ i h ó a g i o i i MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Danh mục viết tắt ii Mục lục iii Danh mục bảng ii v MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƢỠNG NGHIỆP VỤ CHO GIÁO VIÊN MẦM NON 1.1 Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.2 Vị trí, vai trò giáo dục mầm non 13 1.3 Các khái niệm đề tài 15 1.3.1 Quản lý 15 1.3.2 Quản lý giáo dục, quản lý nhà trường 18 1.3.3 Khái niệm nghiệp vụ 22 1.3.4 Bồi dưỡng 24 1.3.5 Bồi dưỡng nghiệp vụ 24 1.3.6 Quản lý công tác bồi dưỡng kỹ nghề nghiệp giáo viên 25 mầm non 1.4 Những yêu cầu giáo viên mầm non giai đoạn 26 1.4.1 Chuẩn nghề nghề nghiệp giáo viên mầm non 26 1.4.2 Yêu cầu giáo viên mầm non thời đại 27 1.5 Lý luận công tác bồi dƣỡng nghiệp vụ cho GVMN 28 1.5.1 Ý nghĩa công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho GVMN 28 1.5.2 Sự cần thiết công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho GVMN 29 1.5.3 Mục tiêu công tác bồi dưỡng nghiệp vụ GVMN 30 1.5.4 Nhiệm vụ công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho GVMN 30 1.5.5 Nội dung công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho GVMN 30 1.5.6 Hình thức, phương pháp bồi dưỡng nghiệp vụ cho GVMN 32 iii 1.6 Nội dung quản lý công tác bồi dƣỡng nghiệp vụ cho GVMN 33 1.6.1 Lập kế hoạch bồi dưỡng NV cho giáo viên mầm non 33 1.6.2 Thực nghiên cứu nghiệp vụ GVMN 34 1.6.3 Tổ chức triển khai hoạt động bồi dưỡng 34 1.6.4 Chỉ đạo công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho GVMN 36 1.6.5 Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết bồi dưỡng 36 1.6.6 Đảm bảo điều kiện cho công tác bồi dưỡng kỹ nghề nghiệp GVMN 37 1.7 Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý hoạt động bồi dƣỡng NV giáo viên mầm non 38 1.7.1 Yếu tố khách quan ảnh hưởng đến quản lý hoạt động bồi dưỡng NV cho giáo viên mầm non 38 1.7.2 Yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến quản lý hoạt động bồi dưỡng NV cho giáo viên mầm non 39 Tiểu kết chƣơng Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƢỠNG NGHIỆP VỤ CHO GIÁO VIÊN TRƢỜNG MẦM NON HOA HỒNG QUẬN CẦU GIẤY THÀNH PHỐ HÀ NỘI 42 2.1 Vài nét trường mầm non Hoa Hồng Cầu Giấy Hà Nội 42 2.1.1 Vị trí, quy mô trường lớp 42 2.1.2 Chất lượng giáo viên, chất lượng giáo dục, nhiệm vụ trường 42 2.1.3 Tình hình định hướng phát triển nhà trường năm tới 44 2.2 Khái quát trình khảo sát 45 2.2.1 Mục đich khảo sát 45 2.2.2 Nội dung khảo sát 45 2.2.3 Phương pháp khảo sát 46 2.2.4 Tổ chức khảo sát 47 2.3 Phân tích kết nghiên cứu 47 2.3.1 Thực trạng trinh đô ̣ nghiêp ̣ vu ̣ giáo viên mầm non trường mầm non Hoa Hồng Quận Cầu Giấy Thành phố 47 2.3.2 Nhận thức CBQL giáo viên vấn đề bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên 49 iv 2.3.3 Thực trạng biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên trường MN Hoa Hồng, Quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội 50 2.4 Đánh giá chung 60 2.4.1 Ưu điểm 60 2.4.2 Nhược điểm 60 Tiểu kết chƣơng 61 Chƣơng 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƢỠNG NGHIỆP VỤ CHO GIÁO VIÊN CỦA TRƢỜNG MẦM NON HOA HỒNG QUẬN CẦU GIẤY THÀNH PHỐ HÀ NỘI HÀ NỘI 63 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 63 3.1.1 Đảm bảo tính hệ thống cấu trúc 63 3.1.2 Đảm bảo tính kế thừa thực tiễn 63 3.1.3 Đảm bảo tính hiệu 64 3.2 Đề xuất biện pháp quản lý nghiệp vụ cho giáo viên mầm non trƣờng mầm non Hoa Hồng Quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội 65 3.2.1 Tăng cường giáo dục tư tưởng nâng cao nhận thức cho cán giáo viên cấp quản lý công tác xây dựng đội ngũ hoạt động bồi dưỡng NV trường mầm non 65 3.2.2 Khảo sát phân loại lực sư phạm giáo viên mầm non, lên kế hoạch bồi dưỡng phù hợp 70 3.2.3 Xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng NV đáp ứng nhu cầu người học theo hướng chuẩn hóa, đại hóa hội nhập quốc tế 72 3.2.4 Kế hoạch hóa hoạt động bồi dưỡng NV cho GVMN phù hợp với nhu cầu phát triển GD&ĐT 76 3.2.5 Ứng dụng CNTT vào công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng NV cho giáo viên mầm non 80 3.2.6 Tăng cường kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ cho GV trường MH Hoa Hồng 84 3.3 Mối quan hệ biện pháp 88 3.4 Khảo nghiêm v ề tính cần thiết khả thi biện pháp đề xuất 89 v q u ố c g i a 9 15 Phạm Minh Hạc (1996), Chương trình KHCN cấp nhà nước KX- 07, "Nghiên cứu người giáo dục, phát triển kỷ XXI", Nhà xuất Hà Nội 16 Harold Koontz (1998), Những vấn đề cốt yếu quản lý, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 17 Nguyễn Công Hoàn (1999), Tâm lý học quản lý dành cho người lãnh đạo NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 18 Đặng Vũ Hoạt, Hà Thị Đức (2005), Lý luận dạy học Đại học Nhà xuất đại học Sư phạm Hà Nội 19 Đặng Vũ Hoạt - Hà Thế Ngữ (1998) Giáo dục học tập NXB giáo dục Hà Nội 20 Lê Văn Hồng, Lê Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thắng (2006), Giáo dục mầm non, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 21 Bùi Hiền, Nguyễn Văn Giao, Nguyễn Hữu Quỳnh, Vũ Văn Tảo (2001), Từ điển giáo dục học, Nhà xuất từ điển bách khoa, Hà Nội 99 22 Mai Hữu Khuê (1998), Những vấn đề khoa học quản lý giáo dục, Nhà xuất Đại học Sư phạm, Hà Nội 23 Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia- Phương hướng giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên mầm non góp phần thực Quyết đinh 161 Thủ tường phủ - Trường Cao đẳng nhà trẻ- mẫu giáo TW I Hà Nội, 2003 24 Nguyến Đức Lợi (2003), Chuyên đề giảng khoa học quản lý đại cương, Đại học Sư phạm Hà Nội 25 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2012), Quản lý giáo dục, số vấn đề lý luận thực tiễn NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 26 Frederick Winslow Taylor (1979), Quản lý gì, NXB Lao động xã hội, Hà Nội 27 Hồ Chí Minh toàn tập (1995) Tập V NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội 100 28 M.I.Kônđacốp (1984), Cơ sở lý luận quản lý giáo dục, Viện khoa học xã hội 29 N.D.Levitov (1998), Kỹ giao tiếp sư phạm, Nhà xuất Khoa học xã hội 30 O.Abdoullina (1971), Tâm lí học cá nhân tập 2, NXB giáo dục, Hà Nội 31 Nguyễn Ngọc Quang (1989), "Những khái niệm quản lý giáo dục", tập Trường Cán quản lý giáo dục TW1, Hà Nội 32 Trần Quốc Thành (2010), Khoa học quản lý đại cương, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 33 Đinh Hồng Thái (2003), Xây dựng đội ngũ giáo viên trường đào tạo giáo viên mầm non Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia Hà Nội 34 Thông tư 36/2011/TT- BGDĐT ngày 17/8/2011của Bộ trưởng BGD& ĐT 35 Hà Nhật Thăng, Vấn đề cấp thiết chiến lược giáo dục thời kì công nghiệp hóa, đại hóa, NXB Hà Nội 36 Trung tâm từ điển ngôn ngữ - Viện khoa học giáo dục Việt Nam (1998), Từ điển tiếng Việt, Nhà xuất Hà Nội 37 Từ điển Giáo dục học (2001) NXB từ điển Bách khoa, Hà Nội 38 Nguyễn Quang Uẩn (2003), Quản lý tổ chức nhân sự, NXB Đại học sư phạm Hà Nội 39 Hồ Văn Vĩnh (2003), Một số vấn đề tư tưởng quản lý NXB CTQG, Hà Nội 40 V.A.Xukhômlinxki (1990), Một số kinh nghiệm lãnh đạo hiệu trưởng NXB Hà Nội 41 Website "mamnon.com" (http://www.mamnon.edu.vn), 12/3/2007 101 PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN Để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ (NV) cho đội ngũ giáo viên trường mầm non Hoa Hồng đề nghị anh (chị) vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau: Theo anh (chị) viên Mầm non có vai trò chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ? (Đánh dấu + vào ô phù hợp) - Quyết định chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ Không định chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ 2 Theo anh (chị) hoạt động bồi dưỡng NV cho đội ngũ giáo viên Mầm non có tầm quan trọng nào? (Đánh dấu + vào ô phù hợp) - Rất quan trọng - Bình thường - Quan trọng Không quan trọng Đề nghị anh (chị) cho biết ý kiến lực lượng tham gia bồi dưỡng NV cho giáo viên Mầm non (Đánh dấu + vào ô phù hợp) - Giảng viên trường Đại học, cao đẳng sư phạm Mầm non Giảng viên trường cán quản lý trung ương địa phương - Cán Sở GD - ĐT cán phòng GD - ĐT Cán Trung tâm nghiên cứu trẻ em trước tuổi học Cán Vụ giáo dục Mầm non Các giáo viên trường sư phạm địa phương Cán quản lý trường Mầm non Giáo viên Mầm non (giỏi nòng cốt) Các lực lượng khác: ………………………………………………… 102 Lý do? Anh (chị) nhà trường cấp bồi dưỡng NV nội dung nội dung sau (Đánh dấu + vào ô phù hợp) - Bồi dưỡng trị tư tưởng Bồi dưỡng văn hoá, ngoại ngữ Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Bồi dưỡng cập nhật kiến thức đổi Bồi dưỡng công tác quản lý Bồi dưỡng giáo dục trẻ hoà nhập khuyến tật Các nội dung khác: Theo anh (chị) nội dung bồi dưỡng NV đáp ứng nhu cầu mang tính thiết thực hay chưa? (Đánh dấu + vào ô phù hợp) - Đáp ứng nhu cầu giáo viên - Nội dung bồi dưỡng mang tính thiết thực Chưa đáp ứng nhu cầu đông đảo giáo viên Đã cập nhật vấn đề đổi Nội dung bồi dưỡng chưa thiết thực Chưa cập nhật kịp thời đổi ngành Theo anh (chị) hình thức bồi dưỡng NV hợp lý hay chưa? (Đánh dấu + vào ô phù hợp) 103 Các hình thức bồi dƣỡng Hợp lý Bình thƣờng Chƣa hợp NV lý Tổ chức lớp bồi dưỡng tập chung đợt Bồi dưỡng thường xuyên Theo anh (chị) việc sử dụng phương pháp bồi dưỡng NV cho thông qua hoạt động G chuyên môn trường Mầm V non M Bồi dưỡng thông qua tham N Học viên tự nghiên cứu có hướng dẫn giảng viên quan, học tập điển hình tiên tiến l Bồi dưỡng thông qua phương tiện thông tin đại : chúng ( Đ n h d ấ u + v o đ ề ô p - h Phươ ù ng pháp h kiểm ợ tra p đánh ) giá - Phương pháp thuyết trình - Phương pháp đàm - thoại Kết hợp - Phương pháp trực phươ quan ng pháp - Phương pháp thực hành - Phương pháp nêu vấn 104 Sau lần tham gia bồi dưỡng NV, đồng chí đánh giá kết bồi dưỡng theo cách sau đây: (Đánh dấu + vào ô phù hợp) - Học viên tự đánh giá - Cán quản lý đánh giá - Ban tổ chức lớp học đánh giá - Giảng viên đánh giá - Phối hợp bốn hình thức - Không kiểm tra đánh giá Đề nghị anh (chị) cho biết nhu cầu thân vấn đề bồi dưỡng NV thời gian tới (Đánh dấu + vào ô phù hợp) Nội dung Rất cần Bồi dưỡng trị tư tưởng Bồi dưỡng chuyên môn ng hi ệ p vụ Bồi dưỡng nghệ thuật sư phạm Bồi dưỡng cập nhật thông tin đổi Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Bồi dưỡng chuẩn hoá Bồi dưỡng chuẩn Bồi dưỡng văn hoá, ngoại ngữ, vi tính Bồi dưỡng viết sáng kiến kinh ng hi ệ m 105 Cần Bình Không thƣờng cần 10 Bồi dưỡng công tác tuyên truyền, phối hợp với gia đình lực lượng xã hội 11 Bồi dưỡng cách sơ cứu tai nạn thường xảy trường Mầm non 10 Anh (chị) vui lòng cho biết đôi nét thân Tuổi: Đơn vị công tác: Số năm tham gia giảng dạy: Họ tên: Xin cảm ơn anh (chị) cộng tác! 106 PHỤ LỤC CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG MẦM NON Để gióp phần nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ GVMN trường mầm non Hoa Hồng, đề nghị anh (chị) vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau: Theo anh (chị) giáo viên Mầm non có vai trò chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ? (Đánh dấu + vào ô phù hợp) - Quyết định chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ Không định chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ Theo anh (chị) công tác bồi dưỡng NV cho đội ngũ GVMN có tầm quan trọng nào? (Đánh dấu + vào ô phù hợp) Rất quan trọng - Bình thường - Quan trọng Không quan trọng Đề nghị anh (chị) cho biết ý kiến lực lượng tham gia bồi dưỡng NV cho giáo viên Mầm non (Đánh dấu + vào ô phù hợp) - Giảng viên trường Đại học, Cao đẳng sư phạm Mầm non Giảng viên trường cán quản lý trung ương địa phương Cán Sở GD - ĐT cán phòng GD - ĐT - Cán Trung tâm nghiên cứu trẻ em trước tuổi học - Cán Vụ giáo dục Mầm non - Các giáo viên trường sư phạm địa phương - Cán quản lý trường Mầm non - Giáo viên Mầm non (giỏi nòng cốt) - Các lực lượng khác Lý do? 107 Giáo viên trường anh (chị) tham gia bồi dưỡng NV vấn đề vấn đề sau (Đánh dấu + vào ô phù hợp) - Bồi dưỡng trị tư tưởng - Bồi dưỡng văn hoá, ngoại ngữ - Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ - Bồi dưỡng cập nhật kiến thức đổi - Bồi dưỡng công tác quản lý - Bồi dưỡng giáo trẻ hoà nhập khuyết tật - Các nội dung khác Theo anh (chị) nội dung bồi dưỡng NV Phòng GD - ĐT trường đồng chí tổ chức thực đáp ứng nhu cầu mang tính thiết thực hay chưa? (Đánh dấu + vào ô phù hợp) - Đáp ứng nhu cầu giáo viên - Nội dung bồi dưỡng mang tính thiết thực - Chưa đáp ứng nhu cầu đông đảo giáo viên - Đã cập nhật vấn đề đổi - Nội dung bồi dưỡng chưa thiết thực - Chưa cập nhật kịp thời đổi ngành Theo anh (chị) hình thức bồi dưỡng NV cấp trường tổ chức hợp lý hay chưa? (Đánh dấu + vào ô phù hợp) 108 Các hình thức bồi dƣỡng NV Hợp lý Bình Chƣa hợp thƣờng lý Tổ chức lớp bồi dưỡng tập chung đợt môn trường Mầm non Trường anh (chị) sử dụng phương pháp bồi dưỡng NV cho GVMN gồm Bồi dưỡng thông qua tham p quan, học tập điển hình tiên h tiến Bồi dưỡng thông qua phương tiện thông tin đại chúng n Học viên tự nghiên cứu có hướng dẫn giảng viên Bồi dưỡng thường xuyên thông qua hoạt động chuyên g p h p n o d i (Đánh dấu + vào ô phù hợp) - Phương pháp thuyết trình Phương pháp đàm thoại - Phương pháp trực quan - Phương pháp thực hành Phương pháp nêu vấn đề Phương pháp kiểm tra đánh giá - Kết hợp phương pháp 109 PHỤ LỤC Khảo sát tính cần thiết tính khả thi Anh chị cho biết ý kiến mức độ cấp thiết khả thi số biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng NV cho giáo viên theo cấp độ tăng dần Biện pháp Tính cần thiết Tăng cường giáo dục tư tưởng nâng cao nhận thức cho cán giáo viên cấp quản lý công tác xây dựng đội ngũ hoạt động bồi dưỡng NV trường mầm non Khảo sát phân loại lực sư phạm giáo viên mầm non, lên kế hoạch bồi dưỡng phù hợp Xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng NV đáp ứng nhu cầu người học theo hướng chuẩn hóa, đại hóa hội nhập quốc tế Kế hoạch hóa hoạt động bồi dưỡng GVMN phù hợp với nhu cầu phát triển GD&ĐT Ứng dụng CNTT vào công 110 Tính khả thi 5 tác quản lý hoạt động bồi dưỡng NV cho giáo viên mầm non Tăng cường kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ cho GVMN trường mầm non Ngoài biện pháp nêu anh (chị) có thêm biện pháp khác để góp phần nâng cao công tác Quản lý hoạt động bồi dưỡng NV cho giáo viên trường mầm non Hoa Hồng xin anh (chị) viết vào ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….……… …… …………………………………………………………………………… ………………………… ………………………….………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………… ………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Xin trân trọng cảm ơn ! 111 ... theo chng: Chng 1: C s lý lun v bin phỏp qun lý cụng tỏc bi dng nghip v cho giỏo viờn trng mm non Chng 2: Thc trng qun lý cụng tỏc bi dng nghip v cho giỏo viờn trng mm non Hoa Hng - Cu Giy - H... phỏp qun lý nghip v cho giỏo viờn mm non ca trng mm non Hoa Hng Qun Cu Giy Thnh ph H Ni 65 3.2.1 Tng cng giỏo dc t tng nõng cao nhn thc cho cỏn b giỏo viờn v cỏc cp qun lý v cụng... viờn mm non 38 1.7.1 Yu t khỏch quan nh hng n qun lý hot ng bi dng NV cho giỏo viờn mm non 38 1.7.2 Yu t ch quan nh hng n qun lý hot ng bi dng NV cho giỏo viờn mm non
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên trường mầm non hoa hồng quận cầu giấy thành phố hà nội , Quản lý công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên trường mầm non hoa hồng quận cầu giấy thành phố hà nội , Quản lý công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên trường mầm non hoa hồng quận cầu giấy thành phố hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay