Phương thức ứng xử với chữ nôm và văn học nôm của các chính thể ở việt nam thời trung đại ( khảo sát qua thư tịch lịch sử và sáng tác văn chương)

216 102 0
  • Loading ...
1/216 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 11:50

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - HOÀNG TH TU VÀ T MAI PHƢƠNG THỨC ỨNG XỬ VỚI CHỮ NÔM VĂN HỌC NÔM CỦA CÁC CHÍNH THỂ Ở VIỆT NAM THỜI TRUNG ĐẠI (Khảo sát qua thƣ tịch lịch sử sáng tác văn chƣơng) LUẬN ÁN TI N SĨ VĂN HỌC HÀ NỘI - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN HOÀNG TH TU T MAI PHƢƠNG THỨC ỨNG XỬ VỚI CHỮ NÔM VÀ VĂN HỌC NÔM CỦA CÁC CHÍNH THỂ Ở VIỆT NAM THỜI TRUNG ĐẠI (Khảo sát qua thƣ tịch lịch sử sáng tác văn chƣơng) Chuyên ngành: Mã số: Văn học Việt Nam 62223401 LUẬN ÁN TI N SĨ VĂN HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS TRẦN NGỌC VƢƠNG HÀ NỘI - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa công bố công trình khoa học TÁC GIẢ LUẬN ÁN Hoàng Thị Tuyết Mai LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn GS.TS T n Ng V ng, người tận tình hướng dẫn, đóng góp ý kiến quý báu giúp hoàn thành luận án in chân thành cảm ơn lãnh đ o học xã h i nhân v n, i học hoa uốc gia n học, Trường i học hoa i quan tâm, t o u kiện cho suốt trình thực luận án in gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, quý thầy cô, b n bè, đồng nghiệp, người đ ng viên, khuyến khích, giúp đỡ suốt thời gian thực luận án Tác giả Hoàng Thị Tuyết Mai Ụ Ụ HƢƠNG NG N NH H NH NGHI N Ứ HƢƠNG HỨ ỨNG Ử HƢ NG T I N I HỮ N HI Ủ NH NÔM N N 1.1 1.2 P m 17 1.3 nh 30 1.4 34 1.5 T 38 HƢƠNG NHỮNG NH NG Ơ IH Ủ H I NG N NGỮ Ự H NH H NH HƢƠNG HỨ ỨNG Ử 40 - 40 C - Vi Nam 49 2.3 S 4T - 67 HƢƠNG NHỮNG I Ủ 3.1 - Nôm 62 H NH H HI N HƢƠNG HỨ ỨNG Ử I HỮ N NH N 69 69 3.2 86 3.3 T 107 HƢƠNG Ự Ừ PH NG Ủ H NH H NH N 4.1 I HƢƠNG HỨ ỨNG Ử I I NG HỮ N 109 109 4.2 119 4.3 126 4.4 " " 129 4.5 S 4.6 T 137 145 N 147 CÔN LIÊN À 151 Ệ 152 DANH Ụ ƢỢ Đ SKTT: HI Ử DỤNG Đ LTTK: ĐGT: Đ ĐTĐD C: TGCHQNV: TĐTCT G C: T TĐ HỮ I NG NN Ắ o n t T Đ C Đ ặ ẳ ẳ ẳ Đ Đ Bắ ò Bắ T M T Q T ổ " " Tổ " " ặ ắ ú Q " "; " " ắ Đ ắ C ặ B ò ụ ; ụ ụ T " "T Đ C ò D ặ ặ Đ ; ụ; ẳ ổ ú ò C ổ " " " " " " G ặ ụ "; " " " " ụ "; ú ổ ú ặ C ú " ú " anh hùng không toại ý chí mà xếp lẫn vào đám tiểu nhân bán rượu, bán thịt, có phải chỗ chăng? Vì lẽ ngày ta phải lấy sách để phê bình Sự phê bình lẽ phải làm từ lâu mà đến ta làm để xếp vào loại sách tài tử, thêm vào sau bảy trước Sách xếp vào thư mục sách tài tử từ lâu, thêm vào bảy trước rồi, ta khỏi phải mổ x câu mà xét nét để phân biệt với ca ản tầm thường khác gian Sách lẽ phải làm rồi, mà đến chưa có đề cập đến Tại vậy? Chỉ ca ư? Hoặc sách thuộc loại ca mà tr đàn bà đọc ư? Than ôi Sách tr đàn bà quê mùa ,à ta đem biểu dương ra, đặt thêm vào sau sách tài tử rhif có phải ta s n chọn k sĩ cảnh phong trần không? Có biết k có tài bị phong trần thiên hạ biết tài thiên hạ, sách tài tử thiên hạ mà người ta coi r mà bỏ qua, thật bao k vậy? Thật đáng than thay Tuy nhiên trời sinh tài tất sinh cách dùng tài Trời sinh bậc tài tử để viết sách phải sinh người có khả đọc sách phê bình, nghiên cứu cho vật đời có chỗ xứng đáng Thế mà điều lại chậm, đến thấy chưa có thấy, âu gặp thời chưa gặp thời Hoặc có người lại bảo rằng: "Hoa ti n k có người phê bình trước ông rồi, có người nghiên cứu trước ông rồi, há phải người ta phê bình, nghiên cứu chưa thỏa đáng mà có ông phê bình, nghiên cứu đặt vào chỗ hay sao? Vả lại người không làm cho thỏa đáng trời lại sinh họ làm để công phê bình, nghiên cứu hay sao? Tôi đáp rằng: "Ấy phép hình kích văn chương mà trời dùng Bởi phê bình, nghiên cứu sách chưa nhận thấy có khác đem lời người trước phê bình, nghiên cứu thấy có khác biệt, phát điều mà người trước chưa đề cập tới, có gọi thỏa đáng Rõ người trước phê bình vây Tuy nhiên, chưa dám tin lời phê bình thỏa đáng thật Nếu hàng vạn đời sau này, thiên hạ lại xuất bậc tài tử lỗi lạc để phê bình sách ấy, để nghiên cứu sách mà lại phát điều chưa đề cập tới trời đặc biệt sinh để phê bình, để nghiên cứu hầu so sánh với phê bình, nghiên cứu bậc tài tử lỗi lạc hô Người viết văn thiên hạ hay nhiều mà dở ch ng phải Mà người viết văn dở trời sinh để hình kích giúp cho người viết hay Cho nên sách trước sau viết hai người khác nhau, trời có thâm ý vậy; mà ông thám hoa này, ông giải nguyên xét văn chương lấy mũ áo mà định Người phê bình, nghiên cứu trước ta, ta ch ng có cách biết Còn ta, chưa nghiên cứu song có lẽ việc việc người nghiên cứu không ch ng có lại phí thời nhàn rỗi mà bàn luận thứ ca dao tầm thường (Trích: " ài tựa Hoa Ti n k " Tĩnh Tinh Trai in trong: Nguyễn Quảng Tuân khảo đính giải (1997), T ng tập v n học iệt Nam, tập 13A, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, tr.418- 421.) BÀI T A SÁCH OA N V V n Thư ng ngh ậc tiền ối nói r ng: "Những tiếng đùa cười tr thơ; câu ngâm hát nít thơ cả" Thế th nh ng tác ph m ng quốc m c a ta chả phải thơ đ y thơ nhị Nam không làm n a mà l i ài ả ch ng c đ m thơ mà nói, t m kh c đ p ch ng gi y liền nói r t nhiều th trung hậu c a c nh n không đư c th y n a Họ Đào, họ Thư ng nh ng ậc có tiếng ng minh l n, h u có c ề sau tản mạn làm kh c thi ản T bà, Tây sương, Hoa tiên Tuy việc ch p vốn thực thành tựu chung có ch thương mà không đau, vui mà không m, ng m vịnh, c ng có ích nhiều cho phong hóa Ta đư c Hoa tiên o Nguy n Công ngư i làng Thạch, huyện a Sơn đ u ti n i n quốc m, r i Nguy n Thiện ngư i làng Ti n Điền th o mà nhuận sắc lại T h i tr n, l i chu đáo r ng hạng ngư i cụ nh n làm ra, chưa ám ch t hỏng, ụng nhã, chưa đư c nhiều Tự h i s u kín, luyện ch lạ tr sau, l i th nhiều ch trái tai mà th không khỏi có ch thiếu sót Thỉnh thoảng có đôi c u r n ạy ngư i đ i th thư ng thư ng chưa đư c hoàn toàn Tôi đọc đến tám chín l n, l c đ u c ng ối rối ph n v n, phải hai a l n ng m ngh đắn đo r i m i hiểu r đư c n than r ng trí thông minh c a ngư i ta có hạn, n n công tr nh tr tác không thể có vết u Ngày đ m ngh làm để làm trọn v n công tr nh tốt đ p c a hai ông, thiển lậu mà th m n không quản tài t vào, sửa đ i t ng c t ng ch , đ y n m m i ong hách có k c m l y đ m để đọc Hơn tháng m i đến hỏi ông y, ông khách vội vàng nói r ng "Phàm người đọc Hoa tiên nên đổi bỏ đôi mắt tục, cắt bỏ đoạn ruột tục, không đừng đọc" Tôi cư i mà l ng cho r ng h u hết iết đọc Hoa ti n, ti c r ng l i nói y mạnh Tôi n đ m sách về, lại th i thư ng suy ngh lại, r i th o đ y mà ph điểm phàm ch n t chưa t ng không tỏ ày niệm, cốt vào ch thiếu sót mà C n i hư ng c a thơ nhị Nam th chưa iết có phải hay không Nm inh ệnh th , thư ng tu n tháng ảy Đư ng iang Đái n viết tựa Dương Quảng Hàm ịch iáo ục t n san, ậc trung học số tháng n m (Trích: " ài tựa sách đệ át tài tử Hoa Ti n k " Vũ Đái Vấn in trong: Nguyễn Quảng Tuân khảo đính giải (1997), T ng tập v n học iệt Nam, tập 13A, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, tr.425- 426.) ÀI T A TRU HOA TIÊN Cao Quát Sống đất nước này, bỏ tiếng quốc ngữ không? Không Đọc sách quốc ngữ, bỏ Hoa tiên im n iều không? Không i Người xưa đem hết tâm sáng tạo, chí nhiệm mầu mà chắp lông nối cách cho văn chương ta mà ta lại xem thường hay sao? Phàm đời người ta nỗi khổ khổ tình, điều khó khó gặp gỡ, đem mà phu diễn ra, theo loại mà suy rộng ra, lý thiên hạ biết nửa Ta Hoa tiên mà có mối cảm sâu xa Câu chuyện lứa đôi gặp gỡ, riêng tây ân ái, mà đạt đến đạo cha con, nghĩa vua tooi, ý nhã thân thiết bạn bè, tinh thần yêu mến an hem, lớn việc triều đình, quân cơ, khen trung khuyến tiết, nhỏ nhân tình thái, điều nhiệm nhặt phong khí cỏ cây; văn lạ, nghĩa chính, nói lý rạch ròi mà không vướng mắc, nói đời biến hóa mà giữ đạo thường Đến hợp ly vui khổ, vị trí này, cảnh ngộ khác, đứt nối ẩn thực nghìn v muôn hình Lời nói bi tráng, văn viết trầm hùng, bụi bặm cám bã hun đúc thành sứ sành gạch ngói mà đùm bọc cho tác gia, khiến cho Kim Vân Kiều xuất Gần bọn khinh bạc mượn Hoa tiên làm đầu câu chuyện, người cầm bút thường không xét kĩ mà vội gán cho văn chương dâm đãng, khúc hát l ng lơ, thật đáng buồn Ta bị ruồng bỏ từ lâu, tình thấy truyện góc tủ nhà ông hàng xóm, lấy đọc, lúc buồn bã khác bắt báu lớn, mạo muội chấm sửa, muốn chữa lại chỗ sai lầm, giảm câu phức tạp, cho thành sách văn gia, phải xa, cuối đành phải bỏ dở Than ôi Lấy quốc ngữ làm văn chương ta chưa dám, lấy văn chương mà xem quốc ngữ ta có phần đồng ý Nước ta từ sau Hàn Thuyên, tác giả nhiều lắm: thơ cổ cận n Như sánh ngang Thiếu Lăng, điệu cung từ Bằng quận không nhường Hán Ngụy Đến hay truyện đến ta thấy có Hoa tiên im n iều Như vậy, coi quốc ngữ quốc ngữ hai sách được; cần tiến lên mà cầu cho văn chương ta rực rỡ bạn yêu văn chương với ta nghĩ sao? Ta cho im n iều lời nói hiểu đời, Hoa tiên lời nói răn đời N m uí ão đ i Thiệu Trị iáp i C c đư ng n Hi n Cao Chu Th n m tháng h Thị đề tựa (Trích: " ài tựa Truyện Hoa Tiên" Cao Bá Quát in trong: Nguyễn Quảng Tuân khảo đính giải (1997), T ng tập v n học iệt Nam, tập 13A, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, tr.429- 430.) PHỤ LỤC VII IỀU L IÁ H A TRIỀU LÊ ...ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN HOÀNG TH TU T MAI PHƢƠNG THỨC ỨNG XỬ VỚI CHỮ NÔM VÀ VĂN HỌC NÔM CỦA CÁC CHÍNH THỂ Ở VIỆT NAM THỜI TRUNG ĐẠI... VIỆT NAM THỜI TRUNG ĐẠI (Khảo sát qua thƣ tịch lịch sử sáng tác văn chƣơng) Chuyên ngành: Mã số: Văn học Việt Nam 62223401 LUẬN ÁN TI N SĨ VĂN HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS TRẦN NGỌC VƢƠNG... Bắ Đ Đ ú 16 T ú ụ Trên c ú ổ 1.2 ƣơng t ứ ứng v ữ Nôm v văn Nôm ng ên ứu văn , ụ 1.2.1 l ú ƣơng t ứ ứng v ữ Nôm v văn Nôm sử văn : Việt Nam v n h sử u (in T 943 T C D Q M Đ ẩ C ặ :" u h Nho nhưn
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương thức ứng xử với chữ nôm và văn học nôm của các chính thể ở việt nam thời trung đại ( khảo sát qua thư tịch lịch sử và sáng tác văn chương) , Phương thức ứng xử với chữ nôm và văn học nôm của các chính thể ở việt nam thời trung đại ( khảo sát qua thư tịch lịch sử và sáng tác văn chương) , Phương thức ứng xử với chữ nôm và văn học nôm của các chính thể ở việt nam thời trung đại ( khảo sát qua thư tịch lịch sử và sáng tác văn chương)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay