Phát triển mạng lưới phân phối tại công ty TNHH trung thành

102 105 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 11:30

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - PHẠM VĂN BẮC PHÁT TRIỂN MẠNG LƢỚI PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY TNHH TRUNG THÀNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - PHẠM VĂN BẮC PHÁT TRIỂN MẠNG LƢỚI PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY TNHH TRUNG THÀNH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HÀ VĂN HỘI XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƢỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội - 2015 CAM KẾT Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố công trình khác Tác giả luận văn LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Hà Văn Hội tận tình hƣớng dẫn thực luâṇ văn Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám đốc Công ty TNHH Trung Thành toàn thể cán bô ̣ nhân viên Công ty giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để có đƣợc thông tin cần thiết trình nghiên cứu MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC HÌNH iii MỞ ĐẦU Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CƢƢU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN , THƢ ̣C TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN MẠNG LƢỚI PHÂN PHỐI CỦA DOANH NGHIỆP .8 1.1 Tổng quan tinh hinh nghiên cƣƢu .8 1.2 Cơ sở lý luâṇ thƣc tiễn maṇ g lƣới phân phối doanh nghiêp 11 ̣ 1.2.1 Khái niệm mạng lưới phân phối doanh nghiệp 11 1.2.2 Phân loại mạng lưới phân phối doanh nghiệp 13 1.2.3 Khái niệm phát triển mạng lưới phân phối doanh nghiệp 15 1.3 Nội dung phát triển mạng lƣới phân phối doanh nghiệp 18 1.3.1 Lập kế hoạch phát triển mạng lưới phân phối doanh nghiệp .19 1.3.2 Tổ chức thực kế hoạch phát triển mạng lưới phân phối doanh nghiệp .21 1.3.3 Lãnh đạo phát triển mạng lưới phân phối doanh nghiệp 22 1.3.4 Kiểm tra, giám sát phát triển mạng lưới phân phối doanh nghi 23 ệp 1.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển maṇ g lƣới phân phối doanh ngh ệ24 ip 1.4.1 Các nhân tố thuộc môi trường kinh tế 24 1.4.2 Các nhân tố thuộc môi trường trị luật pháp 25 1.4.3 Các nhân tố thuộc môi trường văn hóa 25 1.4.4 Các nhân tố thuộc môi trường công nghệ 26 1.4.5 Trình độ quản lý doanh nghiệp, Tình hình tài doanh nghiệp .27 1.4.6 Hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 27 1.4.7 Nguồn nhân lực doanh nghiệp 28 1.5 Các tiêu đánh giá phát triển maṇ g lƣới phân phối DN 30 1.5.1 Các tiêu đánh giá phát triển mạng lưới phân phối doanh nghiệp theo chiều rộng 31 1.5.2 Các tiêu đánh giá phát triển mạng lưới phân phối doanh nghiệp theo chiều sâu 34 Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU .35 2.1 Phƣơng pháp phân tích tổng hợp 35 2.2 Phƣơng pháp so sánh .37 2.3 Phƣơng pháp thống kê mô tả 37 2.4 Phƣơng pháp chuyên gia 38 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN MẠNG LƢỚI PHÂN PHỐI CÔNG TY TNHH TRUNG THÀNH GIAI ĐOẠN 2011-2014 40 3.1 Giới thiệu Công ty TNHH Trung Thành .40 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty .40 3.1.2 Lĩnh vực hoạt động Công ty TNHH Trung Thành 41 3.1.3 Tình hình kinh doanh chung Công ty TNHH Trung Thành 42 3.2 Thực trạng phát triển maṇ g lƣới phân phối Trung Thành giai đoạn 20112014 43 3.2.1 Thực trạng lập kế hoạch phát triển mạng lưới phân phối Trung Thành 43 3.2.2 Thực trạng tổ chức phát triển mạng lưới phân phố i Trung Thành giai đoạn 2011-2014 45 3.2.3 Thực trạng lãnh đạo phát triển mạng lưới phân phối Trung Thành giai đoạn 2011-2014 49 3.2.4 Thực trạng kiểm tra, giám sát phát triển mạng lưới phân phối Trung Thành giai đoạn 2011-2014 52 3.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển maṇ g lƣới phân phối Công ty TNHH Trung Thành giai đoạn 2011-2014 .53 3.3.1 Các nhân tố tác động thuận lợi đến phát triển mạng lưới phân phối Công ty TNHH TrungThành đoạn 2011-2014 53 3.3.2 Các nhân tố tác động bất lợi đến phát triển mạng lưới phân phối Công ty TNHH TrungThành giai đoạn 2011-2014 56 3.4 Kết phát triển maṇ g lƣới phân phối Trung Thành giai đoạn 2011- 2014 59 3.4.1 Kết phát triển mạng lưới phân phối Công ty TNHH Trung Thành theo số lượng (chiều rộng) 59 3.4.2 Kết phát triển mạng lưới phân phối Công ty TNHH Trung Thành giai đoạn 2011-2014 theo chiều sâu 61 3.4.3 Đánh giá tình hình phát triển mạng lưới phân phối Công ty TNHH Trung Thành giai đoạn 2011-2014 63 Chƣơng 4: ĐỊNH HƢỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG PHÁT TRIỂN MẠNG LƢỚI PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TNHH TRUNG THÀNH TRONG TƢƠNG LAI .69 4.1 Định hƣớng phát triển mạng lƣới phân phối Công ty TNHH Trung Thành đến năm 2020 69 4.1.1 Quan điểm phát triển mạ ng lưới phân phối Trung Thành đến năm 2020 69 4.1.2 Mục tiêu Công ty TNHH Trung Thành đến năm 2020 72 4.1.3 Định hướng phát triển mạng lưới phân phối Trung Thành đến năm 2020 73 4.2 Một số giải pháp tăng cƣờng phát triển mạng lƣới phân phối Công ty TNHH Trung Thành .74 4.2.1 Các giải pháp ngắn hạn để tăng cường phát triển mạng lưới phân phối Trung Thành 74 4.2.2 Các giải pháp trung dài hạn để tăng cường phát triển mạng lưới phân phối Trung Thành 80 KẾT LUẬN .85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu mại TGTM Nguyên nghĩa Trung gian thƣơng i DANH MUC BẢNG STT Bảng Bảng 1.1 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Nội dung Hƣớng tác động nhân tố đến phát triển mạng lƣới phân phối doanh nghiệp Kế hoạch mở trung tâm phân phối giai đoạn 2011-2014 Mục tiêu số lƣợng doanh số TGTM giai đoạn 2011-2014 Trang 29 44 45 4B ả 5n g 63 P h â 8n b ổ n g 1â 0n q u ỹ t h e o P B T B Trung Thành giai đoạn 20112014 Tỷ lệ tăng doanh số nhà máy, trung gian thƣơng B mại Trung Thànhgiai đoạn 20112014 Kết khảo sát hài lòng khách hàng B công ty Hệ thống tiêu chí để4trở thành TGTM B4 Trung Thành giai đoạn 20112014 Kết khảo sát hài lòng TGTM đối B v 6 ii kịp thời nhằm đạt mục tiêu kế hoạch đề Đồng thời kiểm tra chéo bảo đảm nguồn lực Công ty đƣợc sử dụng cách hữu hiệu, làm sáng tỏ đề kết mong muốn xác theo thứ tự quan trọng, phát kịp thời vấn đề phòng ban chịu trách nhiệm để sửa sai Các họp định kỳ đƣợc nâng cao chất lƣợng theo hƣớng tập trung vào mục tiêu chính, ƣu tiên, thông tin đƣợc phản ánh xác Điều giúp nhà quản trị định kịp thời để thúc đẩy phát triển mạng lƣới phân phối, qua đạt đƣợc mục tiêu đề 4.2.1.3 Tăng cường hoạt động marketing nước marketing quốc tế Theo hiệp hội Marketing Mỹ, marketing nhiệm vụ cấu tổ chức tập hợp tiến trình để nhằm tạo ra, trao đổi, truyền tải giá trị đến khách hàng, nhằm quản lý quan hệ khách hàng cách khác để mang lợi ích cho tổ chức thành viên hội đồng cổ đông Theo Philip Kotler marketing đƣợc hiểu trình quản lý mang tính xã hội, nhờ mà cá nhân tập thể có đƣợc họ cần mong muốn thông qua việc tạo ra, chào bán trao đổi sản phẩm có giá trị với ngƣời khác Hoạt động marketing định điều phối kết nối hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp với thị trƣờng Đảm bảo cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp hƣớng theo thị trƣờng, lấy thị trƣờng, nhu cầu ƣớc muốn khách hàng làm sở cho định kinh doanh Hiện nay, tốc độ phát triển mạng lƣới phân phối Công ty TNHH Trung Thành chƣa đồng năm giai đoạn nhƣ khu vực thị trƣờng Việt Nam thị trƣờng Việt Nam với thị trƣờng nƣớc Nguyên nhân hoạt động marketing chƣa đạt hiệu Để giải tồn Công ty cần phải tăng cƣờng hoạt động marketing không ở nƣớc mà tăng cƣờng marketing quốc tế 77 Marketing quốc tế khác với marketing nội địa ở chỗ hoạt động marketing vƣợt qua phạm vi biên giới quốc gia Marketing quốc tế gồm marketing xuất marketing nƣớc sở Marketing xuất hoạt động marketing nhằm giúp doanh nghiệp đƣa hàng hóa xuất thị trƣờng bên Marketing nƣớc sở hoạt động marketing bên quốc gia mà ở Công ty thâm nhập Hoạt động kinh doanh Trung Thành có hoạt động xuất nhƣ hoạt động đầu tƣ nƣớc thông qua việc mở Chi nhánh Hoạt động tăng cƣờng phát triển mạng lƣới phân phối Công ty có chiến lƣợc marketing phù hợp với thị trƣờng Do đó, trƣớc tiên Công ty cần tăng cƣờng hoạt động nghiên cứu, dự báo thị trƣờng, dự báo cầu sản phẩm Đồng thời, tiếp tục thực hoạt động marketing thúc đẩy bán hàng thị trƣờng tiềm mà giai đoạn 2011- 2014 chƣa khai thác hiệu Các hoạt động giúp Công ty đáp ứng đƣợc nhu cầu khách hàng, đồng thời mở rộng nhóm khách hàng mục tiêu Sự thay đổi sách TGTM để phù hợp với văn hóa đặc điểm khu vực tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển mạng lƣới phân phối Công ty ở khu vực Tiếp theo, Công ty cần có chƣơng trình marketing để giới thiệu, xúc tiến dòng sản phẩm thị trƣờng Sử dụng khai thác tối đa hiệu chƣơng trình xúc tiến bán hàng cần đƣợc đặt với mục tiêu ƣu tiên cho khu vực, dòng sản phẩm gặp khó khăn Tăng cƣờng chƣơng trình khuyến mại, chăm sóc khách hàng vào mùa trái vụ để tăng doanh thu năm Các biện pháp góp phần làm tăng đồng phát triển mạng lƣới phân phối khu vực giai đoạn phát triển Doanh thu lợi nhuận từ dòng sản phẩm mới, thị trƣờng sở quan trọng để đầu tƣ, mở rộng mạng lƣới phân phối ở tƣơng lai 78 Thực tốt hoạt động marketing nội địa marketing quốc tế giúp Công ty tăng số lƣợng, tăng doanh thu từ Công ty, chi nhánh Đồng thời mạng lƣới phân phối cũ Công ty đƣợc tăng cƣờng phát triển Thêm vào đó, kết nghiên cứu phát triển sản phẩm có tác dụng giúp Công ty tăng độ bao phủ thị trƣờng, tăng đồng mức độ phát triển mạng lƣới phân phối 4.2.1.4 Xây dựng hệ thống đại lý dòng sản phẩm độc lập với sản phẩm khác Mạng lƣới phân phối doanh nghiệp không thể thiếu trung gian thƣơng mại mà phổ biến đại lý Nhiều ý kiến cho rằng, dòng sản phẩm nên xây dựng hệ thống đại lý cũ để tiết kiệm chi phí, giữ đƣợc khách hàng quen, đồng thời có thể dựa vào phát triển thƣơng hiệu cũ tạo thuận lợi cho phát triển thƣơng hiệu sản phẩm Tuy nhiên dòng sản phẩm hƣớng tới nhóm khách hàng mục tiêu với đặc điểm khác Do đó, mạng lƣới phân phối nhƣ hệ thống đại lý cần có đặc điểm riêng vị trí, khu vực, nội thất trƣng bày nhƣ cần có sách ƣu đãi chƣơng trình xúc tiến bán hàng riêng Sự phát triển khoa học công nghệ thay đổi thói quen mua hàng tạo nên nhiều phƣơng thức bán hàng mới, Công ty có thể xây dựng hệ thống đại lý trực tuyến với giao dịch thực máy tính thông qua mạng internet Mặt khác, giai đoạn đầu đƣa sản phẩm thị trƣờng, Công ty chọn số nhà phân phối lớn hoạt động, hợp tác với Công ty để mở đại lý cho dòng sản phẩm Sau đó, Công ty bắt đầu phát triển mạng lƣới phân phối theo hƣớng mở đại lý nhỏ đa dạng ứng viên Phát triển hệ thống đại lý dòng sản phẩm độc lập với sản phẩm cũ giúp tăng số lƣợng trung gian thƣơng mại, từ tăng cƣờng phát 79 triển mạng lƣới phân phối Công ty theo chiều rộng Mặt khác, hệ thống đại lý phù hợp với đặc điểm dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngƣời tiêu dùng giúp tăng doanh số từ hoạt động bán hàng Khai thác mạng lƣới phân phối trực tuyến giúp giảm bớt chi phí tăng tính cạnh tranh Công ty thƣơng trƣờng Ngoài ra, hệ thống đại lý giảm cạnh tranh dòng sản phẩm Công ty, không ảnh hƣởng đến vòng đời sản phẩm tại.Nếu dòng sản phẩm bị thất bại, Công ty tránh đƣợc tác động tới dòng sản phẩm khác nhờ hệ thống đại lý độc lập.Bên cạnh đó, Công ty có hội thử nghiệm phƣơng thức bán hàng với ứng dụng khoa học công nghệ Dòng sản phẩm chứa đựng nhiều rủi ro dòng sản phẩm cũ bởi việc xây dựng hệ thống đại lý độc lập cho dòng sản phẩm khó khăn nhiều so với việc phát triển mạng lƣới phân phối dựa hệ thống đại lý Tuy nhiên, xây dựng mạng lƣới phân phối thành công dòng sản phẩm tồn phát triển vững chắc, tăng doanh thu nhƣ góp phần tăng cƣờng phát triển mạng lƣới phân phối Công ty 4.2.2 Các giải pháp trung dài hạn để tăng cường phát triển mạng lưới phân phối Trung Thành 4.2.2.1 Thành lập phòng nghiên cứu phát triển Nghiên cứu phát triển bao gồm việc đầu tƣ, tiến hành mua bán nghiên cứu, công nghệ phục vụ cho trình tồn phát triển doanh nghiệp Công tác nghiên cứu phát triển nhằm khám phá tri thức sản phẩm, trình sản xuất dịch vụ, sau áp dụng tri thức để tạo sản phẩm, trình dịch vụ có tính cải tiến để đáp ứng nhu cầu khách hàng thị trƣờng tốt 80 Phòng nghiên cứu phát triển có nhiệm vụ nghiên cứu để phát triển sản phẩm cải tiến sản phẩm có nhằm đáp ứng nhu cầu thị trƣờng thực chiến lƣợc phát triển mạng lƣới phân phối doanh nghiệp Để đạt mục tiêu đặt cho giai đoạn 2015-2020 khắc phục tồn doanh số dòng sản phẩm mới, phòng nhân Trung Thành cần phối hợp với phòng marketing thành lập phòng nghiên cứu phát triển với chức nghiên cứu, dự báo nhu cầu thị trƣờng, phát triển dòng sản phẩm Thành lập phòng nghiên cứu giảm bớt gánh nặng cho phòng marketing nay, đồng thời Công ty có thể tập trung chuyên môn hóa cho hoạt động nghiên cứu phát triển giúp đƣa báo cáo, đánh giá thị trƣờng mới, xu hƣớng tƣơng lai Mặt khác, kết nghiên cứu hỗ trợ phòng marketing nhƣ ban lãnh đạo để đƣa mục tiêu, kế hoạch phát triển mạng lƣới phân phối phù hợp với xu thế, đồng thời xác định đƣợc khu vực, sản phẩm cần đƣợc ƣu tiên tập trung khai thác Từ đó, Công ty có thể tiết kiệm đƣợc nhân lực vật lực việc phát triển mạng lƣới phân phối Tuy nhiên, việc thành lập phòng nghiên cứu phát triển cần giám sát chặt chẽ hoạt động nhƣ cấu tổ chức, tránh để nghiên cứu ngƣợc lại mục tiêu phát triển chung Công ty gây lãng phí tài nguyên, nguồn lực 4.2.2.2 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Trung Thành Bên cạnh thay đổi cấu, văn hóa doanh nghiệp cần đƣợc xây dựng Công ty TNHH Trung Thành nên tiếp tục phát huy ƣu điểm xây dựng văn hóa Công ty nhƣ thƣờng xuyên tổ chức chuyến du lịch, ngày hội thành viên với kế hoạch luân phiên ở chi nhánh, nhà máy Công 81 ty Năm 2013, địa điểm tổ chức có thể ở chi nhánh Đà Nẵng, năm 2014 ở thành phố HCM… Thời gian cho chuyến du lịch có thể kéo dài để cán công nhân viên có nhiều thời gian trao đổi giao lƣu Những hoạt động mang tính chất nội gắn kết thành viên công ty đặc biệt nhân viên làm việc ở chi nhánh, nhà máy mới, giúp nhân viên có hội hiểu hơn, làm giảm rủi ro trình xử lý công việc giảm rủi ro trình tăng cƣờng phát triển mạng lƣới phân phối Mặt khác, Công ty cần có sách chăm sóc, quan tâm tới gia đình ngƣời lao động phải công tác, học tập ở xa nhƣ hỗ trợ chi phí lại, nhà ở, trƣờng học, trạm y tế… Sự quan tâm giúp ngƣời lao động yên tâm làm việc, tận lực cống hiến cho công ty từ thúc đẩy phát triển mạng lƣới phân phối 4.2.2.3 Tổ chức khóa bồi dưỡng cán bộ, công nhân viên nước để nâng cao trình độ nguồn nhân lực Nguồn nhân lực doanh nghiệp tập hợp ngƣời lao động làm việc doanh nghiệp Nó đƣợc hình thành sở cá nhân có vai trò khác đƣợc liên kết với theo mục tiêu định Để nâng cao vai trò ngƣời, nguồn nhân lực tổ chức việc quan tâm đến công tác bồi dƣỡng, phát triển nguồn nhân lực yếu tố cần thiết quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh có việc phát triển mạng lƣới phân phối doanh nghiệp Mặt khác, khoa học công nghệ ngày phát triển tạo máy móc thiết bị đại, dây chuyền công nghệ tiên tiến đòi hỏi ngƣời phải liên tục nâng cao trình độ, tay nghề để phù hợp với xu thời đại Bồi dƣỡng phát triển nguồn nhân lực đƣợc hiểu hệ thống biện pháp đƣợc sử dụng nhằm tác động lên trình học tập giúp ngƣời tiếp thu 82 kiến thức, kỹ mới, thay đổi quan điểm hay hành vi nâng cao khả thực công việc cá nhân Đó tổng thể hoạt động có tổ chức đƣợc thực thời gian định nhằm đem đến thay đổi cho ngƣời lao động công việc họ theo chiều hƣớng tốt Công tác đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực có thể đƣợc thực nƣớc nƣớc Với đặc điểm Trung Thành, Công ty có thể chọn nhân viên xuất sắc học ở nƣớc với khóa ngắn hạn (6 tháng) sau trở nhân viên giữ chức vụ chủ chốt Công ty Bên cạnh đó, hàng năm Công ty nên liên kết với chƣơng trình đào tạo nƣớc để tổ chức lớp bồi dƣỡng nghiệp vụ cập nhật biến động thị trƣờng Các khóa đào tạo, bồi dƣỡng giúp Công ty nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, đồng thời giải đƣợc vấn đề tổ chức, chuẩn bị đội ngũ cán quản trị, cán chuyên môn kế cận giúp cho Công ty thích ứng kịp thời với thay đổi xã hội Năng suất công việc đƣợc cải tiến, ban lãnh đạo Công ty giảm bớt đƣợc giám sát ngƣời lao động đƣợc đào tạo, trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết, họ có thể tự giám sát công việc Ngƣời lao động có thái độ tán thành hợp tác công việc Sự ổn định động Công ty tăng lên, đảm bảo giữ vững hiệu hoạt động Công ty thiếu ngƣời chủ chốt có nguồn đào tạo dự trữ để thay Trình độ nguồn nhân lực đƣợc nâng cao làm tăng khả đàm phán với đối tác, tăng hiệu thực Công việc từ tạo thuận lợi cho tăng cƣờng phát triển mạng lƣới phân phối nói riêng hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung Công tác bồi dƣỡng nguồn nhân lực không đem lại nhiều lợi ích cho Công ty mà giúp cho ngƣời lao động cập nhật kiến thức, kỹ 83 mới, áp dụng thành công thay đổi công nghệ, kỹ thuật Nhờ có đào tạo, bồi dƣỡng phát triển mà ngƣời lao động tránh đƣợc đào thải trình phát triển Công ty, xã hội Và góp phần làm thoả mãn nhu cầu phát triển cho ngƣời lao động Mặt khác, khóa bồi dƣỡng tạo động lực cho ngƣời lao động phấn đấu bởi lẽ thông thƣờng ngƣời sau đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng thƣờng đƣợc giữ chức vụ quan trọng Công ty Tùy vào giai đoạn Công ty có thể phân bổ nguồn lực để tiến hành chƣơng trình bồi dƣỡng cán bộ, công nhân viên nƣớc cách kết hợp với tổ chức, chuyên gia cử đại diện học ở nƣớc nhƣ Hàn Quốc, Mỹ… Công tác tổ chức tốt giúp Công ty tăng cƣờng phát triển mạng lƣới phân phối nƣớc quốc tế 84 KẾT LUẬN Mạng lƣới phân phối sống doanh nghiệp, phát triển mạng lƣới phân phối giúp doanh nghiệp tăng doanh thu lợi nhuận Luận văn sở lý luận cho phát triển mạng lƣới phân phối doanh nghiệp nói chung áp dụng cho Công ty TNHHTrung Thànhnói riêng Giai đoạn 2011 - 2014, Công ty đạt đƣợc kết khả quan tình hình phát triển mạng lƣới phân phối nhƣ số lƣợng doanh thu nhà máy, TGTM, dòng sản phẩm thị phần tăng, đồng thời Công ty đạt đƣợc tiêu phát triển mạng lƣới phân phối theo chiều sâu Tuy nhiên, Công ty tồn số vấn đề cần phải khắc phục thời gian tới để tăng cƣờng phát triển mạng lƣới phân phối Hai nhóm giải pháp số kiến nghị đƣợc nhằm mục đích giải tồn trƣớc mắt nhƣ xử lý vấn đề mang tính chất lâu dài, giúp Công ty đạt đƣợc mục tiêu đề cho giai đoạn 2015-2020 Trong trình thực luận văn, số liệu thu thập nhiều hạn chế đặc biệt số liệu đối thủ cạnh tranh, môi trƣờng ngành Một số tiêu chƣa lƣợng hóa đƣợc nên đánh giá mang tính chất chủ quan Luận văn thể quan điểm tác giả vấn đề phát triển mạng lƣới phân phối Công ty TNHHTrung Thành Tuy nhiên, trình độ hạn chế nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót Cuối cùng tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Hà Văn Hội - Chủ nhiệm khoa Kinh tế Kinh doanh quốc tế, trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cùng cán nhân viên, ban lãnh đạo Công ty TNHH Trung Thànhđã giúp đỡ hƣớng dẫn tác giả hoàn thành luận văn 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Nguyễn Thủy Ánh, 2013 Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối Công ty Cổ phần Hữu Nghị, Chi nhánh Hà Nam Luận văn thạc sĩ Đại học kinh tế Trƣơng Đình Chiến, 2010 Giáo trình Quản trị marketing Hà Nội: NXB Trƣờng đại học kinh tế quốc dân Công ty TNHH Trung Thành, 2011, 2012, 2013, 2014 Biên đại hội đồng cổ đông thường niên Hà Nội Công ty TNHH Trung Thành, 2011, 2012, 2013, 2014 Báo cáo nội thường niên phận Hà Nội Công ty TNHH Trung Thành, 2011, 2012, 2013, 2014 Báo cáo thường niên Hà Nội Đoàn Tiến Dũng, 2012 Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm nước Yến cao cấp Sanest công ty Yến Sào Khánh Hòa Đề tài nghiên cứu khoa học Trƣờng Đại học Đà Nẵng Trần Minh Đạo, 2009 Giáo trình Marketing Hà Nội: NXB Trƣờng đại học kinh tế quốc dân Trần Minh Đạo Vũ Trí Dũng, 2007 Giáo trình Marketing quốc tế Hà Nội: NXB Trƣờng đại học kinh tế quốc dân Nguyễn Thị Mỹ Phƣơng, 2010 Hoàn thiện sách phân phối sản phẩm công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa Luận văn thạc sĩ Đại học kinh tế 10 Đào Thị Minh Thanh, 2010 Quản trị kênh phân phối Hà Nội: Nhà xuất Tài 11 Phan Tố Uyên, 2008 Phát triển hệ thống phân phối bán lẻ Hà Nội điều kiện Việt Nam thành viên tổ chức thương mại giới Đề tài nghiên cứu khoa học trƣờng Đại học kinh tế quốc dân 86 Website 12 http://fia.mpi.gov.vn/News.aspx?ctl=newsdetail&p=2.39&aID=1439 13 http://www.tapchitaichinh.vn/Kinh-te-vi-mo/Tac-dong-cua-cac-giai-phap-kichcau-doi-voi-doanh-nghiep-Viet-Nam/6944.tctc 14 http://www.trungthanhcompany.com.vn/ 15 http://viennghiencuuthuongmai.com.vn/tapchi/NewDetails.aspx?Id=20 87 PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG Họ tên: Địa chỉ: Số điện thoại: Email: I Thông tin cá nhân Tuổi a < 18 c 30 - 45 b 18-30 d >45 Giới tính a Nam b Nữ Nghề nghiệp a Học sinh b NV văn phòng c Công nhân d Nội trợ Thu nhập cá nhân tháng a triệu b - triệu c triệu d Không II Ý kiến bạn Bạn nghe hay sử dụng sản phẩm Trung Thành foods chưa a Đã b Chưa Bạn sử dụng sản phẩm Trung Thành foods a Nước mắm c Tương ớt c Nước tương d Củ, đóng lọ Hiện bạn sử dụng sản phẩm Trung Thành không a Có b Không Xin vui lòng ghi rõ sản phẩm khác mà bạn dùng …………………………………………………… Bạn biết sản phẩm Trung Thành foods từ đâu a Người khác giới thiệu b Quảng cáo c Cửa hàng bán lẻ d Được tiếp thị Bạn có thường xuyên sử dụng sử dụng sản phẩm Trung Thành foods không a Hiếm b Thường xuyên Yếu tố bạn quan tâm chọn mua sản phẩm Trung Thành a Giá b Vệ sinh ATTP c Bao bì d Tiện lợi mua Bạn thường mua sản phẩm Trung Thành ở đâu a Tạp hóa b Siêu thị c Chợ d Đại lý Trong sản phẩm Trung Thành foods bạn hay sử dụng sản phẩm a Nước mắm c Tương ớt c Nước tương d Củ, đóng lọ Vui lòng cho biết ý kiến bạn sản phẩm Trung Thành Tiêu chí đánh giá Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng d Khác d Gia vị khác e Khác d Gia vị Không có ý kiến Yên tâm vào chất lượng Phù hợp vị Giá hợp lý Mẫu mã, bao bì Phân phối rộng rãi Mức độ hài lòng với Trung Thành Trung Thành foods lắng nghe ghi nhận ý kiến góp ý khách hàng Trung Thành để ngày thay đổi, hoàn thiện, phục vụ khách hàng tốt Trung Thành foods xin chân thành cảm ơn! Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT NHÀ PHÂN PHỐI PHIẾU KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG Tên nhà phân phối: Địa chỉ: Số điện thoại: Tiêu chí đánh giá Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Không có ý kiến Mức chiết khấu Thời gian giao hàng Chế độ chăm sóc Phương thức toán Nghiệp vụ nhân viên kinh doanh Anh/Chị có hài lòng sản phẩm sách Trung Thành không? a Có b Không c Không có ý kiến Anh/Chị có ý kiến Công ty không? ………………………………………………………………… Trung Thành foods lắng nghe ghi nhận ý kiến góp ý khách hàng Trung Thành để ngày thay đổi, hoàn thiện, phục vụ khách hàng tốt Trung Thành foods xin chân thành cảm ơn! Phụ lục 03 NỘI DUNG PHỎNG VẤN SÂU CÁN BỘ TRUNG THÀNH Xin chào Anh/Chị! Tôi là: Phạm Văn Bắc, học viên ngành Quản Trị Kinh Doanh Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Tôi thực nghiên cứu đề tài: "Phát triển mạng lƣới phân phối Công ty TNHH Trung Thành" Đề tài đƣợc thực với mục đích nghiên cứu, không nhằm mục đích kinh doanh Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị dành thời gian cho Buổi trao đổi hôm liên quan đến việc đề xuất tầm quan trọng giải phải để phát triển mạng lƣới phân phối Công ty Những thông tin mà Anh/Chị cung cấp cho nói chuyện tài liệu quý giá giúp có nhìn sâu sắc hơn, thực tế để có thể đƣa hƣớng giải pháp cụ thể để phát triển mạng lƣới phân phối Công ty TNHH Trung Thành NỘI DUNG PHỎNG VẤN Câu 1: Theo Anh /Chị Công ty TNHH Trung Thành thị trƣờng có vị nhƣ nào? Câu 2: Sau thời gian sản phẩm Trung Thành bị cho có chứa chất 3-MCPD tình hình kinh doanh Công ty diễn biến nào? Công ty có giải pháp để vƣợt qua khó khăn đó? Câu 3: Theo Anh/Chị phát triển mạng lƣới phân phối có phải giải pháp cần thiết để Công ty lấy lại thị phần để đối thủ cạnh tranh lấy thời gian vừa qua? Câu 4: Theo Anh/Chị để phát triển mạng lƣới phân phối Trung Thành cần phải thực giải pháp gì? Xin Anh Chị cho biết số thông tin sau thân: Chức vụ: Tên phòng/ban, tổ làm việc: Trình độ: KẾT THÚC - Chúng ta trao đổi lâu, Anh/Chị cung cấp cho nhiều thông tin quý giá có ích cho đề tài nghiên cứu - Cám ơn hợp tác, giúp đỡ Anh/Chị! ... phải phát triển mạng lƣới phân phối Công ty TNHH Trung Thành? 2) Thực trạng mạng lƣới phân phối Công ty TNHH Trung Thành sao? 3) Để có đƣợc mạng lƣới phân phối tốt mang lại hiệu kinh doanh, Công. .. hình phát triển mạng lưới phân phối Công ty TNHH Trung Thành giai đoạn 2011-2014 63 Chƣơng 4: ĐỊNH HƢỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG PHÁT TRIỂN MẠNG LƢỚI PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TNHH TRUNG. .. 59 3.4.1 Kết phát triển mạng lưới phân phối Công ty TNHH Trung Thành theo số lượng (chiều rộng) 59 3.4.2 Kết phát triển mạng lưới phân phối Công ty TNHH Trung Thành giai đoạn 2011-2014
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển mạng lưới phân phối tại công ty TNHH trung thành , Phát triển mạng lưới phân phối tại công ty TNHH trung thành , Phát triển mạng lưới phân phối tại công ty TNHH trung thành

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay