Phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại khu bảo tồn thiên nhiên ngọc sơn ngổ luông, tỉnh hòa bình

159 95 0
  • Loading ...
1/159 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 11:29

I HC QUC GIA H NI TRNG I HC KHOA HC X HI V NHN VN - B HIN HNH PHT TRIN DU LCH SINH THI DA VO CNG NG TI KHU BO TN THIấN NHIấN NGC SN - NG LUễNG, TNH HềA BèNH Chuyờn ngnh: Du lch (Chng trỡnh o to thớ im) LUN VN THC S DU LCH H Ni, 2015 MC LC M U 1 Lý chn ti Mc ớch v nhim v nghiờn cu Phm vi i tng nghiờn cu Phng phỏp nghiờn cu Lch s nghiờn cu B cc lun 13 Chng C S Lí LUN V THC TIN V DU LCH SINH THI DA VO CNG NG 15 1.1 C s lý lun 15 1.1.1 Du lch sinh thỏi 15 1.1.2 Cng ng 26 1.1.3 Du lch sinh thỏi da vo cng ng 30 1.1.4 Khu bo tn thiờn nhiờn 36 1.2 Mt s bi hc kinh nghim phỏt trin du lch sinh thỏi da vo cng ng 38 1.2.1 Mụ hinh phat trin du lic ch sinh thai da vo cng ng tiờu biu ta mt s nc 38 1.2.2 Mụ hinh phat trin du lic ch sinh thai da vo cng ng tiờu biu nc 41 Chng THC TRNG DU LCH SINH THI DA VO CNG NG TI KHU BO TN THIấN NHIấN 45 NGC SN- NG LUễNG, TNH HềA BèNH 45 2.1 Khỏi quỏt v Khu bo tn thiờn nhiờn Ngc Sn- Ng Luụng 45 2.1.1 iu kin t nhiờn 45 2.1.2 iu kin kinh t - xó hi 47 2.2 Cỏc iu kin phỏt trin du lch sinh thỏi da vo cng ng 49 2.2.1 Ti nguyờn du lch 49 2.2.2 C s h tng v c s vt cht k thut du lch 56 2.2.3 Ch trng, chớnh sỏch, d ỏn i vi hot ng du lch sinh thỏi da vo cng ng 60 2.2.4 Truyn thụng, qung bỏ 64 2.2.5 Cng ng a phng 66 2.3 Hot ng du lch sinh thỏi da vo cng ng ti khu bo tn thiờn nhiờn Ngc Sn- Ng Luụng 75 2.3.1 Cỏc sn phm du lch 75 2.3.2 Khỏch du lch 79 2.3.3 Doanh thu 86 2.4 Nhng tỏc ng ca du lch ti khu bo tn thiờn nhiờn Ngc Sn - Ng Luụng 87 2.4.1 Tỏc ng ca du lch ti kinh t cng ng 87 2.4.2 Tỏc ng ca du lch ti húa - xó hi 89 2.4.3 Tỏc ng ca du lch ti mụi trng t nhiờn 91 2.5 ỏnh giỏ thc trng du lch sinh thỏi da vo cng ng ti KBTTN Ngc Sn - Ng Luụng bng phõn tớch SWOT 93 Chng NH HNG V GII PHP PHT TRIN DLST DA VO CNG NG TI KBTTN NGC SN - NG LUễNG, TNH HềA BèNH 96 3.1 Quan im v mc tiờu phỏt trin ca du lch tnh Hũa Bỡnh 96 3.1.1 Quan im 96 3.1.2 Mc tiờu 97 3.2 Mt s nh hng phỏt trin du lch sinh thỏi da vo cng ng ti Khu bo tn thiờn nhiờn Ngc Sn- Ng Luụng 99 3.2.1 nh hng chung 99 3.1.2 Cỏc nh hng c th 99 3.3 Mt s gii phỏp phỏt trin du lch sinh thỏi da vo cng ng ti Khu bo tn thiờn nhiờn Ngc Sn- Ng Luụng 104 3.3.1 Gii phỏp v c ch chớnh sỏch v hp tỏc, u t 104 3.3.2 Gii phỏp v t chc qun lý 104 3.3.3 Gii phỏp v th trng 106 3.3.4 Gii phỏp v c s h tng, c s vt cht k thut 106 3.3.5 Gii phỏp u t 108 3.3.6 Gii phỏp v giỏo dc mụi trng 108 3.3.7 o to v nõng cao nhn thc ca cng ng v du lch sinh thỏi 109 3.3.8 Gii phỏp bo tn cỏc giỏ tr v a dng sinh hc v bo v mụi trng 109 3.4 Bi hc cho cỏc im du lch sinh thỏi da vo cng ng Vit Nam 109 3.5 Khuyn ngh 112 Tiu kt chng 113 KT LUN 115 TI LIU THAM KHO .116 Ti liu ting Vit 116 Ti liu ting Anh 119 PH LC .120 DANH MC CH VIT TT BQL Ban qun lý CBET-A Chi hi du lch sinh thỏi cng ng DLCD Du lch cng ng DLST Du lch sinh thỏi DSH a dng sinh hc FPSC Qu xỳc tin húa xó hi Tõy Ban Nha HDV Hng dn viờn HST H sinh thỏi IUCN T chc bo tn thiờn nhiờn th gii KBT Khu bo tn KBTTN Khu bo tn thiờn nhiờn UBND y ban nhõn dõn WWF Qu bo v ng vt hoang dó DANH MC BNG BIU Bng 2.1 C cu thu nhp KBT nm 2002 48 Bng 2.2 H ng vt KBTTN Ngc Sn - Ng Luụng 50 Bng 2.3 Cỏc nhúm thc vt ti KBTTN Ngc Sn - Ng Luụng 51 Bng 2.4 S lng du khỏch bit n KBTTN Ngc Sn - Ng Luụng qua cỏc kờnh thụng tin 65 Bng 2.5 Cm nhn s thay i ca ngi dõn 66 Bng 2.6 Mc sn sng tham gia cung cp dch v du lch ca cng ng 68 Bng 2.7 Nhng c cng ng a phng quan tõm tham gia hot ng du lch ti KBT 69 Bng 2.8 S mong mun v lng khỏch du lch n KBTTN Ngc Sn Ng Luụng 71 Bng 2.9 Cng ng a phng tham gia cung cp dch v du lch 74 Bng 2.10 Lng khỏch n KBTTN Ngc Sn - Ng Luụng giai on 2012 - 2015 81 Bng 2.11 Sn phm /loi hỡnh du lch c a chung Ngc Sn - Ng Luụng 84 Bng 2.12 Mc hi lũng ca du khỏch 84 Bng 2.13.Tng thu nhp cỏc thnh phn tham gia hot ng du lch ti KBTTN Ngc Sn - Ng Luụng (01/2015 - 30/04/2015) 87 Bng 2.14 Mc thu nhp thờm hng thỏng t du lch ca cỏc h dõn xó T Do 88 Bng 3.1 xut cỏc loi hỡnh du lch v hng khai thỏc chớnh ti KBTTN Ngc Sn - Ng Luụng 101 M U Lý chn ti Du lch sinh thỏi (DLST) l mt hin tng v xu th phỏt trin nhng nm gn õy ca du lch th gii Nú khụng n thun ch l hot ng du lch thụng thng m ng thi l hot ng giỏo dc, h tr cỏc mc tiờu bo tn mụi trng t nhiờn, cỏc giỏ tr húa bn a v phỏt trin cng ng gúp phn phỏt trin ngnh du lch núi riờng, nn kinh t - xó hi núi chung Chớnh bi tm quan trng ú nm 2002 c t chc du lch th gii ly l nm quc t v DLST vi ch "Du lch sinh thỏi - chỡa khúa phỏt trin bn vng" m bo cho du lch sinh thỏi hon thnh tt mc tiờu: bo tn v phỏt trin lõu di - bn vng, cn phi tip cn ti khớa cnh phỏt trin du lch sinh thỏi da vo cng ng Du lch sinh thỏi da vo cng ng giỳp cho du khỏch, ngi dõn a phng thu hiu, tn hng v bo v mụi trng thiờn nhiờn v di sn húa tn ti chung quanh cng ng, v ng thi to li ớch kinh t cho ngi dõn a phng Du lch sinh thỏi da vo cng ng chớnh l th hin mc ớch phỏt trin bn vng, lõu di Vit Nam cú nhiu iu kin phỏt trin du lch sinh thỏi Bờn cnh ú phỏt trin du lch sinh thỏi da vo cng ng ang c ngnh du lch núi riờng v Nh nc quan tõm nhm gỡn gi, bo v v phỏt trin ti nguyờn du lch sinh thỏi ca t nc, ng thi ci thin i sng kinh t ca cng ng a phng Chớnh vỡ vy nhng im du lch sinh thỏi da vo cng ng nh: Cỳc Phng, Mai Chõu, Cỏt Tiờn, Cỏt B ang dn tr thnh nhng im du lch cng ng thu hỳt khỏch du lch v ngoi nc, gúp phn thay i i sng kinh t a phng v hng n s phỏt trin bn vng Khu bo tn thiờn nhiờn Ngc Sn-Ng Luụng l mt im n du lch mi phớa ụng Nam th ụ H Ni Nm gia quc gia Cỳc Phng v khu bo tn thiờn nhiờn Pự Luụng; khu bo tn thiờn nhiờn Ngc Sn - Ng Luụng hũa trn cnh quan thiờn nhiờn c sc, h ng thc vt phong phỳ, a dng vi nột húa dõn tc t cỏc ngụi lng truyn thng ca ngi Mng Bờn cnh ú Khu bo tn cũn cú v trớ a lý, a hỡnh thun li phỏt trin giao lu kinh t - húa - xó hi vi cỏc vựng ph cn.Mc dự vy, hot ng kinh t da trờn nhng ngun ti nguyờn ny cha c phỏt trin, phỏt huy hiu qu nhng giỏ tr sn cú Hot ng du lch hin ti ang dng khớa cnh da vo ngun ti nguyờn t nhiờn, mang tớnh cht nh l i vi hot ng DLST cỏc sn phm cung cp n khỏch du lch cũn n iu, m nht, cha to c nhng im nhn thu hỳt khỏch tham quan, tỡm hiu v khỏm phỏ Cỏc hot ng phc v ph tri cũn nghốo nn lc hu Mt khỏc, vic o to nghip v cho i ng cỏc b iu hnh qun lý, hng dn viờn du lch sinh thỏi ti im cũn cha ỏp ng c nhu cu phỏt trin T nhng lý trờn, ti "Phỏt trin du lch sinh thỏi da vo cng ng ti Khu bo tn thiờn nhiờn Ngc Sn-Ng Luụng, tnh Hũa Bỡnh" c chn lm lun l vic lm cp bỏch va cú ý ngha v mt lý lun, va cú ý ngha v mt thc tin vi mc ớch nhm khai thỏc sn phm du lch cung cp cho khỏch du lch, gúp phn phỏt trin ý thc bo v ngun ti sn t nhiờn, nõng cao i sng cng ng dõn c s ti, phỏt trin nn kinh t xó hi a phng Mc ớch v nhim v nghiờn cu Mc ớch ca lun l gúp phn phỏt trin du lch da trờn vic khai thỏc giỏ tr a dng sinh hc phc v vic ci thin i sng ca cng ng, bo v mụi trng v a dng sinh hc ti Khu bo tn thiờn nhiờn Ngc Sn- Ng Luụng (Hũa Bỡnh) t c cỏc mc ớch trờn, lun cn thc hin cỏc nhim v: - Tng quan c s lý lun v du lch sinh thỏi da vo cng ng: khỏi nim, nguyờn tc, cỏc iu kin hỡnh thnh v phỏt trin - Nghiờn cu cỏc iu kin phỏt trin du lch sinh thỏi da vo cng ng ca Khu bo tn thiờn nhiờn Ngc Sn- Ng Luụng - Nghiờn cu, ỏnh giỏ thc trng hot ng du lch sinh thỏi Khu bo tn thiờn nhiờn Ngc Sn- Ng Luụng - xut gii phỏp nhm phỏt trin hot ng du lch sinh thỏi da vo cng ng ti khu vc nghiờn cu Phm vi * Phm vi v ni dung ti trung nghiờn cu cỏc iu kin c bn cho phỏt trin du lch sinh thỏi da vo cng ng: iu kin ti nguyờn du lch sinh thỏi da vo cng ng, s tham gia ca cng ng; thc trng du lch sinh thỏi da vo cng ng ti Khu bo tn thiờn nhiờn Ngc Sn- Ng Luụng * Phm vi v khụng gian ti gii hn vic kho sỏt khỏch du lch ó n KBTTN, kho sỏt cng ng c dõn ti Ngc Sn v Ng Luụng cựng vi BQL KBTTN Ngc Sn - Ng Luụng * Phm vi v thi gian Cỏc s liu iu tra thỏng u nm 2015, cỏc s liu thu thp t KBTTN v cỏc c quan khỏc t nm 2002 n i tng nghiờn cu Lun lm rừ cỏc iu kin phỏt trin hot ng DLST da vo cng ng ti Khu bo tn thiờn nhiờn Ngc Sn- Ng Luụng; s tham gia ca cng ng dõn c vo hot ng du lch v thc trng du lch sinh thỏi da vo cng ng Phng phỏp nghiờn cu 5.1 Phng phỏp kho sỏt thc a, thu thp ti liu Phng phỏp kho sỏt thc a giỳp tỏc gi quan sỏt cnh quan t nhiờn KBT, h thng c s h tng v tỡm hiu húa Mng bn a; tip xỳc cỏc bờn liờn quan, cỏc phũng, ban ca huyn, tnh v ngi dõn a phng thu thp c nhng ngun t liu cn thit v cp nht Kho sỏt thc a c tin hnh t thỏng 02 - 05/2015 5.2 Phng phỏp thng kờ, phõn tớch ti liu Chính quyền số xã thuộc Khu bảo tồn cha thực chức quản lý nhà nớc rừng đất lâm nghiệp quy định Quyt nh s 07/2012/Q-TTg ngy thỏng 02 nm 2012 ca Th tng Chớnh ph Hin hu ht din tớch rng m khu bo tn c giao qun lý v bo v ó c giao khoỏn cho ngi dõn theo Ngh nh 02/N-CP Hin nhng din tớch ny cha c thu hi giao cho li cho khu bo tn, ú vic qun lý bo v gp nhiu khú khn (vn cũn tn ti mt mnh t cú hai ch) Trong khu bảo tồn có gần 2700 hộ với 13.409 ngời dân sinh sống 51 xóm thuộc tạo sức ép lớn đến tài nguyên rừng Tại xã Khu bảo tồn: Diện tích đất lâm nghiệp 15.000 đất dùng cho sản xuất cho nông nghiệp có 1.654 phần lớn ngời dân từ nhiều đời sống dựa vào rừng sử dụng sản phẩm từ rừng, đời sống nhiều khó khăn Do việc quản lý ngời dân vào rừng khó thực không kiểm soát đợc Nghị định 117/2010/NĐ- CP đời quy định rõ cán Kiểm lâm Hạt Kiểm lâm khu bảo tồn công chức Kiểm lâm Khu BTTN Ngc Sn - Ng Luụng cú 01 Ht Kim lõm trc thuc, vy hin cỏn b ang xp vo ngch viờn chc õy l tr ngi cho vic thc thi nhim v ca cỏn b khu bo tn Gii phỏp thc hin: - Tăng cờng, đổi phơng pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng pháp luật bảo vệ rừng bảo tồn thiên nhiên - Thành lập củng cố lại tổ liên ngành bảo vệ rừng Phi hp vi Dõn quõn t v, Cụng an xó tun tra, kim tra cụng tỏc bo v rng, chủ động gii quyt nhng "im núng" v nhng v vic c th a phng - Duy trì công tác tuần tra, kiểm tra để ngăn chặn hành vi xâm hại tài nguyên rừng - Chủ tịch UBND xã thực chức quản lý nhà nớc rừng đất lâm nghiệp quy định Quyt nh s 07/2012/Q - TTg, ngy thỏng 02 nm 2012 ca Th tng Chớnh ph v ban hnh mt s chớnh sỏch tng cng cụng tỏc bo v rng IV D kin K hoch thc hin nhim v nm 2013 Cụng tỏc qun lý bo v rng, bo tn a dng sinh hc Tăng cờng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng pháp luật bảo vệ rừng bảo tồn thiên nhiên Xây dựng, chỉnh sửa Quy ớc bảo vệ rừng 51 thôn xóm khu bảo tồn Xây dựng hoàn thiện 08 khu vực giám sát đa dạng sinh học Tng cng thc thi phỏp lut kim soỏt tỡnh trng khai thỏc, buụn bỏn, chuyn ng thc vt rng trỏi phộp Trin khai hot ng nghiờn cu khoa hc rng c dng Xỳc tip thnh lp Phũng Khoa hc v Hp tỏc quc t nhm ỏp ng c yờu cu nhim v chuyờn mụn c giao Tip tc t chc cỏc t kho sỏt, iu tra chuyờn sõu v cỏc loi ng vt quý him; Xut bn sỏch giúi thiu v cỏc loi cõy thuc quý cú ti khu bo tn Trin khai hot ng du lch sinh thỏi rng c dng Xõy dng ỏn thnh lp b phn du lch sinh thỏi t chc cỏc hot ng v du lch ti khu BTTN Ngc Sn - Ng Luụng Xõy dng trung tõm thụng tin du lch nhm nõng cao nhn thc v bo tn h sinh thỏi o to nõng cao nng lc cho 04 cỏn b Kim lõm h tr cỏc hot ng du lch sinh thỏi khu bo tn Thc hin hot ng hp tỏc quc t v bo tn a dng sinh hc Tip tc tỡm kim c hi hp tỏc vi cỏc t chc quc t nh FFI, AECID tip tc thc hin cỏc hot ng ó cú k hoch bo tn khu BTTN Ngc Sn Ng Luụng (k hoch nm) Trờn õy l bỏo cỏo kt qa cụng tỏc bo v rng, bo tn a dng sinh hc nm 2012 v d kin k hoch nm 2013 ca BQL khu BTTN Ngc Sn - Ng Luụng Kớnh mong V Bo tn thiờn nhiờn - Tng cc lõm nghip, Chi cc Kim lõm tnh Hũa Bỡnh quan tõm cú ý kin ch o n v hon thnh nhim v c giao./ Ni nhn: GIM C - V BTTN - TCLN; - Chi Cc Kim lõm Hũa Bỡnh; - Lu: VT, BQL Bựi Bỡnh Yờn PH LC BO CO CA BQL KBTTN NS - NL NM 2013 CHI CC KIM LM HềA BèNH BAN QUN Lí KHU BTTN NGC SN - NG LUễNG S: /BC-BQL CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T - Hnh phỳc Lc Sn, ngy 15 thỏng 10 nm 2013 BO CO Kt qu cụng tỏc qun lý bo v rng, bo tn a dng sinh hc nm 2013 v d kin k hoch thc hin nm 2014 A KT QU CễNG TC NM 2013 I Thụng tin chung v khu BTTN Ngc Sn - Ng Luụng tnh Hũa Bỡnh Khu BTTN Ngc Sn - Ng Luụng c thnh lp theo Quyt nh s 2714/QUBND, ngy 28 thỏng 12 nm 2004 ca UBND tnh Ho Bỡnh Khu BTTN Ngc Sn - Ng Luụng cú ta a lý: T 200 21' n 220 36' V Bc, t 1050 00' n 1060 00' Kinh ụng Phớa ụng Bc giỏp: VQG Cỳc Phng tnh Ninh Bỡnh Phớa Bc giỏp: Huyn Mai Chõu, tnh Ho Bỡnh Phớa Tõy Nam giỏp: Huyn Thch Thnh v khu BTTN Pự Luụng tnh Thanh Húa Vi din tớch 15.890,63 tri rng trờn xó ca hai huyn gm: Xó T Do, Ngc Sn, Ngc Lõu, mt phn xó Tõn M huyn Lc Sn v cỏc xó Nam Sn, Bc Sn, Ng Luụng huyn Tõn Lc, cỏch thnh ph Ho Bỡnh 80km õy l khu vc in hỡnh ca h sinh thỏi rng thng xanh trờn nỳi ỏ vụi nm phn gia ca vựng cnh quan ỏ vụi Pự Luụng - Cỳc Phng Cỏc dóy nỳi Khu BTTN Ngc Sn - Ng Luụng to nờn cỏc hnh lang ni lin Vn Quc gia Cỳc phng vi khu BTTN Pự Luụng Vỡ th nú úng vai trũ quan trng khụng ch vic bo v s a dng sinh hc cho khu bo tn núi riờng m cũn úng gúp vo vic bo tn cnh quan ca vựng nỳi ỏ vụi Pự Luụng - Cỳc Phng Theo iu tra cha y (tớnh n thỏng nm 2012) ti khu BTTN Ngc Sn Ng Luụng hin cú: V thc vt cú 667 loi thc vt thuc 373 chi ca 140 h; 28 loi ghi sỏch Vit Nam (2007); 07 loi Ngh nh s 32/2006/N-CP; 14 loi l thc vt c hu ca Vit Nam; 10 loi sỏch Th gii V ng vt hin cú 455 loi thuc 110 h ca 30 b; 53 loi sỏch Vit Nam (2007); 46 loi Ngh nh 32/2006/N-CP; 32 loi sỏch Th gii II Kt qu cụng tỏc qun lý bo v rng, bo tn a dng sinh hc nm 2013, nhng khú khn v vng mc thc hin chớnh sỏch v xut phng ỏn, gii phỏp Tỡnh hỡnh vi phm cỏc quy nh ca Nh nc lnh vc QLBVR a) V phỏ rng, khai thỏc rng trỏi phỏp lut Trong nm va qua ti khu BTTN Ngc Sn - Ng Luụng tỡnh trng khai thỏc rng, phỏ rng trỏi phỏp lut xy Vi a hỡnh him tr b chia ct mnh vic phỏt hin ngn chn, bt gi, x lý hnh vi khai thỏc rng, phỏ rng trỏi phỏp lut cha lm c trit Hin ti khu bo tn tim n nguy c cao xy tỡnh trng khai thỏc g lm nh sn b) V mua bỏn, chuyn, ch bin g, lõm sn trỏi phỏp lut Tỡnh trng chuyn lõm sn trỏi phỏp lut ti khu BTTN Ngc Sn - Ng Luụng din ht sc phc tp, vi phng tin chuyn ch yu l bng xe mụ tụ v thc hin cú t chc, cỏc i tng dựng in thoi di ng liờn lc thụng tin cho nhm qua mt lc lng chc nng Khi b truy ui cỏc i tng ny dựng dao cht t dõy vt b lõm sn trờn phng tin chuyn rt nguy him cho tớnh mng ca lc lng chc nng truy ui ngn chn, bt gi T u nm n Ht Kim lõm khu BTTN Ngc Sn - Ng Luụng ó bt gi v x lý 70 v chuyn lõm sn trỏi phỏp lut c) V sn bn ng vt hoang dó Tỡnh trng sn bn, by bt ng vt hoang dó ti khu BTTN Ngc Sn - Ng Luụng cũn din ng vt b sn bn ch yu l cỏc loi cy, súc v mt s loi chim nuụi lm cnh, hin mt s loi ng vt c bit quý him nh Gu nga ang cú nguy c b e da nghiờm trng d) V cụng tỏc phũng chỏy cha chỏy rng Vi c im l phn ln din tớch rng nm trờn nỳi ỏ vụi, thc bỡ ớt vt liu gõy chỏy khụng nhiu ú t gn 10 nm tr li õy ti khu BTTN Ngc Sn - Ng Luụng cha xy v chỏy rng no Tuy nhiờn tim n nguy c gõy chỏy rng c dng, c bit l tỡnh trng t nng lm ry ca ngi dõn a phng Nhn thy nguy c xy chỏy rng cao, BQL khu BTTN Ngc Sn - Ng Luụng ó thng xuyờn t chc cỏc lp tuyờn truyn ph bin phỏp lut v bo v rng, bo tn thiờn nhiờn v phũng chỏy cha chỏy rng n mi ngi dõn Kim lõm a bn luụn kp thi tham mu giỳp Ch tch UBND cỏc xó nm khu bo tn v cụng tỏc phũng chỏy cha chỏy rng, kin ton cỏc t i qun chỳng bo v rng v PCCCR e) V tỡnh hỡnh chng ngi thi hnh cụng v Tỡnh trng chng ngi thi hnh cụng v ti khu BTTN Ngc Sn - Ng Luụng ó v ang din phc nh hng n tớnh mng, sc khe ca ngi thi hnh cụng v nh: Lõm tc dựng dao e da, dựng ỏ nộm vo lc lng lm nhim v, nộm ỏ vo xe cụng v, khụng chp hnh tớn hiu dng xe Xe ch hng lõm sn trỏi phộp õm thng vo lc lng Kim lõm lm nhim v, dựng phng tin chốn ộp lc lng Kim lõm truy ui gõy nguy him n tớnh mng cỏn b thi hnh cụng v rt khú khn cho vic bt gi x lý Nm 2013 ó phi hp vi lc lng cụng an x lý v chng ngi thi hnh cụng v f) V chuyn mc ớch s dng rng sang mc ớch khỏc T u nm n ti khu BTTN Ngc Sn - Ng Luụng khụng cú vic chuyn mc ớch s dng rng sang mc ớch khỏc Thc hin hot ng Nghiờn cu khoa hc Nm 2013 BQL khu BTTN Ngc Sn - Ng Luụng phi hp vi nghiờn cu sinh trng i hc Hoa Lu nghiờn cu, iu tra v cõy Mun Qua t iu tra nghiờn cu ny BQL s xõy dng k hoch v phng ỏn bo tn loi cõy ny Thc hin hot ng du lch sinh thỏi, cho thuờ mụi trng rng, chi tr dch v mụi trng rng; cỏc hot ng giỏo dc mụi trng, tuyờn truyn v nõng cao nhn thc bo tn thiờn nhiờn Hot ng du lch sinh thỏi (du lch sinh thỏi da vo cng ng) ó bt u i vo hot ng t u nm 2013 hin ti khu BTTN Ngc Sn - Ng Luụng phi hp vi VQG Cỳc Phng, cỏc cụng ty du lch vựng t chc tuyn du lch kt ni vi (i b xuyờn rng) n ó cú 280 du khỏnh nc ngoi, hn 300 du khỏch ngi Vit Nam n tham qua ngh dng Tuy vy hin khu BTTN Ngc Sn - Ng Luụng ang thc hin vic giỏm sỏt, cha t chc thu phớ cỏc hot ng du lch ny m cho ngi dõn a phng t thu chi thụng qua Hi du lch sinh thỏi Ngc Sn - Ng Luụng Cụng tỏc tuyờn truyn nõng v cao nhn thc bo tn thiờn nhiờn c BQL xỏc nh l vic lm thng xuyờn v liờn tc T u nm n ó m 60 lp tuyờn truyn n 51 thụn xúm v 07 xó khu bo tn vi 7490 lt ngi tham gia Khu BTTN Ngc Sn - Ng Luụng cha thc hin vic cho thuờ mụi trng rng v chi tr dch v mụi trng rng Thc hin hp tỏc quc t v bo tn thiờn nhiờn Nm 2013 ti khu BTTN Ngc Sn - Ng Luụng cỏc d ỏn v ngoi nc v thc hin hp tỏc bo tn thiờn nhiờn u kt thỳc, hin khu bo tn ang xõy dng cỏc d ỏn mi ang ch phờ duyt Kt qu u t t ngun ngõn sỏch Nh nc Hin BQL khu BTTN ngc Sn - Ng Luụng ó xõy dng xong d ỏn Bo v v Phỏt trin rng khu BTTN Ngc Sn - Ng Luụng giai on 2013-2020 v ang trỡnh cp cú thm quyn phờ duyt III Nhng tn ti, nguyờn nhõn, gii phỏp v kin ngh qun lý bo v rng, bo tn thiờn nhiờn Nhng tn ti, khú khn: Hin hu ht din tớch rng m khu bo tn c giao qun lý v bo v ó c giao khoỏn cho ngi dõn theo Ngh nh 02/1995/N-CP Hin nhng din tớch ny cha c thu hi giao cho li cho khu bo tn, ú vic qun lý bo v gp nhiu khú khn (vn cũn tn ti mt mnh t cú hai ch) Trong khu bảo tồn có gần 2700 hộ với 13.500 ngời dân sinh sống 51 xóm thuộc tạo sức ép lớn đến tài nguyên rừng Tại xã Khu bảo tồn: Diện tích đất lâm nghiệp 15.000 đất dùng cho sản xuất cho nông nghiệp có 1.654 phần lớn ngời dân từ nhiều đời sống dựa vào rừng sử dụng sản phẩm từ rừng, đời sống nhiều khó khăn Do việc quản lý ngời dân vào rừng khó thực không kiểm soát đợc Chính quyền số xã thuộc Khu bảo tồn cha thực chức quản lý nhà nớc rừng đất lâm nghiệp quy định Quyt nh s 07/2012/Q-TTg ngy thỏng 02 nm 2012 ca Th tng Chớnh ph Nghị định 117/2010/NĐ- CP đời quy định rõ cán Kiểm lâm Hạt Kiểm lâm khu bảo tồn công chức Kiểm lâm Khu BTTN Ngc Sn - Ng Luụng cú 01 Ht Kim lõm trc thuc, vy hin cỏn b ang xp vo ngch viờn chc õy l tr ngi cho vic thc thi nhim v ca cỏn b khu bo tn Gii phỏp thc hin: Tăng cờng, đổi phơng pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng pháp luật bảo vệ rừng bảo tồn thiên nhiên Thành lập củng cố lại tổ liên ngành bảo vệ rừng Phi hp vi Dõn quõn t v, Cụng an xó tun tra, kim tra cụng tỏc bo v rng, chủ động gii quyt nhng "im núng" v nhng v vic c th a phng Tng cng công tác tuần tra, kiểm tra để ngăn chặn hành vi xâm hại tài nguyên rừng Phi hp vi Ht Kim lõm huyn t chc cỏc t tun tra truy quyột, lun sõu rng Chủ tịch UBND xã thực chức quản lý nhà nớc rừng đất lâm nghiệp quy định Quyt nh s 07/2012/Q - TTg, ngy thỏng 02 nm 2012 ca Th tng Chớnh ph v ban hnh mt s chớnh sỏch tng cng cụng tỏc bo v rng B K HOCH HOT NG 2014 Cụng tỏc qun lý bo v rng, bo tn a dng sinh hc Tăng cờng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng a phng pháp luật bảo vệ rừng bảo tồn thiên nhiên Xây dựng hoàn thiện khu vực giám sát đa dạng sinh học Xõy dng khu vc giỏm sỏt bo tn i vi cỏc loi thc vt nh: Trai lý, Nghin, Mun Tng cng thc thi phỏp lut kim soỏt tỡnh trng khai thỏc, buụn bỏn, chuyn ng thc vt rng trỏi phộp Phi hp vi cỏc ban ngnh cú liờn quan xõy dng cỏc hot ng u t cho cỏc thụn bn vựng m theo Quyt nh 24/2012/Q-TTg Trin khai hot ng nghiờn cu khoa hc rng c dng Xỳc tip thnh lp Phũng Khoa hc v Hp tỏc quc t nhm ỏp ng c yờu cu nhim v chuyờn mụn c giao T chc cỏc t kho sỏt, iu tra chuyờn sõu v cỏc loi ng vt quý him; Xut bn sỏch gii thiu v cỏc loi cõy thuc quý cú ti khu bo tn Trin khai hot ng du lch sinh thỏi rng c dng Xõy dng ỏn thnh lp b phn du lch sinh thỏi t chc cỏc hot ng v du lch ti khu BTTN Ngc Sn - Ng Luụng Xõy dng trung tõm thụng tin du lch nhm nõng cao nhn thc v bo tn h sinh thỏi o to nõng cao nng lc cho 04 cỏn b Kim lõm h tr cỏc hot ng du lch sinh thỏi khu bo tn Thc hin hot ng hp tỏc quc t v bo tn a dng sinh hc Tip tc tỡm kim c hi hp tỏc vi cỏc t chc quc t nh FFI, AECID, PanNature tip tc thc hin cỏc hot ng ó cú k hoch bo tn khu BTTN Ngc Sn - Ng Luụng (k hoch nm) Trờn õy l bỏo cỏo kt qa cụng tỏc bo v rng, bo tn a dng sinh hc nm 2013 v d kin k hoch nm 2014 ca BQL khu BTTN Ngc Sn - Ng Luụng Kớnh mong V Bo tn thiờn nhiờn - Tng cc Lõm nghip, Chi cc Kim lõm tnh Hũa Bỡnh quan tõm cú ý kin ch o n v hon thnh nhim v c giao./ Ni nhn: GIM C - V BTTN - TCLN; - Chi Cc Kim lõm Hũa Bỡnh; - Lu: VT, BQL Bựi Bỡnh Yờn PH LC DANH MC GI DCH V DU LCH PH LC MT S HèNH NH V KBTTB NGC SN - NG LUễNG Thỏc Mu Nh ngh Sui Mu m thc an lỏt, th cm Mt s hot ng i b, in dó p xe ... thái dựa vào cộng đồng, tình hình phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng Việt Nam - Đánh giá sơ tiềm phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ. .. tiễn Du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng 13 Chƣơng Thực trạng Du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng khu Bảo tồn Thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông, tỉnh Hòa Bình Chƣơng Định hƣớng giải pháp phát triển. .. viên du lịch sinh thái điểm chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu phát triển Từ lý trên, đề tài "Phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn- Ngổ Luông, tỉnh Hòa Bình"
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại khu bảo tồn thiên nhiên ngọc sơn ngổ luông, tỉnh hòa bình , Phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại khu bảo tồn thiên nhiên ngọc sơn ngổ luông, tỉnh hòa bình , Phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại khu bảo tồn thiên nhiên ngọc sơn ngổ luông, tỉnh hòa bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay