Phát triển đội ngũ giáo viên vật lý cấp trung học phổ thông tỉnh lạng sơn trong giai đoạn hiện nay

126 94 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 11:28

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC HOÀNG VĂN THAO PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VẬT LÝ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH LẠNG SƠN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THÀNH VINH HÀ NỘI - 2014 Lêi c¶m ¬n Để hoàn thành luận văn thạc sỹ Quản lý Giáo dục tác giả xin chân thành gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu, Thầy Cô trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệt tình truyền thụ tri thức quý báu trình học tập nghiên cứu Đặc biệt, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới Phó giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Thành Vinh tận tình hướng dẫn, bảo Em bước đường nghiên cứu khoa học Xin chân thành cảm ơn: Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Lạng Sơn, Ban Giám hiệu thầy giáo, cô giáo môn Vật lý trường THPT địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bạn đồng nghiệp người thân tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng, song luận văn khó tránh khỏi thiếu sót Tác giả kính mong nhận ý kiến bảo, góp ý thày cô giáo, bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Kính Chúc ban lãnh đạo trường Đại học Giáo dục quý Thầy Cô dồi sức khỏe để đào tạo nhiều hệ cán Quản lý có đủ Tâm - Tài - Tầm giúp ích cho Xã hội tương lai Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Học viên Hoàng Văn Thao DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT Từ viết tắt Viết đầy đủ BD Bồi dưỡng CBQL Cán quản lý ĐH Đại học ĐNGV Đội ngũ giáo viên ĐT Đào tạo GD Giáo dục GDĐT Giáo dục đào tạo GV Giáo viên HS Học sinh 10 HT Hiệu trưởng 11 QL Quản lý 12 QLGD Quản lý giáo dục 13 TB Trung bình 14 THPT Trung học phổ thông 15 UBND Ủy ban nhân dân MỤC LỤC Lời cảm ơn Danh mục viết tắt Mục lục Danh mục bảng Danh mục sơ đồ MỞ ĐẦU Trang i ii iii vi vii Ch ƣơ ng 1: CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ PH ÁT TR IỂ N ĐỘ I NG Ũ GI ÁO V I Ê N C Ấ c ứ u n 1 1 1 1 g i 1 o 6 v i ê n 1 M T ộ H t P T s ố 1.5.1 k Yêu h cầu đối i với đội 6 2 n ngũ i Giáo ệ viên m THP T c giai đoạn b ả 1.6.2 Nhiệm vụ dạy học vật lý trường THPT 1.6.3 Những yêu cầu đội ngũ giáo viên THPT môn Vật lý giai đoạn Kết luận Chương 36 39 40 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VẬT LÝ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CỦA TỈNH 41 LẠNG SƠN 2.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội, giáo dục địa bàn tỉnh Lạng Sơn 2.1.1 Vị trí địa lý điều kiện tự nhiên 41 41 42 2.1.2 Tình hình phát triển kinh tế- xã hội 43 2.1.3 Khái quát chung giáo dục Lạng Sơn 46 2.1.4 Tình hình giáo dục THPT địa bàn tỉnh Lạng Sơn 50 2.2 Thực trạng đội ngũ giáo viên vật lý trường THPT tỉnh Lạng Sơn 50 2.2.1 Về số lượng giáo viên, cấu đội ngũ giáo viên 52 2.2.2 Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 58 2.3 Thực trạng quản lý phát triển đội ngũ giáo viên Vật lý trường THPT tỉnh Lạng Sơn 2.3.1 Công tác tuyển chọn giáo viên trường 2.3.2 Công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên 2.3.3 Công tác sử dụng giáo viên 2.3.4 Chính sách đãi ngộ đội ngũ giáo viên 2.3.5 Công tác đánh giá giáo viên Kết luận chương Chƣơng 3: BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VẬT LÝ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN 3.1 Cơ sở đề xuất biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên vật lý cấp THPT tỉnh Lạng Sơn 3.1.1 Quy hoạch phát triển giáo dục tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011- 2020 3.1.2 Định hướng mục tiêu phát triển đội ngũ giáo viên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 58 59 61 62 63 67 69 69 69 70 3.2 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 71 3.2.1 Đảm bảo tính đồng bô ̣ biêṇpháp 71 3.2.2 Đảm bảo tinh thưc tiễn biêṇ pháp 3.2.3 Đam bao tinh khả thi cac biện phap ̉̉ 3.3 Các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên vật lý trường trung học sở tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 3.3.1 Biện pháp 1: Lập quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên Vật lý THPT tỉnh Lạng Sơn đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục 3.3.2 Biện pháp 2: Tuyển chọn sử dụng đội ngũ giáo viên Vật lý THPT 3.3.3 Biện pháp 3: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên Vật lý THPT 3.3.4 Biện pháp 4: Tăng cường kiểm tra, đánh giá đội ngũ giáo viên Vật 72 lý THPT 3.3.5 Biện pháp 5: Tạo môi trường điều kiện thuận lợi để đội ngũ GV Vật lý phát huy tốt chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục THPT 3.4 Mối quan hệ biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên Vật lý THPT tỉnh Lạng Sơn 3.5 Khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi biện pháp Kết luận chương 80 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 94 Kết luận 94 Khuyến nghị 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 PHỤ LỤC 101 72 72 72 74 76 84 88 91 93 DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Quy mô trường, lớp, học sinh cấp học tỉnh Lạng Sơn năm 2013 44 Bảng 2.2 Quy mô trường lớp, học sinh cấp THPT tỉnh Lạng Sơn từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2012 - 2013 46 Bảng 2.3 Số lượng đội ngũ CBQL, GV cấp THPT tỉnh Lạng Sơn từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2012 - 2013 46 Bảng 2.4 Đội ngũ giáo viên trường THPT năm 2013 47 Bảng 2.5 Chất lượng giáo dục THPT 49 Bảng 2.6: Số lượng cấu đội ngũ giáo viên Vật lý tỉnh Lạng Sơn từ năm 2010 - 2011 đến năm 2012 - 2013 50 Bảng 2.7 Trình độ đào tạo đội ngũ giáo viên Vật lý 52 Bảng 2.8 Trình độ tin học đội ngũ giáo viên Vật lý 53 Bảng 2.9 Kết dự giáo viên 54 Bảng 2.10: Kết khảo sát yếu tố liên quan đến lực giáo viên 54 Bảng 2.11: Kết khảo sát khả thực nhiệm vụ GV 56 Bảng 2.12 Số lượng giáo viên cử học nâng chuẩn năm gần 59 Bảng 2.13: Kết khảo sát hiệu hình thức bồi dưỡng giáo viên môn 59 Bảng 2.14 Tổng hợp số lượng giáo viên môn Vật lý đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp năm gần 63 Bảng 3.1 Bảng thống kê tính cấp thiết khả thi biện pháp 92 Qua ý kiến đánh giá CBQL GV Vật lý trường THPT, đối chiếu với thực trạng công tác phát triển đội ngũ GV địa bàn tỉnh Lạng Sơn nay, quan trọng xác định tính cần thiết biện pháp đề xuất Trong trình nghiên cứu thực thi biện pháp phát triển đội ngũ, cấp quản lý giáo dục cần xem xét quan tâm thỏa đáng đến số biện pháp đa số GV khẳng định tính cần thiết mức cao Trên đề xuất từ kết nghiên cứu bước đầu Các biện pháp phát triển đội ngũ GV Vật lý cấp THPT tỉnh Lạng Sơn giai đoạn cần kiểm nghiệm thường xuyên thực tiễn hoạt động quản lý giáo dục địa phương Kết luận chƣơng Trên sở lý luận, phân tích thực trạng, đánh giá mặt mạnh, mặt hạn chế, nguyên nhân dẫn đến hạn chế công tác quản lý phát triển đội ngũ giáo viên Vật lý THPT tỉnh Lạng Sơn năm gần đây, tác giả đề cập đến vấn đề sau: - Nêu rõ định hướng đề biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên Vật lý THPT tỉnh Lạng Sơn - Đề xuất biện pháp chủ yếu nhằm quản lý phát triển đội ngũ giáo viên Vật lý THPT tỉnh Lạng Sơn Các biện pháp đề xuất có mối liên hệ chặt chẽ, tác động, hỗ trợ trình thực hiện, tầm quan trọng biện pháp nhau, liên kết trình thực quản lý đội ngũ, tác dụng biện pháp phát huy cao chúng thực đồng bộ, có hiệu - Cấc biện pháp đề xuất khảo sát, phân tích, đánh giá kỹ lưỡng Kết bước đầu cho thấy mức độ cần thiết tính khả thi cao, đáp ứng giả thuyết khoa học nêu đề tài 101 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn đề tài, rút số kết luận cụ thể sau: - Phát triển đội ngũ giáo viên điều kiện tiên để làm sở cho việc nâng cao chất lượng giáo dục - Chất lượng đội ngũ giáo viên vấn đề quan trọng hàng đầu, đồng thời vấn đề sống định tồn tất trường, sở giáo dục Đổi tăng cường công tác quản lý phát triển đội ngũ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục yêu cầu cấp bách thời kỳ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước, đòi hỏi phải tập trung giải cách triệt để lý luận thực tiễn đời sống xã hội nhà trường - Trong trình nghiên cứu, thực mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu đề tài, làm sáng tỏ sở lý luận quản lý phát triển đội ngũ giáo viên; từ lý luận đánh giá thực trạng quản lý đội ngũ giáo viên Vật lý THPT tỉnh Lạng Sơn, đề xuất biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên Vật lý THPT phù hợp có tính khả thi: Biện pháp 1: Lập quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên Vật lý THPT tỉnh Lạng Sơn đáp ứng yêu cầu đổi giai đoạn Biện pháp 2: Tuyển chọn sử dụng đội ngũ giáo viên Vật lý THPT Biện pháp 3: Tổ chức tiến hành đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên Vật lý THPT Biện pháp 4: Tăng cường kiểm tra, đánh giá phát triển đội ngũ giáo viên Vật lý THPT Biện pháp 5: Tạo môi trường điều kiện thuận lợi để đội ngũ GV Vật lý phát huy tốt chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục THPT 102 Theo chúng tôi, để biện pháp thực có hiệu nhằm quản lý phát triển đội ngũ giáo viên Vật lý, nhà quản lý giáo dục cần quan tâm đến vấn đề sau: - Chú trọng công tác lập quy hoạch sở dự báo, nghiên cứu kỹ nhu cầu số lớp, số học sinh để bố trí giáo viên giảng dạy hợp lý, quy chuẩn cho cho tương lai - Chăm lo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên cách động viên khuyến khích, có bắt buộc để giáo viên học nâng cao, dự khóa học bồi dưỡng ngắn hạn Xây dựng môi trường sử dụng Vật lý động lực cho người dạy người học sở trạng trình độ thực tế phương pháp giảng dạy giáo viên Vật lý - Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cấp đội ngũ giáo viên Vật lý đạt chuẩn chất lượng kiến thức, kỹ - Tăng cường liên kết đào tạo với đơn vị giáo dục khác động lực tạo cho nhà trường, giáo viên nâng lên nhận thức, mối quan hệ giáo viên học sinh tiếp xúc với trang thiết bị hơn, đa dạng thực tế hơn, yếu tố động lực khơi nguồn cho tiến nhảy vọt nhà trường - Kiểm tra đánh giá kết dạy học giúp giáo viên thường xuyên đổi phương pháp Học sinh thực tốt nhiệm vụ rút kinh nghiệm để hạn chế đến mức thấp tồn có tính chủ quan - Đầu tư sở vật chất, trang thiết bị dạy học thiết thực, kịp thời - Thường xuyên rút kinh nghiệm Tổng kết rút học công tác quản lý để từ nâng cao chất lượng giáo dục Từ kết luận đến khẳng định giả thuyết đề tài nêu phù hợp, mục đích đề tài đạt nhiệm vụ nghiên cứu giải quyết; đề tài có ý nghĩa lý luận thực tiễn rõ rệt đem lại kết thiết thực 103 Khuyến nghị 2.1 Đối với Bộ GDĐT - Đổi nội dung, chương trình, sách giáo khoa Vật lý THPT để tạo liên thông cấp THCS với cấp THPT - Thường xuyên mở lớp bồi dưỡng, tập huấn, lực lượng giáo viên nói chung, giáo viên Vật lý nói riêng để đủ sức làm thay đổi nhận thức chất lượng môn 2.2 Đối với UBND tỉnh - Tăng cường đầu tư ngân sách, trang thiết bị cho lĩnh vực giáo dục đặc biệt đầu tư cho việc xây dựng sở vật chất, phòng học môn Vật lý - Có sách đầu tư kinh phí cho chương trình mục tiêu, sách ưu đãi quy định danh hiệu cho cán quản lý, giáo viên giỏi Khuyến khích tự học, tự bồi dưỡng có kết cần động viên khen thưởng kịp thời - Có sách thích hợp tạo điều kiện để nâng cao đời sống, điều kiện làm việc CBGV để họ toàn tâm, toàn ý với công việc, hết lòng phục vụ nghiệp GDĐT 2.3 Đối với Sở GDĐT tỉnh Lạng Sơn - Xây dựng lộ trình để thực việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Vật lý nói chung giáo viên Vật lý THPT nói riêng, chuẩn bị điều kiện sở vật chất giúp cho việc đổi phương pháp dạy - học Vật lý theo định hướng phát triển lực người học - Thường xuyên tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, hội thi thí nghiệm thực hành cấp tỉnh Tổ chức Hội nghị báo cáo điển hình, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy Vật lý - Mở lớp bồi dưỡng giáo viên Vật lý nhiều lần/năm 2.4 Đối với Hiệu trưởng trường THPT - Nhận thức đầy đủ đắn yêu cầu đổi mới, đầu tư nghiên cứu để có biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên phù hợp hiệu 104 - Tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục, thu hút đầu tư lực lượng xã hội cho việc trang bị sở vật chất - thiết bị dạy học, phòng học môn cho môn Vật lý - Tích cực tham mưu lãnh đạo cấp đề giải pháp hữu hiệu để quản lý phát triển đội ngũ giáo viên nói chung, giáo viên Vật lý nói riêng 2.5 Với giáo viên Vật lý THPT tỉnh Lạng Sơn - Cần nỗ lực để khắc phục khó khăn , đăc ̣biệt trọng việc phát giải vấn đề nảy sinh trình dạy - học, tăng cường đề xuất biện pháp khắc phục đề nghị hỗ trợ từ phía lãnh đạo mục đích nâng cao hiệu dạy - học thực chất - Thường xuyên trau dồi kiến thức kinh nghiệm để hoàn thiện thân nâng cao lực chuyên môn , nên ghi chép nhật kí giảng dạy , đăc ̣ biệt nảy sinh tình có vấn đề - Phát huy sáng tạo việc lập kế hoạch thực tổ chức học hiệu nhằm gia tăng vận động học sinh - Giữ gìn phẩm chất, lương tâm người thầy, hướng đến vận động tích cực học sinh - Tích cực chủ động tự học, tự nghiên cứu nhiều phương pháp hình thức đa dạng để nâng cao lực chuyên môn nghiệp vụ 105 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Bí thƣ trung ƣơng Đảng, Chỉ thị số: 40-CT/TW ngày 15/6/2004 xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục Đặng Quốc Bảo (2008), Quản lý Nhà nước giáo dục số vấn đề xã hội phát triển giáo dục Tập giảng, khoa Sư phạm - Đại học Quốc gia Hà Nội Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Đắc Hƣng (2004), Giáo dục Việt Nam hướng tới tương lai vấn đề giải pháp Nhà xuất Chính trị Quốc gia Đặng Quốc Bảo (2009), Phát triển người số phát triển người Một số kiến giải lý luận thực tiễn bối cảnh kinh tế - xã hội Bộ GDĐT (2009), Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên trung học phổ thông ban hành theo Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 Bộ GDĐT (2009), Thông tư ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường THCS, trường THPT trường phổ thông có nhiều cấp học, Hà nội Bộ GDĐT (2011), Điều lệ trường THCS, trường THPT trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 Bộ Nội vụ (2006), Quy chế đánh giá xếp loại giáo viên ban hành theo định số 06/QĐ-BNV ngày 21/3/2006 Nguyễn Đức Chính (2009), Đo lường đánh giá giáo dục dạy học Tập giảng cao học, Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 10 Vũ Cao Đàm (2009), Phương pháp nghiên cứu khoa học Tập giảng cao học Khoa Sư Phạm - Đại học Quốc gia Hà Nội 11 Đảng cộng sản Việt Nam ( 2013), Nghị hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương khóa XI NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 12 Trần Khánh Đức (2010), Giáo dục phát triển nguồn nhân lực kỷ XXI Nhà xuất Giáo dục 13 Phạm Minh Hạc (1986), Một số vấn đề giáo dục khoa học giáo dục NXB Giáo dục, Hà Nội 106 14 Đặng xuân Hải, Quản lý thay đổi giáo dục Tập giảng cao học Khoa Sư Phạm- Đại học Quốc gia Hà Nội 15 Đặng Xuân Hải-TS Nguyễn Sỹ Thƣ (2012), Quản lý giáo dục, quản lý nhà trường bối cảnh thay đổi Nxb Giáo dục Việt Nam 16 Vũ Ngọc Hải-Đặng Bá Lãm- Trần Khánh Đức- Đặng Quốc Bảo - Lê Thạc Cán - Phạm Tất Dong (2007), Giáo dục Việt Nam - Đổi phát triển đại hoá NXB Giáo dục; 17 Harold Koontz- Cyryl O´Donnell - Heinz Weihrich (1992), Những vấn đề cốt yếu quản lý NXB Thống kê, Hà Nội 18 Nguyễn Trọng Hậu (2009), Đại cương khoa học quản lý giáo dục Tập giảng Khoa Sư Phạm- Đại học Quốc gia Hà Nội 19 Bùi Minh Hiền (chủ biên) - Vũ Ngọc Hải - Đặng Quốc Bảo (2011), Quản lý giáo dục Nxb Đại học Sư phạm 20 Trần Bá Hoành (2006), Vấn đề giáo viên - Những nghiên cứu lý luận thực tiễn NXB Đại học S-ư phạm, Hà Nội 21 Lê Ngọc Hùng (2006), Xã hội học giáo dục NXB lý luận trị, Hà Nội 22 Trần Kiểm (2004), Khoa học quản lý giáo dục - Một số vấn đề lý luận thực tiễn NXBGiáo dục, Hà Nội 23 Đặng Bá Lãm (Chủ biên ) (2005), Quản lý nhà nước giáo dục - Lý luận thực tiễn, NXBĐHQGHN 24 Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Nguyễn Quốc Chí (2004), Cơ sở khoa học quản lý Tập giảng cao học, Khoa Sư Phạm- Đại học Quốc gia Hà Nội 25 Nguyễn Thị Mỹ Lộc Môn Đại cƣơng lý luận quản lý Tập giảng, (2009 - 2010) Tập giảng, 2009 Khoa Sư Phạm- Đại học Quốc gia Hà Nội 26 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2008, 2009), Tâm lý học quản lý Tập giảng Khoa Sư Phạm- Đại học Quốc gia Hà Nội 27 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2007), Quản lý nhân giáo dục, tài liệu dành cho học viên cao học QLGD, khoa Sư phạm , ĐH QG Hà Nội 107 28 Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Trần Thị Bạch Mai (2008), Quản lý nhân giáo dục Tài liệu cho học viên Cao học quản lý giáo dục, ĐHQGHN 29 Nguyễn Ngọc Quang (1999), Những khái niệm lý luận quản lý giáo dục Trường cán quản lý giáo dục đào tạo Trung Ương 1Hà Nội 30 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2005), Luật Giáo dục Nhà xuất Chính trị quốc gia Hà Nội -2006 31 Sở Giáo dục Đào tạo Lạng Sơn, Các Báo cáo thống kê, báo cáo tổng kết năm học từ năm học 2010-2011 đến năm học 2012-2013 32 Thomas J Robbins - Wayned Morryn (1999), Quản lý kỹ thuật quản lý Nhà xuất giao thông vận tải, Hà Nội 33 Tỉnh ủy Lạng Sơn (2011), Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 11 tháng năm 2011 nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông giai đoạn 2011-2015 34 Trung tâm từ điển ngôn ngữ - Viện ngôn ngữ (2005), Từ điển tiếng Việt Trung tâm Từ điển ngôn ngữ, Hà nội - Việt Nam 35 Nguyễn Quang Uẩn ( 2007), Quản lý tổ chức nhân Tài liệu dành cho học viên Cao học quản lý giáo dục, ĐH sư phạm HN 36 UBND tỉnh Lạng Sơn (2008), Quyết định sô 28/2008/QĐ - UBND Quy định quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng chế độ hỗ trợ, khuyến khích với cán bộ, công chức, viên chức cử đào tạo, bồi dưỡng, sách thu hút người có trình độ chuyên môn cao công tác tỉnh Lạng Sơn 37 UBND tỉnh Lạng Sơn (2011), Quyết định số 76/QĐ - UBND phê duyệt quy hoạch phát triển giáo dục tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 - 2020 108 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Thông tin chung đánh giá khả giảng dạy việc phát triển đội ngũ Nhằm giúp có thêm sở thực đề tài "Phát triển đội ngũ giáo viên vật lý cấp trung học phổ thông tỉnh Lạng Sơn giai đoạn nay"; xin quý thầy (cô) vui lòng cho biết ý kiến cách đánh dấu x vào cột ô tương ứng Câu Xin thầy (cô) cho biết số thông tin cá nhân sau đây: Giới tính Nam Nữ Trình độ đào tạo Cao đẳng Đại học Sau Đại học Độ tuổi Dưới 30 Từ 30 đến 40 Công tác kiêmnhiệm Số năm dạy Từ 41 đến 50 Trên 50 Dưới năm Từ đến 10 Trên 10 năm Có Không Câu Thầy (cô) tự đánh giá khả giảng dạy - Tốt - Khá - Trung bình - Yếu - Kém Câu Thầy (cô) đánh giá hiệu phát triển đội ngũ giáo viên trường - Tốt - Khá - Trung bình - Yếu - Kém Xin chân thành cảm ơn hợp tác Thầy/ Cô 109 Dạy chéo môn Có Không Phụ luc 2: Phiếu thăm dò ý kiến lực thân Nhằm giúp có thêm sở thực đề tài "Phát triển đội ngũ giáo viên vật lý cấp trung học phổ thông tỉnh Lạng Sơn giai đoạn nay"; xin quý thầy (cô) vui lòng cho biết ý kiến cách đánh dấu x vào cột ô tương ứng Thầy (cô) tự đánh giá yếu tố liên quan đến lực thân (tích x vào ô tương ứng) STT 10 Nội dung đánh giá Nắm vững chương trình giảng dạy Khả thiết kế dạy Kiến thức khoa học môn Tổ chức lớp học, lựa chọn hình thức giảng dạy Lựa chọn áp dụng phương pháp giảng dạy Làm đồ dùng dạy học, sử dụng thiết bị dạy học Sử dụng công nghệ thông tin dạy học tích cực kiểm tra đánh giá học sinh Tổ chức hoạt động ngoại khóa Năng lực tự bồi dưỡng Tốt Mức độ Trung Khá bình Xin chân thành cảm ơn hợp tác Thầy/ Cô 110 Yếu Phụ luc 3: Phiếu thăm dò ý kiến khả thực nhiệm vụ giáo viên Nhằm giúp có thêm sở thực đề tài "Phát triển đội ngũ giáo viên vật lý cấp trung học phổ thông tỉnh Lạng Sơn giai đoạn nay"; xin quý thầy (cô) vui lòng cho biết ý kiến cách đánh dấu x vào cột ô tương ứng Thầy (cô) tự đánh giá khả thực nhiệm vụ giáo viên STT Nội dung đánh giá Soạn bài, thiết kế giảng Giảng dạy lớp Hướng dẫn thí nghiệm thực hành Kiểm tra đánh giá học sinh theo quy định Thực hồ sơ sổ sách Tham gia hoạt động tổ chuyên môn Thực công tác chủ nhiệm phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để giáo dục học sinh Thực nhiệm vụ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Tham gia công tác nghiên cứu, cải tiến, sáng kiến kinh nghiệm dạy học Đoàn kết với đồng nghiệp, phối hợp với gia đình học sinh tổ chức đoàn thể giảng dạy giáo dục học sinh 10 Tốt Mức độ Trung Khá bình Xin chân thành cảm ơn hợp tác Thầy/ Cô 111 Yếu Phụ luc 4: Phiếu thăm dò ý kiến đánh giá hiệu hình thức bồi dƣỡng Nhằm giúp có thêm sở thực đề tài "Phát triển đội ngũ giáo viên vật lý cấp trung học phổ thông tỉnh Lạng Sơn giai đoạn nay"; xin quý thầy (cô) vui lòng cho biết ý kiến cách đánh dấu x vào cột ô tương ứng Hiện thầy cô (tích x vào cột tƣơng ứng): Cán quản lý Giáo viên Thầy (cô) đánh giá hiệu hình thức bồi dƣỡng giáo viên Mức độ hiệu STT Nội dung đánh giá Tốt Khá Trung bình Bồi dưỡng theo kế hoạch Sở hàng năm Bồi dưỡng học tập nâng cao (nâng chuẩn) Bồi dưỡng qua hoạt động chuyên môn trường Tự bồi dưỡng giáo viên Các hình thức bồi dưỡng khác Xin chân thành cảm ơn hợp tác Thầy/ Cô 112 Yếu Phụ lục 5: Phiếu thăm dò ý kiến mức độ cần thiết biện pháp phát triển Đội ngũ giáo viên vật lý THPT tỉnh Lạng Sơn giai đoạn Nhằm giúp có thêm sở thực đề tài "Phát triển đội ngũ giáo viên vật lý cấp trung học phổ thông tỉnh Lạng Sơn giai đoạn nay"; xin quý thầy (cô) vui lòng cho biết ý kiến cách đánh dấu x vào cột ô tương ứng STT Rất cấp Cấp Không Các biện pháp thiết thiết cần Lập quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên Vật lý THPT đáp ứng yêu cầu đổi giai đoạn Tuyển chọn sử dụng hiệu đội ngũ giáo viên Vật lý THPT Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên Vật lý THPT Tăng cường kiểm tra - đánh giá phát triển đội ngũ giáo viên Vật lý THPT Tạo môi trường điều kiện thuận lợi để đội ngũ GV Vật lý phát huy tốt chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục THPT Xin chân thành cảm ơn hợp tác Thầy/ Cô 113 Phụ lục 6: Phiếu thăm dò ý kiến tính khả thi biện pháp phát triển Đội ngũ giáo viên vật lý THPT tỉnh Lạng Sơn giai đoạn Nhằm giúp có thêm sở thực đề tài "Phát triển đội ngũ giáo viên vật lý cấp trung học phổ thông tỉnh Lạng Sơn giai đoạn nay"; xin quý thầy (cô) vui lòng cho biết ý kiến cách đánh dấu x vào cột ô tương ứng Các biện pháp STT Lập quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên Vật lý THPT đáp ứng yêu cầu đổi giai đoạn Tuyển chọn sử dụng hiệu đội ngũ giáo viên Vật lý THPT Tổ chức tiến hành bồi dưỡng chuyên môn - nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên Vật lý THPT Tăng cường kiểm tra - đánh giá phát triển đội ngũ giáo viên Vật lý THPT Tạo môi trường điều kiện thuận lợi để đội ngũ GV Vật lý phát huy tốt chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục THPT Rất khả thi Khả thi Không khả thi Xin chân thành cảm ơn hợp tác Thầy/ Cô 114 ... Cơ sở lý luận phát triển đội ngũ giáo viên THPT Chương 2: Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên Vật lý cấp THPT tỉnh Lạng Sơn Chương 3: Biện pháp phát triển đội ngũ Giáo viên Vật lý cấp THPT... pháp phát triển đội ngũ giáo viên vật lý trường trung học sở tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 3.3.1 Biện pháp 1: Lập quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên Vật lý THPT tỉnh Lạng Sơn đáp ứng yêu cầu đổi giáo. .. LÝ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN 3.1 Cơ sở đề xuất biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên vật lý cấp THPT tỉnh Lạng Sơn 3.1.1 Quy hoạch phát triển giáo dục tỉnh Lạng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển đội ngũ giáo viên vật lý cấp trung học phổ thông tỉnh lạng sơn trong giai đoạn hiện nay , Phát triển đội ngũ giáo viên vật lý cấp trung học phổ thông tỉnh lạng sơn trong giai đoạn hiện nay , Phát triển đội ngũ giáo viên vật lý cấp trung học phổ thông tỉnh lạng sơn trong giai đoạn hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay