Phát triển đội ngũ giáo viên trường trung cấp kinh tế kỹ thuật lạng sơn trong giai đoạn hiện nay

102 96 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 11:27

I HC QUC GIA H NI TRNG I HC GIO DC BI TH BCH O PHT TRIN I NG GIO VIấN TRNG TRUNG CP KINH T - K THUT LNG SN TRONG GIAI ON HIN NAY LUN VN THC S QUN Lí GIO DC H NI - 2013 i I HC QUC GIA H NI TRNG I HC GIO DC BI TH BCH O PHT TRIN I NG GIO VIấN TRNG TRUNG CP KINH T - K THUT LNG SN TRONG GIAI ON HIN NAY LUN VN THC S QUN Lí GIO DC Chuyờn ngnh: QUN Lí GIO DC Mó s: 60 14 05 Cỏn b hng dn khoa hc: GS.TS Nguyn Th M Lc H NI - 2013 ii LI CM N Li u tiờn lun ny, tụi xin chõn thnh cm n Ban Giỏm hiu, cỏc cỏn b, ging viờn Trng i hc Giỏo dc - i hc Quc gia H Ni ó trc tip ging dy, quan tõm to iu kin giỳp tụi sut quỏ trỡnh hc v nghiờn cu c bit, tụi xin by t lũng bit n sõu sc ti GS.TS Nguyn Th M Lc, ngi ó trc tip hng dn v tn tỡnh ch bo, giỳp tụi sut quỏ trỡnh nghiờn cu hon thnh lun Tụi xin trõn trng cm n Lónh o S GD&T Lng Sn, Ban Giỏm hiu Trng Trung cp Kinh t - K thut Lng Sn ó cung cp nhng s liu quý bỏu, ng viờn v to iu kin thun li cho tụi quỏ trỡnh thc hin lun Xin cỏm n gia ỡnh, bn bố v cỏc ng nghip ó giỳp tụi sut quỏ trỡnh hc tp, nghiờn cu v hon thnh lun Trong quỏ trỡnh hon thin lun vn, mc dự bn thõn ó rt c gng, song lun khú trỏnh nhng thiu sút Kớnh mong quý thy cụ giỏo, cỏc bn ng nghip quan tõm gúp ý kin lun c hon thin hn Xin trõn trng cm n! H Ni, thỏng 12 nm 2013 Tỏc gi Bựi Th Bớch o iii DANH MC CH CI VIT TT BGD&T C C M CNH-HH H NGV GV KT-KT KT-XH NCKH NXB QLGD QLHS SL STT TC TCCN TCHC THPT : B Giỏo dc v o to : Cao ng : Chuyờn mụn : Cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ : i hc : i ng giỏo viờn : Giỏo viờn : Kinh t - K thut : Kinh t - Xó hi : Nghiờn cu khoa hc : Nh xut bn : Qun lý giỏo dc : Qun lý hc sinh : S lng : S th t : Trung cp : Trung cp chuyờn nghip : T chc hnh chớnh : Trung hc ph thụng : U ban nhõn dõn UBND iv MC LC Li cm n .i Danh mc ch cỏi vit tt ii Mc lc iii Danh mc bng .vi Danh mc biu , s .vii M U Chng 1: C S Lí LUN V PHT TRIN I NG GIO VIấN TRNG TRUNG CP CHUYấN NGHIP 1.1 Tng quan nghiờn cu 1.1.1 Cỏc nghiờn cu nc ngoi 1.1.2 Cỏc nghiờn cu Vit Nam 1.2 Nhng khỏi nim c bn liờn quan n ti 1.2.1 Qun lý 1.2.2 Qun lý Giỏo dc v Qun lý nh trng 13 1.2.3 i ng giỏo viờn 18 1.2.4 Phỏt trin i ng giỏo viờn 19 1.3 Lý lun v phỏt trin i ng giỏo viờn 21 1.3.1 Lý thuyt phỏt trin ngun nhõn lc 21 1.3.2 Ni dung phỏt trin i ng giỏo viờn 25 1.3.3 Cỏc yu t nh hng n phỏt trin i ng giỏo viờn 28 1.4 Nhng yờu cu c bn i vi i ng giỏo viờn trng Trung cp chuyờn nghip 29 1.4.1 Trng Trung cp chuyờn nghip h thng giỏo dc quc dõn 29 1.4.2 Nhng yờu cu phỏt trin i ng giỏo viờn trng Trung cp chuyờn nghip 29 1.4.3 Cụng tỏc phỏt trin i ng giỏo viờn trng Trung cp chuyờn nghip giai on hin 31 v Tiu kt Chng 33 Chng 2: THC TRNG CễNG TC PHT TRIN I NG GIO VIấN TRNG TRUNG CP KINH T - K THUT LNG SN 34 2.1 Khỏi quỏt v tỡnh hỡnh o to trung cp chuyờn nghip tnh Lng Sn 34 2.1.1 c im kinh t - xó hi tnh Lng Sn 34 2.1.2 Tỡnh hỡnh giỏo dc tnh Lng Sn 35 2.1.3 Tỡnh hỡnh o to trung cp chuyờn nghip tnh Lng Sn 37 2.2 Khỏi quỏt v Trng Trung cp Kinh t - K thut Lng Sn 38 2.2.1 S hỡnh thnh v phỏt trin ca nh trng 38 2.2.2 C cu t chc ca nh trng 40 2.3 Thc trng phỏt trin i ng giỏo viờn ca Trng Trung cp Kinh t K thut Lng Sn 42 2.3.1 Thc trng i ng giỏo viờn ca Trng Trung cp Kinh t - K thut Lng Sn 42 2.3.2 Thc trng phỏt trin i ng giỏo viờn ca Trng Trung cp Kinh t K thut Lng Sn 48 Tiu kt Chng 60 Chng 3: GII PHP PHT TRIN I NG GIO VIấN TRNG TRUNG CP KINH T - K THUT LNG SN 61 3.1 Cỏc nguyờn tc xõy dng gii phỏp phỏt trin i ng Giỏo viờn 61 3.1.1 Nguyờn tc tớnh k tha 61 3.1.2 Nguyờn tc tớnh thc tin 61 3.1.3 Nguyờn tc tớnh hiu qu 61 3.1.4 Nguyờn tc tớnh h thng 62 3.1.5 Nguyờn tc tớnh ng b 62 3.2 Cỏc gii phỏp phỏt trin i ng Giỏo viờn ti Trng Trung cp Kinh t - K thut Lng Sn giai on hin 62 vi 3.2.1 Nõng cao nhn thc cho cỏn b qun lý v i ng giỏo viờn ca trng v cụng tỏc xõy dng v phỏt trin i ng giỏo viờn ca trng 62 3.2.2 i mi cụng tỏc quy hoch, tuyn dng i ng Giỏo viờn 64 3.2.3 y mnh cụng tỏc o to, bi dng nõng cao trỡnh i ng giỏo viờn 67 3.2.4 i mi cụng tỏc s dng i ng cỏn b qun lý v giỏo viờn 70 3.2.5 Xõy dng mụi trng thun li - thõn thin - hp tỏc cho s phỏt trin i ng giỏo viờn 70 3.2.6 Qun lý cụng tỏc thi ua khen thng 72 3.2.7 Tng cng kim tra, ỏnh giỏ, phõn loi, xp loi i ng Giỏo viờn t xut v theo nh k 73 3.3 Kho nghim tớnh cn thit v tớnh kh thi ca cỏc gii phỏp xut 74 KT LUN V KHUYN NGH 78 Kt lun 78 Khuyn ngh 79 DANH MC TI LIU THAM KHO 80 PH LC 83 vii DANH MC BNG Trang Bng 2.1: Thng kờ s lng cỏn b giỏo viờn nhng nm gn õy 46 Bng 2.2 Thng kờ c cu tui, thõm niờn cụng tỏc v gii tớnh 47 Bng 2.3 Thng kờ trỡnh o to ca i ng giỏo viờn trng 48 Bng 2.4: Thng kờ trỡnh chuyờn mụn ca i ng giỏo viờn 49 Bng 2.5: Bng ỏnh giỏ cht lng lờn lp ca i ng giỏo viờn 50 Bng 2.6: Thc trng qun lý vic son bi v chun b bi lờn lp ca giỏo viờn 53 Bng 2.7: Kt qu kho sỏt nhn thc ca i ng cỏn b qun lý v cụng tỏc phỏt trin i ng giỏo viờn chuyờn ngnh 57 Bng 2.8: S lng v trỡnh giỏo viờn c tuyn dng (T nm 2009-2012) 59 Bng 2.9: S lng giỏo viờn c c i o to ( t 2009-2012) 59 Bng 3.1: Kt qu kho sỏt tớnh cn thit v kh thi ca cỏc gii phỏp phỏt trin i ng giỏo viờn ca Trng Trung cp Kinh t - K thut Lng Sn 77 Hỡnh 1.3 Mụ hỡnh phỏt trin ngun nhõn lc theo Leonar Nadle 21 viii y mnh cụng tỏc o to, bi dng 33 nõng cao trỡnh i (73.4%) 12 24 21 26.6%) (0%) (53.4%) (46.6%) (0%) 22 25 20 (44.5%) (0%) ng Giỏo viờn S dng hp lý i ng hin cú 20 (44.5%) (48.8%) (6.7%) (55.5%) Xõy dng mụi trng thun li- thõn thin5 hp tỏc cho s phỏt trin i ng Giỏo 30 15 (66.6%) (33.4%) 26 19 (0%) (57.7%) (42.3%) (0%) 20 20 (44.4%) (44.4%) 23 20 (44.4%) (4.5%) viờn Qun lý cụng tỏc thi ua khen thng 15 25 (33.4%) (55.5%) (11.1 %) (11.1%) Tng cng kim tra, ỏnh giỏ, phõn loi, xp loi i ng Giỏo viờn t xut v theo 18 25 (40.0%) (55.5%) (4.5%) (51.1%) nh k 75 90 80% 80 70 60 Rt cn thit Cn thit 50 33.4% 40 Khụng cn thit 30 20 10 BP BP BP BP BP BP BP Biu 3.1 Tớnh cn thit ca cỏc bin phỏp phỏt trin N GV Tr ng T r u n g c p K i n h t K h ỏ p t h u t B i u L n g S n T n h k h 6 % t h i c a 40 c ỏ c b i n 30 20 10 B P p p h ỏ t t r i n N G V T r n g T r u n g c p K i n h t - K t h u t L n g S n 76 T kt qu kho sỏt Bng 3.1, Biu 3.1 v Biu 3.2, tỏc gi rỳt mt s nhn xột sau õy: Vic xut cỏc gii phỏp trờn l hon ton cn thit (nhiu nht l 100%, ớt nht l 4.5% ngi c hi ý kin cho rng cỏc gii phỏp nờu trờn u cn thit v rt cn thit giai on hin nay) Cỏc gii phỏp nờu trờn u cú tớnh kh thi v kh thi cao (nhiu nht l 100%, ớt nht l 4.5% s ngi c hi ý kn cho rng cỏc gii phỏp ó nờu u cú tớnh kh thi v kh thi cao) Cỏc gii phỏp v i mi cụng tỏc quy hoch, tuyn dng i ng Giỏo viờn,y mnh cụng tỏc o to, bi dng nõng cao trỡnh i ng Giỏo viờn v xõy dng mụi trng thun li cho s phỏt trin i ng Giỏo viờn c 100% sú ngi c hi ý kin cho l cú tớnh kh thi cao giai on hin 77 KT LUN V KHUYN NGH Kt lun Phỏt trin ngun nhõn lc c coi l khõu quyt nh trin vng ca quỏ trỡnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t nc ng v Nh nc ta ó coi phỏt trin ngun nhõn lc l nhim v hng u v l khõu t phỏ phỏt trin ca nn kinh t giai on hin o to ngun nhõn lc cú cht lng cao ỏp ng c yờu cu ca s nghip cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t nc, trc ht cn cú mt i ng nh giỏo cú trỡnh chuyờn mụn, nghip v vng vng, cú phm cht o c sỏng v thớch ng vi ũi hi ca t nc Do vy cụng tỏc qun lý phỏt trin i ng giỏo viờn l mt khõu ht sc quan trng, bi h s l ngi trc tip to ngun nhõn lc cú cht lng cho t nc Nhn thc c iu ú cụng tỏc phỏt trin i ng giỏo viờn ca nh trng c quan tõm ỳng mc, c bit nhng nm gn õy vi mc tiờu chun b nõng cp trng thnh Trng Cao ng Kinh t - K thut Lng Sn Qua kt qu nghiờn cu thc trng cho thy: i ng giỏo viờn ca trng cũn bt cp v s lng, cht lng cng nh v c cu (s lng: cha n nh; cht lng: cha thc s cao, cũn thiu giỏo viờn u n; c cu: cha tht hp lý, cũn tha, thiu mang tớnh cc b) Trong giai on ti, nhu cu o to cng cao nờn vic phỏt trin i ng giỏo viờn l rt cn thit Nhng bin phỏp phỏt trin i ng giỏo viờn m nh trng ó thc hin nhng mc khỏc nhau, nhng ỏnh giỏ chung cỏc gii phỏp ny cha cú hiu qu cao, cha mang tớnh d bỏo, chin lc Trờn c s lý lun v thc tin chỳng tụi ó xut gii phỏp phỏt trin i ng giỏo viờn ca nh trng giai on hin Cỏc gii phỏp trung gii quyt cỏc : - Nõng cao nhn thc cho cỏn b qun lý v i ng Giỏo viờn ca trng v cụng tỏc phỏt trin i ng giỏo viờn ti trng - i mi cụng tỏc quy hoch, tuyn dng i ng Giỏo viờn - y mnh cụng tỏc o to, bi dng nõng cao trỡnh i ng Giỏo viờn - i mi cụng tỏc i ng qun lý v giỏo viờn 78 - Xõy dng mụi trng thun li- thõn thin- hp tỏc cho s phỏt trin i ng Giỏo viờn - Qun lý cụng tỏc thi ua khen thng to s cụng bng - Tng cng kim tra, ỏnh giỏ, phõn loi, xp loi i ng Giỏo viờn t xut v theo nh k Cỏc gii phỏp nờu trờn cú mi quan h gn bú cht ch vi nhau, b sung h tr cho nhau, tu theo tng giai on phỏt trin ca nh trng m v trớ, vai trũ ca cỏc bin phỏp cú s thay i cho v chỳng ch tht s cú ý ngha c s dng mt cỏch ng b Vic phỏt huy tỏc dng ca cỏc bin phỏp ph thuc vo s dng chỳng mt cỏch hp lý vo thc tin xõy dng, phỏt trin v qun lý i ng GV ca Trng Trung cp Kinh t - K thut Lng Sn trờn c s xỏc nh ỳng cỏc u im trờn Khuyn ngh 2.1 i vi U ban Nhõn dõn Tnh Lng Sn: - UBND Tnh cn tng cng ch o v to iu kin thun li trng thc hin tt ỏn nõng cp trng thnh Trng Cao ng Kinh t - K thut - Cỏc c quan chuyờn mụn ca UBND tnh: S ni v cn tng biờn ch cn thit hng nm cho nh trng, c bit l nhng nm gn õy nh trng tip tc b sung i ng mnh v c cu, m bo v cht lng, ỏp ng c nhim v o to giai on mi 2.2 i vi Trng Trung cp Kinh t - K thut Lng Sn: - Ban Giỏm hiu nh trng cn quan tõm hn na n ch khuyn khớch giỏo viờn i hc nõng cao trỡnh chuyờn mụn, nghip v To mụi trng thun li cho giỏo viờn c nõng cao trỡnh bng cỏc hỡnh thc ngoi khoỏ - i ng GV nh trng cn nờu cao hn na tinh thn trỏch nhim, hon thnh ỳng v y cỏc quy nh ca nh trng v chc trỏch, nhim v ca GV Khụng ngng hc nõng cao trỡnh chuyờn mụn, bi dng nng lc s phm v phm cht chớnh tr, o c, m bo iu kin tham gia ging dy tt Xng ỏng vi v trớ ngi Thy m xó hi ó tụn vinh 79 DANH MC TI LIU THAM KHO Đặng quốc Bảo Kinh tế học Giáo dục Một số vấn đề lý luận - Thực tiễn ứng dụng vào việc xây dựng chiến l-ợc giáo dục Hà Nội, 2001 Đặng quốc Bảo Khoa học tổ chức quản lý, Nxb Thống kê, Hà Nội, 1999 Bộ Giáo dục- Đào tạo Quyết định số 43/2008/QĐ-BGD ngày 29 tháng năm 2008 ban hành Điều lệ Tr-ờng Trung cấp chuyên nghiệp Nguyễn Quốc Chí Những sở lý luận quản lý giáo dục Khoa s- phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội- 2004 Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc Cơ sở khoa học quản lý Hà Nội 1996/2004 Nguyễn Cảnh Chất (Dịch biên soạn) Tinh hoa quản lý Nxb Lao động - Xã hội Hà Nội, 2002 Nguyễn Đức Chính (chủ biên), Kiểm định chất l-ợng giáo dục đại học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002 Chính phủ Nghị định số 166/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng năm 2004 Quy định trách nhiệm quản lý nhà n-ớc giáo dục Chính phủ, Chiến l-ợc phát triển Giáo dục 2001-2010, Hà Nội, 2001 10 Chính phủ, Chỉ thị số 18/2001/CT-TTg số biện pháp cấp bách xây dựng đội ngũ nhà giáo hệ thống Giáo dục quốc dân 11 Chỉ thị số 40 CT/TW ngày 15 tháng năm 2004 Ban bí th- việc xây dựng, nâng cao chất l-ợng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục 12 Hùng C-ờng Luật Giáo dục văn hành Nxb Lao động- Xã hội Hà Nội , 2005 13 Vũ Cao Đàm Ph-ơng pháp luận nghiên cứu khoa học Nxb Khoa học Kỹ thuật, 2005 14 Đảng Cộng sản Việt Nam Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, 2001 15 Nguyễn Tiến Đạt Kinh nghiệm thành tựu phát triển giáo dục đào tạo giới Nxb Giáo dục, 2007 80 16 Trần Khánh Đức Quản lý kiểm định chất l-ợng đào tạo nhân lực Theo ISO & TQM Nxb Giáo dục, 2004 17 Nguyễn Minh Đ-ờng, Bồi d-ỡng đào tạo lại nguồn nhân lực, Hà Nội, 1996 18 Phạm Minh Hạc, Một số vấn đề giáo dục khoa học giáo dục, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1986 19 Vũ Ngọc Hải, Đặng Bá Lãm;Trần Khánh Đức Giáo dục Việt Nam đổi phát triển đại hoá Nhà xuất Giáo dục, 2007 20 Hồ Mai Hoa Biện pháp quản lý hoạt động bồi d-ỡng nghiệp vụ s- phạm cho giáo viên tr-ờng Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật công nghiệp I Luận văn Thạc sĩ QLGD, Khoa S- phạm - ĐHQG HN, 2007 21 Bernard Muszynski & Nguyễn Thị Ph-ơng Hoa, Con đ-ờng nâng cao chất l-ợng cải cách sở đào tạo giáo viên, Nxb Đại học s- phạm, 2004 22 M.I Kônđakôp , Cơ sở lý luận khoa học quản lý giáo dục, Tr-ờng CBQLGDTƯ xuất bản, Hà Nội, 1984 23 Nguyễn Thị Lan Những giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên tr-ờng Cao đẳng s- phạm Nhạc- Hoạ Trung -ơng đến năm 2010 Luận văn Thạc sĩ QLGD, Khoa S- phạm - ĐHQG HN, 2005 24 Đặng Bá Lãm (chủ biên) Quản lý nhà n-ớc giáo dục- lý luận thực tiễn, Nxb Giáo dục Hà nội, 2005 25 Nguyễn Thị Mỹ Lộc Đại c-ơng quản lý giáo dục, Nxb Giáo dục Hà Nội, 2003 26 Nguyn Th M Lc Qun lý giỏo dc mt s lý lun v thc tin Nxb HQGHN, 2010 27 The Ruler of Management Những quy tắc quản lý Nhà xuất Tri thức Hà Nội, 2007 28 Nguyễn Ngọc Quang, Những khái niệm lý luận quản lý giáo dục Tr-ờng Cán Quản lý giáo dục Trung -ơng I, Hà Nội, 1989 29 Quốc hội n-ớc Cộng hoà XHCN Việt Nam Luật Giáo dục Nxb Chính trị quốc gia, 2005 81 30 Quyết định Thủ t-ớng Chính phủ số 09/2005/QĐ TTg ngày 11/01/2005 việc phê duyệt Đề án " Xây dựng, nâng cao chất lợng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục giai đoạn 2005-2010" 31 Vũ Văn Tảo Một số khuynh h-ớng phát triển giáo dục giới góp phần xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên n-ớc ta Hà nội, 1997 33 Đào Thị Hồng Thuỷ Xây dựng đội ngũ giảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển tr-ờng Cao đẳng Du lịch Hà Nội giai đoạn Luận văn Thạc sĩ QLGD, Khoa S- phạm - ĐHQG HN, 2004 34 Tỉnh uỷ Vĩnh phúc Kế hoạch số 87-KH/TU ngày 01 tháng năm 2005 tổ chức thực thị số 40-CT/TW Ban Bí th- Trung -ơng Đảng việc xây dựng, nâng cao chất l-ợng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục 35 Từ điển Bách khoa Việt Nam (Tập 3) Nhà xuất Từ điển Bách khoa Hà nội, 2003 36 Trung tâm nghiên cứu Khoa học tổ chức, quản lý Khoa học tổ chức quản lý: số vấn đề lý luận thực tiễn Nxb Thống Kê, 1999 37 Viện ngôn ngữ Từ điển Tiếng việt Nxb Khoa học Xã hội Hà Nội, 1992 82 PH LC Phiu s PHIU T NH GI DNH CHO GIO VIấN - H tờn giỏo viờn: - B mụn: Nhm nõng cao trỡnh chuyờn mụn v nghip v s phm, xin ng t ỏnh giỏ mt cỏch chớnh xỏc im mnh, im yu ca bn thõn quỏ trỡnh ging dy ỏnh du X vo ụ la chn theo cỏc mc di õy: Mc TT Ni dung ỏnh giỏ Gii V phng phỏp ging dy V kin thc chuyờn mụn 83 Khỏ Trung bỡnh Phiu s 2: PHIU HI í KIN HC SINH V HIU QU MễN HC Xin cỏc bn ỏnh giỏ v cht lng ging dy ca giỏo viờn ó trc tip ging dy cỏc b mụn khoỏ hc: Tng s Giỏo viờn ó ging dy: Ni dung ỏnh giỏ: Ni dung ỏnh giỏ Gii Khỏ S lng S lng GV GV V phng phỏp ging dy V kin thc chuyờn mụn 84 Trung bỡnh S lng GV Phiu s 3: TRNG CU í KIN CN B, GIO VIấN cú cn c ỏnh giỏ cụng tỏc qun lý dy v hc, ng cho bit ý kin ca mỡnh v thc trng qun lý hot ng ging dy ca nh trng ỏnh du X vo ụ la chn theo ý kin ca cỏ nhõn: Mc thc hin STT Bin phỏp qun lý nhim v son bi v chun b bi lờn lp Tt Khỏ Trung Cha bỡnh tt nhng quy nh c th v vic son bi v chun b tit dy Giao cho t chuyờn mụn lp k hoch kim tra nh k giỏo ỏn ca giỏo viờn Thng xuyờn kim tra giỏo ỏn ca giỏo viờn T chc kim tra t xut giỏo ỏn ca giỏo viờn Kim tra vic s dng ti liu v sỏch tham kho Bi dng nng lc son bi v chun b lờn lp S dng kt qu kim tra ỏnh giỏ, xp loi giỏo viờn Nhng ý kin khỏc qun lý hot ng ging dy ca nh trng: 85 Phiu s 4: DNH CHO CN B QUN Lí cú cn c xỏc nh mt s gii phỏp phỏt trin i ng giỏo viờn ca nh trng Xin ng cho bit ý kin ca mỡnh v mc cn thit i vi cụng tỏc phỏt trin i ng giỏo viờn ỏnh du X vo ct la chn: STT Ni dung cỏc lý Hin ti nh trng ang thiu giỏo viờn chuyờn ngnh cú ti nng v kinh nghim cụng tỏc o to (GV u ngnh) Vỡ vy b sung thờm i ng giỏo viờn chuyờn ngnh cú nng lc l Trỡnh i ng giỏo viờn ca nh trng hin cha ng u, vy cụng tỏc o to, bi dng Vic nõng cp nh trng lờn Cao ng Kinh t - K thut ũi hi nh trng quan tõm n vic phỏt trin i ng l Trong giai on hin vic b sung thờm c cu i ng giỏo viờn mt s b mụn, l Xõy dng tiờu chun giỏo viờn v hon thin ch i vi i ng giỏo viờn chuyờn ngnh l 86 Rt cn Cn t cn thit thit thit Phiu s 5: DNH CHO CN B QUN Lí V GIO VIấN Phiu kho nghim tớnh cn thit v tớnh kh thi ca cỏc gii phỏp phỏt trin i ng giỏo viờn ca trng Trung cp Kinh t - K thut Lng Sn cú th lm tt hn na cụng tỏc phỏt trin i ng giỏo viờn ca nh trng giai on hin nay, xin ng cho bit ý kin v tớnh cn thit v tớnh kh thi ca cỏc gii phỏp phỏt trin i ng giỏo viờn ca trng chỳng tụi xut ỏnh du X vo ụ la chn STT Cỏc gii phỏp Nõng cao nhn thc Tớnh cn thit Rt Cn Khụn g cn n thit thit cho cỏn b qun lý v i ng Giỏo viờn ca trng v cụng tỏc phỏt trin i ng giỏo viờn ti trng i mi cụng tỏc quy hoch, tuyn dng i ng Giỏo viờn y mnh cụng tỏc o to, bi dng nõng cao trỡnh i ng Giỏo viờn S dng hp lý i ng hin cú Xõy dng mụi trng thun li- thõn thin- hp tỏc cho s phỏt trin i ng GV 87 c thit Tớnh kh thi Kh Kh Khụng thi cao thi kh thi Qun lý cụng tỏc thi ua khen thng Kim tra, ỏnh giỏ, phõn loi, xp loi i ng Giỏo viờn t xut v theo nh k Ngoi cỏc gii phỏp trờn theo ng cũn cn cú thờm nhng gii phỏp no khỏc Xin ng vui lũng úng gúp: 88 ... Công tác phát triển đội ngũ giáo viên Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Lạng sơn 4.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Lạng sơn Vấn... nghiên cứu cụ thể phát triển đội ngũ giáo viên Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Lạng Sơn Như vậy, nghiên cứu phát triển đội ngũ giáo viên Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Lạng Sơn vấn đề cần... cấu đội ngũ giáo viên Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Lạng sơn nào? Biện pháp để phát triển đội ngũ giáo viên Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Lạng Sơn nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn nay?
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển đội ngũ giáo viên trường trung cấp kinh tế kỹ thuật lạng sơn trong giai đoạn hiện nay , Phát triển đội ngũ giáo viên trường trung cấp kinh tế kỹ thuật lạng sơn trong giai đoạn hiện nay , Phát triển đội ngũ giáo viên trường trung cấp kinh tế kỹ thuật lạng sơn trong giai đoạn hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay