Pháp luật việt nam về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực kinh doanh siêu thị

82 131 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 11:22

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NGUYN THANH HIU PHáP LUậT VIệT NAM Về BảO Vệ QUYềN LợI NGƯờI TIÊU DùNG TRONG LĩNH VựC KINH DOANH SIÊU THị LUN VN THC S LUT HC H NI - 2015 I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NGUYN THANH HIU PHáP LUậT VIệT NAM Về BảO Vệ QUYềN LợI NGƯờI TIÊU DùNG TRONG LĩNH VựC KINH DOANH SIÊU THị Chuyờn ngnh: Lut kinh t Mó s: 60 38 01 07 LUN VN THC S LUT HC Ngi hng dn khoa hc: TS BI NGC CNG H NI - 2015 LI CAM OAN Tụi xin cam oan Lun l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc kt qu nờu Lun cha c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc Cỏc s liu, vớ d v trớch dn Lun m bo tớnh chớnh xỏc, tin cy v trung thc Tụi ó hon thnh tt c cỏc mụn hc v ó toỏn tt c cỏc ngha v ti chớnh theo quy nh ca Khoa Lut i hc Quc gia H Ni Vy tụi vit Li cam oan ny ngh Khoa Lut xem xột tụi cú th bo v Lun Tụi xin chõn thnh cm n! NGI CAM OAN Nguyn Thanh Hiu MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc M U .1 Chng 1: KHI QUT V BO V QUYN LI NGI TIấU DNG TRONG KINH DOANH SIấU TH 1.1 Khỏi nim, c im ca kinh doanh siờu th 1.1.1 Khỏi nim siờu th 1.1.2 c im ca kinh doanh siờu th 1.2 Quan h gia ngi tiờu dựng vi nh kinh doanh siờu th v ri ro ca ngi tiờu dựng mua bỏn hng húa, dch v ca siờu th 1.2.1 Quan h gia ngi tiờu dựng vi nh kinh doanh siờu th 1.2.2 Ri ro m ngi tiờu dựng thng gp mua bỏn hng húa, dch v siờu th 11 1.3 Khỏi nim bo v quyn li ngi tiờu dựng v phỏp lut bo v quyn li ngi tiờu dựng kinh doanh siờu th 13 1.4 Kinh nghim bo v quyn li ngi tiờu dựng phỏp lut ca mt s nc trờn th gii 14 1.4.1 Kinh nghim phỏp lut bo v quyn li ngi tiờu dựng ca Phỏp 14 1.4.2 Kinh nghim phỏp lut bo v quyn li ngi tiờu dựng ca Hoa K 16 1.4.3 Kinh nghim phỏp lut bo v quyn li ngi tiờu dựng ca Trung Quc 18 Chng 2: THC TRNG PHP LUT BO V QUYN LI NGI TIấU DNG TRONG KINH DOANH SIấU TH VIT NAM 21 2.1 Ni dung c bn ca phỏp lut bo v quyn li ngi tiờu dựng kinh doanh siờu th 21 2.1.1 Nhúm quy nh v iu kin kinh doanh siờu th 21 2.1.2 Nhúm quy nh v tiờu chun, cht lng hng húa c a vo kinh doanh siờu th 25 2.1.3 Nhúm quy nh v thụng tin i vi hng húa 29 2.1.4 Nhúm quy nh v kim soỏt cỏc ni quy bỏn hng (iu kin bỏn hng) siờu th a 31 2.1.5 Quy nh v giỏ c hng húa, dch v 35 2.1.6 Nhúm quy nh v bo hnh 38 2.1.7 Quy nh v gii quyt tranh chp 42 2.1.8 Quy nh v trỏch nhim ca nh kinh doanh siờu th v x lý hnh vi vi phm phỏp lut bo v quyn li ngi tiờu dựng kinh doanh siờu th 51 2.2 Thc trng bo v quyn li ngi tiờu dựng kinh doanh siờu th ti Vit Nam 54 2.2.1 Mt tớch cc 54 2.2.2 Mt s vi phm v nguyờn nhõn 56 Chng 3: GII PHP HON THIN V NNG CAO HIU Q U T H I H N H P H P L U T B O V Q U Y N L I NGI TIấU DNG TRONG KINH DOANH SIấU TH 65 3.1 Mt s gii phỏp v hon thin phỏp lut 65 3.1.1 Sa i, b sung quy nh v iu kin kinh doanh siờu th 65 3.1.2 Sa i, b sung cỏc quy nh v tiờu chun cht lng hng húa c kinh doanh siờu th 65 3.1.3 Hon thin cỏc quy nh v kim soỏt cỏc ni quy (iu kin) bỏn hng ca bờn kinh doanh siờu th 66 3.1.4 Ban hnh quy nh hng dn c th v th tc n gin gii q u y t t r a n h c h p g i a n g i t i u d ự n g v t c h c c ỏ n h õ n kinh doanh 66 3.1.5 Xõy dng v hon thin c ch phi hp, thỳc y s tham gia ca cỏc c quan nh nc cú thm quyn liờn quan, cỏc t chc, cỏ nhõn khỏc xó hi vo cụng tỏc bo v quyn li ngi tiờu dựng .67 3.2 Gii phỏp nõng cao hiu qu thi hnh phỏp lut 68 3.2.1 Tng cng cỏc bin phỏp hu kim v x lý nhng vi phm vic thc hin iu kin bỏn hng ca nh kinh doanh siờu th m bo quyn li cho ngi tiờu dựng 68 3.2.2 Nõng cao nng lc, trỡnh cho i ng cỏn b thc thi phỏp lut v bo v quyn li ngi tiờu dựng 68 3.2.3 Tuyờn truyn, ph bin giỏo dc phỏp lut i vi ngi tiờu dựng, cỏc t chc, cỏ nhõn kinh doanh v cỏn b lm cụng tỏc bo v ngi tiờu dựng 69 3.2.4 y mnh v nõng cao hiu qu hot ng hp tỏc quc t, tng cng cỏc hot ng hp tỏc vi cỏc t chc quc t v cỏc c quan bo v ngi tiờu dựng cỏc nc khu vc v trờn th gii 70 3.2.5 Tng cng hot ng ca cỏc thit ch xó hi 70 3.2.6 Cụng khai, minh bch cỏc ni quy, iu kin bỏn hng ca siờu th 71 KT LUN 72 DANH MC TI LIU THAM KHO 73 M U Tớnh cp thit ca ti nghiờn cu Ngi tiờu dựng l ch th quan trng hot ng kinh doanh thng mi, em li ngun li nhun chớnh cho cỏc doanh nghip kinh doanh bỏn l Cỏc doanh nghip thng mi khụng ngng thc hin cỏc hot ng nhm kớch thớch nhu cu v hnh vi tiờu dựng hng húa, dch v ca ngi tiờu dựng Trong tỡnh hỡnh nn kinh t suy thoỏi, nhu cu v kh nng chi tiờu ca ngi tiờu dựng gim, doanh nghip thng mi mun tn ti v cú li nhun phi s dng nhiu hn cỏc bin phỏp bỏn c hng húa, dch v thm l c nhng bin phỏp khụng lnh mnh, khụng ỳng quy nh phỏp lut Nhng bin phỏp ú cú th tỏc ng trc tip hoc giỏn tip n quyn li ca ngi tiờu dựng Hin nay, mt nhng loi hỡnh kinh doanh ph bin thc hin vic phõn phi sn phm n ngi tiờu dựng l siờu th Siờu th ó cung ng n ụng o ngi tiờu dựng vi s lng hng húa ln, a dng cựng cỏc dch v khỏc Tuy nhiờn, nhng li ớch ca ngi tiờu dựng vic mua, s dng hng húa, dch v khụng phi lỳc no cng t c Thc t vỡ chy theo mc ớch li nhun, nhiu siờu th ó cú hnh vi nh: bỏn hng sai quy cỏch, mu mó, hng ht hn s dng, khuyn mi hng cht lng kộm nh hng n mt b phn khụng nh ngi tiờu dựng bo v quyn li ngi tiờu dựng, phỏp lut cỏc nc núi chung v phỏp lut Vit Nam núi riờng ó cú nhng quy nh phỏp lý v ny nc ta, trc õy l Phỏp lnh Bo v quyn li ngi tiờu dựng, hin n Lut Bo v quyn li ngi tiờu dựng v bn hng dn cựng cỏc quy nh ca phỏp lut cú liờn quan nh lut cnh tranh, lut thng mi to thnh khung phỏp lý c bn v quan trng iu chnh bo v quyn li ngi tiờu dựng núi chung v lnh vc kinh doanh siờu th núi riờng Tuy nhiờn, thc t quyn li ca ngi tiờu dựng hot ng kinh doanh siờu th ti Vit Nam cha c m bo tt, thm cũn b vi phm nghiờm trng Nhiu trng hp cỏc hnh vi khụng tụn trng quyn li ngi tiờu dựng ca siờu th ó khụng b x lý trit , nghiờm minh Vn ny xut phỏt t nhiu nguyờn nhõn nh: quy nh phỏp lut cũn hn ch, tõm lý ca ngi tiờu dựng ngi rc ri, khụng tin tng vo kh nng thng kin nu kin siờu th cú hnh vi xõm phm quyn li ngi tiờu dựng, siờu th thc hin tt m bo quyn li ngi tiờu dựng hot ng kinh doanh siờu th thỡ bin phỏp quan trng v cp thit nht l phi hon thin phỏp lut iu chnh v ny Do vy, tụi chn ti "Phỏp lut Vit Nam v bo v quyn li ngi tiờu dựng lnh vc kinh doanh siờu th" lm ti lun Tỡnh hỡnh nghiờn cu ti Vit Nam, ó mt s cụng trỡnh khoa hc nghiờn cu v bo v quyn li ngi tiờu dựng nh: Lun ỏn tin s "Hon thin phỏp lut bo v quyn li ngi tiờu dựng Vit Nam hin nay" (nm 2013) ca tỏc gi Nguyn Th Th, Hc vin Khoa hc xó hi, Lun ỏn tin s "Thc hin phỏp lut bo v quyn li ngi tiờu dựng Vit Nam" (nm 2012) ca tỏc gi Lờ Thanh Bỡnh, Hc vin Chớnh tr - Hnh chớnh quc gia H Chớ Minh Nhng cụng trỡnh trờn ó i sõu nghiờn cu lý lun v cỏc quy nh phỏp lut v bo v quyn li ngi tiờu dựng V bo v quyn li ngi tiờu dựng cỏc lnh vc c th, cú mt s cụng trỡnh nghiờn cu nh: Lun thc s "Vn bo v quyn li ngi tiờu dựng trờn bỏo trc tuyn" ca tỏc gi Trn Huy Hng, trng i hc Khoa hc xó hi v nhõn vn; Lun thc s "Phỏp lut Vit Nam v bo v quyn li ngi tiờu dựng hp ng gia nhp" (nm 2010) ca tỏc gi Lũ Thựy Linh, Khoa Lut i hc Quc gia H Ni; ti khoa hc "m bo quyn li ngi tiờu dựng i vi sn phm ngnh sa Vit Nam" ca nhúm nghiờn cu Khoa Qun tr kinh doanh Trng i hc kinh t quc dõn Nhng cụng trỡnh trờn ó i sõu nghiờn cu cỏc quy nh phỏp lut v ch thc trng bo v quyn li ngi tiờu dựng cỏc lnh vc c th nh: bỏo trc tuyn, hp ng gia nhp, sn phm sa Ngoi cũn cú cỏc bui hi tho bn v bo v quyn li ngi tiờu dựng Vit Nam, cỏc ti liu, bỏo cỏo ca cỏc t chc bo v quyn li ngi tiờu dựng ó thng kờ, phõn tớch phn no thc trng bo v quyn li ngi tiờu dựng cỏc lnh vc núi chung, ng thi ch mt s u im cng nh hn ch ca phỏp lut iu chnh ny ti lun l cụng trỡnh nghiờn cu u tiờn ca tỏc gi liờn quan n bo v quyn li ngi tiờu dựng Vit Nam lnh vc kinh doanh siờu th Trờn c s nghiờn cu, k tha cú chn lc v phỏt huy nhng im tin b cỏc ti liu v cỏc nghiờn cu ó cú t trc, tỏc gi a mt s nhn nh v hn ch ca quy nh phỏp lut, thc trng bo v quyn li ngi tiờu dựng lnh vc kinh doanh siờu th t ú gi ý mt s gii phỏp hon thin h thng phỏp lý v nõng cao hiu qu thi hnh trờn thc t Mc tiờu nghiờn cu - Th nht lm rừ cỏc quy nh phỏp lut, u im v hn ch ca phỏp lut liờn quan n bo v quyn li ca ngi tiờu dựng; - Th hai nờu v ỏnh giỏ thc trng thc hin phỏp lut v bo v quyn li ngi tiờu dựng hot ng kinh doanh siờu th; - T ú, a mt s kin ngh v gii phỏp hon thin v nõng cao hiu qu thi hnh trờn thc t phỏp lut v bo v quyn li ngi tiờu dựng hot ng kinh doanh siờu th Tớnh mi v nhng úng gúp ca ti Vn bo v quyn li ngi tiờu dựng ó c nghiờn cu ti mt s ti, nhiờn cha cú ti trung nghiờn cu ny lnh vc hot ng siờu th núi riờng Hin hot ng kinh doanh siờu th ang cú nhiu biu hin khụng tụn trng quy nh phỏp lut v xõm phm ti quyn li ngi tiờu dựng Lun i sõu nghiờn cu, phõn tớch quy nh phỏp lut bo v quyn li ngi tiờu dựng hot ng kinh doanh siờu th Vit Nam ng thi ỏnh giỏ thc trng v nguyờn nhõn, t ú rỳt nhng u im, hn ch ca quy nh phỏp lut, xut mt s gii phỏp hon thin phỏp lut, nõng cao hiu qu thi hnh trờn thc t, gúp phn m bo tt hn quyn li ngi tiờu dựng Vit Nam i tng v phm vi nghiờn cu - i tng nghiờn cu: Quy nh phỏp lut v bo v quyn li ngi tiờu dựng núi chung v lnh vc kinh doanh siờu th núi riờng; - Phm vi nghiờn cu: + Nghiờn cu mt s lý lun v vai trũ, chc nng ca hot ng kinh doanh siờu th; + Nghiờn cu cỏc ti liu, quy nh phỏp lut v thc trng v bo v quyn li ngi tiờu dựng hot ng kinh doanh siờu th ti Vit Nam Phng phỏp nghiờn cu Lun s dng phộp bin chng vt ca trit hc Mac - Leenin lm c s phng phỏp lut cho vic nghiờn cu Trong quỏ trỡnh nghiờn cu, tỏc gi lun s dng mt s phng phỏp bao gm: phng phỏp h thng, tng hp, thng kờ, phõn tớch, so sỏnh cỏc lý lun, thc tin liờn quan n bo v quyn li ngi tiờu dựng, kt hp vi nn tng kin thc phỏp lut i sõu lm rừ nhng ni dung c bn v phỏp lut iu chnh nhn an ton v sinh thc phm m nh sn xut cung cp Thm chớ, khõu kim tra thc t quỏ trỡnh nuụi trng, ch bin v úng gúi sn phm cũn b nhiu siờu th b b qua Chớnh s thiu trỏch nhim ny ó to nhiu l hng, tip tay cho cỏc nh cung cp li dng tun hng kộm cht lng vo siờu th + i vi vi phm v bo hnh, nguyờn nhõn mt phn l lỳc mua hng, ngi tiờu dựng khụng tỡm hiu k ch bo hnh, nhng b phn no c bo hnh, thi hn bo hnh, m ch nghe nhõn viờn bỏn hng núi chung chung l bo hnh mt hoc hai nm Khi sn phm gp s c, ngi tiờu dựng ch bit n trỡnh by vi ngi bỏn v vi nhng mún hng cú giỏ tr khụng cao, ngi tn cụng sc khiu ni nờn "bm bng" cho qua - Vic qun lý cht lng hng húa ca c quan chc nng cũn lng lo Khi tin hnh kim tra vic kinh doanh cỏc sn phm hng húa, thc phm siờu th, cỏc on kim tra cng ch cn c vo h s cụng b tiờu chun cht lng, ngun gc sn phm siờu th cung cp Hn th, ti thi im kim tra, cú siờu th mi ch xut trỡnh giy kim dch thỳ y m cha xut trỡnh cỏc giy t cú giỏ tr phỏp lý liờn quan S Y t, S Cụng thng cp hay giy chng nhn an ton v sinh thc phm bp n ca khu vc kinh doanh n ung siờu th Nhng li khụng h nh, cú th dn ti hu qu khụn lng i vi ngi tiờu dựng nhng bin phỏp x lý nht c c quan chc nng a cng ch l "nhc nh" v yờu cu b sung giy t cn thit H qu ca vic qun lý "trờn giy" khin cho thi gian qua, khụng ớt thc phm "bn" gn mỏc sch, hay thc phm "nhp nhốm" ngun gc, khụng cú ngun gc xut x ó c a vo siờu th Nu ny khụng sm c ci thin, thỡ tỡnh trng siờu th la ngi tiờu dựng s tip tc tỏi din - Hiu qu hot ng ca c quan chuyờn trỏch v bo v quyn li ngi tiờu dựng trung ng l Cc qun lý cnh tranh (B Cụng thng) 62 cha ỏp ng c yờu cu m thc tin cụng tỏc bo v ngi tiờu dựng núi chung cng nh bo v quyn li ngi tiờu dựng lnh vc kinh doanh siờu th ang t - H thng cỏc t chc bo v quyn li ngi tiờu dựng, ú i u l Hi Tiờu chun v Bo v ngi tiờu dựng Vit Nam (VINASTAS) hot ng khụng cú hiu qu cao Theo quy nh ti iu 28 Lut Bo v quyn li ngi tiờu dựng quy nh t chc xó hi tham gia bo v quyn li ngi tiờu dựng c quyn hng dn, giỳp , t ngi tiờu dựng cú yờu cu; i din ngi tiờu dựng kin hoc t mỡnh kin vỡ li ớch cụng cng; cung cp cho c quan qun lý nh nc v bo v quyn li ngi tiờu dựng thụng tin v hnh vi vi phm phỏp lut ca t chc, cỏ nhõn kinh doanh hng húa, dch v; c lp kho sỏt, th nghim; cụng b kt qu kho sỏt, th nghim cht lng hng húa, dch v mỡnh thc hin; thụng tin, cnh bỏo cho ngi tiờu dựng v hng húa, dch v v chu trỏch nhim trc phỏp lut v vic thụng tin, cnh bỏo ca mỡnh; kin ngh c quan nh nc cú thm quyn x lý vi phm phỏp lut v bo v quyn li ngi tiờu dựng Nh vy, theo quy nh ny thỡ Lut Bo v quyn li ngi tiờu dựng ó trao cho cỏc t chc xó hi bo v quyn li ngi tiờu dựng nhiu quyn hn, thm c quyn c lp kho sỏt, th nghim, cụng b kt qu kho sỏt, th nghim cht lng hng húa, dch v mỡnh thc hin Tuy nhiờn, vai trũ ca cỏc Hi bo v quyn li ngi tiờu dựng hot ng bo v quyn li ngi tiờu dựng hin khỏ m nht Phn ln cỏc hi thiu s ch ng vic bo v quyn li ngi tiờu dựng Cựng vi ú l ngun nhõn lc, kinh phớ ca mt s hi bo v ngi tiờu dựng hin cũn nhiu hn ch, a phn cỏc hi viờn cng nh cỏc thnh viờn 63 ban thng trc ca hi khụng phi l ngi nm vng cỏc quy nh phỏp lut nờn nhiu trng hp vic hũa gii, t phỏp lut cho ngi tiờu dựng cha chớnh xỏc, cha phự hp vi cỏc quy nh phỏp lut Cỏc hi cha trin khai c cỏc hot ng cú thu nhm bự p kinh phớ hot ng ca mỡnh - H thng t chc kinh doanh siờu th (cỏc hip hi siờu th) cha tht s phỏt huy c vai trũ vic nõng cao nhn thc v hnh ng ca cỏc nh kinh doanh siờu th v bo v quyn li ngi tiờu dựng Nh vy, cỏc quy nh phỏp lut hin hnh ó to khung phỏp lý c bn cho vic bo v quyn li ngi tiờu dựng lnh vc kinh doanh siờu th Tuy nhiờn, mt s quy nh cũn mang tớnh chung chung, cha cú hng dn c th thng nht ỏp dng trờn c nc Thc trng bo v quyn li ngi tiờu dựng ó cho thy nhng im tớch cc nhng cng tn ti mt s vi phm bo m tt hn quyn li ngi tiờu dựng lnh vc kinh doanh siờu th thỡ cn phi cú nhng bin phỏp hon thin phỏp lut cng nh t chc thi hnh hiu qu 64 Chng GII PHP HON THIN V NNG CAO HIU QU THI HNH PHP LUT BO V QUYN LI NGI TIấU DNG TRONG KINH DOANH SIấU TH 3.1 Mt s gii phỏp v hon thin phỏp lut 3.1.1 Sa i, b sung quy nh v iu kin kinh doanh siờu th Nh ó trỡnh by Chng ca Lun vn, cỏc quy nh v iu kin kinh doanh siờu th hin cũn chung chung, cha cú bn hng dn c th v ny Hin ti ch cú Quyt nh s 1371/2004/Q-BTM ca B trng B Thng mi (nay l B Cụng thng) v vic ban hnh Quy ch Siờu th, Trung tõm thng mi l bn quy phm phỏp lut quy nh chung v iu kin kinh doanh siờu th Vic ỏp dng cỏc iu kin c th li tựy thuc vo tng a phng dn n s khụng thng nht c nc Vỡ vy cn nghiờn cu, b sung v nõng lờn thnh bn phỏp lut cú giỏ tr cao hn nh Ngh nh hoc Phỏp lnh ng thi c th húa cỏc quy nh v iu kin kinh doanh siờu th m bo tớnh thng nht gia cỏc a phng xột duyt cho thng nhõn kinh doanh siờu th cng nh m bo siờu th c thnh lp l siờu th thc s cú cht lng, kh nng ỏp ng c nhu cu mua sm, gúp phn bo v quyn li ngi tiờu dựng 3.1.2 Sa i, b sung cỏc quy nh v tiờu chun cht lng hng húa c kinh doanh siờu th V tiờu chun, cht lng hng húa, dch v kinh doanh siờu th hin ch yu c iu chnh bi cỏc quy nh v tiờu chun, cht lng hng húa, dch v núi chung, cha cú quy nh c th v tiờu chun 65 cht lng hng húa, dch v c kinh doanh siờu th Thc t ó cho thy cú nhiu siờu th a vo bỏn cỏc hng húa kộm cht lng, sai ngun gc nh hng trc tip n quyn li ca ngi tiờu dựng; cựng mt loi hng húa nhng cỏc siờu th khỏc thỡ cht lng cú th khỏc nhau, thm chờnh lch rt nhiu Vỡ vy, cn sm ban hnh quy nh v tiờu chun húa hng húa, dch v kinh doanh siờu th ng b v cht lng, bo m s yờn tõm v an ton cho ngi tiờu dựng mua, s dng hng húa, dch v ca nh kinh doanh siờu th 3.1.3 Hon thin cỏc quy nh v kim soỏt cỏc ni quy (iu kin) bỏn hng ca bờn kinh doanh siờu th Cỏc iu kin bỏn hng ca nh kinh doanh siờu th l mt dng ca hp ng theo mu, cỏc iu kin giao dch chung Hin ti theo quy nh ca phỏp lut v bo v quyn li ngi tiờu dựng thỡ ch mt s trng hp nht nh phỏp lut quy nh, nh kinh doanh siờu th mi phi ng ký hp ng theo mu, iu kin giao dch chung Bờn cnh ú, ni quy ca siờu th cha ng cỏc iu kin bỏn hng thỡ c phờ duyt S Cụng thng cỏc tnh, thnh ph, dn n vic khụng thng nht gia cỏc a phng v iu kin bỏn hng ca cỏc siờu th Vỡ vy cú th nghiờn cu, quy nh c quan phờ duyt v kim soỏt ni quy ca siờu th l B Cụng thng m bo s thng nht gia cỏc siờu th c nc v iu kin bỏn hng, hn ch nhng ri ro, bt li cho ngi tiờu dựng mua, s dng hng húa, dch v ca nh kinh doanh siờu th 3.1.4 Ban hnh quy nh hng dn c th v th tc n gin gii quyt tranh chp gia ngi tiờu dựng v t chc cỏ nhõn kinh doanh Hũa gii l phng thc c s dng rng rói hn, chim 80% cỏc v vic khiu ni ca ngi tiờu dựng Tuy nhiờn, kt qu hũa gii nhiu 66 khụng c cỏc bờn nghiờm tỳc thc thi giỏ tr phỏp lý ca biờn bn hũa gii thnh l khụng cao Phng thc Trng ti v Tũa ỏn khụng c nhiu ngi tiờu dựng la chn th tc phc tp, thi gian gii quyt v vic lõu, l phớ cao giỏ tr cỏc v vic vi phm quyn li ngi tiờu dựng l thp Quy nh v ngi tiờu dựng kin v ỏn dõn s bo v quyn v li ớch hp phỏp ca mỡnh khụng phi np tm ng ỏn phớ, tm ng l phớ Tũa ỏn ang b chớnh cỏc c quan T phỏp hiu sai lch Ti thnh ph H Chớ Minh, mt s ngi tiờu dựng ó kin hoc ngh T chc xó hi tham gia bo v ngi tiờu dựng thay mt mỡnh kin ti Tũa ỏn cp huyn/qun nhng cỏc c quan T phỏp ny t chi quyn c tm ng ỏn phớ khin ngi tiờu dựng phi rỳt n, v ỏn khụng c th lý Vỡ vy, quy nh trờn c thi hnh v t hiu qu trờn thc t cn thc hin: - Ban hnh Thụng t liờn tch gia B T phỏp - B Cụng thng v To ỏn nhõn dõn ti cao v trỡnh t, th tc c th cho gii quyt n kin ca ngi tiờu dựng ti Tũa ỏn theo th tc n gin - Xõy dng Ngh nh quy nh v gii quyt tranh chp ca ngi tiờu dựng bng phng thc hũa gii a hũa gii v th tc Trng ti vo hp ng, giao kt gia ngi tiờu dựng vi cỏc t chc, cỏ nhõn kinh doanh 3.1.5 Xõy dng v hon thin c ch phi hp, thỳc y s tham gia ca cỏc c quan nh nc cú thm quyn liờn quan, cỏc t chc, cỏ nhõn khỏc xó hi vo cụng tỏc bo v quyn li ngi tiờu dựng Hin vic bo v quyn li ngi tiờu dựng trờn thc t cho thy cha cú s phi hp cht ch, kp thi gia cỏc c quan, t chc cú liờn quan, 67 cỏc v kin, tranh chp gia ngi tiờu dựng vi nh kinh doanh siờu th ch yu cỏ nhõn ngi tiờu dựng ch ng thc hin trờn c s t ca lut s, hi bo v ngi tiờu dựng Tuy nhiờn vỡ tõm lý e ngi kin tng nờn cú nhng v vic ngi tiờu dựng dự b xõm phm quyn li nhng khụng khiu ni, kin nh kinh doanh siờu th, nhng trng hp ny nu cú s vo cuc ca cỏc c quan, t chc cú liờn quan thỡ quyn li ca ngi tiờu dựng s c bo m tt hn Vỡ vy cn nghiờn cu, hon thin c ch phi hp ng thi thỳc y s tham gia ca cỏc c quan nh nc cú thm quyn liờn quan, cỏc t chc, cỏ nhõn khỏc xó hi vo cụng tỏc bo v quyn li ngi tiờu dựng 3.2 Gii phỏp nõng cao hiu qu thi hnh phỏp lut 3.2.1 Tng cng cỏc bin phỏp hu kim v x lý nhng vi phm vic thc hin iu kin bỏn hng ca nh kinh doanh siờu th m bo quyn li cho ngi tiờu dựng Sau ban hnh iu kin bỏn hng, khụng phi thng nhõn no cng thc hin ỳng cỏc iu khon m mỡnh ó ban hnh Mt khỏc, khụng phi ngi tiờu dựng no cng nm bt v hiu rừ c cỏc iu kin bỏn hng ca phớa siờu th, dn ti vic cú th b siờu th vi phm m khụng bit Vỡ vy, cụng tỏc kim tra i vi cỏc siờu th sau ban hnh iu kin bỏn hng l rt cn thit, ỏnh giỏ xem cỏc nh kinh doanh siờu th cú thc hin ỳng cỏc iu khon m mỡnh t hay khụng, nu cú vi phm thỡ kp thi x lý bo m quyn v li ớch chớnh ỏng ca ngi tiờu dựng mua, s dng hng húa, dch v ca siờu th 3.2.2 Nõng cao nng lc, trỡnh cho i ng cỏn b thc thi phỏp lut v bo v quyn li ngi tiờu dựng Mt nhng yu t quan trng bo m quyn li ngi tiờu dựng t hiu qu cao l phi chỳ trng bo m nng lc, trỡnh chuyờn 68 mụn ca i ng cỏn b thc thi phỏp lut v bo v quyn li ngi tiờu dựng lm tt iu ny thỡ cn phi chỳ trng xõy dng cỏc chng trỡnh v m cỏc lp bi dng, nõng cao trỡnh chuyờn mụn núi chung cho i ng cỏn b thc thi phỏp lut, cỏc lp bi dng chuyờn ngnh lnh vc kinh t, c bit l mng kinh doanh siờu th, bờn cnh ú luụn phi quan tõm n o c, ng x quỏ trỡnh thc thi phỏp lut ca i ng cỏn b thc thi phỏp lut v bo v quyn li ngi tiờu dựng Ch cú nh vy, chỳng ta mi cú th cú mt i ng cỏn b nng lc, trỡnh v o c ỏp ng c yờu cu ũi hi ngy cng cao ca tỡnh hỡnh hin v bo v quyn li ngi tiờu dựng 3.2.3 Tuyờn truyn, ph bin giỏo dc phỏp lut i vi ngi tiờu dựng, cỏc t chc, cỏ nhõn kinh doanh v cỏn b lm cụng tỏc bo v ngi tiờu dựng Cn a dng húa cỏc hỡnh thc tuyờn truyn, ph bin, giỏo dc, o to, nõng cao nhn thc cho xó hi, doanh nghip v ngi tiờu dựng i vi ngi tiờu dựng, cn tng cng cụng tỏc tuyờn truyn, ph bin giỏo dc phỏp lut bo v quyn li ngi tiờu dựng nõng cao nhn thc ca ngi tiờu dựng v quyn v li ớch hp phỏp ca mỡnh, nht l giỳp ngi tiờu dựng hiu v bit dng linh hot quyn bo lu cỏc iu khon bt li gia nhp hp ng vi nh kinh doanh i vi nhng nh kinh doanh siờu th, vic t chc ph bin, tuyờn truyn phỏp lut bo v quyn li ngi tiờu dựng nhm mc ớch giỳp h nm bt c nhng v ngi tiờu dựng núi chung v phỏp lut bo v ngi tiờu dựng núi riờng, bo m vic tuõn th cỏc quy nh phỏp lut kinh doanh v bo v quyn li ngi tiờu dựng B n c n h ú , c n p h i c h ỳ t r n g t u yờ n t r u y n , p h b i n , g i ỏ o d c 69 p h ỏ p l u t v b o v q u y n l i n g i t i u d ự n g c h o i n g c ỏ n b c h n h q u y n a p h n g , v ỡ õ y l n h ú m i t n g c b i t , c ú v a i t r ũ q u y t n h t i s p h ỏ t t r i n c a c ụ n g t ỏ c b o v q u y n l i n g i t i u d ự n g c ỏ c a p h ngtrongcnc 3.2.4 y mnh v nõng cao hiu qu hot ng hp tỏc quc t, tng cng cỏc hot ng hp tỏc vi cỏc t chc quc t v cỏc c quan bo v ngi tiờu dựng cỏc nc khu vc v trờn th gii Hp tỏc quc t v bo v quyn li ngi tiờu dựng ó c nc ta thc hin, nhiờn hiu qu ca hot ng ny trờn thc t cũn khỏ hn ch Hin nay, cụng tỏc bo v quyn li ngi tiờu dựng nhiu quc gia rt c chỳ trng v cú hiu qu, tht s bo v c quyn v li ớch chớnh ỏng ca ngi tiờu dựng, cú nhiu kinh nghim ỏng Vit Nam tham kho Vỡ vy, thi gian ti Vit Nam cn y mnh v nõng cao hiu qu hot ng hp tỏc quc t bo v quyn li ngi tiờu dựng nc ta c m bo tt hn 3.2.5 Tng cng hot ng ca cỏc thit ch xó hi * Hi bo v quyn li ngi tiờu dựng Hi bo v ngi tiờu dựng cn phỏt huy vai trũ i din ngi tiờu dựng, trung gian, hũa gii mõu thun vi ngi tiờu dựng v doanh nghip Khi cú yờu cu ca ngi tiờu dựng, hi cn ch ng liờn h vi doanh nghip vi phm gii quyt v vic, tr thnh cu ni gia ngi tiờu dựng v doanh nghip giỳp h gii quyt mõu thun, tranh chp phỏt sinh Mt hi lm c iu ny, quyn li ngi tiờu dựng s c gii quyt nhanh chúng, tit kim c chi phớ, thi gian theo ui v vic Ngoi ra, phỏt huy vai trũ ca cỏc hi cụng tỏc bo v quyn li ca ngi tiờu dựng hn na thỡ bờn cnh vic phỏt trin v s lng, cỏc 70 hi cn phi cng c, nõng cao nng lc nhõn s v ngun ti chớnh hot ng Cỏc hi bo v quyn li ngi tiờu dựng cng nờn ch ng liờn kt vi cỏc t chc chớnh tr - xó hi - ngh nghip c thự khỏc nh Hi Lut gia, on lut s a phng cú s phi hp, h tr vic gii quyt khiu ni, t phỏp lut cho ngi tiờu dựng, hũa gii mõu thun, tranh chp gia ngi tiờu dựng v doanh nghip * Hip hi siờu th Cỏc hip hi siờu th cn chỳ trng hn ti vic tuyờn truyn, ng cỏc nh kinh doanh siờu th thc hin cỏc quy nh v bo v quyn li ngi tiờu dựng ng thi cú cỏc hỡnh thc khuyn khớch i vi cỏc siờu th bo m tt quyn li ngi tiờu dựng cng nh phi hp tớch cc vi cỏc hi bo v quyn li ngi tiờu dựng xy tranh chp gia ngi tiờu dựng vi nh kinh doanh siờu th 3.2.6 Cụng khai, minh bch cỏc ni quy, iu kin bỏn hng ca siờu th Theo quy nh, cỏc ni quy bỏn hng ca siờu th phi c niờm yt cụng khai ngi tiờu dựng cú th bit Tuy nhiờn, thc t khụng phi nh kinh doanh siờu th no cng chp hnh ỳng quy nh ny, cú siờu th khụng niờm yt, cú siờu th niờm yt ni quy nhng v trớ khụng thun tin, khụng d trụng thy khin cho ngi tiờu dựng khụng nm bt rừ c cỏc iu kin bỏn hng ca siờu th Vỡ vy m bo tt hn quyn li ngi tiờu dựng thỡ cn phi bo m thc hin cụng khai, minh bch cỏc iu kin bỏn hng ca siờu th ngi tiờu dựng cú th hiu rừ v quyn, ngha v ca mỡnh mua hng húa, dch v siờu th cng nh trỏnh xy cỏc tranh chp khụng nm hoc hiu c cỏc thụng tin v iu kin bỏn hng ca siờu th 71 KT LUN Phỏp lut bo v quyn li ngi tiờu dựng lnh vc kinh doanh siờu th l mt b phn quan trng phỏp lut bo v quyn li ngi tiờu dựng Cựng vi s phỏt trin khụng ngng ca nn kinh t, cỏc hot ng mua bỏn hng húa, dch v m nh cung cp l thng nhõn kinh doanh siờu th ngy cng ph bin Vi vai trũ bo v quyn v li ớch hp phỏp ca ngi tiờu dựng l mt bờn yu th hn quan h mua bỏn, phỏp lut bo v quyn li ngi tiờu dựng Vit Nam ó cú nhng quy nh c bn v ny Tuy nhiờn, cỏc quy nh hin hnh ú cha a mt c ch hu hiu vic bo v quyn li ngi tiờu dựng lnh vc kinh doanh siờu th Chớnh vỡ vy, nhiu hnh vi vi phm quyn li ngi tiờu dựng kinh doanh siờu th din v cú chiu hng gia tng Do vy, vic tng cng hon thin cỏc quy nh phỏp lut v bo v quyn li ngi tiờu dựng lnh vc kinh doanh siờu th cng nh c ch thc thi phỏp lut lnh vc ny cho phự hp vi thc tin phỏt trin kinh t th trng l mt yờu cu tt yu Bo v quyn li ngi tiờu dựng s gúp phn xõy dng nim tin ni ngi tiờu dựng, bo v ng lc kinh t quan trng thỳc y cỏc hot ng sn xut, kinh doanh hng húa, dch v phỏt trin trờn th trng, ng thi cng l gúp phn phỏt trin Nh nc phỏp quyn vỡ mc tiờu xó hi dõn ch, cụng bng, minh vỡ ngi v s tin b ca ngi 72 DANH MC TI LIU THAM KHO I Ti liu ting Vit Nguyn Th Võn Anh, Nguyn Vn Cng (2012), Giỏo trỡnh Lut Bo v quyn li ngi tiờu dựng, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni Lờ Thanh Bỡnh (2012), Thc hin phỏp lut bo v quyn li ngi tiờu dựng Vit Nam, Lun ỏn tin s, Hc vin Chớnh tr - Hnh chớnh quc gia H Chớ Minh B Thng mi (2004), Quyt nh s 1371/2004/Q-BTM ngy 24 thỏng 09 nm 2004 ca B trng B thng mi v vic ban hnh Quy ch Siờu th, Trung tõm thng mi, H Ni Chớnh ph (2006), Ngh nh s 89/2006/N-CP quy nh v Nhón hng húa ngy 30 thỏng 06 nm 2006, H Ni Chớnh ph (2011), Ngh nh s 99/2011/N-CP ngy 27/10/2011 quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut Bo v quyn li ngi tiờu dựng nm 2010, H Ni Chớnh ph (2012), Ngh nh s 19/2012/N-CP ngy 16/3/2012 ca Chớnh ph quy nh v x pht vi phm hnh chớnh lnh vc bo v quyn li ngi tiờu dựng, H Ni Chớnh ph (2013), Ngh nh s 80/2013/N-CP ngy 19 thỏng 07 nm 2013 quy nh v x pht vi phm hnh chớnh lnh vc tiờu chun, o lng v cht lng sn phm, hng húa, H Ni Chớnh ph (2013), Ngh nh 109/2013/N-CP quy nh x pht vi phm hnh chớnh lnh vc qun lý giỏ, phớ, l phớ, húa n, H Ni 73 Chớnh ph (2013), Ngh nh s 185/2013/N-CP ngy 15 thỏng 11 nm 2013 ca Chớnh ph quy nh x pht vi phm hnh chớnh hot ng thng mi, sn xut buụn bỏn hng gi, hng cm v bo v quyn li ngi tiờu dựng, H Ni 10 Lũ Thựy Linh (2010), Phỏp lut Vit Nam v bo v quyn li ngi tiờu dựng hp ng gia nhp, Lun Thc s lut hc, Khoa lut - i hc Quc gia H Ni, H Ni 11 Quc hi (2004), Lut Cnh tranh s 27/2004/QH11 ngy 03 thỏng 12 nm 2004, H Ni 12 Quc hi (2005), B Lut Dõn s s 33/2005/QH11 ngy 14 thỏng 06 nm 2005, H Ni 13 Quc hi (2007), Lut Cht lng sn phm, hng húa s 05/2007/QH12 ngy 21 thỏng 07 nm 2007, H Ni 14 Quc hi (2009), B Lut Hỡnh s s 15/1999/QH10 ngy 21 thỏng 12 nm 1999; sa i, b sung 2009/QH12 ngy 19 thỏng 06 nm 2009, H Ni 15 Quc hi (2010), Lut Bo v quyn li ngi tiờu dựng s 59/2010/QH12 ngy 30 thỏng 11 nm 2010, H Ni 16 Quc hi (2010), Lut Trong ti thng mi s 54/2010/QH12 ngy 17 thỏng 06 nm 2010, H Ni 17 Quc hi (2011), B lut T tng dõn s nm 2005, sa i b sung nm 2011, H Ni 18 Quc hi (2012), Lut Giỏ s 11/2012/QH13 ngy 20 thỏng 06 nm 2012, H Ni 19 Quc hi (2013), Hin phỏp Nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam ngy 28 thỏng 11 nm 2013, H Ni 74 20 Nguyn Th Th (2013), Hon thin phỏp lut bo v quyn li ngi tiờu dựng Vit Nam hin nay, Lun ỏn Tin s khoa hc, Hc vin Khoa hc xó hi 21 inh Th Hng Trang (2014), "Hon thin phỏp lut v bo v quyn li ca ngi tiờu dựng Vit Nam hin nay", Tp Dõn ch v Phỏp lut, thỏng 12 (273) II Ti liu trang Web 22 http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Kinh-te/673011/buong-long-quan-lychat-luong-thuc-pham-trong-sieu-thi-nguoi-tieu-dung-lanh-du 23 http://suckhoedoisong.vn/kinh-doanh-muc-ong-nhiem-khuan-metrothang-long-bi-xu-phat-n24270.html 24 http://thanglong.chinhphu.vn/Home/Nhieu-san-pham-sai-nhan-tai-sieuthi-Fivimart/20156/13913.vgp 25 http://thanhtra.com.vn/kinh-te/thi-truong/lotte-mart-vi-pham-quy-dinhve-niem-yet-gia_t114c1067n75019 26 http://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2009/08/12/3606/ 27 http://thuonghieucongluan.com.vn/phong-su-dieu-tra/tieu-muc/20635viet-tiep-vu-sieu-thi-lotte-mart-vi-pham-quy-dinh-ve-niem-yetgia.html 28 http://vietstock.vn/2008/09/nguoi-tieu-dung-kien-sieu-thi-dien-maynguyen-kim-ra-toa-113-85623.htm 29 http://www.baomoi.com/Hai-Phong-Samnec-bi-to-thieu-trach-nhiemvoi-khach-hang/c/13910061.epi 30 http://www.toptradeservices.vn/nhan-hang-rieng-tai-sieu-thi-ai-quanchat-luong-ky-ii.html 31 https://vi.wikipedia.org/wiki/Si%C3%AAu_th%E1%BB%8B 75 ...I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NGUYN THANH HIU PHáP LUậT VIệT NAM Về BảO Vệ QUYềN LợI NGƯờI TIÊU DùNG TRONG LĩNH VựC KINH DOANH SIÊU THị Chuyờn ngnh: Lut kinh t Mó s: 60 38 01 07 LUN VN THC S LUT... TIấU DNG TRONG KINH DOANH SIấU TH VIT NAM 2.1 Ni dung c bn ca phỏp lut bo v quyn li ngi tiờu dựng kinh doanh siờu th 2.1.1 Nhúm quy nh v iu kin kinh doanh siờu th 2.1.1.1 Ch th kinh doanh siờu... DNG TRONG KINH DOANH SIấU TH 1.1 Khỏi nim, c im ca kinh doanh siờu th 1.1.1 Khỏi nim siờu th 1.1.2 c im ca kinh doanh siờu th 1.2 Quan h gia ngi tiờu dựng vi nh kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật việt nam về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực kinh doanh siêu thị , Pháp luật việt nam về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực kinh doanh siêu thị , Pháp luật việt nam về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực kinh doanh siêu thị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay