Pháp luật về vốn điều lệ trong công ty cổ phần ở việt nam

91 114 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 11:22

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT BI TH HI CHU PHáP LUậT Về VốN ĐIềU Lệ TRONG CÔNG TY Cổ PHầN VIệT NAM LUN VN THC S LUT HC H NI - 2015 I HC QUC GIA H NI KHOA LUT BI TH HI CHU PHáP LUậT Về VốN ĐIềU Lệ TRONG CÔNG TY Cổ PHầN VIệT NAM Chuyờn ngnh: Lut kinh t Mó s: 60 38 01 07 LUN VN THC S LUT HC Cỏn b hng dn khoa hc: PGS.TS PHM TH GIANG THU H NI - 2015 LI CAM OAN Tụi xin cam oan Lun l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc kt qu nờu Lun cha c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc Cỏc s liu, vớ d v trớch dn Lun m bo tớnh chớnh xỏc, tin cy v trung thc Tụi ó hon thnh tt c cỏc mụn hc v ó toỏn tt c cỏc ngha v ti chớnh theo quy nh ca Khoa Lut i hc Quc gia H Ni Vy tụi vit Li cam oan ny ngh Khoa Lut xem xột tụi cú th bo v Lun Tụi xin chõn thnh cm n! NGI CAM OAN Bựi Th Hi Chõu MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc t vit tt M U Chng 1: KHI QUT V VN IU L TRONG CễNG TY C PHN V PHP LUT V VN IU L TRONG CễNG TY C PHN 1.1 Nhng chung v cụng ty c phn 1.1.1 Khỏi nim cụng ty c phn 1.1.2 c im ca cụng ty c phn 1.2 Khỏi lc v cụng ty c phn 1.2.1 Tng quan khỏi nim v 1.2.2 Vn iu l cụng ty c phn 1.3 Nhng chung v phỏp lut iu chnh iu l ca cụng ty c phn 11 1.3.1 Khỏi nim, c im phỏp lut iu chnh iu l ca cụng ty c phn 11 1.3.2 Cỏc b phn cu thnh ca phỏp lut iu chnh iu l ca cụng ty c phn 13 1.3.3 Nhng yờu cu c bn cn phi cú i vi phỏp lut iu chnh iu l ca cụng ty c phn 15 Kt lun chng 19 Chng 2: NI DUNG PHP LUT VN IU L CA CễNG TY C PHN THEO LUT DOANH NGHIP 2014 20 2.1 Quy nh chung v iu l cụng ty c phn 20 2.1.1 Vn iu l cụng ty c phn 20 2.1.2 i tng gúp 32 2.1.3 Ti sn gúp v nh giỏ ti sn gúp 33 2.2 Cỏc loi c phn 35 Vn toỏn c phn ó ng ký mua ng ký doanh nghip 37 2.4 C ch qun lý, s dng iu l 42 2.5 Cỏc trng hp thay i ca cụng ty c phn 43 2.5.1 Gim iu l cụng ty c phn 44 2.5.2 Tng iu l cụng ty c phn 47 Kt lun chng 52 Chng 3: MT S XUT, KIN NGH DI GểC NHèN PHN TCH NHNG IM MI QUY NH V VN IU L TRONG CễNG TY C PHN CA LUT DOANH NGHIP 2014 53 3.1 Thc tin vic trin khai ch nh phỏp nh mi liờn h vi iu l cụng ty c phn Vit Nam hin 54 3.1.1 Gia tng thng xuyờn cỏc ngnh, ngh phi cú phỏp nh cú mt s ngnh ngh khụng cn thit 54 3.1.2 Mc phỏp nh khụng cú tớnh n nh 56 3.1.3 Vn giỏm sỏt, qun lý doanh nghip vic trỡ mc phỏp nh cha c quy nh c th 57 3.1.4 Mt s kin ngh 58 3.2 Vn v c ch giỏm sỏt tin gúp v ch ti x lý 59 3.2.1 Vic xỏc nh s thc t ca doanh nghip ng ký l bao nhiờu cũn b ng, c ch giỏm sỏt tin gúp cha cht ch 60 3.2.2 Ch ti x lý cỏc vi phm cũn quỏ yu 63 3.2.3 Mt s kin ngh 64 3.3 Cn cú ch ti c th vic vic nh giỏ ti sn gúp 65 3.3.1 Mt s im hn ch t quy nh ca phỏp lut v nh giỏ ti sn 66 3.3.2 Mt s kin ngh 67 Kt lun chng 69 KT LUN 70 DANH MC TI LIU THAM KHO 71 PH LC 77 DANH MC CC T VIT TT CTCP: Cụng ty c phn CTTNHH: Cụng ty trỏch nhim hu hn DN: Doanh nghip DNNN: Doanh nghip nh nc DNTN: Doanh nghip t nhõn LCT: Lut cụng ty LDN: Lut doanh nghip LT: Lut u t NH: Ngõn hng TTCK: Th trng chng khoỏn M U Tớnh cp thit ca ti nghiờn cu Vit Nam l mt t nc cú nn kinh t ang phỏt trin Cụng cuc i mi c xng k t i hi ng ton quc ln th VI (1986) n ó c gn 30 nm cng t c nhng kt qu ỏng khớch l Kinh t Vit Nam ó cú nhng bc phỏt trin mnh m, chuyn i dn t nn kinh t trung bao cp sang nn kinh t th trng theo nh hng xó hi ch ngha Trong quỏ trỡnh hi nhp quc t ngy cng sõu rng, c bit l k t gia nhp WTO kốm theo cỏc cam kt ó ký, nn kinh t ca Vit Nam ngy cng phi i mt vi nhiu khú khn, thỏch thc Do ú, phỏp lut, vi t cỏch l mt thnh t ca kin trỳc thng tng phi lm th no cú th thỳc y nn kinh t phỏt trin nhanh, mnh nhng bn vng? Lut doanh nghip 1999 v 2005 l hai thnh tu phỏp lut cú th ỏnh giỏ l khỏ hon thin ca h thng phỏp lut nc ta, khú trỏnh thiu sút nhng ó thc hin c chc nng iu chnh v qun lý cho cỏc ch th kinh doanh kinh doanh lm giu cho nn kinh t Cựng vi s phỏt trin v hi nhp, din bin khú lng ca tỡnh hỡnh chớnh tr, xó hi trờn th gii cng cú nhiu tỏc ng n nn kinh t, qua nm thc hin, LDN 2005 cng c thay th bng LDN 2014 vi hy vng mang n mt h thng quy phm hon thin hn, hp lý hn, va lm cho cỏc nh u t, cỏc doanh nghip cm thy c s an tõm tham gia th trng, va l mt cụng c nh nc cú th qun lý mt cỏch hiu qu Trong cỏc loi hỡnh cụng ty, mụ hỡnh CTCP vi nhng u im c cho l rt ln l mt loi hỡnh chim s lng rt ln tng s cỏc doanh nghip ó c thnh lp Vit Nam Trong kinh doanh, khi s, yu t l vụ cựng quan trng Quy nh th no v c bit l iu l cho hp lý l bi toỏn khụng n gin Chớnh vỡ vy, nhu cu tỡm hiu, tin ti hon thin hn na cỏc quy nh phỏp lut liờn quan n loi hỡnh doanh nghip ny, c bit l cỏc quy nh v iu l cú ý ngha to ln c trờn phng din lý lun ln thc tin Mt khỏc, dự ó du nhp rt nhiu cỏc quy nh, ch nh t lut cụng ty ca cỏc nc tiờn tin trờn th gii, nhng thc tin ỏp dng cỏc quy nh ny vo mụi trng kinh doanh nc ta cũn nhiu bt cp Vỡ th, phỏp lut v m c bit l iu l CTCP Vit Nam cn cú nhng nghiờn cu, ỏnh giỏ nghiờm tỳc nhm hon thin hn na Vỡ nhng lý trờn, tụi mnh dn chn ti "Phỏp lut v iu l cụng ty c phn Vit Nam" lm ti lun thc s lut chuyờn ngnh kinh t ca mỡnh Tỡnh hỡnh nghiờn cu nc ó cú rt nhiu cụng trỡnh khoa hc nghiờn cu v loi hỡnh CTCP cng nh CTCP cỏc cp khỏc nh sỏch bỏo, khoa hc chuyờn ngnh, lun vn, bỏo cỏo, nh: Nguyn Thanh Bỡnh (2000), "Mi quan h gia cỏc loi cụng ty theo Lut doanh nghip Vit Nam", Dõn ch v Phỏp lut, s 4/2000, tr.31 - 33, 47; Hong Th Giang (2005), "Cu trỳc ca cụng ty c phn - cỏc gii phỏp nhm hon thin Lut doanh nghip 1999 di gúc cu trỳc vn", Nh nc v Phỏp lut, s 7/2005, tr.30 - 32, 39; Dng Anh Sn (2006), "Cn thit phi cú c ch giỏm sỏt iu l Lut doanh nghip", Nghiờn cu lp phỏp, s 10/2006, tr.56 - 59, 62; Phm Hoi Hun (2011), "Vn iu l ca cụng ty t quy nh ca Ngh nh 102/2010/N-CP, Nghiờn cu lp phỏp, s 1/2011, tr 50 - 53; T Thanh Tho (2011), "Bn v ch nh iu l cụng ty c phn", Nh nc v Phỏp lut, s 8/2011, tr.36 - 42; Nguyn Quc Vinh (2012), "Quy nh v iu l cụng ty v thụng l quc t", Nghiờn cu lp phỏp, s 1, 2/2012, tr 97 - 100, 105; T Thanh Tho (2013), "Phỏp lut v iu l cụng ty v thụng l quc t", Nh nc v Phỏp lut, s 12/2013, tr 35 - 44; Cụng trỡnh khúa lun tt nghip cú: Nguyn Thựy Dng (2006); "Nhng khớa cnh phỏp lý c bn v trụng cụng ty c phn theo Lut doanh nghip 2005"; Lun thc s lut hc cú: Nguyn Phng Anh (2012), "Ch phỏp lý v cụng ty c phn theo phỏp lut Vit Nam" Nhỡn chung, cỏc nghiờn cu, cụng trỡnh khoa hc núi trờn ó ỏnh giỏ mt cỏc khỏi quỏt v quy nh v CTCP núi chung v iu l CTCP núi riờng Cỏc nghiờn cu ny cng ó nhn xột v nhng u im cng nh nhc im ca phỏp lut Vit Nam hin hnh cỏc quy nh ny Tuy nhiờn, cha cú nghiờn cu no chuyờn sõu v riờng iu l CTCP, c bit l nhng thay i k t LDN 2014 cú hiu lc thi hnh Do vy, ti "Phỏp lut v iu l cụng ty c phn Vit Nam" l cụng trỡnh nghiờn cu c thc hin cp lun thc s v iu l CTCP trờn c s nghiờn cu cỏc quy nh mi ca Lut doanh nghip 2014, nghiờn cu lun cng cú nhiu ý ngha lý lun v thc tin khoa hc phỏp lý ca Vit Nam hin Mc tiờu nghiờn cu Th nht, tỡm hiu phỏp lut v v iu l CTCP Th hai, phõn tớch rừ nhng quy nh c th v v iu l CTCP Vit Nam, lm rừ hn v ý ngha ca cỏc quy nh ú, ỏnh giỏ u im v s hn ch ca chỳng, ng thi cú s so sỏnh i chiu mi tng quan chung ca cỏc quy nh phỏp lut v qun lý cụng ty c phn trờn th gii cng nh hon cnh kinh t, xó hi, truyn thng kinh doanh v tõm lý dõn tc ca mi nc Th ba, kin ngh mt vi cho vic tip tc hon thin cỏc quy nh phỏp lut liờn quan n vic quy nh v iu l mụ hỡnh CTCP Vit Nam KT LUN Vi vai trũ l mt mụ hỡnh doanh nghip hay t chc kinh doanh ph bin nht cho cỏc DN quy mụ ln [51, tr.39], CTCP ngy cng khng nh tm quan trng vi nhng u im ni bt, chớnh vỡ vy, ngy cng nhiu nh u t chn mụ hỡnh ny bt u nghip Vic qun lý nh nc i vi cỏc loi hỡnh doanh nghip ny cng l bi toỏn khú m cỏc nh lm lun cn a li gii lm hi hũa li ớch gia nh nc, nh u t, ch n, khỏch hng nhng ng thi cng giỳp thỳc y nờn kinh t phỏt trin Tuy ó cú nhng n lc ln v hon thin chớnh sỏch, lut phỏp liờn quan nhng mc bo v li ớch ca nh u t nc ta liờn tc b xp hng rt thp so vi cỏc quc gia khu vc v th gii Theo ỏnh giỏ ca Ngõn hng th gii, mc bo v nh u t nc ta c xp th 160 189 quc gia, nn kinh t [31] Vi nhng thay i ca LDN 2014, nhỡn chung, khung phỏp lý qun lý v CTCP m c bit l v iu l ca CTCP ó cú mt s thay i tin b, gúp phn to nim tin cho cỏc nh u t vo s c gng ca nh nc vic khuyn khớch u t kinh doanh Xut phỏt t yờu cu thc tin khỏch quan ca nn kinh t cng nh i sng kinh doanh ca doanh nghip hi vng rng mt s kin ngh ó nờu s gúp phn lm cho h thng phỏp lut iu chnh v iu l cht ch hn, ng b hn, y hn, cú hiu qu trin khai thi hnh thc tin, qua ú khuyn khớch, l b cho cỏc ch th kinh doanh lm giu cho t nc Nhng tranh cói xung quanh vic quy nh v iu l nh th no cũn l mt khỏ phc tp, vic nghiờn cu cỏc quy nh ca LDN 2014 va cú hiu lc i vi iu l ũi hi cn phi cú kin thc, s nghiờn cu sõu rng v thi gian ỏnh giỏ mt cỏch ton din mc dự ó ht sc c gng nhng trỡnh cũn nhiu hn ch nờn lun khụng th trỏnh nhng thiu sút Rt mong nhn c s gúp ý ca cỏc Thy, Cụ thnh viờn Hi ng v Quý c gi lun c hon thin v cú ý ngha thc tin hn 70 DANH MC TI LIU THAM KHO I Ti liu ting Vit Nguyn Phng Anh (2012), Ch phỏp lý v cụng ty c phn theo phỏp lut Vit Nam, Lun Thc s lut hc, i hc Lut H Ni, H Ni Nguyn Ngc Bớch (2003), Lut Doanh nghip, v qun lý cụng ty c phn, NXB Tr Nguyn Thanh Bỡnh (2000), "Mi quan h gia cỏc loi cụng ty theo Lut doanh nghip Vit Nam", Dõn ch v Phỏp lut, (4), tr.31- 33, 47 B K hoch v u t (2010), Quyt nh 337/Q-BKH ca B K hoch v u t v vic ban hnh Quy nh ni dung H thng ngnh kinh t ca Vit Nam, H Ni B K hoch v u t (2013), Bỏo cỏo tng kt thi hnh Lut doanh nghip 2005, H Ni B Ngoi giao Hoa K (2004), Khỏi quỏt h thụng phỏp lut Hoa K, NXB Chớnh tr Quc gia, H Ni Chớnh ph (1998), Ngh nh s 82/1998/N-CP ngy 03/10/1998 v ban hnh Danh mc mc phỏp nh ca cỏc t chc tớn dng, H Ni Chớnh ph (2006), Ngh nh s 141/2006/N-CP ngy 22/11/2006 v ban hnh Danh mc mc phỏp nh ca cỏc t chc tớn dng, H Ni Chớnh ph (2009), Ngh nh s 72/2009/N-CP ngy 03/9/2009 v ngnh ngh kinh doanh cú iu kin, H Ni 10 Chớnh ph (2010), Ngh nh 102/2010/N-CP ngy 01/10/2010 v hng dn chi tit thi hnh mt s iu ca Lut Doanh nghip thay th Ngh nh 139/2007/N-CP ngy 5/9/07 ca Chớnh ph v hng dn chi tit thi hnh mt s iu ca Lut doanh nghip, H Ni 71 11 Chớnh ph (2010), Ngh nh 43/2010/N-CP ngy 15/4/2010 v ng ký doanh nghip, H Ni 12 Chớnh ph (2011), Ngh nh 10/2011/N-CP ngy 26/01/2011 sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh 141/2006/N-CP v ban hnh Danh mc mc phỏp nh ca cỏc t chc tớn dng, H Ni 13 Chớnh ph (2012), Ngh nh 58/2012/N-CP ngy 20/7/2012 quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut chng khoỏn v Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut chng khoỏn, H Ni Ch n h p h (2 ) , Ng h n h / / N -C P n g y / / s a i b sung mt s iu quy nh v th tc hnh chớnh ca Ngh nh s 43/2010/N-CP ngy 15/4/2010 ca Chớnh ph v ng ký kinh doanh, H Ni 15 Chớnh ph (2013), Ngh nh 155/2013/N-CP ngy 11 thỏng 11 nm 2013 quy nh v x pht vi phm hnh chớnh lnh vc k hoch v u t, H Ni 16 Chớnh ph (2014), T trỡnh s 116/TTr-CP ngy 22/5/2014 v d ỏn Lut doanh nghip (sa i), H Ni 17 Bựi Ngc Cng (2004), Mt s v quyn t kinh doanh phỏp lut kinh t hin hnh Vit Nam, NXB Chớnh tr quc gia 18 Nguyn Thựy Dng (2006), Nhng khớa cnh phỏp lý c bn v trụng cụng ty c phn theo Lut doanh nghip 2005, Khúa lun tt nghip i hc, i hc Lut H Ni, H Ni 19 ng Cng sn Vit Nam (2005), Ngh quyt s 48-NQ/TW ngy 24/5/2005 ca B Chớnh tr v Chin lc xõy dng v hon thin h thng phỏp lut Vit Nam n nm 2010, nh hng n 2020, H Ni 20 ng Cng sn Vit Nam (2005), Ngh quyt s 49-NQ-TW ngy 02/6/2005 ca B Chớnh tr v Chin lc ci cỏch t phỏp n nm 2020, H Ni 72 21 ng Cng sn Vit Nam (2006), Vn kin i hi i biu ton quc ln th X, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 22 ng Cng sn Vit Nam (2011), Vn kin i hi i biu ton quc ln th XI, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 23 Hong Th Giang (2005), "Cu trỳc ca cụng ty c phn - cỏc gii phỏp nhm hon thin Lut doanh nghip 1999 di gúc cu trỳc vn", Nh nc v Phỏp lut, (7), tr.30 - 32, 39 24 Bựi Xuõn Hi (2006), "So sỏnh cu trỳc qun lý ni b ca cụng ty c phn Vit Nam vi cỏc mụ hỡnh in hỡnh trờn th gii", Khoa hc phỏp lý, (6), tr.37-42 25 Bớch Hnh (2009), Thnh lp doanh nghip v kinh doanh ti Vit Nam, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 26 Nguyn Am Hiu (2003), "Hỡnh thc phỏp lý doanh nghip Vit Nam hin nhỡn t gúc lut so sỏnh", Nh nc v phỏp lut, (1), tr.20-23 27 Phm Hoi Hun (2011), "Vn iu l ca cụng ty t quy nh ca Ngh nh 102/2010/N-CP, Nghiờn cu lp phỏp, (1), tr.50 - 53 28 Dng ng Hu (2004), "Lut Doanh nghip chung: cn hay khụng cn ban hnh?", Nghiờn cu lp phỏp, (5), tr.29-35 29 Dng ng Hu, (1999), Cỏc bin phỏp x lý vi phm phỏp lut kinh t v vai trũ ca cỏc bin phỏp hỡnh s vic bo m trt t qun lý kinh t, Bỏo cỏo khoa hc ti B T phỏp, H Ni 30 Michel Fromont (2006), Cỏc h thng phỏp lut c bn trờn th gii, NXB T phỏp, H Ni 31 Ngõn hng th gii (2014), Bỏo cỏo kinh doanh 2014 ca Ngõn hng th gii 32 Trn Hunh Thanh Ngh (2012), Quy nh v phỏp nh phỏp lut doanh nghip Vit Nam - di mt gúc nhỡn so sỏnh 33 Phm Duy Ngha (2004), Chuyờn kho lut kinh t, NXB i hc quc gia H Ni, H Ni 73 34 Phm Duy Ngha (2006), "c m na triu doanh nghip v mt o lut chung: Lut doanh nghip 2005 t mt gúc nhỡn so sỏnh", Nh nc v Phỏp lut, (7), tr.50 -56 35 Phm Duy Ngha (2006), Lut doanh nghip - Tỡnh hung, phõn tớch, bỡnh lun, NXB i hc quc gia H Ni, H Ni 36 Nguyn Nh Phỏt, Phm Duy Ngha (2001), Giỏo trỡnh lut kinh t Vit Nam, NXB i hc quc gia H Ni, H Ni 37 Lờ Minh Phiu (2006), "Cỏc loi hỡnh doanh nghip ph bin Phỏp", Khoa hc Phỏp lut, (4), tr.35-38 38 Quc hi (1990), Lut s 47-LCT/HNN8 ngy 21/12/1990 v cụng ty, H Ni 39 Quc hi (1999), Lut doanh nghip s 13/1999/QH10 ngy 12 thỏng nm 1999 ca nc CHXHCN Vit Nam, H Ni 40 Quc hi (2005), Lut u t s 59/2005/QH11 ngy 29 thỏng 11 nm 2005 ca nc CHXHCN Vit Nam, H Ni 41 Quc hi (2005), Lut doanh nghip s 60/2005/QH11 ngy 29 thỏng 11 nm 2005 ca nc CHXHCN Vit Nam, H Ni 42 Quc hi (2006), Lut chng khoỏn s 70/2006/QH11 ngy 29 thỏng nm 2006 ca nc CHXHCN Vit Nam, H Ni 43 Quc hi (2006), Ngh quyt s 71/2006/QH11 ngy 29 thỏng 11 nm 2006 phờ chun Ngh nh th gia nhp hip nh thnh lp t chc thng mi th gii (WTO) ca nc CHXHCN Vit Nam, H Ni 44 Quc hi (2010), Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut chng khoỏn s 62/2010/QH12 ngy 24 thỏng 11 nm 2010 ca nc CHXHCN Vit Nam, H Ni 45 Quc hi (2014), Lut u t s 67/2014/QH13 ngy 26 thỏng 11 nm 2014, H Ni 74 46 Quc hi (2014), Lut doanh nghip s 68/2014/QH13 ngy 26 thỏng 11 nm 2014, H Ni 47 Trn Hu Qunh (2003), "Xõy dng h thng giỏm sỏt hot ng kinh doanh ca doanh nghip", Nghiờn cu lp phỏp, (1), tr.10-16 48 Dng Anh Sn (2006), "Cn thit phi cú c ch giỏm sỏt iu l Lut doanh nghip", Nghiờn cu lp phỏp, (10), tr.56 - 59, 62 49 T Thanh Tho (2011), "Bn v ch nh iu l cụng ty c phn", Nh nc v Phỏp lut, (8), tr.36 - 42 50 T Thanh Tho (2013), "Phỏp lut v iu l cụng ty v thụng l quc t", Nh nc v Phỏp lut, (12), tr.35 - 44 51 o Trớ c (2005), Bc u tỡm hiu phỏp lut thng mi M, NXB Khoa hc xó hi, H Ni 52 Nguyn Th Thu Võn (1998), Mt s v cụng ty v hon thin phỏp lut v Cụng ty Vit Nam hin nay, NXB Chớnh tr Quc gia, H Ni 53 Vin nghiờn cu qun lý kinh t Trung ng (1999), Nghiờn cu so sỏnh lut cụng ty ụng Nam , H Ni 54 Nguyn Quc Vinh (2012), "Quy nh v iu l cụng ty v thụng l quc t", Nghiờn cu lp phỏp, (2), tr.97 - 100, 105 55 Vừ Khỏnh Vinh (2002), Giỏo trỡnh lut hc so sỏnh, NXB Cụng an nhõn dõn, H Ni 56 Li Th Hi Yn (2012), Quy ch phỏp lý v cụng ty c phn nhng lý lun v thc tin, Khúa lun tt nghip i hc, i hc Lut H Ni, H Ni II Ti liu ting Anh 57 Corporate Registers Forum - CRF 2015 58 Japanese Company Act 2005 75 59 John Armour (2006), "Legal capital: An outdated concept ?", European Business Organization Law Review, Volume 7, 2006 60 Julian Roche (2005), Corporate Governance in Asia, ISBN 0-203-68020-0 61 Malaysia Company Act 1965 (Amendment 2007) 62 Marcus Lutter (2006), High level group of company Law experts, a model regulatory framework for Company Law in Europe, Hubert & Co., Gottinhen, Germany 63 Oxford University Press (2005), Oxford Bussiness English Dictionary, ISBN 0-19-431484-3,e-edition 64 Phm Duy Ngha (2002), Vietnamese Business Law in Transition, Th Gii Publishers, H Ni 65 Roman Tomasic (1999), Company Law in East Asia, ISBN 1855219654 66 Singapore Company Act 1994 (Amendment 2001, 2002, 2003, 2004, 2005) 67 Singapore Limited Liability Partnership Act 2005 68 Thailand Civil and Commercial Code BE.2466 (1925) (Amendment No.14 BE2548 (2005) and No.18 BE.2551 (2008)) 69 The Companies Law of the People's Republic of China (Revised in 2013) 70 The World Bank Group, Doing business 2010, ti http://www.doingbusiness.org/ 71 Uniform Commercial Code (UCC - 1990) 72 World Bank (2010), "Doing Business 2011: Making a difference for Entrepreneurs", World Bank Publications, Pages 20-22 III Ti liu trang Web 73 http://voer.edu.vn/m/khai-quat-chung-ve-von-cua-doanh-nghiep/0a419358 76 PH LC Mt s ngnh, ngh kinh doanh yờu cu phỏp nh Mc STT Ngnh Ngõn NH thng mi nh hng nc NH thng mi c phn NH liờn doanh NH 100% nc ngoi Chi nhỏnh NH nc ngoi 3000 t VN 3000 t VN 3000 t VN 3000 t VN 15 triu USD NH chớnh sỏch 5000 t VN NH u t 3000 t VN NH phỏt trin 5000 t VN NH hp tỏc 3000 t VN Qu tớn dng nhõn dõn Trung ng Qu tớn dng nhõn dõn c s phỏp nh T chc Cụng ty ti chớnh Vn bn quy nh Ngh nh 10/2011/NCP ngy 26/01/2011 Sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh s 141/2006/N-CP ngy 22/11/2006 v ban hnh v Danh mc mc phỏp nh ca cỏc t chc tớn dng 3000 t VN 0,1 t VN 500 t VN tớn dng Cụng ty cho thuờ ti phi ngõn chớnh 150 t VN hng Kinh doanh bt ng sn iu 3, N-CP ngy t VN 14/06/2007, quy nh chi tit v hng dn 77 thi hnh Lut kinh doanh bt ng sn Dch v ũi n iu 13, N-CP t VN 104/2007/N-CP, ngy 14/06/2012 v kinh doanh dch v ũi n Dch v bo v iu 9, N 52/2008 N-CP ngy t VN 22/04/2008, Ngh nh v kinh doanh dch v bo v a ngi lao ng i lm iu 3, N 126/2007 vic nc ngoi N-CP ngy 01/08/2007, quy nh chi tit v hng dn t VN thi hnh mt s iu ca Lut ngi lao ng Vit Nam i lm vic nc ngoi theo hp ng Sn xut phim iu 11, N-CP 54/2010 N-CP ngy 21/02/2012, quy nh chi tit thi hnh mt s t VN iu Lut in nh s 62/2006/QH11 v Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut in nh sụ 31/2009/QH12 78 Kinh doanh Vn chuyn Khai thỏc 1-10 tu Khon 1, iu 8, N chuyn hng khụng bay: 500 t VN 76/2007 N-CP ngy hng khụng quc t Khai thỏc 11-30 tu 09/05/2007, v kinh bay: 800 t VN doanh chuyn hng Khai thỏc > 30 tu khụng v hot ng bay: 1000 t VN hng khụng chung Vn chuyn Khai thỏc 1-10 tu hng khụng bay: 200 t VN ni a Khai thỏc 11-30 tu bay: 400 t VN Khai thỏc > 30 tu bay: 500 t VN Doanh Kinh doanh ti Khon 1, iu 22 N nghip cng cng hng 100 t VN hng khụng khụng quc t 25/05/2007 v qun lý Kinh doanh ti cng hng 83/2007 N-CP ngy khai thỏc cng hng 30 t VN khụng, sõn bay khụng ni a 10 Cung cp Kinh doanh ti dch v hng cng hng khụng m Khon 2, iu 22 N 30 t VN khụng quc t 25/05/2007, v qun lý khụng phi l Kinh doanh ti doanh nghip cng hng cng hng khụng ni a 83/2007 N-CP ngy khai thỏc cng hng 10 t VN khụng, sõn bay khụng 11 Kinh doanh hng khụng chung Khon 2, iu 8, N 50 t VN 76/2007 N-CP ngy 09/05/2007, v kinh doanh chuyn hng 79 khụng v hot ng hng khụng chung 12 iu 5, N 17/2012 Dch v kim toỏn N-CP ngy t 13/03/2012, quy nh t (ỏp dng k t chi tit v hng dn ngy 01/01/2015) thi hnh mt s iu ca Lut kim toỏn c lp 13 Thit lp Khụng s dng Thit lp mng iu 19, Ngh nh mng vin bng tn s vụ phm vi 25/2011/NCP ngy thụng c tuyn in, s tnh, TP trc thuc 06/04/2011, Quy nh mt v t i n thuờ n h bao thụng c tit c i v n h a t ng h dn L ụ thi u n hnh Cú s dng g bng tnmt s vụ t in, s s thụng iu V 14 Thit lp Cú s dng iu 20, Ngh nh t V N mng vin kờnh tn s vụ 20/2011/N-CP, ngy thụng di tuyn in 06/04/2011, quy nh chi tit v hng dn ng mt t Khụng s dng bng tn s vụ thi hnh mt s iu tuyn in ca Lut Vin thụng (mng vin 300 t VN thụng di ng o) Cú s dng bng tn s vụ 500 t VN tuyn in 15 Thit lp mng vin thụng c iu 21, Ngh nh nh v tinh v di ng v 25/2011/N-CP, ngy tinh 30 t VN 06/04/2011, quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut Vin thụng 16 Cụng ty chng khoỏn, cụng ty Vn phỏp nh cho iu 62, Lut chng qun lý qu cỏc nghip v kinh khoỏn doanh ca cụng ty iu 18, N chng khoỏn, cụng 14/2007/N-CP ngy ty chng khoỏn cú 19/01/2007 quy nh u t nc chi tit thi hnh mt s ngoi, chi nhỏnh iu ca Lut chng cụng ty chng khoỏn khoỏn nc ngoi ti Vit Nam l: Mụi gii chng khoỏn: 25 t ng Vit Nam; 81 - T doanh chng khoỏn: 100 t ng Vit Nam; - Bo lónh phỏt hnh chng khoỏn: 165 t ng Vit Nam; - T u t chng khoỏn: 10 t ng Vit Nam Mc phỏp nh ca cụng ty qun lý qu, cụng ty qun lý qu cú u t nc ngoi, chi nhỏnh cụng ty qun lý qu nc ngoi ti Vit Nam ti thiu l 25 t ng Vit Nam 82 ...I HC QUC GIA H NI KHOA LUT BI TH HI CHU PHáP LUậT Về VốN ĐIềU Lệ TRONG CÔNG TY Cổ PHầN VIệT NAM Chuyờn ngnh: Lut kinh t Mó s: 60 38 01 07 LUN VN THC S LUT HC Cỏn... QUT V VN IU L TRONG CễNG TY C PHN V PHP LUT V VN IU L TRONG CễNG TY C PHN 1.1 Nhng chung v cụng ty c phn 1.1.1 Khỏi nim cụng ty c phn 1.1.2 c im ca cụng ty c phn ... QUT V VN IU L TRONG CễNG TY C PHN V PHP LUT V VN IU L TRONG CễNG TY C PHN 1.1 Nhng chung v cụng ty c phn 1.1.1 Khỏi nim cụng ty c phn Cụng ty c phn (CTCP) i vo khong th k XVII cựng vi s phỏt trin
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về vốn điều lệ trong công ty cổ phần ở việt nam , Pháp luật về vốn điều lệ trong công ty cổ phần ở việt nam , Pháp luật về vốn điều lệ trong công ty cổ phần ở việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay