Pháp luật về quyền của người sử dụng đất ở việt nam

116 112 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 11:22

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT PHM HNG THO PHP LUT V QUYN CA NGI S DNG T VIT NAM LUN VN THC S LUT HC H NI - 2015 I HC QUC GIA H NI KHOA LUT PHM HNG THO PHP LUT V QUYN CA NGI S DNG T VIT NAM Chuyờn ngnh : Lut kinh t Mó s : 60 38 01 07 LUN VN THC S LUT HC Ngi hng dn khoa hc: TS ng Ngc Ba H NI - 2015 Lời cam đoan Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu, ví dụ trích dẫn luận văn đảm bảo độ tin cậy, xác trung thực Những kết luận khoa học luận văn ch-a đ-ợc công bố công trình khác Tác giả luận văn Phạm H-ơng Thảo MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc M U Chng 1: MT S VN Lí LUN V QUYN CA NGI S DNG T 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 Mt s v ch s hu ton dõn i vi t Vit Nam Khỏi nim v s hu v ch s hu t Vn s hu t lch s Vit Nam c im ca ch s hu ton dõn i vi t Vit Nam hin Vn ngi s dng t v quyn ca ngi s dng t ch s hu ton dõn i vi t Vit Nam Vn ngi s dng t ch s hu ton dõn i vi t Vit Nam Khỏi nim v c im quyn ca ngi s dng t ch s hu ton dõn i vi t Vit Nam Mt s mụ hỡnh s hu t trờn th gii v kinh nghim vic ghi nhn quyn cho ngi s dng t Chng 2: THC TRNG PHP LUT V QUYN CA NGI S DNG T VIT NAM 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 Thc trng phỏp lut v xỏc lp quyn cho ngi s dng t Giao t Cho thuờ t Nhn chuyn quyn s dng t Cụng nhn quyn s dng t i vi ngi ang s dng t Thm quyn giao t, cho thuờ t, cp giy chng nhn quyn s dng t 7 15 17 17 23 26 31 31 31 35 38 39 42 2.2 Quy nh ca phỏp lut hin hnh v quyn ca ngi s dng t 2.2.1 Thc trng phỏp lut v quyn chung ca ngi s dng t 2.2.2 Thc trng phỏp lut v quyn ca t chc nc s dng t 2.2.3 Thc trng phỏp lut v quyn ca h gia ỡnh, cỏ nhõn nc s dng t 2.2.4 Quy nh v quyn ca c s tụn giỏo, cng ng dõn c s dng t 2.2.5 Quy nh v quyn ca t chc nc ngoi cú chc nng ngoi giao, doanh nghip cú u t nc ngoi, ngi Vit Nam nh c nc ngoi s dng t Vit Nam 2.3 Bt cp ca phỏp lut hin hnh v quyn ca ngi s dng t 2.3.1 Bt cp quy nh ca phỏp lut v quyn ca ngi s dng t 2.3.2 Bt cp thc tin thi hnh phỏp lut v quyn ca ngi s dng t Chng 3: KIN NGH HON THIN V BO M HIU QU 45 45 46 53 66 69 82 87 92 97 THC HIN PHP LUT V QUYN CA NGI S DNG T VIT NAM 3.1 3.2 3.3 Quan im hon thin quy nh ca phỏp lut v quyn s dng t Gii phỏp hon thin phỏp lut v quyn ca ngi s dng t Gii phỏp m bo thc hin phỏp lut v quyn ca ngi s dng t KT LUN DANH MC TI LIU THAM KHO 97 100 102 106 107 M U Tớnh cp thit ca ti nghiờn cu S nghip i mi ng Cng sn Vit Nam xng v lónh o ó thu c nhiu thnh tu quan trng, c ụng o cỏc tng lp nhõn dõn ng h v bn bố quc t ỏnh giỏ cao Tri qua hn 20 nm i mi, t nc ta ngy cng phỏt trin hng n mc tiờu "dõn giu, nc mnh, xó hi cụng bng, dõn ch, minh" Mt nhng nhim v trng tõm thc hin cụng cuc i mi c ng xỏc nh l i mi c ch qun lý kinh t, vi vic xỏc nh li ớch ca ngi lao ng l ng lc quan trng ca s nghip phỏt trin t nc Nhm mc tiờu gii phúng nng lc sn xut, phỏt huy ti a tớnh nng ng, sỏng to ca ngi lao ng, ng ó lónh o vic a nc ta chuyn sang nn kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha, ú xỏc nh khõu quan trng chớnh sỏch kinh t l i mi ch , chớnh sỏch v t Th ch húa ng li, chớnh sỏch ca ng, Lut t qua cỏc thi k ó khụng ngng m rng v hon thin cỏc quy nh v quyn ca ngi s dng t Nh nc ó khng nh v bo m thc hin cỏc quy nh v a v phỏp lý ca ngi s dng t, quy nh vic thc hin giao t, cho thuờ t cho ngi s dng t, hon thin quyn ca ngi s dng t, c bit l cỏc quyn chuyn quyn s dng t thi hn s dng t Nh cỏc chớnh sỏch v quy nh ỳng n ny ó lm cho ngi s dng t gn bú hn vi t ai, yờn tõm u t, phỏt trin sn xut, kinh doanh tng hiu qu s dng t Trong lnh vc nụng nghip, Vit Nam t mt nc phi nhp khu lng thc ó lờn tr thnh quc gia xut khu go hng u th gii Th trng bt ng sn, ú cú th trng quyn s dng t tng bc c to lp c c ch hot ng a t tr thnh ngun phỏt trin t nc Trong cỏc lnh vc khỏc, nh s thay i chớnh sỏch t ai, ó to mụi trng thu hỳt u t nc ngoi phc v mc tiờu phỏt trin kinh t Trong quỏ trỡnh phỏt trin, phỏp lut t khụng ngng c hon thin theo hng m rng quyn nng cho ngi s dng t, thit lp khuụn kh v c ch phỏp lý cho ngi s dng t thc hin cỏc giao dch v quyn s dng t, hn ch ti a s can thip ca cỏc c quan cụng quyn ngi s dng t thc hin cỏc giao dch dõn s v quyn s dng t ca mỡnh Mc dự ó t c nhng kt qu to ln, nhiờn, Trong thc t, mt s quy nh v quyn ca ngi s dng t cũn cha y , cha lm rừ c ch thc hin cỏc quyn nh ot ca Nh nc vi vai trũ l i din ch s hu t ai, cha gii quyt hi hũa v li ớch gia Nh nc, ngi s dng t v nh u t Theo ỏnh giỏ ca Chớnh ph ti T trỡnh s 302/TTr-CP ngy 24/10/2012 thỡ: Trong iu kin t thuc s hu ton dõn, Nh nc l i din ch s hu v thng nht qun lý nhng li trao cho ngi s dng t nhiu quyn, quyn s dng t l hng húa c bit cng t nhiu mi, chỳng ta cũn thiu kinh nghim Mt khỏc, cụng tỏc nghiờn cu, tng kt thc tin lm rừ c s lý lun cũn hn ch, cha kp thi [8, tr 3] Theo tỏc gi, vic hon thin phỏp lut v quyn ca ngi s dng t theo hng gii quyt hi hũa mi quan h v s hu t v quan h s dng t, to lp mụi trng phỏp lý minh bch cho cỏc giao dch dõn s, thng mi v t s to iu kin cho ngi s dng t phỏt huy ti a ngun lc t Chớnh vỡ vy tụi la chn ti "Phỏp lut v quyn ca ngi s dng t Vit Nam" lm lun tt nghip vi mong mun úng gúp mt s v lý lun v thc tin i vi quy nh v quyn ca ngi s dng t Tỡnh hỡnh nghiờn cu Trong thi gian qua, vic nghiờn cu cỏc quy nh ca Lut t v quyn ca ngi s dng t ó nhn c s quan tõm ca nhiu nh nghiờn cu lý lun, cỏc lut gia v cỏn b thc tin, nhng nhiu lý lun v thc tin liờn quan n cụng tỏc ny cũn nhiu quan im khỏc cn c tip tc nghiờn cu, lm rừ Hin nay, cỏc mc khỏc ó cú mt s cụng trỡnh nghiờn cu c cụng b nh cỏc giỏo trỡnh i hc ging dy v Lut t ca Trng i hc lut H Ni ó nghiờn cu khỏi quỏt cỏc v quyn ca ngi s dng t Mt s cụng trỡnh nghiờn cu chuyờn sõu v quyn ca ngi s dng t phi k n: Lun ỏn tin s Lut hc ca tỏc gi Nguyn Quang Tuyn vi ti "a v phỏp lý ca ngi s dng t cỏc giao dch dõn s, thng mi v t ai"; Lun ỏn tin s Lut hc ca tỏc gi Nguyn Th Hng Nhung vi ti "Phỏp lut v chuyn nhng quyn s dng t kinh doanh bt ng sn Vit Nam"; Lun thc s Lut hc ca tỏc gi Nguyn Th Thp vi ti "Quyn s dng t ca h gia ỡnh, cỏ nhõn di khớa cnh quyn ti sn t theo quy nh ca phỏp lut Vit Nam"; Lun thc s Lut hc ca tỏc gi Nguyn Doón Cng vi ti "Phỏp lut v chuyn nhng quyn s dng t" Mt s bi bỏo nghiờn cu phm vi hp v quyn ca ngi s dng t ó c cụng b nh: bi vit ca tỏc gi Nguyn Quang Tuyn, Nguyn Xuõn Trng, "Bn v quyn v ngha v ca ngi s dng t"; bi vit ca tỏc gi Nguyn Minh Thng, "Khụng c hn ch quyn ca ngi s dng t"; bi vit ca tỏc gi Thu H, "Khc phc nhng bt cp m bo quyn s dng t cho ngi dõn" Qua ni dung cỏc cụng trỡnh nghiờn cu trờn cho thy, quyn ca ngi s dng t ó c nghiờn cu, tip cn di nhiu gúc v nhiu mc khỏc Tuy nhiờn, mt s lý lun v quyn ca ngi s dng t cũn mt s quan im khỏc nhau, thc tin quy nh v quyn ca ngi s dng t cũn mt s bt cp vy ny cn c tip tc nghiờn cu mt cỏch ton din Xut phỏt t lý trờn, tỏc gi chn ti "Phỏp lut v quyn ca ngi s dng t Vit Nam" lm Lun thc s Lut hc ca mỡnh Mc ớch, i tng v phm vi nghiờn cu 3.1 Mc ớch nghiờn cu Lun i sõu nghiờn cu cỏc lý lun v thc tin liờn quan n quyn ca ngi s dng t bao gm: - Cỏc lý lun v s hu t ai, ch s hu i vi t v quyn ca ngi s dng t; - Quy nh ca phỏp lut v cn c xỏc lp quyn cho ngi s dng t; Thc trng phỏp lut v quyn ca ngi s dng t l t chc kinh t, h gia ỡnh, cỏ nhõn, cng ng dõn c, c s tụn giỏ, ngi Vit Nam nh c nc ngoi, doanh nghip cú u t nc ngoi s dng t Vit Nam T ú ch nhng bt cp v phng hng hon thin quy nh ca phỏp lut v quyn ca ngi s dng t 3.2 i tng nghiờn cu v phm vi nghiờn cu t c mc ớch trờn, i tng nghiờn cu v phm vi nghiờn cu ca ti l cỏc quy nh ca Lut t nm 2013 v v quyn ca ngi s dng t v thc tin thc hin quyn ca ngi s dng t Vit Nam C s lý lun v phng phỏp nghiờn cu Lun c thc hin trờn c s phng phỏp lun ca ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh v nhng ch trng, ng li ca ng, Nh nc ta chớnh sỏch t Quỏ trỡnh nghiờn cu ti cũn s dng phng phỏp phõn tớch, so sỏnh, tng hp; nghiờn cu thc tin cụng tỏc thc hin quyn cho ngi s dng t lm cn c cho cỏc khoa hc cn nghiờn cu lun Trong quỏ trỡnh thc hin ti lun vn, tỏc gi cú nghiờn cu, tham kho cỏc bn hng dn ỏp dng phỏp lut liờn quan n phm vi ti; tip thu cú chn lc kt qu ca cỏc cụng trỡnh ó cụng b, tng kt, ỏnh giỏ ca cỏc c quan chuyờn mụn v ý kin ca cỏc chuyờn gia cú liờn quan n cỏc nghiờn cu lun í ngha lý lun v thc tin ca ti V lý lun, kt qu nghiờn cu ca lun gúp phn hon thin lý lun v quyn ca ngi s dng t Vit Nam; phõn tớch khỏi quỏt lch s hỡnh thnh v phỏt trin ch s hu t ai, ngi s dng t v quyn ca ngi s dng t Vit Nam; lm rừ cỏc quy nh ca Lut t 2013 v ngi s dng t v quyn ca ngi s dng t mi quan h so sỏnh vi phỏp lut t trc õy v cỏc bn phỏp lut khỏc cú liờn quan; phõn tớch thc tin thc hin quyn ca ngi s dng t thc t Qua ú ch nhng mõu thun, bt cp cỏc quy nh ca phỏp lut hin hnh; nhng hn ch, vng mc quỏ trỡnh ỏp dng cỏc quy nh ú, cng nh ch nguyờn nhõn ca nhng tn ti, xut mt s gii phỏp hon thin cỏc quy nh ca Lut t v quyn ca ngi s dng t V thc tin, lun cũn cú ý ngha lm ti liu tham kho, phc v hot ng nghiờn cu v hc Nhng xut, kin ngh ca tỏc gi lun s cung cp nhng lun c khoa hc phc v cho cụng tỏc lp phỏp v hot ng thc tin ỏp dng Lut t liờn quan n quyn ca ngi s dng t Kt cu ca lun Ngoi phn m u, kt lun v danh mc ti liu tham kho, ni dung ca lun gm ba chng: Chng 1: Mt s lý lun v quyn ca ngi s dng t Chng 2: Thc trng phỏp lut v quyn ca ngi s dng t Vit Nam Chng 3: Kin ngh hon thin v bo m hiu qu thc hin phỏp lut v quyn ca ngi s dng t Vit Nam 10 Chng KIN NGH HON THIN V BO M HIU QU THC HIN PHP LUT V QUYN CA NGI S DNG T VIT NAM 3.1 QUAN IM HON THIN QUY NH CA PHP LUT V QUYN S DNG T Sau 10 nm thi hnh, Lut t nm 2003 ó úng gúp khụng nh cho s phỏt trin kinh t, xó hi ca t nc Tuy nhiờn, bi cnh hin Lut t nm 2003 ó bc l nhiu im khụng phự hp v ó c thay th bi Lut t 2013 Trong quỏ trỡnh ly ý kin sa i Lut t nm 2003, ban hnh Lut t 2013, ó cú nhiu ý kin khỏc v s hu t Vit Nam: Quan im th nht, cn thay i ch s hu ton dõn i vi t ti Hin phỏp nm 1992 theo hng a dng húa cỏc hỡnh thc s hu t ú tha nhn hỡnh thc s hu t nhõn i vi t Quan im ny da trờn mt s lý sau: + Theo quan im ca ch ngha Mỏc - Lờnin, quan h sn xut phi phự hp vi tớnh cht v trỡnh phỏt trin ca lc lng sn xut, quan h s hu vi t cỏch l b phn ca quan h sn xut cng khụng nm ngoi quy lut trờn Do ú vi s phỏt trin ca lc lng sn xut nh hin nay, vic tha nhn nhiu hỡnh thc s hu i vi t l tt yu + Tha nhn s hu t nhõn i vi t to ng lc cho vic s dng t cú hiu qu nn kinh t th trng theo nh hng xó hi ch ngha Trong bi cnh quỏ lờn ch ngha xó hi, cn c quan tõm hn c khụng phi l t thuc s hu ca m "Nh nc tht s qun lý c t tm v mụ, bo m t phi c s dng ỳng theo qui hoch, thụng qua xõy dng v thc hin nghiờm cỏc th tc v thay i mc ớch s dng t t v cỏc ti sn trờn t ú" [43] 102 + Ch s hu ton dõn i vi t vi s tỏch ri ch th s hu v s dng t vi nhiu tng cp qun lý ó to iu kin cho tham nhng v th tc hnh chớnh phc qun lý, s dng t Mc dự quyn s dng t ó c coi l mt quyn ti sn v quan h t ó c ó c hnh theo c ch th trng nhiờn ch s hu ton dõn i vi t ó lm quan h ti sn phỏt sinh thc hin quyn s hu b meo mú, ch phỏp lý i vi t khụng tng thớch vi ch phỏp lý i vi ti sn gn lin vi t thuc s hu ton dõn nhiờn nh gn lin vi t li thuc s hu t nhõn gõy tõm lý bt an cho nh u t + Ch s hu ton dõn i vi t hin ch cũn tn ti trờn danh ngha Cn c vo ni dung quyn nng ca mt s ch th s dng t thỡ gn nh khụng cú s khỏc bit vi quyn s hu Tuy nhiờn " gi danh ngha ú m th tc qun lý t tr nờn phc tp, tr thnh tr ngi luụn c nhc n mi bn v bin phỏp khuyn khớch v thu hỳt u t" [43] + Tha nhn s hu t nhõn i vi t s khc phc c cỏc yu im ca s hu ton dõn i vi t ai, khin ngi s dng t gn bú hn vi t v nõng cao hiu qu s dng t Quan im th hai cho rng, cn tip tc trỡ ch s hu ton dõn i vi t ng thi phi tip tc m rng quyn ca ngi s dng t m bo a quan h t hnh theo quy lut ca kinh t th trng, ghi nhn v m bo thc hin quyn ca ngi s dng t vi ý ngha l quyn ti sn v ngi dõn thc s c lm ch mi mt vi mnh t m mỡnh ang s dng V cỏc quan im trờn, tỏc gi cho rng vic ghi nhn hỡnh thc s hu t nhõn i vi t iu kin hin cú th gõy cn tr cụng nghip húa, hin i húa t nc s hu t nhõn v t s khin nh u phi tha thun vi quỏ nhiu ngi dõn, iu ny s khin d ỏn khú 103 c trin khai v tim n nhiu ri ro khụng thc hin c Vic tha nhn s hu t nhõn v t cú th dn n kt qu mt s ớt ngi nhiu tin li dng s khú khn, kem hiu bit ca ngi nụng dõn thc hin trung húa t ai, dn n ngi khụng cú t sn xut, kinh doanh, ngi s hu quỏ nhiu t lm gia tng khong cỏch chờnh lch giu nghốo v nh hng n an ninh, trt t xó hi Vic cú ton quyn s hu i vi t cng dn n tỡnh trng ch s hu s dng t khụng hiu qu nhng Nh nc khụng cú quyn thu hi dn n s dng t khụng hiu qu, khụng m bo iu kin sng cho a s dõn c Do vy, vic a dng cỏc hỡnh thc s hu ú ghi nhn s hu t nhõn i vi t khụng phi mt gii phỏp tt nht iu kin nc ta hin Tuy nhiờn, quỏ trỡnh t nhõn húa xet khớa cnh cu trỳc quyn ca ngi s dng t l quỏ trỡnh ó v ang din thc t T nhõn húa õy khụng ng ngha vi t hu húa t m khớa cnh quyn ca ngi s dng t ngy cng c m rng vi ý ngha l mt quyn ti sn t quyn s hu t thuc v ton dõn Nh nc i din quyn s hu S tỏch ri gia quyn s hu v quyn s dng khụng phi l hin tng cỏ bit ch s hu ton dõn i vi t m l hin tng ph bin hin ni dung quyn s hu ngy cng c ct lp v thuc v nhiu ch th khỏc Ch s hu ton dõn i vi t cho phep quan h t hnh theo cỏc quy lut th trng, ch khỏc i tng tham gia th trng khụng phi l t m l quyn s dng t Vit Nam hin nay, mc dự khụng cú quyn s hu nhng mt s trng hp ngi s dng t cú quyn nng ln hn quyn ca ngi s hu t mt s quc gia khỏc ú yu t quan trng nht khụng phi l hỡnh thc s hu m l ni dung quyn m Nh nc trao cho ngi s dng t Do ú, hon thin phỏp lut v quyn ca ngi s dng t núi riờng v phỏp lut t núi chung cn trỡ ch s hu ton 104 dõn i vi t Song song vi ú l vic tip tc m rng quyn ca ngi s dng t theo hng am bao s binh ng , cụng bng gia ngi s dng t vi Nh nc v gia c ỏc ch th s dng t vi nhõt la viờc tiờp cõn thụng tin , tiờp cõn quyn s dng t, xỏc nh nụi dung quyờn va nghia vu theo hinh thc va muc ich s dung cung nh nguụn gục cỏch thc xỏc lp m bo cụng khai, minh bch thc hin quyn s hu t Mi thụng tin v quy hoch, k hach s dng t, v cỏc a im u t u phi c cụng khai húa Mi ngi dõn vi t cỏch l cụng dõn, l thnh viờn ca s hu ch u c phep tip cn thụng tin v hat ng ca cỏc c quan qun lý nha nc , ca cỏc d ỏn u t Ci cỏch th tc hnh chớnh, nõng cao nng lc qun lý t thụng qua vic tip tc hon thin t chc b mỏy, nõng cao nng lc cỏn b, cụng chc ngnh qun lý t ai, chỳ trng o to, bi dng, nõng cao nng lc i ng cỏn b ỏp ng yờu cu nhim v qun lý nh nc v t 3.2 GII PHP HON THIN PHP LUT V QUYN CA NGI S DNG T to iu kin cho mt b phn khụng nh cỏc h gia ỡnh, cỏ nhõn ang s dng t di hỡnh thc nhn khoỏn, phỏp lut t cn b sung thờm quy nh cụng nhn ngi nhn khoỏn quyn s dng t c hng mt s quyn v ngha v ca ngi s dng t, trc tiờn l quyn c th chp giỏ tr quyn s dng t ti cỏc t chc tớn dng c phep hot ng ti Vit Nam u t cho sn xut kinh doanh Trờn thc t gia cỏc h gia ỡnh, cỏ nhõn s dng t c bit l t nụng nghip ti cỏc vựng nụng thụn, vic cho mn quyn s dng t, mc dự khụng c quy nh phỏp lut t nhng c thc hin Vic cho mn quyn s dng t nụng nghip xy h gia ỡnh, cỏ nhõn khụng cú kh nng v iu kin s dng t nhng vỡ lý no ú khụng mun chuyn nhng quyn s dng t nờn ó cho h gia ỡnh, cỏ 105 nhõn khỏc mn quyn s dng t thi hn nht nh Theo tỏc gi, mt phỏp lut ó cú quy nh v cỏc quyn mang tớnh nh ot quyn s dng t ca h gia ỡnh, cỏ nhõn s dng t nh chuyn i, chuyn nhng, cho thuờ, cho thuờ li thỡ cng nờn b sung quy nh v quyn cho mn quyn s dng t cú c ch iu chnh hot ng ny, t ú hn ch ti a tranh chp phỏt sinh v cú tranh chp thỡ c quan gii quyt tranh chp cng cú cn c phỏp lý gii quyt Tip tc m rng quyn cho ngi s dng t i vi nhúm ch th c Nh nc nhng quyn s dng t, iu ny ng ngha vi vic nõng cao giỏ tr quyn s dng t bi giỏ tr quyn s dng t ng ngha vi ni dung quyn m ngi s dng t cú c ng thi gúp phn nõng cao hiu qu s dng t hn ch ro cn phỏt sinh t vic chm tr thc hin cp giy chng nhn cho ngi s dng t dn n hn ch quyn ca ngi s dng t thc hin cỏc giao dch quyn s dng t, phỏp lut t cn cú quy nh trng hp ngi dõn cú nhu cu thc hin giao dch v quyn s dng t, c quan nh nc cú trỏch nhim thc hin ng thi tin hnh cp giy chng nhn quyn s dng t cho ngi s dng t i vi vic gúp bng giỏ tr quyn s dng t, nờn quy nh rừ hai hỡnh thc gúp bng quyn s dng t bao gm: + Gúp bng quyn s dng t hỡnh thnh phỏp nhõn mi Trong trng hp ny, quyn s dng t c chuyn t bờn gúp thnh ti sn ca bờn nhn gúp vn, bờn nhn gúp c cp giy chng nhn quyn s dng t v cú cỏc quyn ca ngi s dng t theo quy nh ca phỏp lut thi gian gúp i vi bờn gúp vn, sau ó em giỏ tr quyn s dng t gúp thỡ giỏ tr ú c húa v chuyn thnh c phn hay phn v bờn gúp tr thnh ch s hu hoc ng ch s hu ca cụng ty nhn gúp 106 + Gúp bng quyn s dng t khụng hỡnh thnh phỏp nhõn mi (gúp theo hp ng hp tỏc kinh doanh m khụng hỡnh thnh phỏp nhõn) Trong trng hp ny, quyn ca bờn nhn gúp ph thuc vo hp ng, bờn nhn gúp khụng c cp giy chng nhn quyn s dng t, cỏc bờn ch ng ký vic gúp ti phũng ng ký quyn s dng t 3.3 GII PHP M BO THC HIN PHP LUT V QUYN CA NGI S DNG T y mnh cụng tỏc tuyờn truyn, ph bin n mi tng lp nhõn dõn cỏc quy nh ca phỏp lut t ai, dõn s v quyn v ngha v ca ngi s dng t ngi dõn nhn thc rừ quyn li v trỏch nhim ca mỡnh qun lý, s dng v thc hin cỏc giao dch v t Nõng cao hiu bit phỏp lut ca ngi dõn m bo s cụng bng vic tip cn thụng tin v quy hoch, k hoch s dng t v xet duyt d ỏn u t: - Thụng tin vờ quy hoac h , kờ hoac h s dung õt phai c cụng khai qua trinh xõy dng tranh tinh tran g quy hoac h , kờ hoac h s dung õt chi bt buục cụng khai sau a c xet duyờt nh hiờn , nghiờm khc x lý trng hp khụng cụng khai hoc cụng khai khụng y , kp thi nhng thụng tin v quy hoch, k hoac h s dng t - Trờn c s quy hoch, k hoch s dng t, cỏc a phng phi cú bn xỏc nh rừ cỏc khu t dnh cho u t v bn cỏc d ỏn kờu gi u t núi chung v cụng khai nhng bn ny Hon thin quy nh ca phỏp lut v cỏc trng hp thu hi t v giỏ thu hi t theo hng thu hp phm vi thu hi t theo th tc hnh chớnh i vi cỏc d ỏn phc v mc ớch kinh t, theo ú m rng vic cho phep nh u t nhn chuyn nhng quyn s dng t, nhn gúp bng quyn s dng t hoc trc tip thuờ t ca ngi s dng t thc hin d ỏn u t hn ch nhng bt cp phỏt sinh t vic thu hi t phc v 107 cỏc d ỏn phỏt trin kinh t thi gian qua Nh nc ch nờn can thip thu hi t trng hp ny i vi mt s trng hp m nh u t ó c chp thun thc hin d ỏn m khụng th tha thun c vi ngi dõn V giỏ Nh nc thu hi t, Lut t 2013 yờu cu giỏ t c th lm cn c tớnh tin bi thng Nh nc thu hi t phi sỏt vi giỏ th trng, ng thi quy nh c ch xõy dng giỏ t c th thc hin yờu cu ny Tuy nhiờn, thc t giỏ t c th ny cũn khong cỏch quỏ xa so vi giỏ th trng gõy nh hng khụng nh n i sng ca ngi s dng t b thu hi t giỏ bi thng Nh nc thu hi t sỏt giỏ th trng, tỏc gi chia s quan im ca PGS.TS Nguyn Quang Tuyn: c quan nh giỏ t v phờ duyt giỏ t cn phi c lp vi c quan quyt nh v giao t, cho thuờ t, thu hi t v cp Giy chng nhn quyn s dng t ng thi cn tỏch bch rừ thm quyn thu hi t vi thm quyn quyt nh v giỏ t Cn thay i c ch xỏc nh giỏ t c th theo hng vic xỏc nh giỏ phi trờn c s tha thun vi ngi s dng t, trng hp khụng tha thun c v giỏ thỡ cỏc bờn cú quyn yờu cu c quan thm nh giỏ xỏc nh giỏ thc hin c c ch ny, cn nghiờn cu thnh lp c quan thm nh giỏ c lp, c quan ny chu trỏch nhim trc phỏp lut v hot ng nh giỏ mỡnh thc hin Nh ó phõn tớch trờn, Giy chng nhn quyn s dng t l c s phỏp lý ban u xỏc nh quyn v ti sn ca ngi s dng t v l iu kin cn thit ngi s dng t thc hin cỏc giao dch t Tuy nhiờn, cụng tỏc cp giy chng nhn quyn s dng t n cha hon thnh ng thi cha ỏp ng c yờu cu ca qun lý nh nc v t cng nh ũi hi ca xỏc hi gõy nh hng ln n vic thc hin quyn ca ngi s dng t thc hin cỏc giao dch v t Cụng tỏc cp Giy chng nhn quyn s dng t cũn chm l nhiu nguyờn nhõn ú khụng ch s bt hp lý ca phỏp lut hin hnh v cp giy chng nhn cho ngi s dng t 108 m cũn t quỏ trỡnh t chc thc hin vic cp giy chng nhn cho ngi s dng t cũn nhiu bt cp gúp phn hon thin a v phỏp lý ca ngi s dng t cỏc giao dch t ai, theo tỏc gi, cn ci tin v i mi cụng tỏc t chc thc hin vic cp giy chng nhn quyn s dng t theo hng: - i vi nhng trng hp s dng t n nh, lõu di v hin khụng cú tranh chp thỡ cp giy chng nhn quyn s dng t cho tng ch s dng, da trờn hin trng s dng t ngi s dng t kờ khai v cú xỏc nhn ca y ban nhõn dõn cp xó - Nh nc cn ci tin th tc hnh chớnh vic cp giy chng nhn quyn s dng t theo hng n gin, nhanh chúng v khụng gõy tn kem v mt kinh t cho ngi dõn - Cng c v hon thin h thng bn a chớnh, h s a chớnh v t bi õy l c s ban u xỏc nh quyn s dng t ca cỏc i tng s dng Trong thi gian va qua, c bit l cỏc vựng nụng thụn, h thng bn a chớnh, s a chớnh c bo qun lng lo, cũn nhiu sai sút v khụng c cp nht thng xuyờn Vic cha hon thin cỏc ti liu ny ó gõy nhiu khú khn cho vic cp giy chng nhn quyn s dng t khc phc tn ti ny, theo tỏc gi, Nh nc cn ch o vic cng c v hon thin h thng h s a chớnh v t ai, c bit l ti cỏc cp qun lý t ti c s Tip tc cng c v kin ton b mỏy c quan qun lý nh nc v t t tnh/thnh ph trc thuc trung ng, qun/huyn, phng/xó/th trn nhm nõng cao nng lc i ng cỏn b cụng chc lm cụng tỏc qun lý t ỏp ng nhu cu phỏt trin ca xó hi v ngy cng gia tng cỏc giao dch v quyn s dng t thụng qua cỏc hỡnh thc o to c bn ngun cỏn b cỏc trng i hc, trung hc chuyờn nghip; o to bi dng, nõng cao kin thc chuyờn mụn v cp nht cỏc k nng cn thit nhm ỏp ng yờu cu, nhim v qun lý hnh chớnh nh nc 109 Tip tc y mnh ci cỏch hnh chớnh nhm nõng cao hiu qu qun lý nh nc i vi cỏc giao dch v t Vic hon thin cụng tỏc qun lý nh nc i vi cỏc giao dch v t phi m bo tuõn th nhng ũi hi ca kinh t th trng theo ú va xỏc lp c ch qun lý t thớch hp va bo m s qun lý thng nht ca Nh nc i vi cỏc giao dch t va khụng gõy tr ngi n s ng ca cỏc giao dch ny Bờn cnh ú, cn phõn bit rừ chc nng qun lý hnh chớnh v t v qun lý kinh doanh v t Chc nng qun lý hnh chớnh v t c xỏc nh bao gm cỏc hot ng ng ký quyn s dng t, cp giy chng nhn quyn s dng t, xõy dng quy hoch, k hoch s dng t, to lp hnh lang phỏp lý cho cỏc giao dch v t Chc nng ny cỏc c quan qun lý hnh chớnh v t thc hin Chc nng qun lý kinh doanh v t c thc hin thụng qua vic Nh nc cho phep thnh lp cho cỏc cụng ty kinh doanh bt ng sn, cỏc cụng ty ny c thuờ t ca Nh nc u t xõy dng c s h tng sau ú cho t chc, cỏ nhõn khỏc thuờ li tip tc i mi cụng tỏc qun lý nh nc i vi cỏc giao dch v t cn xỏc nh quyn s dng t l quyn ti sn ca t chc, h gia ỡnh, cỏ nhõn Ngi s dng t c thc hin quyn ti sn ca mỡnh theo ỳng Hin phỏp, B lut Dõn s v cỏc quy nh ca Lut t 110 KT LUN Tri qua hn 30 nm ghi nhn ch s hu ton dõn i vi t Vit Nam, h thng phỏp lut t ó ngy cng hon thin nõng cao hiu qu s dng t cng nh hiu qu qun lý nh nc lnh vc t Mt nhng thnh tu rt ln ca phỏp lut t ú l ngy cng m rng quyn ca ngi s dng t T ch ngi s dng t ch cú quyn sn xut, canh tỏc trờn t theo quy hoch, ch o tuyt i ca Nh nc n quyn s dng t tr thnh mt loi ti sn, ngi s dng t cú th chuyn giao phự hp vi nhu cu s dng ca mỡnh thụng qua cỏc giao dch dõn s, kinh t Phỏp lut t cng ngy cng bỡnh ng hn ghi nhn quyn ca ngi Vit Nam nh c nc ngoi c s hu nh gn lin vi quyn s dng t Vit Nam Trỡnh t thc hin quyn ca ngi s dng t cng bc u c chuyn bin t c ch hnh chớnh sang c ch dõn s T ch thc hin cỏc giao dch quyn s dng t, ngi s dng t phi "xin" c quan nh nc cú thm quyn thỡ n Lut t 2003, phỏp lut quy nh rừ cỏc iu kin thc hin giao dch, nu ỏp ng cỏc iu kin ny, ngi s dng t c thc hin cỏc quyn ca mỡnh v c quan nh nc cú trỏch nhim ng ký, bo h cỏc giao dch ny, x lý tranh chp phỏt sinh Vic m rng quyn cho ngi s dng t ó mang li nhng kt qu to ln giỳp cho vic s dng t ngy cng hiu qu Tuy nhiờn bi cnh hin nay, nhiu ý kin cho rng nờn ghi nhn nhiu hỡnh thc s hu i vi t Theo tỏc gi, thc t hin nay, quyn s dng t ang ngy cng tim cn vi quyn s hu, mt khỏc, tớnh cht c bit ca i tng ti sn t ú vic ghi nhn nhiu hỡnh thc s hu i vi t l khụng cn thit Vn t hin l ngy cng m rng hn na quyn nng hp lý ca ngi s dng t, nõng cao hiu qu qun lý nh nc i vi t ai, n gin húa th tc hnh chớnh ngi dõn tip cn vi cỏc quyn ca mỡnh mt cỏch nhanh nht, n gin nht m Nh nc m bo c cỏc quyn ú c thc hin khuụn kh phỏp lut 111 DANH MC TI LIU THAM KHO Hoi Anh (2015), "20 im bt cp thi hnh Lut t 2013", http://thuvienphapluat.vn, ngy 9/6/2015 Minh Anh, "Mt s quy nh ca phỏp lut t hin hnh cú liờn quan n tụn giỏo", http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/240/0/3170 Ban Ch o trung ng chun b ỏn chớnh sỏch t - Ban Kinh t Trung ng (2002), Bỏo cỏo ca on nghiờn cu kho sỏt v chớnh sỏch phỏp lut t ca Trung Quc, H Ni B K hoch v u t (2013), K yu hi ngh 25 nm u t trc tip nc ngoi ti Vit Nam, H Ni B Ti nguyờn v Mụi trng (2012), Bỏo cỏo tng kt tỡnh hỡnh thi hnh Lut t 2003 v nh hng sa i Lut t ai, H Ni B Ti nguyờn v Mụi trng (2013), "Chớnh sỏch t vi u t nc ngoi ti Vit Nam", http://www.baoxaydung.com.vn, ngy 01/4/2013 Chớnh ph (2004), Ngh nh s 181/2004/N-CP ngy 29/10/2004 v thi hnh Lut t ai, H Ni Chớnh ph (2012), T trỡnh s 302/TTr-CP ngy 24/10/2012 v d tho Lut t (sa i), H Ni Nguyn Doón Cng (2003), Phỏp lut v chuyn nhng quyn s dng t, Lun thc s Lut hc, Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni, H Ni 10 ng Cng sn Vit Nam (1988), Ngh quyt s 10-NQ/TW ngy 5/4/1988 ca B Chớnh tr v i mi qun lý kinh t nụng nghip, H Ni 11 ng Cng sn Vit Nam (1998), Vn kin ng ton tp, 23, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 12 ng Cng sn Vit Nam (2012), Ngh quyt hi ngh ln th sỏu Ban Chp hnh Trung ng ng khúa VI v tip tc i mi chớnh sỏch, phỏp lut v t thi k y mnh ton din cụng cuc i mi, 112 to nn tng n nm 2020 nc ta c bn tr thnh nc cụng nghip theo hng hin i, H Ni 13 ng Lao ng Vit Nam (1975), Ngh quyt s 247-NQ/TW ngy 29/9/1975 ca B Chớnh tr v nhim v ca cỏch mng Vit Nam giai on mi, H Ni 14 Nguyn Ngc ip (1999), 1.200 thut ng phỏp lý Vit Nam, Nxb Thnh ph H Chớ Minh, Thnh ph H Chớ Minh 15 V Minh Giang (1993), "Tp quỏn qun lý v phõn phi rung t ca lng, xó v cỏc chớnh sỏch rung t lch s Vit Nam", Nh nc v phỏp lut, (1), Tr 12-17 16 Thu H (2013), "Khc phc nhng bt cp m bo quyn s dng t cho ngi dõn", http://dangcongsan.vn, ngy 04/4/2013 17 Mai Th Thiờn Hng (2008), Chuyn quyn s dng t H Ni, thc trng v mt s gii phỏp, Lun thc s Lut hc, Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni, H Ni 18 Trn Quang Huy (2008), Phỏp lut v hỡnh thc giao t cú thu tin s dng t, Lun ỏn tin s Lut hc, Vin Nh nc v Phỏp lut, H Ni 19 Nguyn Th Thanh Loan (2008), Nhng khớa cnh v quyn s dng t gn vi quyn s hu nh theo phỏp lut Vit Nam, Lun thc s Lut hc, Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni, H Ni 20 C.Mỏc - Ph ngghen (1993), Ton tp, 13, Nxb S tht, H Ni 21 Thỏi Th Qunh Nh (Ch nhim) (2000), Chớnh sỏch v tỡnh hỡnh s dng t ca Liờn bang Nga - Tng hp v chớnh sỏch v tỡnh hỡnh s dng t ca mt s nc khu vc v trờn th gii, Chuyờn khoa hc, Tng cc a chớnh - Vin Nghiờn cu a chớnh, H Ni 22 Nguyn Th Hng Nhung (2012), Phỏp lut v chuyn nhng quyn s dng t kinh doanh bt ng sn Vit Nam, Lun ỏn tin s Lut hc, Trng i hc Lut H Ni, H Ni 113 23 "Phỏt trin nụng nghip, nụng dõn v nụng thụn Vit Nam" http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v6n2/zhang62_text.html 24 Quc hi (1980), Hin phỏp, H Ni 25 Quc hi (1987), Lut t ai, H Ni 26 Quc hi (1992), Hin phỏp, H Ni 27 Quc hi (1993), Lut t ai, H Ni 28 Quc hi (1998), Lut t (sa i b sung), H Ni 29 Quc hi (2001), Lut t (sa i b sung), H Ni 30 Quc hi (2003), Lut t ai, H Ni 31 Quc hi (2005), B lut Dõn s, H Ni 32 Quc hi (2013), Hin phỏp, H Ni 33 Quc hi (2013), Lut t ai, H Ni 34 Quc hi (2014), Lut Doanh nghip, H Ni 35 inh Quc Thỏi (2008), "Quỏ trỡnh "th trng húa t ai" Trung Quc, mt s ỏnh giỏ v bi hc kinh nghim", http://www.hcmulaw.edu.vn, ngy 11/12/2008 36 inh Trong Thng (2002), "S hu t nhõn vờ õt hay vờ quyờn s dng t ai: Kinh nghiờm quục tờ va mụt vai liờn hờ v i V iờt Nam", Ti chớnh, (7), tr 46-50 37 Nguyn Minh Thng (2011), "Khụng c hn ch quyn ca ngi s dng t", http://www.baomoi.com, ngy 23/9/2011 38 inh Xuõn Tho (2013), "Gúp ý sa i hin phỏp: t thuc s hu ton dõn l phự hp vi yờu cu phỏt trin", http://www.sggp.org.vn, ngy 10/01/2013 39 Nguyn Th Thp (2011), Quyn s dng t ca h gia ỡnh, cỏ nhõn di khớa cnh quyn ti sn t theo phỏp lut Vit Nam, Lun thc s Lut hc, Trng i hc Lut H Ni, H Ni 40 Trng i hc Lut H Ni (2000), Giỏo trỡnh Lý lun nh nc v phỏp lut, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 114 41 Trng i hc Lut H Ni (2001), Giỏo trỡnh Lut t ai, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 42 Trng i hc Lut H Ni (2011), Giỏo trỡnh Lut t ai, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 43 Lờ Vn T (2008), "S hng, s ", http://www.tuoitre.com.vn 44 Nguyn Vit Tun (2006), Hp ng chuyn nhng quyn s dng t theo quy nh ca phỏp lut dõn s Vit Nam, Lun thc s Lut hc, Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni, H Ni 45 Nguyn Quang Tuyn (2003), a v phỏp lý ca ngi s dng t cỏc giao dch dõn s, thng mi v t ai, Lun ỏn tin s Lut hc, Trng i hc Lut H Ni, H Ni 46 Nguyn Quang Tuyn, Nguyn Xuõn Trng, "Bn v quyn v ngha v ca ngi s dng t", http://land.hcmunre.edu.vn/Files/QLDD/34_ Tuyen_Trong.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1 47 Viờn Nghiờn cu a chớnh - Tụng cuc a chớnh (2000), C s khoa hoc cho viờc hoach in h cac chinh sach va s dung hp ly quy õt , Bỏo cỏo tng hp kt qu nghiờn cu ti c lõp cõp nha nc, H Ni TING ANH 48 Jack Thurston (December, 2006), The Fat of the Land, Prospect Magazine 49 Kevin Cahill (2006), Who owns the world: the hidden facts behind the landownership?, Mainstream Publishing 115 ... vi t Vit Nam Khỏi nim v s hu v ch s hu t Vn s hu t lch s Vit Nam c im ca ch s hu ton dõn i vi t Vit Nam hin Vn ngi s dng t v quyn ca ngi s dng t ch s hu ton dõn i vi t Vit Nam Vn ngi... hu rung t ti Vit Nam [15, tr 15] 1.1.2.2 S hu t thi k Phỏp thuc Nm 1858, thc dõn Phỏp xõm lc v thit lp nn thng tr Vit Nam, ch s hu t Vit Nam cng nm di s quyt nh ca ngi Phỏp Nam K, thc dõn Phỏp... 17 Nam Vit Nam lónh o, chớnh quyn Vit Nam Cng hũa ó thc hin mt s ci cỏch rung t theo ú hn ch trung rung t quy mụ ln ca cỏc i a ch v to iu kin nht nh cho s hu nh ca nụng dõn Sau gii phúng Nam,
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về quyền của người sử dụng đất ở việt nam , Pháp luật về quyền của người sử dụng đất ở việt nam , Pháp luật về quyền của người sử dụng đất ở việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay