Pháp luật về quản trị công ty cổ phần và thực tiễn áp dụng tại công ty cổ phần truyền thông đại dương

94 103 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 11:21

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT H TH HNG ANH pháp luật quản trị công ty cổ phần thực tiễn áp dụng công ty cổ phần truyền thông đại d-ơng LUN VN THC S LUT HC H NI - 2015 I HC QUC GIA H NI KHOA LUT H TH HNG ANH pháp luật quản trị công ty cổ phần thực tiễn áp dụng công ty cổ phần truyền thông đại d-ơng Chuyờn ngnh: Lut kinh t Mó s: 60 38 01 07 LUN VN THC S LUT HC Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS BI NGUYấN KHNH H NI - 2015 LI CAM OAN Tụi xin cam oan Lun l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc kt qu nờu Lun cha c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc Cỏc s liu, vớ d v trớch dn Lun m bo tớnh chớnh xỏc, tin cy v trung thc Tụi ó hon thnh tt c cỏc mụn hc v ó toỏn tt c cỏc ngha v ti chớnh theo quy nh ca Khoa Lut i hc Quc gia H Ni Vy tụi vit li cam oan ny ngh Khoa Lut xem xột tụi cú th bo v Lun Tụi xin chõn thnh cm n! NGI CAM OAN H Th Hng Anh MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc t vit tt Danh mc cỏc hỡnh M U C h n g 1: N H N G V N L í LUN V QUN N n tr Q t ca S cụn t rờn PHN g ty i V c PHP ph LUT n V vi QUN qu TR n tr CễNG ca TY cụn C g ty PHN trỏch nhim hu hn 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 43 TR CễNG TY C th gi 41 Kt Qu lun n tr ch cụn ng g ty c ph n 1.2.4 46 Chng 2: THC TRNG PHP LUT V THC TIN P DNG PHP LUT V QUN TR CễNG TY TI CễNG TY C PHN TRUYN THễNG I DNG 47 2.1 Thc trng phỏp lut v qun tr cụng ty c phn Vit Nam 47 2.1.1 V quyn ca c ụng v i hi ng c ụng 50 2.1.2 V quyn ca Hi ng qun tr 53 2.1.3 V ch tch Hi ng qun tr 54 2.1.4 V Ban kim soỏt 54 2.1.5 V Giỏm c (Tng giỏm c) iu hnh 55 2.2 Thc tin ỏp dng phỏp lut v qun tr cụng ty ti Cụng ty C phn Truyn thụng i Dng 56 2.2.1 Tỡnh hỡnh thc hin phỏp lut v qun tr cụng ty c phn ti Cụng ty C phn Truyn thụng i Dng 56 2.2.2 Mt s bt cp qun tr Cụng ty C phn Truyn thụng i Dng 66 Kt lun chng 68 Chng 3: PHNG HNG, GII PHP HON THIN PHP LUT V QUN TR CễNG TY C PHN VIT NAM HIN NAY 69 3.1 Phng hng hon thin phỏp lut 69 3.2 Gii phỏp hon thin phỏp lut 70 3.3 Gii phỏp thc hin hon thin phỏp lut 76 Kt lun chng 80 KT LUN CHUNG 81 DANH MC TI LIU THAM KHO 83 DANH MC CC T VIT TT BKS: Ban kim soỏt CTCP: Cụng ty c phn HC: i hi ng c ụng GCN KKD: Giy chng nhn ng ký KD G: Giỏm c HQT: Hi ng qun tr QTCP: Qun tr c phn QTCT: Qun tr cụng ty SGDCK: S giao dch chng khoỏn SGDCK: S giao dch chng khoỏn TG: Tng giỏm c TNHH: Trỏch nhim hu hn TTGDCK: Trung tõm giao dch chng khoỏn TTGDCK: Trung tõm Giao dch chng khoỏn UBCKNN: y ban chng khoỏn nh nc DANH MC CC HèNH S hiu hỡnh Tờn hỡnh Trang Hỡnh 1.1: Cỏc nguyờn tc QTCT ca OECD 12 Hỡnh 2.1: Mụ hỡnh cụng ty c phn (phi) cú Ban kim soỏt 49 Hỡnh 2.2: Mụ hỡnh cụng ty c phn khụng cú (khụng bt buc) Ban kim soỏt 49 Hỡnh 2.3: C cu t chc Cụng ty C phn Truyn thụng i Dng 57 M U Lý chn ti Trong iu kin kinh t th trng hi nhp v phỏt trin, cỏc loi hỡnh doanh nghip, cụng ty ngy cng a dng Trong thi gian qua, cỏc doanh nghip Vit Nam ó cú s tng trng mnh v s lng, cú rt nhiu cỏc loi hỡnh cụng ty i, nhiờn nng lc cnh tranh ca cỏc doanh nghip cũn yu Vn qun tr cụng ty l mt nhng hn ch m cỏc doanh nghip Vit Nam cn lu ý Trong ú ni dung phỏp lut v qun tr cụng ty c phn cú nhiu , khớa cnh cn bn bc tỡm hiu ny, tỏc gi nhn thy vai trũ rt quan trng ca vic qun tr cụng ty Qun tr cụng ty núi chung v vic qun tr cụng ty c phn núi riờng cú ý ngha quan trng vic to nờn s hi hũa cỏc mi quan h Hi ng qun tr, Hi ng c ụng, Ban giỏm c v cỏc bờn cú quyn li liờn quan n cụng ty Nú cũn to iu kin thỳc y hot ng v tng cng kh nng tip cn ca doanh nghip vi cỏc ngun bờn ngoi, gúp phn tớch cc vo vic tng cng giỏ tr doanh nghip, tng cng u t v phỏt trin bn vng cho doanh nghip v nn kinh t Cho n khung phỏp Lut v qun tr cụng ty núi chung v qun tr cụng ty c phn núi riờng ó tng bc c y mnh b sung v hon thin Tuy nhiờn trờn thc t cũn khỏ nhiu nhng bt cp m tỏc gi mun cp n thụng qua vic thi hnh cỏc quy nh phỏp lut trờn thc t v thc trng Cụng ty C phn Truyn thụng i Dng, ni tỏc gi ang cụng tỏc Qua ú tỏc gi cng mun a mt s nhng kin ngh khung phỏp lut v qun tr v cụng ty c phn c hon thin hn, phự hp vi thc tin hot ng bn thõn cỏc c ụng nht l c ụng thiu s cũn rt hn ch mt s cụng ty khụng niờm yt, vỡ mt s lý thc tin cú xu hng hn ch c ụng nm gi c phiu nh khụng tham gia vo hp i hi ng c ụng thng niờn Vic phn ln c ụng khụng tip nhn c thụng tin hoc tip nhn thụng tin khụng chớnh xỏc l vic ph bin qun tr cụng ty c phn Vit Nam Bờn cnh vic quyn ca c ụng b vi phm thỡ cũn cú hin tng lm quyn ca cỏc c ụng ln c bit l c ụng nh nc 3.2 Gii phỏp hon thin phỏp lut Trờn c s nhn bit nhng khim khuyt v phỏp lut qun tr, chỳng ta cn cú nhng gii phỏp hon thin v ci cỏch mt s chớnh sỏch phỏp lut v qun tr cụng ty c phn iu ny l vụ cựng cn thit v ti quan trng tỡnh hỡnh hi nhp mi hin Vic qun tr tt s khin cho bn thõn nhng doanh nghip s vng vng quỏ trỡnh phỏt trin cú nhng bc phỏt trin mnh m Vic hon thin phỏp lut v qun tr da trờn cỏc mt: Nõng cao nhn thc v ý ngha ca phỏp lut v QTCT, trỏch nhim tuõn th phỏp lut Xõy dng v nõng cao nhn thc v phỏp lut v qun tr v ý ngha ca vic hon thin phỏp lut v qun tr cụng ty i vi quỏ trỡnh phỏt trin ca DN núi chung c bit l cụng ty c phn iu trc ht cn lm l cựng thng nht v khỏi nim v ni dung ca khung phỏp lut v QTCT v thụng qua chỳng, m bn cht v ni dung ca QTCT s c chuyn ti mt cỏch thng nht, cú th hiu c n vi ch s hu, nhng cỏn b cụng chc nh nc v ngi qun lý cụng ty Cựng vi vic tuyờn truyn ph bin, o to v QTCT, cn h tr, giỳp cỏc ch s hu DN, nhng ngi qun lý nhn bit c thc trng qun tr hin ti, nhng thay i cn thc hin cú th tin ti ỏp dng c khung qun tr hin i 70 V quyn d hp HC Quyn d hp HC l mt nhng quyn quan trng nht ca c ụng, l phng thc ch yu th hin t cỏch c ụng Thờm vo ú, cuc hp HC l ni quan trng nht tt c cỏc c ụng th hin mong mun ca mỡnh Chớnh vỡ vy, cỏc quy nh ca LDN cn to mi kh nng m ca cho tt c c ụng, khụng nờn quy nh hn ch quyn ca c ụng nh quy nh vic hn ch biu quyt Bờn cnh ú cn quy nh rừ k hn v trỡnh t triu v d hp HC Khon 1, iu 100 LDN 2005 quy nh: "Ngi triu hp HC phi gi thụng bỏo mi hp n tt c c ụng cú quyn d hp chm nht ngy lm vic trc ngy khai mc nu iu l cụng ty khụng quy nh thi hn" [15] Thi hn ngy cũn quỏ ngn cỏc c ụng xem xột chng trỡnh hp, nghiờn cu nhng s a tho lun v biu quyt ti cuc hp, suy ngh v chun b ỏn a vo chng trỡnh hp Gii phỏp hon thin cỏc quy nh ca phỏp lut v HQT t n g c n g c h c n n g g i ỏ m s ỏ t c a H Q T , m b o s c õ n b n g v q u y n l c n õ n g c a o t n h c l p , t r ỏ c h n h i m c ỏ n h õ n t r o n g c ụ n g t ỏ c qun lý, iu hnh cụng ty cn thit phi phõn tớch rừ rng nhim v vai trũ c a ch t ch H Q T v T n g g i ỏ m c , G i ỏ m c h n g i t rờn k h ụ n g b hn ch quyn, khụng b mõu thun quyn vi m bo vic qun l ý cụ n g t y h i u q u Hin ti nhiu cụng ty CTHQT kiờm luụn chc danh Tng giỏm c, giỏm c cú phn khụng hp lý Bi nhim v ca Ch tch HQT v nhim v ca Tng giỏm c, giỏm c l khỏc Ch tch HQT nhim v ch yu l thc hin giỏm sỏt v khng ch mt cỏch v mụ cỏc hot ng qun lý iu hnh ca nhng ngi qun lý kinh doanh, Tng giỏm c, Giỏm c l qun lý iu hnh hot ng hng ngy ca cụng ty 71 Nõng cao nhn thc v ý ngha v vai trũ ca HQT quỏ trỡnh phỏt trin ca CTCP Cỏc thnh viờn HQT hp li l "u nóo" iu khin ca cụng ty; cũn nhng ngi qun lý l "cỏnh tay" ca cụng ty [7] S phỏt trin bn vng v n nh ca cụng ty ph thuc nhiu vo cht lng ca HQT núi chung v ca tng thnh viờn núi riờng Núi cỏch khỏc, phng thc lm vic ch yu ca thnh viờn HQT l nghiờn cu, l t v cỏc chin lc v ch yu tm chin lc ch khụng phi iu hnh v quyt nh cỏc cụng vic hng ngy cụng ty Nhn thc c tm quan trng ca thnh viờn HQT v HQT l rt cú ý ngha, iu ú s lm tng khụng nhng quyn uy, m c giỏ tr, uy tớn v a v xó hi ca h ú l yu t khụng th thiu c thỳc y hỡnh thnh i ng qun tr gia chuyờn nghip, trỡnh cao, l ngun lc khụng th thiu ca nn kinh t hin i i vi cụng ty niờm yt, c cu HQT phi bao gm mt t trng ỏng k nhng thnh viờn khụng iu hnh Núi cỏch khỏc, mt s thnh viờn s khụng trc tip gi cỏc chc v iu hnh cụng ty, m ch trung chuyờn trỏch vo nh hng chin lc v giỏm sỏt, m bo cụng ty phỏt trin ỳng theo nh hng chin lc ú C ch khuyn khớch vt cht, nht l ch tin lng i h, cng ht sc quan trng, h phi c tr lng tng xng vi vai trũ, a v v cụng lao ca h Ton b tin lng, li ớch vt cht v chi phớ lm vic ca HQT núi chung v ca tng thnh viờn HQT núi riờng phi c coi l chi phớ hp l, c tớnh vo chi phớ kinh doanh ca cụng ty Kt qu v hiu qu hot ng ca c HQT v tng thnh viờn HQT l cn c khụng th thiu c xỏc nh mc tin lng c th v li ớch khỏc ca h Vỡ vy, cn sm nghiờn cu hỡnh thnh phng phỏp, cỏch thc v cng c ỏnh giỏ kt qu v hiu qu hot ng ca HQT Nh vy, cú cỏc phng phỏp khoa hc, phự hp vi thc t v d ỏp dng ỏnh giỏ thnh viờn v HQT cng s gúp phn vo vic nõng cao hiu lc khung QTCT niờm yt nc ta 72 Nõng cao v thng nht nhn thc v ngha v cỏc thnh viờn HQT v ngi qun lý Bờn cnh ngha v tuõn th lut phỏp, thỡ ngha v u thỏc v ngha v cn trng v chuyờn cn l hai ngha v c bn ca thnh viờn HQT v nhng ngi qun lý khỏc Ngha v u thỏc cú ngha l thnh viờn c c ụng, ch s hu tin cy u thỏc qun lý ti sn ca h; ú, cỏc thnh viờn HQT phi luụn bo m s tin cy ú ca cỏc c ng, trung thnh vi li ớch ca c ụng v ca cụng ty Cũn ngha v cn trng v chuyờn cn cú ngha l thnh viờn HQT thc thi quyn v nhim v ca mỡnh phi luụn phi suy xột, ỏnh giỏ v cõn nhc vi mc cn trng ti a m bt c mt ngi bỡnh thng no khỏc a v, hon cnh v trỡnh chuyờn mụn tng ng u lm nh vy Nh vy, mi quyt nh ca h u phi lý gii c ú l quyt nh tt nht cú th c hon cnh v iu kin ti thi im ú phc v li ớch ca cụng ty v ca c ụng Vic thng nht nhn thc v bn cht v chun mc ỏnh giỏ mc tuõn th cỏc ngha v núi trờn i vi cỏc thnh viờn HQT l ht sc cn thit v quan trng Bi vỡ, nu khụng cú nh vy, thỡ cú th xy mt hoc c hai h qu sau õy Mt l, cỏc thnh viờn HQT v nhng ngi qun lý khỏc cú th quỏ cn trng quỏ n mc khụng dỏm a quyt nh, hoc quyt nh khụng kp thi ng x loi ny xut phỏt t s cm nhn v vic khụng c bo m an ton phỏp lý c h ó cn trng, v trung thc nht Hai l, thnh viờn HQT s lm dng quyn lc v a v c giao di nhiu hỡnh thc chim ot v thm tc ot ti sn ca cụng ty v ca cỏc c ụng, nhm mc ớch t li Loi ng x ny xut phỏt t nhn thc l h cú th thao tỳng quan to v cỏc c quan thc thi phỏp lut, a lý gii bin h cú li nht i vi h; bi vỡ, khụng cú quy tc v chun mc chung c tha nhn da trờn tớnh hp lý v l thng tỡnh, m l suy din cỏ nhõn ỏnh giỏ mc tuõn th ngha v ca thnh viờn 73 HQT C hai tỡnh núi trờn u gõy tỏc hi n phỏt trin ca tng cụng ty, ca c cng ng DN v nn kinh t núi chung Vic nhn thc y v bn cht v chun mc ca cỏc ngha v núi trờn l mt quỏ trỡnh; nú ph thuc vo trỡnh phỏt trin ca c h thng phỏp lý v nn thng mi quc gia Tuy vy, vic hp xõy dng cỏc tỡnh in hỡnh v cỏi ỳng, cỏi cha ỳng, cỏi hp lý v cha hp lý ca nhng ngi qun lý DN, ca c quan thc thi v bo v phỏp lut; cựng phõn tớch, ỏnh giỏ v thng nht nhn thc v cỏc chun mc ỏng cú i vi cỏc trng hp tng t Nhng tỡnh in hỡnh ú cn c tuyờn truyn ph bin rng rói t cỏc lp hun ngn hn cho i ng nhng ngi qun lý, cỏn b cụng chc nh nc cú liờn quan n cỏc lp hc cho sinh viờn chuyờn ngnh cỏc trng i hc Gii phỏp hon thin cỏc quy nh ca phỏp lut v Tng giỏm c, Giỏm c Cn hon thin hn v vic ch tuyn dng Giỏm c, Tng giỏm c cụng ty c phn m bo cỏc Tng giỏm c c tuyn chn t nhng ngi ti, lc, trớ giỳp cho s qun lý ca cụng ty cú hiu qu ng thi vi vic hon thin v tuyn dng cn quan tõm n chớnh sỏch lng, thng ch ói ng Giỏm c, Tng giỏm c cú trỏch nhim cao hn vi cụng vic ca mỡnh Gii phỏp hon thin cỏc quy nh v vic minh bch húa cỏc tha thun gia cỏc c ụng vi v gia cỏc c ụng vi cụng ty Vic cụng khai hoỏ cỏc giao dch v li ớch liờn quan mang tớnh hỡnh thc cho thy õy ang l mt l hng ln qun tr cụng ty c phn; vỡ th õy l khong trng tao cho nhng ngi qun lý lm dng quyn v v th ca h chim ot giỏ tr v ti sn ca cụng ty mt cỏch hp phỏp Vỡ vy, thu hp dn "l hng" ny l vic cn lm i vi tng cụng ty iu ny 74 cú ý ngha to s cụng bng, bỡnh ng cho tt c cỏc c ụng, m bo cho cụng ty phỏt trin vng mnh T thc t doanh nghip nhng quy nh gia cỏc c ụng vi ó cú nhng biờn bn tha thun khỏc xa vi nhng quy nh ca phỏp lut doanh nghip minh bch húa vic ny, cn: Th nht, tt c nhng ngi qun lý cụng ty, cỏc c ụng ln phi cú ngha v khai bỏo vi cụng ty v tt c nhng ngi cú liờn quan ca h Thụng tin ny hng nm phi khai bỏo li Th hai, nõng cao nhn thc v quyn, quyn li v ngha v ca c ụng thiu s QTCT; khuyn khớch v to iu kin h thc hin c cỏc quyn ca mỡnh, k c vic giỏm sỏt cỏc c ụng a s Th ba, khuyn khớch, to iu kin ngi lao ng cú th tớch cc tham gia vo vic giỏm sỏt hot ng kinh doanh ca cụng ty Qua ú, h cú th phỏt hin v khai bỏo v ngi cú liờn quan cu cụng ty Nõng cao tớnh c lp, chuyờn nghip v hiu lc ca BKS BKS c quy nh l c quan kim soỏt qun tr ni b cụng ty Vic nõng cao tớnh c lp, tớnh chuyờn nghip v hiu lc ca BKS l mt s cỏc gii phỏp c bn ci thin hiu lc QTCT nc ta BKS HC bu thay mt c ụng thc hin quyn giỏm sỏt i vi tỡnh hỡnh sn xut kinh doanh ca cụng ty ú vic nõng cao nhn thc v ý ngha v tỏc dng ca BKS chuyờn nghip v c lp i vi s phỏt trin v li ớch ca cụng ty, li ớch ca ch s hu v c ụng l iu cn phi c nhn thc ỳng; phi coi hot ng kim soỏt chuyờn nghip v c lp nh l nhu cu ni ti tt yu i vi s phỏt trin bn vng ca cụng ty; ch khụng phi l ch "tn ti trờn giy t" Nhng c ụng ln, thnh viờn HQT v nhng ngi qun lý khỏc cng phi coi vic "c giỏm sỏt hay kim soỏt" l mt nhu cu, giỳp ngn nga v phỏt hin sm nhng khim khuyt QTCT cú gii phỏp khc phc kp thi v ớt tn kộm 75 Nhu cu tỡm kim cỏc ng c viờn bờn ngoi l nhng chuyờn gia t c lp cú trỡnh ngh nghip cao v giu kinh nghim thc t lm thnh viờn BKS ca cụng ty ó v ang c ỏp dng rt hiu qu nhiu cụng ty hin Bờn cnh ú, vic nghiờn cu, xõy dng v a vo ỏp dng phng phỏp ỏnh giỏ hot ng ca BKS v tng thnh viờn BKS s gúp phn thỳc y BKS v cỏc thnh viờn nõng cao ý thc trỏch nhim cụng vic; ng thi, giỳp cỏc bờn cú liờn quan, nht l cỏc c ụng giỏm sỏt c chớnh cỏc hot ng ca BKS 3.3 Gii phỏp thc hin hon thin phỏp lut Th nht, qun tr cụng ty c phn c hiu qu cn cú mt c s m bo ú l phỏp lut m bo c iu ny cỏc quy nh ca phỏp lut phi rừ rng, minh bch c th v i n chớnh xỏc cỏc doanh nghip cú th ỏp dng trit cỏc nguyờn tc ca phỏp lut C quan lut phỏp cn cú trỏch nhim xõy dng mt khuụn kh phỏp lut linh hot ỏp ng yờu cu ca cỏc cụng ty hot ng nhng iu kin khỏc nhau, to iu kin thun li cho cụng ty phỏt trin v s dng ngun lc mt cỏch hiu qu nht Cỏc nh lm lut cn tỡm hiu quỏ trỡnh phỏt trin kinh t, nu cn thit phi cú lut v quy nh mi, chng hn gii quyt cỏc trng hp khụng hon ho ca th trng, thỡ cỏc lut v quy nh ú cn phi c xõy dng theo mt cỏch no ú cú th ban hnh v cng ch thc thi mt cỏch hiu qu v cụng bng i vi tt c cỏc bờn Quy nh ca phỏp lut cn m bo ỏp dng c trờn thc t, nh hng giỳp cho vic qun tr cụng ty d dng v hiu qu trờn thc t Cú nh vy vic qun tr cụng ty c phn mi t c ỳng mc ớch ca nú v thỳc y cho doanh nghip phỏt trin vng vng Th hai, Vn y mnh cng ch tuõn th phỏp lut cn c quan tõm c bit Bao gm c vic kh nng cỏc c quan ngn chn hnh vi 76 thiu trung thc v thc thi cỏc bin phỏp trng pht vi phm mt cỏch hiu qu t c iu ny, cỏc c quan giỏm sỏt, qun lý v cng ch thc thi phi liờm chớnh, cú thm quyn, v ngun lc hon thnh chc nng ca mỡnh mt cỏch chuyờn nghip v khỏch quan Hn na, quyt nh ca cỏc c quan ny phi kp thi, minh bch v phi c gii thớch y Vic cng ch thi hnh phỏp lut mt cỏch nghiờm minh giỳp cho cỏc nh qun lý cụng ty cú ý thc hn vic thc hin hot ng ca mỡnh liờn quan n qun tr cụng ty Nh vy mi m bo quyn li ca cỏc c ụng, k c c ụng thiu s Th ba, quyn ca c ụng cn phi c bo v v to iu kin thc hin quyn h Cú nh vy cỏc c ụng mi yờn tõm u t vo cụng ty v giỳp cho vic qun tr iu hnh ca cụng ty cng d dng hn iu ny giỳp cho cụng ty cú thờm ngun lc v mi mt Ngoi ra, nhúm c ụng thiu s cng cn c quan tõm bng vic b sung iu khon quy nh c th v bo v li ớch ca c ụng thiu s Vic cỏc c ụng yờn tõm u t cng to nng lc cnh tranh lnh mnh cho doanh nghip iu ny cng giỳp cho doanh nghip Vit Nam cú iu kin thu hỳt u t khụng ch nc m cũn cú c cỏc c ụng nc ngoi, nht l tỡnh hỡnh kinh t hi nhp nh hin Th t, nõng cao nhn thc v o to thnh viờn Hi ng qun tr cỏc cụng ty v cỏc qun tr cụng ty Trong ú trỏch nhim ca Hi ng qun tr phi c th hin rừ nột Qun tr cụng ty cn m bo nh hng chin lc ca cụng ty, giỏm sỏt cú hiu qu cụng tỏc qun lý ca Hi ng qun tr v trỏch nhim ca Hi ng qun tr vi cụng ty v vi c ụng Ngoi ra, HQT phi quan tõm ti v gii quyt cụng bng li ớch ca cỏc bờn cú quyn li liờn quan bao gm ngi lao ng, ch n, khỏch hng, nh cung cp v cng ng s ti t c nhng iu ny, HQT cn 77 tuyt i tuõn th nguyờn tc tt c vỡ li ớch cao nht ca cụng ty Khi quyt nh ca Hi ng qun tr cú th nh hng ti cỏc nhúm c ụng khỏ theo cỏc cỏch khỏc thỡ Hi ng qun tr cn phi i x bỡnh ng vi mi c ụng khỏc Ngoi HQT phi cú kh nng a c cỏc phỏn quyt c lp, khỏch quan v cỏc ca cụng ty Cỏc thnh viờn HQT cn phi c tham gia cỏc khúa hc o to vic qun lý cụng ty c tt hn, v cú hiu qu hn Th nm, khuyn khớch thụng tin cú cht lng tt, kp thi v d tip cn Cụng khai húa thụng tin v minh bch húa qun tr cụng ty cú ý ngha khụng ch i vi tng cụng ty m i vi c nn kinh t Phỏp lut cn sa i, b sung cỏc quy nh phỏp lut trc tip liờn quan n ch cụng khai húa thụng tin doanh nghip Vic cung cp thụng tin ny cn phi lu ý cung cp thụng tin y , khụng hn ch v kt qu ti chớnh v hot ng ca cụng ty, mc tiờu hot ng ca cụng y, cỏc yu t ri ro cú th tiờn liu Ngoi ra, thụng tin phi c chun b v cụng b phự hp vi cỏc tiờu chun cht lng cao v cụng b thụng tin k toỏn, ti chớnh v phi ti chớnh Th sỏu, kim toỏn cng l mt rt quan trng cn c quan tõm lu ý ú l kim toỏn hng nm phi c tin hnh bi mt n v kim toỏn c lp, nng lc v cú cht lng cao nhm cung cp ý kin ỏnh giỏ c lp v khỏch quan cho Hi ng qun tr v cỏc c ụng, m bo rng cỏc bỏo cỏo ti chớnh ó th hin mt cỏch trung thc tỡnh hỡnh ti chớnh v hot ng ca cụng ty v mi mt ch cht Theo thụng l quc t, Ban G cụng ty khụng c la chn cụng ty kim toỏn i din ca HQT v/hoc BKS s l nhng ngi la chn cụng ty kim toỏn v ký hp ng kim toỏn Nu bỏo cỏo ti chớnh m bo chớnh xỏc, trung thc ng thi cú ý kin v cỏch thc bỏo cỏo ti chớnh c chun b v trỡnh by thỡ s giỳp ci thin cụng tỏc kim soỏt cụng ty 78 Ngoi bo m tớnh chớnh xỏc ca kt qu kim toỏn cũn cn phi a quy nh cỏc n v kim toỏn c lp phi chu trỏch nhim i vi c ụng v cú trỏch nhim thc hin cụng tỏc kim toỏn mt cỏch chuyờn nghip i vi cụng ty cụng tỏc qun tr cụng ty c phn cú ý ngha thc t v cỏc cụng ty Vit Nam ỏp dng trit thỡ cng cn phi cú vic tuyờn truyn, ph bin phỏp lut v qun lý doanh nghip Nhm tng cng nhn thc phỏp lut v qun tr doanh nghip núi chung cng nh qun tr cụng ty c phn núi riờng Thc t hin rt nhiu cụng ty vi phm phỏp lut doanh nghip thm b thua l, phỏ sn thiu hiu bit v phỏp lut doanh nghip 79 Kt lun chng Bi toỏn v s qun tr ỳng n mt cụng ty ang tr thnh ni nhc nhi, day dt ca rt nhiu nh lónh o, c bit nhng cụng ty ln Thc t, hin nhiu cụng ty ó i n kộm phỏt trin, thm phỏ sn vic qun tr cụng ty khụng ỳng n S kin Ngõn hng Nh nc Vit Nam mua li Ngõn hng Thng mi C phn i Dng vi giỏ ng nm 2014 l mt vớ d minh sõu sc cho thc trng qun tr iu hnh cụng ty kộm Nm c nhng hn ch, bt cp ca phỏp lut doanh nghip chỳng ta cú nhng hng i phự hp vic ban hnh cỏc quy phm phỏp lut v qun tr doanh nghip Nu c cu qun tr doanh nghip hp lý, hon thin s mang li mt mụi trng lm vic tt p, cụng bng, bỡnh ng s dn ti doanh nghip phỏt trin bn vng Vn hon thin phỏp lut v qun tr cụng ty c phn ũi hi phi cú s n lc cao v phi hp cht ch hn na gia cỏc B, Ban, Ngnh, cỏc t chc, cỏ nhõn t Trung ng n a phng 80 KT LUN CHUNG i vi nhng quc gia cú nn kinh t th trng nh Vit nam, vic tng cng QTCT cú th phc v cho rt nhiu cỏc mc ớch chớnh sỏch c ụ n g q u a n t r n g QT C T t t g i m t h i u k h n n g t n t h n g t r c c ỏ c khng hong ti chớnh, cng c quyn s hu, gim chi phớ giao dch v chi p h v n , v d n n v i c p h ỏ t t r i n t h t r n g v n M t k h u ụ n k h Q TC T yu kộm s lm gim mc tin tng ca cỏc nh u t, v khụng k h u yn k h ch u t t b ờn n g o i Qua nghiờn cu cho thy: QTCT tt cú ý ngha quan trng t r o n g v i c t h ỳ c y t n g t r n g k i n h t l n h m n h QT C T t t t h ỳ c y h o t n g c a c ụ n g t y, t n g c n g k h n n g t i p c n c a c ụ n g t y v i c ỏ c n g u n v n b ờn n g o i m c ch i p h t h p h n V i v i c t n g c n g g i ỏ t r c a cụng ty v qun lý ri ro tt hn, QTCT tt gúp phn vo vic tng cng u t v p h ỏ t t r i n b n v n g Trong iu kin núi trờn, cn rt nhiu n lc t nhiu phớa ci thin cht lng QTCT nc ta Cỏc gii phỏp bao gm: nõng cao nhn thc v bn cht, ni dung v ý ngha ca khung QTCT; thay i cỏch thc v nõng cao hiu lc thc hin quyn ch s hu nh nc; nõng cao nhn thc v vai trũ HQT v ci thin vai trũ v a v thc t ca HQT, thnh viờn HQT QTCT; ci thin ch cụng khai húa thụng tin; cụng khai húa v giỏm sỏt cú hiu qu cỏc giao dch vi cỏc bờn cú liờn quan v cng c vai trũ, nõng cao hot ng ca BKS, chc chn s nõng cao hot ng ca BKS, chn chn s gúp phn ci thin cht lng v hiu lc thc t ca QTCT nc ta ú cng l iu rt cn thit gúp phn nõng cao nng lc cnh tranh ca tng DN v ca c nn kinh t iu kin hi nhp Vi s phỏt trin ca mụi trng u t v ti chớnh ton cu ngy nay, m bo thu hỳt ngun ca cỏc nh u t v ngoi nc mt 81 cỏch hiu qu, cỏc c quan xõy dng lut phỏp phi m bo rng, nhng quy nh v qun tr doanh nghip v khuụn kh phỏp lý ó ban hnh phi phự hp vi thụng l quc t tt nht ng thi, phi c cỏc ch th ch cht th trng tuõn th v ng thun, bao gm t chc u t, nh mụi gii chng khoỏn, chuyờn gia t v lónh o cỏc t chc phỏt hnh chng khoỏn Ngoi ra, trờn th gii, s cnh tranh ngun u t ngy cng tng, cng khan him v thi k hu khng hong ti chớnh ton cu hin Vỡ vy, yờu cu cú nhng quy nh cht ch v qun tr cú vai trũ quan trng nõng cao tớnh cnh tranh v tớnh hp dn u t vo nn kinh t mi ni nh Vit Nam Cú th núi, cũn cú nhng khim khuyt, nhng khung qun tr cụng ty c phn c quy nh ti Lut doanh nghip v mt s quy nh phỏp lut cú liờn quan l mt bc tin di hon thin phỏp lut v cụng ty núi chung v v qun tr cụng ty c phn núi riờng Nhng khim khuyn núi trờn v c bn cú th khc phc c bng cỏch b sung hoc c th húa thờm cỏc ni dung tng ng ca iu l cụng ty Vỡ vy, nhn bit nhng khim khuyt ca phỏp lut hin hnh l iu ht sc cú ý ngha hon thin v nõng cao hiu lc qun tr cụng ty nc ta Trờn õy l trỡnh by ton b khúa lun tt nghip ca em Qua õy, em xin chõn thnh cm n PGS.TS Bựi Nguyờn Khỏnh ó giỳp em tn tỡnh hon thnh khúa lun ca mỡnh Em xin chõn thnh cm n! 82 DANH MC TI LIU THAM KHO I Ti liu ting Vit Nguyn Thỳy Anh (2014), "Kinh nghim qun tr cụng ty ca Australia v bi hc i vi doanh nghip Vit Nam", Tp Kinh t N, (63) Phan V Anh (2005), Vai trũ ca c ụng qun tr doanh nghip, H Ni B Ti chớnh (2007), Quyt nh 12/2007/Q-BTC ngy 13/3/2007 ca B trng B Ti chớnh v vic ban hnh Quy ch Qun tr cụng ty ỏp dng cho cỏc cụng ty niờm yt trờn s Giao dch chng khoỏn/Trung tõm giao dch chng khoỏn, H Ni CIEM (2008), Qun tr cụng ty c phn Vit Nam, Quy nh ca Phỏp lut, hiu lc thc t v , H Ni Ngụ Huy Cng (2005), Nhng khim khuyt ln ca Phỏp lut Vit Nam liờn quan ti qun tr cụng ty, H Ni Lờ Th Chõu (2005), i mi phng thc qun lý Nh nc i vi qun tr doanh nghip, H Ni Hc vin ti chớnh (2006), Qun tr DN hin i cho G v thnh viờn HQT Vit Nam, NXB ti chớnh, H Ni Nguyn Th Lan Hng (2009), "Mt s so sỏnh v cụng ty c phn theo Lut cụng ty Nht Bn v Lut doanh nghip Vit Nam", Tp Khoa hc HQGHN, Lut hc, (25), H Ni Lờ Nt (2006), Kinh t Lut, NXB Tri Thc, TP H Chớ Minh 10 Ngõn hng Th gii (2006), Bỏo cỏo v tỡnh hỡnh Tuõn th chun mc v Nguyờn tc (ROSC), ỏnh giỏ tỡnh hỡnh Qun tr Cụng ty ca Vit Nam 11 Phm Duy Ngha (2004), Chuyờn Kho Lut kinh t, tr.355, NXB i hc quc gia H Ni, H Ni 12 Phm Duy Ngha (2005), Túm lc mt s i thay ca Phỏp lut cụng ty CHLB c, H Ni 83 13 Phm Th Hng Nhung (2011), Phỏp lut v CBTT ca cụng ty niờm yt trờn TTCK Vit nam, thc tin phỏp lý v phng hng hon thin, Lun thc s v lut hc, Khoa Lut - i hc Quc Gia HN, H Ni 14 Quc hi (1992), Hin phỏp, H Ni 15 Quc hi (2005), Lut Doanh nghip, H Ni 16 Quc hi (2014), Lut Doanh nghip, H Ni 17 The OECD (2004), Cỏc nguyờn tc qun tr cụng ty ca OECD (The OECD Principles of Corporate Governance) Chi tit ti OECD www.oecd.org 18 Vin Nghiờn cu Qun lý Kinh t Trung ng (2004), T hp tỏc k thut Vit - c (GTZ), Chng trỡnh phỏt trin Liờn Hp quc (UNDP): Thi im cho s thay i: ỏnh giỏ Lut DN v kin ngh sa i, H Ni 19 Vin Nghiờn cu Qun lý Kinh t Trung ng, T hp tỏc k thut Vit - c (GTZ) (2006), Sỏu nm thi hnh Lut DN: Nhng ni bt v bi hc kinh nghim, H Ni II Ti liu ting Anh 20 Black's Law Dictionary, Deluxe Eighth Edition, West, a Thomson business, USA, 2004 21 Financial Times, June 21, 1999 22 Teresa Barger (2004), Corporate governance: A working definition, The international corporate governance meeting: Why corporate governance matters for Vietnam IFC, Ministry of Finance & OECD, Hanoi III Ti liu trang Web 23 http://www.oecd.org 24 http://www.worldbank.org 25 http://www.ciem.org.vn 26 http://www.vcci.com.vn 84 ...I HC QUC GIA H NI KHOA LUT H TH HNG ANH pháp luật quản trị công ty cổ phần thực tiễn áp dụng công ty cổ phần truyền thông đại d-ơng Chuyờn ngnh: Lut kinh t Mó s: 60 38 01 07 LUN... cụng ty nc ta Tuy nhiờn, Lut gm 46 iu v ch cú 10 iu cú liờn quan n qun tr cụng ty V qun tr cụng ty Lut cụng ty mi ch l bc u s khai v s lc v khung qun lý ni b ca cụng ty Vỡ vy qun tr cụng ty c... Nhng lý lun v qun tr cụng ty c phn v phỏp lut v qun tr cụng ty c phn Chng 2: Phỏp lut v qun tr cụng ty c phn Vit Nam v thc tin ỏp dng phỏp lut v qun tr cụng ty ti Cụng ty C phn Truyn thụng i Dng
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về quản trị công ty cổ phần và thực tiễn áp dụng tại công ty cổ phần truyền thông đại dương , Pháp luật về quản trị công ty cổ phần và thực tiễn áp dụng tại công ty cổ phần truyền thông đại dương , Pháp luật về quản trị công ty cổ phần và thực tiễn áp dụng tại công ty cổ phần truyền thông đại dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay