Pháp luật về hợp đồng cầm cố chứng khoán tại các ngân hàng thương mại ở việt nam

104 106 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 11:07

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NGUYN TH HU PHáP LUậT Về HợP ĐồNG CầM Cố CHứNG KHOáN TạI CáC NGÂN HàNG THƯƠNG MạI VIệT NAM LUN VN THC S LUT HC H NI - 2015 I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NGUYN TH HU PHáP LUậT Về HợP ĐồNG CầM Cố CHứNG KHOáN TạI CáC NGÂN HàNG THƯƠNG MạI VIệT NAM Chuyờn ngnh: Lut Kinh t Mó s: 60 38 01 07 LUN VN THC S LUT HC Ngi hng dn khoa hc: PGS TS Lấ TH THU THY H NI - 2015 LI CAM OAN Tụi xin cam oan Lun l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc kt qu nờu Lun cha c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc Cỏc s liu, vớ d v trớch dn Lun m bo tớnh chớnh xỏc, tin cy v trung thc Tụi ó hon thnh tt c cỏc mụn hc v ó toỏn tt c cỏc ngha v ti chớnh theo quy nh ca Khoa Lut i hc Quc gia H Ni Vy tụi vit Li cam oan ny ngh Khoa Lut xem xột tụi cú th bo v Lun Tụi xin chõn thnh cm n! NGI CAM OAN Nguyn Th Hu MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc t vit tt Danh mc cỏc bng M U C h n g : N H N G V N K phỏ K k p K lut h ng v g KHON TI NGN hp mi HNG THNG n MI 1 g cm c 1.2.2 ch ng kho ỏn ti Ngõ n hng thng mi 17 16 Cu trỳc phỏ Lí LUN V HP NG CM C CHNG p lut v hp th n KT LUN CHNG thng 23 Chng 2: THC TRNG PHP LUT V HP NG CM C TI bờn cm NGN c HNG THN G MI 31 24 Quyn v ca 30 KHON v ngha NAM mi CHNG VIT T ti N Q Ngõn hng 2.2.1 2.2.2 Quyn v ngha v ca bờn nhn cm c 35 2.2.3 Quyn v ngha v ca Trung tõm Lu ký Chng khoỏn 38 2.3 Ni dung ca hp ng cm c chng khoỏn ti Ngõn hng thng mi 40 2.4 iu kin cú hiu lc ca hp ng cm c chng khoỏn 44 2.4.1 iu kin v hỡnh thc 44 2.4.2 iu kin v ni dung 46 2.4.3 iu kin v ngha v c bo m 57 2.5 Hp ng cm c chng khoỏn vụ hiu 58 2.6 Gii quyt tranh chp phỏt sinh quỏ trỡnh thc hin hp ng cm c chng khoỏn 61 KT LUN CHNG 67 Chng 3: NH HNG V GII PHP HON THIN PHP LUT V HP NG CM C CHNG KHON TI NGN HNG THNG MI VIT NAM 68 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 q c Gu c Vy V c Vt o quỏ trỡnh thc hin n hp ng cm c chng g khoỏn 83 KT LUN CHNG 86 KT LUN c 87 DANH MC TI LIU THAM KHO 89 c t r a n h c h p p h t s i n h t r DANH MC CC T VIT TT BLDS: B lut Dõn s Ngh nh 11: Ngh nh 11/2010/N-CP ngy 22 thỏng 02 nm 2012 v sa i, b sung mt s iu ca ngh nh s 163/2006/N-CP v giao dch bo m Ngh nh Ngh nh 163/2006/N-CP ngy 163: 29/12/2006 Chớnh ph ban hnh quy nh chi tit thi hnh mt s iu ca B lut dõn s v vic xỏc lp, thc hin giao dch bo m bo m thc hin ngha v dõn s v x lý ti sn bo m NH TM: Quyt nh 03: Ngõn hng thng mi Quyt nh 03/2008/Q-NHNN ca Ngõn hng Nh nc Vit Nam, ngy 01 thỏng 02 nm 2008 v vic cho vay, chit khu giy t cú giỏ u t v kinh doanh chng khoỏn TCT D: T chc Thụng t tớn dng 36: Thụng t 36/2014/TT - NHNN ca Ngõn hng Nh nc, ngy 20 thỏng 11 nm 2014 quy nh cỏc gii hn, t l bo m an ton hot ng ca t chc tớn TTLK CK: dng, chi nhỏnh ngõn hng nc ngoi Trung tõm Lu ký Chng khoỏn DANH MC CC BNG S hiu bng Tờn bng Trang Bng 2.1: Danh mc c phiu c nhn cm c 25 Bng 2.2: Thụng tin hp ng cm c chng khoỏn niờm yt 43 ng cỏc iu kin giao dch c nhn cm c nhiu hn so vi nhng hn ch hin V mc ớch s dng vay Bờn vay phi xỏc nh mc ớch s dng vay xỏc lp hp ng vay, ng thi bờn vay phi s dng vay ỳng mc ớch cho vay m cỏc bờn ó tha thun Trong trng hp cỏc bờn khụng cú tha thun gỡ khỏc, thỡ nu nh bờn vay vi phm nhng quy nh v mc ớch s dng vay thỡ bờn cho vay cú quyn ỡnh ch vic s dng vn, thu hi vay trc hn, v iu chnh lói sut cho vay [26, tr.156] Cú th kt lun rng, bờn vay (bờn cm c chng khoỏn) nu nh khụng s dng ngun vay ỳng vi mc ớch tha thun ban u, thỡ s vi phm ngha v s dng vay v bờn cho vay (ngõn hng) s cú quyn ỡnh ch vic s dng vn, thu hi vay trc hn, lỳc ny hp ng cm c cng s chm dt hiu lc Song, nu nh bờn vay tr tin theo yờu cu ca bờn cho vay thỡ khụng cú gỡ phi bn, nhng nu bờn vay khụng tr tin vay, hoc khụng cú kh nng tr tin vay theo yờu cu thỡ bờn cho vay cú quyn x lý chng khoỏn thu hi n khụng Trng hp ny, lut cha cú quy nh, cũn cỏc quy ch ca ngõn hng v cho vay cm c chng khoỏn, thỡ ch cp ti vic x lý chng khoỏn cm c trc n hn thc hin ngha v, giỏ chng khoỏn cm c gim n mc m cỏc bờn ó tha thun Trờn thc t, vic vi phm ngha v ny rt nhiu v xy thng xuyờn hp ng vay cỏc ngõn hng, ú cú hỡnh thc vay cm c chng khoỏn Vic vi phm ngha v ny cú th nhiu nguyờn nhõn khỏc nhau, nờn s tựy vo tng nguyờn nhõn cng nh nhm trỡ mi quan h khỏch hnh v xột n li ớch ca ngõn hng, t ú bờn cho vay mi a quyt nh nờn hay khụng nờn chm dt hp ng vay, cng ng ngha vi vic chm dt hp ng cm c, ngha v bo m khụng cũn Quy nh v vic s dng vay ỳng mc ớch, cú ý ngha thc tin 77 i vi nhng trng hp vay bng tớn chp, vỡ bờn bo lónh cho ngha v vay ch da vo uy tớn ca h l ch yu, chớnh vỡ vy bờn vay khụng s dng vay ỳng mc ớch, thỡ vic bờn cho vay khú thu hi n l iu khụng trỏnh Cũn i vi hp ng cm c chng khoỏn vay vn, cn c vo bn cht ca hp ng, õy l mt ngha v cú bo m bng cm c chng khoỏn, vic cho vay ca cỏc TCTD c xỏc lp bng hp ng tớn dng, nờn bờn cho vay cú quyn tha thun vic x lý chng khoỏn cm c trc n hn thc hin ngha v Ngoi ra, vic cho vay m nhm mc ớch u t chng khoỏn - c ỏnh giỏ l cú tớnh ri ro, nờn bờn vay khụng s dng tin vay vo u t chng khoỏn m li dựng cho mc ớch khỏc thỡ cú th thy l an ton hn so vi vic u t chng khoỏn Chớnh vỡ l trờn, ó m bo c cỏc yu t trờn, thỡ bờn cho vay cng l bờn nhn cm c khụng cn quỏ quan tõm v vic s dng vay cú ỳng mc ớch hay khụng c bờn vay Nu nh vỡ lý bờn vay (bờn cm c) khụng s dng tin vay ỳng mc ớch, m bờn cho vay n phng chm dt hp ng vay, lm nh vy cú th s dn n nhng h ly khụng nh i vi cỏc bờn vỡ chc chn rng mc tiờu li nhn ca cỏc NHTM khụng t c, thờm vo ú cú th nh hng ti c uy tớn ca h trờn th trng V phớa bờn vay, s gp rt nhiu khú khn mt bờn cho vay ũi li khon tin ó c vay, vỡ thc cht ang rt cn u t thỡ vic cú tin tr cho bờn cho vay l khụng n gin, ch cú cỏch l cho bờn vay x lý chng khoỏn cm c Nhng s l bt hp lý, nu nh ngi i vay trng hp ny mc ớch l u t chng khoỏn, nhng vỡ mt lý khỏch quan no ú m c hi u t qua i, nờn h nh dựng tin vo kinh doanh lnh vc khỏc, v vic u t kinh doanh lnh vc khỏc ny cú kh nng em li li nhun v tớnh an ton cao hn l u t chng khoỏn Thit ngh vic thc hin ngha v ca h tng lai s khụng nh hng gỡ i vi bờn cú quyn 78 Do vy, cỏc bờn khụng nờn a nhng quyt nh cú th lm nh hng ti quyn li ca nhau, m quyn v ngha v ca cỏc bờn hp ng c m bo Hoc cn thit phi thc hin cỏc bin phỏp ú bờn cho vay nờn yờu cu bờn vay gii trỡnh nguyờn nhõn no dn n vic s dng vay khụng ỳng mc ớch, v mc ớch cui cựng ca vay c s dng l mc ớch gỡ, t ú xem xột a cỏc quyt nh cn thit, khụng lm nh hng n quyn li ca chớnh cỏc bờn V x lý chng khoỏn cm c Trong trng hp giỏ chng khoỏn gim sỳt nghiờm trng, v bờn cm c khụng cũn tin hoc chng khoỏn np vo ti khon nhm trỡ t l m bo cn thit Do ú, phỏt sinh quyn ca bờn cho vay l ngõn hng s c bỏn chng khoỏn m nh u t cm c thu hi Ti thi im ny, thỡ hng lot cỏc phỏp lý cú th s phỏt sinh xoay quanh vic x lý chng khoỏn nh: bờn nhn cm c phi x lý chng khoỏn di hỡnh thc no? Ti thi im no? V nu s chng khoỏn cm c x lý khụng hoc d sau toỏn cho bờn nhn cm c thỡ gii quyt th no? Ti iu 474 BLDS hin hnh ó xỏc nh rừ ngha v ca bờn vay l phi cú trỏch nhim thc hin ngha v tr n n cựng vi bờn cú quyn bng ti sn ca mỡnh Nhng a s cỏc nh u t cm c chng khoỏn vay tin u t, cú v ch quan tõm n lói sut, t l cho vay l bao nhiờu (%) v thi hn cho vay l bao nhiờu, cũn li nhng ni dung khỏc hp ng, gn nh h khụng quan tõm nhiu, vỡ h cho rng cựng lm thỡ ngõn hng s bỏn s chng khoỏn ca h thu hi n Nhng theo quy nh ca lut thỡ nguyờn tc vay n l phi hon tr tin vay n hn, bao gm c gc v lói [16, iu 471] iu ú cú th hiu l, nu ngõn hng bỏn ht chng khoỏn cm c m khụng toỏn n thỡ nh u t s phi bỏn tt c cỏc ti sn hin cú, tr n n ht n Ngoi ra, chc chn 79 cỏc hp ng cm c chng khoỏn, cỏc ngõn hng ó a vo hp ng nhng iu khon lm cú li nht cho h Vớ d vi iu khon "khi chng khoỏn gim sỳt n mt t l% quy nh thỡ ngõn hng cú quyn bỏn chng khoỏn" Thụng thng vi t l ny, nu ngõn hng bỏn s cú s tin cao hn s tin gc v lói cho vay C th, ụng A cm c 1000 c phiu VNM (CTCP sa Vit Nam) ti thi im cú giỏ l 110.000/1 c phiu, vi t l c vay l 40%, tc l 44 triu ng vo ngõn hng B iu khon hp ng cú quy nh, giỏ th trng xung n mc 60% giỏ tr (44.000/ c phiu) thỡ ụng A s phi np thờm tin hoc ngõn hng s c quyn bỏn Nhng ngõn hng B quyt nh bỏn s c phiu ny, sau vi ngy t lnh khụng c, cui cựng VNM lỳc ny ch cũn 22.000/ c phiu Ngõn hng ch thu hi c 22 triu ng Vy s tin 22 triu ng v lói sut, s chu trỏch nhim? Nh u t cú th vin lý rng, ti thi im giỏ l 44.000/ c phiu, ngõn hng ó cú quyn bỏn (quyn nh ot) v quyn ny ch phỏt sinh i vi ngi s hu (s c phiu ny ó chuyn giao cho ngõn hng) Vỡ vy, vic ngõn hng bỏn c hay khụng bỏn c khụng phi l ngha v ca ụng A Do ú, vic xỏc nh thi im chuyn giao quyn nh ot, v xỏc nh giỏ tr chng khoỏn cm c chuyn giao cho bờn nhn cm c toỏn n, cú ý ngha rt quan trng, v cú th xy hai trng hp sau õy: Mt l, ti thi im chuyn giao quyn nh ot chng khoỏn cm c, cng l thi im toỏn ngha v ca bờn cm c cho bờn nhn cm c, tc l lỳc ny bt buc phi xỏc nh giỏ tr chng khoỏn mt cỏch chớnh xỏc ti thi im chuyn giao tin hnh vic bự tr toỏn ngha v Nu nh s chng khoỏn cm c thc hin ngha v cho bờn nhn cm c thỡ hp ng cm c s chm dt ti thi im ú; cũn nu s chng khoỏn trờn khụng thc hin ngha v, thỡ hp ng cm c cng chm dt chng 80 khoỏn cm c ó c x lý, nhng trờn nguyờn tc tr n n cựng thỡ bờn cm c buc phi toỏn phn cũn thiu ú cho bờn nhn cm c, lỳc ny a v ca bờn nhn cm c s thay i, t mt ch n cú bo m chuyn sang thnh ch n khụng cú bo m; nu s chng khoỏn cm c sau toỏn n cũn d, thỡ bờn nhn cm c s phi tr phn d ú li cho bờn cm c, ng thi hp ng cm c cng chm dt Trong trng hp ny thỡ thi im bờn nhn cm c t lnh bỏn chng khoỏn cm c thnh cụng hay khụng thnh cụng cng khụng cũn phi bn ti na, vỡ bờn cm c coi nh ó thc hin xong ngha v ca mỡnh, ó chuyn giao quyn nh ot chng khoỏn cm c cho bờn nhn cm c v ngha v cng ó c bự tr ti thi im chuyn giao ú, cũn vic bờn nhn cm c cú bỏn c chng khoỏn hay khụng, giỏ c bo nhiờu thỡ khụng cũn liờn quan gỡ n bờn cm c Hai l, thi im chuyn giao quyn nh ot chng khoỏn cm c cho bờn nhn cm c khụng trựng vi thi im thc hin ngha v ca bờn cm c õy l trng hp m bờn cm c giao chng khoỏn cho bờn nhn cm c bỏn thc hin ngha v, v ch no bờn nhn cm c bỏn c chng khoỏn thỡ bờn cm c mi cú th thc hin ngha v cho bờn nhn cm c c, v thi im xỏc nh giỏ tr chng khoỏn x lý, chớnh l lỳc bờn nhn cm c t lnh bỏn thnh cụng s chng khoỏn núi trờn Do vy, vic xỏc nh thi im m bờn cm c cn c xỏc nh xem s chng khoỏn cm c ú cú thc hin ngha v hay cha, cũn vic toỏn bự tr ngha v chm dt hp ng thỡ c thc hin tng t nh trng hp u tiờn Tuy nhiờn, hai trng hp trờn ch cú th thc hin cỏc bờn cú tha thun hp ng bng cỏc iu khon c th khc phc tỡnh trng núi trờn, hp ng cm c chng khoỏn phỏp lut nờn quy nh cỏc bờn hp ng cm c chng khoỏn, phi tha thun iu khon v x lý chng khoỏn, thi im x lý, lý hp 81 ng v chm dt cm c mt cỏch c th v chi tit ng thi phi xỏc nh iu khon y l iu khon c bn lm cho hp ng phỏt sinh hiu lc, nu mt hp ng cm c m thiu i cỏc iu khon ú thỡ s khụng cú hiu lc, cú nh vy, xỏc lp hp ng cm c chng khoỏn cỏc bờn s lu tõm hn v nhng h qu cú th xy sau ny, thay vỡ bờn cm c ch quan tõm n lói sut v hn mc vay, thi hn cho vay, cũn bờn nhn cm c thỡ li ch tỡm cỏch hn ch ri ro v li nhun cho mỡnh, iu ú mi m bo c ti a quyn v li ớch ca cỏc bờn xỏc lp hp ng quan h cm c chng khoỏn 3.2.4 V hp ng cm c chng khoỏn vụ hiu Hp ng cm c chng khoỏn vụ hiu s dn ti nhiu hu qu phỏp lý bt li [16, iu 137], ú xỏc lp hp ng cỏc bờn cn tuõn th cỏc iu kin cú hiu lc ca mt hp ng nhm hn ch ti mc thp nht nhng thit hi phỏt sinh quỏ trỡnh thc hin hp ng ng thi, tuyờn b mt hp ng vụ hiu Tũa ỏn phi xỏc nh y cỏc hu qu phỏp lý, c bit l yu t li ca cỏc bờn lm cho hp ng vụ hiu t ú xỏc nh thit hi m mi bờn phi gỏnh chu thỡ mi m bo quyn v li ớch hp phỏp ca cỏc bờn tuyờn b mt hp ng cm c chng khoỏn vụ hiu, cỏc tũa ỏn khụng ch tuõn th v ỏp dng nhng quy nh BLDS 2005 m cũn cn cú quyn sỏng to Trong quỏ trỡnh ú, tũa ỏn thu np nhng giỏ tr cụng lý, thun phong m tc vo phỏn quyt ca mỡnh giỳp nhng hp ng b tuyờn vụ hiu tr nờn hp tỡnh hp lý hn Ngoi nhng quy phm v hp ng vụ hiu c ghi nhn bn phỏp lut, cn phi cú mt loi quy phm c bit gn gi vi thc t i sng ú chớnh l nhng quy phm c cỏc thm phỏn thit lp qua quỏ trỡnh ỏp dng phỏp lut gii quyt cỏc v ỏn v hp ng bo m Nhng quy phm ny cn c xem l mt ngun quy phm b sung quỏ trỡnh ỏp dng phỏp lut gii quyt v ỏn v hp ng cm c chng khoỏn vụ hiu 82 bo m mt hp ng cm c chng khoỏn b tuyờn vụ hiu chớnh xỏc, bo v c quyn li ca cỏc bờn tham gia hp ng v bo v c trt t cụng, thỡ trỡnh chuyờn mụn v lng tõm ca cỏc thm phỏn cn phi m bo cỏc yờu cu t ng thi thm phỏn cn phi chu trỏch nhim v cỏc bn ỏn, quyt nh tuyờn b hp ng vụ hiu ca mỡnh Mt h thng t phỏp tht s c lp, ỏng tin cy s gúp phn giỳp cho vic tuyờn b hp ng cm c chng khoỏn ti NHTM vụ hiu c chớnh xỏc, m bo c cỏc quyn v li ớch hp phỏp ca cỏc bờn tham gia hp ng v nhng cú liờn quan khỏc 3.2.5 V gii quyt cỏc tranh chp phỏt sinh quỏ trỡnh thc hin hp ng cm c chng khoỏn S lng cỏc v tranh chp v bo m tin vay bng giy t cú giỏ ti cỏc TCTD nhỡn chung din khỏ ph bin trờn thc t [4], nhng ch yu cỏc bờn tỡm n ng thng lng, ho gii gii quyt tranh chp phỏt sinh, cỏc v c a n to ỏn gii quyt gn nh khụng cú, c bit l cỏc v liờn quan ti hp ng cm c chng khoỏn Theo s liu thng kờ ca To ỏn nhõn dõn ti cao t nm 2008 n nm 2013 thỡ cha cú v vic tranh chp no liờn quan n bo m tin vay bng cm c chng khoỏn c gii quyt ti to ỏn (khụng cú n kin) S vic trờn xut phỏt t tớnh kp thi vic gii quyt tranh chp liờn quan n chng khoỏn l mt loi ti sn cú giỏ tr luụn bin ng tng ngy theo th trng, nu tranh chp c gii quyt bng ng to ỏn thỡ s mt rt nhiu thi gian, theo quy trỡnh th tc t tng chung m phỏp lut cha cú quy nh v th tc gii quyt rỳt gn dnh riờng cho loi tranh chp ny Thờm na, l kh nng thi hnh ca nhng iu khon phỏp lut liờn quan n chng khoỏn cũn cú nhiu im khuyt v cha thng nht, cha rừ rng nờn vic la chn to ỏn gii quyt tranh chp v cm 83 c chng khoỏn dng nh l iu m cỏc bờn khụng mun chn Bờn cnh ú, phng thc gii quyt tranh chp bng trng ti cng cha c cỏc bờn "quan tõm" cỏc bờn cha cú thúi quen tho thun la chn trng ti v chi phớ cho th tc t tng trng ti thng tn kộm hn Khi phỏt sinh tranh chp, nhu cu tt yu ca cỏc bờn quan h tranh chp l i tỡm gii phỏp gii quyt tranh chp mt cỏch nhanh chúng nht v hp phỏp Vỡ vy, cn b sung v hon thin cỏc quy nh v gii quyt tranh chp v cm c chng khoỏn ti NHTM Vit Nam Cú th xỏc nh chớnh xỏc cỏc tranh chp v cm c chng khoỏn v phõn loi chỳng Theo quy nh ca phỏp lut Vit Nam hin hnh, trỡnh t gii quyt tranh chp kộo di khụng phự hp vi tớnh cht v c im ca tranh chp v hp ng cm c chng khoỏn v cỏc tranh chp khỏc cú liờn quan n chng khoỏn c dựng lm ti sn bo m M vic gii quyt tranh chp chm tr s nh hng ln ti kh nng lu thụng v x lý chng khoỏn thu hi n vay Do vy, cn phi xõy dng cỏc quy nh ch ti x lý nghiờm minh nhng hnh vi vi phm loi tr c hnh vi cú th gõy thit hi hay xõm phm quyn v li ớch hp phỏp ca cỏc bờn tham gia quan h hp ng cm c chng khoỏn ng thi, phỏp lut cn ban hnh cỏc quy nh gii quyt tranh chp liờn quan n cm c chng khoỏn mt cỏch nhanh chúng, theo trỡnh t n gin m khụng thc hin theo trỡnh t th tc phc nh quy nh ca phỏp lut hin nh m phiờn tũa, xột x theo cỏc cp Cú th núi rng quy nh v trỡnh t rỳt gn gii quyt tranh chp phỏt sinh t hp ng cm c chng khoỏn ỏp ng c ũi hi v thi gian gii quyt tranh chp kinh doanh, bo v quyn v li ớch hp phỏp ca cỏc ch th tham gia hp ng cm c chng khoỏn Vit Nam, hỡnh thc cho vay cm c chng khoỏn mi ch c trin khai t nm 2005, nhng hỡnh thc ny ó c cỏc NHTM, cỏc nh u t 84 chng khoỏn hng ng rt nhit tỡnh Trong quỏ trỡnh thc hin hp ng cm c chng khoỏn, nu phỏt sinh tranh chp thỡ gii phỏp hn ch ti a ri ro sy la chn Tũa ỏn l ni gii quyt tranh chp: Mt l: Cn nõng cao hiu qu gii quyt tranh chp ca Tũa ỏn Bng vic xõy dng v ban hnh h tiờu c th, minh bch xỏc nh tớnh cht phc ca tranh chp phỏt sinh t hp ng cm c chng khoỏn Cn hng dn theo hng m rng quyn tha thun ca cỏc bờn la chn tũa ỏn thớch hp gii quyt cỏc tranh chp ó hoc s phỏt sinh BLTTDS mi quy nh mt trng hp cỏc bờn tranh chp c quyn tha thun la chn tũa ỏn gii quyt tranh chp v kinh doanh, thng mi Theo im b khon iu 35 thỡ cỏc ng s t cú quyn tha thun vi bng bn yờu cu Tũa ỏn, ni nguyờn n cú tr s hoc c trỳ gii quyt tranh chp Trờn thc t cú rt nhiu trng hp cỏc bờn tham gia quan h tha thun vi la chn Tũa ỏn mt a phng c th gii quyt tranh chp: Tũa ỏn ni thc hin hp ng, Tũa ỏn ni mt bờn cú chi nhỏnh Hai l: Thi hn chun b xột x s thm v ỏn kinh doanh thng mi l hai thỏng k t thi im th lý; i vi cỏc v vic cú tớnh cht phc hoc tr ngi khỏch quan, Chỏnh ỏn Tũa ỏn cú quyn hn khụng quỏ mt thỏng [21; iu 179] Vic gii quyt nhanh chúng, kp thi hn ch ti a thit hi ca cỏc bờn ch th tranh chp Vic thc hin ỳng thi hn xột x s thm trỏnh tỡnh trng v ỏn kộo di mt vi nm lm cho cỏc bờn tranh chp tn nhiu thi gian theo kin Ba l: Phm vi cỏc tranh chp liờn quan ti cm c chng khoỏn, cú i tng l mt loi ti sn cú nhng c tớnh phc Do ú, cm xõy dng i ng cỏn b lm cụng tỏc xột x cỏc v vic cú tớnh cht c thự l cn thit 85 KT LUN CHNG Trờn õy l mt s kin ngh m ngi vit a a trờn c s tỡm hiu, ỏnh giỏ cỏc quy nh ca phỏp lut v hp ng cm c chng khoỏn c ỏp dng trờn thc t cú th cú c mt h thng phỏp lut hon thin, cú th trin khai v ỏp dng mt cỏch thng nht, cú hiu qu thc tin l mt iu khụng h d dng khụng ch lnh vc ti chớnh ngõn hng núi riờng m mi mt ca i sng kinh t- xó hi núi chung Do vy bờn cnh nhng kin ngh, gii phỏp c a ra, cn phi hon thin c ch ỏp dng v thc thi phỏp lut chung, khụng ngng ci cỏch hnh chớnh, to c ch hot ng linh hot, nhanh chúng v cú hiu qu, trỏnh tỡnh trng cỏc quy nh t ch nm trờn giy t v khụng th ỏp dng thc tin, gõy khú khn cho cỏc NHTM v khỏch hng 86 KT LUN Cm c chng khoỏn l mt bin phỏp bo m thc hin ngha v tr tin vay ti cỏc NHTM Vic cho vay bng cm c chng khoỏn ngy cng tr nờn ph bin phỏt trin hot ng kinh doanh Cựng vi s phỏt trin ca th trng chng khoỏn thỡ s xut hin ca nghip v cho vay u t bng hỡnh thc cm c chng khoỏn ó gii quyt ỏng k nhu cu vay tn dng c hi u t; kp thi b sung cho cỏc nh u t trờn th trng chng khoỏn Qua ú cũn gúp phn thỳc y s phỏt trin chung ca th trng chng khoỏn Bờn cnh nhng li ớch thit thc m hp ng cm c chng khoỏn mang li cho cỏc ch th tham gia hp ng, thỡ thc t, phỏp lut hin hnh quy nh v hp ng cm c chng khoỏn ti cỏc NHTM cũn rt s si, cũn nhiu hn ch, cha y , phỏp lut quy nh cũn chung chung, cha rừ rng, nhiu cũn b ng, khụng phự hp vi yờu cu thc tin ca hot ng cm c chng khoỏn nn kinh t th trng ca nc ta Nhn thc c tm quan trng ca hp ng cm c chng khoỏn i vi hot ng ca cỏc NHTM cng nh i vi cỏc t chc, cỏ nhõn vay u t chng khoỏn, phm vi lun ny, ngi vit trung nghiờn cu nhng lý lun c bn phỏp lut v hp ng cm c chng khoỏn, cng nh trung lm rừ h thng bn phỏp lut hin hnh iu chnh ny; ng thi phõn tớch thc trng, t ú thy c nhng thun li cng nh khú khn, vng mc, bt cp ỏp dng nhng quy nh ny vo thc tin hot ng ti cỏc NHTM Vit Nam hin Trờn c s ú, ngi vit xut mt s gii phỏp nhm hon thin hn na cỏc quy nh ca phỏp lut v hp ng cm c chng khoỏn ti cỏc NHTM Mc dự ngi vit ó c gng cú th nghiờn cu mt cỏch y 87 v cú h t h n g v v n p h ỏp l u t v h p n g c m c ch n g k h o ỏn t i N H T M , n h n g d o n h n g n g u yờ n n h õ n k h c h q u a n v t r n h l ý l u n c ũ n h n c h , k h n n g n h n t h c c ũ n n o n t r c b i t l n h n g t r i n g h i m t h c t t r o n g l n h v c t i c h n h , n g õ n h n g , c h n g k h o n n n k h ụ n g t r n h k h i nhng khim khuyt Vỡ vy m ngi vit mong nhn c nhng ý kin p h n b i n v s g ú p ý q u ý b ỏu t p h a t h y c ụ , c ỏc b n , v c g i l u n v n cú ch t l n g t t h n Xin chõn thnh cm n! 88 DANH MC TI LIU THAM KHO I Ti liu ting Vit Chớnh Ph (2006), Ngh nh s 163/2006/N-CP ngy 29/12 v giao dch bo m, H Ni Chớnh ph (2010), Ngh nh s 83/2010/N-CP ngy 23/7 quy nh v ng ký giao dch bo m, H Ni Chớnh ph (2012), Ngh nh s 11/2012/N-CP ngy 22/02 V sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh s 163/2006/N-CP ngy 29 thỏng 12 nm 2006 ca Chớnh ph v giao dch bo m, H Ni Ngụ Th H (2011), Bo m tin vay bng giy t cú giỏ ti cỏc t chc tớn dng- mt s lý lun v thc tin, Lun thc s Lut hc, Khoa Lut- i hc Quc gia H Ni, H Ni Nguyn Th Nga (2011), Phỏp lut v bin phỏp bo m bng cỏc loi giy t cú giỏ hot ng cho vay ca cỏc ngõn hng thng mi Vit Nam, Lun thc s Lut hc, Khoa Lut- i hc Quc gia H Ni, H Ni Ngõn hng nh nc (2008), Quyt nh s 03/2008/Q-NHNN ngy 01/02 ca Thng c NHNN v vic cho vay, chit khu giy t cú giỏ u t v kinh doanh chng khoỏn, H Ni Ngõn hng nh nc (2010), Thụng t s 13/2010/TT-NHNN ngy 20/5 quy nh v cỏc t l bo m an ton hot ng ca t chc tớn dng, H Ni Ngõn hng nh nc (2014), Thụng t 36/2014/TT - NHNN ngy 20 thỏng 11 nm 2014 quy nh cỏc gii hn, t l bo m an ton hot ng ca t chc tớn dng, chi nhỏnh ngõn hng nc ngoi, H Ni Ngõn hng Phỏt trin nh ng bng sụng Cu Long (MHB) (2014), Quy ch cho vay cm c chng khon ca ngõn hng MHB, TP H Chớ Minh 89 10 Ngõn hng Thng mi c phn Bu in Liờn Vit (LienVietPostBank) (2014), Quy ch cho vay cm c chng khoỏn ca ngõn hng Lienvietpostbank, H Ni 11 Ngõn hng Thng mi c phn Ngoi thng Vit Nam (Vietcombank) (2014), Quy ch v cho vay cm c chng khoỏn ca Vietcombank, H Ni 12 Ngõn hng Thng mi c phn Vit Nam Thnh Vng (VP Bank) (2014), Quy ch cho vay cm c ca ngõn hng VPBank, H Ni 13 Ngõn hng thng mi c phn Xng du Petrolimex (PG Bank) (2014), Quy nh v sn phm cho vay cm c giy t cú giỏ ca PG Bank, H Ni 14 Quc hi (1995), B lut Dõn s, H Ni 15 Quc hi (2004), B lut T tng dõn s, H Ni 16 Quc hi (2005), B lut Dõn s, H Ni 17 Quc hi (2005), Lut Doanh nghip, H Ni 18 Quc hi (2006), Lut Chng khoỏn, H Ni 19 Quc hi (2010), Lut Cỏc t chc tớn dng, H Ni 20 Quc hi (2010), Lut Chng khoỏn sa i, b sung, H Ni 21 Quc hi (2011), B Lut T tng dõn s sa i, b sung, H Ni 22 Trn Mnh Thng (2011), Phỏp lut v hot ng cho vay u t chng khoỏn ca ngõn hng thng mi Vit Nam, Lun thc s Lut hc, Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni, H Ni 23 Lờ Th Thu Thy (2004), "Ti sn cm c vay ngõn hng", Tp KHPL, (04) 24 Lờ Th Thu Thy (2006), Cỏc bin phỏp bo m tin vay bng ti sn ca cỏc t chc tớn dng, Nxb T phỏp, H Ni 25 Trung tõm Lu ký Chng khoỏn (2012), Quy ch hot ng lu ký chng khoỏn c ban hnh kốm theo quyt nh s 38/Q-VSD ngy 25 thỏng nm 2012, H Ni 26 Trng i hc Lut H Ni (2010), Giỏo trỡnh Lut ngõn hng Vit Nam, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 90 II Ti liu Website 27 http://www.apec.com.vn/tabid/335/cam-co-chung-khoan.aspx 28 http://finance.vietstock.vn/VNM-ctcp-sua-viet-nam.htm 29 http://lienvietpostbank.com.vn/khach-hang-ca-nhan/san-pham-tindung/content/cho-vay-cam-co-chung-khoan-%E2%80%93-easy-stock 30 http://www.mhb.com.vn/vi/?p=services/detail.asp&sid=4 31 https://www.mhbs.vn/vi/_bsncst.aspx 32 http://www.msb.com.vn/search?Searchable 33 http://www.scb.com.vn/document/products/cho-vay-cam-co-chungkhoan-niem-yet-de-kinh-doanh-chung-khoan.pdf 34 http://smartfinance.vn/ngan_hang/san_pham_vay_von/vay_cam_co_chu ng_khoan_niem_yet/ 35 http://www.vietcombank.com.vn/news/Vcb_News.aspx?ID=3756/ 36 http://www.vietinbankschool.edu.vn/home/edu/vn/news/research/taichin hnganhang/2012/20121022.html 91 ...I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NGUYN TH HU PHáP LUậT Về HợP ĐồNG CầM Cố CHứNG KHOáN TạI CáC NGÂN HàNG THƯƠNG MạI VIệT NAM Chuyờn ngnh: Lut Kinh t Mó s: 60 38 01 07 LUN VN THC S... mi Vit Nam Chng 2: Thc trng phỏp lut v hp ng cm c chng khoỏn ti ngõn hng thng mi Vit Nam Chng 3: nh hng v gii phỏp hon thin phỏp lut v hp ng cm c chng khoỏn ti ngõn hng thng mi Vit Nam Chng... trin nghip v cm c chng khoỏn trờn th trng chng khoỏn Vit Nam" - ti "Phỏp lut v hot ng cho vay u t chng khoỏn ca ngõn hng thng mi Vit Nam" , Lun Thc s Lut hc, ca tỏc gi Trn Mnh Thng (2011) -
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về hợp đồng cầm cố chứng khoán tại các ngân hàng thương mại ở việt nam , Pháp luật về hợp đồng cầm cố chứng khoán tại các ngân hàng thương mại ở việt nam , Pháp luật về hợp đồng cầm cố chứng khoán tại các ngân hàng thương mại ở việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay