Pháp luật về giải quyết tranh chấp tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp ở việt nam

107 94 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 11:07

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT DNG TH THU HNG PHáP LUậT Về GIảI QUYếT TRANH CHấP TàI SảN TRí TUệ TRONG DOANH NGHIệP VIệT NAM LUN VN THC S LUT HC H NI - 2015 I HC QUC GIA H NI KHOA LUT DNG TH THU HNG PHáP LUậT Về GIảI QUYếT TRANH CHấP TàI SảN TRí TUệ TRONG DOANH NGHIệP VIệT NAM Chuyờn ngnh: Lut Kinh t Mó s: 60 38 01 07 LUN VN THC S LUT HC Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS NGễ HUY CNG H NI - 2015 LI CAM OAN Tụi xin cam oan Lun l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc kt qu nờu Lun cha c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc Cỏc s liu, vớ d v trớch dn Lun m bo tớnh chớnh xỏc, tin cy v trung thc Tụi ó hon thnh tt c cỏc mụn hc v ó toỏn tt c cỏc ngha v ti chớnh theo quy nh ca Khoa Lut i hc Quc gia H Ni Vy tụi vit Li cam oan ny ngh Khoa Lut xem xột tụi cú th bo v Lun Tụi xin chõn thnh cm n! H Ni, thỏng 10 nm 2015 Tỏc gi lun Dng Th Thu Hng MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc ký hiu, cỏc ch vit tt Danh mc cỏc bng, hỡnh M U Chng 1: NHNG VN Lí LUN V GII QUYT TRANH CHP TI SN TR TU TRONG DOANH NGHIP 1.1 Khỏi lun v bn cht ca ti sn trớ tu 1.1.1 Khỏi nim ti sn trớ tu 1.1.2 Cỏc c im ca ti sn trớ tu 10 1.1.3 Phõn loi ti sn trớ tu 16 1.1.4 Vai trũ ca ti sn trớ tu i vi doanh nghip 20 1.2 Tranh chp ti sn trớ tu v nhu cu gii quyt tranh chp ti sn trớ tu doanh nghip 23 1.2.1 Tranh chp ti sn trớ tu 23 1.2.2 Nhu cu gii quyt tranh chp ti sn trớ tu doanh nghip 34 1.2.3 Cỏc phng thc gii quyt tranh chp ti sn trớ tu doanh nghip 39 1.3 Phỏp lut iu chnh vic gii quyt tranh chp ti sn trớ tu 53 1.3.1 Cỏc nguyờn tc gii quyt tranh chp 53 1.3.2 Ni dung ch yu ca phỏp lut v gii quyt tranh chp 59 Chng 2: THC TRNG PHP LUT GII QUYT TRANH CHP TI SN TR TU TRONG DOANH NGHIP VIT NAM 61 2.1 Tng quan v cu trỳc v ngun ca phỏp lut Vit Nam v gii quyt tranh chp ti sn trớ tu 61 2.1.1 Cu trỳc phỏp lut v gii quyt tranh chp 61 2.1.2 Ngun ca phỏp lut gii quyt tranh chp 63 2.2 Cỏc quy nh v hỡnh thc gii quyt tranh chp ti sn trớ tu 66 2.2.1 Hỡnh thc gii quyt tranh chp bng thng lng 66 2.2.2 Hỡnh thc gii quyt tranh chp bng hũa gii 68 2.2.3 Hỡnh thc gii quyt tranh chp bng trng ti 69 2.2.4 Hỡnh thc gii quyt tranh chp bng Tũa ỏn 71 2.3 Cỏc v vic liờn quan ti cỏc hỡnh thc gii quyt tranh chp ti sn trớ tu 75 2.4 Nguyờn nhõn ca nhng bt cp phỏp lut gii quyt tranh chp ti s trớ tu doanh nghip Vit Nam 81 Chng 3: NH HNG V CC GII PHP HON THIN PHP LUT 84 3.1 C s kinh t, xó hi, húa, truyn thng v chớnh tr liờn quan n gii quyt tranh chp ti sn trớ tu 84 3.2 Cỏc nh hng hon thin phỏp lut v gii quyt tranh chp ti sn trớ tu 86 3.3 Cỏc gii phỏp hon thin phỏp lut v gii quyt tranh chp ti sn trớ tu 88 3.3.1 Trong lnh vc lp phỏp 88 3.3.2 Trong lnh vc hnh phỏp 89 3.3.3 Trong lnh vc t phỏp 91 KT LUN 93 TI LIU THAM KHO 95 DANH MC CC Kí HIU, CC CH VIT TT ADR Phng thc gii quyt tranh chõp thay th (Alternative Dispute Resolution) ASEAN Hip hi cỏc quc gia ụng Nam (Association of South East Asia Nation) BLDS B lut dõn s BLTTDS B lut t tng dõn s DSB C quan gii quyt tranh chõp ca WTO DS C quan gii quyt tranh chp ca ASEAN M Khoa hc v Cụng ngh KH&CN S hu trớ tu SHTT Vn bn quy phm phỏp lut VBQPPL T chc S hu trớ tu th gii WIPO (World Intellectual Property Office) T chc thng mi th gii WTO (World Trade Organization) DANH MC CC BNG, HèNH S hiu bng Tờn bng Trang Bng 1.1: Danh sỏch 10 thng hiu t giỏ nht nm 2015 22 Bng 1.2: Thng kờ s liu x lý xõm phm quyn SHCN 38 nm gn õy S hiu hỡnh Tờn hỡnh Hỡnh 1.1: nh xõm phm kiu dỏng cụng nghip (nh su tm) Trang 37 M U Tớnh cp thit ca ti nghiờn cu Trong bi cnh xó hi ngy cng c cụng nghip húa - hin i húa, nn kinh t th trng phỏt trin, m ca hi nhp vi kinh t húa th gii, kinh t tri thc úng vai trũ ngy mt quan trng Cỏc sn phm c to t hot ng lao ng bng"cht xỏm" ca ngi luụn thu c nhiu giỏ tr li ớch to ln i vi doanh nghip Nhiu quc gia nhiu quc gia trờn th gii ó quan tõm n vic bo v cỏc sn phm trớ tu ca mỡnh t rt lõu nhng ny cng mi c Vit Nam quan tõm tin vo hi nhp kinh t quc t Trong h thng phỏp lut Vit Nam hin cha cú mt bn phỏp lut no quy nh c th v i tng l ti sn trớ tu doanh nghip Th nhng trờn thc t cho thy "ti sn trớ tu" ang dn úng vai trũ v cú ý ngha thc tin quan trng vic to nờn giỏ tr kinh t khụng nh cho doanh nghip khụng ch Vit Nam v nhiu quc gia trờn th gii Nu nh cú nhng ti sn c doanh nghip xỏc nh giỏ tr mt cỏch d dng nh vt, tin, cỏc loi giy t cú giỏ, bt ng sn thỡ ti sn trớ tu khụng phi lỳc no cng cú th d dng xỏc nh giỏ tr thc s ca nú Hn th na, giỏ tr kinh t ca ti sn trớ tu ụi mang li quỏ ln khin cho khụng ch khin cho cỏc doanh nghip hay thm chớnh ni b doanh nghip cng cú th dn n phỏt sinh nhng bt ng tranh chp Li ớch nhiu khụng phi l ti sn ú c nh giỏ bao nhiờu m chớnh l giỏ tr kinh t lõu di ca ti sn ú mang li Vic gii quyt cỏc tranh chp phỏt sinh hot ng kinh doanh ca doanh nghip khụng cũn l iu mi m v cng c phỏp lut ghi nhn nhiu bn phỏp lut khỏc tựy tng lnh vc tranh chp Tuy nhiờn, gii quyt tranh chp ti sn trớ tu doanh nghip cha c phỏp lut thc s quan tõm n Chớnh vỡ vy, tỏc gi ó chn ti "Phỏp lut v gii quyt tranh chp ti sn trớ tu doanh nghip Vit Nam" lm ti lun thc s ca mỡnh nhm nghiờn cu cỏc ch yu ca phỏp lut v gii quyt tranh chp ti sn trớ tu cỏc doanh nghip Vit Nam hin v t ú kin ngh cỏc gii phỏp nhm hon thin h thng cỏc quy phm phỏp lut v ny Vỡ vy, vic nghiờn cu ti ny thc s mang tớnh cp thit Tỡnh hỡnh nghiờn cu ti Liờn quan n phỏp lut v gii quyt tranh chp, õy khụng cũn l mi v cỏc quy nh phỏp lut liờn quan n gii quyt tranh chp li nm ri rỏc rt nhiu cỏc lnh vc nh gii quyt tranh chp t ai; gii quyt tranh chp lao ng; gii quyt tranh chp ti sn kinh doanh ó cú khụng ớt cỏc ti lun nghiờn cu cỏc ny Tuy nhiờn, bi cnh cỏc quan h hp tỏc quc t ngy cng m rng, ti sn trớ tu ang ngy cng c coi trng, mang li nhiu giỏ tr li ớch cho doanh nghip thỡ phỏp lut v gii quyt tranh chp ti sn trớ tu doanh nghip ang ngy cng c quan tõm, cũn nhiu quy nh phỏp lut cũn thiu sút cha cp n vic gii quyt tranh chp ti sn trớ tu Lun ca tỏc gi s trung phõn tớch i tng "ti sn trớ tu" mt i tng mi cha c quy nh bt k bn phỏp lut hin nay, ng thi nhn mnh vai trũ v ý ngha thc tin ca i tng ny doanh nghip; phõn tớch cỏc tranh chp thng phỏt sinh liờn quan n ti sn trớ tu v chng minh c nhu cu thc tin ca vic gii quyt tranh chp i tng ny giai on hin nay; thụng qua vic ỏp dng thc t, tỏc gi a cỏc nh hng v bin phỏp hon thin phỏp lut cho vic gii quyt tranh chp ti sn trớ tu doanh nghip Vit Nam Trong ú, vic ỏnh giỏ, xem xột mt cỏch cú h thng cỏc quy nh ca phỏp lut v thc tin thi hnh phỏp lut v gii quyt tranh chp t i s n t r t u l h t s c c n t h i t g ú p p h n h o n t h i n l n h v c p h p l u t cũn mi m ny Vit Nam Do ú, ti mang tớnh mi v cú nhiu ý ngha trờn thc tin i tng v phm vi nghiờn cu i tng nghiờn cu ca lun l cỏc lý lun v ti sn trớ tu - mt i tng mi cha c quy nh c th cỏc bn phỏp lut; v cỏc tranh chp ti sn trớ tu doanh nghip v phng thc gii quyt cỏc tranh chp ú; cỏc quy nh phỏp lut Vit Nam liờn quan n gii quyt tranh chp hot ng kinh doanh ca doanh nghip, ỏp dng riờng i vi ti sn trớ tu v thc tin ỏp dng cỏc phng thc gii quyt tranh chp liờn quan n ti sn s hu trớ tu Phm vi nghiờn cu ca lun l phỏp lut v thc tin thc thi phỏp lut Vit Nam v gii quyt tranh chp trong hot ng kinh doanh thng mi ca doanh nghip v c bit vi i tng l ti sn trớ tu Lun trung nghiờn cu ni dung ca tng phng thc gii quyt tranh chp v ch u im cng nh hn ch ca tng phng thc ỏp dng vic gii quyt tranh chp i tng ny Trong quỏ trỡnh nghiờn cu, tỏc gi cú liờn h v tham kho phỏp lut mt s quc gia trờn th gii v cỏch thc gii quyt tranh chp ny Mc ớch v nhim v ca lun 4.1 Mc ớch nghiờn cu Lun nhm mc ớch lm rừ nhng lý lun v ti sn trớ tu, cỏc tranh chp ti sn trớ tu doanh nghip v phng thc gii quyt tranh chp ỏp dng i vi i tng ny; ỏnh giỏ cỏc quy nh ca phỏp lut Vit Nam, phõn tớch v i chiu vic ỏp dng trờn thc t cỏc phng i nhõn x th cho thy ngi Vit cú tõm lý ngi kin cỏo [38] Do ú, xy bt k s xung t li ớch no, thng lng v hũa gii l hai phng thc thng c ngi Vit u tiờn ỏp dng gii quyt tranh chp Tuy nhiờn, cỏc phng thc ny cũn nhiu l hng ỏp dng nh hng trc tip n quyn v li ớch ca cỏc bờn quan h tranh chp Phỏp lut v gii quyt tranh chp cn lu ý hn n hai hỡnh thc gii quyt ny cú nhng quy nh phự hp hn c bit, m nn kinh t tri thc ngy cng úng vai trũ quan trng, cỏc sn phm trớ tu c to thnh s ngy cng thu hỳt s chỳ ý ca nhiu ch th doanh nghip Nu cú tranh chp xy ra, m bo uy tớn cng nh mt ca mỡnh, cỏc doanh nghip s la chn cỏc phng thc thng lng v hũa gii gii quyt , trỏnh gõy s chỳ ý ca d lun Do ú, cỏc phng thc ny cn c phỏp lut quy nh cht ch hn bo v quyn li cho cỏc doanh nghip 3.2 Cỏc nh hng hon thin phỏp lut v gii quyt tranh chp ti sn trớ tu ci thin c nhng hn ch cũn tn ti vic gii quyt tranh chp v ti sn trớ tu, to iu kin phỏt trin cho cỏc doanh nghip v ngoi nc t tin hp tỏc vi nhau, giỳp cho kinh t xó hi c phỏt trin n nh bn vng, cụng tỏc xõy dng v hon thin phỏp lut v gii quyt tranh chp mang ý ngha quan trng v thit yu Do ú, cn xõy dng v hon thin phỏp lut v gii quyt tranh chp trờn c s chn lc, tip thu cỏc quy nh v gii quyt tranh chp trờn th gii hon thin cỏc phng thc gii quyt tranh chp mang bn sc phỏp lut Vit nam v phự hp vi thụng l quc t Trong phm vi liờn quan n ti sn trớ tu, xut phỏt t nhng bt cp cũn tn ti phỏp lut iu chnh gii quyt tranh chp ti sn trớ tu, tỏc gi a mt s nhng nh hng nh sau: 86 Thut ng "ti sn trớ tu" cn c phỏp lut b sung v ghi nhn l mt cỏc loi ti sn ca doanh nghip Phỏp lut cn quy nh c th v chi tit i tng ny bn phỏp lut nh: B lut dõn s, Lut Doanh nghip, Lut Thng mi, Lut S hu trớ tu i vi phng thc thng lng, hũa gii: - Cn quy nh thng lng, hũa gii l phng thc bt buc phi tin hnh cú tranh chp xy trc tranh chp c a n cỏc c quan trng ti, tũa ỏn gii quyt - Xõy dng nhng quy nh cn thit v iu kin, trỡnh t th tc tin hnh thng lng, hũa gii, nhng v vic no thỡ phi thng lng, hũa gii, ni dung v phng phỏp tin hnh - Xem xột kh nng ỏp dng ca ỏn l, quỏn coi ú nh mt ngun ca phỏp lut v gii quyt tranh chp - Xõy dng c ch y quyn hot ng thng lng Rừ rng, khụng phi lỳc no ngi i din cú thm quyn ca doanh nghip cng l ngi cú kh nng thng lng gii Vai trũ ca Lut s, chuyờn gia thng lng, c phỏp lý nc ngoi l rt quan trng, nhiờn ny cha c quan tõm Vit Nam Cỏc ch doanh nghip y quyn cho lut s tham gia vo vic gii quyt tranh chp cho t lỳc bt u cho n gii quyt xong i vi phng thc gii quyt bng trng ti v Tũa ỏn: - Quy nh m rng thm quyn gii quyt ca Trng ti thng mi gim bt gỏnh nng cụng vic cho Tũa ỏn, khụng phõn bit ch th kinh doanh ó ng ký hay cha ng ký kinh doanh - Cỏc c quan chc nng cú thm quyn xỏc lp, ghi nhn v bo h quyn s hu ti sn trớ tu nh Cc S hu trớ tu, Cc bn quyn tỏc gi, c quan hi quan cn phi h tr v phi hp vi cỏc c quan Tũa ỏn hay trng ti vic gii quyt tranh chp c tin hnh thun li 87 - Phỏt trin h thng c quan trng ti Vit Nam mt cỏch rng rói hn cỏc doanh nghip bit n s cú mt v vai trũ ca c quan trng ti Nh nc cn phi to iu kin thnh lp c quan trng ti cú mt cỏc tnh trờn c nc nh h thng Tũa ỏn cỏc cp Cú nh vy, s la chn gii quyt thụng qua trng ti mi cú c hi c cỏc ch doanh nghip la chn 3.3 Cỏc gii phỏp hon thin phỏp lut v gii quyt tranh chp ti sn trớ tu 3.3.1 Trong lnh vc lp phỏp Mt l, gúp phn xõy dng mt h thng phỏp lut hon chnh, xột v lõu di Nh nc cn ban hnh Lut v gii quyt tranh chp HIn nay, phỏp lut v ny khụng nm mt o lut c th m nm ri rỏc cỏc lnh vc khỏc Lut v gii quyt tranh chp c hỡnh thnh s to nờn khung phỏp lý mang tớnh nguyờn tc dng vo thc t gii quyt cỏc tranh chp núi chung, v tranh chp ti sn trớ tu núi riờng Hai l, phỏp lut cng cn b sung cỏc v thng lng Lut thng mi 2005 Trong trng hp thng lng thnh cụng thỡ cn phi cú quy nh v hiu lc thi hnh m bo cỏc bờn quan h tranh chp nghiờm tỳc thc hin Phỏp lut cú th quy nh thng lng nh mt hp ng, ni dung thng lng phi c lp thnh mt bn rng buc phỏp lý vi ng thi, phỏp lut cn quy nh õy l phng thc gii quyt tranh chp bt buc c ỏp dng u tiờn cú tranh chp xy Ba l, hũa gii cng c cn c quy nh v hiu lc thi hnh nu h ũ a g i i t h n h C n g g i n g n h t h n g l n g , h ũ a g i i c h l p h n g t h c d o cỏc b n t n g u y n t h a t h u n t h c h i n v k h ụ n g cú c ch r n g b u c D o ú , c ú t h q u y n h t r o n g t r n g h p k h i h a i b n k h ụ n g t h t t h n g lng vi thỡ cn tin hnh hũa gii trc a trng ti hoc tũa ỏn gii quyt 88 Bn l, phỏp lut v trng ti thng mi cng cn quy nh m rng phm vi thm quyn gii quyt ca trng ti gim bt cụng vic cho Tũa ỏn C th trc cỏc tranh chp kinh doanh thng mi ch thuc thm quyn ca Trng ti cỏc ch th cú ng ký kinh doanh (tc l phi l cỏc doanh nghip) trng ti cú th phỏt huy vai trũ ca mỡnh cng nh m bo cỏc bờn c la chn c ch gii quyt ti u, phỏp lut cn m rng thm quyn ca trng ti trng ti cú th gii quyt tt c cỏc tranh chp phỏt sinh hot ng kinh doanh thng mi, khụng phõn bit ch th tranh chp cú ng ký kinh doanh hay khụng ng ký kinh doanh Nm l, bờn cnh vic ghi nhn phỏp lut v gii quyt tranh chp, phỏp lut cng cn quy nh c th khỏi nim v "ti sn trớ tu" Lut Dõn s v Lut Doanh nghip Trong xó hi ngy nay, giỏ tr kinh t m ti sn c bit ny mang li li ớch khụng nh gii quyt tranh chp loi ti sn c bit ny, phỏp lut cn quy nh chi tit v ti sn trớ tu v phõn loi chỳng Hn na, quyn tỏc gi v quyn liờn quan l loi ti sn c thự, khỏc bit vi cỏc ti sn s hu cụng nghip ca s hu trớ tu, ú c bit khỏc v c ch xỏc lp, thc thi bo h Do ú, cú th xem xột tỏch riờng Lut Bn quyn tỏc gi v Lut liờn quan n quyn S hu cụng nghip [42, tr.8] 3.3.2 Trong lnh vc hnh phỏp m bo cho phỏp lut ban hnh c thi thc mt cỏch cú hiu qu, Nh nc cng cn cú a nhng phng ỏn m bo thc hin sau: - Mt l, tuyờn truyn phỏp lut v bo h quyn s hu ti sn trớ tu cỏc doanh nghip Vit Nam nhn thc c rừ hn v vai trũ v ý ngha quan trng ca ti sn trớ tu m h to Vic bo h quyn s hu i vi ti sn trớ tu ca mỡnh khụng ch trỏnh c s xõm phm ca cỏc i th cnh tranh nc m cũn cỏc nh u t nc ngoi vo th trng Vit Nam Cỏc c quan cú chc nng xỏc lp quyn bo h nh Cc S hu trớ tu, 89 B Khoa hc Cụng ngh cn t chc thờm cỏc chng trỡnh hot ng giao lu vi doanh nghip trờn phm vi ton quc giỳp h nõng cao c ý thc bo h quyn li cho mỡnh Doanh nghip cú bo h c cht ch quyn s hu ca mỡnh thỡ s gim c nhng tranh chp khụng ỏng cú - Hai l, k nng thng lng l k nng cn thit cho vic gii quyt tranh chp bng thng lng Khụng nht thit lỳc no tranh chp xy cng phi l ngi i din cú thm quyn ng thng lng Doanh nghip cú th thuờ lut s, i din s hu cụng nghip ng h tr thc hin thng lng thay cho giỏm c - Ba l, bi dng v o to i ng trng ti viờn, nõng cao nng lc x lý gii quyt tranh chp Hin nay, i ng trng ti viờn a phn trỡnh chuyờn mụn cha cao, nht l lnh vc thng mi quc t Do ú, nh nc cn cú chớnh sỏch h tr o to trng ti viờn thụng qua cỏc chng trỡnh liờn kt v ngoi nc cựng vi s hng dn ca nhng trng ti uy tớn, chuyờn gia trờn th gii - Bn l, tuyờn truyn phỏp lut trng ti thng mi cỏc ch th kinh doanh cú th hiu rừ hn vai trũ v kh nng gii quyt ca trng ti S lng v vic gii quyt bng trng ti cũn rt khiờm tn trờn thc t Do ú, cn tng cng cụng tỏc tuyờn truyn ph bin phỏp lut cỏc nh kinh doanh nhn thc c rng gii quyt bng trng ti khụng nhng giỳp cỏc bờn cú quyn ch ng la chn m cũn to c hi bo v mt ngh nghip, mt kinh doanh (m nhng i tng tiờu biu ca quyn s hu ti sn trớ tu), ng thi trỡ c quan h lm n lõu di gia cỏc bờn tranh chp - Nm l, lp k hoch r soỏt v nõng cao trỡnh chuyờn mụn, nghip v cho cỏn b, thm phỏn theo hng chuyờn sõu v s hu trớ tu Hin nay, a s cỏn b, Thm phỏn ca cỏc Tũa ỏn cũn thiu kin thc cú h thng v 90 s hu trớ tu, s cỏn b, Thm phỏn c o to v s hu trớ tu cũn hn ch Do vy, cn chỳ trng xõy dng cỏc mc tiờu v chng trỡnh o to cú h thng o to, bi dng nghip v chuyờn sõu cho i ng cỏn b, Thm phỏn cỏc Tũa ỏn hin [37] 3.3.3 Trong lnh vc t phỏp - Trc mt, trung thm quyn xột x ti To ỏn Nhõn dõn Thnh ph H Ni v To ỏn Nhõn dõn Thnh ph H Chớ Minh; ng thi nghiờn cu, chun b cho vic thnh lp To chuyờn trỏch v s hu trớ tu ti ba thnh ph ln l H Ni, Nng v Thnh ph H Chớ Minh [37] - Sm thit lp c quan u mi phi hp phũng chng, x lớ cú hiu qu cỏc hnh vi xõm phm tỏc quyn, ú Cc bn quyn tỏc gi v ngnh tũa ỏn gi vai trũ phi hp quan trng Tng cng quyn hn ca c quan tra chuyờn ngnh x lý cỏc hnh vi vi phm quyn tỏc gi [37] - Tip tc hon thin phỏp lut v t tng i vi vic gii quyt cỏc v ỏn tranh chp v quyn s hu trớ tu, nhm to c ch gii quyt thun li, nhanh chúng v bo m cỏc quyn, li ớch hp phỏp ca cỏc ch th quyn s hu trớ tu Bờn cnh ú, vic hon thin phỏp lut ni dung v s hu trớ tu cng cn c chỳ trng, bo m tớnh minh bch, rừ rng, trỏnh tỡnh trng nhn nh thiu thng nht (ngay c gia cỏc c quan chc nng v s hu trớ tu) nh hin nay, gõy khú khn cho vic gii quyt cỏc v ỏn tranh chp v quyn s hu trớ tu ti Tũa ỏn nh hin [38] - Khụng ngng nõng cao trỡnh chuyờn mụn, nghip v cho cỏn b, Thm phỏn theo hng chuyờn sõu v s hu trớ tu Hin nay, a s cỏn b, Thm phỏn ca cỏc Tũa ỏn cũn thiu kin thc chuyờn sõu v s hu trớ tu, rt ớt cỏn b, Thm phỏn c o to v s hu trớ tu Do vy, cn chỳ trng xõy dng cỏc mc tiờu v chng trỡnh o to cú h thng o to, bi dng nghip vu chuyờn sõu v s hu trớ tu cho i ng cỏn b, Thm phỏn 91 cỏc Tũa ỏn hin nay, tin ti mụ hỡnh cú cỏc Thm phỏn chuyờn xột x v cỏc tranh chp v quyn s hu trớ tu Tũa ỏn nhõn dõn ti cao cng cn thng xuyờn thc hin vic tng kt cụng tỏc thc tin cụng tỏc xột x x cỏc v ỏn tranh chp v quyn s hu trớ tu, trờn c s ú t chc rỳt kinh nghim v nghip v gii quyt tranh chp v quyn s hu trớ tu ph bin cho Tũa ỏn nhõn dõn cỏc cp [42] 92 KT LUN Gii quyt tranh chp ti sn trớ tu doanh nghip Vit Nam ang l rt cn c phỏp lut quan tõm v quy nh cỏc bn phỏp lut c th Lun ó bt u t vic nghiờn cu nhng lý lun chung v ti sn trớ tu, phõn tớch vai trũ v ý ngha thc tin ca ti sn trớ tu vic phỏt trin ca doanh nghip hin Vn phỏt sinh tranh chp l iu khú cú trỏnh hot ng kinh doanh v i vi ti sn trớ tu cng khụng phi l ngoi l T ú, tỏc gi ó phõn tớch tng loi tranh chp ti sn trớ tu cú th phỏt sinh v cỏc phng thc gii quyt tranh chp ỏp dng cho i tng ny, ng thi ch u im cng nh hn ch ca tng phng phỏp Qua ú, cú cỏi nhỡn khỏi quỏt v gii quyt tranh chp ti sn trớ tu doanh nghip Tỏc gi cng ch thc trng vic ỏp dng cỏc phng thc gii quyt tranh chp ti sn trớ tu trờn thc t, t ú ch nguyờn nhõn ca nhng bt cp cú th cú nhng nh hng v bin phỏp hon thin phỏp lut v gii quyt tranh chp ti sn trớ tu Mc dự phỏp lut Vit Nam cng ó cú nhng kt qu rt ỏng ghi nhn vic quy nh cỏc phng thc gii quyt tranh chp thng mi phự hp vi thụng l quc t v cú kh nng ỏp dng thc tin cao Song, gii quyt tranh chp thỡ lnh vc no cng cú nhng li cha cú mt o lut riờng iu chnh m nm ri rỏc nhiu bn phỏp lut khỏc Phỏp lut gii quyt tranh chp ti sn trớ tu li cng l mi cha c phỏp lut quan tõm Thc tin gii quyt tranh chp ti sn trớ tu ang v cũn gp nhiu khú khn quỏ trỡnh gii quyt, c bit l cha cú phỏp lut quy nh c th v iu chnh iu ny nh hng nhiu n hot ng kinh doanh ca doanh nghip khụng ch nc m cũn cỏc doanh nghip u t vo nc ta 93 Nhng nh hng v bin phỏp hon thin phỏp lut a nhm gúp phn hon thin phỏp lut v gii quyt tranh chp hot ng thng mi núi chung v gii quyt tranh chp ti sn trớ tu doanh nghip núi riờng Vn ny xut phỏt trờn c s nhu cu thc tin khỏch quan ca nn kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha ca Vit Nam t c hiu qu tớch cc quỏ trỡnh hon thin phỏp lut v gii quyt tranh chp ti sn trớ tu doanh nghip cn phi cú s phi hp cht ch v ng b gia cỏc c quan lp phỏp, hnh phỏp v t phỏp Cú th núi, hon thin phỏp lut v gii quyt tranh chp ti sn trớ tu doanh nghip hin l iu thc s rt cn thit Cỏc phng thc gii quyt tranh chp cn c phỏp lut quy nh v ghi nhn rừ rng c th hn v hiu lc phỏp lý cng nh kh nng thi hnh, cỏc doanh nghip cn hiu rừ hn ý ngha ca tng phng thc ỏp dng v dng cho phự hp quan h kinh doanh ca mỡnh xy tranh chp Phỏp lut cng c quy nh y , cú kh nng ỏp dng thc tin cao v t hiu qu tớch cc s l ng lc mnh m cỏc doanh nghip nc hot ng kinh doanh hiu qu cng nh to mt mụi trng kinh doanh an ton nh u t quc t t tin bc chõn vo th trng Vit Nam thỳc y nn kinh t phỏt trin, xó hi ngy mt minh 94 TI LIU THAM KHO I Ti liu ting Vit A Taylor (1981) "Hng ti mt lý thuyt ton din v trung gian hũa gii", (19), Tun san hũa gii ca Tũa ỏn, 1- B T phỏp - Vin khoa hc phỏp lý (2006), T in Lut hc, Nxb T in Bỏch khoa, Nxb T phỏp Chớnh ph (2006), Ngh nh 103/2006/N-CP ngy 22/9/2006 quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut s hu trớ tu v s hu cụng nghip, H Ni Chớnh ph (2006, Ngh nh 67/2006/N-CP ngy 11/07/2006 Hng dn vic ỏp dng Lut Phỏ sn i vi doanh nghip c bitv t chc, hot ng ca T qun lý, lý ti sn, H Ni Chớnh ph (2010), Ngh nh 100/2006 ngy 21/09/2010 quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut s hu trớ tu v quyn tỏc gi v quyn liờn quan, H Ni Chớnh ph (2011), Ngh nh 63/2011/N-CP ngy 28/7/2011 Quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut Trng ti thng mi, H Ni Chớnh ph (2014), Ngh nh 71/2014/N-CP hng dn Lut Cnh tranh v x lý vi phm phỏp lut lnh vc cnh tranh, H Ni Cc S hu trớ tu (2014), Bỏo cỏo thng niờn nm 2014, noip.gov.vn Cc S hu trớ tuờ, "Vai trũ ca SHTT vi doanh nghip va v nh" (Ip Panorama1_ learning points), Mc tr.5 10 o Minh c (2006), "Ti sn vụ hỡnh v ti sn trớ tu kinh doanh", Tp phỏt trin kinh t, (thỏng 11), (truy cp t http://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2007/11/23/58947/) 95 11 o Minh c (2011), Chuyờn : Mụ thc t chc hot ng qun tr ti sn trớ tu doanh nghip, tr.3, 12, S Khoa hc cụng ngh tnh Vnh Long 12 F E A Sander v S B Goldberg (1994), "Gii ta ni lo khụng cn thit: Cm nang hng dn thõn thin vi ngi la chn ADR", Nguyt san m phỏn 55 13 Hip Hi cỏc quc gia ụng Nam (1996), Ngh nh th ASEAN v tng cng c ch gii quyt tranh chp (thay th DSM) 14 Hip Hi cỏc quc gia ụng Nam (1996), Ngh nh th DSM v c ch gii quyt tranh chp ASEAN 15 Hip hi trng ti Hoa K (2010), Hng dn v trng ti thng mi, tr.30 16 Dng Qunh Hoa (2012), "Hũa gii - mt phng thc gii quyt tranh chp thay th", Tp nghiờn cu lp phỏp in t, Vin Nh nc v Phỏp lut 17 Hi ng Nh nc (1989), Phỏp lnh bo h s hu cụng nghip s 13-LCT/HNN8 ngy 28/1/1989, H Ni 18 Hi ng phi hp ph bin, giỏo dc phỏp lut trung ng (2013), Trng ti thng mi v phỏp lut v trng ti thng mi, c san tuyờn truyn, tr.7 19 Hi ng phi hp ph bin, giỏo dc phỏp lut Trung ng (2013), "Trng ti thng mi v phỏp lut v ti thng mi", c san Tuyờn truyn phỏp lut (07) 20 Hi ng thm phỏn tũa ỏn nhõn dõn ti (2014), Thụng t 01/2014/ NQ-HDTP cao hng dn thi hnh mt s quy nh lut trng ti thng mi, H Ni 21 Nguyn Th Hi (2008), "V khỏi nim ngun ca phỏp lut", Tp Lut hc, (2), tr.29, 30 96 22 Nguyn Th Hi (2010), Giỏo trỡnh lý lun nh nc v phỏp lut, NXb t phỏp, tr.378 23 L Mulcahy v cỏc tỏc gi (2000), Trung gian hũa gii cỏc v kin v thiu trỏch nhim y t: mt gii phỏp cho tng lai? NHS Executive, tr.17 24 Hong Th Liờn (1999), "V cỏc phng thc GQTC ch yu ti Vit Nam lnh vc kinh t v u t nc ngoi, c in s chuyờn v "Cỏc phng thc GQTC kinh t Vit Nam hin nay"", Thụng tin Khoa hc phỏp lý, Vin Nghiờn cu Khoa hc phỏp lý- B T phỏp, tr.8 25 M Power (1992), "o to cỏn b trung gian hũa gii", (3), ADRJ 214, tr 214-215 26 M Rogers v C McEwan (1989), Trung gian hũa gii: Chớnh sỏch phỏp lut v thc tin, T hp tỏc lut s, Rochester New York, tr.234-235 27 Dng Th Kim Nguyờn (2008), Giỏo trỡnh lut thng mi - Phỏp lut v gii quyt tranh chp kinh doanh v lut phỏ sn, Khoa Lut Trng i hc Cn th 28 P Wahrhaftig (1986), "Gii quyt xung t khụng chuyờn nghip", J Palenski v H Launer (ch biờn), Trung gian hũa gii xung t v thỏch thc, Charles C Thomas 29 Quc hi (1997), Lut thng mi, H Ni 30 Quc hi (2004), B lut t tng dõn s, H Ni 31 Quc hi (2004), Lut cnh tranh, H Ni 32 Quc hi (2004), Lut doanh nghip, H Ni Quc 33 hi (2005), B lut dõn s, H Ni 34 Quc hi (2005), Lut thng mi, H Ni 35 Quc hi (2009), Lut s hu trớ tu 2005, sa i b sung nm 2009, H Ni 97 36 Quc hi (2010), Lut trng ti thng mi, H Ni 37 Nguyn Nh Qunh (2011), "Mt s v gii quyt tranh chp S hu trớ tu theo th tc t tng dõn s", Khoa Lut Dõn s - Trng .H Lut H Ni 38 Nguyn Vn Tin (2014), "Thc Tin Gii Quyt Cỏc V n Tranh Chp V Quyn S Hu Trớ Tu Ti Tũa n Nhõn Dõn" 39 T chc thng mi th gii (2010), Hip nh v cỏc khớa cnh liờn quan ti thng mi ca quyn s hu trớ tu (TRIPS) 40 T chc thng mi th gii (2010), Hip nh v quy tc v th tc gii quyt tranh chp khuụn kh WTO 41 To ỏn nhõn dõn ti cao - Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao - B hoỏ, thụng tin, th thao v du lch - B khoa hc v cụng ngh - B t phỏp (2008), Thụng T Liờn Tch Hng dn ỏp dng mt s quy nh ca phỏp lut vic gii quyt cỏc tranh chp v quyn s hu trớ tu ti To ỏn nhõn dõn ngy 03/04/2008, H Ni 42 Nguyn Hp Ton, Nguyn Th Thanh Thy, Trn Vn Nam (2013), Thc Trng Gii Quyt Tranh Chp V Quyn Tỏc Gi Ti Vit Nam Giai on 2006-2012 V Mt S Xut Tip Tc Hon Thin Phỏp Lut V Thc Thi V S Hu Trớ Tu, i hc Kinh t Quc dõn 43 Trung tõm thng mi quc t UNCTAD/ WTO (2014), Nhng iu cn bit v s hu trớ tu, Ti liu ca c quan S hu trớ tu th gii WIPO 44 Trng i hc Lut H Ni (2004), Giỏo trỡnh Lut quc t, tr.26, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 45 Trn Bỏ Tc (ch biờn) (1992), T in kinh t th trng t A n Z, Nxb Tr 46 VACIP (2010), S tay thc thi quyn s hu trớ tu, Hip hi chng hng gi v bo v quyn s hu trớ tu ca cỏc doanh nghip cú u t nc ngoi ti Vit Nam 98 47 Vit Nam - Hoa K (2000), Hip nh thng mi song phng Vit Nam- Hoa K, ngy 13/07/2000 II Ti liu ting Anh 48 Black's Law Dictionary Seventh Edition (1999), Bryan A, Garner Editor in Chief ST Paul, Minn., tr 390 49 Bryan A Garner (ch biờn) (2004), Black's Law Dictionary, tỏi bn ln th 8, NXB West, Thomson, tr.307 50 World Intellectual Property Organization "What is Intellectual Property?" WIPO Publication No 450(E) - ISBN 978-92-805-1555-0 (pg.2-3) III Ti liu trang Web 51 http://antt.vn/10-thuong-hieu-dat-gia-nhat-the-gioi-nam-2015019270.html 52 http://www.wipo.int/tools/fr/gsearch.html?cx=016458537594905406506 %3Ahmturfwvzzq&cof=FORID%3A11&q=what+is+intellectual+asset 53 http://luatsudangdung.com/?page=product&act=detail&proid=510&idp rotype=028001 54 http://www.thesaigontimes.vn/133578/Thanh-tra-su-dung-phan-memban-quyen-tren-toan-quoc.html 55 http://thanhtra.most.gov.vn/vi/cac-bai-nghien-cuu-shtt/bao-ho-quyen-so huu-tri-tue-trong-boi-canh-hoi-nhap-va-xay-dung-nen-kinh-te-tri-thuc 56 http://vietbao.vn/Kinh-te/Rac-roi-tu-mot-vu-kien-kieu-dang-congnghiep/40050665/87/ 57 http://thongtinphapluatdansu.edu.vn 58 https://kval.wordpress.com3 59 http://www.viac.org.vn/vi-VN/Home/default.aspx 60 http:/vww.wipo.int/about-ip/en) 99 ...I HC QUC GIA H NI KHOA LUT DNG TH THU HNG PHáP LUậT Về GIảI QUYếT TRANH CHấP TàI SảN TRí TUệ TRONG DOANH NGHIệP VIệT NAM Chuyờn ngnh: Lut Kinh t Mó s: 60 38 01 07 LUN VN THC S... gii quyt tranh chp 59 Chng 2: THC TRNG PHP LUT GII QUYT TRANH CHP TI SN TR TU TRONG DOANH NGHIP VIT NAM 61 2.1 Tng quan v cu trỳc v ngun ca phỏp lut Vit Nam v gii quyt tranh chp... quyt tranh chp v ch u im cng nh hn ch ỏp dng i vi gii quyt tranh chp ti sn trớ tu doanh nghip ti Vit Nam - H thng húa cỏc quy nh phỏp lut Vit Nam liờn quan n gii quyt tranh chp hot ng kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về giải quyết tranh chấp tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp ở việt nam , Pháp luật về giải quyết tranh chấp tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp ở việt nam , Pháp luật về giải quyết tranh chấp tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp ở việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay