Nghiên cứu sự phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh thái nguyên

132 97 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 11:04

Đại học quốc gia hà nội tr-ờng đại học khoa học xã hội nhân văn PHM TH NHN NGHIấN CU PHT TRIN SN PHM DU LCH C TH TNH THI NGUYấN luận văn thạc sĩ du lịch Hà Nội - 2015 Đại học quốc gia hà nội tr-ờng đại học khoa học xã hội nhân văn PHM TH NHN NGHIấN CU PHT TRIN SN PHM DU LCH C TH TNH THI NGUYấN Chuyên ngành: Du lịch (Ch-ơng trình đào tạo thí điểm) luận văn thạc sĩ du lịch ng-ời h-ớng dẫn khoa học: TS Vũ mạnh hà Hà Nội - 2015 MC LC M U 1 Lý chn ti Lch s nghiờn cu Mc ớch v nhim v nghiờn cu .5 i tng v phm vi nghiờn cu .5 Phng phỏp nghiờn cu .6 Kt cu ca lun Chng C S Lí LUN V PHT TRIN SN PHM DU LCH C TH 1.1 Sn phm du lch 1.1.1 Khỏi nim sn phm du lch, sn phm du lch c thự 1.1.2 Cỏc yu t cu thnh v im ca sn phm du lch 11 1.1.3 V trớ v vai trũ ca cỏc i tng tham gia vo quỏ trỡnh xõy dng sn phm du lch 14 1.1.4 Cỏc dng thc ca sn phm du lch 15 1.2 Phỏt trin sn phm du lch 17 1.2.1 Khỏi nim phỏt trin sn phm du lch 17 1.2.2 Cỏc yu t nh hng n s phỏt trin ca sn phm du lch 18 1.2.3 Cỏc yờu cu v nguyờn tc chung i vi vic phỏt trin sn phm du lch 21 1.3 xut qui trỡnh v phng phỏp xõy dng sn phm du lch 23 1.3.1 Qui trỡnh xõy dng sn phm 23 Vic phõn tớch nhu cu ca th trng cn da trờn mt s khớa cnh sau: 24 1.3.2 Cỏc phng phỏp nghiờn cu, xõy dng sn phm 26 1.4 Qung bỏ sn phm du lch 26 1.5 Sn phm du lch c thự v vic xõy dng thng hiu im n Du lch 27 Tiu kt chng 29 Chng NGHIấN CU THC TRNG PHT TRIN SN PHM DU LCH C TH TNH THI NGUYấN 30 2.1 Khỏi quỏt v sn phm du lch ca tnh Thỏi Nguyờn 30 2.1.1 Gii thiu khỏi quỏt v du lch Thỏi Nguyờn 30 2.1.2.Sn phm du lch ca tnh Thỏi Nguyờn 49 2.2 Thc trng phỏt trin sn phm du lch c thự tnh Thỏi Nguyờn 51 2.2.1 Thc trng khai thỏc ti nguyờn du lch 51 2.2.2.Thc trng phỏt trin h thng giao thụng v cỏc phng tin chuyn 55 2.2.3.Thc trng phỏt trin c h tng du lch ngoi giao thụng v cỏ dch v du lch 57 ỏn h g i ỏ ch u n g v p h ỏt t ri n s n p h m d u l ch c t h ự t n h Th ỏi Nguyờn 60 2.3.1 Ngun khỏch 60 2.3.2.ỏnh giỏ ca khỏch 63 2.3.3 Loi hỡnh du lch v sn phm du lch 64 2.3.4 Thun li v khú khn phỏt trin sn phm du lch c thự tnh 64 Tiu kt chng 70 Chng NHNG GII PHP PHT TRIN SN PHM DU LCH C TH TNH THI NGUYấN 72 3.1 Cn c gii phỏp 72 3.1.1.nh hng phỏt trin sn phm du lch c thự tnh Thỏi Nguyờn 72 3.1.2 nh hng phỏt trin 74 3.2 Nhng gii phỏp phỏt trin sn phm du lch c thự tnh Thỏi Nguyờn 75 3.2.1 Phỏt trin loi hỡnh sn phm du lch 75 3.2.2 o to, bi dng ngun nhõn lc du lch 81 3.2.3 Cỏc gii phỏp v quy hoch, kin trỳc, qun lý u t xõy dng 82 3.3 Mt s xut 84 3.3.1 Tuyờn truyn,qung bỏ sn phm du lch 85 3.3.2 Tng cng vic nõng cao nhn thc xó hi v du lch v sn phm du lch ca a phng 85 3.3.3.Huy ng cỏc ngun lc phỏt trin kt cu h tng,c s vt cht k thut du lch 87 Tiu kt chng 92 KT LUN 93 TI LIU THAM KHO 94 PH LC 98 DANH MC BNG ng 2.1 t s ti nguyờn du ch nhõn in hỡnh ti hỏi guyờn 40 ng 2.2 Lng khỏch du ch n hỏi guyờn t nm 2008 - 2014 42 ng 2.3 Doanh thu du ch ton tnh t 2008 - 2014 43 ng 2.4 S ng c s kinh doanh u trỳ ti tnh t 2008 - 2014 44 M U Lý chn ti Du ch ngy tr thnh mt nhng ngnh kinh t mi nhn ca cỏc nc v s tr thnh ng c quan trng thỳc y kinh t th gii heo chc Du ch th gii, du ch ang ngy cng tr thnh mt nhng cụng c cú hiu qu cuc u tranh chng nghốo trờn th gii, tim nng to nhiu vic m mi v nhiu vic m nht trờn th gii; mt cỏc ngun thu ngoi t n nht ti 83% cỏc nc trờn th gii Vit am cng khụng nm ngoi xu th chung ny, du ch ngnh kinh t mi nhn cú tc phỏt trin nhanh nht v GDP ca ngnh ó tng gn gp ụi so vi mt vi nm tr i õy hỏi guyờn mt tnh nỳi phớa c nc ta, nhiờn nm khụng xa cỏc trung tõm du ch n ca c nc nh H i , c inh , Hi Phũng, Qung Ninh nờn nu khụng cú s khỏc bit v sn phm du ch thỡ du ch hỏi guyờn khú cú th thu hỳt c khỏch du ch rong thi gian qua, Du ch hỏi guyờn ó cú nhiu c gng phỏt trin sn phm du ch uy nhiờn, ging nh nhiu a phng khỏc, sn phm du ch hỏi guyờn cú nhiu nột tng ng vi sn phm du ch cỏc vựng khỏc, nht cỏc tnh c Lng khỏch du ch nhng nm va qua cú tng, song cũn khỏ khiờm tn v cha thc s bn vng Vic nghiờn cu xõy dng v phỏt trin sn phm du ch c thự hỏi guyờn tng cng thu hỳt khỏch n a phng ny mt vic m thit thc v cp bỏch Lch s nghiờn cu ó cú rt nhiu ti khoa hc c nc v nc ngoi nghiờn cu v sn phm du ch c thự nhng cha cú ti no nghiờn cu v sn phm du ch c thự tnh hỏi guyờn rong nhng nm gn õy tnh hỏi guyờn rt quan tõm n phỏt trin du ch Qua cỏc ỏn ó c phờ duyt v mt s ti khoa hc nghiờn cu v du ch hỏi guyờn ,tuy nhiờn cha cú cỏc ti nghiờn cu chuyờn sõu v phỏt trin sn phm du ch c thự hỏi guyờn, c th ú h tng Chớnh ph ó ký Quyt nh phờ duyt ỏn phỏt trin kinh t-xó hi vựng trung tõm A K nh Húa, tnh hỏi guyờn, giai on 2013- 2020 vi phm vi ỏn bao gm 24 xó, th trn trờn phm vi huyn nh Húa t cỏc gii phỏp ca ỏn phỏt trin kt cu h tng kinh t- xó hi phc v du ch v xõy dng nụng thụn mi Gii phỏp khỏc ca ỏn bo tn, tụn to cỏc di tớch ch s v phỏt trin du ch C th, huy ng cỏc ngun c trung u t xõy dng c s h tng, nõng cp, phc hi, tụn to cỏc im di tớch ch s ng mc hng th húa, th thao cho ng bo cỏc dõn tc thiu s Xõy dng trỡnh iờn kt cỏc di tớch ch s cỏch mng ó c xp hng quc gia v cỏc di tớch ch s ó c cỏc b, ngnh rung ng u t xõy dng tho nhu cu ca du khỏch n vi vựng A K Lun " Phỏt trin du ch bn vng hỏi guyờn"- rn h ho - 2013, ti trung nghiờn cu v iu kin ti nguyờn Du ch tnh hỏi guyờn v khu Du ch vựng H ỳi Cc, trờn quan im phỏt trin sn phm Du ch theo hng bn vng ti lun vn" Phỏt trin du ch ng ngh ti cỏc vựng chố c sn Thỏi Nguyờn"- guyn h Hu- 2014, ti nghiờn cu v phỏt trin ng ngh ti vựng chố c sn õn Cng v vựng chố c sn La ng, gn vi du ch sn phm du ch Homestay, du ch tham quan v tri nghim ti cỏc ng ngh chố õn Cng v ng ngh chố La ng Bi bỏo "Chố õn Cng hỏi guyờn trờn bỏo i" (http: chetrathainguyen.com) cho thy s quan tõm ca truyn thụng ti sn phm du ch tr hỏi guyờn i bỏo cho thy thụng tin Chố õn Cng Thỏi guyờn rt a dng v ni dung c phn ỏnh nhiu chiu v ch s hỡnh thnh, phỏt trin, nhng vựng chố c sn ni ting tnh, nhng sn phm du ch c ỏo t cõy chố heo ng cc Du ch sn phm du ch H ỳi Cc ni ting bi nột p thiờn to t bao nm bi c sc mu huyn thoi ca truyn thuyt chng Cc nng Cụng H ỳi Cc danh thng v ni ngh mỏt p, hin h thng nh ngh v bn tm ó c xõy dng v quy hoch tng i tt phc v khỏch n tham quan v vui chi gii trớ Bi bỏo " hỏi guyờn Sn phm du ch nhiu nhng cha thu hỳt khỏch" ca Chuyờn mc Vn húa (i Phỏt v ruyn hỡnh Nguyờn) ó nhn mnh bn v phỏt trin ngnh Du ch tnh guyờn, in s V hỏi hỏi am, Phú V trng V h trng, ng cc Du ch ( Vn húa, h thao v Du ch) ó cho rng hỏi guyờn cú nhúm sn phm du ch c bn Du ch ch s v ngun; du ch sinh thỏi ngh dng; du ch qua nhng vựng chố v du ch tớn ngng hng khai thỏc cú hiu qu cỏc sn phm du ch, ngoi tng cng cỏc hot ng truyn thụng, y mnh xỳc tin th trng quc t, hỏi guyờn cn tng cng hn na cỏc gii phỏp kớch cu du ch Sn phm du ch phong phỳ, c s h tng thun i, nhng thc t ngnh Du ch hỏi guyờn phỏt trin cha tng xng vi tim nng hin cú úng gúp ca du ch cho s phỏt trin kinh t - xó hi ca tnh cũn hn ch Hot ng ca ngnh Du ch hiu qu kinh doanh thp Theo b U a h guyt, y viờn an hng v nh y, Phú Ch tch D tnh, rng an Ch o phỏt trin du ch tnh gnh Du ch ca tnh cũn hn ch cụng tỏc tuyờn truyn, qung bỏ du ch thiu h thng, cha thng xuyờn; vic kt ni tuor, tuyn, hp tỏc gia c quan chc nng v gia cỏc doanh nghip m du ch vựng cha c y mnh u t c s h tng v dch v du ch cha ng b, cha ỏp ng c nhu cu phỏt trin du ch Cht ng sn phm du ch thp rỡnh chuyờn mụn nghip v ca i ng cỏn b, cụng chc, viờn chc, ngi m du ch cũn hn ch dn n vic cha khai thỏc hiu qu cỏc sn phm du ch Bi bỏo " du ch hỏi guyờn xng ỏng trung tõm vựng" ỏc gi Phm hỏi Hanh,Su tm Hng Giang, gun 13/07/2015 rc ht vai trũ cụng tỏc qun ý ỏo hỏi guyờn ngy: h nc Du ch hỏi guyờn ó c nh y, H D, U D tnh cựng cỏc cp, ngnh quan tõm ch o sỏt Cụng tỏc p quy hoch, ỏn, k hoch di hn, trung hn cho phỏt trin du ch ó c ban hnh v trin khai thc hin phự hp vi quy hoch phỏt trin kinh t - xó hi ca tnh, c th nh Quyt nh s 2493/Q-U D, 07/11/2006 ca U phỏt trin tng th du ch hỏi D tnh v phờ duyt " ỏn quy hoch guyờn giai on 2006 - 2010, nh hng n 2015 v tm nhỡn n 2020"; " ỏn phỏt trin du ch hỏi on 2009 - 2015" v t nm 2013 n nay, hỏi guyờn giai guyờn ang trung ch o xõy dng v trỡnh h tng Chớnh ph phờ duyt Quy hoch tng th phỏt trin Khu du ch Quc gia H ỳi Cc n nm 2020, tm nhỡn n nm 2030; hon thin quy hoch phỏt trin s nghip Vn húa, th thao, du ch hỏi guyờn n nm 2030 v ỏn quy hoch tng th bo tn v phỏt huy cỏc giỏ tr ca di tớch quc gia c bit A K nh Húa gn vi phỏt trin du ch n 2030 khai thỏc phỏt huy thi gian sm nht, to cn c phỏp ý kờu gi d ỏn u t du ch cho a phng ca c vựng, gúp phn thỳc y du ch hỏi guyờn phỏt trin mnh so vi cỏc tnh khu vc rung du nỳi c b v hp tỏc iờn kt phỏt trin du ch nhiu nm qua, tnh hỏi guyờn ó tớch cc y mnh mi iờn kt vựng - khu vc hp tỏc phỏt trin du ch vi cỏc tnh õn cn cú kinh t du ch phỏt trin c bit nm gn õy, t nm 2010 tnh hỏi guyờn ó tớch cc v tham gia thnh cụng Chng trỡnh du ch "Qua nhng di sn Vit c" ca tnh Cao ng, c Kn, Lng Sn, uyờn Quang, H Giang v hỏi guyờn; Chng trỡnh iờn kt ni tour du ch theo quc 37 gm hỏi guyờn, c Giang, Hi Dng, Qung inh; ngy hi Vn húa cỏc dõn tc vựng ụng c goi ra, du ch hỏi guyờn thc hin ký kt hp tỏc vi cỏc trung tõm du ch n ca c nc nh Chớ inh, h ụ H hnh ph H i, Hi phũng nhm khai thỏc, a vo phc v du khỏch cỏc loi hỡnh du ch tim nng ca tnh nh Du ch sinh thỏi ngh dng, du ch húa ch s, du ch hi tõm inh, du ch ng ngh 18.Bn ỏnh giỏ th no v cht lng phc v ca cỏc dch v sau: T l chn (%) Cỏc dch v Dch v chuyn ng khụng t 86 Trung Kộm bỡnh 13 1Dch v chuyn ng b 33 60 7Dch v tham quan 70 30 0Dch v u trỳ 79 21 0Dch v n ung 74 25 1Dch v vui chi, gii trớ v mua sm 41 57 19.Bn ỏnh giỏ nh th no v mc giỏ c ca cỏc dch v Thỏi Nguyờn? Mc Cao Trung bỡnh hp T l chn (%) 82 11 20.Nhỡn chung bn cú hi lũng v chuyn du lch Thỏi Nguyờn khụng? Cm nhn Rt hi Hi Bỡnh Khụng hi Rt khụng Khụng ca du lũng lũng thng ũng m hi lũng bit 43 48 1 khỏch T l chn (%) PHN II: Nu cú th quý khỏch cho bit mt s thụng tin cỏ nhõn A.Gii tớnh: 1.Nam :62 38 B. tui: tui 18-25 26-46 47-55 55-60 60 T l 11 12 13 43 21 (%) C.Trỡnh Trỡnh Ph thụng H i hc rờn i hc T l (%) 15 69 26 D: Ngh nghiờp: Ngh HS, nghip SV T l 10 Cỏn b CB,CN,DN Doanh nh 24 Cha cú ngh nhõn nc 10 ó vic lm hu 11 30 Khỏc 10 (%) Trỡnh hc cao nht ca bn gỡ? Trỡnh hc Di c nhõn C nhõn T l chn (%) 47 35 hc s in s rờn in s 15 2 c im chuyn i c im i i i i vi chuyn i mt mỡnh vi bn bố theo on gia ỡnh T l chn (%) 13 70 11 Khỏc 3.Hỡnh thc chuyn i Hỡnh thc chuyn i t chc Hóng hnh t chc T l chn (%) 11 89 4.c im chuyn i c im i i vi i i vi chuyn i mt mỡnh bn bố theo on gia ỡnh T l chn (%) 13 70 11 Khỏc Ph lc 2:CC N V H NH CH NH TNH THI NGUYấN, 2013 STT ờn thnh ph, th xó, huyn S xó, phng, th trn Din tớch ( ) Dõn s ) (ngi) DS (ngi/ P hỏi guyờn 26 198.70 259 106 1366 h xó Sụng 83.64 49 983 598 24 511.09 91 919 180 Cụng Huyn nh Húa Huyn Vừ hai 15 840.10 65 194 78 Huyn Phỳ 16 368.97 108 362 294 Lng Huyn ng H 20 457.75 114 893 251 Huyn i 31 577.06 170 683 296 Huyn Phỳ ỡnh 22 249.35 147 174 590 Huyn Ph Yờn 18 256.68 142 733 556 180 3544.35 1.150.000 325 Tng Ph lc 3:CC DI T CH, DANH TH NG CH NH C A THI NGUYấN (Ngun: S VH, TT & DL tnh Thỏi Nguyờn) TT Danh mc a danh i dung tr bn vng Di tớch ch s cỏch mng A K nh Húa o v, tụn to, phc ch, c xp hng bo tn cp Quc gia n i Cn P hỏi Nguyờn o v tụn to, xõy dng thờm i tng nim o tng VH cỏc DTVN P hỏi Nguyờn o v b sung di vt i o v tụn to cnh quan o v, phỏt trin h k nim 27/7 Rng Khuụn n um ỡnh, chựa khu P hỏi guyờn - Ph Lin - Xng Rng - Chựa ng ỏnh Chựa Hang Hang Di 10 Hang Chựa - Sui tiờn Vừ hai Phỳ Lng hnh ph ng H ng H ng H ụn to, xõy dng thỏp chuụng n chung ụn to cnh quan ụn to cnh quan o v tụn to xõy dng bia, m cỏc ban Pht o v, phỏt trin du ch 11 Hang phng hong Vừ hai o v 12 Vừ hai o v di tớch kho c 13 Hang m Rt ( a Ri) Vừ hai o v cnh quan p 14 H ỳi Cc i Ph Yờn ỏi ỏ gm (Thn Sa) 15 H Sui nh 16 Di tớch VH, ch s P, Ph Yờn o v mụi trng, sinh thỏi Phỏt trin thnh khu du ch ụn to, xõy dng cnh quan Ph lc 4:M T S L H I TIấU BIU TRUYN TH NG (Ngun: S VH, TT & DL tnh Thỏi Nguyờn) gy t STT hi a im chc ( m lch) oi h nh n um ng t - PhỳLng 6/giờng Hi n n Giỏ ụng Cao - Ph Yờn 6/giờng Hi n Hi hnh inh Phỳ ỡnh 8/giờng Hi vt Hi ốo De nh Húa 10/giờng Hi xung ng ỡnh Phng Xuõn Phng - Phỳ ỡnh 12 15/giờng Hi ỡnh Hi Hớch Hũa ỡnh - ng H 15/giờng Hi n Chựa Ph Lin P hỏi guyờn 15/giờng Hi chựa Chựa Hang Ch Chu - nh Húa 15/giờng Hi chựa Chựa Hang ng H 20/giờng Hi chựa 10 ỳi Vn - ỳi Vừ i 4/giờng Hi n 11 ỡnh H Lnh Phỳ ỡnh 4/giờng Hi ỡnh 12 hanh rự Ph Yờn 6/giờng Hi ng 13 Tõn Quang TX Sụng Cụng 10/giờng Hi chựa 14 Xng Rng P hỏi guyờn 15/giờng Hi n 15 H V Ph Yờn 15/giờng Hi chựa 16 ng õm c ranh - Phỳ Lng 02/02 Hi ng 17 Lc Giỏp Ph Yờn 25/02 Hi n 18 n Lc Giỏp c Sn - Ph Yờn 15/03 Hi n 19 n Xng Rng P hỏi guyờn 20/08 Hi n 20 ỡnh Xuõn La Xuõn Phng - Phỳ ỡnh 10/10 Hi ỡnh Ph lc :M T S STT Khỏch sn C S LU TR L N THI NGUYấN a ch Tiờu in thoi chun D Hng 50 Lng gc Quyn - P Quang 0280.855693 rung - P hỏi guyờn hỏi Dng Khu du ch H ỳi Cc - õn hỏi - i - hỏi guyờn 0280.825318 hỏi guyờn 02 Hong Vn h - P hỏi Nguyờn 0280.825803 Chõu Phng hnh ỏn - P hỏi Nguyờn 0280.546839 Victory 68 Hong Vn h - P hỏi Nguyờn 0280.653356 Queenly 6/1 ng c Cn - P Hong Vn h - P hỏi guyờn 0280.855807 ụng 30 - Hong Vn h - P hỏi Nguyờn 0280.758288 Cao c 70 Hong Vn h - P hỏi Nguyờn 0280.855372 hỏi An Dng - P Quang Vinh - P hỏi Nguyờn 0280.854997 10 an P Hong Vn h - P hỏi Nguyờn 0912.048.888 10 - P Hong Vn h - P hỏi Nguyờn 0280.655444 õn hỏi - i - hỏi guyờn 0280.825312 11 - P ng Quang - P hỏi Nguyờn 0280.759336 11 Ban Mai Xanh 12 Cụng on - h ỳi Cc 13 Hoa Hng 14 õn Hi Long P Gia Sng - P hỏi guyờn 0280.854603 15 hỏi H 634/1 c Cn - P hỏi guyờn 0280.855839 16 17 Hng r Sụng Cu 233 hng ht - P hỏi guyờn 351 c Cn - P rng Vng - TP Th Nguyờn 18 Sn Hi P rng Vng - P hỏi guyờn 0280.783908 19 Hu gh 937 Dng Nguyờn 0280.758777 20 D 21 22 23 24 S h h inh - P hỏi 0280.650688 0280.856410 - P hỏi guyờn D P rng Vng - P hỏi guyờn 8 8 02 80 Ph lc 6: M T S STT C S N U NG THI NGUYấN Nh hng Asean a Ch in Thoi Phng ng Quang P hỏi guyờn in Xanh ng Lng gc Quyn P hỏi guyờn 0280 855807 Cõy Xanh - Ph Lin - P Hong Vn h - P hỏi guyờn 0280 852162 c sn Dờ c Cng ng inh Cu P hỏi guyờn 0280 855982 Dũng Sụng Xanh Xó ng m - Huyn ng H - hỏi guyờn 0280 651234 Mai Trang P Phan ỡnh Phựng P hỏi guyờn 0280 855693 hiờn ng - Khỏch sn D Hng II 50 ng Lng gc Quyn - P hỏi guyờn 0280 855693 Khu m thc, sinh thỏi Khỏch sn Hu gh 937 ng c Cn Phng Hong Vn h P hỏi guyờn 0280.758777 Vicoba ng inh Cu - Phng 0280 855212 Hong Vn h - P hỏi Nguyờn 10 Sụng Cu 351 ng c Cn - P rng Vng - P hỏi Nguyờn 0280 856410 11 h hng khỏch sn hỏi Nguyờn S 2, Hong Vn h P hỏi guyờn 0280 653356 ng inh Cu - P Phan ỡnh Phựng - P hỏi Nguyờn 0280 859565 12 h hng Hoa in hnh ph hỏi guyờn v ờm gun thainguyen.gov.vn Di tớch n um gun dulichthainguyen.gov.vn Cõy chố hỏi guyờn ang v thu hỏi gun dulichthainguyen.gov.vn Khu du ch vựng H ỳi Cc gun dulichthainguyen.gov.vn Du khỏch ti hi r gun dulichthainguyen.gov.vn ... phm du ch theo phõn v khụng gian ónh th du ch bao gm Sn phm ca vựng du ch, Sn phm ca tiu vựng du ch, Sn phm ca ụ th du ch, Sn phm ca khu du ch v Sn phm ca im tham quan du ch + Phõn oi sn phm du. .. thỏc, a vo phc v du khỏch cỏc loi hỡnh du ch tim nng ca tnh nh Du ch sinh thỏi ngh dng, du ch húa ch s, du ch hi tõm inh, du ch ng ngh truyn thng ng thi vi vic iờn kt phỏt trin du ch, hỏi guyờn... 1.1 Sn phm du lch 1.1.1 Khỏi nim sn phm du lch, sn phm du lch c thự 1.1.1.1 Khỏi nim sn phm du lch heo chc Du ch th gii W O "Sn phm du ch s tng hp ca yu t cu thnh (i) kt cu h tng du ch, (ii)
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sự phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh thái nguyên , Nghiên cứu sự phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh thái nguyên , Nghiên cứu sự phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay